Sunteți pe pagina 1din 50

VASILE ,L,OVINESCU

V,asile LoYin:e~!lI

"Sj, recilim aceste leg,ende : sA, :priykn dim nou harIa eu ,aceas,t~ Mare Ne3lgrB (Pen/us') ~atun:Jia.nl, a:&Cul1z,and 181 dnllli slIIu 1118111a Albi, liI$eZlmi!. 'yiSI"8,·yis de Selma, a'Vlnd 18 nord solara Ce,ta&es Albl ~i put-in,mai 1:8 sud :h.,mara Seli118, n~ile cnrent 'in Rom:l1i1ia '" rchcile

Mirmi NClre 01 ( cheUe de sur ,i de Qnl ,ale Puterii

saeerdetale ~i, rega,le, ale Marilar ~ ,Micilol' MisteI'e'. c,heiie lni Ianus:~i ale :lui Ion·Sa,rlt.[on);, s6 privim lasuna Lctes" Tri.demwi DU[JJAdi, (lvb.d ;ptl miner, in '":indis,linc'tiune, ' ", TuJiI ; si Iaeem acehtl ob5ervalie capital:lS .. inJ~t'U;l1iod uhimele e,zjt:ld. di ILoste aceSI,ea, SUD' ~zate tK,ac'L pe p8JaJcl.. 45"" l' adiclli in mod rigUJ'O$ la jumit;3,lea dist:utei irtttc Pol ~ EcuBltQr:, liii YOm PUtJeil spUJ ... ! parafiradndu.) pe Sfinlul Pa;vel. • a swat :muJ,l,e lutlil!,ri de, spa,., ~i 1ucruri ,gre-ie de ,explical pemtPl ci noi mU':lcsem greu • .... Cu toare seestea, 'p,are biM $labiU~ cli D'scis a (ost s:ediul Centruliui Suprem m'tr~Q\lt,elDe fome l{1deplrcall ",

CopCfla:

Corvin' !"isli.m

IJ:w;Ira\ia ,c,gp-ril,i;i;

PilIJlg,oolJ!: ~11l oJ' '1)01'14.:11'11,& fn hls.:r·~ d"ffilil;:l,tsCi! tlln ['Yfh;';! II< .. A,IIi'~'~

COil Bier editorial: Dan StanCill

@ EdUura RO:>Jl1B'ri'tl, 1996 psntru prezenta cdi\ic JSBN 913-96712-84

DACIA HlPERBOREANA

~ui,\i;c ingrijila de;

iRn an", 'Flislian '~'i 'Filonn Mihaescu

sum J{ .,I{OSMARI If (,Ula:.~·1.'1 1'l}Y{)

Volume ap;:i,rulc

AI patrulea ihagialiic. 'artea RUI iim::a!>d'i, Bucurc·lli. I9~1 Crc3n,g.;:t ~i Crcanga de Aur, Carte .. R(lm§ncasdi.. Ir:h~curq.Li. 1,(81)1

Monarhul ascuns, til L Eumrc~m. lasi, 1992 Tnc<ll'llatiasiingeJui • InlsI.El,lwpc<m. lasi, 1'993 MilL11 fasiaL [nst, IEumpc'an. I~~$i. 199:;

lmerpretarca eZll'lelid ,3 U!10f hasmc ~i balade populare romanesr]. C. Romancascs.Bue. 1,99:\

Steaua fiira NUlllt.d. Rcsrnarin, lJulc~lrle~,li, 11)()4 Ju.mal Alchimic. Enst,i:FUpcan. hl~i. 1994

Dacia ~irethor~a[la.. d .. Rosmarln .• Bucuresti, 1'994 Serisori crepusculare. Ed. Rnsmarin, 13UCUTc~li. )995;

l'UPR:lNS

Cuvant inalnte , , " .. ,","," 7.

l~pilll:illl, I Migti:illa hipcrh\II'ca~ii 1111 Dacia '1.4 ..

CarrulO]U~ J[ MlIl"Dluml.!1111!. lllilUlriJraJilii

pllpu]an.: ,.;\{)

Capllo'lulllL Mencde, insc~irlii.lcgcl1cJc.

lntcnrclcrca Tiirii Roma!1c:,li ...... H.' .... A4 Capitolul IV Imcmcicrea Transllvaniei si a

M l) hJ\ )IV!:' i ,," :'i,:;

C.\pitolui V Basrnele !ii simbolismul [nr __ .'65

Capihllu' VI Omul Universal., _ 71

In hie de ~lllslJa.~a _ " 97

5

'UV ANT TNAJNTE

Apirul' W 19.'(j ~ 19.i7 flH:fitcy.l1lJ,I1.1I'lere din lie liiSf a El'udc'~ 'lraUillon.n!:lIes. la Paris', ,s,tuoiu/ ,Dac:ia /-liperh!)F<f!al1ii /1' ral11:Js nscuaosctn tu nailn lm:i. CU/1XcePlia CaWN/;! apropiali ai ;criilof'ului EI a slat "~K:u./l,al;· fJjEJ,dar apn)tJjit: ~;O de am: panii csod, in 1984: 8'lwH d~cvpedr j:n lIalia de uacuno cut celir:e'liJw,r Iradiliima/, (Jauciio Mutt/: esse i-8' lf71dl.J'5. J~a' Pl'eia{a1Ii I-a puhJical~ PrinJr~una din ~ICJ.:Jt.' coincident;:

:emnil1Cative~ P'I! call! Rum.ai de ,tlnulle P:()1I1I!PCJ.tfjVl: sees: slVdiu spsr« in lul'lia .in iu:lle J9B4; I'll' zile'/c In ,€:'are aUl(){uJ dispan:a d;nact.·a.~(a vifJl'§la FiJlict:ni (t4 iulie 1984). "

ExiSla ,toJdeaunJaun riispuns al Pn.~I,'i'denlei la un fJe$1 8J ol11uJui. aiei $/ acum, ssu fntr~,rJn <Ill limp si pc alt nivel, Este cees ce E~'lTCm-OFle11lalii Dumesc··ac/ium..· '.'i reac{iunt:' ,conco:rdant8" .'~au cees ee HindlJ.i.~.rn,u1' ",liamj fl]' dVC'ffioii ~Uf\"a

,Rel1cnind hI st!1dilJi propriu-zis, et» J'hs:~ repu'hiica/ fTl' vohsm In' limba U:a.f1ceZli in .19K? s.f ili;,}!:1 rem,ar"a,l. {ntre ai{li: de Vinulii Horia esre a vorhi~ ,admimli;' d,,;.p'l'£· t!J 1n Spallia.

A.lal in 1936, Cal.S! recetn; in It;:dia ,~i Franta. wdiul a apiin.N sub lJ.5l:.udlfnimul Gelicur. ACe,'ilsla ··ilscumJ:ere" a IJeJ50anei lill,ll'Oruluf ave", I~I v.: Lot inesa; alr(.' /1,'1)61'£' d"lC-at ohJ~'mrJileJe ",'if.mdOl1'imt:!~'CrlitonCe$li !Jim,--!! penfpe(;'(il1ii Iradil-iol1alfl. ;~ln{J.lJrulc.rt:i1IO:r. singuTI.lJ ;:w/~)( L'st!! Prin("'J;1il1l. tuli cftilaltl"cfl:iuc!.ri" (iinci d()ar.~~iJhSlil.f1I'I..': Persosss /O'F" I o persone (mc'#ic;1). un aspec: allJr/wtipuloi iJrip.inar. DarJe ce Gctic'I;J$? Poste petil'fU eli. li$<i (tum ',,~:a i'edtl8; :;crhlorul S-,cJ id'cn.ri{icllt cu lume» :~/udiull1i SaIl plinii in/F-n/8M. incar a "devcnlt" (Jf.:licus. Oricum sr fi. cilnd ~1UJh~1 d flparur ia .II alia'. lradllcil'llnJ/ <J crexu! cO sub fU·I.:SI psc',uuunim ._ asc,mde un Hll'.(()miln, A~IIJUJilllab;Mt1. 'Jt1("lUJ(l~:Clll ilf'al"zant

7

~i scsihos .tr:adilivIUJllIiiiJJd /11 Ptm:\. ('lind .~-(j d,:;~'c 'peri' c.;.i era 'vcJ:1'ba de Vasile l..flyillt!SCll, <lC(~"1 name n'U ~t . pus mili . nitnic.liind,a ldhuil in fll0d oraast unui bt'" diplo.rmJliH P'ilri .. dilJ 8!J£i ,.il). In lIt m:(!sl limp. autom/trilia Itl t'cl do . patin cunO$Cu( ib ,{ara .• thtr-ufJ'IJ din ecet« fldrasc.-'.rfspirit,/.IMc,: (:1:11'" nu ~.Ufl,r ,deci1~ 0 ;;t ll'a IbmriJ dt.~ ··an, JI.1'!,mll .: A hem ileum. {[Juiu! ved« lumina .lil¥l.ru!u;fl/a lJ./.JCI1:rC5JJ: l}j !;JEt: ca at.:i:a'laaparftt'-· lillXie vim: .~li cOfllirme SPIJ 'il c,'ang./};,·//di diJpa ('are nirnel.li nu I.: protei In IHri! lui: Dar poa,u: c:I an a scum, uupa mal nlne deilLmitatr: des{'·:coi.a.'f(J'5il acea' ''plinin:a Ivremii"fiira de csre nim.r"c flU Sf! poar e fot;t}mplil. •. ( 'iici dad1 (Ulmt.'Oh' uila alatea tUCl"Ur:i. (,"CI ~iciir#, {):umnez,e'U ~i k·amif11~rle. Habcn.t sua tata bl>ellL

N'a f{}s'l ,cJe.<;igur 0' ifillitpplar.e lap.wl ca :!llUdiul a ap5rot prima dala in Frams. tn, Eludes 'lrr'1Uitiol1f1fJl/es. rCllis.rii:11 carel spin"ws rectorers Rene Ouenal1_ cad V Lo-vinesclJ' a scris aa:a$li11iJual't! s.uh in;ho:ldlJl -fI"i c,l1 a'cartJ,1J1 ma.re}iJi g,ilnditor t'mditilJn.al frlmcez. ·lIfil c:CJm rezullii din !>cl'isor'iJe lili: "Mullu.m,;]'J.'C· pel1l.ru toste cx"lic~/iif,e date ssupr» manilf:.~'liin1(J.r .tnf1dil'itm811e in R'ominia,:sun.f l'm;Tun' eu adel'lIriJ/ jf J;lTrt.' if1'U:'FCSIJ{J'et~ pr.' Cl1r~ tUJ ie cunO/i"'leam dc/!JC ... Nu 1'3 ~lifUJlri sf} ta'c-f!','I' 0 lu:cmre Cl' tost« .aceste .pJ:ublci11t!·j Ar mel'l:ra eu sigUrtlfj/'ii (.I. {enea/a, ell a.tiil' ma'i mull eu cat subl'ccwl eel ptllin din ,aces! punc: de vedere. INJ mal Ios: . 'lu,dialpiiJi1 sctun".

Apiltrc t'1'ici'efll eli d'a·leh .. studiului: :5/ mai ale,s inte:fpr:f:rfin:<a Iprdecifl're v.. Lovirn.'sctJ, .I-,8uirlten.'.~-a1 m moll deos.ebii pc' (Juenol!. ,deschinnJ ilstlc .. to poarlif,de ecces spre miezullmd/lici dacice' $I pn'rt ca sprc' t'radi(i,al bip 'rhorcanil $1 :''1'11: 'l'r;J.cJi(ia prilmxdilllii: '-Siml tosrt« mUJ{umil de cees. ce i'mi .t;pUflL'(i Je!ipre ciiu'an~t! dl':'i.cU pri'Virot! 1/'1 Dacia ~~i a~lepl' (..'IJ muil inscres studil1!pe esse mi-i .l.l'nuntfJ,rf.·· ': ter iotr- J all,., .'iCrisw~r£'. OUCJ1011 continua:' •• ... dlcigisesc. cs ,~'i ,M. Clsvctk: ,J'eaJlltd. cii iucrsre» dvs. este /oll.rl'e inlere..~ntA ~;ilJ'-lr pile,,! ,Iii tl te: tranl!e/i Intr-un I'd ""I • .Acesf ·wdlu 81/CiJ sit marcneze llrangerc.'lJ unvr leBa/uri spirifuale ale LIlI" R. G't1cnon. i:/'u rwmi;li ('./1 V. L~"!~l.fI"'·!it:l1. ,t'l $1 cu tiJ/i .rtl:miini lfdc:rmin/ifjd(}n:I'~gcmlre lralh;tio118liiln {llTil nO:a.'ilr.J .. liJ c:;m:. in ami acei<J. ;i pfmicipal $i M Eliadc. ,chiardacii u/'(.erior. in dOpa lui occidt.:nlalli. a "uirar :JCl·.\'I· I';J".I. Tnwl ,-a ocutlat filsiJ I~ f1' Ii in' (IIta .. cum ;!;j"JilIJellflJ. limt' dc.pcre (J iumiil'3tc g

de seeol de "IN'n;J/iC a ij:w1"iej"':

SchimnlJI dt, scd')on" r:t~ R. ql1firmn a cOlJlitJlJ:;U ji dupii plih!.ic<1rc:~ .sr'/u,diului /11 Etudes T1"B!iiliuandh·' . iTUt'n~"l1idjndth"il,' r:hia.r:. pami in 19:'"I;,r:.alu1 a jm:l:lat dln C8UZa r.;izhaiuJui. St'i ac:tivjla/f:f1 de scrihas' a lui It: Lavinesa», '-<1 fnUerlJp'f.d'ar post» nu alii; din c.UJZa· nrr.boiu/l1:i i ,a, ing_ri-!(Jrlin'lIJ'1' L~'writ.'i, cal J2Mi ales dalO:rh a pret)£: up9 ri10r pur spmUJak csr« I-au 3'vsorhil {mal in .mt; HCl,d':J. Dupii IJn pe/erinaj/'tl Mlmit:Jc Athos In Irara 19.'{'f. a urmal.. in msrtia 1936. un aJlull'a Amicnr~ in Franta. ce $f liJ BiJtt! in' Eillc/ia. DJ~ ~ce! mom:nt J:r!a~£7..aTe:a J~i J,p£r~;tuahJ iii /ij;WJ!j}J'T1'11ibrii ,[JctlvUalr:a iCf1110ruhl:/ ca' ~I (met: lJ.ll,(! Pf,llocupiin tit' naHlrii profana. AU' tlrm,at a.ni de lnu:i1sa /ucrare.8 duh'iJ,lw: (iiSociaiii UJ1"ui grop inillaile, apOl; dtipii 19:;9; unui cere de sludii fi meditaffi tradi{ion:aie, ambe/'c' imiia.le $i anlmaU: de et. .. A ct1YI~ ete« dr: saijl IJl" $.;-21' ,re/flll t-o dupi' .1.964. dar. dill'mo.livc f.J~(}r de .fnfeles, lucran1e s.f!JJe a'u r:J,miis fnmal1JJ5'Cl:is. pAni la aplJ:npa vollJJ11uJlfi A1I Palrulea Hagialac ia 1981. dati{ 18 can: el Sf: .retros.ese la'FiiJlicem. ,unde S=B tins din 'viafa Ih 1984. I:!upii mosro: . .fin' 1989; .aapiiJ'ut Cl' 11O~ii fucrare ,8 ss, re.anga ~'il Creanga d,e aIH'. in care .. pe /Anaif rm;,·ocupi.riht de berm,el1curlcli a bai"l.fjJ,(Ho:r., se ,regasesc' fn'!w1d8'" ~j celt: de fslot':ie $,igeografie sts.r::r.a.

Dacti prilejuf se ive; (C abea ,ocum l"'nln) public:area tn Ilmba' romanli a studiuluiDacia Hlperboreana ,C!;11fJpaale ,iif ptil1lru a marciJ acc8.slii pe.tm'8'ftt:n{li spir#l1'aJii. ill ~impllrlatal de impem~ancllte. Caci pentr« lIfJ.si/'C [.olline£t:1J pl'e.Ef!n~:lJ din ,limpul'~ il1'1emoriale a un.ui Centru spiritual.fn seeste /il1ulUri a fa .. ' Imll1ratmuc 1"/1 Iormere» li ctmlinuila,tel'/ poparului ~i civilizal'iti rDmane; lntr-adewlr. i'11 perspectiv,iJ' ,-!ad'if,ianali $iJn viziano» lui Lovinescu, cs si a!mar:. P't/lilli. Tnainlagi Ca B. P. Ha$dt.'u sa~ N •. Dct1;~'IJ'$iHt'lU. Daela a fQsI URul din' acelect;:l1l:re' care Tn IUmBEl i:11'h:aki alc:BLUiau ()Sal'lWI i,mei g;eogrlJLXi simbolfce. supost fa randul ,0; .8/ ,u.n~j.j toni: micit:e. deci I,acre 1n eel miJj inal, grad:

Miwl.DU estc 0 simp/a lanlezie ~i nic] un produs al imaginaJi'ei ':{I<weliee ~ popularr:~, cum Sf! sml{lne In aenae. EI ,(I. u:tmmod de giinrli'n! crX!1Y!111 si"'emnilici:lrill" eN # I) ,c:l:prcsie II uo.ui m,ao de lrii.in: spiriuJahf EI' pml'te fl dt.:ci iJ.n '··docUmCtlr"ca oriel! mes;~iscf;_ .... 'tiiiJ fipur.al. dinc~rest!' poak descifro'prvfilu'lspin"lUalaJ Ut1 icil4JixaoJiJ. A FJ('pli,ja mJ\wl~i

9'

l

n minimaiiza sim/llt/Q} ill~amnii .., aalnj;j 3U!:II'lie doa,. aV'Cl'limcfJtIf:Jon!C0I10n1'Jcc.po/ilice ~.; soc/ale" Ii1SelJlllna Jl nu reCU'floalle spiriluah:Ullc:a JumiiilThaice. Pkdnd&..' In ace IE idei ,1,radilion'aJe. Ii:"<i' -iie LovinesaJ TCcrm;;iderA lntrea,ClJ islork II ~"";esrnT tinururi. pdrvind,o din' inlenor # nu din pcrspcclivfJ modemi. eXile.loMa $i pm/aoa Ciio' a pune scmi lB pnl~lfjl pla.n in.f~al'Q!Dl1 in londd tpiRde:pi.a: .. eme ITea ell popoa,rele arhaice. pentru ,GJR:' sacriJJJ ;'l~ miwl ordoasu Jumea. ctc''1llsliluiau dh;mna lor. legea u:niv~·,rsaLi .. un'i{a/ea' macro $i rnicrncosmosulai: Aces.tei ul1.il'ali ise dalorcazi ii1 pri/fluJ taud ,cou$J?OndenJele (Ilirt: dlferite,I'c teme milice $i nu urJor:in,l1uen{:c JmlfO ci!'iliz~tii separ-aie in limp §i ,apa'€irJ. Merg:9nd iII sUsI)J ,apr;i :,-pre oriBitJ'ilr. Loviaesc« merge' pc ,calea strliJTI(},6iio[' spre cen.tJ'ullFi1d*e~·,dlJdcc. cent ru din ,care

l(! poale itJlrezi_rj' cervi Tradf/ici pnmordiilje.

Din aceaslapenpe,t::liva..lOI:TI1lJrea Daoot: pusi de auwr .iIl legallJra eu aceJ'e' miiJraf.iu11i dit1¥J:re Nurd SpllC Sud alepqpoarelul' hiper.boFeelJe. stestal.'e de Ulull.'cmil'ut:i$i de multi aula" an/lei. ·U(C·'R1Jia h'ipe.r/x}I'INHl,i, SpUI1f: LOJlincSCll~ tilt are 11'imic d'intF-() ,cmlgr!ltic. lJrJ Sf: ga.scSle in ee nimie improvizal., in/~plilol: .. gratuir, 'pJ'{:CifJj~Bt. Trebuie:sl ne 'S.I11.11lgem prejrJdecitilor R:'I(}d~me.. pen'lrJJ a .rierepJ:t:ze'l1lJJ' eoree« aceaslamigraJ'ie sacra. cu 8."- sAi $accrdQJi-re.gi, pu,nil11d din e,/apl in ,elspa. fiJ:inici 0 improvizaJie. #j'Qupa 0 S'tiin'li g~Qgrat1ci prec.id •. upcRll/ii''siii. SJa:rale5iik. B.upaTlmiJe ,sale spiriluale': 0 RSlfd de dapi '. iftJISl a:a ~. In €rl1ltelf naiumlia C:arptfliloT" !~-au . ~tf!-c;:ipil.a,r ";, ca In1l'-0'.imens5,cup5 cosmica; popoaFele ge'U)-t/at:e' $i,flu,tw lnaJ~p;1rasil-o lJiclpaniJ MI§zJ: Toaw ceJel'aJtc migra[ii au uecut pe lOlita ea fiim Sa,O elin/caseli, alo'l eel« hipe:rborecm: din mj1e.niuJ aj dCJJ7e1J' iJ.H. d" $'i ce.le eslicc gennsl1Q-D1ong%-: iav:c ,din' miYeniull11lii p. H. Ce a detcnnll1Bi opri17ea ,gel'Na.cif(j),r l"an:;u} CJJ'J]1Ilfic" in afa'FiI de' upeJe IC;JUZt: eoonomice Cl,lTe nu f7epr.ezenJa u in 8CC;fl'Vremc' /apit! IJOliiriltOB:re? oplii::alia na paaie Ii uau Ide geqgfaliil.fBt:rJ a iilct!51aNinuliuri Dlu;fJpii11lal1'lulnu .Ie ,dec/it 0 Qg/in,d§ a ccmlu,: d1Jpa .a:tx:aslageogrdJlt:. sii~ ICa Ia.mp/ (''arpa'~ilor life to'f'l1Jll OJ.nsu:la rici DrdJ!.(J:IJ,f1II1~ ce .capJJJ tn Pia fOul B('lCmic/: corpul (inima)fn' ( 'a:rpal Ii (lOft ri $i ,COiIda ta IJ'alcani' •. A,lul ccroloi 6t::entruJ C'e~oului ele prece.'fie $1 flU SIt:aua Polaril1' ca.Fe sc giiscfle In ~PlffllJ.t:il1 ipaJii a ootpului DFilgonului. proicdal. _pc.p;1malJtafHIn~ ~n plilioul

W

~_nsil'Van, delrt~rmi'fli.Jnuair:i un imponssu Cf'J1lrIJ S{Jil'lltlal. 1.U8 dea: dinlf)C7"5pecliv13 rni.rica, molivuJ opr:in'i dtJOo-;C.i!'(ilol' in areal pJalolJ sscru .. Vasile Lovinescu FlU pomeneste de aces! aspect capital in'sludiuJ diR'l9.1:{ (/aT lJi 141 comunictll' ulterior, fflotirv peotrlJ csre' 11 r:onsemniim ,aiei. Pe de allii parU:. iRleprclil.ndin ,l:e~rllJ11J:Jcriil'ii:. in cOI1,voroiri $i,fnl'r~o scri.W)B.fC. Iig,lJ.J:"d(ia de pc paJiaIJlJ ,lui NecrlJ Vodii (vezi copen» $1 postfals). (;) {} vetle' CiJpe .0 lebiidi cugfit de haJauqi,c.lt cap ums», cee« ce .I1U e de parle de imaginca celes.fiJ unde C'onsu:JMia Lebedei t: im.ed.ia,l 'vedna. Cons,leJ,at;ei DnJg,()I1'ului Jndi 'IJlI.$.iillboJ bijx.·Tboreav. 111 Iradilia dadeii.

CC'I1'lrnlita','ea l!)adei m.lwne.a vt:t:he. m.e'(lfiO'n3,ta de IJIIcicJ: est« co'nvingalor .argumemal.a pre ,dile,(ite' pJanlJ1i de' LaviBcscu' in scrierea sa: Unil aUlo:riprofam VOl' ziimbipoal:e ./a Bccste ,arglJ.mcflu: • .dar iau1 r:i nu demuJ:r. un ,ccJebru tJl'tJCJgt"iI{,5,i ls:torit: conte.mporan. Maii,ia.,(jJimbu,tas. pomino de 18 () DaziI.$liil1{ifki. scaa Ul'Il'}atOEll'ele 1iJ prc.[l1/a. ftlJei:a' din car{i/'e sale: "RomiiJia es ... te !latTa a cee8a sm numil' Vtchea Europa, ,0 enlilale clllturaJa clIprinsa inlre 6~flXJ - 3.fOa lt1.n. ( ••. J;. A. dClllcnjt ,de ssemene« e~idenl cH acca-stii strifveche c.iv.ilizatic ,Cul'-opcanli precede ,eu c,s,t,cva milenii pc 'ce« 'sum.(}fi<i:iJa ( ..• ): A (QSf ,C' perioad.i de: reala ar:moni'e tn depJin acord ell cnergiile creatoare a/c' Da/fUji ( ... ). Trebuie ell de seum 1'000/0' :..-;;ii.r;Bcanaaflem'.Jinporli:H111J spinlualiliitiiVechil Europe c.a 10 peste a istoriei nOllSlre .... :. Jatii o conl1mJ'a..rc islo.r-icii Ii ulJei,re;a~/it:Itimiljce. de t'fJre,1Jj'itulnu 811C;1 nevo/e. de igur. eff uic:} Vasile Lovisesc« pcntTu Care milui era' 0 .reaHtatr: supralemporal:i1. deci ar'ne'lipaiii. din care loale ce/e/aJle Cllr!! £n moo.firesc.

Nu vom intra in dela..liiJe a,cestui studl:u. care YQrOe$le sil1gu:rsub pIma slJblJ~1i fi insp,r_atii a lui Vasile Lovineseu; .tnergand de ia ori8in~fle III te.mpora/e ,ale Daciei HiperOO1:eel1e, "t(teind prin mapa gClO-dac:i. pentru a aiunge paniI fa iJ1'Iemr:ierea prime/or s.lale me.die~'aJe romafl'e$,{J: .)! dacii a maep.ul in WI'!, amoru/ if'; va lnch.e:iB s.ILidiuJ lot in mit. ell 0 viziune simoolica a basm,ul:Ui lui loti Creanga .. Harap-AJh. un l}.imilO'f' blazon al uecut:olui nostru ID'ilic.Vom reamin,ri in ii., tn arealili scurli prezen.ttJ.re.. :inca' daua studii ale scriltoro1lll (p.ublica.le recent} CMC amplifieD liil1'I'Igesc islorill sacra a aCt!stor linuw_ri. E JlO,rhil 1'n primu/.I'Bnd df! Oubiir Vodl':. scn:;;,cll 0 conlil1uare a siudiu/ui despre basme.le .lui l

U

n:a.nga., iii csr« aceaslii Hgurii UIJ ')il'On£,' ~i Jc."g,cndli fliJJu·,g me ai~ll 't'radf!Tici pe.riNu .. ' panii uincolo de J:n'lt.·Jl'/e'Jlu·'_·a Prillcip'au:lor" p,i:n'a ttl secoiu! t reeut, Accsl person .. li r:'.ispiindfl in {ole/or $i in' rJ.PL\('t: Iilcrnrc .. 8'col'erli cu "1IIS(:8 50 ']f..' balt. m ~ilJebtJ.tJ reaiil'alciJ um::,' fUl1ctilJl1i (f/J!,ale pift~td;kNl n: a ()epo;dwlui tradiliei. {ncJlipuiil,dpa rt:;gelc IJ/J,ui JIll Ur.aal a:o;cuns pit acesltlmeiea,guri . In 1lC< '!SI'I'udiu se il1duut $l u ren::eIJN't! simiK. liea fl' '1caJnjlui iSiOrlr.'1 )-lcgendar,al jtj'; Mibail lia#ncscu • Incao.talia Slngelmv CJ/rc de: lB Tmil1R In MU$lIlilll it1lregr:tjU: (' lIiziune t::oe~t:n1i !J ,ff;'I£JFiei noasli'l' milicc. . TClJJju,i/ .,i Emillescu sunl. Je,~iIJ{el;, ,p"nlru LortiufJ.iCJ1, eel do! Dh7~Cf)ri nLl tu.Nl1ltl Hi litcrawri,: ci $i ai spirllualitalii

nossts« l1J'[8f,Jil~ an IlIITeiJ.e.'t1, wdiu din lIeGell'li cllt'clJorie este (.'tJJIJHJIJll ,Tl"?Jian'l' .(punal,lI:J subtit/u'/ Gtose ;JsliJpra MelilR&'oliEJ',J'c8n:" pleclnd din mil fl is:to.ie .. desr::hide () perspcc.ti'll'/i neban,tJj;tii a Upn1 lf6c(:rii' dt.·la civiJi2alia !_!cl"dfJca III c;viliza'{ia t!.ro$litJ:a. flU flumai pc plimlin'lUJ Dadei Rt.·liv: .. ci $I' il1' ilJ'lTegu11iJ1periu mman.

A.,re~·le siudii.de iSJvrie n~jlic8 .. impreuni eu aile ,(tSt!,l1n din accla5igcll". proiccle.aY.D <I' lumina lahu/arasS daf'veridkii a.-apra' Intregii DOa .. flre ;sl'(IJ"ii. limpczi'nd multi: pete: lnfufKlCiJle aJe It:'CCU;UJJu,: $; t:Jlplic/}nd po/!J(Jt!'$i mIJUt..' 'vf:nimcr'Ue cou.rc.mpvr;me."iici diu pel'5pec.t i'-lJ jsl'ariei , .. acre,. cc'ntFCle spi'ril,uall2' se ,'cmle8;:iJ dad C"U menot descentJC'Ri al,r:icJulm: r:ie.w:i~/zAndu·se ,w IOcul tor gun' de in£en1. Afa slaRd IUC:Turi!t·. ,descopel'frca. pasl'r;JI'ea fl in1n£miterea .marWI'illoT TracJJ;,ici spiriiuaJe CfJ,Ie singu.ui gesl sscm care mal pas te line' vii 'Jjpcrol1~el,,' lIfIui ICe,1'" fJ'DIJ' $i aie ,rmuipiin:1afM no«

NOTE::

eli I.IS~ La. Da,c1c HY'Pcrlmrecnne. EIIlld:I;~' 'J."raditionnelJes.IJ.li'.

H;lfI. ~98, 206,,2.07.2.09,21,4. 19J[1- 1937

(jclicUis .. Dacia ipcrhorc!IJ. Ed;zlOll'Ii (jW~flsegna 11,,1 Vellro, Parm,a.19IN.

1,2

~ C i~~IICijl';· La l)cucic 1I1f!l:ribOr'l'Cl1nl!_ .Ed. Pardes, Pans, 'IYI)7,

, IJUl.': puhlica!c ~ d~ v. <". nd~cil: Vi,),ILI.!'IJ1 ;!ole Dm:l,d arhaice Viillla H:umancBsc:a, nr. l ~ 3. I '.;Illll.

• , 'ri. uri R.'l ;~C'l!)unJ t:ilLtc V_J.ovinl:sc!J um rn a ~ 1935,9 nuv.J9,15 :,-i I, I nllv. 1,93:'i,.

" l,nLr-ll a~umilii il'lUlc;(iL nlllJlJlt.it linicarnl. ca ~I munti! Vtilc3rn. m,]mJI tin flldie.I,11 (hllle). 11 ~lrui 'icmnilfit"3Iic I;:lil!.! de b~tllur a!ll de 111/". Ambele animate ~l'ill1tmi lei,: !>.c rt!g.~sc~~c in sLi.lldau.l,ul dae, fl11/aUF cliJ CliP de hsp. Dt' alttel, ~<i~" urul JuaGa UEI TOI d,!.I ffi)rim "rd~f! ililmiluiugjili nO;tSlrli. ale la Ievan [or£.lwrull~ l}rag(J~ • .voda. A se vedea ~,'i M'i n;;,: 1) Bill loll:. Oil 1.11 Zalnlllxb la Oungiil- Han, ..

- Miarija Gi.mhulas - ("j ili:rD~ic ~i Culluru. Edit. Meridiane, Bu;cl,llfc~U. 1'981).

• (_ 't V. Lovinescu _ MO!l!lrhl,l1 A.SCU!!s. ISdil. 11.1SliIUWJ,Eijr:tlPIl<i,~.

I .. ~. J992.

" cr. v. Lovinescu - [u.:.anl,-U,II ~a:ngclui. Ei.liI. mOSlLitutu.m -u.m--

pean, hr$i. 1993. '

II' (. 'f. 'Y. Lo,vi.~c£o.:li1" $lcanu!<I ffi.rli ~m,". Edit RusiWi<lfin.l3lIll"un:~li. m994.

13

CAPrr:OLUL I

prCCcd[~I1:IC' ale I1'mlui!ui pri.IU(~rUial. /I.(,(,9<hl CSIC un adl.·v<ir funclam.t:nlal ('at~ nu IfChl.lIi,(,' nidLWal3 pil,lrdul din \·~'I.tcrc. eu alte cuvinllc" mllliii. apelc. 1()C'urile :g;cng,nlJicc. nurnele :IOf. centrele ~i stlpurhlrife spirituale ale Lrlid t:,13rl~ aveau 'lJil'UlLi analoage ell acelea ale etapelor precedcntc, lJaci'i· .. de exemplu, exlstau noi lulB. noi lnsu/e' uth«. acc'as~a I'IU era dieh)t in ~t:lul Uf10r New-Orleans. sau unor Ncw-:Yl1rk~ IJar geugrafi,a'acri este, din tuate ~ljjnLelc lr<Hji~i male. cea mai L:l'iLal,ain Occidcrn ..

Se intampla tia cun astem cede d ui ~xtrcmc ale coborUii "tamaske "a emigra{ici biperbereene: P'olu~! Nord ~ Gracia pelas,g,ica~ ili.nerariul migra,ie:i este vert cala NerdSud care te,aga aceste Il.!,ol.lIi puncte, M:a CUIll am :-;Pll~'O. au COS.1 mai rmrlte etape ale centrului suprem hiperbor an si ale: p:r<.'l'i,e·c;~iilo:r "ra)1l.sicc ·'1,01 dreapta !j;lla sUl.ng_a. ~i aees; ceatru trebuie sa . ..: gis-ea.sciirl mod necesar in puncrul L::h.inl!!sen,ial al aeeste: conIig,ufalil eruciale eare a avut tct IolIHi1ca ramuri orizontale ~ale etape ale cerurului sup rem pc diferitel planuri ale exisLcnv~i cicllee.

Daca prwvm,m, pe 0 hartlil. c:.onsLaLam ,ea datel,t>ist rice conlinnl'iaeesL I'a'l:ionament Astfel, de excmplu, ',an'lme JuIHan admire IcxiSLenta unni stat pe malurile Miirti Balticc. cOllsti'l.uil dli.lll eei C.UIC au lost mai l.arz:ilJ ' cl~ii. Or. Marca Bo'dtidi se giseslc pe vertical a , g:emflal.1J'La de noi, • lniiilllH~m de 3JsemenC;3 ci1i accasHll lIertic,alll treee $1 prln Dacia (Rl'lIDania actuala). Inforrnajiile snnt mull ma,i numeroase asupra aeesrui 'Ii.mll..

o cecetare ca'i de cal atentiaseriitorilof antiei ne arata exiSlcl1ta. In iii irdul GrecieL pe lam:u;l'rUe Dunarf! '&i Malii egre, a uneimari rase unirare ca ,limb;lll.1Jl ravuri ,i 1f!11diilrui. cle~i dhd2,at.~ politic; Esmc. rasa gc~o-llti!:c:a.

Herodot v. ::1.) afinn,a d'i Tracii erau c:d mai numeros pC por dLlpii ]ndic:ni: aeest Jucru ar fi de lleiF!!cles dad in\e~egem :pli'in Traei numai pe vedili loealtori ai Bulgariei de astazi; in realnate. Herodot ing.'loba sub aces! nume pc toate celelalte popoare de aeeeasl :rasa. adica pc Traeii pl'np:riLHi~i •. -pc Dalmati, Pa:nonicili. Uyri. Ge~i. AgatbYrlii, Sanlli<ll~i. Scili1• Arirnaspi etc .. de. lieu totul vreo clnci,,£ci de name), Teate ac:esle popml.rc aparjineau marii rase _ge'otrace. Strabon scrie cill Gc.l,ii (IoC'ur.nd 10'1 nord de IJU.l13I1'COli 11!'I~l:l'Iio3.ra ~i achuil,;,t , cnl'il1,al iWi;!U'U aC~C;J ~i linlt.ii ca $i

15

M1GRAnA mPER80RJEA'NA IN D.ACIA

UnuI din cere mal i:Q,&etesa.llu: a pecte ale roauiles13rii cjdir:c n cnns~il.ui.e mares migratie hlpefbor,e;mi. Aceasta e o "'ooOOrilrc·'· din j,ndis~im::'~ia pol.am prlmQrrual~iim mU]ljp~lele rnarrrifre.sfad seeundare Bl1cticiului. TQ'Lu~, 11.1.:1 din ptmG1U! de vedere al iSloriei pro,(a.lic:fie. h.ue.r~ea:zi 6.oeasti manilesrare, ei dim col alim.boli!iimUiLli istnrie, "s.eml'lalUra'" a'WI.or reooliti i:noompafabiE mal profunde,

SimboHsrnul aeestei mig;ra~ii se I,eaga in genere die manifestarea Wui Prakn"ti' i,udislinctia polara o:riginariil •. :rtiipll.ll":iIi de echUioru it ce[oiF trei gunas; impU£.a d.e ile-ee~ti\il!C mafii,fcsl.afiL pibml~tjlor [o~a.le ale cieluhri: e bo:rafle "(!lmB'sica" illllr,erupra uaeori d,e etape ~i de l'iI'oiec{ii "'fflJasice': Wa dreapta ~i 13 stanga. pe ,cJiversc planuri ale. posi.bililam uaiversale: sim.ibol.i.sm crueiafevidcnt !ti, s,a, 0 5punem . fatal,

Se peatc euncepe, dUp.38,Ce,an.a. ci l'nigr~~ia hiperba.reana nu are uimic dinu-oeraigratie; cii nu lie ,gase~le ni:UIIic i:rn ea,il1lpruvizaL in'l.imphlLor. &'lralwil. preciphH!1. Trebu.ic s.a ne smulgem din toete aceste p[ejudcca~i m . derne pentrua me: repn:ze:llhl, cOI'll':cl ace~sl.a m.igr3·ti,e sacra, en ai :s.a~ saceTd():~j regi, purtimd din li'Hap,a in ~tapa. fara llIjCl U lmpr,ovh:.alic ~i dupa 0 sliiml3, geogrilfic:a precisii, "penalii" sii, aharele sale, suporltirilc sale spirituale. Trebuie sii insi.slimJ asupra !.!TlUl pu.oCI. capita] pe care e imemeial'Ji tot studium 1]0 'nm; ,aceste etape (cim~ durau milenii) trebuie S8 n alV'iH ··virU.lti"' i'ipeciale, virl'ul,i "aaalogice'' CIJ cele ale etapelor

Fig.]. Harta D<lIc1c'i

Tracii\$i fliniu. spune: ca DHCH *i Tracli SUfi,; :;tc~la~i pOpOIf. HI! ,aIlFc:1, sctiiLorii antici fol:osesc [ii,'idi d~oScbirc nume ca aeelea pc c~r.c lc~am ,cil~1 atun~icalicl vorbesc de popoarcle din llor:Ulj'l Greeiei. Tuate aceste pupmw:I(.)Cuiau teritnriul (lcupa,1 <lslayi de Bulgaria, Yug,ocslavia. Albania., Ungatia. ROmania .. Ucraina ~i Rusia ml'Tidiu,nalii, pa:n<1il la V,olga. AFitmatia lui 1:I(:lTUdm devine a~~'d de j"nteks.

Dar s-a pctri):cul ua lapi Josrte curios: itl h.:'!<:I~c aceste ~ii'll.ltllri. vechiul elemern :Q,cli,c nu l;I fu);l nimicit de ir)Va1.ii II~' barbar.e; cneeritorii' INH1 foslabsclrbiti precum (h:r:manii im G~a.SlJnl 8sUizi Bulgari, Yug0.slavl. Unguwl ,i Ru~i care nu au Iitici c ],t.:g_alunl. eu veehea rasa i:lulohluna:;i r!;-31J l'Wlu$1cnit nimic de Ill! aceesta: o':ingurii Ronllil1.ia. cca rna] laryic cucerire a Romei ('1'w-a.iH n .. 106) ~ paslr{ll u Jimha 70%lamil1a. ell p!ed~minilln~a rasial.iiI di:a.cicirl. dc~i puternic irnprl!gnaUi. 11l campic. CIJ cJ.c:mC:f!lc :lIli;!VC. Celli mai hUlla .j{)vaiJii c!!l~ aceea G"i sunt Inca 10 Epir .. iJlI Mac,cJoni<JI ~,i if! D<lb~]aljaci!l.e'\!a I'esl.uri ale' tribui'~I(J1T bace.,:iii care Vtl:rOCS(· nrma.llqll.!.

Cum 1m-a existat niciedatjieolcnizare :rornan.;;ascii illl aceste k.JoCtlli,FaplUII'DIL1 ~miil.1[! II ,c:xplicau tIed.1 ifll'lJ·Ufl l>Jngil.1r fi,: I: aeeste I.fi bllri ~iRorniuriij sUtliU ill tim:ii rcpsc Ze n ta,l1li a i rasei a.l!.lloh~one a Geto-Tracilur .. idcnlilal.I..~<l de limh;;! cXl1lican~!Jse prin comanhutea raiSi;al~.

16

O« tot! anlic-ii ~Nmt u.nflmini ffj illllirma ,eli (jcli; ersu un popor hip''rhorea.lJ .

. Pindar, care e poetul eel mai erudit OIl Greciei, ne arais pc Apoll~). LlUlP§ ce rldicasc ell Ncpllm ~i Eac ~idt!rlle Troie], tnlurdtndu-sc in {"'fda S<1 at/pc l~:lrli (Dunarea lnf:enoaral. la .f:flpc.rm,.rr!'t.mi (X<lrtU10t!. epeigen (. .. ) es iHlrcm elaunon .• ()~Irmp. 11J a. 47 ).

Strahon este c.tll.egork: '·'P:rim.ii care aLI descrls direriLeh~ Ilaf~ia.le IUn1ii~pUnl ell Hiperhoreen.:iil(Jcuia.u deasupra Pootului-Euxin- Marea Neagril ~i It Istrului ((icogratia. »a.

~2l. -

Clement din Alexandria cste de asemenea precis: el numeste pe prufc1ul Daci]of. Zalmo:ds. Hiperbcreenul (StrOl1]ara. IV, 2131,

Una (,lim princrpalelccela~i<l.lc Da.ciei., dUp.H geegraful t!J['olomcu (G.eoTf!. Ill. 1(J). era situi;lUi pe Hierasus (asta.~i S.iri!l .• r,a.U im Molcluv<ll[ $i senumea Pirihori·darvEl (clava ins·euw8nd tee tate, luc I[ nume carle arati'i.(} cerate hipcliih'!lrCana.

M.iilcrohiu csl,!! Jca~emetica rLi~rk precis: Regiol1r;:squfJS pmclcrtulutitu 1:atl;J,:\· IN lo;let. Oint/e..<;<.jUI: !£!lpe.rScy.( hie ./fX(11JJ quonm: iT1d/~ClJi1''''' I;e(u.'ftas H_1'perboll:os l'oeil1'],1 (Comm.in S(JmniflmSqpj~l(}i~. 11. 7}. "'Rcg::iunile udate de I)un $i l)ullalTc ... pl.! care ii;lr1i'lichilaLt:a le nume a hiperhoreene" .. E lim.lJlcuc. nu'

Ap~)lllliW1 i us di.n R h( IdOlS. 'j'n A fB0118'(1tit.;e ( II. 5. ('),75) "punt! cit. Hipt.:rhul"l,!,e:ui !iU!1't PcJusgi jil(,:t1i:mJ ta f}orr;tuJ 1'racj,l!i.i,

N uml,:n,sl auturi v~lrhlJsl: Oi,: Muntii Ri rei' dml~llutuiilt: lriperhoreene. Or. 'arp<!I(ii urau nu.mili ill amichitate Montes Ripbut.d; j"c:lilhl!J #tJlt;'m.~ifJcJu,diU'r 81"1 ,UfW IUlL·If'· POll'iO [I MlJwija Nr.:agI'8), ,tJbalU .. "lll:1fIJ11lihu.'i RipJiI!Jr:l;;(JUSli.l1.l1i~~lOT PlJilf/l. II, (.."2 I,

:1'1i11 i u ceJ.l3,atra !lY!Xri[le~H; ue PO:POflllA.cin1pha,,,,;'loftare II!CL~ia a]ll"oapl! de lIUJtllii RiJ!"!i ba,ud disir1.lJ'}('m .Hli~t:rh!lft:i.~' P.(;m~m lHi~l.!l3L VI. 71 ,

Se 'lilic~a cei v echi inl.cI!.lgcau prin a~·;tJ harc!l.~~, Cardiru:s mwnJL /(ioa Ourd(l.liu.I)~!,lulspiril.thll. al lumil,

Ovidiu. care 1;1 rust exil .. t de August la Tumis I <'ISl.ii,zl Con~liJ~n ta, r,.jn<lJIR~llnijml,!! J. ~~ pl~ng,c ue an constn1ill!> sa~i pt:lwcaea vi!i.I<I: liUlh axul I1IH·cal: Iu slafl/JlJ l)f}fltuilli Ell:.\'il1' (Marc<I Neagrz.l·

17

'"

Vila pi'tJniJ p"rrbi. rL~{'.i1gc:nd,l;l ,:uh esc boreo.

Qua'marL Eusini, terrs s.inblff'ajac:el( "tn:'1fia.l' ~ 4J-42) S1.IIlINJ a~la!ic_riSQlIrc. adr-esaHi amicului ';:j,lt Macro la Roma, 'lOd punecae gase 1-',chiarS!!.Ib ,Ca:rdines Mundi.! CaOrOCS[,e i'n imagil'l<lli~ eu amicul . 'au. 'uh ssu! oore.n! in faro G(!{il(u' ( "1Jelido ... SlJ/J ;IKe. inq!.Je GeIQ:r': POI]L 11: 19: 4V·45).

~i Ma!,,\ial. i'nlll'=llua din celt: mai Jrumcase epigrame ale sale.udresate soldatului Mareeltin care pleca in expedijie in Dacia, numeste Po~uW, "G:elicU8 Polu$':-

Mile, .H}lp,;rboreosmodD. MfJTicclJine, 1"r/r.me Et (ktici wktis ! idc,r-a pigm poll (Epi gr., I x:. 4:1 J

"Seldat Marcelin, hi pled all'Um ea sa iei pe umerii ta.i.

C'e1'utllip"efooreartSi !JJstrele PQluhllli getic'',

A spune Gettc« - Polus nu i'ns'camn:a S! arata toacrle Ilmpede cUa an mom nt dat 'Pelu!" a IfosllaGelj,? $i Get/eli5 I1U e te 00 figui'3: poetlca pentru a a:rama departarca. ca.d Romanii euneasteaubins ex:isu:mta, la nordul Getilor; a altor popoarc mai de_pa!l'13lLcwnci:i.: Venedi, Acsti, OanliSuconi. :Ioctiiou Polonia ~i Scandi . navia.

Aeelasi Mar~ial numeste l:riumrtllJ lui Demijian 1iI'IJP:.-a D,~cil.tll' Hipttrbore~.'i lrillmplll)$ ~i In alH1 parte Gigantt!!} {TJ;tmJ'Phu.~ (Ep .. VUJ.7.8). $·ii:" sf~.:r~il:

"De 'rei ori a treem prin coarnele perfide ale' Istrului sarmatie: de Ilrei oti;:'li-ascildaLmlU1~ tl'llzapada Gel~.oli': mereu mode 1. el a refuzat triunrful pc eare-I merita !i~ n-a adus CIJ siae decal renurnele de. O;l fi i~vin$ lum~a Hiperborceniler' (Ep. vm, SO)"

S'i' laudsan (Be'l1..ye,licu:m.V, 266? numeste polul {jt:1'li(:us plans.lm.

T,enninam aceste ci.'Lalc CIJ doua pasaje din Virgiliu care, ca un adcv,ara~ iniliat (ca ~i Ovidiu, de altfcl), ~ti,a despre ce este '1orn!!r (Gf.!(.I'fgica. I V.V. !l11): (Orpheus) -S!,lus hyper.hn'Teas gJ:''Jcje;f;, Tanaimque nivaJem Arvaqoc Ripn;u:} nunquam II/dual'a p.ruinis Lu. tfatUit'. r~pl'am Eu.rydicen. ,(''/C';

"Singuratec •. cutrcea ghl;l~iJtik hiperboreenc ~j Donul aeoperi. de gllft'I,lJr~, $i campiih; ni,ciudalii mra riipadiL injurul mun;i,illlT R.iphci (Carpa~ii)" pans ec Iernelle trace, mania.l.e de LI.ispn:"t1I sau. iJ sfa.~i,adi ... ",

Daca Virgmliu all' Ii scris: Orfeu cutreera giIDc,'Urlle :l'lip ttl, recnc. :zape7.Hc Senc:,i ~i calinplilc din jlIDfUI M·lIm1lilnr AvcrnL ~r~lI'll! ce rcrn,ei~!e g:blllezc manialc d disprcl,ul SHU .•.• H~

at (i 1(1.'11 dl,'s~ulc 'anse pcntru ea HiJl~rh~')re.l)tli ~a I"i 1.!lCLlil in

G;!Ili~. -

Si indicaii<l mai precisa tI Poluluireprczeruat prinir-un

mphalos; -

Ml1lUJU !it t!1 j'1..:1flbi;m Ri'pha,csq;),j;;' ,(IrdtJl).~ srces; (im51.f ... ~il.

Hi,' !icrlcJl.(10bbi ,.t'mpt:I.'wbliJ7u:~ I (jt;'or~. t, V. 2411-2.4] lOr. vom vedea ca aJC est ··vcrlC'x·",acc5l Polw.~ fl"ficus. aceasHi, "reprezentarc "H P(liuluj, exisll:i in H.ol-mamli.~ in Carpa~i (Mun~ii r~lpbci.). pe Muntele "Omul". care CSlC inca. mlmi1 de popm "·Osi.a Lumii", ··Buriculll!-imamull.1i'·. 'l'rebuie ::;-0 spunem indi, udata:' 11~ C verba de Hiperborea rrim'itiv;1l, care 11 ros,~ strict polara, ci de UIHI dIn principalele sale I!t<l:pe. Cu. alte cuvinte, Dacia a rma bmm,de ctncv<I milenii "centrul suprern' al Hiperborell (;Ii iri cO!1lse,c.intil allumii) in mnrngrare catre Sud. ~i IMi:ntc de mutarea ccntrului spre Orieru. Nil:

I'amine: acuen Sa. aratiim cu Ina! fuu,lla precizie "<linal~)gine" Hiperboreii daeicc en Hlperborea uriginara, Cici anai<.l,gia IIlU este coineidenta. ci identitate de "virtuti" !.i~i aceasta este !Illi ce arc. ~mpoFL<mta.

Deosrece vom avea de luat in considerate asa-numhul "''f:o:1 k -loee ", 'lre baic m ai ilfltlin ~e sa li'o-ru-pe,~;i,:m i IIT1 pl)rl.a(1~a. ~i semnifice tia sa .. CiUil11 ac'\!,s,le ra()duf.i deosebjr UIJ semnificative ale lui R. Guenon asupra SJanltdlJi Graal ~;

·'l:.oncep,ia iwiil1i it Iblk-/tlr-lI;Ilui. asa cum s intcicgc In mod obi:$l1iuiJ'l. se oazea7.i pc (I idee radical Jalsa, idcea ,ca exis(a "ereatii pup'ula(,e", produse spontane ale masci lPuporuJui; $isc vede imediat raportul -lra.fIIli <II. ace uui mod de a vedea ell prejudecstile democratice". Asa cum s-a spus roa!i~c cured. "interesul pro!'umJ I'll UHUrnr LIai.li~iilor 111' II ~is populaoe. cornsta mai ales in laptul di de nu sun! populare ea origina"; ~i vnm adau{!<1 ci dadi e vorba. eum CiU,C aproape totdeauna eazul, de elernente traditionalc. 'in adevaratul j'l1~ele:~ _I ace lUl'i cuvant, oridil de delormare. iI11pu~imlt'c sau U-agm.entatc arputea II uneori.si lie lucrum <;1. and u valoare simholic.31 raM. toate aeesrea, depane de a ri de l rigin~ ~_)p!..ll~.r~, n.u.<mnt niei miicardcori,yin,iJ.lJmrmi.' ',eea ce poate fi popular, este numai [aptul .. iupravietuirf!", camd aecste elemerueapartln IUIl0r forme IradilJonamC lJi'parutc .. , PQporul pilS!rea:l,3 ast d. I'ari'i!iil le Inte:leaga,. resturi ale un :r lradjlii strllvl!dli. LlI!Tc:amd lllltmri chiar hlrl-r-ulii In:cul.fll:al de

19

mdepiiliUat JAcat all" fi !.I1ilIlOsi,b~1 de s,tab~Ut. ~i.p care.din acesr motiv, e rnultumesie !Iii-! atrihule dIJmcniuLui lhscl.n a] ··prei:!llorier': el in1pJlinc~k: pnTl aceasia [unc\iune.a unu] Iel de mamorie COhJCli'v,a m a i mutt ~H! rnai pUlin ·'su'ocol1l,Lienti". al dilrc'i Icon~inul este. in :mod viidil. vel1it din aJla parte", Ct:e~ ce poaU:! ~i p3'ra: eel. m<l'l.i uimitoreste ,cill a;uJmei ca:p,d se merge hl aJdancll~ luerurilor, se (;om:sLa'li cil! ceea ee s-a P3lsUII',U 3is~rel tUIl~i:ne lnai ales, sub Q~oonii mai mull sau :mai putil1 i!'lv,aluJili,. 0 sumii ron!l;oerabila de dare de' oIdin ,esfJieric. adidi. exaet lotH ceea tilt este rnai pUllin popu.lar prin e,!icntlh ~i aCe!i\ fap'l5ug,ereazi prin el 'fmu~i 0' C:Kplic;:atie pe care Pie v,om margwnm sa '0' ariHim illl caL.e'fil euvinre, A.ull'leieand 0 fonnifiILradi'~inata este pe poo(:lul de a :s~ :slinge. ultinui sai repr~z,eDtan'li. PO[ Ioarte bine sa lru::[edill~e7.e, in mod voil.a~es~ei m,cttl.ocil eoleetlve de care ,am ver:bit. eeea ee alUel s-,u pierde tari Inlloarcere: estetn Jnlld &il]g.WiIlliI mijIQ(; de a salv!!! eeea ee ma] pOBle 11 salvat inb"-Q eUec;:JirC mt'iurli: ~i, itn aeelasi I.imp. ncint,eleg.!:rea 113,lur'ala a 11f13seil este 0 gsraatie s,IilUcienla. ci eeea eeavea un CM<lCleIl"CSoLeric:nU'lJa- (j "slEel despumal,die el.cil va ram.ine nlilimai, ea un fel de martlllrle ,II lfC(lULlwui. pentru !IIccica:r;e. in aile timpuri.vor fi ca.pabili sa 0 jn~l.eagil.'"

.Aoe~h= o'bs.enrl·~ii cHpilale 'lr,eboie sa fie ca '1m fiUgrml in Nstu:L studiului l1o:st!J'1U. deli de domina (O;lHa problema ~j ij 'colls'i,mi'e eheia.

C(!tc.a ee sa :,lJiB aSLI'P.ra Hiperbereii ori,gilllarr~ peale :5 (lOn'~IU!l(, I,ll! pu~ine Fraze .. $un31 prind.pala de. i.rdorm,atje se gase~le im Heeaieu di'lI1 A'bdera. citat d~ DiQd()(r din Sicilia! cn. 411); "'1.0 flli',a limtutllui eel ~ilor·.:in pit,:I] e Oeea [I ullLli. este o instlia lJUmi1a u'uky. adiG.3 AlOO. LatOlJll, .mama' JuiApofla. s-a niscl!u aiei, $i diin cauzaaccassa, Apollo es.Le veneral.mai mul; dec.iL Ic,eiJalti zel (ApoUo, se numea de asernenea A'pollon LeukU!i .. £e,ukios. Lcukll'iO'·. Pentru cii fijpcrbore,etili din Insula Alba sHive:sc'pc acest Zeu ill (iie-ca,r:e ;o:j ~i ili adlJc ee te mai m an 1m I.iJI ~ lJnII.iri. S& spune ca a1:lCliti oatmcni sunIL pteoftii lui Apollo ... ExistS. i:m aceaslilii inslilHi Ull tempJ'U al 1 Illi 'Apollo .. L~llJi,l.it'Irii SIm.lin ma.re p.i:trte 'C;filll.are·ti dim lira .• Din accas.la. :imsuli !Ie peate vedea Luna (SClf·IU:~)., 118 milia t1cpblare. SiuY'eranii Hunt Boreazii.cescerulenti ai lui Borelli. }'1.ii:c.8sl.iim:u.lli era Ilumita YC' asemenea ~i HeJixea (Fe'licia) sau DeS(! ma/UJf(.JRLnsuJa JJtcal:r rruci'iJor). Nu departe de

20

acolo crauMentii Rjphei", H.nmcr(NiiJua. Vmn.I.::\lv(!rhq~c de ··p(,rti1t: de fh':II··ltsiLlcrh.:i p~d!li) care SiC gisc~~c aprtm:pc de OJw.allOj"!UI{a.l11i'-f.

lnaimc de a merge ma.i departe .. trchuie spusc dltICV,i1 cuvirne despre gcug:r;!![ia D~dd. Ac:r:::.aSl31 .g~c~gr~J"it.!' t.:Sh: dUmi:n<:lla de i'i realitate cCl1lrala: p(ld.i~1.I1 ·rra~~i1v3nici. ince:n:ui.1 delan~LlI. 'iirpi:!~ilur ~i do!:: MU~lIii Apuscni, ('ci, ma:j saJhatici simai "cpiilTul'\~i. !.lin Europa. In jurul acestct rlJliUlidahilcce~ili l1allllfalc .. unt intinsele campii, ale Nistrului, ale Tlliei ~i ale DlJllar'H. Aceste fluvii sunt in acelasi timp rnlr1litltde na.nu.raWealie Daciei, diimJIJ-~ 0 f rmii aproape retunda. DUl1area pa.L:runde in Rumani3 prin "pun:i1e de Her" ale Carpatifor. .• De la Rin ~i Alp] pima I.a marele zid enlnezesc. indc:FiniLu] domnestc in sll.ap:an; pamanturi. nemirgiTili'le. timilturi tare 'incep flu se $ilie unde ~i Smr$fSC nu se ~Ue umde. 10 aeest ncean dl:! p :r.>ibUitili .. Dacia este singura lara ¢a:rae:U~liijsmica. ,de(inila, Iorm§,cmd ('I unit~u.e .g,e,ografici'i. Am viirlLlI deja dt'iu.3i an3Llogii: Ripheii pehlifi iiJi Riplhcii carpatici .• "porli~c de fier' polare si JPllrlilede Iltll" uanuhiel'lle~. Aces~ nuviu, se va~a J'I1 Marea Ncagra primr-o DelUi ell. trei brate. SlraboQ de ·cmn,ea7.a Marea N'e3l.grii ca 'U1I1 "nUll Oe:e-an" (Gcqgr.l, 2.10 : al[a analogic: ~I~luI,centr"<lhl Delle:! se chema "Boreostnmicn" .. lamr in ApoHon.iu· tUn Rod('lS (AI'~(jIn. IV, 182) Itrul c le" =Kerns Okenn'oio'lguUu'l Occ;:,anului h I,a'la de ~ltfel 0 hCtrLa a 'v,iirsi:ru ll'i.'trlarii (\liflzii fig. 2): nnmele araiee SU11l1 indicate in parameze,

'·1

( I.

CET'A lEA. ALBA,.,l •

21

Heci:lileuuin Abdera vorbea d~ 0 hlHda AJb~incan:l!r<ll 1:In~ewp.lu <i.llui Ar.wUo. Or .. chia:r in ra~ll Delld !lUrla.Fem: este 0 micii "hts.ulii a ~erpilof··;. in antichitall! ea SC numea uu/(y .. A1~: .. 'p,eacea.slii :illslIli Alba se ,Sa.sese wi.m1e1e Ul'ltlii m~ leoilplliJ al lui .ApoUQ.ln 182..1. c expedil\i:e r:ilse,l'lsc.aa rid.ic!!!t tt)\ ee majralTI!lasesc din tcltnplu.lat.ii 0' parte din me.moriul lui Kohle!" la AO!:aoe'rlllla din StP,cm.crsbtirg: ··'Zidl.lr;ile al.liii'lca o'i:nruUllH~ de 1.60 m. Construc~ia e:paU·,al.a, av.incl [aul. ra, de 29.7611:1. Teml'llu I a fast ,collslruit din hlocu ri ~Q~rtemari Qintl"-o piatdi de calc<![robi~nui[ deculo3in~. ,alba. Uiiame .fudimemtar ~i 3:~e~id'c uaa peste BilLa falra mortar. TQmpluJlw Apollo dm irnsula Lenke ~i, co!]:strllc1iiile de care 31m vorbit. !iLltU cleo vechhne :foalte indepa.J'tati $i de un g;en C~PM!i :slI:I,b dt:flIum.in:a. deafhiledurl:i. cici:.ope'ain5i. SUIilte:rrn mbi'l,i de mirimc<iI aeestui ,edific.ill.lo 3nticl\iUHe etera bogat UinpodobiL I:!JmaImurii ,alb!'L. AccaJsti insUlliii pl.'lrta 'ill aIliUchim!U~ manele de Le!1kesa!lllru;uI:~ Alb~.!lIu clin. eauza albuJ:ui eoasteler :sale povimilie. d dill, eauza aHtnil uilediJ]ci:i1(1)r sal~. D l!pa lit ul antie, eum: "plJ'Ile P,!1!i1:S9IliHS!. t t Irll,e tc mpil!:I'1! l!l:d,Apall.t1 era.l!1 CQ>IilS,trw~c din Ilial~a alibi'''.

De all'rel. reate locali'lil~le dim jLinili!llstllei Alba.ll(,lRFmi Ii:IlJ:me ~:sem·a.!liito<li.t,e. Olbi:opoli!s. insula Apolon i.aJ,.mooema "Ceuuea,Albi·· ,ap'roape de Ni~trlil, Bolgrdd 'lor.a~l!!IJI alb). Se $ti_~. de a.semcrneac;lmar,e.a car1cinco1'ljlirra il'ls:lI!LIa, I:ula' se Ilurnea MapcI:J Cro:!'Jium.:or.M:area o<Ncagra" care GLlIprindea insula. Alb,a. l.cl!1t1iellc. de aUT. este de: ,asemnmea 0, mare salurn.ia.nii ptln C'!)tceltlllt:a.

Hecate:u din Abdera .. moo serie ca ·'dlil1irn!lula. Aliba."· <1:1 HilPerbarl!cnilor. se vede Luna (Sr:lene)l. .. car.13 e p'l.I~iJj depik LaliL.lll (a tiili" insulei A lila di iii Mar,e a Nea gIii, pt! bratu I centTalalDe~lci du!1iirene,(B.OteOliloma) •. este p0tUuISlJllna .... j,".;are: 'SI"'!:IlJumiL de ,ckId luuca SeJin:a, C1tm. ii, pn)nu.n~it.illcii poporul. ,cum se ga:sc$lC de~mfl<iili" De adminismuiojJc Imperii. de COflsl;allti:n.i?orprurogcucUlI. ~i I:n.P.e.riplui Cilll1liin' din 1375.

MaIDa Iu.i A'PClU:O~ a DiaJ11c,j 'l5eJt!ne) este; uro, w.dial!ect popullull" pcla:sg Lete: La,gllnaoinu·e, brn'tu:1 sUllerier $i'OOflllr:-~11 al Deltei se nl!.f11e~.t.e Lete« {a.oes.ij ea este 0 dcCorma~h:

Gbi$nu:Hll i.'n Hmb!!Jt"Ol1!1ful·a.: dee~,ellllpl'u Mal1,11 a devenit ,MatitjlJ: lewis. lovea: COl"J.1l1S. (:orhea: Vu!can./).,:, V/ilcelJ ~.

l'uUn IV:Iil:i il1sinte deplmctu!1 ~ncaTil! Dunirea se despaF~e

'in trei brate, 1'1: ITi~nel'ul Tridcntuluiveste por~tJl Tulcca, 11'1 Ieg}lwrii. cu acest rurrne, avern de obscrvat aeeasra: cc'-ul intercalat TrHlinte. de. seste acelasi fello!l!:l1!nJi:ngvislic de care <:I.m v(ll"him dilcy <I. ra ndlilT i m <!I i sus: ca t despre c esteo [:onna 3.dJeclivala obi$lluil3 In mmaiHi \'~l~ariW (de exernplu r) l'tu'!ioaic~ se spunc in r0111inc~~c RlJsii: in roman<l v.ulgar~..:

Iluscl1.la fel EVf.(t(!. ev.reicii: J.1,mcc.z§'. FnJn(.vxu~lc1). Sa elil'ninam. decl, easapraadaugete t"'~ll ~'I (,"1.1,1. ~~ ram~ne Ill! deplJn TULA"'.

Sa luim acum Ilmbll!.ma :m.a.i lll!.ieap:rmpc~i sa dh.nim i.zvo<l.lfele celemai pre~io~st:. !.lin puactul nostru de. vedere .. tn a~a ttlllm.ill:ll Folkior rom an,

Exi!il:a 1.f:lRO!l1Ila!ilia.UJl gen de incantatii, Collndf!:/tP. AceSI cuva,llt nill eS~Ie. al:I~1 dedil Calendae, La Craciull. 13 AnLlI NOll. la Sflillitu] loa, ~opiii se adullii im grupL!lri~i merg din cO'lsa lin easa pentrua v'es,li Vesrea C/;:<IJ Duma .. AGeSI 1,lUcruse [il.c'eaJ I~ R~mani la calenclele lui Ianuarie, if! lirnpul 5aWffll1/iiJor ~i, al sirbi 1.0 iii Of luii lanus, SubiectlJlI esse UfJI ~lliS(ld :saCf1!l care nil are cressin dedit pumele pern-sollajeIur. uneorl ;roe mill1eaza a drama sacl!"~ in care 51!' ~}is~s.<:. de exemplu, pti.m.tre alUi. eel trei judec,;itod diinlnfem. Acc'sle Colilide!fllll saat, bmeinlcles,l:adne .. d urc:a laol1i~iacomllna pmt'o~pela:sgicii, intr-o a.ntidlilate a:bi.saJi: ·el~e ~lJn~ to,1 cc e mal mistct:1.os irn poezia [Klpul.ara :romad.

Dr. toate Colindl,,!]eincell cu. evoearsa unei '·M~ri Mini~1i!fi Albe' ca;f~ se ga~e~,~e tnir-c il1i's.ula; "Ma.rea Miiniistire Alba Clil notHi. altare", "MaJi"e, .. ~i SHin!a M:allasli:re A:lb1l!C8.wC se giise~~c [OlT-O insult!: il Mani Negrc", Lac!!!J e decii aratam cUI.oalA pr:ecizia. cloriUl.

1.lltNU Marii Negre prend I La dalbelcmana,stiri, Le« DOll;mne. Lar 1'1 I Slujeseu-mi nOIJ~ pr,eo~i

:s i cu nouB logtlCe Ii. .. ~ i .

lad lJ)oiWil1itHl: IJrl!111dul milir,ei, I Hoi Lcronda Lt::rl.JJui D!"}INrm'~.

La, .MinasLi.n:.a eu Ilou-a altare I Mt-a:rd MU.ir! lumiina:ri, Sus imi ard ~i jos imi pic~ Ilf!icalu.ra. oe pi.cit

lac de mir, p.ilr~\.!i de viml Sc sca.ld!ilBu[]

Dumnezeu I~ •.•

Coio-n sus ~i tol mali ~LI!i I OJ: Lenmdai. Lc.roiDolJllH1C/ U!1de 'sl1n~ii to~i s-eu dus, lIE u dalb31113Jnas.!i~c ...

Cu Ill?l"elii de 'l.imalc.lll~ile de a.la.n:liii.c ..

.23

Pc la praguri tot de marrnuri I S'i-II latnUfU-t plin de prapuri,

DaJ" iill ell oare cine !i,un!'! 1 Laaltar e Ion eel !:t'J"fiIJ'[

'u vreo !lOUa popi biilrimi; I Ruga 11 Iac de sapla.mani ...

Dar ruga, clne-oasculra '1 j Maicuta lui Dumnezeu

Pe bll'OIIte ell Iiul sau./ Fiullapa-un mar III IUllii

Face luna ioemal pUma ... J A ItUl-11apa SIIJS pe soare, Sas pe scare ,cind 'fasaru I,!)i dinli e 1<1 pral1lzu] marc .... De us de la Ta'lill Ler, Doamne, LCT!

S-~ ri di cal, in sus I Un nor mare,"

Din norul!1lare I S-a raclI1l un Ommare ,''4- I) Securemare .. .f Si din Omul mare:

S-a [3cul e P,aclutc marc J Si din PidlllfC mare I~. S-a tiHat un COPlJiC mare f $i: s-a :facul 0 Ma]'!astil'e Alba Mare

ClJ :(loua AJ,lare ) Si, ti.01!la Tronuri de AUf ~'u slove de A.m 11m Altarul ~r:e ESiiin~a Mad,a Mare', I JI'I Altarul Mic

!E Sallla Maria MidL/1n Allami din IVHjloc Maica, Domnultli~ed'l::~ I ~i dim'} 01 carle cuea Lacri.mU.e j,i curgea lIn slove de aur se (area: llriv:e~u~ Maic."i], Domn.lldui peste umin.1l 'l'An@..,

::i,i nu vede PI'! Il~mcnea,! Priveste peste utrlarul drept Si 'Vade pe Ion Si1iill Ion",

Mfu'las.tiJ1Ba, Alba Ie ea Ulil Soare, Linga Minis~ire e un lal; de uJ(: i sfa.[!I1. !j.i 1m r:tiu de'v iin in care se sea I.da $i se Iifil1i\leS(;:

J3,~UlI DlIm:IllICz,eu ~i lliHra.Illll Oriciun,. C:iil'f:ll'ca C3J-rC merge de 1<\ :rnalul t:5ului! la MinisHre este Calea Sacr,a.

··Dupi S.lujba·· easee rOillrl~ lunga,sosesc pe Mare. "inlt~ o Area". S(!ntlll Dnmnezeu ~'i ceil~l,i S:Ur:i\:i; ejl . e as-e.a'l.a in je,uri de aur. Un,eori Templul; e numn "Minaslhea Domnilor '.

En 0 ',(l'OVU Marii Negll'e I /a! Voil"T:<J.n.da Lerului

Dosmne.

I)Ylpa DeaJu. eela [man: I Rlis8l"jl-a 1l13.ndru Scare. Da 1111-i, Scare rasal"it I l'i-i u Dalb§ M;1inii.s~if.l::. Marnast:i:rea :OUIi1I.Ei i lor, I Nou~ preoti preutese

oua diaeoai eitesc lin locas Dumnezeiese:

hrr calld 'Popaccl rnai mare I Za;rl icsind srarntul Scare, Sc bucura Ioame tare I ~i I,a. el ea ' e uita

$i din gura 3$3 grii.i,ii ....

24

Ell l)~l~ba Milna 'lire M~g:l' I - .ha l Ler Voamnt: La!' M.ana"l~re,<l cu N'lua ,AlLar·j ~i ctl Jc\urmaurmtc.

Da in J.;:tmi cine' sade? f Ilion, (HcI~ l.q

LilnpJi, el e Mitica PJccista I UngilJ Maica Precista ~adt: B.i'tLll'anll.l Crih::iu[1 I Lallg.1 Bii.lranLl:1 'racilln I ade [on Sa1ll1(1~ ... ' $i'i"'l~ Vasilea ...

Sa, cl!ilm accstor pcrsoeaje ~ldev.ar;aLUI, lur nume:

UUI1'U11)L.l111f1C~:~lI. ILion. Alioll. cslc Ap,lLl). UatW'anl.1l t'r;1ichln. SalUmti.~"S#.:nc:.vi";

CnlciUll'V'irlc!.Ie Ia ,C(;t::ation.l..·:,~eci 8atranl.ll'raciuFI csre

iii t:iduL

S[ilnLa Mai'lmi1!. Uli(J11"8. Sf.a!1la Maria Mare, Gal<~.

Sfanta Maria Nidi. lan.a. Diana. Luna.

lon-Sant-Ioa, JOOl,)'''. Sunt adlllirabill imllicate cele douij !l$p~c~e ale.l iii, ~anus. "hi:~:r si al treilea aspect. OCllJL si simetic este fn~!'tc I~nlpede .a:ra~at prin '''Sallt'''pu.~ illtre eei doi, "1.(1'11", Siva V<ls,rk:.a.Ops h/J"si'Va. di,vifiliHI1~ :J. reeoltelee,

ApoUo C uneorl nlJl11iL "Uunul l)urnne~eu Fiul", sre aeelasl cu Bonus Deus Pue« sau I;J:OflUS puc!" pho pnoru.s: epiictc ale lui Apollo in nenumaratelc inscriplii consecrate aeestui Zeu $m ga'iLe in Dacia. rnai ales in ura::i,ul Apufum (Alba Iulia), c'apilaHi, a proviuciei cu acem;;J~,i nume 'lDa.ci,~

Apulcnsis). nl1l11ilj asa tlupa Zeu, .

- In CilleV;;! ('olinde Btmul DUrnlnc:Y.t;:Ul apare C<I Pastor .. C'U

fluier si pat deaur.

Pe Munmcle Marc I Ma.~dra turmi de \)1 pa~te. lJa:r 1<1 I.u;rmiii cine u~nbl:a'! I Umhlii, umblili Sfar:ilu.'1 Snare

Cu pal!' ga.lol!l1' 'u SUlilL-sa cea mai mare. ell [JQlmmll-nverigall ell toporu-neulturat.

Se stlc ea ApI,)lIn pib~clll turmele Rcgc.ILIl·i Adn1cl .. Sus, pe Muntc Marc' 118,1;0. LeT Dosmne Lcr!

-(I. I.urmoli mamJriil de oi. f Dar 1,;;1 iurma cine uml,la'. sit! DOn1lnLIII Dumnezcu , (;l.!I parul de auf

("I..! SlIl'llilJC pe picpl.../ 'iii lima pc (liunl,e

Sp'rijilli~ P!;!-O Ii:U~CC J CU:-UIlJ l:ll1icr iaverigat, Aho.l(ln l t hH~·Siln;,-h)n !

Z.[ll'"~ll;! p~ ''''''hm~ f L<I uWC, .. p1.3 $fanlll.h~i Scare o mii.S.3 WLl.mc.i;;!, I HI! Ingcfli incrrrnju.rala ••.

L .. il!iil:l<1 i1 rust pcrsecut La de JL1Pollal' care a pus toate 25

\,iiirile sa,c jure c- 11II-i VUI" I.!I~I OIi;dl itlnilC'i lui JUlliilcl'.

'oh 1]";3L-.;;t ct)hqi'H I Maica, Sfim'li pI.: pii)]n[mL

I-a "'el1il vr~'Il1C!I SHI1ASc.a lSi umbla Jim CaSal-" cm;a Nimt:-J;I lurn!! non ~iisa.1 Treeunoua mari.

Si n-o pri:llIir,a.1 Tr~cu in ua ,ir~

1'j:i I1-CTI primirr:2i.1 Trt.c'u ~o'U;i!imUintj

~i n-o p,timiri ... /I'ilna fu .ioi Lie ell ~ci:lra p ~e-a!1e;di pe-un Dc~II'" f ~,j-i:l~'1t:mu fal11 UiSC<\l Si nbcu mfhltl ru-mpara l.

Este deSllll1 de limpede aeusn ci e verba de cu LHlti.l altceva dedit de Mitu:ri eresune?

lata .j 0 ,alta I~cge:ndi care se refl!:r,a la Soan~ $i Ia Insula AJ,I)ii.: pll! rn.ici.il Seare voia s.H scirnsmnc; 1;:1 c~ilna in (;!;:r ~i pi! l'im:8nru. in Lume !fi prtntre Stclc. Limp de nO'lla an], m 'rgaljld pc I1QUa eal, diU' nu gasi, u ~n~ cum I~i derea: era l1!1.ii. dw: em sora lui, [ana Cosfhl7.C!ana ~'J • 0 ceru de ' otic. lana]uc:;uia api'oape de M~!l Ne~grii. unde e p:@l'I~l Snlina .• veehiul elene ... Ea ~esea pI! un ri7.boi de arginl.

Mancilrc ~ga:r,e. Itim] s-a mn .. i. 1J,i7.l!1 un Frate insurat cu o

Sorg'? Sf C<I SM mai 1J:1C~ogi tim,pul~ ell Ii cere: ~i te~ai hi~llli I De mi-i ispri i

Un pod d~ ceara if~'C~llc Mmrea Ne,i1gll'ii, Iar ,11.'1 eap de pQd I 0.<1,11;8 Miiola,s.lirJ::.

De ·ct.:;!I_I:" Ci.irrata I Cftl pepii de fe~ri., l'ol Nei m:I~-om ~t1I1l101na. I . _ atrele p1lcca.

u gS1I11i1ul ginli:ea 11~,e lee se faf;ea

'~ hHi<l pnrlea, I A:p li e-ntorcea AJoit: cunllRa! I La mana. 'tire!'! AJba •.. al

Daf'Syb rcMduT,a cl~Njlmia7.a. Podul de ceaT,a se IIPC!f~C: ~ oarele 'I:llan.B cad in Mil;.,!! ~i se "in·eaca'· ". Mai I.'l 'tc: nevole sa comenlimaccshimboli nUlti'l.dc lillllpcde~! Marea Neagra se enema iIi v,ecrn:.il'J~C PonJus ...

San:ciUm i:1C'C'Sle btgcmde: si pri",.im din uoe harIa. ell aeea ·ti Mi:Stl:: Neagri (Panlm) saUlmiani. as(lun~1ind 13 sanu] s~1ll1Jlsula Alba. a!leZ'ala vis a-vis de :r:lina. "",vim.J 13. nord s ilara DHt1le:a AIM:jii rntin :ml;li 11;1 sud Itl!l'<li:r3, Selin'B. nnmitc eurent ii:n ROm3fli3J "chd1e Marti Ncgre' (cheil:e de aur Si de argint ale Putc'tii saeerdctale .j rega]e, iIIeariEor' i Micii(ull' Mislef:e. cheile lui hinw; ::Ii 3Jle lui ~on-Siint·loCJn); sa privim laguna L,(:f~·Ji. Tri,dent:ul DllllliriL I;Ival.'lld pc !Diner. in

'''irrudisl inet iune", "l"U,",I; "a rlllCCnl aC~<'IsHi r~~lS.C rvu lie c<lpiHllfi. inhli.\J.f[~lltl ultlmele c:ri'lari .. di toatc l:ICCSh':.l sunt a czate exact ill! paralcla 415' '. auid in mud rigufI)sla jumatatea distantei inll'tc P~ll'i Ecuatur, si '\l't1!1i1 putca Spl!~C parafrazandu-I pe Sf, IhlVcI ··til stun multe lucruri tJc !'OPlIS., ~:i g,rel,c: de c~[llic~1 pcnU'u ,ea nui irnclcgcm grcu.,." ( 'u toate accstea, pare bine sl!~hilit. di Daeia <I rust !il;uiui Ccnlruli.:ii Suprcm mir-o vrerne Ioarte indepartata.

NOTE

Ru.gii:m cillt.l1TllJl sa SI! slujt:<lsca de u hanii pc [01 parcursul s'i.udiulu.i, nestru, nu ~umai: pcntru eil e vorba cit.: lo('uri I'u~in cuno 'cute. 1:$ '~i din eauza simhl)l.islllului g,l!ogruJtc f,.~rc a izbi pri\!ltilc a~I,;Ii!I'I\:'- (vcl.i irig.! )

Pnntr-un I!::!lumi,;'I~ natura] .. Hizanliu.i.i <I,IJ dar nurnele de Sd~i n;iv:mwril:tJr'Sla\li din .inuI'urilc lu~ui.tl,; in Vl.\chinlll: de Sd~i; dar :>iJn.1 in re .. lit .. l~ dUUG pupoan: absllhH diferite, dupa parerc!! i Il'I uror Istoricilor,

~ Foarh~ exact, trahon serie: "DaciJ au ,itcecll~i mimba ell tic~ii··. (( 1 cofIgliaf:ie-. VU. :'I. I ~).

I Cil mai loti roma micii, Sain!- Y'ltICS d' AJye:ydli~ IlW!3 i!!l:arii.a sa rezolve diliicuh.ilimc pnn joeuri de cluvinh:~ l;W PUllca,ta Pe1a1;gii erau de r'!Jsa ncagdt \1{lm \'cdcll dupili eare inrerpresare. Or. in n ra r;) de ~il3li III dln A.pol.WoniU!; dilil Rhodos. glisim ~i .. he lIfI~mal,mm.la {ehJI,;,m;d!'~. ca Pelasgii erau un'P0por rulP~rboteal1. La l.ouulTIt<1. sanetuar ~ipcrb()r,ean" :z.cU$ era'3dm~!l1, ~b aumelc de Zeu: aDa .... pcltl.;;!j.i}:fl_-:' Ast 1,;1 e jnvl}cill de Ahii~' (Uiad<t. XVI, 2';2 ). Sw~iasiulillii find..,;r 1'[ )1. :W. 25, FFagl:l1. isl. 0'"'. U. 31$7 ) spunc'~ HiI' I"bureus era flill.llui l)c,l.;~!ig()s>Deci. p~'I1l.n] '"' arfiUi. rns"pri,mor!.ll~!lja. ])elasg a Il Yimi 'ltG:nmcn chiar 'Q~a. !:UFCc::t diecal H!re~rh~)rrCaiO. Estc ,i1,.:I~\I~'I"<1I 1:,3 p(!t:I~ul Aslus spune ~a P!!hl"go s-n nits(;ul din "I?iilitlanlcgru" (catil t11flai'ni1). dil,!". in a [Il,ra cvidcnrulu] sj"lh(,liism hermetic at ace-stull cUI\la~'l. terrncnul dc;sclnllca".:ii mail ale" indistinelill rriimord1.aUi. Pemru uoi" deci. l~ci'asgHs c);h~ num~,II,!. inll,riiditia lhiflcrt1ll~eana. al Oll'l'lului 1 n~,· versa]. al lul A.dalUi O~drnl!m dill:! L[adi!iille isla.midi ~i eb:raic31. A. i.l1l~TrJC'I~ "JJil!ilnf~nl :'f'gnr" pnn ··Pimuim 3m Neg;rUot' e~!\.'

27

!!E~ism.

. oUt! d'r~i:s, F ·Y. - Muir". 19')4.

0, - A()eas~a este (I, rUin ,tillJ1!.: cS!.ln'li.~'1 "luna rli " ~i e de: F~'iiMIiU'('!I'1 a. dup,1'i 3slrulogic. :lUasa pnf1't!I mr:ll curcsfmlld.: d'c.:liv tl.mi'i. eea 1:..:'. in a,cellllSi liPlp'. ,;mf<ltfi carucrerul sau pur rasiv. inc<lj:mbila de i~iLi .. 1i;",a au Ill.: 'PII'liIIlanc'iul,le~(NlIla de R. ~ iu:cnlln,).

Am rool iih.ili de IIis.C~!!l1eiil dc ~nHlfJgHii irll~'1!' n;mJ1CO "inlCi'lna~a," Neagfu ~:i mare .. i'l'lI,t.:l'"iua,FiI i:JaJI'i'l';l, [)ancma:rClli sc nYiml;,a in ii1l'1lie:h.i~,al~ Chl.lJSnnli'sul dmbric Or. asemin ro.m!oa c 1l >( 'rim!!la reln~JSuJlesul lauric) esre izbiloar~: !;II_DI IlUWlHll d~s:pusc in sens

it'IVCfS 1111 '1irl1l!l1lca ··!~eg.iil reflexie]". .

Nu mill vlfbim de nuntc:roil,!i!J:lc loea!iUi\idin juruJ De~lci Duuarii eu ~Ymc~t.: de 111l~J' •

Re,3numiml cilml[)'fUlui l;u;u;t:'lIIslii OC1Iac. (~o!lIIllpemti.i ILJlth,;aunti. ca. romD!18 este >tllilnbll ~ lIll:'licii,. ii " dh:::;h: "*11 cum l:il: scrle,

II! CU'iI:iJnlC. hI IprimO! vedere. la, rei de neinldc~c in ]imbu fI'!'lnlllla ea ~i, in eea Jralil,CC7.t1I. cu I,:,!(ce,p~i:!! hili !i),o3mnc (Pomin1:J. \fum vedea ee .e po.II:C. gilm:l.i despre ~C:I.:!!:!iI~ millieliioasa, iriVOI."3lic.

Ii ":ltllll1Jl,a Alha a 'ffipc'rbu:n::,enil,of CT.a h.!l:uili'l de C3ii1'IlinHi din Hl"iiI .• ." Uiac; .. Ie;u din Abdcra),

!. Aooruan <cal'Endu Sc I!1Uin.C:jiIl!;j; "MureaNumlir,fHoanf' ~~:SiC I!rcuc di aJl',C 0 mare pmcf\C ulilgica.

I Nar Marl; ,_ pUllibiliun un .... err. alii:, Om I ilan: DID Uni'Ve(soal; 'Pidurc Mare.· M.aI1U~tl!lrc illH:gr.al~.

,. .upac N!';m;: • Poi,u!': !.: dccI c.-clll:m[ SUpl!' om UCC3~15 Miin~~lir'i; AliDa Maire lleul.s din Il'milul P'ollJll~i.

j' Aceasla illiimilaJi'cei!llrlpum:: el e til~lra~. c' Til e. dsr. C3 ~i Sa!l.ItrlL, ,cupri:nde in cl pl;l Chrisln:l, (.f~11T!lC~C (III Iillll' ~i UUCiiflC3 [,ywi.

p. ,/0. fail,a" A "'~. la !illlU 'I!IlIrf,a:n re ililc MiiTclui N Ume il'tl: r ahi II E'lI'lllHI.

Ieo. • .1'0, l'ml,lle. IH'VH. 1- lJua lui Jupj'cl.

10 D~lus

I~ Num.iE,fj de ,asem,eneo '!Ii 1l'BlIDa ( ~11SJi1l¥e.;J.nil'IPfillci,palul pcrsuna' Jeminm din M~tQJogil!l rOliPimi, 1011,9 II.:! te r~mininum de la lana .. ,. de ,ase'Plcnea Dian'll l a se ",cd!;:"" Vurron).

:il Ad:iclii, vei fncc un ,jl'C!d"i,llI.T~ CC'lntca lunllr.t, lSelin~ ~,i (\;l;HGiI S!o'l~a£i (Leu;ty.AI1l3~. Di3111d 'ii eI'IJiUI eonsacrate Qllhin,cl'~_ Simbollilil Dialne'idi:1II Ef&.~~nil n nJbill3. JI1 I r-o inscriptie din urn~~1 Apulu~J)igtlii elite lliumil.i! mc11i ,u:a. HiIlrndhJI ~plmc cli liS I ufd do: bU"U erau a.lbioiU. ApoUu din D~11Ili a utmis \1m l,eJI1ipll de ~~ri!J Hi,perbomcnUot.

:1 'J'';QiUe vetSurilc din 0l~C£'1 . ..:a,pj~.~jl ~i eele rare vor mali unnu SLfn! hulU: dim dircriu: cu:l:cgl!rii de fl.lldm .. II'l;llilllU;1 nu inciirl!l!I <;1 udiull

.:u nUI1\~, auturul !flU da 'Iudtcallh blhUngrralitll:. "'3 cum !lHI-11 dh:l:!la Die. pl,~. 1)I:I1SUI',$,3IHiI !.lin iJ dinlilucr._rc. D;licia I'rcis\~Jrit'iil. I!,:.S,!I; luali'i u m~n: parh: II mah.:rial,ulu.j brill. ~j nia 31,1i IlUlwri.lta.lf!: mIIP.·~, 'flJn~\i.; de l;uleg,,;Uori. P(.)311! din lIi:ela;ii mUli'!!. LuvilllC 'cu, 'INII SCnliill811prima :~Il.llrj\icll il.cc:SIUli sludi, ... 'I:U !llillillele soii.IJ,!,; ,ell III CllduniJ1llul :;c~kY~. eeea cc t'S1.O !.l allii fQrm:! ;)1 ttrl!l~im~I'UII~i l!radHlontil. (~oLllcdit.).

21)

CAPrr un.n

MO 'UMENTE MITUR1'. TRADI n ]'OPU AR~,

fllusi!l'llJ ~;jmhr~lismul ~,cogralic HI I)c.llei Duniil'ii. .U]] anlti3l d Dae:iu a. rUSl.ln~r-ocp~J,Cj]j :r!JarL~ indcpi1.rla.Ht scdiuJ

"CIlII'UIUi spiri LlJul suprem, Trehuie ·.i I1Ud'l.'C rbim insa::ii d~ 10 aha arnal:ln~i Ioartc gnlilnan' privind ,ai:C3:lii pl"nh.J.~mi. ESL,_ \I I,rba de '·~l'lIca .. Se lie cit a exi I,a~ mai imai ua "Hue ... " polar. dcoarece se SpUI'!C c.i:i PflUl1I1Cmbco'1I (10. I I~egi'il Lh: axa l? ,hJll1.1i. ExislaarllJi 'aucasnl modern. TnIU"i. pUm:m ill faitH cil'liuunilni catc ,8: c'x'l.raSll:.' de IIncditlH;

Junus f'luII"u' UII.5),spUIiC eM IJrocull1~L!llull Tracic.'i.IJ'is.(m. ffi·'a rL·dcllsi.l pc b .. rl'!ari unniirili'lLlu.j in :lDlIIl1Ui Rhodopi; el <II Ircclilip li in mlln~i,i (;<lJUC3is. Ur. mlllo1ii ,RhlH.I~upi ::ilJinl ill Traei.. .

(H'~)g,l"arUlII roman J1u'l.ius HUl)ulrilJlS. in t''llsrnugrafia sa vorbesrc lie ~O"H JanWri d ... ml!1I11! numh ' (',me"L unu! in ~/N-! 'I <'1 ;Ipmflp" ,ul..' MlInliiHa'L·m,l~. "I ahul la Ei'l ue Ma:rca c,i:ligrai, in Asia.

lati l ill1scrip"t 8<isila in Ti1t<l 'Rorllal1l:;'a~~a ('Villl:Jjh~"1 "proape de raul, 011. in a!1l~!:'tdtalc AIU!UIIII1:

Mil,' ronis I A uI'Jml tbus} I C ( ~itJ.\'1 IJ iiI (iU.\1) '1.m.w:· I UI;( M (ilt! .) J (""Jlion!."!i)l I.M (im."n';1I,,') I p /iat") r, i'dt'IJ:\; J 10' (ot.um) , ((~/!!it) J f iht':R# m (t.'ritl}) lu (it) I all AJurnfl1 flun·IL''t1 .... I.it·u:.; I mon" (C/l1 )/,(. 'aU(W,<;j (( iJtpuJ,' .i!J.29) ...• !"Ie rJ In'l ul Alm,I'1m I uln af'l"U<lpe d~ r..'I!lInl~lc (_ 'aucas,

~i :i!1l1 CCa rnai vcehe cBlflic.l rW'~~ll'c,i aceea <I lui' ,t.:!'tHI" (sec( lui XI): "1.11 p;Hlc.1 nunJII.'fl :I Pu:rllul~li Ell in cSI,c

30

I Lmarc....j. Il:ul ~,il Mtm.(il' iJti'·il.'~·:

hll sra~il,a cilim in irnrog.im.,; cpmgr<lim .. lui M: .. rtitt,11 c.i~IU~ suldaUll Man:elli:n .. I1lccan~ in cxpcc.li"ic tn Dacia: ""ohJal Matc,dlill .. tu pleci aeurn CiI. l'ii: iei pc umerii tal eerul liircrhon:'cnilor sl aJ;ilrd~ :Ici"lc$c a h; Po,lului geli,c. latiI ,~~lijlJ{,'IJ;.· lui J'nll11tNlu:u. lat.a .. acc; 'I M.Urflle raimos din pov'c$ti .. In t:'u.r3lnd. ci vedea teatc aeestea eu uchii ~6i.' ',trild vei privi aceStc Sil3nci in care r~. uniillm'-=filsch:. durcri ale l3atr3.nLlI.~Ii. IU ei spun~; Da. el i:I rUSL inca iiii ma'! tare uccall aces te nierrc l,an .. si _ ei 'pulLca ,3c:Hhlga.di ~.Ct:I,<1 care a (0 I ill stare sa slJlf.:rc asemenca chinuri. a pUI'lltinmli'Hd~c'Var a ~il lormeze gcn,lil nm.~l1I;SC"'. pigr, lib .. , X.46!.

La Romanl. ill eele mai veehi inscrlptii sl ill Call [a ri le S .. Jienc, 'eml apiuc 'uh numd: de CiJ'~/.~ M.a.nus., Kerus /Viaous sau Duol1us (t-rUli, Or. in Romilnia scg,ascsc' nume aproapc idenli,cc Ciili·man. C;ml'i'J1UIt1. Dmmmj Cer" da~e ~nQr M~!nli sacri ea ~il unor Fiinlc. Exisli in R.();miiiltia, 1:l"\:i Mun1.i Carairnanlii patra Caliman lli loti u__n'lmllJili saeri, U'II mai im.portanl tJinl-rc CalifJ~,ani e .Ie d~enumi'l ~i "Tronul lui Durnnezeu" l, In poezia 'P0pulara Cerul este adorat eli d,ivinilaLc. ste "I ','rul '[BIll". "DoOmlllUll 'er" (D'uQnu:'~ O_'ros) •.• 'eruJ llilallt". "B.lIJnl!Jl T~IIUit·. ~:raimaJll'-ul Ce.ru MUIlU,1) lilt: spare CD .. Donmull tlLlni:I~lui, ~l aJ.1 {ulgen.tl.uj·", ea "Marcle ~i pI!! temiCUlI Judecalor II,Jllum,ii'·. A~l:ldall". in I.Jiadl~iilc ~om;alJe~li. Olli!ll!UlIIIL d 'seml:ieaz.a in <1I::'ela~iIILimp 0 f'ijln~iil ~i UI1 MUllle. Or. SB,Q't:iscr:villl di nllJmc'llc lui Orphctl afeaCC~3i~:i r.adiidili'i ea :~i R.iphei. MUmllii lliE1Crbu!fcC!iI:i ~'! (J:aoCici. Se peate deei ea 'Orph,eus s~ fie 0"(:,0"lm(;111.1: die 0 Ripbe!Js, Riifearml. nume care fir de 'Cmll,a in aJcela~i limp e Fiin,~ '~i un Munlc. eeea e~ este exact cazul -'<illilfia.nlllui. T{ a te aeestea 'Utlt \:' [fern do :imporlan'le :pcntru,di arata C3' !"ph ui aJimalii au [OS:L dcnumi.til ale l~egelui Lurnii, SallOl~m de asemenea t~, R€ltcie ' 'cndui, (R'o' OU fr:/) C<!Irc joadi un rol atilt de important in "Gesta" II.):!IJnei (rAre. ~i care, dupal ulilii. ar dcsemna pe ~crull suprern al ·cnlruluj·piliHLI.a,1 c'affc.: it misinnal fK: Fccioal'i.i • Rl,lgt:lc Cc-rulu.il deei cste traduccrea lileraJUi, a. lu:i Ci'll:'ima.n ~i .. ·l'ill"~i·m;im. una L1in clen'Ulrnir.il,c Regclui Lumii (s::tl.l a uncia cli'l'! cele rnai inalh: '·hipClsmase"). in Tradi~iil~e ~oru6mc tUn care 81.Hll m .. i mlullc'dcnlJrniri dupiii cum .. 'om etdea!bTl ,conllou.arc. 1)..: vor dea de asemCI1IC<I, fa.ptelc lii iHgum~mel' care nc I<l.c~ii,crcUern in r.:xoistcl~l\a unul

~J:

foarte mare CCIil~Al,Spirilllalll1.1)aci<l_ pamllllim~oace de E"'''UJ Mediu.

AmvazlLI' cii "Biiuimll raciun" din traditla rumaneasca este ide-l1~ic cu S;l'l'urnus Sent!>.';- Saltlfnus il sstu diciw.r: .. serie Macrob.us.~i esie o etimol gie adR"Ilsa unanjm (~"JlurtJlio. Saf.YiJ- Yug8)J.flI.rroma!le~.l'e spune'r5r;iun 'iitt.Jlul.

Un WIt aspeet al lui Salllmim. Romani,<I,e-Lc eroul popular Novac{cell nou], In U<II1lceZa; ··No(v,cI" .. 'In g,readi. Kronus, e n!.!lillil it .. I1COUJ'lPS . '( Hesiod, Theo.g. V .02). i a r in tine.1 e Il"adi tii italiene NOlJcnus este iden tic cu. Nonell din ~3'i blie,

LI.ICJUsenmillcaJ'L~V" Ncwac;, de~,i 110ll., eS~e numit .. btilrJnut _Novac". Or, aceste CO)]i'trasle sunt cu totul caracterl lice Illi Saturn; Tanir - Batran,' ou ~ Vechi, Negru - Allb. Plumb - Alllr. Ceea ee eS,I.e inca::li fII1;.u Feman::lllbil este faptulcii..Novac e l1Iumill uneori Manea .. Minea sauMihocil. numc care deri.va din Manl,ll·1_

Bi'trin.WI Craciun a domnlt aiel peste Ul'ia~i. fnalmea vcnidiRQmanilo,r ••. ,. E.I er2il Regele Paslori~or ..•.• NQVllCera Re,gele Un,Rljilor ... ." Mlln'ca-}\Io1'oducllia Imr-un mare 'Palau Alb pe P!n M!imle in,an ... M;m,elJ~Nol/aca. intleme.~H eelamca Se.ligmd ,_, . filii :mai mare a.11111 Novae se numea tove« (h)vi:) ~i aeeasta :Cace sa se 'risipea~ii ultimele i.ncerrhlldLni /()trca fCpreiinti aSpeGlLLid oone[ic al lui Novl1c-:t: a:re'~;i un Iiu, Gruia:, care e numit Grozlilivul '~i care r p.r,czinta latura de r,igoare. Aici. intervin.c 0 varianta foar;le curio<l!'si a mi'lUlui ~Utl.OSCI1I:

Novae fi 100'"aSllult rivali dal' liumru ~njsprivi ~i fapte de vilejle. Nov,ac are ~i un (j,UI nelegitim, numit de asemenea Iovea, care 'il ueidc prln • urprindere, Iovea eel legitim 11 OID,OaJ13! pe l.Iciga~, ~i i:i rurrncw,.,a lui NOI~"clll P.aliHtl.l Alt. ditn Munlele ima/lt.

Ta~il lui Nmrac este Janel! ceca ce reprezinlii <1 distnmare curioasi a adevir,a:'fe:i iCfi.u:hil.lam:u~~este miliLrneh: 1iIIrhaic al hllil Janus dupacum 51: vede tn "in\arilc saliene. !:I!Q'ClJ's. Jane, DUo{1U$ L'eroS~.

La unele I!.ri.l'Iwri pela ge dim ·appadocia. Satarn era aderat ea ZCU5D'aklr:::. Pliniu II numeste Dakius filius (If/It. ell alme cu'Vifi.~e. e] este zeul dac prtn excelenta ~i in (<liP\. Inata Dada esLe pusa snb m,ier gUrul mui Saturti.. Exi'ti de asem.cnC<!i !Ji <0 dl""ifi!i1!lte eo.lec;iv;:i dacicii. n:umililii Dacia lcli.v,lIsimilalii CUI Gaia. A,ceasla asimiLarc a divimlil.iHi'i coledive ]oca],c eu :marelc: Prindpiu rerninin el;a <:;u lQml:ol."li~nuitil in a.mkhilii,lc.

32.

ill IcJcndcdc.· wmiine'li .. Dil' iI ~ numiia J):,)ch'iil. Deassns, llaha Gai<J.

t"u aceasia ,affiungclU.sa vorhim dcspre a.ll.ar.:h.! care ii sunt eonsacratc I"Il: muntcle sacru, '<lr~tnum, Se ·'punc c:.:i alcc~,tc: pierre IfclJrczinLa pc DlJehia ~:i, iile sale. lmpictrhe tic Bun~I~1 Dumnezeu. 1)0 care ca ill infnlohlsc,:: CC_R ce este 0 iiriHl1tli: evi:dclltfil I'll mitullJ:i lui N,ioh~~ 'Si a Nillb,iJclllr: surn Illilmilc '.j Bam:/"'_

Accst« altlll'c sc,g~~csc 1<1.2145 fT1, peun im,.:;:ns:p xliscare, i'JlLcununeaza M:UI1l.wle 'al'aiman, Nimic mal [mnpres'ion,8W1! decal acest pc:is"j ahSlrac:l. 'reside ml!l!1~ilor illJeon;juratnri rormC3za aeestul vaSI pl1U~ nUIft!,inilc unei cupe. ('hiar in mijlocullpl3L )uluL care poate avca trei s,al,! patru kilometri dlarnetru, SI! g~ 'ese uuuagrl,l1_)uri de: 'lanci. ,a.Jcatui~c fiecare dill cart! Irci slil'l,t::L illiil'ii,me,<I lor variaza inlrc [rei si f'L'llru metri, Seam alla, eli ll'i:)l.e ware in centrut unei naturi uria e, i!.~I.ep~a.l1dl s~m;lnia celeshi .. TOlul e I.e de 0 li.:fihilii. de 0 Qdminlhtla goliciane, .Pcisaj "mclaCizic" prin excehm\a. ell iarba sa nrsoli de vililt.ul asprtl aJ ere '1 lor, faliB euloel, I:ii.di piterese, nud ...

E 0 mare I1c<JJgr.i1i piallii I Ler; Doaml1'c. Lor 1

, i Maica Tngenl.i!lchiana 1- Ca o piall"iii pe e piatn:lCa sa mlasdi Fiu de pialra .....

~i nascu Fiul dln lPialri ..•

~"'Hs[el'1u I M:isterel:o.r ...

fnafarlili aeesaor dO'l,J,a gll'upUid de eate trei ,[incE can: !;urn im centrul pudi~r!lllJ.i, ex,hna. 'Il,j rI1wlle alL,e gnil pi.lri pI! (:ircllmr~!inl~. da:r prea degrral'ialc de limp paarru i:I ncputea lilt scama de Iorma 101r. A'CC!H platou ell stihu:il sale pate"ij Ii; rim. ,I lUI irnens ternplu s telar' ase ma nii lor ce III i de ~al (ilas[lonbury. Cele ~ase stand centrale grupatc ln dellii Iguril Iriunghiulare par sii I:i ~OS,[ censacrate celor .do,lspTczece zei primcip<lli. ~j eelor dcuasprezece 'COil tI::,I,a~ii wclia,calc. Grupurile de pe circumferinta phtl,outui 'i.mhol.izea:lil dc' asemeriea cnns1ciali:i,Fir.a 'sH se I'o<ltii pre,ci.~1:i Care anumc,

La trei ire dislliln.~,a de aid. !:ormiind un acel~m maslv ca l;Ii l:aIimanul" se gise~l,e eel mal sHinl din mUl1lii sacri al Romii!1le:i. M\.Iwrlth,~ Om. Soi scoa'lem im1 evidenl.! IDilIifnLii ···c:oincidcn,'at" i.n[n~ aCC!>I, num·tJ !ii l1~onos]l",bl.),1 sacnl<lJ BindlJil'jilor. La 'J'hcss~djel1i. Sialllm esle ado.l"aJt sub 1111lTIclc de Qmoloios. ceca Cc ~sLtl idenhc eli form,a ~rl'ic:ulalfi

33

rotn:lne,asd UnJ-ul.l11Hfi ales dac~ se "h:~rge: utlxul « scare C grecesc. Ornul Uniee rsal, Saurrn, iJ'ap.ai:lJ'. llnrinui. Siml.!l,lacrul ssu ~ dial numele MUl1Itclui. to,tll'-.adevilr. apr-nape de vbuID Om'-1.I:lui. esre 0 st,foflJiCir! e 111,' rJll a., de vre'Clln:w,l'cj, de Il:iCilri in31tim~. careare 0 asemanare izhhoate CIJ un 'cal' omenesc, Bineinjoles, ri!j,ti ' l1ii lli taxat de lipsa de se.rk'i:rjUlLc d~ to't] "specialiiilii:' da.di iuarazr:H.!ljili sa spw ca aceaSllii -Ulnca a ((lst 'SCrupi.,. La., 0 simpla e i ncidl:!n\,a,,' 'p'UJ1, 11')',iace~[i dl mni, cad nQ pot COIil.'leSla, asemanarea izbilOare. Are spinare tare "lcomc:id'cnh!"L. Sa cons~alam ca face blne lucTiuril:,f!. ca :lmping~ grija de adcva:r pfmalla irnharea Lia<rej porllliJica,l,c daclee: sa subliniem de asemenea c ii \ aranli denumesc in mod cure-mllice,85,ta littnca Omul ~i,ca a dat numneie,eell!li mai Sffi~l Mu:nte al Rom:imiej.

'hia~ pe vilitfll.1l. Ornumui (18 25050 rn), e's~e un a.mpiraio uria~ de zece mctri lnaWme :~i d lu9'7.eci latime.. Este u(!,ricYs Polus: nunl.' de popcr "Osia Lumii" ~j "Buricul P,3I11amlului".

il1l -plus.. Muntele Om este traversat de 0 grot~ li.mensa can: e una! din eele mai marl dmn Wume. tn :SCIlSIlIJ di nu is-a dial rn.cii die capa'L A fosL exp~oratipe 'VrCG douazeei de klloroelri :$i atal.

So 'pl.lI1CCla Zeul suprem ~.1 Dacil,or era Zalmoxis, Trebuie sa, ne i'n.,e'legl::'m. "Zeul sLlprcm daetc este fiill"~ nume, flira, call I\1calr£'" (SUa bon . Es te B'mh:m:a N.;11f1J1NI~ cum Ire bllie Sa lie dt'! al;Lfel,il1lr-·Ol 'fra.di\i:e care a rO.5'1. prim rdiil!li. ESle Cell1:ill serrin; Lulburareal in natura vine de la demonii furtunii, de 1.8 n ri.de lal grindina. Pentru a-L putea COl1l[cmpla, Dacul lrage sage'lit in nori, Simp,lu oblce! care, bine transpus, spune mUilte asupra modalitalilor de realjzare in Tradi\i~ flwimord:iaHL. Zeul este ad r,ar in If..'hH\C:iil imH'I1H. in 'ingiJir,alari1e ill care nuarai aevilete pot urea. Pl.lra 'Irtldi\ie. l!Jj'"lu'~aniL riguros "rn l'IiotDeisla". pe care nici c t'irgie dionisiac,ij n-o lumburftJ,,· 'um spune peetul;

"Si, decaJ loatii IUIJi.el:lJ de: douH a.1i mai malre" "In propria 'lui umbra Zamolxe redi.lipaJ'e"", I(Emi seseu; Ge.mel1ii).

Acestui Zeu nJ~marginml.i S'C diil 1uJmad numel.C' r'e:prc1.enLantEllui sih!l .. Zllim()xis. Or. Zamwxi eSl,e {lI [UinctiuA,e. ca ~i ZomflstrtJ. 'at despre i:egend:a care (ace dill Za]moxis I1n scla\" !5ll.11n discipoJ al ~lui Pymhagor,a. W::huie atnhuitii. inct,edibil.ei scmCliia Grecjl~o:r. Cli:Liar ~i Un :i';lori,e

34

prnf'an C<I P,al'Van n califlca in (jellea S~ Jc ··IHlivil<lh.' mItt na.U "l3 t!,rcrca. .. cal··. ijc.lHlIgam.l; ··e\'I~emt.:lII'isl11~l.1 exista iii lirecia mull. limp mna~lIlle de fi<l5m,efca lui _ hemer", tn realitate, LvenUti cnntrariul c 'It' ade,,,a,ral. ciici aici este c~:tul ~-u spunem ca "Lumina venc de b. : 'on1".' 'lie", ee lrehllic retinu. din i:lC'C~_'11a h:glendiI este ca lPana ';j Grt:cii usesera i:f,hiti de ~sclnilm;jrill! irure hWiifalurilc pilaguricircnc ',j IJ,oct.rinclc daco-traee. 1)1..' i:I~Lh:1. un Grec, Hermlppus

'allliif11achI1l~8rml1l! texl.UIli.1 c<1I'yrhagom Cfl:i .. "l7lr,jk6fi'd(}:l·/l.~ m;mOf~mel.lO .. ';, uisciplIl1!.l:i-ntcl1epciulli,j tracu",

Z'llmc>xin!Tf.1 1 fmn:,\iulle satlJmia.l1a. Eleste "OrnuJ" al ciiru,[ simulaeru l'l: l!;<i'SI.:~ll' 'PC MUIIl.lel..:- Om. ~ lnrit!uJ Mml;SC<l5 din Petre ue smlLmc a GeLii iJI iulonl pe Saturn IP~ care-l numesc Zaimva,:i.t (Fragrn. !:lis,.,. (lir-, m., 153) .. !ji mog,en l.aert-i'll [.1. V Ill): "{_jelii 'II nurnesc pe Sall!lm Z:dlm(J):f.~··. Sow Hesychius: Z .. J'.Imo.\;is hoJ(,rrmrJ.$, Dalca se ,elirnilii din Za./moA~;5s u fi x y I grec ;.~, f am a ae ZlJ/-fD,o.\' - Zeut-Mor." ad:i,c,a Zeul - BaHan .. care nu ealtul decat Sa~Uln:rulJs Senex .. Dad.i II numeau !pu Zal.moxi ,"Zct~! nllsLrw, lji Re!!;cI,c 1105111"[1" (Ple It Ill. Ch3nrnidc~. :'i ,.

Ma'f!::,lle-Pr~(J1 dac locuia in muntele sacru intll-o pe~'cr3; em era. Zeu (SLrablllll" Niml!liIi n-avea drcptnl sa-l viziteze afarij de. Rl:ge .. El rru cobora dt:ci'l. ell rmuilc r,an; pr[,JlejuTi. ~imdl 8,I,ea.si'i diCit rllru~ci. Un 111 din aceste prilejuri a 1'05'1

carte sernnincaliv: sul1 regele Burebista I.plll1ll,cm:pi ran cu A uSus,l) !i-a !mlll!r..:is earegeric cu,IUlT,(J Vllci de vie. MarelePreot, Deceneus .. a caharil 01 insusi din ti:"I~~lcle saUl pernru ainliiri aCt!'aslij pi,uurlca. Or. pentru ca Marclc-PI'J::ot-,Zeusa s,1! dcranjeze el tnsu ',i, trebuia sa, Iie verba lI:c alteeva decaL de !.ttlI puril:an.iism ··Irf.l)h:ibi\il,mist ", Oupil rl1rerea noaslra era. verba a salveze purjtatea doctrine! uranice 'i apoliniee dacice de i-l1nll.l.!n~d.~ diunisiace ale Traciui, care le primise

ea insa~i di n 'Uriem I ", .

OclaLij ,1<1 (1ilU11 ani, nutiuaea mcc,a. DrunUlczcullli suprem eel mail it1ilJh sacrifieiu: lin om care ~'Veil marca rnisiune sa Juci acull sus dnrinlcle llilllil..Ulii. ~i acest saerificiu era ama.! iJlc sriuliL il'lciill {hu::a acc:la, Care era arurrue.i:lLin \',arfu15agclilor n,1] mUl:'c'a.,acca!>,lla inscmlna nu di Zeul il cru~a, ci,cil tl S(1t~ulea maJl!mn a ~c i:nl'aL'i "l'7. imlJirnc<llut Ascez~ C,cal mal ri. ,UIi" aa uucca la lEL Ace! cart; rnmea pc l 'allot lrcbui<l sa renurtll! la fl:n1,t::i. 1.:.1 vi;n. ilol cO!l'nc .. 'i sa- t COilCClllre7;C gfinuul s,prc 0.:1

35

II

V'~~nic (Srraibon).

Ma'i e 'lll!$il un alt r,.pl LI eosehi; in ICj!~lurac'IJ casta suprc'ma d1aci.ca. lata ce pUine Jordanes, is'l srieul Daci,l(lr:

"Primi] dill Ire ei erau ' iU .. J"i tere; dinrre care 'e consacrau regl $i pteO'li"'. Exista deci o si-ng,ura casHi. pentru Iunctianlle saCerd(llah'i '~i rega~:i§: Si\lf<ill1jj,curnuhlu ambele rmu:::th.runi. !)i Yrn:r-adevi:r a'll ros~ ,MHri-,I!)rc'o~i,carl;:',ell'au in aCCla$limp Rcgi:

Dinn'hrysostom vorbc~le de I nmosicus care :i-a urmat shnuhan lui Burebista, Rc,gclc.,~i Il:IiDcC'encn . Mar,cl~ Preoi. cum'uW,and aeeste doua 'rum:liut:li. ca accst rege Anius de care vcrbeste Virgil in Enr:;da:

/?eJf horninum. Phoebiquc secerdo .

Fratele uUimutu.i reg,e al Dacitor. Deccbal. fa MarePreot, Cc inseamna aceste luerurj? CA, sarabiicrarIJ deasupnl_ caJ's1eJOll'. ciii erau ham'sa. Or, f3iptul ci exista inca, in pJin. KaliYUga '0 supra-casta hsmSil'" Gl'editadii, vi:dhil.a ~j acc~sibna. een st i. L'u:ie- W1 c I'l' z e xtra ordiJiu,Lir de S I:l P ravie ~ u i re "care dem.{mSl'rea.ziii in acd.l11ji 'lil1lp sllblimi~a'le(ll iSj illTIpo:rt.m~a Trad:i~h,d dacice. :ifiel'i,o uovada" priinu,e atSllca altele, ca era l'rBditia primordiala ins3!'Ji, di,ej numai ham ~a POt pastrr8 10 Traditi'e "prim rdialu,; s u'blini em: de asemcnea ell nu S poate vQrbi de "esoterism dade". exoterism ~j C soterism nind in '~indinillictiuBe'" in 810easla ~rfad:Hie.

Reprezentamul Zeullui suprem nu poate fi decll Regelc LumiJi sau unol din aspectcle sa.le; aeesta II ~o ',L seful "upre'ill <N.I marelui Centru Sp,irlrua] care a sUb7.is:U'lIl in Dacia dYipa deplasarea Ccntl'ului Suprern 'spr~ Orient, ZaltJu1xis, :flln.e~iume, satum.i.atlli; desern:ne.azs. -cicci pe m~,egt!le Lumii 7. Ceea.ce ne face sa giind.i.m as'~e1 sum numele numerease 'i variate eu care eS[IC de:numUa. aceasma llfl'cl,:iune 1n Tradi~ia romlnilpoplllara ~i fndi nc .. :E1 este"Balrannl 'rid un " care a fast "retele RomanUor';', "regelc paSltlJ"Hnr".EI este de: asem.en.i'·:Bilrlinul Novae" care domnea "lntr-un Mare Palaa Alb peun Munte ina:.It". EI este "regele Rumanici", Jann (loll-Sfan'l-Ion). III CatinrJ't,! clare loey) de unoare lalliga '''Brunu1 D!!lmnczeu" Apollo), Eljudeca rmpfl:lli:Ilii cu Benul D!J.mnC7Jl:U pe J\d<lltii. (fullJc~il.lnea. de' jrust-ilie). "IE~ mijiloC'e~le: pe linga.DIll.1UUl1-CU: Ilcntru iertarea oamenlloe" (funC:liurH~ de meldi.~lor); "til i!!st,e de mare a'u~or lui DUml1ezeif', "el e.:s~,e mare A:rci'Ii$": "el pOl!.)le~l.e _ alurHe 'i v§:nlurHc" ([w:u=\iune de pace). 'HI sie' rdooator $,i Jud. catof.

36

Ii)UlU!tlCZCU ci rn-a trimis II'amfLnLUI sfi H rnasur JiJimfinlul cu umbletul r Siceriul eu CU' etul. E:illillptine:'tc! unul din cele mai mari mistere din all,:

exi Ii. mistcrul Pictre]:

SU1i la ,·lI!.liIJ l'Hiu.lIJif nuna ceata mi-c Hdun<lJl~

Tal de sf'irqi etc ace ia sfin{i I ~i-mi citeau, prnoroceau. ~iamli eiteau clc Durnnezcu.' !Si pc: DUmnC:f.CLI au-l stiu, Jar lml-SHinl·lo:n .... 1 Din sma asa 'g:r,~i<il:

- Voi ci!i~i. proor cHi. I :ji·mi dllO d..: Dumnczcu ~:i pc Durnnezeu nu-I·li1i./l.a.r eu vin si bin -I tiu Jes ,1<1, dwia raiu'lui ~I In'lallP pi,aLral mi-c-nchciat. - D-undc S m\H C-i;lUZCH. , Ei saml;;u-d'l?il zbulfani.

u mai su se ridica:rl'i.1 Cu norii s-amestecara, Jos mai jos disc ta.sara J Po sla~p' de piatra di.dca II; Lam.! acolo c-agLlllgea.1 Oir~i pc hra'lc dHi lua, ~icil.ea. proorocea. I De trei zile ~,i trei nopli,

Sliilp'de pia'l.:r.i1i In palrucr<l,p'i'j l lal.i DUIl1I1Io:':i'.'C-IJ, coii scapi. Ion-Sfant-Icn este eel c a re a ridicat Mana"tirca Alba; Jos 18 \,Hra a col:u.mU' ~i-o M;?.nalinire ,A:lbii a zidjl. Ca'l~c lUsaril de Soan: t CiJ. m.11Ja! usi, cu IlUl1,~ altare ..• S,j aceste vcrsuri care ".m'l decisive:

JOI> 1<1 \,<lr;a duce-m-oi I ,( "Jx_'li"'Jl mani prinde-vei Mtlnii .. ,ri,-i de sehide-v: II Sltljhc ·;time taee- ni.

m cstc Ordoeatorpnnexeelema:

'oiiJm.], S~:J rmgl1rilit I Domnul pe ramJi-ll' Safe a roiisadil/ Hotarca impal'ljil.

Sa ,'Hliam cu.J.a Grcci JanUSf,e.1l1JU11'Ca Ii.~n'. Jjilln. Ceca ce e identic elm Ion. InvQca~ia J;o~ cu care inccp C!olin:dclc i SoC' adresc;allil: S~ao'tUlln!"l din bJ1lLi<!lric il rMl<I:S ~oC;;i eaa mai marc ~tThaLoare din ROlll,imia .. Tos poporul parl'idpa 13 ea. Chin

il aSlarj regelu, guvernul, eorpul ui:rlmnalic merg cu marc ;fX'Jircnpa pc 1;1:131ul Dimbo itei, Acoin. Patriarhnl anmdi ~ crrliic't~ de aur i:11 Apa. D~upa ea se anJllcca cine dor .I "1 'I.!sle risplitil eel care Case te CnICt::R. Sa, n.l')liilm de a -Ctl1'Cr'i'C~1 interesanta uhscrvatic 31 hJi RI seher cil 'I empl u I lui l situat in partca de NlE a Forum-ului, :i-a vazUl l:l'1i irwoca~ic din [o.lindt.~

ts hIli Ler D, ta mne LeI': lol Lt' n'}/: rv:o/(;'r;J,ndlj

Se orbeste illlegcl1dclc rmflant:~ll de IJ tl m,islcri! li\ •. Ll'''' .frl,lpiir.H{·: :1::.1 ~sL(;1 cc:i m.OIi rmm! f In jl.;inl.l ,aJ Lurnii .•. EI 'i'i ,e( ,rUJ~I<:C pc LulL.: llJllO'li [)unU:I~7.cu cs1c ma:i lU;:m.' ca d .. EI 37

kfCuic~'Le lrnlr-III' P,til<ll ,:1 n'1 I, irm'·u 'P1!$I~rH ... J=:I !ucui(!~k pl' un M[Jnlc mare.i. rx lmeni nu pnale giisi accsi MUrrle:in al"ara de eel care place Ilui La-impiiraL. MU]I'u Romani au gisil P:lJlalullui L"r.impJi.m/daF nUS-lUI mal mlnrs de acolo ... T(I~i eurtenil lui Lf::r.Ji1'lpiinu suut ciHugari ... MHi, r;sh; n':\'I,lic ~a, spumlem cine este acest Rcgl.t 31 Rc 'lim'! Dar *<lL~"cev.ai.ll1i!1i Llccisi :

Se vorbc,:~Le il1 legcndele FO[nam:!~li tic 0 poruh:Hic mlslc'r,iua,~" Jj/.-!i;nil: R'rJh,lwnb: Rahmiii'iit: Rucmsnii.;': unt l3IaJini, SML Sfin!i. Locnicse I~~ C'ap~,IIJILurnii,apl'Oape Lie Arm J'IJmbr:W I~I: hlt;i sura sili1.asnn; 11")1 i sum pren~i; ~a:njl lor sc nURlc'rlC MliciJ"e/c" (Mflcimm NC.'if)i1 nsulcl,e Prcafc ricitll IT • J't1rl'il~ Raiulu! SUn! iiP'I"IlilpC.,. la Rohrnani se gih,c~l(1 Apa Vje ~i A,p,a MoarUi .•• Cci mui bllllii ~ih:tl:l!ilr,i merg <IIcn] 0, !li nu SCi milli llTllm'c. ' a Rclnnani 51, 1i!rcl,1.: J:HJ apune nicimllalil Aretica r.l1t)p(lj"lil safhatvrc~l' ~i ~'l'i1azi .. Pa~ldc I3Jajinih roo. "Pa$l,ell! Ruhmenilor", cure s~mliia os ipl;lm3n~ du.pi ~',a~lc'lc crl.:~tin, Fcrncile a rli~lca, j'w raiJ eoji th.: oua cu care iU! IJrol:g,illii cuzumilcul J\!' Pa'·li. pentru ea ele sa IIIjllflga 1.<1 Ruhmani. pe Tirimul ·cml~11.. ('~cj Ruhlll.;>Inii, Ill.! ~~I nl,!vui..: de.: oul irm!.!g., 'C,<I noi pildiW:sii: 1:01' le ajungl! f'lInga de aero

... ti Muld~~ can 3. plecat cu {) h.ail"c-G ~lC Mim,:i;1 I!!a~r', Dura c;:~ll: a zil!.: UI.; fi<lvi!,!<I\ic., cl vli'l.UI un muntc .ina]l care aLr,agc3 h<t,n:<t ~m COl "_H!fUI vi r.H\'iIL ,. (l11agnt:LIJ.l~ .. 111 aCt';-,tslil il1s,ul~ loeuiau N,p/lJ.u,"inih;nn~i. ~ I hncl!pu s:1i vi:fih:l;G loeurllc.

·,I!.:m ee mil1'Ul1a, !1wi m,ult pc mUll n )~'U·ill.ll [u Apa Rol1manilar. eareardca Sill1!;!,llrii, dim.! soc pun,ca inea un Fitjl.· n R'OhlUJJJJ Il in'l~IE'lc~lc:- VI"..:i Sa Ii sc rvi~o:r!.ll nh! u? - Da, da r ell cOm1d:itia ca tu sa, ma-m',eli sa Jae ,fl'ecasta Apt! de Foe- NI;;.·am in~clcs. ~i M\1)(J,)V"l'!llul sluji saptc !Ill'li ~i il1Y'iitii 'i,j pn:!·31t.;ascii Apa de Fue .... ,", Fill:ril cOl1lcmarii ...

... RoJm,,,,mi"l.uclitics(' suh r,arn~flL..- Ouini~l.arillncuiau pc parMj,nL. .. La snwi,luJ Lumil, Dumnezeu ii a rcaduce pI.:' p;jm a niL:'. II

Si inca ~i He!:. sta: "Regele RoIDummi Iu:r c lu,n·Srant-l{jjf". ~}i a c<tSla: "Sc,rum Rohmarulorr <:I.>l'-i_mr·arat.

L'ct. Alcl'iH. L(.~fU. Lt!UF csUc __ ul11clc. Mllnl'l'an;;·ul Regch:Ji Lurni:i. Pc EI il Itlv{id copii cand r:m::rs eLI C'olindfd(_' lor~ Sa 've~'il'eascii u.l" I ·rildRUn. diml -as;} in cu:H. V,!:slca eea !lun.a.

Anl f!,3sil7.C(''f..· ilumc dcscttll1and i"nTrauilia gC!il-l'Hmall1a

~ Iin(;ll~I!1C~ dl" Rep.c ,<11 Lumii: I) B,aLlI'anul ("riftciun. :2] lun,";:i.nI-IO'n.':;) UaLra:nu] NuviI,rA I Iuvea, 11i!.11 'i 'Uf11ta';iUll o.;jill. 5,) Mall~.ij,. (1) Urphcu, 71 Z(llmm;is e ' liIl Ler impiirai.l)) C;;i li-m . n. I 0 ~ - 'araimsn.

'In h:f,iiIIUT,H (;:u RII'/umlll'li: trebuie liit spnncm di C!!fI rnai pul, 'mica, i cca mai 1Cilll'h~)ini,c~ din pUflul(liiilc pul .. s~c din Ni'll'UL!1 lJ'mlil":ii ,a rUSL aceca a Anini.i-In:r. Cea rnai vecbc meruiunc III face Homer: uria 'u~1 :!1,f!1a:r.n'ic 1)plu,:tI care i-a infnm,'hlt p Zei era dintara accstor Arimo;' -I ii numcstc ii:'l OiJi"l;';.J Ercmhi. Arsmtw»; (J n:pr,!:'z!mlin!.i sUlI'!cl~1 na'Zi;I!, no DinnViiO); Perle etul il num e ~te Orc,wo/,(mlll'lll::l1Ii}. Ell s:pllne ca 'SI~~~ LSiII'! neamut ~i'Umilur, Ei S'1l1ll1 n,LIImi~i de asernenca Artmpba). Arimsni: RrlJ'Ji'ni. If'l.olcmclI nurneste una dill tCl,a~i le Dacici .RlIl,~.i·dlll:H.

Nu trcbuie s~. SIl c:rcada ca, nunscle de Rom~1m1 este nou.

In p'op r, roman e echivalcnt cu !8l1'HI1f1I,Hnhlnn. 'lindl II rem[!,al'llzat Impcri'l.ll.mJi och:!1ial1 H "1.Unil Hmn~H:lia toa to' 'lil1utu.rile SUI'lI:ISC ,I(')cuilc dc'l!ln-T:ruci: UI;l;C:j ueest nume venea de Iia R( ma, u s-ar Ii pU'lri,vi,t mai bine Italiei. AJc iml e cil, I;{,OlflUI. R.omal1i,~, I{ni'lHl1ia sunt vechi nUn11.: r\':l~s~l!. l:tcs1urile uner veehl trihuri trace din peninsula Int!c,tll1k::i se nurnese AromSni 'i vorbese R(lmin<l.

No! eredem ci 10<111.: aecstc nume se trag din m::el AniJUIl humcri~i. $i 18ce:$l.ia au n h':Ii'iILLr~ cu I'i.~m. in m f~{llllgh'l rom,aml ' e v rbeste de un R{jm~.fm'p.iral. in plus sum u nnuID~iml! de ~ocalilii,li in ICl!ol!ilulra evi(],enliicLi l~1 '8sclc.::a A. IlHlln1;' R 8mB (dnu~ local i t~ 1 I) •. Ramna, IUun-nic ( 2 jlldtllu I. RHmcSli. Rinui.. r~igmal1i. RtHtl<tn,. Rm!lia, H.Rn):; •. RLlIImI. Arrneneasca, Armenls. Ormcni. Ramsca, H.anlSc.1ili etc.

Exi. l,a in Romania Ull curios monumcnl3rl1cl.Ilollic. Esh: "'nrlll:7,da lui NOI({)( ... ', An: 0 IUflgii'fi[.l enorma, rlli'fHIIl.a in mare :parLc . .el1,a nu destul pentru <I :nu'·I,i putua LiH seuma I,k continuitarea ei,evidicma. I ncepe dlnspre Budapcsta, cuhpara iatre Tisa ~iDul1arc. tr;a\lcr:;caz<'ii B2IL1Huul rOIl,!.31'!,"~!iC, p~1 TlILI1UC i~ Valahia pnn "por\i.:I,c de lier·' a :I Duaarii, hrazdc:!Z3 acest lillut in loQllta l,llI11gimc<I ILli,. pHral,cll eLI 'Hrp.rltl. lrllvc:r~C!~iz;':i MlIII,lInva sudic,a. ~rect: Nis,ilrlll ~i cOluimJa pana Iii DOll. fnahi.lllca':a: v:adaz,iii inln! I i J m: rnil1l~ul Call1C'n1 ir.

!i vodul Molduvci. carl: a dc~cns,..n in M:c{11ul X. 11. md-ka cc,la r lraSCliT dar !) iH'HL~ fI:l<l1i uml£iL C'l!c,a ,c(;' ,c fil"e!i.C_ Ell! nUIifD.~:$t~. mlU se ~19C de ce. Irl"~~j ~/'r.i1;l:mi 'inpa,;Jion. ...

38

I I

~XiSla cc a m.d lilit non..l dccGl aC!;!~sLa hr~r.cla ~i pa lTOl'le I cu C,S "0' 'ene de holovani ~i lespezi ira crsind Basarahilill "j trecaml il:'l 1(,iJ.sia"u . 5i 'illfilll!mir 1.Ic.:~c'ric O1ceasU, scris ma:r""J'orom /;Jpidu.rom.

Quinl.us CIJr..::jus' illl iii sa 'Ilia~a ~ lui Alexil!1!lru l VJU. 7) m~ po,," ' tesae ca er lui macedoncan, dupa ('.~ i-al cucerit pe IJ'Gll1i ~,i pt! Uaclrieni, a facul, ( ")i'pcuiilie 'conU'~ Scil,ilnlT lID,in Europ . EI ij ajuas Ia flnviul Don ca:r,e·i sepanl, pc Dacl,riCWli de Scil,j (cle:lal.iu important, ci(:i: precizeaza bine situatia S(UUor . :EJ trcee n .. lflllil• H 'io'vinge pc 'ci~.j si-] urmircSllc intreag<l :Z'i pa!ll~ dJ'trt:olo de l~(1la"f;/c Im'b1;rcr P.tl'lctr. AC'e'~lC ihol:ate :lilt: lui Liber !'<lIler eonstau dif) mari I~e:ipc:l:i $' bllll} ani 8l,C;{atc Iii distarue mid unsle de ~ILlCle.

Stt o'h..'iervam di Lcrp ate Ji c (:Onl.r,aqie dm L.i,bcr'\ eeea ee nu il'lsclllmniii eli cste d(l mi.ginc laUllitci ca ccledoui:i nurWlc pareed din i~oml mJrimotdiarn :proLo.pclaiigic.

In ~ril,~iL. He:mdol ne YO:l'h,l\l$fe de hieTohx1oi,,"citl saere", aJ:l,e Sci~ilor. e semni£i'c-i ,&cea"tii brazdil urila~i .i aeeste ciii s~c'lI"e'? Trebule exc.IUIJ, !Il8II lUl!'aI orice earaeter ulliliilar sau cornemorari' . 0 cx·PU,cali,c trebuie ga·il.i din. pnea g,c~r-a(jc'i saere .. S.il yedem le,~ei1cl~l!e care dau tOlde3iul1a ILilllllinilc u:ltimL: ..

Soil. viizlIIt di No 8'C este idell.lic eu Saturn, ;;AecaH~ ~r~l;:dal <I lest ~I"i!isa.de Ni'wacde 18 Ap\llS la RiisHlii'l"', penttu <II inv,lHa 1" Romani a.g.ricullma. EI ill)J;l.iI~l a lllCII"S eu plugu], Plu@:ulluj /VOI'tieD fost trasdc 12 boi. N()v.;u:a and i"'l~ngimi! $.i iiclat'imc. Dei boi, 1!J1lIul negru ",i altu] alb a'tl tras ,plugull,u; No .liC. Aceasma brazdi esse hr_ ul paminELillui. n'IJI Si-ar putea spune mai bine cici coincide cu paralela 45" • jum.al.ate.a distant,ei din[~r{: PDI $1 ECU~lur). Nov-sea v:rum si 'Lragi brHll(,dii pe te B'UIi'~CI1I Pliiminl,ului. In limp ee ara, NOv,llc,a pus ~,a:~i cil)~c mU'lica Oii:~~e COb:Z8j'i(cillmrez:iV~. Si rn sHin;il act!:;tsHi, rra7,j care 'E!SIC Dna din voeile eele mai pure ale Trecutulu], un ade\rar~~ di.ummL tracli.im:ral care hHiIlmeaza u!1!'ul d~n 'PlUrtcl~lc ceJ~ mai i.mp .rH!lutu ale i lmie:iacfe:,

. 'Brazda' a IOSI' {flUa de LCl'-fn~piJ.r:a'l. ina:iIJIIe d.c."a picco in OriC'fIt .:

,s~a vhut cine 'er31 .Lel'.)i1'lpii'rm. Aocasla brll~dif! ope carl! a. tl'as-Io "de 1a Apu la Rasaril" <lntUi. in1re alldc, Hincrariul rnisr.aUd l1,ipeTiborecl1c ~i :a'cltltrllll~i Su.prem. AccaSla

!!llmgrBtie venmd tlln . ord a inlibnll)Unar,ca. acok unde faec urn !:Lngi'll de 90" . Ea ,3 urIDa:rim cursu! Sal'! i:r:J~crk)1" ~i a inlra~ fn Dacia priln ... P )r,ilc de Fier", Dl'lpa cLapa, de u dUraHi, COIfC I1C e n.ecuflusculi ill acc!ll ~i:n.ntll, si-a urrnat drwl11lJ11 ciHre Ra 'anl.col1dusi de Ler-fmparal. Es,t. de n tlIDl ca aceasl3 brazdi are ill Rusia 10 lJ$tladi induire di1l"~ Sud. Dad se prclul1g,c~Le iinia hrazdci ciilrc Asia.ea l~l.aln~~w ·au:casul... (tlJ se reallllinli cel,e trel 'lUC8'Sl1-ri. 'pl}lar. dade ~i asiatic). Asadar. miglia~i<l hiperb fea,ni <I fost v.rti:c.di pinal in pU~H:lUlI in care a irnilnit paralela 4S",la,jUR'lill.!inC'Si disLo;ll'il{;d ,dimltre Pol ~,w Ecuator. Ac 10. Cia So-a imp,ij,rtit in ramuri orlxontale, 0 parte a m.igra1iei a ~rm3.~ vcrLic3I:la pana in Gzecia, cat despre ramuraoecld -ntama .. cdlidi.a Hipem-bo:reil. itilll~i'a.l'jul salll ne este aril:1.a.l de aimbelisrnu! gcog.n!nc. de bunul sim' de asemenea: cursul superiQr al: Dun,ii'riil, ·~,il,crucca. ,3 Iost astfel de a,v.ar$jl.iJJl~. Ce,llii Si-a~ ,a:mcst(l:ca1.CIJ elemente sLrainc. mal ~lcl! auarueene. Tradi\ia ~eltica esie ded mull rnai putil1 purR dedil, Tta,di~:ia dacicilil1 .

Mai tlxmSli $i un mit a.dmifabi.m,c~m1 se rdcdi in mod vi7jbitl 18 aCflaSla. iI:lrazda:En oda~i un ~a,lilJ1e' lIri2l~ care phea "portile de fier" ale Durdirii: el ii ucidea pe m 'tm cei care voiau sa traes. EI pusala 1101. tinlltui... Dar ihalranul, NOI\'8'cil ataca in pe~lc:r,a i~ii. it ram'll :si-l 'jim sa :iasa dar~L. Sarpete 0 luu, la fuga unn,irln de MH!BC •... La. Craieva el ii tilii.e CIIJ 0 'sagealj 0 bUca1;i din coadii. la Oh 0 alta, $ii la rellOlll}ite~li. la Plloie~[i. 1:l!J Bnllia., Eta. ga,[a s;rt·i Laic: capu'l cind acesta se Itl"uQd in Mare acelo uncle este insuJa Seq,Hor(AllOa} $i 0 lravm toa~jL De a\u_nci se nnmeste Marea , cag,l'a ... SapLI! lacalitiu ell roiul.; Dill punei de vedere microcomic. operatiunea pare un aspect mai cursed male~iic al trezirii lui Kundalin;: Il)ar rapu.il. se petrece evidenL ln, Lumea MOU"~. Se poate vcdaa De era geoSlTafii1 sacri ·'operaliv~,". Nurnai pe lhiirlilc neastre un tlLometru mJiU:r:alesle asemenea CUI un ah kUmeuu IPiiLrat. Pamlinill::t1 e un oTgani~m spiritual. subtiil $:i ourp 11"311 _1 are Lilll!li de ~or~i!i. Iii( dun de m"luter,e care lr. b'lli.l!!Iu dC7Je.gale. clIJnaliza:Le •. subli·m3te. resorbi:le (~i fill dislTU e, de ·,igu.rl', oper,f!iuni supreme il1llrc ItO,liile n::z,er,flh:: Zeilof iSaLm :rep.r,czcntant,il lr lor. Novae .. Ler.

40

Dal:i'l "C l'u:dlll'l~i')i~: 'o'\'J'j,!\:11 hI l"jl-l,ia:~~i~1i·'1 <t;c;1I_ ~:;I I ra"~:1 .. I:adl l'nu::IIH.I\ltllpch~gul m:glpl1l1 FI:III'p1I'I'!'lW h!lli K'l~"h ~c \'cll~("il ~hl!;IT ur mui Ii im:f! (I ~l:"!!,tai1,' "~'Ic:rii umJiliuili'iirt :It·~,,I'' ar In IrtHlI'ul ~kndian

N TE

~ii nUliim de U~CIllI:II,,1;I ':.iil dJ"lJ'!; A;f'Jnu:n:. 'I~~ il1c~li!: cu i1ui!Ju~' (JuT/1m. ul lUll II '~iod.

A SI.' ""I'I.h.·r~ II tlt~)lullui J!.l<!!f1 He or - - !'ic,c;rel~llollllci J' Arc~·. in \·ili/'·I.j"l"i.~. jun,. 19.";\_

, Mr!1.tI}.'M.l!Ilc:;". ~RHj

• .11 nmfinl,L'illlfl fllnlanc"lc Ion cstc nDilmil :,i Iencu,

" A "11 ... ~!!Ic.t R. UUICl:lUtl= ill! T,erre !.Iu Solei], Er,lJd,e:<; 7'rfJ'lffIiUluUI:ll;.w. jal1lvitlr ,I ~);\b.

" Orphl::lJ Iifii~i.I~1 til! nacd~amc spime [[l,IlI.le dCSJlfC ,mceasl~ ... ,

- ZlIlmm:is; t: ilIumil de ascmenea " ~ul. cu dl.lbla Seeure". :EI este LI!ct:1 i~ !lmin sii :Jcgii I ur r. curnumi:~ c!!l:IIJI'Uai lu i Rara:rhu-Rnffla.

~ Il'nu.il chc] ; I!.Ina sl!Is"i IlImt jos,

• Asc,endil 11 'I",cfm In '111:11.1111 :ilCrUl'lliltlllC descendi! in Terram ~ i'cdpir vmm.Silpcrmrum ,el inl~rio urn. <k habchi! ~modalWlloliUi..<; !l'iI'undi.

U' - ll: ()J.:L·lIfl'll~.ul nrm;m: lliitdi, 0 clc.nUltlirc s.lli1urn:mafia.

H b AI!I11'.th.:l' n-a rUSl 1,11ldctHlna su'blc:miflu ~l 011 "VEl r,mii!.IJilol~ III!d~ a !Jn~ _. I R.l i u!?~l(ln.lil/ Rr,!i Uti MOlrda.ll. !J']). '·l'opo.3!rrclc din A.l('!ll~'l);/vll'l it'~'i din. r.;;:!5I,!:ull! lor ~1'ii'(!r I1.pH,rC pe :o;upm£a.!1,1 J1;fi~1iinttllui u II '}~nfclie a l:tcgchli Lumii inl 181lil t'!i:'lall'!!:ii de. f. ()s.".;;ndllv;::.ki - Bi:kj" Homau» cl Die". " j'l.162 " Sc' v,edc. oeea 'lll!' ~~i.: Tnilliti:r pe:rpl'luili, uLoanlmii.

,: f~llpt!riul. L':ipil~lOului Z'lskuk in, Statu:1 MllIjor.

II Solem £.'/ l.ibt'rrJn,1 Palrt:ffl' ejusdem nU:l1i'ifJ~ lu)m;1}'dom. l Macrdbiu ' ).

U E upe Clillll .• "cdt:,. "IH'lIt'im(l:li.nea un ritual,

" Anlic-ii ~(1un.e;llu cii ('dllii :;;i (i-elli.i e in,vecjmla,~. Am vlizul ,!:fi B .. lue .. ,~hiliilll .dlii .. ;;;i!<lril" ~I, H.ipcrhorcii. .mlcrioar.ii Daeiei, tH'I.ll!I.1 h~~l. peaie II "l:mil pruic~ft:ic •. t"fJif1sll.1i ·-:e.1II1I COMiilui~ 1'1' c:d~ii tlill AI~l!lili ,;i din 1!"lllmla.

10. Hcnn Miuti!'l: ~ l)U1p;i Triade, Hi} ill.adl:lZopc Kimri dim'" !i.l'IIiJlUI I:[il " Ii umn lh'I{r~1f1I'1ffl'" I in [lfHI!."~ unde e Ol'sl;liri i \lIl~I,;!"IIUt1Pllh.:_;llI~,ug; 'Uli eorncm lll~ unlie ),

4.:.

C'A[JITOLUl H1

MONEDE, INSCRIPlI"H. LEGENDE. iN'l"EMEIEREA 'T ARII ROMANE$TI

Unu:l dincele mal interesaateaspcete ale ~[adiliei dilci.ce este numismaHr;a. 'ESl!! f! pl:ohlcma Llcose:bita care. sllldi,a~ii tH:nlf-'!JIl a.numit un,glli:i. ar deschide multu ]PQw\i. M.onC:lhdc daeice sa imparl in, ~fci c:alegnlfi.i~

A. MQl!cdt: 'Clll¢genda. AR.Ml5'saJu SA,RMIS BASIL(eT1s)

Cele rnai fI:mme:IiOliSC smu de tip1.11 reprodas iii rig. :'l.Pc avers, duhlrtd cap de Ianns, pe l)ev'l;!ts .. il1sc-rip!i,a Sarrm:1; IJosif ( regele Sa 1111115 )~i cad~c~lJi! pus pc Ci:Ii1 apacea broa;j;lci ~ eslo:,:liSC

a lui ·M.cJ1cnr. .

...... ,_ .• ""IC '!

...

l~ig.3

ExiMa de asen-rucnC.l! OlIltc mon~dc care, ill lneul C<lfH.:!lui ell; Iaruis, au \Ul mjstli~. ell 0 siig.eaUi in gura,. siml1nl sU-i.cl

44

prim')flJj.'Ii.

Llnalt tip ~r~ p~ i;jVl;f:. un cup simplu Clot inseriptia A,f.{MJS BASIL I)~ reverxu cihlJdcli1 ell un c<!JP !.ill!.' taur pI! ?idhll diu dreapta ~i .\1WIStik"i11l f!:lta pl):rIii:.

Sa incercsrn si c.Jlplicam aecstecrnblcme.

A,rml::'Il~i S.H.nni'fl p .. r si rk' identice ~u Hermes. Sl.;'sle tl sirnrla , a sp~nt:lic iJialccLalii. H~a cum ill g:r~a..;i'i ~! uevcnu U~ 11 ,<I'Srinlt.

Val~l'iius Fluccus.ttnul !.lin rrcl!\lIlns~,rdlii<l~i CUl pa. s lrarci-ffi cartilnf :.ihilinc. vorhcstein itr[1ontwricc.:k: sale de un rcgc Scil A,rm,e;~. <lJ1.!,1'lftli! (;~I Zt'~I. earc deve nise eclehru prin is~usint~ ~i'I de <'I lura cirexile de boi si turmcle de oi ale vccinilm s~'i .... anC'cdnHi: :-.in.1i1;'1 lial cumitul ju] J./t.'l7JJi!.\' rurifid poii lui Phoebus. C3pita~::R Daciei era .'~·;H:mlS(!gl..'lr}Za. !JUl"'i~ emblernele Cl:IfC' l'i 111SUICSC (cacl~icciJI11, acest Ii!:Wl~': S;jmu:~'111 se pa:r,c a indi.cH dcci 11t! JiCI'J1!'os. S3U mal del;!.,n!,h~' pC! Tep1e~elil'la.stIUlI aeesnri Zcu, ~Wil () rUI'lCIiUI"H! sacerd!llu];'j ~j regal a reprezentand 'ITt: }1c'n.1JC's.

'al (h::iprc forI3rCa!il. ea este "Ct!'ilah!<l Soarelu]".

··Mal1iisuire:a Albii"'. Tui«. Cenarul S~lprem. Dovada indiscUlabiHii este :,v;Jsfika'pusa ill :ra~ u p~)rlii. care iluJic11l til.' <!!'j~m~l1e~.l1e ciH depreeis p{~sibil. situaJica;'l1oh11:ra" a aCc:sll.li (_',cnlru_ Si tll:)l~m in treeere L'ii tat'd!ilH saribijlCjJI"'CSl~ inc~, in rmnd s!)I!cmn Pt: Hermes 1<1. hlJl~i Mai «luna I',citci ~ltti;l'.l : 1'l(::~j!I:sta s a;:rhii Ii')~ure se ChC,~111 ~ A winden,.

B .. M(Jn~d" ,'U lc:gfN1dit A{mu/ S .10(11)

Aceste u~nli'l~d e au u ft Illlii roSine cr)ThC,~'Vi:t 01: c~ Cc poa It: rep:rezJI:!n:la earapaeea bf("!;a~~ei UCl';~o.O:Ise ~i de aserncnea Cerul, C"::C,{I ,ee cst~. de ~ll f e I. I'!.i,:.da~ i I ucru,

Pc partea CQnc~\'a. de au uacal ell Iahe de p<ilsih;c.

Ci'Ha.l"cl,ul. e indic!1'1 de c,al.hICCLI .• PunC"~dc par s~ irll.licc C~)Wls.hllijJUii: pI! mal mullc mli·!ilCUe se obscrva l:licruglifl.lJ zudiaeal ~.I Bal!:1nll..'j,

'ap.w de om are gur ... dC!ilchisa: pc n lahl.ra litera A cu gllihulc. pe ce·;:"laIU'i litera S.

10f~I' saullaal.i;~"'p'Hsuh diferire rOfl1ll,e:IO S(J'LI pc al.~cle Iih.:rclclOL Este [orma 1;"1;11111 r"'!:I<!!I.~a lui Ion =I'IJ.~·, vorhu. !Jurii euns se ... cdc cste m.jmjl,~1 Amu~~cu l<lntJ.~.

(. '_ MOl1r.:dc.·/c.:(ip'Muiu

Una are mJc avers eapnl Mlfin·d $i pc rt'VI,'I'!; calul, .dila,rc~~1 :S3U ~i i!l:<crirlia lANUM ARM: ccalalla ill:"!.! 3c;cla~1

45

cap ioii legend", eehi alenLill Maia-ei, Reversal asc'l11al'liUr celeilalte.

o carte n-ar fi deajuns pentru a adAnci admirabilul simbolism al aeestormonede. Sii lilisim de- c parte ceea ee saF putea referi la "g,eomet:r.ia conS'lela~iilor" ~i sa notam un [apt 'capital: ,tj$imilarea lui Hennas en Zc I'JI slJprem~ Mo ucde Ie poa:rma-II!D,He Lns<:rlp:tiiie ~i atri.bu:~ele lui, He.rmes; darioso(i,'l.e de simbollliTi supreme. polare: eapul ~i numele lui Jan,us, Cetatea "poLal'a'-. Calul solar, inscriptia JO{n), apetele ail sura deschis.a. semn ilil V,erbului sau Logos" pemrua arata di Hean« este asimilat 'CI!l Verbul snprem, Pe mai rnul~e .mJonede este semnnl BaJllIl,ei care este bj,erog,IUut 7'ult!1:

CentnJ) , nptem, Caduceul hermetic cre,ttc ca 00 mlpifl3 sl i~i imptnge rad~kiniJe in Calm solar, Din punetu] de vedere ai alclHmiei umane, ex,p1icalia e destul de lirnpede. Calul este p.cinia Shakei. ncd1~e:re!'niat,i;CaduceuJ eslc Shollklipoiari7Jfla. Dar aid e VO'l"oa: de lueruri !ji lIDal ~.poltalflte:. De ce asadar . aeeasta 3:simila~.ie~

Sa s:Jl'uflem m,aiinlii 'ca accst.fapt se observa ~i in celelalte lr8rjj~iil.1n lr~ditia ebr~'ica.lm,g.eruJ, solar, Mikael. dU!ll.fll1§lc uneori in. Cerul lui RalaeJ.lngeruJ lui Me'f'cut: 'Ilris,tos, se nasreln tribul rlc&.d .am lui luda. ill loc de bibul'a,cerdobJ al lui Levi. 'in traditla i lamica. eyidna Aiss«, nJmiilla:nd Slapiiu,u/pri.ri e):,celcltllii al ~liinlclor spirilu;ale. pe carele va restabili la-ral1i'U.!1 ciclului, d{~mnle$Lt: in Cerul lui. MereU[' as'up'nt iliii1t\e 10M' lntetruediare, be rme lice.

Problem,a e fQ~ui"~e obscl,lrii !ii C'Qmp:lcxa [n su"bsl,anl,i. se POot splmc' ace sMe a': l1m] ciclu diellulIliIcslar'c r,eali~,ea7.:il}~!1 pdmul :r5md p(!slbiljHll~le' eele rnai ilUdtc ~I cele Il!fli pur spirilllale ;, numai calr~ s{af~ilul .Ji-u v'il:~" randuJ ce~Qrl,<ilI'~e p srubilitali·~ rUn. aeest motiv 'hmw!;., Punct central ~,I,' hsie

46

de bnlli !lI ciclului "bmcvoieste" s~ tronczc in Cerul lui Mereur, ram8flD,nd ·l.HpallUllllclati)l.1C prin excclerua, pcrnru a perrrute posihilila:llnr inrcrmediare si chiar grosicre a. sc n1~lf1lilrc:;LI! '1 it rilndullu:r peruru CaL sa [unne'll! cidul.

Rcprodueern in eontinuare cateva semne de pc II inscr:lp\ic uacica:: LlUJlH. eum se 'VeClI.! c vnrba de id ograme,

-"- _rt;_ ~ tb 1m, () -'6 (j'

,\ <.~) ~,I~'IXAIt\ 'f!:;.

'T' T lx* 'O~, I lAV' -0- J r£@ Y ~j~ ,+, n

Teare sernn lc not Inarte semnificative, Airagem ate ntia as'llpll'& umla toarelor: a I 5-mc~ W:Jl.lLI.llinia linle, id ~]'111c cu tripla in,dm,a druididi; aI4-lea. ell hieroglifullui.l,;mus al ccler doua puteri, al celor duii chei, ai eel :r dO'U3 ;;H: 'in sfir~i~ al J·h~a care e ~e ocurioasa rm:m,j:i de swastika.

SlilHSlikl>'lti Romania ,ar cere: lea sii1lguril un sUJdjupeciai.

Nu credcm .s~~cxish:: 00 lara li:m CMe sm ri :~uSI C0losita alata, in mod lradi{iomt:l. b:iJl1etn\£lc!S:~. Se gB.si:::~I,ellestc LOt.: in ci.miii re • in biseriei, pe broderii ,o.ationalt::. pe pergamensevoevodale. Eaimoraca, oimldini~ate de 'forme care. lrehu.je S~O ",pUll,em,. !ll!l datorese nlmie antezlel, lata catev3 exemplare:

~@rt~

~~ .~ \l,l.-

Fig .. 6

47

U se puate !,!asl 'i11 miloillgiii unui pl1pur I) UOCII"'DIllfi mclal1zi.ca: n- r putea sa nl; 'I:i<t r -ruru di <II" fi Il CllnlnuJ ..:~iC" i1l11clI'm:neni.m.ull,:iluu31ii11d Junara. iar ,ad~'!Iiinlril.t' IUcl,aH:.-'i'cl' d{!pi-·.ind sfcfa Lunii, Tnllt);im, in Iqp.;llthmll rmnancsc sc Ijwl g:fis'i bagmenlc dlntr-o intcl~crcitUll; c(l~mulu,gidi pun;:.. Darn ~I,I;I i~lliilnpl!iu'''' ,catev3 exerrrple dinir-lln inl;ilt:rial carec imcns:

A.supl'<li C'r~!Jlid primulu I Au a rn, aU"-lll,lllui Unlvcrsal.vLa Inceputul mrlC~pUluTi~(lr.m! I!!f~ rlliIn:ic uuciil i[l\llmcric1l11-1 ape lc, Dulsul Dnmnului mcrt~IC_ ca lim rllfLUlIlllhl'l pi.: !.iIcHlSllJpra AJl(;':lor, n viirLcj tit: spll.mil 5C ridid ~in CiU!! se nascu DUJlIDctCI;I - ~nc esti 111.1',' II ifll.rcha !IJlllnlilLlI , - -=u sunt Dumnezeu. - Din miilocul Mari] sc 'rididI unvanlJj de SPI.l!D;1, Din 1:1 :il:~1 lin viermc C<liIC :<C J~N.:ricu in Il~11IIJrl': .. Fiuturele t1~v~ni Dumnezeu iar ec rihnase din vierme dCVCl11 Diavo~uL.·I)jHl!k II! Tllilal.pamfmmui e Sfinla Mia!!;;. P'ilmnaolul cst!: 0 ir!isnla de arginl eu osie de aUT. Fecu] L:SlC j:mpiJJnll, Apa estl!·lnlpal'~1lca1iiil. Pamaolul e inconjllll'iH ,uc 3IpC. DC~!:ilJirra sunt Ape. dell suht sun! AJ1C. S£an1ul Scare C's.~c FalH lul Llt.:r:islOli, OCIliulll!Ji DUItlI'j.(.::-:eu. Slcaualial:mf est« 1171piiraW1IJc,ISlftJ, Este v~ghcloi:lrea 'efuilli. E~ I.' St~jarum "'ampuluL :Ft_icul,' ine d1i: 1.1 Dumn:el'leu. Dumnezeu slain el; e] e Dumnezeu. Pamanwl:sc sp!'iji!1~ pe patru pil( ni ',i n IJ sie, Osi,a ~I! reazlma pc ~ !bl<lur ea r~ se 'iIlCtl!icc!l'lc in jurul i, Pi1ima,f!ltll se lipri,jina j')c unurs; pc doipesti, PHm.a.nHI. e \lcghc:;l[ lOll ccl~ patru colurri de pi-lin!!' crnfimi, Datil mHli flU lfli1i:.1lI eel palm posturi, el sc va p.r,3bu~L i.~ cemru, I.: un MUlnl.e pe care xUi Dummrzeu, in centru c. tc;' e fiin~a.niil, Cerul cS'l': l. 'lilflUl de sapte jli~lon.i. pizi\l de 'tngen, O;i 7 iogf..·ri 'IIegh,ci;l~Hi asupra hmgimii, Hilil11ii. ad3ru:.imii, inaHimii ~i centrului \;rului. P'iiiminlul cste inconju:ral de Apa Samoclci Apa S:ii,nlhcLci esse matea unuror apdur, Ea Oc:rh\.: (up1:l .N.d:rm:mflor). A~ol:o, (! ('Clalca lui Dumnezeu .j Manl[ro~u, TOHl,c Apelc liJnJji ies din Marull fIlSLI .. se risp.andliiscin lume $i se intmc III Ma.rul rn~u. II:m/n,,'-,;:;wJguJa. rcsfI,j_r'i aspir liii lllaniri::51Iir-iil. Marcl:I in cam! e Marui r'n'U!l~ 'che.llw~ M<!lca N~i:!sra, Maru:llitl~u C]i;~e Osif.l 1!'oiiJm[hllului. EI HI! giiSI.!~ll' O;Il,:olu unucl' Bllf.i 'ul pallllJ:inllJllLli .• ,"

ill sralT~iL am giIl'sit lucruri .i il\;i.i huru: inlr-i.c(llccLie ,(j,c ghicill!l:Z:

- UnJt' .,;slc Buricul Siami'"ll~lIlui'!

- TJl minI! "IFunl! : sall:

- Ac~ 1]/1 unue surn .... u,

1'1: Buricull'iiirniilllLulLli C" un Munlc Sfann. Pc M~uLe c t) Pvtlinl'i)<lmrc u<: Maid, Utlmnc7..lJ'll udmikrrln eli! tnesaje in .1 LIme .• Acnln sc gasesc Srflnt.,. Miereuri, SfamC! Vineri, SHmia Duminil:i.

- FiLII mcu eel dulce, caIlJdse va sfi:lr~i lumea'i

- p~ lc 2{IOO de ani. Mali,ci

Maic ~n rapt fll,arh:' SL1gl."~Hiv. D(." Ji,cc~rc datid C<111U legcndcle v IF sa ' prime [O!ila. rnirc!lia. Irumusejea. I UUl indzi tatea, !;;lc fulosese ell an'luW'u"_' 'a.lul sur; VUltli :,I! sur: rnunui slid.,. 0,. i1l1 limn .. romiinihllOl.lerna s.uJirnseam['la '''ccnu .iu", ceea CC ":II r~'~JCSJ1mjlJc Jell)!;' scnsul~ui CI:IOII. dt: noi~ cbiar sm [ijolugi'i pfufalli all ft>.s1 ;zbi\i de acest farL Noi socotim c~ im realftate acesi !S'fJrcsb: ": o:a.rde" IJill Um.l:la prlnrnnrdial&:l. Afinnal111 ,c.h!arcii ·'1I1toocc.m::a"JCuv.i1Ili.lllui ne cO!1vimge .. caei ea corespunde "hHuncciiril" inerernc megii de des{a_!$lJJrare it Ciclulul,

.AjHng,em aCUtti 1.3 un mumcml. capiLall;lj lradHiej dacicc: ,.u::da in Cine su[cra ~1 readaprare impusa de: des(~!lral'l:iiI cicJu'lui. Dar 'C4:'ca ce ne Inter > 'ca~a cu adevarat ,CSl!! m ·Jul (!Icc~~t~i readaJ1l~li; Acxi'sl.<ll! I ~l!Hi I radilic, ooddelltaUi. it!1ila de asemenea din TnuJitia primurdl1!l11:1, dc'~,i, mai pu&.!n direct decal cea dacic!: I! vUiI'i:la I.k lraditia celtica. Accasla:a slJ[eri'l o adaptare ,c're~li[]a : vnm vedea u;u;ii'C' poate spun!: ace-la~j

lueru dc.spr~ traditia dacic.i;, -

"eea ee izh~ ·l'f.: mai Inm,07Ii este vitalitatea ce I tismu I ui ill cillda, cOl'ldj!i~lnr extrern de de[aYtJr.~bile in can: "-8, !13sit. III adeva.r. Galla a. ~USl ~irnn de $00 ami: r lUlu:n.a, CI]J]ml druidic 81 rust ilflllcr'J'1s :;uh 'laudiu: Crcstinisrmrl 5.·.1 dezveltai rapid; m-egii ft'<l!l1ci au ~l)Sm. cautpioll'lili inf ~<l~i ai t1tLodnxici catomice,. cueerirul pentru l.liTa lor litl~d de "l'iidi ma] mare a Ulsericffii", ceea cc nu C llC un litlu zadarnlc CI.Ul1l cred modernii, cl (J ennsacrare. Franla ~ t:lIsl baza de operatum] a c.(mv~rs,tunii Occlderuuiul; ill. cere mal rele vrernuri. t:a <II [osl l1 Ilaw,BI organizat .. t iar '\liitllt~ ciladina OJ rust vignma,s.ii.aceasla ViOlllli d~atlif1,i aL.3L de pU'lin lraui.,iunala ... Em h~n . ell Laale acestca, to! ~oa.rL~ p:mbahil ca, ccn~r,c. druiuicc au .IHai pcrsis!at rani in seclJhd~ XJ ~i XU. Numai in C'ptl!:a. aceiista I::Iemenlch: druidice au r()Sl <ilbsnrbiLc d~ ere immsm• ma:i ,des inlegcniJa Sf. Gr.<lal ~.

Cc clintrasl eu Dacia! AC~iI_sn8!! (i~n l.:e,nLnd si.iprcm a,1

49

unei [f;adU~i mull mai puternice ~i mal pu:re decal Tr,al.1i~ia cel~icli. Ocupiilia romana a dural. numai do la I :10 la 275 d'Up~ Chnstos. if! total W 85 ani ~i rnai p~\in de 0 trejrne diu Dacia a fost IXUl'ata: TIi'a..nsilv,arnia '~i Oltenia acLUalit ln tot ressul lirii"dacismrl.ll a suh~islat riini"a fie: tulburat, C§.lld Aurcllan a ordol'llat evacuarea par~ii rom aile in 27-::. tali cetatenii o~lora1.!lpleca1" iafcc:tatiIe au fost distruse; a-au enairamas d,ecal eelooii :~i t3.ranii., deei clasa CCBI mal refractara 1<'1 Cre~llinjsm, (de unde 1111meh: de pii,gal1i). De altfct. Cre~li:ms01ull!l.ici 1:11-<1 avut Hmpu'l sa se implanteze, Nuenai dbe sec Vllr~i IX cjtiv.amisianari au in.draznit sa, pa.trunda, d~.co~o de: [WD,liere. :ji ,campH. Apoi, Orilodoxia ri-a avut nici,odala giJsLUI prase,JiLismullllL. Centrel ' spirituate ale D,ilcilmt fie g,aseall 10 mssivele centrale ale munjilor, cei rnei salbatici $i cei ma,i de nepaiLnms din Europa .. Dupa, pa:r3,sirca de catf~ Romani. avalansa invaziilor barbare, care a durar mai mult de 0' mie de ani. s-a prcci[li.~,a l peste Dacia .. mC3IJd astfel imposilhllla, nu nnmai via~a cUadina, ci chiar viata agdcoUi. 0 jmensa padure ,8 aeoperit Dacia ~i via~a pastorala 's-a generaliza; din nou, maial,C!s in munt ii cemrali inaQCesibilL to. jnr, barbm:i!i Go~m, OSlrogoti. V,andaH. Gepizi, Slaioli. Cumani, fecene,gi" Ung,uri, Mongoli au ,rn,cul vid'\ Sa lasam pc is:toricisa se 13!men~eze ~i sa oonsl,alim ,ca aeest fap •. a oerotit tol ce lrebuia -a ramb,a nevielat.; Traditia dacica, a CO ntin t.lat, sa sl!I'b:..tiste netulburata 'im afara isteriei 'care se faicea lP jurul ei. AsHet csnd in sec. XII1~i X.IVau f,OSL intemiJ1leiate princip.allelc Moldovei. VaJahici ~i Tr:afis,ilvali1liei., a c:3imr reutl.mre avea sa for:meZ!c Romania modema, D'.f:u:ia e:ra I1calil15i1 de istorie: ea se gasea, in sen 'u. eel mai rigu'r'Qs ~i literal al ciIl'vantuIUJi, 1"'n aceetJii stare en pit timpoJ in cart! d'omn'c/I' pes['ca Ler·lmpiiFllt.~i a lUI ·;C c.-cadi Ca, Il"I'lemeierea principatelor romane a tn:sel1i:Qa~ punerulde plecare akunei vi.eU politice peneru.Daeia, AClew;~a ,s fast aid. ~olde~nula in stare ,embrionara. ~nvazmt: continue ale TiftariloJ" Tu.rcilor si RI!l~Hor, .:1,'0 ra.cu,1. viala citadilJa, im:po.smbHa_ S-a .1ii.mas in stare ,pastora]ii gratie desigur ~i inteli\gentei domimai~ii lurce!;11i, Ca:nd, III 1829. tr:at~tnl de I a Adrianopole a pemli,s comerlul cx~erior in T;'hiie romanc_ nou.a zecimi din.crilOr1U era acoperi[ de piiduri. 5i 'Yam vedca ca 'Voievozii romani a:u aVLll un en lotll'l .alt ral deca'l ~cela politic.

50

Asad a r, In,{ t."m'c'/I.' ret' celor (rei pn"lu:ipt#c 1YJll1ii Oe:5t i semnir.ca 0< readap'tarcc a traditiei dacicela Cre:jlinisli1,'! That is the question ... Se va vedea de cecredem eli .se poate raspunde: 0\1.

Am V~h:1l1 cii Cr,e~tinismul n-a pat runs decat [oarte Hin.iu In 'Dacia. Toatil spintualit,atea cre~tini romancasci provine din a[ar~iI. din mZ<ILn~, de Ja Muntele Athos, din Bul,garia. litulI"gbia s-a o.fJcialloldeauna inlr-o limba stra:ima,lrulavona mai [ntiL apoi in greaea, Numai dilre secolul XIX limba Fomi?ma a in'locui.t limba gr,~ac~ ~i n-a fast ceva tr,adi~ionalt. .

Principiil trn.lcme ietori -ai Sl.altelol!j\om,afle~li sunt legendari afara de unul. SILl111 cunoscute mhunle lor. nu se cunoaste istoria lor. Aceste raituri rnerita osteneala sa fie povestite,

Mai i'"ta.ii, ei au, "descalecai" totl din Transdvania, din toate timpurile ceutru ,al Daciei. Ei sosesc dilltr-un. l~I1ut ··negrl,,!" sail sum ei i~i~i .. 11 egri", Nici nu mai trebuie sa LnsisLam asupra 'imbolismuhli evident 31 aeestei clIlori.

Val.al1ia a [m.l[iolem'ciatii de Neg:ru-Voda Baserablcare a "descalecal" din !.HiIJ lfl:HilSUVallia a Fag,alra~uliui,Pfill "chei~e·'MunOll1r Carpa~i. Et ~i-a :su~'bi.lit eapitala pc Arges ~:i a ridicet :maniiisl.ir~a Curle a de Atge~. unul din eele mai Irumoase monumeme ale ROllllan_~ei. De ace:aSl,a Minas:lire se Ic,aga 0 legendjl remarcabUii: "Legenda Me$teruhjj Manole",

"NegIu-Voda" s-a adresat unui arhiteet, "Mesterul Mallol,c·· :ij.i, celor :jase '·,comp.mioni"ai sai, (una dill 'ii'ariall~de legendei). Ei s-au apaeat de lucru, dar, iatica ilillimpul, nopUi. ('01 luerul de peste zi se Jlr,abUlje,a- Tulburarea zidaril,or ~i mania P'rintulll1i. '[nlr-o noapte, Me~lerlll Mmole v3.z:u 'in, 'li'i:s un ingerc-are n i'puse ca, dadi voia sa,~i desavi~easci Opera, bebuia in d iminea la UI"!lilB,(oaJe si zide,a:sea,lWl zldu.ri[e: bise:n.cii pB prima lfiinta omeneaseli pe care 0 va 'in t,UoL., A doua zi diminea.;a, Mes~end Manole pevestesse vlsul eompanionilor siii !ti pleaci la lucn.!. DiliF prima mota omeneascs pe care 0 va inLUni este •.. m,anara sa soUe prea-iubita. Florica ... 1n zadar illoear:ci M.aRolt: !H) scape; ~ovaJri$ii sail !I silesc sa .. dtina jutiRliinl.uL E1 Ineepe 3'1.llmci 5-0 zide3isca pe Ronca i:nzidwHe biseridi : femeia nu-~i di'i prea bine seama C,e .. rea sa (:Sea. bal'ti).atul sau CIJ ea_ £I,ar. c;iindiincepe sa si.mt,a slfOOlsoa!l"ca drimizHor. ca S'c pHlnge: "Man<.: Ie! Manom,e'! Mc~lerc Manok! Zidwl. riiu rna strange. Trup1l1~on~-!l1.i\ f:liihtge,

5,1

llpil:a:~lI-mi plilng.c'·, Dar. [le'indup:lcca&. Mallole n ZiUCSlc loal8 ~ii. ehiar asa, ea 'i*i, c:m:llinu~ ruga ~i pliinsul. lliscrica a llutll.1t'i asHel ~ernlinata. Dar "NegrLl~VlJda." m:il vroia Cl:I nki lif! pre~ca lin 3.11, primt sa aih~ u hiieri·i;'.a asernenea: el <II ridic.al sehelele. Uisil1ld pC: Mano[e ~i eei ~ase meste ri pc aeoperlsul bjsericii, Ei sm-au faculallmc.ii aJripi de lernn, C<I Dedal, dar aeestea nu i-au putut su'tinc: S-,<lU zdrobit rand pc rand de pim.!!hH. 1l1t.im.iUJ fiind MaTIolc ...

10 lociUJ in care au ,c.HtZ~l a l,i~l1it c.a1e un izvor, ~llIprle cu tOlUiL.

Sa remarcsm mai i.nLai. cii Mitologia roman a este pl.inii de, biserici care se priib~~~sc sical'e nu pot n terminate de:cat da,ea eSl.e 'zidita. "Fa1.3 'lmlliiTaltllni" saliJ dad este adusi ill Idopotl1i~a "P,asirea M:iliiastr:S'": de aici, r;l questa ...

.Art:istul trebui,e sa puna in Opera sa tot ec e mai bun ill flin\a lui; dar aeeasta e ,0 ieterpretare liteT3T3 si destul de profana. Sa ,cauHiim altele, Florica, sotia pre-a iubiti a lui Ma,l'Iolle,lesle ShaKli-a sa, pC' care el trehule s-e zi.dCI15C!iJ' 'in F'tmdati,a EdI:iifieinlui .. Ea este de asetnenea "nodul vital' /iI,1 bisencii. Earl eare nici 0 rcalizare arhi1ElcturaHi lradi\inmtHi nu ;poal,e sa. exlste, acest nod vital pecare e ut'iciclIl sa-II love$li -pe.nln! (:l!!! 'lotu'l sii!i~ pli3ibu~e:He;;L. Ce pef'llpec'Li:'!ti 3SUIPI.il 'in~chj:ii ···8J1l.e reg,ale:"" a MHs~lIl1li~or operatlvl! Shalaia tretluie saJl'aei sa uree ~,i sa rCSa!lJ:rDa eele saseceatre: aeestea SLUll reprezenrate de eei ~ase: l1!1e~u~ri: Me~lerul lor este '''lOU:lstfl' caJpuh!i. Saba rlira. Scaril!e simbaHzeaza c,o~oana. verticaUt. Ei j~j Iac aripL. $tjiJl~a suflulul: mor succesiv, Mancle UlliDlW~ ei :SUn( :re!lorbilli deci de cstre SlTakti. e~pM.ca\le cl!I'atat m,ai evidellHii. dill eauza tl"ansfonniTli .1 or in ·'imo~re" 1 in eleme r;;r l :J]u id. Aeest a es te ,a~peGmul mIICrOOOSItt1c 81 legendel. ··N,egro.Vodi'''_ ca initial supedonii ca misioaat II :reabZ3J1. aid un supert spmtual. n manllestare pantacldar'ij a m~sle'feIQf din. nou illstituit,e de el, care au foslLD definiJhr o M"ead,BJP~aFe a Ill'adilic;d dacj,ce. Simhoiism,ul masouie al :1,eg,eIJdei EUl trebuie sa ne {aea-a. credem i"IIII1r-o iul]lIel1Ui occidentaHi. ,~[iinta sRed a construc\iei este cornuni U.iluror 'tradiimor: de a.Hel, {anusnu pnnida nare collegia £abrorum?

NOTE

j A Sf: vedc,ilI R. OUi!non: Hcr.mes,. in Vo:il:e d'isis. apr. :1'9:12

SPU!1C!'!Jl aceasta PCfHrucii nu \inem seama de utilizarea care se lace in SCOplJ.r1 pnliikc. Da r ia La u nest Irn ii, .aw:u.:cdt,il i1: ~o ilIi:lv,ersl1r ,all !lil~iOIl,d-sociaJi~lilnr I'Qmlarn.i vola sa cUl1v.inga pe UII ~a~1In biiJ!:ran ca. este run semnsl'rain. importat, -Banu, rsspunde omul nosrru, e de pI: "kt 17 evcm d~· pe "reme,1 tma$ilor.

I in mmlOlogia hindusa, l'l!llul SO;~H,'lui. srenumele sanscrit SlifJ'!I .j Po se veueaarlicolcle Ilui R.GU':I1.~Hl :!,sup.ra:::;[ (1I"11ilJl. deja cil,ate. IS_a conSla'lal '1:.3: toateinvaztile :t;.arhawe ae trecui mai im~i prln

Dacia,

'" Mat ·!i:rri~. Vasile Lcvlnescusi-a amendat aC~,;l'sl1i, prima Ipirere ~i ill argumemat ex-isten,a crciiclinismuIDui stravechi pur. peaceste meleiliguri, PUIi i'ilW!]etoase \\lU:dii - Yeti mai ales eseurile aSlJlpr:a culi[lJd,elmJ" $i rd'lasmeillf lui Ispirc!Scll. puhlieare .in,re:vj,sla Ma~u~!fip!'ulm; 1991 (2-4).1992 (1-4).199;1, (1-4)-1'0 indelumligi convo:rhlri. eo:rc:sptmdcnla. ~i chiar 1n iH'semni'iri d~ J1ImaL din care rediim un me.!l:.I.lrefcri.tor la ilegenda Sf. Andrei:

···l6 alllJllSI' 1965_

Leg.cnida s,r. Andn:i. GaS]l iO[I"-O albiul,~. Ca. I~ol[ eopiiilegendaei, arc a,[lelil~i simbolisl!lil ca!,li 1Ji.!l!.tr<! J.!ng;I:Ii~lui. n{ir-Uta din, dfUG1I, al canir:osl zidilOrii nu-l priCCpe!!!'L II clall!l de-a-dreptul apele man primcndiale; ded, fiu adapUv ilI:1 Fecioarei, i:mplicil ikale adopijv 3.11 luji Hrisaos. AlIbi.Ul1,lt e 0 M'ca; Aodrt:i transmite 0 in,e1epciune <illU.lllll al~_ ciclu, Area e ~ un barzaLll, lQC: de moane ~i de !n!ll'jere, de recuperate a priimordia.liliil,ii, deoareee sc idero'lificii c'll ltl7.'ill Albia la nindlul ei e eeet trac!J!.i di~ lemnul Arborelui Vh:\,ii. eemplementar cu "itliloolislJu!I.1 A.p,clol", plili.;;;andu-sc in c,co[rullor ca un Ax vertical. clde ma] mulli na.lIDeni. dar. probabiJ.lmaE mllJlca IDIIJl~adinoon~!ielJl. Pus ea peliii,e~tii. dt; un popi!!. lJ]Ir'u [apliina pili;iisit.il. a ,c5:rei ehele papa 0> a.ru:nc3i il1!llr'lIJll rlUllAic. Fa IIIaoa. 'p'a!"as!lii e aCC!l;iI iI Vie,lu. :0 ildevlinlilu~. ignOl'<flii LleumaniLalli!'iiI d~iildelilti; Am:Ln~i. e pFil!lS 8ioo.lo CU 0 mlslune de psznle, de gardian 1.'11 unui luau .aseun., dST cafe uebuie '!iii se pcrpetUie;ze. Ni~te pe~rill(inI~iatj de mare rllJl1!Ig) gasese chela llill'll'-LWn pesu: (Chr:isl.os).al ci,rulm dieipol Andrei a $i dcvrJiliL Fii.liiilana sublera.IiIISse idenliIidi de ,~ml.lnea eu It!!Ime3i:sulbpjlJlDa!1leana.'F~riln:!U] CeU:U'al:l. Ag!tf:I.)l.a.l sed!ili d pa7£ascfl ,ci.oci ui alhe ,j cine ei negre ; se dcsiiv'a~e~ltil can.d lnmsrornlli ,aile p:c!;~e in alhc!ii cele rube in ne,gre. adidTi ope.rcazli dep1asarelillumillilor", Zece e ,i 9\!0iI;lru~ .S: .fitoluriloJ".lIililillJlul face lun lrans!rerr: 1r.a:ns(ol111.a sc.f1rot-un1t: in'eriQim: in S'e.iirolud sUl1eriollire ~i :St:lil'(}ll}ri/~ Ilupe:rioan:: illl Sefirowrj inferioW'e. aQ(lla~ I~cru dedi. Esle ad dcall,millleti un :rap'! in,d:icat [oarle binI: de (;ruce.ll Sf£ioll!lllui Andf(::i in care bral,e],e inferioa:re din dr,eaplil !ji sta nga. d~vin mn plan.ul superior •. re:spedjv. br.Hel~ din ~~lii,Wlga $i din drcapLll: C crullea Il1i Moise 'i,! GllUCc3 lui miliCOV '*.

1 Sili Stl rclinil <lceSI T1UIllC.

53

CAPJTOt,Ut ,IV

iNTEMEIEREA 'TRANSILVANrE] $1 A MOLDOVEI

,Am vi1.lI:t tnai lnainte simoolismul1eeendei pdvillQare la '" inM:mci'Cl'ea ,. V'ala.mei. S~ treeem la,TrlllIrlSilv3J:f!ja. Ates,t. principal a, f(Js~ CQn.daLde ,eclcnl!'1111 capita,liI, Ion Corvin de HtJlliad~. Acesla er a fiull UI1I.!1,il ~i.mpllll boier de :Iariii. Voieu, ;cis ConriRu/. lalii g,ligi,lll!la, aeesan :sup,ran urn e. du;pa legendia,l:

Voicl.t, sO,li3 Sill ~i tni,c.ul loalll..,er3u pleeali 10 "ciil,I'ilorie", Ohosi~i. else ooi.l:meaL!l "!i!db un arbeee", unde InfO in13lr;ciarS "'sa adoanna", Singu:r Il1iltllJ loan f:amas!I! "trcaz", EI pleGl:i din pt.ttele "ma,lllI'lci" sale, scoase ··:incll.l!l de anr" di~, dcgctldll IU!laulL:li~i llllCCpU s;i m: joace eu el, Treea 00 ··c{lirb"'ca,re ":fhrn inelwl" djn lllainHc cop:ilu.llIi~i lOu.rlt eiU ei, CopUul Ineepu ~a p~ini~. "lfe:dMidl!i~I" I1C l;aicili"si'iu: ,a tIC;: !ita "ueise _. pasamea eu I.) "sageatal" ; oorhul '''!asa sij cadi i.nL'h'li." ..

In rmI.inli.reaa,cc.s L uia pt. ,HUiOi,li1jj luar:a ca bl<1iZon " U'O corb I,lni."d unlnel de aUF m cioo"~i supril..oumele COl1l.lnu1. Mil alchim.:i,c. ,evidcl1Il,c;1iiruha. oriee eititer avertiza] ii va destifra 'cU uljt.uriIllti slmoob:i.rilc: "'OUato,ria";, "veghca" swl'n ,. AdJure:· a h!.f loan carui.a n este destinat "jnelul de <l1!.II:": "ccrbul", aegru S3U.!ITH.ian care plI!nc:s1al'iill1irc pe inel, rcaptiv,j ta lea Soare lui in Satl.;lcn ;,., tn~zilfea ., ta ~a I ui; "s;[;igc<:!la" care ulilorii:md corbul ·'I:iibcferu".:a," meliul: olel!'!1 filut;ofilo:r eare liimh:..-I pe Salum pUIIe in Jiberlale Soarele,

DinllOlii!lLemciclorHdc prillcipale. Hulliade aavut ro.11,iIJ polil.i(;' eel mai cvidc!:]1. Uc a.ttfeL ceil':aJli sunt legcndari. in til:l1pce e] esie i.slu.ric. EI pa.rc ,s~ Ii rOoSI ou numai un

5S

rosicrucian., ci un Rosa-Cruoel. Ci el ill atins ,i chiar a depl$it starea de om primordial este foarte prcbabil, dar.Ili1.l erede~ eli ,a.cestll.llme: reeervat l:nitierii cre!j:tme se pDm,Ve$te UiiUI misiQllilit al u:Ilui centru daco-mperbo:rean. El a fosl pg'uldin marii e'p.ta.l1li ai.seool,U:.w XV; if 'Qpril inaiotarea Turcilo:t'lli. impreuni\ cu eentemporanii :siii, Vlad 1,e,pe Ii , voeved al 'V~la,biei; :s.i Stefan. eel Mal)e ru.n Mold'Q'va, el a ofSsruzal rezistcmta penlru 10 sl!]ta de ani ,. a tnd,epartat de Europa inv,.ma, 'tUICe3JSc,§,; liisindu-i lim:p s'-~i orgamizeze apar,area. Tot:u~i, poate diime~iWJeaJ ifol11l1ui s;§u politic me fate sa ar,edem eli e,1 a fost I!!I:D i:nitbu mai pu"ln import:anl dec~'t rOfidau)ri~ ce)arJalte principa,te,

FO'Ilda~Qrul Moldavei ~ fpst ulTl,leg,el:tdar Drago:~,'iI'"oevod all M.a.tatnUl'e4ulu:t (tara MliJIoe~uih:d negro)., EI a '"descalec3i'l''' tn, MoldollaJ, prio "cbeia I 'PriSlopullli (Carpa'tfj nordid ). Un sihastru, [Oa;,i i-a, C·a.ritat ,dn!m,ur". Pemalull,lll!ui BrAu" el a indloit 'UD ·'bout" (/xJ;J uras).

D:ra,gG,$ a pomitsi-hlnez''et!J "ci~e,gua"'sa Molda. DupA mat mu.IDtetil e de un:n.llrire. bourul, a in,H"a'r Ul rlu! eu cltealllaJ Moldiqpe 'IlfilI1Irele sale, Amimdoi s-aa ine>cat. In ,anU'Ilt'mea ,oo.,~lei· <fde, 0 ra,gQ§ ,e. lotuml' Mo ldova ~.ul ~ :n.om Principato El a [idicat, pe locul unde Sway, tntlmphtl ~ucru;riJe eetatea Bda, prima tapiMa15 a MQI:da,\l'e:i. O&t deSI"Jilill bour, el a. j,lltmU iII S'U!'IlUil ~lrii.

SA l'Asim de-c part,e, d,eoc:amd3iti'i pe'sihasuul Ioan, perso.ilaj' capUalj tatusi,. /)'rago$ este Drago,. U;roboJ70Sl--uJ, Mmiera,. Ilrutia't s'Uprem ell ~iIII,e in ellD :hldisti:nctie teate :posiiDi.llitl"ile pe CM'e Ie are~.a misiune S.a .le manifeste ~tua~ ~i intr-un mod parocwar, penLrU i'ntemeuuea.; i'III Or'd.m,e ,~I ILe"gitimit:are, iii, t!tiQ'lllui, Prindpa{(1' du:pil Ude,otia Celui. care l-a 'misf.l:mat. :l\titul nu este decAl a prmectie iIar exterior a lui Dt8i80$ DJf3,gonul

Bourlll esU~ ,Sulf'1!1lso1ar' dVeau,3 Mol.~,a" MercufUI (lunar');. VS:nlto;8iR:a 'sitn:bG1iZem "libenre a ,"~Qa bi'tarea-' lor. Este '"lupta VuHw:ilor lei a Le:uloi' pld.1Si exLriemaJ lor '~debiLitale ": Re'2lnimli.m! :simboluID idelnie S'llui Mitb'Ia. 'dntn.d Taurul. pin! 'la epuizar,ea lui, aducbdu-I Ul3ip~i §i: ri'plilnS.ndu-m. Este "disoliltila '. Uhl.pta eelor dotll n3'turi' , ope.rattac'ea, mali, .importa.nt.a, wnalch.Uhi!e,. !t.n.eta:re~:· Bourului ~,i a Ci!ilelei este inec3Dea SOM'e~IUiI ~;I 8 LlII_llll" reallzarea M.aterl,ei: pdme pGllarizau:., a acestei A'pe de Foe,

56

~ acesiei ApeAlilatoarc'. de Linde va ic:si Pi<l~!i!'! h",ceasti A.pi 'care este .ap'al Il1I,aUJt;aliii 3. ''"Reg<tJllUh~i'" Rohmaf1J'Jor); ~i, jilt adevar. Draso~ a inlemeial'Ce~atea-Capi'Ui.Ji. Baia, "el!al'ea de Pi:at:!:"a ie~ind d.m A~~e mercmia.le. ~i Bai .. mseamniil de. iii emenea 7.i'i'Ca,liil"l'il1lte de am]'. alit e de adeviral ej 0 realaare uanscend ntii Ilfebuie sa a:iba. reflexe pe toate plamlrily de ,exis,tcnt,a. TaJ"3Jnii povestese ca. in "subterane" Sf' sase ·c como.ri pi.z:il~ de spirid~i; cit lDuJi~i $-'QL!, d:US:i8 Ie ca!!1t~ da:r nu s-au rnai intots: 'c:J!i pentru a reUlji trebuie si'Uii eondus de un lingst .:I.

Cit de pr,e B0UiJ" (V'rlJ5~ came es~e de asemenea l'au:ru] 'Pri"merc1:ial~de o!1serval·ci UJ"USin~,etsal dii Sum ... ).djoad Ull eel capilalimlegendarul roman, Exista 1m M.oldova le&enda

B0lJirulu] Alb; el e. se PUD\;. Talil, St:lflimo~,w Maldovenilof. EIIi[aoe~te prl:n Munmele S{iitnl al Ce;a'hliWlld (l1(filus) ~i 1'i1'U se ata't:il dedn celor alesi .•• Se Yorbe$,le de unii 'VOCVQzj C9I'r,e aUlvizl!llBouruJ Alb. Avem i.mpm-esiild in Mold vaa ex.iSlaE o or'gani;za,tie inHi!!ltidli cu aile'.ill nu.me. All.i'i:data, BOUfUI umpb:3i mun'lii~:i padul"ileM'I)'ld@vei. PuH.n caW putin el ,3 fOS:l insa eXlenninaL. O,af poporulsus,lDe cli se mai afJi inca in ·'TMa de difll:(I1,0 de llegu1ii ... t. care e tocmai l!ilim.anuJ. at ,d0He.a .MuD~e Sacl'l.l al Rom.a.:niei. Pentru ai-i plh;lfa. Dum[H~ze'U a :randmf iaiici. .. I'a: inceputuJ Lurni:i, n:eamul HuraniJot., al: ,cinJi~f:lie num -fI:e Ik .1Ii01J. Helios; ase vedea fJJ.lll1dele}. Altad:aJa. Hutlmii.S£" m1mdea.u pc: l.ol.,j m.ull1~ii Acum. d:il1 cauza riu'la~iioa.mel'iLirul:'" ei s-auretraspe Munlele Ciliman •.• Or~ Uiraoii 'motdoveni dan t'U,UilOf numele de OlimiaJl} !iii ex:ilst.31 chiou 0 seminUe II HU(allilo'l: Imnil siiJ

.57

insi,:Harn a:::upta :;tSlcmliniirii legcndei, JllNiiniJot',l':,u aceea iii H. ubmaniJor.

Sa rf'l!'Clli:m 11a: legende~e ector "rei p[i.l1dpaLe~ ne plill.cm da se.a:tmBl de ,ooca, ee ern Arta r,egaia a, lntemeierii Stalelof, Da.(oraw il1cepu~u.I'lli de seeal XIX teoiria ,in,~321iilor fatalel. a sratelor i:r:lle.me:iaLe la mtimpla!1c. D~l.ri",a .• IrUmic rna] SO,e.OI hOi ro.ai I'll tin span l;an:.ldai, pt:e:ga~.il ea a eeste .. descile,eii.d ", lJn!u:a( tradi\iol1iii1.lnu se :l"iic-caca. 0 repUblica ;Bm.e~ciin.3;. iamll:: lDeiert:ilisa 'COn&tiL uia Mii'llJ"cBI Oper;ii.

Da:ei simboij:smul l.ee,cmdelOT de i!"!llemeiere eSl.e !"l.u.ooai heme:l.ic.aceasLa. nrti, ins~ilim.l'li. deloc ca nu 31 :fosl si alteeva mal important. Sii subliniem ci m.i:turiJ,e sere:fe·lii in mod !.':.lfpre's I!J! JUl1dar'~1l! S'lll!telor. c~r~ e in fond 0 [YllcUunea ra.zboi.n:ici:IO'r; :siml.:n)Ii.SMu.1 hermetic se jm.pu~ea.

Vre:m sa a!i~lUlm ca a.ceasm i!1tel1l.eiere m:1iI e decii t a:spectlll ,cel maJi ex~e,:riQ!: 311 une.i retnnolri lradil'ion.ale dacice. Rea.mintim ca 1I1tem'eiel.orul, V3hihie,1 se Illl1w.ea Negw-Voda . .. B!1SM:8b "; Mu.lt limp s-a erezut eli! B41:$.ffTilb(a),a fost!1iI.ffiJcle dinastlci dOin.ml08re. M3ir-ele islorie r6mau Ha~(Ieu a a vus, primul; me.riULI sa arate ci aeest numeda Basa:rabaem lIct:la al ,/J.I1f!"i caste' :;.lr:Ju .111 unr:::l,SingufC {alTn'lj): Dinastia ''IIal:aba pw~pti.-:ziH. is-a, i'iinpa[jil in. doua ram.l!1ri.lDfacule~tli~i D~,l1e~'I:it 'care iU,!. domniL pe r.lhId (ar Ej mullrc de spwi despre aeest D:rilGu:1 !l; a~easl.:a polaDitla.re). Num.etc. de BaSIJl'aiJ'iJ se deSCOmpl!llf! 111, .Ban-Samba, p:r;;1'1 CIOU~ Iktsaraba. ,BaR este rea ma.w inallii ~lieapla de nobl(q:eva1ahi. Si Samba? Sa fie reamintim, de c~1a.lul din Jordanes pr~\filld sli1pra-c.a.sta. ~aoord'QlaI -l"egaJl~ dadca·; primum Saralw!it tereos .. qul il1l:;g eas: gcnerosi t:x.isleoonl:e:t quina.{· eis reges et s.acetdole$ ominanluF. "Primii di.lllre ei erau acel Saral'ws U;',FCo,n;Untre caee se CQ.llS<lCI~'l!! :r-e,giitii :iia:cerdotH". ltadkl'na ouvbtlill..li e5~e.sar.adica.'·Ser·. -"Cap",c~ :ii (;ara, cir:.a, sire. seT, sri, Cit despre lereos. ,acesl<ain.sea:mrna "I.iam", .iJ)oo.!iarabasp:Ul1lind tiara; ,I af Ban 9aJia.b.a erau ;:i!!e~ iC<!'1ila sup.rema. pe:l1le lU~ ~i I imp de u nlie de ,ani i"ll mMI~i d.enepa.lrit1Os a.i 1:i::ansilvlIIAiei. . ,denli/at;: de casta, dCt;f id.~tMitale de lra.iI/fic, in spcl,\l de tradi~ie d;;II::o-hiperbo~e:3nii, Oenllate $1. ina.cc:e!iibilc [WUp de lil;li liIull'L de 0 mij.e de a.n:i~ accaslii [radi:tic :$i J.arahii·t;;,jrFC 0 p~ht~ail s-·al.lmaruiIe,s,l;al i'naceas'la ,cpuca de rcimmire I radi Ii tJl1·aJl ijl care ·a fOSil E vu I M,t:iJ i 1.1, .al~!lt illl tialic 'C:~l~i pol i lie. [R: lu:aml: pl3!nurile de cxislel!1li~ ~

58

Nimic mai nht\Cln. mui gru de dt:sClJfcal cl.~cal illceput'udle Prim'ipaldotrmnane. Es~e ahsolut imposibll SB St.' recunsti I 1.1 Ie fili·:1I,i~ ,e:(acl3i iii voievozilor. Putine doc !!1:r!1t;;!1t(;. P'Uli:!'){: '~ve!limel'l~e. !iilil1ric al,lc~va declH Iegende.

{!;Iurid! ·a.u rcnll!1l1al !>i rnai v,adi un pc·rs~'lnaj i~l.ofh: in "Negru-V'odi"; !iii. i.nu-adevir. 'In:i!sUI aiai multi. 1m:! epoci rU~F~e direr~le; in112H. in 1260. ill 13:iO, I~ni"i ee spune un istnrie, 'CIi1'>iinle ell ali'll1lai remarc~ahilc cu cal ·v.in. de la un ist<l'fk piiofarn: "'Ti"~clithl aUibuie Ilili"· Nc,gru-Vocl!a" tnate r:ap~ele'~ii chi a rm onuraente It .. , E~~l epe JJ..~(}l1.ilic~fea pmn icii iI originitor,.!Ju este numeh: unuipel'!l;oFlaj reel .. , ESh:: personiJicat:ea.it!lenleierii Slalu]ui ... - ~ill.J!:ilij dcpa:rlc:·-E.o;ll! un nume mistk"",

Si s.pulliem a,acl~1' cj ··Negl'U.Vodi~ sau '··Radu Negru"· eam.mai e Ilumil uneeri es,H~ un numecoleetiv, Es~e e [onc!ie. ,10 fU]lcliul1.e tni\latka.sacefdotal~feg,altL

Jm;ajnu~ de a vcrbimai pe' bug, S3J remarcam m;ai ill1.tiiic,i'j NegTlUIIt!sle !:'I culoare care .. in ~oa[e timpuril,e .. a [c,",still r3!pm:mlillri stranse cu Dacia, Este un slmbo! h~pelitH'ifeall pentre ,ea este culearea lui Saturn.

Daeii, ea iPOPOIi hiperborean, coborau dil!l Peiasgos, rna:SC:Il.1 din "'amaifUul Nu;g:ru". Marea da:ddiesl,c: ·"Nel1g1:"li". Valahii::au fos'[ denumiti de to<llt,c popoarele "V alahi Negri", i.u t3fll'3r "Va tam aN e <lgr~". /(a t8. Vlaghi..1Ca 'f"'iJ=JfltJk. de d'l re l urci ~ Kartl- Milk de Silrbi ~i, Bulgafi. FUl1c linne a tra dition aliil suprremi lao V:a:labi este ·'N:t;gru-Vod&". Mai c)i.isUi un :rapt demo de remarcat: isterieul H .. sdeu, pecare l-am mali citat, a demons [rat 'c,;,\lj'mpa rat til Pi l.ip A:r,a,t,ul ill ~OSl Dae, N L:I c>:.ist.:i. nici un document. nici un 'faplcar,c sa.arale diacest Cezar a fOSIArai[).[nsc.ru.mb. ~o timpUl1 domruei sale, e] s-a OC\.l,Pliit iltata de Dacia ineiil:i'I ridicall pl'Ol,es.le. O<acii trn:cepU5CI:B sa Iill.:umere anii dl1pa.·o nnlia ,crci-i, al]u) 24"1:. daUl ioscauma,rji lui, eel ma,! eelebru dillieI'll 'exarii pc eare Dacia i-a d!u Romei a fosM LidniIJs. cumn:d 81.1 11I~ Constaetincel Mar,e. EI era, lii.nil tnooiala. Dac·~ .

Or. li'lllli pri.ll!;;ip~1 pe C~Ii~ l-a mvoear Li.cini!.!s 1<1 trnnul imperial, era al desc(#iden""i din F/!~p A.r:abuJ. ceea ee e I.) p~lba (J~<cjsi"ac,ijaC"e.sla 'I;!"a_ D~c. AlliUnct de ceacesl nume de ,. Arab"? E"le () $impJii alfimi/:a'(.il'!: Ibnr:liciL Ar !rebui tii'i.

!! !\plln::l Blip Sa.rahuP Ac,c~Lc 'rrll.odllri i..Ic a"jmi~.~Ul· ~'lltU fmule ()bi~rll.wite &i '!:Ill auoimic clt·-~ face eu jocurile de c~viI:Hte •

.59

ci 1m de proeedee invccinate eu Nirukl.f.liljndusii.. u eitam de,ciH d01l8 exemple: Ap0110 dill Insula AJr.a:. ApullonLe,ukaios. L~flko!ie5'Le numi; prin asi:mml3lTc 'verbll.li ApoJ/oo Lu,kor .. A poli.o Lupul", Dioni 'OS emanai din At/era in miluJ !,recesc iese din coapS3lmer:o.<t) lui Zeus, Exact in aJccl,a~i rei Sa'mo'U ... d:evime Ambus.

PmlQmeu aameste ra,I,1I romiimcsc Jiu, Araof'lonpuumnJfi.

E~im,olo,gu,1 D:eZSOi::i.:DV:8 :remarca[ di. i'n:poe:zruiJe populare i:llt; 'iI~ci nilar Romanie i, Sirbi. B1ulgari, Uikrai.nieni, .Romani i S'U!1t nUmili "Arabi" ~'i 1'lnIlLi.d, "Tara A:rabilorr". Teate ,3,ceS[Cl:I sunt in leBillLur,icu simboliihmuJ saturnlan a,l,culorij negre ~i pcrsistenta ,de:nlUmi:rH Ipini Tn limpurile moderne anlljj 'upravietuirea anei tr3iditiii S~Wl!!mi,ene.

Acee~j a ooiat:i,e; de idel.a,ce'la~i ""L~t_lI1lism"e rcgasesc in "S'1emele" prmc]pat1Idor. Pie aceiea ame Valahiel se ",",ad iRti capece de' Negnll~ ,ROO lea ale Moldov,ei 5unL §i mairemarcabile; dOria cbei :i"n.at:'tiCi!jBt,e. av~ncl fi ec are, 11'1 c,lCII'Cmilale:a supedoa.ra .• d0uii. clilpe'Le de Negri.,

Dupa aeesee p.rec:i.71hi, sa ,rcvcnim la .. fUllel iUDea" N egruVada .. S-<II.1:iI ,gisil. 131 CUrilca cle' Al!'ge~" :montllinlc VQC'V dale, prtrure care: $il unul al unui Radu N,cgn.1. SclheJemul. imbrac8mi:n:'lea, pcdoabete erau in adm,iFabil,ii stare de c0nsorvalJ'le. Giulgil!!ll eta a~opeJ'jll de srwaJ,·I,;ci. 0 e ,luana. ii(ju!lptatiijmp'a",e~, in doui dlda rl!ne~a.ri. Din extremitatea sa les dOlifi ramurh dca!lupra este un heplag,o'lil: peste al. 0 steaeu 12 C Itwi 'jlfttr-'l.iJu:C(C' inchidnd cc'le24 raze ale unei mti "'"dilll3:lIlliee .,, ale "vorte;iluh.!.i. lcosmic"" emanate dlimlr-Lln plll:!Jcn eentral (1i@:.1).

Ne ,ga im, incol1:leslabiL. in filla unui pa'IlCach.1, ,<lIi.1 unei reprezelUiri a Ilnui Oeu'lrl!l SpirUua:l. oloal1la simboHzeaza Po mul' say. ceea ee Trleamna acel~i lueru, pc ::>eful Supli'cm al aeeshl.ii emm, ell cami functlune, '., Negru-Voda L ', era un aspecl sau WI reproz.enl3ln.t BipoJaJ[izar,ea, (; . lor dou;a I'i:iIiiiiiur1 amta ,ea acesi centru arc prdungiri $i in lumea mani1cli,[lIiLi. HeplagontLl !Ii 5leSIII8 ell! U. c@lluri. IJ:;)clilislli intr-un ~e'TI; constituie' '!I'mu1 celcanei. impeeibil de araitat allfe~ decaf prin aceasl:ii, liceQ~Bi SJclJI]pturnHI. Nil i.lliSisl.am as.llpralcgall1rilgr d~nlre 7 '~i, 121'[1 to'ame lradit'i~ile~ .

In.cazulde F:ala, eJe !'imbolizeaziii cons lilluir,ea cC(:ll1omiei

on

I

insi!ii;lm a ' ',cn~rului Spiritual. ca de ,aIL fl' I toate simbllhJrilc zodiacale ~j planetarc'" . corn desprc cere, l,!'IC cntrul 'pinllla,:1 Insusi. Printre poduahele mUlI"marmlulJui. ' 3, noiam

iml'hizaLn~rea de aur <I centur:ii mortulukun eastel ICLI 4 turnuri. j:n eentru. suh poarta de inl,ran:,'uJchiidiJ t'u.1Jpae lemeie, s;imbnl hiperhorean, apllHl'lic si pri,llllm!i:iall.. ea iii bsmseeere erau .lNu·af:lI. CasldlJl de AIJIi" simbuli7.caz,L rnali,lraL acelasi Centru,

,ACUIDI. Ct.' Ptll ft:prezt.'I#<I liJl1celiJ.otJil ... egru. Va!/a·'. AmI fi tentati s.a credem di este eel rnai mare dlulf'C tOale. '~i cu aceasta ajungem la puncueleel mal rnlsteries, in inima.Jn chela de halla, illl nodul vital 0'1,'1 l'r-adi\il!l d. a eo-rornsae.

S~ ~lie cal numelcfoDildalrului este IUg,BI, uneori lie I lata dinastia ~i desemneaza chiar Iunejiunea, ASIl a ({)st. de exemplu. cazul numelui lui: I ·~:i':.ai. care s-a legat de acela al tuturor fmpan.ll\lh11'. chla.t aceia care nu epartlneau de !Jcn /u'iia, chia!" iimp1iralii germanicj,

Ceva ,a,st:mao.a tor S-il petrecar in 1~(Jma.lli.,.. To~:i principii Iit"ll1l1.8 Ill. II alah i. mcldoveni, sal! "!Jar linan d dina Hci rom il.lle. care alii domnH pe ue lmpari.ul hLl.lgaro-rollliln., L'II~i au purtet inainlea fIIlmelui j lillulLii lor v 1iil~ha mi:itcrrkli1Sa; 10 . Ia Dr:ago~, Voevod : aiei OOilllil'C!ite It)' SL~ral1 Voevcd: acc;aSl81 blseriea a I:ost flicl.lta. du Io Radul Voies',1d, J(~Mi,ha:'i Voievl~>d. Io ":[tima,n Voiev d. de J~ Iondatorii amir::.ip3i.nailtil sec~;)IIJI XiX.

Tradueerea aoestei .il.ilIh~ prin' u" n-a Iros' niciodaL81 11J!3i1.ii' in c(.msiUeIl'3IfC .. A~t;11j ln~i istorieii, oridi.1 de prnfani <I.r fi,s,11l111 unal);ml'ill a admj~~ ca. acest 10. este }t}li .. , Dar dlfiicI!llma~He mll rae dec.iH 5iii tl1,ccapa caei diH:,a au ex-iSlal. voievozi :romani cu numclclua .. el au domnlt tarz:iu. '~i au fest persenaje de~llill de :ne~emniJic.aLive.tala acum is~uricii care dau din colt III eol] pentru ea sa gaii~asci'i de care lun se leaga voicvozii nnnaui. ace Li voievozi care tineHu atil de muu l .. aceasliJegau,lra incal puneau silaba }(,chiarinailiteil numelui I r de botez,

Ci,lharl:i aeesuri studiu vur Ii gbicit de igul' adevarul, Acest Ion nu e nici un om •. niei un flcrlllim1aj iSlClnc: e,SM.~ .0 lul1clilJ.fJ.e. A!:Gsl. I!, us'lt'. Rcgcll! Dacilur: "TaMI mit/fro /"'1'Slitrl'-loti". descmaare in Tradltia :romanii a lui I <lr:ms, : e 'l~ ded Regele Lumii s(nJ ~'l~pC:Ch:!l s~u de Reg~ ,a,l 'c mllui I ('HJi~

man), (lin ea re se liriS ime!.li ~1 Ne gru- Vudii. [) ragll$:si tIm::. iii :;iii lor. ESH;: Pn:ltlIIHi!,h:l~II!1'r iinleuu:.:ietllri,i:l1 M:i$ionfJ1il,or.E~I,c mOl,o:rnl imnhil al fUfilctiunii de acoperirc ··Negrtli·Vndi1··, coloanlt care so gase~H~ pc piatra hmerarii a unuia dirure ei, Este 10 din' 'oJi.nde..~:i l:;i I'lJ:lnca,u ,3C.CSl Ilu:me inainlca numelui I,nr. pentru a arata, d EI este adcv,its:LUI SUI/cr.ml 31 tjiirii.. ~i ei dmu sirnpl illli,mda:lari. JliDrag,o~ V oovod i'1l!iclIIrnnll 1)rago~. VIoCVOU sec,u.nd'umQrd.inr::m Ian/'" Sc~tie c~ LilulurIJ,1 uneirtlinc,iLlmi n~ trebuie 5i pOl!ede [11 mod nCCCS:l:!,r lYalii, rCBU~a'lea ei. AI~e perseaae neClIl1OSClIlI1e. pot sill , Ie ,adev,ara~i i pGsc:!iori. $i iucl'ul aeesta a dural. piiU~3 tn, :!lec!I)lul: XIX cUlfld ··pa~opnj~lii".podoa,be ale ('UTS1.uilor Jill! Edgar QI.I,iIlCI :lii Michele!. Fomati petl1f\! a guvcm3'in (:abj:l'I~tele panieulere de 1.111 'are Angli!!lis: au devenl sta.pini pe desHnele Itom.anlei, pfd~'rl1mdinve:!i,litlJl!'~ "'prin Voill1ta na,l,onaU" acetela a Reg.elui Lmnii.

Se va ubs!Crva ca in. EUm"(')pa ceUaltis;~verani'iilliu:r0~n .. , med.ia'ti."" Tn limp '(lie prlnci pH ['omllnt au fust .. im,ed iiau i", 01". este Ullil 1,l;Jcru iibil.or:' 'da.ci pri ncipHllomalli ,a~u jlllCa.1 un ral ;politic rollsitdcral.'lil, lil1l ofi.ce oaZ el eSl.e displIopon[on31 C1Ii sceasHi fOli'mldabW!i invllsliHlri" S-a d(lsco~1 sig.il~ul unui ~·Negru.:V,oevod" care , a duct 0 h.l.l11ina ~ho1a.ritoaFe ~SllPi~ :aces,lei pre1}leme. Pe eircIlO'''[llnlll,i ~t: Ic.ile~le,pe opMSliciiJ; fa Radu Nlg(r),IJ, ,prig( + )t:lS lJ2f1. ,1l~ ,Radii Negru, a1Jul) },28. ,Figma cernrolli sea,!l~in.a eu aeeea ... a lui Jupiter OHm pian ul !' U fi ~,rn<:J:[!:Ii)&il1 1,",0,1" in .a raTa nrijlooylui. tJiioos. a~ez~l pe UI1 I.t(:)ri. a,ra:I.3,nct cllm:iina, care 'tin.e scep'l:r·ui, Cenal, ia,r C1.'I iCe!lil~hi" l'alnJintul. Vom (i de aeord eli aceasta IllU este 0 fig!lra\ie tri:~til1!i. Sun;em iiITIl?:[1elernta OmuliJi :pri.EIlH)l'diial.. ,a Omului gel care 'fe1Une~~e til el pl.ilh~"rille CC'Fullui ~iale pami!l1l1ului., a~~zat p& Tfionul R.egc'llli Lumii. Ca.ci de ~I este verba; Si faptul de ase ijg ura pe un sigi Ii lIIfil:Ull::\i~nea. "N'eg,ru 'Voev'otffi'" 'inliitli:J,r'ilj $illl[~i:mai'ndo:iam ~i 8m-ali. cu loal~ limpezirnea doriti. cte ta cine em.an.a 'a.ceasta runctiullc II ca ~il voevoziil wmilili .

TO,~le aeestea demQons~re!!:z.!j! e.ii FU!llcti!;measacd~, III 'II'oevoziior romani: a fcst de 0 ell W'In! alUl natura deciH pel il icli! ~I ci manifes Larrea 2<:est,g:j fURCliuni sem11lU'ica :mai.n te de once 0 relnno:ire mjste'rid"o Je,adlapla:re a tnul:i~iei dacicc. impma m.DI.de Ore$'I.imism. ci de legile dcli(le. ceeJ'l ce i-a perm!s

s;,'i.ram';!f!!i: clifdcil. Deaiel d muHiriiIc dci,ndi!ca~ii p~ C.U',i.! lUI. IIlC put'cm g;,1,ndi sa, I.e d(l,mulL3.m.: ··cl:imatult" hipe:rbll!"C'~lI1 aetual al popolI'ului -CC'C1lI ce s.()Cio~ogi.j Ilumesc "p.aginisl11.ul" Sal!; marile ~~'rhaluri hiperboreeue r:ist:ra1~ il1ca~iasUliz] CIJ re:lig,iot:h,a.tc! Sfil1uul itm" P<ll~lclc IIllajlnilnt, Arm'il1'd~'n (8.a.:rha I rl<'! rea Iuil HI errnesj. sw.rhiloa rea Iul IIlrm (Hclif)s l, Sf€mta Malia Marc ~i Smnt~ Mari!'! Midi. nCl1umi1.ralelc ~i inca vii ritualuri ~i nbi.ccimri "paganc", Iolosirea sW;Js1.iCi,.',: cen'frl.:Tiilc de "rrtasonl' l1:€il1.1l in seeolul XVII'. :Mar~a de "ba 1"~1li:rie ,. s upraist 0 fica a pri l1!:i.patl! lor, lo:aLe aceste a ~!i inca multe alte lueruri ne fae sii. fie p,andim ci di~,pa:ri'lia accslui Centru de ~radi\ie dac(1-bipcrboreana. ~SLc C~ 1(J'1ll1 ntct!l1ili1, Aven1 un doc ume I'll. ,C'lfrt: ncaa dliB.' "/1 ta aec'!u.t:i ,d(ir;ptJri{ iI: cum: seva vedea in~r'LiJI alt !ilucliu. Observ.atiiJecarc se pol, rae'!: asupra tU!!I:I'I'OIf lliCCljl~~r lueruri sunt rlcoumlijroh:~i irnpoiSihH de em.lme:ra.t. Sa. ·eiUiuli una ca ..:x~mpllJj. Se ~lie caJ ill cielnl arthurian. Jm~ir din Ar.imt!!~il!l. plccElin.cIi pe O,Ctll';;I,bic eu Sfimlul Ofilial. Sp!f>l': Ma.re ... 'Bl'itanie. s-a oprit. 'inJcl\.ln~, in ee I (!I lea. Sara s; a Icilrui,Re-g.1: era Ev.aior:. eaeea tlc'f,~cni t Morrirnin. Regcler.iJifliL 'La sr~r$iL!.m] Oy~sl!:i Graalului, "t.li:n CQ!tt7.a pii.C.R'h.:lofl3n:::LOl'lil()f"'. Gali:lacl. Perceval ~i UlJhOnHI'~ 'im~arca L!CU SJanlul :I?ntir in <lcee~~i c~.I'!",ahic. care iI J:IlCC p.ilna, 13, Uetau~a. Sara.;:; al 'c.i1irei Re9:t.;! dQvi!l~ (jal~,ad: ,aces,l,a "a iDcl!is" Oraal·YIl in '''T!JmpilJl Spiritual" al ,aceslei Cetaljll . lOin ,$ot8sa.uic$il Sall'<tzinii, spLIne pOV~SIC,a ••. Sal'll.'!. Samb:i;' l!!vlJlilC; Va/allil: Sarab Il'iii'f!lsJo·l':rn.alin A.I:,I:IJ~. dCIHlUlir,c p0I'L11il1ri Ili Neg!l'ull.!li, I~ Iel ea Su.rro:.~·in (:j;i M~ul') in Evul. Medil!loccidlen,l.~I.Rcsorbti<li Grilli11-ului: in "Templul Spirilttal" din .Saffl.\~'1.. tlot a'l5lea IUCfUti Iorrnidahile. 8n::"-I de PI'i:lCiZH.l, !\uii,'liii'1 din ,cl:ltlzalip~(l'i de r<!lplC', ci pentre c~ sum. rndabile ".

NOTE

I Rewnintilfi ca r1lliProo:yoom t~ grijiil ,I(l:mliuulogi.ill legcndci ~~i eli. tP"TI!U:Il i~l.ifC g.hi,I'Im.e1lc Hili termenii scD:lloo:c;JJtivj.

'rCI):'!orllSriii 3~ IIicul din ,,,,I co(lnlclc III~ Jt: S .. ,illl-(1lll'nl.illl'i1. WI.';], tc

62

eSIC stlpiidim,or,. D".if nu ~Hll' !'Iulea ca,auziiTIlld <I'I!lJU1H: Iueruri, cj so Ie Ji inl ~Ii'p,rehll in ma niera lor ~a!11t:ilinil'! Adc'" a.lI'tlI1 e '("11 ee le tl"ci per.;;onIl!.ie.I:tIJ:nia:d'e. Rakeesi ~i Saini·{iermaLI'i. i1IU fOOl po~'iC lliimi~i ,a] accluia.~i'eniIIU.

, f:a un adeVar.i!i'l :misioIHH. Drag",'! a disp3:riut CU!l~ 8 venit; IU! '~[! ~I.ieoea devellil. P'rlmUl~1 voevnrl i.;;lonc al MoldovC.iil Jest Bogdon (,iJarlJllui DUWlnez£u), =i-i tara S·iIJ ehemat mullll Vfeme 13o!!,dao.i'a"

laTa dJlJli de Dumnezeu. -

J In 1444 ~!'il eroniear gl"l;:~ iI. numeste pc voevedul Vlad' Tepi!~,

Vlud Saraba, .

~ Of:l:ajl.ll D.; Origintlplifl~i.PlJteIOJ' roman,;:, p. ,32.

b Eumpil:l!s: .:Lkiiliu$ iin:peF<Jlores.l' (actuS', D1J'cil1" vriUIlfi1.US.

RQaminlirn ea,Sali":llibii erau easta sa,oerdotal-n~y.Ii1i daQic§. ~ i.n popi:ur.'·Negli'!i!i'" ~I "Arah' (Hamp) sUi'll cth.iYaJenr,c.,

~ A sevedea orticQlele lui Argos: Des Sept, .d~s Dooze. et de qlJciquft,f: unS'de ICrJ'fS .myste res. Voife d·liiis. J 931 .

• " cr. I,l. Gue~o~. Ee RQl riu U(mdc,. pA7.

II Cll! 1iUI'-i:1 I os,1 '0 S!fiiifil ij ada pl.a re 13 Cr,c~linl~lIi. (l ilr:llIl:1i c hiar ~laI'lSrOf:liDare'a numelUil!k:lan'Us iii 10~-Sao,l-lon, TFipla ~U'Uln"a a.ltliTa:;;!u~ esl,~ ~o:r ucyiizUI aic~ .. NIJI Itrehuie Sa riii m.ate lllr'l',ilJ'I~~ ea sil: ·veexi de.<;pr.c. ee e verba, A ce.as.I .a -rm,ea i'iiII:13 ea .. ii!~opel:m:e,a." tliU ,e.1'i,lli :prt;a groas'~ •. Clihc.r-a~ehill.rr 'ti'iI.Mpimml:!l .. ]~lila spini.uiIIlii a (-gm.as tiled -hipel"bo~'!1ii. A-J dil$e:wllIa pc I an us pr,m S.fjnM:1'I loan d:~ ~.ilJrna ~i .sf1jI!!l~ulloan de Va'f1iiJ,ca iliil Otciden!.insea:mna inlrr-alilev.aJ[ Cl adaplaJw 'lifq!tilli : ,a·-J dt;S!:lmn3) pr-in !on-S§nt-Io~ lI!.1"e~1<l1 ,a,lam 0 precaulie .. (;ai (!l insinuate, Q im¢ila.re.

l~ ~Jteriol' •. :lllUI Cirula Tema~gu 4'iLin'Mmmure~ CXiSlii, loc4!!lil.alea, SarA.'>iiu,. ca. %i ~iJ~'I~e Pop.lv.all. C{Ij[,e lUI irJ.amn ii ,a I LceV!I d:~cai, . PrI;Q~~w ]'0:81:1'! •. Ti lJutl:!lr:e.sp.:c~jv este ,dec! Tar8! ,Pr~O'I U lui. Ioan, 0 iil!Uirsp,ei:ifica lie a locuM de. rell:.agef-e <l, Sf; Graa] eN (J La ,edit)

Am a]UllS aeum laasa-zisul folk-fortoman al cii.rul sfudiu tll'ebuie [leut 'i'nlumiIl8. observal,i'ilor Lul Ren~ Gilenon pe care l-amcilaL Ia inceputullucrarii noestre.

Basmele rom.ane 'ofedi cerce:LalLom1Uii. 0 arie~. de ~~uclii de 0' imporLaJl1Ila ~i de <0 ve-chime P'li!till obi:j>n~ile.Ac . _sta. aide ~stg atAulle va:s,Li .ci ar trebui nl uJ~e VQhmlJ~pe~11 U a rezsma $i a lnterprera basmela ~ilegendele exisle'l1te:rrebuie sa ne ·[·esemnim s.a rezumim pe scurt dtevaJ teme ~i sa Ie dibn ,0 interpretare summoiIn gr;neFaJ,simboli~lllu!l este in ele alit de v [zibH d O.ri(lB cili~Clr cat ere: cat informal "'3 deseoperl WiQ[ sensul esoteric.

III gc!te;ral, ~ema bas:m.l!llui rominesc este e '·ci.li!.!l~re" .

EreuID d.l1lameste Fal-FfI.Jma'l, lm'el de prin~,~er:meca1.daf al <:arui llumetl1.5e,Mlna in modexact Fedor-·frumos.El.esle to,tde !!iUI1!,! Prede 5t lnat ul, It. ~ tepraiul, EI ibera tontl; diu pll ~ulJantuil ,fsa.lmului, "ele ales. dill pan1.ecele: maicei sale", C-iteodarii, se naste C!!J 0 cane I'n mil.na . Cea pe care eto e,l1llere.az.a este .lana sau .lle'ana Casifn2.eiJF1/J. Frameasa cu oosila deaur, care 11 esie deSlinala. Dilpii mii de lupte ~i ebstecole, :sf'i[)!jesc pein a S~ insoti. Aeeasta e pe seurt, dar stint ne 1l.LI.ID ihale 'Ii a.nan'l.e, !Ii Ilnme roue mi tLiri ~i simi bohsri cere sealtoiese pe aoeast2i h;:ma.

F;U-Fru/n'Q5 este flUlI unui lmp!ira~ care: se nnmeste impil'81'I1J Verde sau lmpir:8l;ul RO$u. Alb, Oalben S<l1J Alba!J:tru. Fitl-Fn:Jfl1os,esl.c singu[1'l1 [ill saaeel mat mic din eel trei Iii. To~ul: e lael ,exC'eplir>!laJ: "E] ,crc~,te3 iutr-un an

CAI>:lTOLUL V

.BASMELE$J SIMBOUSMUL LOR

64

c81 ~LHii in zece", hmfi sau 1II.N:m~u!.ste, sau tani. sau rOlla de mm,pand. Fiit-,Prm1'lOS merge s-o caute, fie pcntru ca, airas iITe:r.is,fhil, de ea. fie pentru c:;]i [-a (OS! riiipila. Furii sunt de obieci Zrncii cllivanl inlfadUcilihil, seminand YaJf!;!CUm eLI uriasi], Pt:fllru ,HI defmi C31iaCle:ruJ Ior, '!i·all' putea spune di sun. fiinte £.m,e' escn'\ii "nemrudiana". 'crudc"aItHlti,ce, iIi:rnplac<llb~lc dar de t) br~vl.Q':,~ $i un ,ennj supeaomenesc. ln ciuda 3iCC"l fa, ,ei suru 0 rasa pe calc LIt: dispari,ie. fI ralia d~ili1ll~.o ::IIlli. epoca, ~; F51-Frum :J.S'es'tc' aeel CiiIlli'1! sCilipii lurnea de es,

g,a vedem fbli,ek~ bune ~,iccl{! relc care ,ajuHi !ii care se opun eroulluil in csutarca '. a. Iaeepern ell !primel,e;

til. pfimu] fand e Ca/uJ niizdl'rJWltt, !i~il!IlI' putea S,PUniC cA joad un rot: rnai 'imllo.rlantchial' IdeCal ,ere'lul. :£1 a:[oi~ !ifI'Si:!' S8U dQuasp,rezeCI;; aripi: fil.i em. Fill,·FrlJlUlJsn-,af p'U'u:ar~~i. Esle pneleliiul" S.feLnic:ul, rorl!;1 vie ;;Ii stiipin:ullUli SaiL! care fira el rliU pOlitte 1'1 i'mic~ s im,bo,1 so tat' $i po~me ell iar .,. 3 v,at ai'ric ", deoarece caJul ~smli! unul dinsimbolu:rilc lui ~':I:mnu, Or:icul11. Ca/u/ nl2drAvlJ{J este IIIdeviira,tul erou, ehaia de: hohii a p ",e~HI,of popwafc.

Primrl.: eel<::la,ltIB per: oll:agi:i care simbolizeazi 'on.elc J:jenc:f,i,ce. citim pc SfillL8 Luni. S[3lnla Miercll!Jlri, Sfii.l:ua Duminica., uspecti.l' '~e dij a.riumgbeli pbmetari: in sli~i~

di"'~r e animalc::pajr:P1" leul, ur:S1[1. lup'Ul. c.iin'l.c. -

Pfincip~leh: e'rte V[i~ma~ S-lnu maii iruii, ZRl,ciide 'can:

Dim \lorbil mal S'LI • diverse raplu1:'il numil!: Sfal'mii- P,fal'rif. SI.r:-jmhl1~Uml1e~ ~i mai ales Muma pidul'i,:.ln liint. Bal'suru} cu ~'lIp,lC' ClIPCU: eare pli~e~b: pe ,Ileana Cosi-nzelina si p durilc,

.3 a~ri1lam ~lii:UI1! cfiteY·a 'U~'me ,caire revin m.<lii des: Era a d~U: UlJ [Illpara'l :$:i 0 fmparalc,a a care n-aveau niei un C\opiL E! se roaga mul:t la Dumnezea sau ehiar se due J3I un vcliji!or)iirmp!riit~iS.a l'amine,o.rea,.pul,il'j ililiainl~ de 11a1j'lerc'. copi:lur inccpc' 3. lire in pfintccele mamei sal,e ~i !limit fl:Jl!"1 paale race sa L3ci. fn sii"iL..l'mpi'rat'llll'l pro:miLe '~'a-i dea d~ Sll1\,ie pc JJe.miJ' Cos511zr:ana', Fmmo/J:,'fll' 'U c(Jsila de a'ur, $i 'Ct)piluJ se pO'Lo!C$le. ['n all'tii va.nil'l'il3. impanmll SpUDC: "[3.C'j ,c{)piluJ IroeQ. 'caei Il:i ... ,oi. da "Tinue(t.· {irii B'iitriihe/t: i'Via/a fiid de Mmu;l'tl' • ceca cc o'sle l:I.c;ehd lucri.! 1 • La ~ase!."p'1f Z.Cce 8i!li. <;Qpi I III I purlll,c~h.: !m·O c'al.i1c c~ (. ~JIIlI Ni17.driJI/arJ.

r n unel~ va ri a iii L,c .. 1.1,,_·am) esmc logut:l"iLa cu Ffil-F-"tlRm~ .. E:j

rnerg sa se CLlnlllLnl! cf<lnd 4J11t''-': ~l Ti1pcSC. S!;! u, ehiar Ileana p,Jeadi ·jn~lIriii L:illldi ernul race ()grc~ilHi: "NUlllla vei rcgiisi l.iccitl'c '1"iirtlmul celli/il,If'. ii spune Cit. AC:CsL A.II Tarii,m lUI eSic'llJ~e:mul clI'c!;jtin. ci 'I'~rrhl!l'1Ill.lmJjI'c<1 s'Uhtcmrn;';i.

AI,'~co!ri. hnp~rElI.ul. La~il \l'oinicullJ'i.OiU'(:: iTl gniLlina s~ uru mar care Iace men" de ear: Un nceunoscut rur.~ rructcl!: ~i Ilir:neni l1u-ll'luati:! fl'rinde. Fit·Fwt1u,lsII :rallt$u.: 'l:1ollplea,cfiir,ij sa,·1 vad:a. d.itf.luindu· 'I! dupa urmele de sang!!. ajunge pi:nu 13J '1'ir.1mlll eliililll~,i dc:sco11edi c:§ tlO'lu[ C lk.wnElcafe ii cere aJs~fel aj!JLor. \loinicu] 'lrebl.liie sa invlll,ga mil de ,gf,l!tlli'ii'i: se h.ll,p'l.,g ell Zmcii lfe i zill: ~ .. i irei fl()Pli:. lr'ebuie ',~ urnol'l re l'll/nu.ni ell $iJlpte c~pt!l,t! csr« pizeS(; pudun1't.· ,dr.' ,Drama, dt.· .8rgfnl. dv 8',l1fSal!.l pii'l!l:lii'iile .rj!1;: anmil. de argirn. (II: aur, c g,ase:)c deci !;.imbol lzate nu 1mJ.lua.i cele ~a:p'lrc ['ft:Pl'l! in:i~ iB~;CC sa La ee le ~ap It "~enue'" ci ~i rape l arooal operatlel,

('0 alte basme, balaurul C'1l sapte capc'te pi7.e~le: tata 'impi:1'3hllu;, sal![ imp~18i'lUI'C(IIl.slrwe:~:I . n hisedecii;a cArei turUi se namic ill 'ieeare n,oarlc. Un vf,itjil,or tl asigll:ra C,B, nu 51!' 'V3 Rla,i d~Tama dillcii se aduce in ea PIJ'iiJ'f}<J·1fla;HSl'ri. FlitFrnll~(}.'WpleaC'ilii :NI cau1ll! ~i gis,e~lc ciii. Pa;~'lfn-'a-MiiiiJ,ff,ffjnu e ,~Ha d~c~U IletJnll. Cei d'oi en:Jii ai nu:tlri C CU]1u'li:!,a. si Ulrl~ e temIiD~tii (cuuunia !JtJtJ((!lui'i LUl1(;!il!lJh::himicc si l'mpiinil',e.a Ma,rii 0P'I'C)I. mu'l cl/hcr(!llxiJpe iJJ~it 'sa de pe Tilbfimul c:Da,lil!al:'t ~i revlne in lumea umanlli pc t') pnjurii. Aile da'~i iii 'buie s.H.-~i desra'oarc 'CiU'l<lIfli:;t intr-I;!n limp f ar[ii~ scun.; bni'lllne~t'u inlr-o pidUfC lli1lunljC'i-Ilii pe .MrJf]!lJ'iJ~I-I, !ciliSil Ue uncopae : lace aCl{:I.a~i luero C'lI MilJ.ziill'I'I11plt~'f,ji cuZO:fJ'lii: rn'trW'\ clNanll. ,fcUfipemJI'l)'mpuJ.

Dupa ee invin:sese Zmt~if. Faf-FromrJ._f "xclama:" e pica'i 'ea nu p1II1,em duee aeeste p.a,la.~e in IUmca oamcnilor l", "Ia aell"~ biei, ~j, plezne ~'I-l': CUI cl de trel uri p ste palate" 'Ii Sp'!ilo€:

Jle.nnn, Jlalatcle se 'Prefac Intr-un ·'m.ir de ,a'urn pt care voinieul 111 bagii I"" san ~i.,J aduee in lumea, O!tlene-Q.f;cilJ •• , POlrjvi~ ~xcmph.1 de r('sorl?~i~ in indistilOc,,:iunc. eu ajulofllli Biciul,ui.

Uneo:rt" Ileana ,c"le CaUl l:rnui impin!!U. Pa'I-Frumo~ ~e IIf:l1g;,tje<l!7.a s!uji~ur IH I:rci zim:: primc"la 'po,mnc'H sa flU se 'im,biicze ni-ciuda.,a in ba,ia l.or I,a tntwp,lJwl p,l'imiil't'rii ('ifurareaWITf:'luiill1 emnum Berhecului, EI se grnbc~te: sa ,~Ice i'i.eea:iiUi irntcn1icLic.~i pHl'IIJl.sa,u devine d~ .'lI]r:,Fugc IuimJ ,e!J si 111.: I rei cosi umc. unul !JIt: a I'am ii. 11 nul de arg,j ~! ~i 8.'1101 de

67

66

aUf" ell !iol1Eclepe pir:pf ~i Luna pc umesi. Apoi se uocnlc~l~ C8J gridinar lai:mparat.. taLiJ1 Ilcnei, I'~'i 3sci:iJ'ldc I:1b 0 biil1jlCa de P rc Irumosul 'iupir de 3LUi ~i se imbr,aea eu h.ainc proaste: nimeDi nu-i _g,hicc$te identltatea ... afari de De,ana care are 0 pre-s,im~ife.~. Imr-o duminica In limp ce imparatuJ ~ curle a ~arn,er,g la 'bise~ica.fi t-F rum os i~il pu.nc ,llai,nc le de ,a'!:,awil. 'JDCalec:a, pe ca11,11 l1,izd:riva:n,~i .~. riiscolelj«e ~oata g,radina. IleaID,i;JJ care ramilsese la pal~I,'1 m·vcd~ de 1,3, [e~e~lr_a sa, ,1I)u:pa, ;iI,ccast.ii i.spr~vi. Hi~rfrumOli; se dace la blS£flca:

TOillti, lumea n a.dmir.a, pe (rumos,ul nccuacscut iiI imbrac3miolea sa. La intQaroere. porunceste 'ccdulul Sa repare toate striciciunile ~I :gra,dina devine ~i ma~ Crumoasa d~ca~ Era in,aiiJne . Seenase repcla alle doua duminici I;a r,and ell difereD1a caJ Fil-Fru'[iJ10s~inlbmca eastumul de argiut ~i apoi 'cosLnmu] de aur, Nimellm nu ghict~te lrn ,g,l"adinarul nllirdaf~~t

amiriL pe ,caval,eml care :striluce1ilein bisedcB.,... . .

Imparal.llIl''!IIl1'e'a siil-~i:milirile tala; el p'0rL11Bce!j:~e pellturilol" sa, Lre:aciJ,JCrincil pe sab 0111 foi$or: llcB./Wi'~~,i va arliita alege:r,e.a (ll(un.,:ind Uti. mif'de .aurin Ci!lpLll aJes,1111u .... Cum. ea Rill Yre~ si !oy~asci nic·i un petHor- impa,rawl porunceste 131 loti oomenii din GtKle sa, l~eac.a~i ai ~i .. Sepr > mirare,a unuror.Ileana ,artUlC'5 eu m,arul de aur in grid.n.ar. Impar:alWlIB oblig.u a-j 'caRline" daiF ii. gene~'le din caslt Eil m.erg ,5 :IOc.Wil'SCa: inlr·'o OO:libi '1liJ,lludara ~i respi.ngilo!lrc':pe din8'EadL dar slri~udnd de aUT pc djm~\!Dtru" lii pee ,ul1d{: ~e ptItrunde iniI-un' pa/s,' s.uUpirnan,tean .. ,

Un veC'in aJimp3l1Hl1LI.lw 1Ij dee·iara.ri2boi. Hi! Frumos se ducepeIuris, im llail1eJe sale de arama, :pe camp\JJ de b:iit9Je $i. la rnementnl critie, S~ a:tWId de d'easup£8 rmui mlJRr~ .asupra .,rijmllliUlui ~i-l puae pe fU8,5: LIl,cml.se r:pct~ de ':~I 'Qri.dcoareoe du~,JiJ]31iut1 al:aci de Lrelon pe 1.m.p3ml .. IBI FalFrumlos-i~i pune pe:rindrurlnel de 31I'ginI .. i de aur, La,'sfil',i:, S'C des:oop,eri idern:mmtalea erculu! ~i itnp<1ratuJ iii cedeaziiI gjDen!:! uit rOfli.d!,.

In ace:a,sta poveli'~e l:>uut LOl atalea simboluTi dil'l,e [raz,6.

Fir~Frllmos cave i:<;i a cunde pi,rul de aur ~j se aoopera ell h.aine mizere eslepre:lioasa "malelie;" care ale aspecwl reel 'IT-uti, ram, liI'almu:e. 'csle allnjJj mozofaJ in neg,ntl .sal.mnian. Distlfu.gen:a G.fadjnji, de c:atTc cal estc eli.b(;:r~f;ca ~oTlci ·'~ei1>l.Iiitaan:·;. c:ondi\ionala, ILie disLrugerca O!l'lIUJUlvecill, eslc'

68

"pUlrefac,ia alchineistilor". reducti la ba()~ul plnmoJdi~L Dupa Iieeare distrugelie.lFiil Frumuss duce liiI bi-carica: trebuie li!ll:matC3.'lii ak'i alternama aCliunfiiji contemplajiei. de bucrare Si de rugaciune, dura terminologia lui Kunr;alb ... Opera~ia se rcpcHi de uei ori: ,aramii. argim, aur, Din acest moment simbolisrnul ~. smului devine 'eil 'LolI.ul, rernarcahil. Ce a [3C'U& call1l'} A distrus ~I apo! 3J reeenstruit gridina, adjea iii oper;Jt 10 plafitJl mi~()(},ta,h ea urrnare .. ,erow se iI1lS()L~f~'II~ ell Meima:l!!ccasla iU.!ie,anlni eli S-i.!, n;:aUzat in sensu I, amplnarei. eli:a realiza; perfl!cU1uneasl,atii umane; cotilJa sarmanii, care aseuade un palat desem.neaza.p.uD£'Wlrenlralal aeestei stan, a] acestui pl.an.Cel,el,all. trei i ',pravi (cah.d care eoboara ca Wl fulgef dill virfu. unui rmmte asupra armate] vrajm,a~e core-spufid la [rei opera\hmi in . 'ensum eXl!!lUirii. in sensu) R<liZe'i Cete$'li verticale .. llnnan.d axa pclului tn mod limpede -in,!!'bolivuij de munte .. Mai exist1:i"cev~: baUi.lla s.imboHzl!mzii acel haos :iIlidispclTIsabil ~i prealabil tobar,arii l~,ej eere~li care-l va org.3miza dilndl:l-:i 'lIibt:aJla inilia.la, 1i(u;::esara.~. "Co'borarea ,ealului." este de<:l:oo simbol al Fia'l-LI'.W-wuL 'fnl.!radeviiiT. pcvestea spulle ca. "el merg,ea ca. un :lir:lej prin a$mc!t du~;tnana, 1111 care Oien mare mikel,". Aeeasta esie moartea germc:mlo:r,'laierea pruncilor" de caltre]:rod de care .atat de mull vorbesc textele harmetiee ... Nu eredem ca:.1n to't folk/oro} CU[I )sc~t. a existe '0 poveste de un sanbelism alaL de transparerusi care sa'V,a,de~ciio cunaa~u~re ~niliallki

a'liit de profUfu~a. .

Dar mai este'lnC':a. eeve: h~ povestea precedema, operalill:nile se sueeed i.n mod 1e:I1L,eLapc,le se paJ)CtII,g tI[lf:Ii cit,e una. SHm eli ,ex:isli 'tl 0 al~i calc, cunoscuta Ins,Pecial 'in beFmlelismul oOcidenlaJ $,il i:[I, anumiUi !jcoli' taatrlee, j'l.'alea directa'" care arde etapele, care e extrem de primejdiooa . chiarmortsla. dar foatte rapidii, Or. :am.gasil to p vesre care a.rata aJ loata. claritatea pos.bi.liacea'ltii, eale: (l,a. e iEllifulea71i

.Fala im,p9miuJui RQ,-u. "~ .. .

A 'rost odala lin i'Dlpar31 'care lie chema lwpar.tllUl ro ,IJ.

EI avea 0 sin,gurii falsi. eea mai rrurt:toiillsa care 51! Yazuse 'n~odati . Nfmumar,a~i reli. :pcillLi, boien!Ji V:il,t:ji olcerusel'a de !tolie, dIU impa.ratul i:i. :alu,ng.a pe tOli. in raf!$it. '~II s·:a h~lliriU sa SLJpuniii prctendenlii I;a IIlnn;!it,('j31l'ea I'neercare: ,31 pus siii S~ cOllslnJia cii un tum inall ~ia a~eZliil ~ala in virilll:

69

luh.a itdipS in zid.Ia accc~li 'iniill,ilrlc. u suli~a in \likr~11 cin:ia, a ,adirmd (I cQlroiulii de aur. __ Ap i lmp,iir<!hwl a vesti! preLu'Lil1d.el1li pli.n VCSl.:iloci,ci-si va cJa fO!lla acdLlia caw va 'sal"icu. c,ah.d s~,u eltal de sus Cit sa ii!'l,COTOiilln<k._ Nenumiilrati carvaWcfii si-au B·isi,l moartea. ,cici imp,3.ratulmu ie rta mrra.ngcre.~$i, dacca ml,)rtii pc eei care rUl r~I.l"~C3{1l. La sfa~iL. Fal-Frumas. pe Colal niedriiva1J'; ""ant :pani la corunna"'j a luat-o astfel Qdi:!!lIii cu fata.

Nise pare 'c..a acea aa in"e,amna 'Si .fie llieruri.~c spuse pe nume: ll~!jti'eiJllarea viol.erlla a ~u:i Sl1'ldain-a! II PU[Ul !i <mliLati ill! mod mal liimpcde_ Turnul simbo,Jjze!:tZa eoloana \lcrl.ebralEi; lata iMpiir8.tului $/ C-tJRltlflO' SCi! TeFeri la lUI a.!ijX;,c.m superi rail hid Shak,ti, (ira iifJIdoiala la "cclilmrul" SabasraIIJ. CaJuJ este .Klmd8'I;nide~teflltal,i iJl.IiUOO 'ii'ioJelJlE care DU 'rJi1ti~e la ccmrii ij);erme.di3iri~ cii sere pini.la I,elu.l Suprrem .. Im sflh~iL. ~nt1'tnn~a dt pT~'lcndel1li care 'n-au fielJ¥i'L li,j caire all fOSI Ilc.i~;i de '··,fuirpat:atul,care nu ,iarlit", re,afnime~meprimejdia exl['emi <II acesle~ eii.

Am p,uLea mniltip.lmca in molJ indelinh exemplclc. dar aeesta de mai,S'us oi se pare de:;LUl de. edifii,e'i:llor ~i desLul de :seJ;lloificiUiv p~nl1rru a J1l.1l.J:Qaj iasista,

NOTE

I Dillon. r elllli.l!lli.nuJ lui IIlBu:;..

ct Basn!l'l,.~ 7:int:(t).I'U. fiid lJiifrliat:;{t:- fl Vh(.iJ, flri ,de Alcum,e ( col:e01,i1!! lsl1i11i'.SCiJ:J ).

• F.lt-Ffull1()$,cu'pi¥,ruhicaur( ~teclm l5pireseu )

.; ,Aqiune:a Ra1.ei. JiiT~li~u este c:fecuva dlI;.'Cit da.~ IP];OO!'!'~. 'prin relllc:d;a 5a pol' iUnU!i,din 3:Ces':e pJamuri (sau stm de fiintaJ." '¥ibra,i~ mile pmpagdlldu-se i amplifi.lilldu.se in lotaLilatc:a .limtei.lilllUllil.ilileazn baosul 'ei oosmic sa.1!.I lirman" (R.Gul! Il'illil, Lc

tylIJ,bt]h'smc de Ill' CroiN. p. ~.7S,j.

101

CAPlTOLULVI,

OMUL UN1VERSAL

In l:trUcoll..d, dej;a. ,ei'lal. asupra Sffin'LU.i,ui (ira",'I, Rem!

Guenon ia tn coElsiderare pOl!,~bina.teaJ ca un om siil fi,e ales de' 0 org:amzarj,e illi1ialj,ea. dalOl'ita, lruer!lului !;liu Iiterar, pemru a e~pUine anumi:le l1ill'i,t;un ini.tialioe; :~.i aeeasta, £lidi s;) fie necesar ea sa-'i dee exact-seams de semni'ficat1a nmUi a opeeei sale .. A:~l! ar putea II ClUul scriim.arulu.i l.on Cn:::aJiilgill, reda,elmul b'asmului Harap-AJb pe eare-l va, expune s~udiL11 p·l"'cze.nl..

IJeulm citilohl.1ll1efamil.iariza.1. cu U'te:railura, Europei de dsiril, yom spune CD Ian ere<!!li'I;ga.,eS'H~ unuj d.il1'cei 'Illai man scrlitori rrom!ni ~i ci el a ridic~l. un gem de pro:71i Iaun grad de pedeo\iu.rie. iI1Iema~atil1l.8' mCiodat.a apoi., niei cma,f de dcparte, Un aim! ciudau I.OCSI. pop,a, 'Eiit·pop:il., de 9 v!~toarre rablesi.ana. oevlnOlJ'al !ji Ipwftmd. (:aI,s neciopl;~ ... neiv ,; perspieace, ~anm r:a:final, ,cno,no ~i delicaiL ca un e.lefant. Mfi.inile sale, aspre ':;;i blinde au crreat 0 pml.u dcnsa, 3C('aLit bOlata. reu.llI.iodl9al't~; sevele: ,p:51'naI1L~ui ~j lUlilan~ete cerului • salba tieR ~hf~lupllilOas.a. la aeeastai e' ada u;gi, U 11 perfect dar de I::redibi:E1:ale •

Adev~'katftl saiu mnne este ~te:fiTliescu ~ Creang,a este un pSGudo!'lim S~UJ.. Inaj ezact, numelc de CamiJi.e 3'1 mamei safe, Or, CT1ea,nga infiOilli[[).e~le in's,e3.iIliUI,it -·ramu.ri·· ~i are ,echw"alen~ J.[um,eJ·e .Ram ... Aeesta era 8u·toU'm~ lui Harap-·Alb. Iucrare clasica ce 'egasc!;,llll Ia indcmam~ ol".icui; mice 'Romio de patrusprezece ani 'I.a dlmL :j'i totlll:lii nwmeni ind In-a Mnu,il d. e un proflDild s~mhol ini,li:nic, de vana. hiperbute:mliJ. eeea

11

C Hlf,Cllll. lntre altcle, d nue m:ijlm: I11H'j hun pernru 11: ascundc sensul pn~fWld ~il u!1ui rnit dedit sa se faci din el u upcriii de geriiu,

AC'C:8t mil arC u rnultiplleitate de: scnsuri pc planuri luartc dlferile. Le vorn stutli.3i pe cclc lIUUI,rI :rfincir(lh:,': r~lirnl1l care se reft::rii, la ,reali?:tlre iniltiatid'i depUna diM.it rill infcin:da:

Miciile ~i Marne: M:is'lerc), ~i 31 doil,es care se rd.:ra 1,<1 un lmb J~s:m ·'·l;lval,aric'··, in i'pe~a la ace] .11 lui Pfmt liu-lMma,

NUnl I.e 'I!rouhJi,. Ha,rap-Albil'l!lc<lmn.ii A.ra,1"I~Alh, Harap fi:il'1d <0 de (Qrmalie pnl'!lubra a I Uti Arab, OF, i'm popor. termenul H3iraplll!1 se apli,ca deloc peporului ArtllP;e,stc pursi simnplu" ccE:Uvalel'itrllllui "Negru" (":ESh! ncgru ca 'LIn HOflip'"; "aecst bQicf avea HaFilpiln s[ujb3i lui"), .

HlJmp-Alb~ deci, este Ncgru-Alb, Y/i-J- 'Yol.!g-illJl. Negrul a:vMd aiei o.impoflHlllliiilQ depa.~e~'le de departe hCmlelismlll !ti se rdera la iindmSlinc\illJnea, mui Prak.rill: . 3J Yin· Y""110. NeGrU'-,)1lh,esleiColieJa~i3J Esel~,a:-lIbstanli. prima polarizar a J)rint'EpjuJ~li. eli iJ:lsii~,i ill.ca nClnanifesl:.iua. N{Jrtlp-Aln~.IUlnle androginic, este .1 desemnare Q Omullui Univc.raJ. diru:ia: ~1't,.uI V <II Il'ebuia~:j n:mUzczein tnoudccliv W)osibilliLal;l~ j,n'leS,r:al-e ,ciind i'I va Ill/rim. inlr-u.n re.1 i.nii'liali:c, cum o vmn vcdea m:ai d!Jparrle .. Nu ne pl!iml;lm giilndi siil det:lJo'![,am afei muhiplule LIlSUri ale acesuri simbu,1 : trlmitem ehhorul ii1llell'es;d la Mrticolullui (iuem'on <I!Oupr,a dublei spiralc' •

Sa tr 'cern; aeum llil !Un .al!l 0fdin de idel, AliI"! ari:il.a~ 11Uti inainte impoJla___n~a cu[orii negre in is,lori3 inithH!ic: a D3ci.d: uJide are, ill'~iml.: de orlce, LIn sens de prlrnordlal itate. Negml este ciul,earea ]UiS3tUrD. it BilrihllllJllui 'ra,(i.iM"ZcuJ Dae Jurin cxc~lenla. Pelasgos, I[,alil ltd l:Hperb reus s·a, ni'~cU'l- din "P,amaftLul Negru": manu~ dacica I~SlC 0 MaTe: Ncagrol, (Mart:

"ronlum'\. R.om'~ nla 11!!i.('; d,cnumilhi de \I,e,cilllij,'ii ca ·"'mintu.! N'I!_gru"sl'l!.l "l);imarllul Nregriluli" acesta este sen.sn;1 CU'lantului Valah), Ace !iii date, .Ia r~1 Cit ~i IClBI,(:' oelel.alte expu 'C in cursul 5'lUdi'uhri 1Il0!iLlI"u. nc fae sa ne 'gandim ca R()Iil,iinia u f osr U na din ." HI i opi i"~ . ~i ca .r us. r~c i mp{)rL,[I !ill'lJ [uflc\.i,c saeerdotala ··Negm-Vod~··. lI'eprez:emiind Seful Suprem 311 Cenlrul,ui d.ade (Cali-,men. ,Reg al CI!:rulul). era ac:eeaJ8 Ul1l1Ji I"r,con loan. cum U Illral1i "j silaba 10 cll,c in c'stij lI!Jra.

AliT! cita:tohs "rvalia't:l-lmlugllJllul Bc,!7.s~lI'lI1l· • c;;i in jJ!ll.:ziil:c pupulare al~e SarnilnL nui~gari.lo,r Ucrai.nicniluf, R(ll'llan!i<l,

72

C 'It' t:it'JlUlniHi 1:<1 "TaTII Amhi,lp(". Am .. -r.alill dc fI,sClnC'IlC,(I asillni,lan::~a faclIIt;;i inl.rc "" ."iafilW. numc <II L" ... ~ld Slllp~L!ml: sacclidnLal-rcga,lc <I D"cilllli, ',i - ... 1 rnb·"., <lcesl termon ,ii' and exact ac!:Ja::;i sens r~ caro-l are azi in rupnr !ji 111 11aJ:li,{l-A 1"aui,eli aeela de ' ,cgI"U: Hill cj,(,Ml ,c~ZIlI eel mal cclcbru, aeele 31 ilf1Ipitr~nLlI.ui Filip Arubul ~~H'C era in realitate Filip iarahul. Rcatmirilim. il~ nn~.l;;o1 J1'I."JiJ,r<J/1:iJ: cas(a c~w(,· u rnrn:di~1 iltiti~1ic in 'vuil mcdiu rrilndpa'lclL' wmaru:. Crall kh::nti.ci Sal'iI/1;:ttlr.

Teate acestea ~ a.'lit eli U"rap·l"b (Arao-A IhI este mitul autentic I1tpcrt"iofcan al unui ,.,'arH/fA.lh. C:CC<li ,CC e~1 !.II.:,' I~XCI:]1tioIl!ali impo:rl<ln,'~i:i. m~l~ ales dadi ti!\cm s'~<!Ima de redactarea sa apmap!: C'1.)If1~"rnJ1~f","a.

~naili1te de <In!.f,;rj!.'' mai duparte I! neecsar sa desehidem n pal'alHI!ZH ~S~pg;a semniflcatic] radQcinill1l' rob saU ,r'.,w"tle cLlv.:in1.lJ1lui SiJf1db; accasta nu ne imJ!epartc,HZi de subiectul nnstru, ei dimpolnv:ii.

Aceeaiii rildlacin,iL dar il1'1l'cr,5!alll'l. Ollf ~i :Var: dcn1Jmc~tlc Mlstf'tul, simco! 'slrwcl hiperhorean ~:I prezentul Ka,lpa (Jilm"§ ,j'/w.cla,· VfJ,rii,hu-K~_'!p8',I .. al ('coi'lru~ui up:l1'u:nl ( 'VDra/11). al Tradijiei Primol!'di II~' ~,i al Pir.itl1rilor S~I. :Ru.gilll tiliLorii s~ recitc31sci arti,cnh,!lllJi H,lme Gucnon. "Mistnu'l ~i r!iul""~~'Va

eslza ,alUfici H,],8tt1 valoarea Iconsid.cratiilor C!), 'vot urma.

.i\ce<ll ,ta raul1,cimi este foarte riii pimlili inlimhl:l r manit Mhnrel ul nUI:)Clll "I: nur:m;~~e I'i"r. lzvoa rete de ,Bpi! mincf,~li StJIn'1. denumite CU'l .rmcnul de /JOfSCC. de IJorclls<'lIl! J1r()~w(ji: ~XiSli sl<.\\iuni termale c Bo".,,-('; BOfCl'J S~I8J Bm$lt:fn: UlI1aJ dilllreg,il.l11iJe SiI.CTe ale ,Itom:l!nilei estc "" 'VranCtHl' (tnvechime 01!1m.'la .. 'VIU-IHuui'):, \) ~dL3 cR\~ "Tara Biir:lci" care ~i-ai dill nurnele unei r!liiln~11IIse speci ide oi, ":OiBana ", si.Iucru curios. ciolrianii Irnm.ln.i se r JCI:-;CS;C. peneru a-~,i aduna oille'" de Icuviinhll-chei,c: /19rr." " ceca ee este interesant d:a.cii ne arnlntim d!; sir:nbolul I,ui R.i'ffl ~i di'ld, se ~~i,c d beroec S~ spune In rnm~irlle$llc h" perechea oii, Rcamirllim'i numele de Borisscn, I'iriburid~va. 13r,a~n!;/. Bran, P§:durc,,, unde era piziUil U"uU\ de Am se numea ~pb-aris PadiLilrea Mi,:ilrtului ca Brooclii:lntJl'l}. term 'r) idl,lmllic cu eel illl raul.ui rnmines Sabar" Cici mai illlJs~r~ din rcgii d~;iiI,:i esh! iJtJl"f.:bi w;" prorc~lul hipell'bo:r'!:<ilQ AbM/~'CSb:'"i LIIi'I Mi, 'treL; aparc. in Argol1iJUliciJ hili VtI:lerius; Fl.<t,!::cus 'SI,i,11 n\lm~le de Sneer I"a/:er Vitru~ 3iverlh:indl I dllii ll;i,: !'!I~il'e<1 Argnna'Ul,ilor. J~IlJ1nnll~ scil,al AVarilol". IC'H:rC a Inellil illl Dacia Limp d'e nuli mulb.' ~c,cole,

73

,es~e popClrullui A,iba.,.t ~.,

Am aratat e3 ba,..~i varapar uneori lib ~~ rma ,illver"ali de rab sa:U1 Tal'. A$a, este e~7.L1.1 CUVi,I1J~,u.llli Sarah. denum.11'e pentru Han1s~d:a(;ic,i. ce sunt prin u.fflIare~ M,iw!li, ceea ee este natural dad me gltnclim ,c:ij, Tr~~tilia dac:iC'~ este biperbo.reana. Ba arabi,: nume sub care reapar in Evul Medtu, sllint ~,i, ei Mist:reti. Veci,nii Romaniei, numese aceatSlla lar;i ··Pi.mantul ArabitOl"; or. am menlional deja asimilarea dlinmfe $a'ftJ,b;1 Arab, ceea ce inseam,nil cit ""I?:ri,m;!fUul Arab.ilor'" vrea :sit s'Pul1i"Pam:an~uJ .MistreUI,or"'.peplr:u ca, e ~'P~m;8nlll!l] S·arabillo:Ii"'" A.m viiSz.ul ,eil Samb se desoomp'Une in Sarff ra/); primu[ umnen,sar. insemnan.d $ef, , ap. Domn '(alit indieiu de prlmordi,aU~,a'l.e) 'idem,ric eu Sbli; ,$iI'e, sir; ser, al dOi'fea. 11J'b, Misl"ret. ,SaFah ,(3 :llp,fB'b) est Damnal MistFe'/. ,idem Li,c ICY SI1.'1'i 'Vartil1a. eeea ee taplli'ti 0 deose hi li. 'iml'ortan1i~ dad ne alnintim <:1 ~,cty·ah;d Ka,psse num,e$,.:e Shri·,,'hw.ete-

Va:FiiJJa,·Kslpa. Dec], S8mbiis,ll,n~ PbhOlrii, IiJrin del1nni1ie, a1 Tr:adili~i Primordi8.le.HarB~Alb(A"Bblll Alb, Sarnbai.Alb) eSI'C prin UTmaJ1! MislroruJ Alb. S8fU rnai precis; H(Jrap-:A.lb e. te AFlJb-Alb. SSl'ab.-Alb. termen eare se de;P8.rlI.e,'Com am ",aZUl: SaI-nIJ..Alb. DomjJfjj Mistn#.AifT.. aeci IIsrsp-A,lb esie uadu!i!icrea liLerahi ill lui, £hri~Sirlllet8~ Ymha ( ·aF~!iJm'. rah =' 1"011', Alb'= Shw.et'l1 ).

Mai este un ta,pt rcarte imp rtant. Am semnala] im:pOda:m,a UnI!i-u&ui 'm Tmdi~i3i romii:nea:sca. UTus'se ziee io romMii bQUJ'SI,1I] ,zimbru ,j rcga im iar aeeeasi rldicina. E;x:pJita,ia cSI.e" elI,np,1i p'arelt'i'a n.0SiS[:r8i. in faptl.l'l d, Europa. '''P'imin!l'ta Taundu.i • $i.iQ mod maJ exaet Dacia, d,evenind la 'un momen.t:aIl ,eietului-sediiul CentrLlllui SlJplie;m, ~SHI i.denlific;al. prin For,a [u:crLlfiJorlcD "Pimanbili Mistre~ului' ( VArihl):ji ia IlUat :l"idiema. Gisim faaric se:mllificativ eli (rei anirnale ,cmclice atit de im:porlante ca Mlslr,elu1, Berbl!cu~ ,i Taurul au in, romime$teaeeea,l radilleina { Vier, Berbec; BOUT}..

Dec. Har-ap-Albeste /)ol1:Ulul Mis/rei Alb. Hamp e' te am vaZUt-,o, 0: deform an: 0 lui Anlo sauAra'l' I(tn I"OI)'l:8I'Il<11 populara), .Daca invei"SIDn i'ntregtlti cuvint ~i nunumai silaba tav, obli:nem iar Vamh.

Era odati un era. care (liy,ea trem fedorL $:i acesl crai av,ea 1111 rral~' 'mai ma,r,e. care se numea Vt:r'de-impar.a,1 '~i care locuia Ie. ceUil:dl capa! ~d lumii. Imp[rat~m Verde nu av,c,a [ecion: e1 sense fn~elui siiu, c:rmul. sa-t Lriminlii ~nul dill ali lui

74

J

penlru ,(:<1 ~ii-i urmeze la tron. Sf,;! u~eri redaml eel marc al ,cmirl.!iui; se p:regati .. a-~ese Il.n cal bun ~j arme ~i pornl, Dar cr:aiw. penrru a-l Incerca, sc imbrac;a intr~o pide de urs ~i se a~ez:8 ]a, capatulllJlIlui pod, sa-linlalnea$ci!;. Ca,l,u"1 se specie ~,i, feei.orul! crasuhri se inmarse rusinat 101 taU!lt SIll ... Aceea$i pi'\anie' i se i:ntimp,I§!~i um'I,iiLoru]ui ll,aSCUL

A,~c:n cuplu [r3:lesc al unul impiirat $i unai Crai,domnind fiecare 13 un capal de hnne, est I.'! una dEn temele obi~lI1l.lile ale le,gend,elur romiiru~. T01d~auoa superiorul e te eel car,'! u-are CO,Pili". $i inlericrul este ,(:<:1 care are ~,i, care iiLrilfliLe ,fl1uelui rnai mare, Aceasla ni se pare sa cotes:pundi unei po,lar±zari a A.u~oriliW.i supreme' 'in Putere sacerdotalii ,I lI1 PU'terereSIl!.i:i. Prima nu prQd!,li::e.l1u,ac1iorne,a1Jitn araTa,. esea ce esie sirnbollzat prill sterilitatea sa ,ell, LQLUlle<xteri03JJa. Fun,e~~iunea rAzbiuica este 'cea caire trehuie: "'0 prulejeze., sO apere, Fratele rnai mareeste totciea.unl:!, .I:mpariuul V,ewe: i~.'ltt:'.,c;uloarca verde' &s~e aceea a 'lui Gal1eSna3 carui aJpr-opiere culanlJ:"es,~e CUIIOSCIllHi : 'l'eami,IltUm simboli!!Qtul hindus PlI lui.'kll,nda, Doml1l1l R§zb hdui care Ilre1ejeaza medj~a~ia lui. (ian ""ha~Domnul unoa~.~edi ••. Sk,mdllsiGiJ.nunaSUnl deaiD'lm.i:nucri n:pre7.C'nt3'ti ea .rn~i, fii,nd ~i unul '$i. ahul, ,Iii al hd S.h,i,r.tJI. prililcipiu eomun al celor dOUia, P·"neri. 'Esleexac:1. :ac;ela~i sl'ttloolism ~i aoo:ca,~i rU'IJC~IQ pc care Or exp,rima tn Tradi:l;ia fomanit pereehea impiiratw V,elide - Craiu], ai dollea lrime'tan(hl-~t unul dim, copH {de 'obic'ei pe eel m,a.~i mic primUllli, pentru a-l apiha :;1i .a-i succede. Aceas.ti:1 pereohe iii ,G-oDsdtuie pe IlJDf1!H:lU doua capele". Travestlrea Craiului in lJrsspe-cluc3 Ioarte hi,nc ci'l: vorba die P't.l.leres razbainica. 'il traseul er uhJj care, din [iu de 'rai de Ksbatn"ya. devine hnpirat Verde simboliz.Cl:I:IJZ8! reunirea eelor doui, 'Pul!eri ln ,Pd:rn~ipiull~lr CfI:mLin, ~i in aeeeasi per ~oai!ila.

Aoesta este primul sens ",.Ii simbolullli: tn acest caz deosl:bil. nu e Letul in erdlne, intr-arJe'\.,i.r. raiul l~i I,asa [iii .sa pleee in sil·; el se tr3vcs,lelite 'in urs: ce:ea ce leja gu:~hd de pl'(l;ci'liJ1c. Vedem aici ~ al\.lyJc la predom nan, ... K:;b'lllriy-l'or. revollab. careiai-apllSc'3pat Paratihu-RAl11a. De [apt, nriuJ DU estc ,chiar re'Vo]lttl oontra [ta,tc'I'ui :SaD, rmpiralul Verde. ei.ICum 00 spllne teldu3] ba.smul '"mllutiani troc't1se la mijloc dedind ,a¢e~li [ns!i nu mai ,aVUle pr.ilcji 3. 'Sf: lnlAlni amandoi, pentmc.a ~i:u" ill care impari,tea rt.iUele mai mare era IOC!fI8i la 0 mairg.inl: a p;;imanu:ilui: !(I,cr,iiia istuUallla ~1'l,a.:maiC,gifle :

75

~i apoi, pe vremilc acele .. mal lu<l,l,~ tiiirilc erau hilf!~uiLc !.l'e: rbboai.e grozave, $1 drumurije pe <liP!! ~i peuscat crau putin cunoseule ...... ceca De ill',aLB eel pUl,in u s)ibirt: a 'I,cga:lmii dinLre eele dod Puleri ~i 0 uihLre a caracterulut real' al llapom!riJorlof'. Crail!.!J, Ursul acccpUi lila u"imila pc unul din [iii ,sai'i, dar in aCf:laljii 'limp ar r. 'll'wlA-1 Irnpiedice sa plece, Aceasla opozi\ic l)rcficDll3 al deve:ni re ' oltii dlcschisiL cum se va vedca maE departe,

Dinp1.l1ll::m de vedere m.icrocosmic. _ 'raJuW ni c pare a corespulld~ M~nefii,ei Seturnienc, asil1nila~a ]JiltlmbuI ui Filll1.0mOf. mjnieri 'care Icol1~ime lo~i: germenii buni san r3,j~i care lie I,asa cugreul8'te ·'sepanlii,". $j; de ee se inspiimall'l,li CaJ:uJ ll:i 013 IS! 'fugi,1l De03l'eCe este un cal ea '~oti ,eeiIDlI,:li " nu ma'le:riu 'C(H'1lI1\i •• , !! Sulful nostruau est ,"ulful COl1lUIil~ .MerclJru]. nestru 11I11 cSlc n:tel'cuTrui eemun", aeesta este r.efte[u~1 <ibii!tnuit cd Hermeti$liIQ(' !U"

All:roimea Su. ~d C.'rahd:ui H, .fo.l foaril,c intriluiIIl, de pl1i,\ania frati:i'or mai marl; iese aI'~.fa in gridina $i lflcepe sa pmilngi.ln limp ce p~ingea ~i sta pe gand'Un ee 'si :fu:cii pentru a ilcipa de ru~:Ae.ii apa.re deodaUl il]aint,c 0 bimrillli oCIqCl.oat,[! ,prbtlViil 0.0 biuim*~.

•• ~ Gal',ce st.ai ii!i3 peginduri, luminatc 'crii.sor'? :dse haba: ah.uilg8, milhn:in;a din in_ima UI. cad nOr()C11~ 'i\i ride diili'l toate parliIe ~iinu ai de C:c sa fi sRilpirlt.la, mai hine mih ... iel1t~ baba cu ceV3 ..

- I~ h~lsa~.mi,-lI1lcoI0,mi,\'U~ii.. nu ma sli1piira. zise Iiul Crai:ulu:i, acmm a:m altele Ia eapul meu,

-FeoCiof de eraiu, ve:de-te~~,hnpinn '! Spun,!! babei ce;: te chml!ljc~le: ei die unde $fi'i. peate siHi aj'Ule si ea (eva.

• M;tlil~ii,.~IH crl? Uns"i Una. si douB·fj mai multe: lasiiimii,-Itl: paee, di nru-mi ... id .Wtllfiea il'l:8Iilnl.ea oolhilorde ncc3!Z.

- l.ummat.e Crt.iSOlf, S3 n.1!J. b3E1uie$li. dar nu I.eiu.ti asa de lare, d au :~lii de unde-~ipoa,leveQ:i aj'ulor.

- ee 'V,grb~~li 'in. deem matriJt.i'?' Totmai dl! la. LIiI1I3 ca (Ha t:i-ai, ,ga!iil si a:,lept e~ ajuto,r'?

., .Paste 'ti~i ;'I,mi!talle de \11.(13 ca aceaslii.'? 1.ise' haba. Hei, :1 ummale rii:uor ~ , eii~dc- 1115 y,arsi daml SMI'UI ~i pes'l.e ccm Qepu.Uncio~il=·~ vede ci a.~ :pl,a'c'e fin,'lici-saJc. Nu diuta ci rna ve:Zi gtbbova :~i ~dfen~uroas.a. dar prill pu'len'!a ce-mi 'elc: data. ~Utl d~['Iajntc ceca ,ce' illfe de g.al1d sa izvudclIsdi pOlemicii pim:llntului ::iii adcse:or~ fad cU hQhol Ide ncprioepe'f,c.a;;;i

76

s'tabic~lIr1'e:i! lUI". A~8,-i ,ea l'u.I-\i vine a crede, darsj [16 ~ereasca Dwwnezeu. de. ispiUi! Cad rmLllb~ all ma,i Yazul oc.rui mei de:Blala amar de VC8cLlrmc::ate port pc LI.mercIDe acest.ea~. ?f ! Crai~ "lI"ul,!! ! cred-mil. ICB. sa. aibi tu puterea mea, ~nyan'lUf~ tirile si m.arile. pibnanlU~ l-ai ~a de-a dur,~, ium_~aJ ~ceasla:~u pUfla-o •. une asa, pe dcgele. iii toate ar f dupa g,an.d.ullau. Dsr 1!lile ce v()rbe$~ g,arbl1va !)ii neputiacioasa! Jar~i·ma, DOHlm.ne, d, nu ~li!!l ce mi-a jc~i,ll din g,um-a I Lumlnare Icrai$m. mi1uie~te bijba,cli,l ccva ! .

Fiul (raiuillUi, rirm,ii(;~n de verbele babei, seoase aumei LUI Iban. Atunci baba ii del(viUuie ca ea e sfinta, Dominici ~i C8J el VI devclli peste PU,I,il1'limp' "un fmp,iliral •. earen-a m,ai sl'8"l a1l,ul pe fata, lP'aminluJu.j, ! asa de iubit. d.e filivi~lij de plilternie.,. ". Ii pUnJnee$,~e si-,i eeari tadJui Scau ~u.,annClc ~i baineie (;u care a [OS\ Inure, :j.t·i. <1"ati cu e«actIUtfte: m~~()da prin care poat(!l de5CO'Pe~i ,acec~ cal • .Apoi. W "0 vede m"aiuili inlT-u.n v'ai alh, ridicandu-se in v.azdUlb" Dupi. Ice mvin,ge reTuZl!J,ril!e repeLatc ale l::l,~alul sau. Clraj~oml obti.m,e ceea ee iI sfii'Luise S(iinLu sa oeara.

S({lnla Duminici .. aceasla ··B.iluana a Tim.purUor". elite Zeul Selar, Apollon hipeJborcanuli, DeB: SyJa Ze'i~a Solara. 5s estc eea care alege emul :Ii i'l al1ul1:l~ili ci "",211 dc'!!'orni,"cel mati mare !mpiiraJ'l, al LUl'I1IiLimparalul Verde, G'a.n~shlJJanus, cum n-a mat stat al,lluJ pe Fal,a pli.mint:ulpj de: .!,IIb!t.. de sl:Avit '~i de puternk", dcci ell. alribu'te.le ICaritli\il,C:l1)s~ce" ale GIG'I'iei $1 ale . crtcl, ell alte cuv~nle SUipantd eelor Trei L1.!mi GJJllzidi. Intennediarilli ~i Uorpoml1:i. Estl i.fivesl..e~le, c:.eea ee estc semnifiea'li'll. c!lld se ~Ii,e ciil \R.eg.eJe Lumii aste 0 s:~cifi,ca[e a h:!.i Mj'kaem. liiJi Vruul A.b in care dispBlre ioviU'~it~: eS'Lc marca A:uLoril'Lati'i .s'upteme. Eroul a ,avol, a ''"revela\l,e . in sensul st'nel al cuvi'i'lluli.li.

'CI'Hi~ortd PUTCl;:dc apoij la dt;*,;ope'lir:ea "Calalui", dup,a ritu1 iodiea.l de sni:na Dum.iiffica; duee III lava pHnii eu j3ra~ec m.fi1\Bi eailor din, hergh;elie ... l~o\il seretreg lIl!gmlZi,\t afara de un.uiI!ii ca:l, Ina. MitrillJ,cel iniull rapciugos din to,ti:,e:1 se repede ~i apuci n gur,a de i'lilral'ic ... Suparal. :(hd Cmiu.lui U U82c cU CitiUlI :in 'eap ..• Ca.illl nU!le siiJlchise~t ~i 3puc;i iar ,0 g1!i1ii de j11lra'Lic. Filii ill ~ClVe$lt: ia.r in cap. 'allJl!l nu ~eri,lHli\i ~i wghile ,i, :a tre,maoari jan.llecul; cri.l;ioru! iii lov,e~te din nOll! $i-ipuue Ll"I!i,uJin 8ud~., Alunei bahi"i:n<l g,loab<il se sCI!w!1ride llr,ci o.n Si :s.el:randomdi inU··uil tl'din cU dOli,aSpn:lzeoe ari.pi: "Sui pe

77

mine, StiiflaJli~. zice cl17nllui de Cral": :.-h\l(tra, apoi intai pina 1,21 1'100 ~i se mas8, ill "(5: lip i zho.l'lr,ij pal'lili la luu,a. i~:Ii al treia Ol!tf'd pilna la, Scare, cite' odiatii peruru fiecare IO'i1i~ur~ cu [riLl! ~:icareactie (fOfleordanli;,eroui ia in mod vi nua I in posesiune cele trei lumi .. a dim!" cueerire eJccUvi va face 'ul1il.:clul inlfe,g;ulUi basm, Eroul a descoperit adcvaraaul Ag,t!:Ot:l, el a clibeli<ll pI! Shakti, cap1iiva unet materii vulgare ~i de dispre\uit. Lovtl8 h~ cap. If rmidabila purcre a arpelul se Lre;z:e~:l.e ~i zboarai panii la Nori, pi:nii 1(11 Luna. p{jjna la Scare, Si a lon de~lept.alta prin Sliin~a $i .RegimuIFocuhli. Erolil~ ~ia constrult \o!,ehi,cl.liu.l :!alJ de Ioe, Till ee IPfFvle~ne IOv,llUITUe de (rin. :&Unl 0 aluzie foarte dtreCLi la puteres cWleilol'".lucrn J0arle' rar; fiecllli',e loviLl..lrA de' frliuau i.l1v,a:rtil'f de Cheie deschidc Pearta sUiimla. a. uneia, din,cell! trei lumi,

ICrai.W vrea s~·l inceree la pod Ja Je:1 ca pe [lfa~ii mal ,mari, dar $i-a gisit amuJl: 13.be,a scapa neucis. Alunci. ii li.bereaza treeerea ~~-i: di!"1llie~tepielea de llJ'I's:;i :sfiiltui,e!(jle S'3i ia suma la Spani ~i la oamenii rO$iL.

~i til mod firese, de trei on. fillil Crii!Jllwui inl:3Inq,le lml Splin careti of era ervicille.; pe car,j! s:fi(~e te pTin a me aceepta, TI13.VJell'shd 0 lPidure int1mc-:ea.lii (lsI seln os~uJa}. eroul ~i SpinuJ g,a~esc 0 [intan:a' a.dinc.a •. lladi roa.la, lirii cl!lmpillj. Sp~lnil e coboa:lii .sa bea: - Ei. liipanc. ee spa bDna~ vinn sa ·hei ! Crij§.oI'lul Ilila.nd orice gfij:al re-obofJl'a: ,ceIiUa]t urea ,~j Tas~ sa cadi capaeul PI'! gm.S! fiilllLin.ei ... Amemn,i pe tiuJ erllti.uiIui'ci~1 Jasa sa. moar,a dac.a au-i spllne ldne e . 'il 1J ide 1in1tlJ[g,e. Cel.iilhtl,t treblllieSii1i·~i marllllJiiseasca ideliil1Lilal~a ~i :s0opul. cila1lo:riei:- Biloe .. De-acum inainle, eu voi fir fi.!1JI1 craiuh:d, i.3.Fa iU.! vei fi 'juga. mea, ~i aeeasta va dura pJ}ni1 cand if mUfli$i iar fl.fln~it'! De-aentn i'rla] rUe" Itc ei n umi Harap-A.lb I{ Neg:ru-Alb ).

Sa. lcercelim lee inseann.38ces:t rnisterics "Spin".

MentinJ:l'im ititrec:erc' d, din toate ltmpuri1e, barba ,<II fo,st cODsidefaJ'~a tn Orient CC;I un sernn d sfin'le:nie .. Pl;-eo~H ~i ciil1Jgirij, lrebuie s-o poa~e in m.Qd obl~galQriu ~,i Sa n'll' t..me ni,eiodal,a.la tiel ca Iii ~,antfic.i. [nsulicien\,a sistemu1ui leapilar eo col1lSildreraLi eaun scun de s1.erpiciooc de gQI.ici,unl! ~i de' usclb:iunl'i ...

Dar mO'li e::x.ista ,ceva ,('are e Sle-rp. gol. l.I£caL .. a.cea.sI3 e PJatra :S3U Sa:rea. dublu ,a-peel. all ,aceillilia~i "IJrillci-pi~ de Sezisllibilhau::'·, diUpa e.xpr,esia EUJi Bohme, de~i, tl!;aa:I'I1orbiYIci ..

78

,Piam,r.a este i:nlT~~U'l mod mal sintetie ~i mal prlnelplst ca ... ,(,uz..uI de: exernplu,

.m stil rreligios soar putea spoae c.a ,eroul "moaee", dar a.ceasHiill.~erpreta:re ni se pare de-$luJ de superficiala peruru un :11I,it lnili;atic. In realjtate, el lI'I proeedat in deplil1a cULno§lhWi de e8lUz:1 dropii cum vom tneerca sa ~)jplicim, Pensru ,B [olQsi un s~lhoJisJi1~ l1ipel'bore,an..I".i'ul Craiului s-a aQ·at~ Ia un moment dai, in·pW1ctw. de despartireal.iterei Y m cdedoul brai,e. EI avea de ~esl'ntrc:,celeldodlcai,:;;i.ca ~~i Heroule" ia PC' cea maigrea.

I'ntr-adevar, el'oul era deja. ini~.ia'l yi:rtual. P'ri:m.ise ·0 iitwestitU_r;l (0 iofJuenLa. spwritualii). dev,enises,lipan.u1 UI11J1u], eare-l .facuse sillsrcUr_g,ji cele trei lumi: b!.vins:ese Ursul K batriyas. CD alte (;uvinte domeniul subeil. Toate acestea erau dest1Jl1 de complete, dar d~l1Jl1 de usoare ~i i.1lI mod ind:iscu,abH virtll1ale. Era deei in lJIlID3.loarea ;dile;ma: ori sa t:ama~,a ~i sa se :l1:lultwneasca ell ,a~easma, sltuatie sau, dlmpouiv,i.'i, a se iintol,rdi sa reia totul de Eaince.pur ~i in amannll'lime $1 sa. Ie realize2:€: :im. :i1:II)(1 .efecliv .. Aceas:ta este eeea ce ale,at! el,

Da.l' I1U ~sle ,reaiiza:re e[~cl'ivj lii:rii Sate ,$i {ani Pia,I.d, a.speete ale Prlt.dpiului, de Sezisabilitate sau de Fixa.re:

Fiix are a esee t:!GBtJti t!:a si(j(j g,l:Ja non a ,e:fecti vim Ui. VoWa.l..ilul. $j Mjxlu] nu PO'l da m~ciodaUi dedit oreiiilizare vinuali. ; aumai I!'ltlllilci CB:uid i'nle:rvmeF:ix:u3, tClrnslml·iQllilll:luJ se co:rporiflca, 4evioerealilta.lepo.ziLiY8 ~i pnmanenta. Dar pemru a '. prepara " a.c,e~'ti Pix: a li"i. .s area ~j Piatra, U'elbuie :si se ceatreze pe ele: pial:ra se a51a m !!n.ii,ru_ntae]e p'~antulllli: t:re1J uie c.a utallBne:admi ~$J ~ooasi din srarea de "'dden: "', ~i pregiHjj'Ui~ ace HI este soopli1 principal a:J cobQrirb m inferno Broul cooo'a:r.a. i:1IiI mod c(lIDJti!.'lnl, ,lucid ill'! mnUma ,ero trepte ~ prrn seeasta face sa llJiec Spinul-Piat:ra in mod autemat, diup'i IC'1iim coboJi;J"lea tipSiei balMtc'i Iaee sa uree ceahlltiiJ. Se lcentreaza pe Piatra-Sp,an in lifiQPI!iI~ace lei vizite in. ,_idle infraumanc. pentru 91 Q reolifica ~i in' mod llt:,ceslJr ~i-I bee Slipan aspm' ~i nemiios •. dupi FnsA;1J' masum ,a,spira,je~ salt? sfne 0 realiz,a;re e[Il:.c·tiv,a, ~l I.Ola!Uil. Nnm.aJi prin moart,eaJ ~i illvierc,a ipi~i;;!ltical v,a ie~:i vk'lorios din aJoe31 Iii tabie necesar.a ~i libel' OOtii5B (_j I a., ~i pj:amr:a~~i, Nuc:leul siiil.!l.vilal este,aoeea. care 1111111liinll,6atiL Va fi 3 doua moarte ilni~.a,ti,ca~ in'lroeal prima .s~,8IpetreouL ;jiIeum Deci aceaJs~a IllJ ~ste 0 '·c.iidel"c" ti

79'

e "coborire', ~i CB,;jI mai burna pfohl! 'eli e ,a:~a e:s~ec,1ll tocmai 00 3l~est D.10~enl prLme:;j1.e nllimeleini~iali,c de Ila.rnp-Aib (Negra-Alb), ee] mai i.na'll. care poate exista deoaeece esse deasemenea 1.1 Omului Un.i'll'er:sal :in 3Jceastiliopet<i'i\it pl'imejdj'o~ga (care este 0 moane), 12.1 i$i pierde veehea lllldJividu:alit3lt,e,pienie tot, aifari de 00 !Iilcnt!.: 0!~u_1. Rimine 8tap~l:I] Agem.tului. N-ill~alsj-i cadit dOfjr: din miinL La loa:ra a.~asli;ii parle a mindul se aplit.1iJ tn moo .f.Qarte exact e~iin~tJl evattghelic: .Ieid ace 11a care V:re a :s]~~i salveze vi a1a '0>1,'31 pierde: d:ar·acel31 care ~i vapieftde viala penllu Mineo \la c1iiitlg;a';.

In t~e:m :ma:j .een.erali. S.p!mul este aspecrul "negru" (HI1nrp) 3llIer,old!U'l,pe eareacesta 'il._elibere,aza 'in vederea Imlrirli ,mi~ia't:iee. Se produce (J calalizii care "separii" Hampu! (Negro)' de' Alb. Biivo( fnrmaJ de-aeum m~llIfu"Le I) pe1"~che [ra'fls,c-A .n.egru.~a.lb. :simboliz:!nd eela doua e.misfere :a~e lu1 .lJrab1l1anda :S30 a.l,elu.ipilull} (g,Q_r, rl'!! mod temporar ·'rnver.sal.e'i). E'Voltil'~i3 ~i [nvolu.tia, Solve '~i Coagwa •. ete., H;n:ap-Aib mnd~tt-liUlpl.li!'iiCt. de: vedere Yin- Yang; sepeete lconsid:c;r.a. fall tin.a, ca. ,cilill'dtu~ UIliv'e rsal in. care: Yin .. Yang- ul 'i~iXlfi&p'Linef$te rota:tiaJ sa heli.oo.ic1:ati :5ub ,ailra!t:lia "Voilil~ei Cemlw''''.5i ~~oooorar:e:a" Y'aJ18"u1td ~j; "urc2Ire.a" Yin-'Ului, ,conoomilen11e-. ,8(rat:a' ,aceasla m.i~eii:rn spi:l:.aI3! .

. I:n sfiq:il. Spamul este $1 0 .altS! m~lrIlifc.s~aj'eaJolI'teil de n~'l:e:llIlie cW'ev~roise deja sa-~ tmpie.dicepe emu Sa p Ieee. Bste un aIlL ~-p;eiCt at U:rsuluii !ii d~11I acest mol.if\!' ,creUem po:sihiJii e in.~e:rp·rlew,e ,ci~lidi a :mittllul". UrsuM eare nu vrota sill.·-Ilase pe erou i.Sapleee., 'Negm care uzurpa locul AlbL!Ll:'ui, ears vrea sa treaoa. d:m:pl adev~ratW:1 nepot, ~im~'leninOliall. impiiiraltilu.i !ij·e.:rde, siLm.tm lize3idamn:hi.i rcvol.La .Kish.a,I'T'I)~lor cent 1"8 ailloritatii supreme, dom.ilna~ja lor 'I:empo:ram ~i de asem enea, poale,. dl!1mlllp9rf"asei negre ~suJm~ cel.eii. albe. Cce.a ee era ne8l1l1;ri!'ll!ere .~ re:31voinli la Crll!:i deY:&lle revq,IUi: liIeslZrusi 1.i:I Spin'- Cd ~afe peae (l.api~ ace:uei ~Mi§.d de Iuerurl este Pa[:1}!illu.:.,R§_}l'NJ'~i Rama il1ll1Ii[ulnostru este Mislretul Alb; SlJriSbw6til' 'Varlloll, HaeatrAIb. al,es de Zeul Solar pcntrll ,3 mdeplbll ae~a:..~ti misiune ~i :3 deveni SUV'CTaiD P"on;iJ ~i Riege al Lumiii. Se ver vedea ma~ departe indka~iile precise care sl!l!ltin ipo1.ez3J n.oastI:3 ..

D6Ci, aliituri de serns!]1 "in'Lerl.or" ~i mkrooosmic. mltul iU'C IDca. !.tn'lll .. ci(lic,care FU1.I-1 ex,chlde pc prim!..!l. Nu trebuie

80

s~ :repe~e orill:e Inilial "Lieslul" lui PI.Irl'lsblJ-Ram.a'? mai :i1l1tai pUl1!and larespeet pe Ksbatriyas revoltati, adica,slii devilli'i sta.piinUlI subtillUliJIi !iii, daca. niCce 111 Mam-i:le Mislc"re. sa.-i "extermin e ,." sil-irczoatbli. in, h'llr erm a 1'1

Dupiil IIllmCI"O<lSe peripctiiii ~i dura ee a treeut 9 MHi'l'm ~i 9 Tir~ ~i 9 Ape Man I U perechea rnoaslra, d~e lIJioSCIlf:iaj'l.lll..g,e Is eurtea :imparatului V~II[d.c.. Spa,nul lie Ipirezil'llla ea 111[;:1'1;'1"1.1.1'1 aoesll!lia, iar H3Jt'ap:-Alb ea. sluga sa.

Intr~o zi se SeI'YeR!:: la masa Inlpan!lllJllui ni~le ~Bliti .millU:ll:ale,_ 1:mpararll.d 11 martl..ldse.~;le eelui pe eare ru credea n.epo-(ul sliu ci1i aceste salal,i erau din G~Jd;na U1'su1'ais:J c~ :ntIT '!le'iClcumet:ii ~iQe"a Sa se aventure~e pana. a.colo. - Nu·j dec,it IlIlat.a'! ~e Spal1ul:. :sluga mea Hiar,ap-Ailb are saHu:i a.d:ad cite v:licall:l ..

S;j: iata-l pe H;a1ia~Alb pi! dromrm~ .. eahdpom.e~~e 121 pas, piina ce lese .m:aii.ncoIo, ea siiii nu-i v,adlll IUlimen.i. .Apo:i l~i aI,ala. pu ~eriile .• zid:nd: - Sloip.ilne,. ~~me· tebinepemine, ,col am s§. .zbo[lili] 'Cia I!,'.i[ll~t siii 1C'(ftl'cie[;iImpimantIlL

S~ odat~ zboa:riil ealul CI.I Hara~A.lhpa]]~ La nouri; apoi o

ia de-a curm,e:zi~u:l piliiniln lului ~ Pie deasupJ'3J ()oddlor:

Peste v§:f:[uJ munti.lol' Peste apa miirlIor.

"Sf dl!!.p~lacee·a.:s~ la_sili tmcet-m!let l'ntr'!l!iltli oslrO'lt mandru mn mijlocl1j une-i miri. kmg.al e eisl;J!~a singiU.r3dcii. •. pecaee lera c:r,es~ulll3.1~(('l mlillicb.ipietrQ'5 de 0 podJini de ~;[all,. mI!;);de: ea :m}iiJlasca ~i l!re~de Cia blil'ral'ecuf'.

Aici, Ha;1'a~Alb fe.giil:se~te pe Sfiilnt1il ]l)L1minicij~i:-i sp!4rne :C!i~jile loi... SfAl1taJ iese :da:ri. 'pome~~c rdescuht,i I'M l1oui •. eulege 0 po.ala, de··mmn'oroas,3. pfl care 0 l1erlile·la un lee ell e ·va.dra.de.lalp·~e diulce' ~1 ell uaa de miere~i 0 toamain fa.nl.arna. Ursului care nu il1tarz.i:e si 3.do:awma. La miezu:l Iil0jl'iii. 'i'Dl.lildeam in piielea de UT'S, dela laI1:a.1 sao, Harra;p..Alb arjiunge la r:a.8CTUcca drmnl.liriloli' unde se 3IJilijl Gradina.:p cuil!ege 531131,111'3. Ursul,se tJi'e'7 __ e. be Ramp-Alb s:capi\ ,I!!rnncindi picl ea ee a de '!I.U'S. in capl,ll]. a:llinl1lilul u L

Acesm OSlfllW "Ve:ifde:, Re~editJli a ZCIl11ui SQI~rllU esse altul deciiilt Lentrl11l Supremo EI este de aSC,mCljJca' Griidina' Ursului (Gradill3i Poliaril),. ,allii; delH.llnirt: 3, a.()es~ui 'Umlm, m Umpul d(!mln.aiJ.ei Kshalri}'-I~or, Subliniem Cal'lU Zeutl Sola:r p:ropn.ili-ZiS ~ste ~el care locmc!j:leCenlrul, 'ci tlsJ)ectul SWlJ

!n

femlniil, 'I:.e,e~ ~eidentifica Os:tRlViUJ eu Var:Allf. "aspectul de Sh~kti 3 lui Vis/in,1J (iii modmai deesebu :i" legatmaclJ al ~iJ'I~ll,elli AvalJira all s~!b:l)"I,1,Mi:stlietW. Barsp-Alb (illra mlnunatele salal,i din Grid]na Ursului" pe eareacesta le pazea a.prig. ell aJ~te (;:UVmle" aceste 'salil/~i su:n:t chi:ar t!YcrJ'(eie Gradlnil: eseaje de, nlil"IJJ:a vege t:aUi. ceca 00 ide!:! t i [i ca G:rid!illaJ UnulllLi 01;1 f:aradistill piinantesc.

, . ,~~c~. C~1iI'trul.Su.p:rem are .iicil:lincld~]lnmiri. apartif:Jilndl TradltiCJ pmnord m Ie: l)Osfmvul Vel1de; 2 )"Siria" .Loeuin laJ Zell.llllli Solatl':; 3) Griaina 'UrsllIWi 4) 'lATah!;' 5) Ha:rad-is p,amilllmese. La acestea, Sf' p:oallill ildiuga ~j asasea; OJadina, Unuilli 'S'3 anli la ·'tncruc~3i:rea, dromuri.l.o.r"', deci in eenrrut (;:u?ii o~<lnl:aleai:.il'!ll::r.·,acl:evir, Cenm,d Suprem nu !Ie poete gasl dec3Jt in puncLlliI chifitesen~iail aill une:j stari de !'ire .. Se vede cate mo~~en:m .fbrmid .. bile s-austtitnsnl miml lui I-lanp.Albl

Pre~d)~alla ~mt~. ace'rulla denumire a, Cenrmlul Stlprem ea Ora:drma, Ursull1ll este cea m.ai ,w,:ac!:i al'l!lzie lal lIevoit!!! l!'S1J.lIUiY,:l:a._fl" Ja ?o.minaUa ((ilf ('fJec5.toare,. Iii uZL!llp,aa'e3 in tlUlJrI.lill caresa Oradma Misl.l'e'tlll:ui deville Gridlma lIi:S¥L~U.~, •. Filrphd cii Ramp-Alb. Mis1r{1JI.Alb, ShJi~bwetJlr !!lad/la, teste (ill: I C(Uefudl U:rsului ;'esen'tele" acestei 6ft'dim. ilmpluemid t, ,apirat :j.i m!siona~ de' t11WRU~ este pe:nrtru.l1Ioi cetmoo. 00 t.e.gonc Sfl:mn ·cli Harop-AJb tl.S.ll! identic ,au PaIasll'l1-Riima. :~_j ,ea tn Harap.:Albiilvem :mitul oe.tUi ~16-IeaA~tir:a. miJl .. rediKtat ['n.setolula1 XIX de lUIlltmiI at ciirui~m~:enkm"'e un ecl:tiva.lel11tall:ui Ram!

La dlr~Pt 'IIO'J:bind,Batap-Mb l1~a alu:ngal tmdiw mod d:efiuiliv' Urs!Jil din :GradifnBlMist!t!J1!IJi; n-o va faoocleelil :1,11 S!bljrHllllba:'inului,cand'va rnimicj cel:abt1.( stimilO,I al .. Ksl1auiylor reWQII3i~llcal',e ene.SpSDwl, Ne;gruL [)eocamdaJti§. \tItre buia. sii fuga, cil. putea de repede ~i sa fure escntele. adicH. sa S'alvf;xe ~i s§i ,ilSCUllildii [raditi~ '~1iI 'limpullepoc:LiIor lulburLIaI" .faplul. lei 8-31 tm.brac:a.1 CUI 0 piel~e de urn arI'W:e"31ar.ila. tao Ptfms!JuRtima Si-a sl:ujit de Kshatriyas ifam.iqj disclJi1linalffi pemuu .8 SUpU:l1if pe KsiltJlrfjtJsre\lol~i. ~tUl,ADb mbra:ciiple!ea. ~e urSj ea i'i este c:u'Vertw§; iar ClWer.1ura ,esle pr,indpal.a (tlnclie ,a l:l!!pliiton lorra:m~i ''in .I~g,il.imilate.

Cililie.va zil.eoo.ai liltl!Z:iu. mrp;iIra[llI.d -a.rnlJ3, Sp£l:mwUii []i~~e pi:elre ,scumpe !fiEl intlfeabii: "- NepoMie. mwva:zli:lf-aipetre nestem.atealljade marl ~:i fromoase ea. aces-tell de dillde~li? 82

Se gase~c mPiidlJ1te<l Cel'1b ul:Uii, 51 Cerbul <aice:l~ este bit U!\ tol ~!.!I petre scnmpe, InUll rnai man, ~i mai [rumoase decal aeeste, Mai iULai. cica are una i'n [runte, de slJriilII.U:;G$11B CaJ un soare ..... DaiF IlU sepcate .ap:ropi!!! nimeni de,crb, cilciest'B solnmoni: '$1 ,Iliti IJIn~el de amlaD.u-.1 prmde:~ i!'ii:W: eel pe cue .I-a .. zan.t nu mlai,sc:a:p@ cill Yia~i •.. 'ci.Jiid se w~j laeineva • .fie. om SBJUI oriee dih~liie Q .lIi, pe locra.1iI1aOC lmoa;rti ... De-aeeea I'uge lumea d!3 dWI:!I.11 ,c.aci 10 lI'IliIwl,OOt'! de oame:m, $i de salbalicilYloi zat:

Lara sufl.3J"em, padurea 11:11... Dar cu moate aeeste, uletl!.Ji:e :sa ~,l1i nepoate, ca, l[])l]] oanu~nil 'is ma] .<111 dncuJlIi dedl dracul, Q],Clg W, pidure •. §i 'care dinlire ei ,~ inm,az:neaJimalC., $.i noroe ~j mai.mar:e~l,1m~imd pe aeelo, g~le dID mtamplare c6.te 0 pealJ'a de aces'c, pi~tii.de pe Cerb" dill[!d se ~lltl!.[fiE:;1 la §aptc a.1l!li 0 datiL."

- .... Do'am1!le~mo~li1le ! zise alu:ll,ei S~;ln~; sauu te sup.eri, dar lIlu$l:iu,e:e fel de o'a:m.m, frloo~i ,aveli peaiei, De Mt!~ au v'a. da'ulil:qii :saUiU $i cerrib:i.i n.estem ate, Em pUli]. ~ama$8!e: pe cc vreau cal sluga. mea 3I'e 5i-mi ,i'lduci pi.el:ea. ceroului aoeltia. cucap cill tot, ,3.;ia impOO.0bil 'ClIDl ,esle I ..

Harap-Alb!Jf!erge, sij ee~:riiM ajuLof Ia Sflinla DmnillidL Ea iJ ajutiii sal sapeo g~api3ldanc:i linga itzvO!ful undle 'line

Cerbul sa-~ipol.ollWlJsci setea, .

Ii. dl ~abi3 ~i .o'bra7.a.I1LI lui Sl:atl!~PaJma-B3ili.b,ij-Co't" euti.ta1e inftmalii .. aM_ilologiei ll'omane. Spre amtiaza., Cerbul· Vine .§~ :0021. insetat aps. Apo! adearme, HaJ'.~p-Ajh ic:se din groapa sa !Ii diin:tr-Q: .Iovituri de sallie ii zboMic cap~ apoi se M'lUlGii imlldiat in. gmapa. Capocd Cerbliltui slri&a cil,fe H8I1J~ Alb sa .il se (,uale ICiI, sa poala vedea de e vredaie de eomcara ell': i~o,IIsa. :Ql'lr" £4u:ap-Alb ticea,apl!o3!pei:oC!~l 'm sbgele

Cerbului. Dupa asfifil'~itul Soan~lui" ani:m.allllll moo. -

Ceeill ee iZbe~{~ in, aeesi ~,isad eSle: j}Xilli3io.lJ'dini\lI3 sa asemarnlJC. me:rg.a.1ld piIli la j.dlHltit.a~ci cumitum lui. Peneu ~;iMedu2:..a 1nu-;adeviJr .. Perneu Me un ,e;aj lIlizci:lriiv8ll. P,egas, la, fel ea Ha.r:t.ljrAib. EI se apmpie de G0(G,ona Medu2:ilI in l~Ptll. oomnwui~io ,omoara", la rei cum Har:ap-Alb ilIcrdle CerbllJ:pe dint:!. dormea, Priv.irea, Meduzeli,. !!Iei!:!!e ca ii aeeea <Ii Cetbulut Dar nest.emala Honial.a a ilCC:liutia, :acllid. 001 d@a] 'Lrcilea ocbi al,S,8U IilIJi IJdde~ estl€: "nOtmaiL",P:efs:en :La fel, s!lrpr.ilJu:Le pc: su.rorile 'Gol!'gonelof. Pb:orkyade, EI1;to Iii, P,epmedo; elenu avea.u de.cat lUl ochipe ,care: ~i.llreceal!J ml.Mem.a.tiv; e11:i·1 ia inmomeQltU schimbuh.l.i:§i Ie :iiJ,&o~t~ :si-i,

83

arate drnmllLi!: cu ~lillJ: CIIIVirUC, e 'I,Ior;ba J:li aeolo tot de un <II.! treilea oehl "normal", Har:ap-A Ih se t:oIOSe!$LI! de' iabia ,i de obr,iilamt. raasca llUi Sl<llLU.-P,a.J;mij·Barb§·t:ot. La fe'l· i Perseu 8e'5Iuje~~e de Sabia (flrH~') fenn,eci'l'la~i de caSCI:I lui Hades. eare-t a&1S-lU'i in v iz:illilila lea , ca ~ ubramT'l.J.I. Har ap- Alb este ccadus de Sfiinla Dumi!ni,cij:-Apo[, m, iar Perseu de Hermes !fi AteD!Ii. Teste eeestea ne due Is iae'nlitaJ'tca cclor do~ pc r5(rn,a!j,e,"

Dupij unii.ecilrea lui Perseu era ()I arma de piaU'a" eeea ,c:e oidentifica,cu secure!!! I:ui Pa{ruhu~R'ima. Si., eees ce e 'remarcabil, este ea"fiI'llme:le lwi P,el'5e-IU e foooal. dlil1l1:1ce!I'Wi.~:i ,de:rneme ca $:i Paros.hu U PItS. ,sh-ul S3R!!Cril devine in celetane limbi S; Am 'vlzm: un c:x.c,mpl.u in l"iidactll8 8Jm; de'Y'cnitiil S>8F. si., se« Mai eSI.!! unultn clUv,in,lUl R:tJ.F8c1esnfJ IQev,emu Parde$ $i Pamdis. Ceca Ice e aludlal e ca PaTllde..s..ha s-a. adaptat in alee.alii modi C3i Pa:rashll; infi(urnnd am doii.lea 31.:

P'a, R (~, H:J'e S .filii. P'iiilrde ; Pa. R ( iii )1 Shu Perseu H:a'rnp-Alb ~i PerR illS um ~oelafi poe 1'OO1'l'::l!j: ~i aili:e~a,i I ucw e pensru Pcrse u §J ,Parashu-Rallia, rejese ca Harap .. Aih'fi P.araslul-Rlima stun identic!. Socediau so:iJb.ic se ~ufle in grece~,ne Halp?~,c\Jvaf!Jt forma t din ace I:ea,~:i 'elelm,ellt!: ea .HlJrtlp; tn lcazuJ aeesea, sabia 3.1r;(i ed,nl Mis~re~!lliIuj. Am vbut c.ii H~rJ.1 de la H:amp este gil S aspir~l, ceea 013 dae,lem~nlele R P, aceJe:a.!ji ell ale lul Persensl PaFllsJl]u, dar in ordille inversi~ eEl ~i la ,$arpe.

. pers~u,duPi [sprava sa, z:boara p:ePegas ill "E'ti pia".

Ar ILreol.JIi sa e :~be msi de care Etiopia evorba .. ,. 30010 eE elliber,eazi pe Andromeda care era "l'IIeaer~,'~~ da.r. nir:lli tnxl()ilal,a,ea er.8.lliJeagr:a I'll. fel ca Sarabii ••. ,A,cesta ni se pare e,i este sensul lui EiaTiJp"'AJb in .~itolria! trad_i,tie:na.la a umaQiliiJI·ii.

S,~ ·abordim aeum lmerpretarea "i:llh~rjca:ra" ~jl mi~OCO!imici a a~e..no,r lepis ade, HaHI,p-,Alb furi sal,ateh=. omo_i Cerbul ~i1 aduee Pie.lm"el~e. Tn al~'i termem, el treee pr.in,Ui-o iilcell'CaI,e V'ege ta,li. 0 i'Q~el1'CaJJre 81.o.ir:rm]'aii Q tn.cerrca:rc min,stall. A.cesr,e.a Sunt. cele l;rej, man subimpiUliri al.e lumii .nfraumanel~ ~i cde Il;rei man e'lape aJe unui 'vaiaj iBfemal.

Pe de ;dllal parle:, acesl Cerbflncarcal. de dlaroamte ne duce It'll Ilndul 1a m:3g~niI :incaTl(;at cu relieve, I'a ,ChrisilufoT. S'Wllem deci in :pHne mislere S,h,fl'lhiene. Har:apcAlb trece prin incerca:rea RiidiidJi1ij Tenebroa_s,e. ~ upra. Cca.rej,a JUj j:nsistam ... Sii Ulfl'IIlirim 1m! pUli.n. siu1 bo:Ji;sm ULI p;ri\lj ri.i Cer:buJui 84

~i, al dia:m,aWlLu.llI!j sf~u rrulitlilI. Am n lCll1ali n:mi inlili ~a-I ~. ilfliHim cu Vrml 'ii leu ochi!Jllui ,!j"hbra. Es'le o anal :gic dar "jm·'l!rs~··. 'i~nINIIdevar, hi SMWi. eci d~li, IIc'hi. uia!l:j3l. pOI.u:i7..are3 It:lanifesiali, sun] ··nm:malii":!!Jt.'C1 C'M'" Irm;s[t)mll1i eS'lc Ocbiul al Treilea. eel Principial, La ' ~erh.. prjnlr-e inversare ell adevarat inIernaili. diiam1l!!11Ili,e.sL "normal". iar eei eare sunt "'olii'ivliti,"'uI'lJLcei ,1lIui oehi, Dualill:l.le~. Manifie·s'ta:rea.l.a !!,'bit'a v,ii.d~ triunghialul esse us •. I .. Ccrh el este jos. Harap-Alh~ ea sa, ""gcaseasca Piatra", a ,cuhora.l in Cenl.m.I!.I'am.anlului 1.\ Sa. figuram.ac.esl. Centro iii] Pamanlului prim Piat:ra. m trece i doi. oc.bi 'i:rngl1<e1,a ti ai Fi a:1"i13 i, punet extrem a1lrlooghiul u.i inversa t. trnmghi figural ~i de eele dOlJa :ramuri divergente ale Cem11)u),ui all: carui coarae'sirnbelizeaza slhile mlilltiplc;inf1<!1Uma.ne. A,ceslui episod i Sf! apli,ca in DJClU exacl formula: "Vi::;illlnau'/ofer/ora Tt:rnH:'. RccliliclJlJdo.lnvenic:~ QcculrwnLapirien.l' ': "RecliiIicatrea" este Ivitwra de sabie" C3ife 'l.aJ.e "nodul ;,til al" al 'erbulu.i,. Ciilt desprc "Vilrior'.,este ",QlLrava," pc care 0 di lila ,ochii: (£rbului. DUJli'!i acc~!ila.

Ha.rap~A:lb ·"invenir:l O«-uitum LapidellJl ••••••

LnviLUIi81 de sabie ne 'lie,alDinltc~tc pe acecaa lui A.lex<li:ll!4ru Liind Nadul Gordiall. ESJie vorb81 de ceva care l[!1!bu-ie.neapar3l distrus dciIinitiv. roclificWl. rru.Lumal ceva ase mina lor eu eeea ce Iaee Dante c:iind. pc spatdc lui lItcifer. pl,llr:l~, ·'p,icio.arele ,in locl11 'l'.a~pulu.i" $i ·capuJ In ioc.ul p'icio3illcl,or"

Si Hi:lratrA.lb. dllpa ce fa sim~at ma.na,S-fin~ei Dominici. in.cal .d, pe c,d ~ie inlarcc: la im'piiri1I~il.!. S,. p , und . trccca, lo!1tLi lumea e mgnesujaJ si va.da, rnarea pitaua .de pe L3ipUJ Cel'b:wlui; pirea di Hiirop-AlbplJl.Flla s:o~n;o;J,e ell el, 1):1 Regii $1 ImparaLU li daruiau din cOInQrile lor. din [mpidi,{iih: ~or impre'um1acll mana mod .r lerpentru pi,alta, dare I, nu prirm. a.

",$i inl[~:ul1i,OIJ din seri, eum ~edei;IJ Spanul impN!lIli13J CUO mO~'IHiu ~i CU verele salesus tnmr~un [ai·Dr. numai ee 7Jiresc:

Itn depirLiU1e un sul de raw sca:nt,eicloare" care venea fuspre difl~ii: ~i de ee s . ap.li'op,ia.,dll ee so ILunin.a mai ut:re, deIi Iura vederile. Si deodalO!lI Loal,a srIlHa.rea &-3. p!llS in -m1~caf\e~ hl.lmc<l de. 'P ,Imn.e. Dine! it! m:a:reo~dWDeri .. e. alielg~ • aadii Ct! m.inune poale sii F~c. Soi calld coin ci.ne eT3:·. Hara_p-A1b, ,care venea i!n. p~ul ,ccilWuJ ui. ad~cirnd CD si oe pie liea' ~i ('31 puJ ccrl1ul iii pe care Ie-au :~i d.a,t IIIJ mina Sp,immhJi ".

Aic;i ia ·I"iii.ll:it eiill!h -ria infemali311.uili.amp-Alh.Scv<I 1Ie:IJUilJiC<I La,ptul ca.e I e in ,acel;,t~:i I imp [08. rte C0111pl e L. ,I:ce a cc 'S

line de inalta Iui tfnUl3 inLeleclu8Ihi. Sirnbottsmul e W redus ia mlnjmum iQd.ispensabilln1I-3devi., eu cill.1 <:a.Jiflicareaesu: in:telectualiii ~r[ iliiaili. cu alat i:li:!iliatul fa eonraet dlreet cu di[erite!,e ,ta.Ii de mnti, ceea ce cere 0 capacitate de cOl'l!llempiaril! I ex!;eplJ,onali§:, dar eare it cru~a in :sdilimb de multe in'cercan ,. primejdii. Cu cal ,ealificMea seade, ell ,cal esre OJ unni "'Ksnal'trlya", C1J. 31a,~ s'lariie' se imdividualizeaz3, se 'pupUie,a:t:3, cu.simboiur;i, creal ce cere oeapa:cil:ate:mai mica de- co.glempJar'e. dar "im:e1Fcari" n:!,ai dnre, Trebu.ie siii ,~ompuam :mfem:nl dan.tesc. aUi.t de d:r:,amatic ~ alit de ,s:amra;l de simboEuri $i d,e clemente &e!llimeDl,alIe~ cu a.cela 8l'Lal de sebru d~.n .Ha.ra~A1b. pentm a se,zis,a moollriiJe dH'e:rhe .ale unei iRitieri Ksbalriye ~j iii I 'unci rnitie,rE Hamsa- in limpw aceleiaii elape imiUi8JtiC'le.

inll'--Ozi. Verd~'-hpi"t a datun ma,R os:pil, in cinsrea oepollilhti sill; sp'r,~ sfi~,i'[, Ga:lLldi o3spetii iDotpUS~r,a sa e amete ascii, apare 0 Eadr.e MiJiaS'lrii care, biitind Ia fere~.stri. me's;puoe: "Mancali,.'beU.si va veseli~j.d:a:r de falaimpir3lLului. Ro~ nici nu g3ndip I", Mesemiil 'illlcep sa discUI.e $1: si se eerte pe e,ama fiii'liei Imp:a:!'8'1Bllui R,,~,; umi SpliU!lleaU d e o vrajitoar.e cumplita. aEti:i ei dliaI ea ar fi 'veni~ in cbip de pasiitle~ ca :rmlParamul R0~ nu se :m,ai aturasi verse :sange OH'llen-es<;' $.i lea ucidea pe. toU pelitOfii ~e~ei sale .. , .Atune! Spafl.lIll se mto3iUe spse Hamp':Alb:j",Acnm de grab! si-mi adllicipe fata, wpiratu:Jw Ro,",

Ace-aliti iDcen~are ins,e:amni pentru HlJIap-Alb realizarea e1eGl.ivi:l. a Mi,CilOf Mislelie. care se impli!le~te: ell ajuto:ru:t: dilecitelor ffinle elememare pe care le iQtiilDe~te in d:rumull s.a:iU.

AI fI impo:s1:bU de uadus, mtr-0Iimb:5. crist~.l2a.m ~i logic-a, cwn e ,6mba frnncez:a- numele lor §i intreBigi aeeas,(,a partie a basmrnui;, SIlTl.U onoma:llopee, ,culI,in,le _m.ijesLre. r;i'icu1:e lea .sili lie artlculate iii strig~ue de pe un deal pe altul, Chiar " in lirnba romilllli,aral de male:abili. aeeste nume sum I.. barbare Si e Iil.&!{oie detot ,gemul lui Cre,Hi:tlga pen.tfl.l ,BI :fj .8:ccepl2lme. A~tii (enneni~ua,i in 'r:ispi'i:r' su:nLumd ~,i mimiUtbi.lIIi. Vom OOZUma decl, roa_r,~e pc :i,CUlit povesti;rea" nepln,bd .glm.oi sa, Ih'im ta.oml moEdovcoesc in,-gradfuile Vie:rsaiUe-s-ului.

lnainte de 3 tn.till:u~acest.c fLinV:" Harap-Alb ~i alfage recu:na~lid~:ilI. ,I promilSi LInea de ajutor.81 Regim.ei Fumil;lilor ~j ,31 Regiileil A]biQdor. Har:ap-..AJb merge mai depai\e :~i. vede

86

lamarginea unci paduri ditta.nie earc se lllCiiiJzc(I! Wa un Ioc tde doui7Jeci ,i palm de S-liinjeni de lemne $i care striga cal tl l:mea gum, dimoare de (rig: avea u:reiChi'mari cliipauge :~i buze grosse; c0,nd sllll.a.Ib\liZa de LIS ser.as,f:r§nge:a peste caplil siu" lar cea de [os atarna '$:i-i acoperea pamtecel:e __ • Si uri de cite ori sllHa. aeoperea latul, iCU un strat gro de gbiati~ "Tu C;!iIl:i G:erila"l Asa-l, dli ta .. c:i.ll iLll.rebii ,Hamp .. Alb.·· Razi In_d~ mine, Hal"ap~A1b. me atunei OcrilA Uemurind, diS'r unde mergi, fari mine, n-ai S3 perU :(3.C rumica",

Hafl;lp~Alfj iI i,a ,.::u el, Inlalne$:~~ apei o :namila de om~.i maE mare care manca bra.:zdcle de pe lIJtUtl3 3,24 de plu!!:t:lri~i eare.striga In guramar:e di m031'e de: foalne. Enl Riim.§.lJzila. Apoi vede un altull care b~l'use 'POI! din 24 de iazurl ~i 01 giirl,ij .ii stiflgili in g:W.a! mareci moare de sets. Era Setili. Deel p!na aC'l!I_j[;I '0 fa.p'tu.di cate disLfu,S\,e Focul, una care distruge Pimint1llil ~ii oaLlua care dbll'lU_ge Ap3 ... impre'Unacu ei, HimlpA.lb i~i cOriiliuL11i drumul ~i r.arle~le ilil.~.ii mhllJ,OBUe: 10 sehlmenoslrura de om care avea un singuF ochi in [runle, mare cat '0 sila~ ca.T:l.d i.11 desc'i11dea" lUI vedea nimie ~,i se itnpie,dlica de roate: dall" aumcl cind 11 'tine.ainc.his, ci era zi sau nnepte, spunea eii vede cu da.nsuW ~i, HI "ma:n]lnla,.ieJe p.3m~antIllJ ui,

- - .. Laca.'inoepu el a racni lea un s.min'lil,: loa te lucruri.l,e:!U'j sea.rata. gau,rjte, ca siti.!jca ~j sl.ravezIL, ca 'a,a eea I~,rnpcde; de:alsupra. capului :1iJiI,eu 'Vad 0 Plw~illle nenumira'til de vM.u~e ~ii nevazule; viid iarba CUIIIiI 'CMie~le din pam8nL: .,ad CU1inSe fO:SI[r(ilgr('Jl!e~ tIC soarele dIJpa deal, lum.a ~i Sle:lele c LI fllJlidale jm mare: copadil CUi drEW In jO&. vitel'e IC~ pi!:IQuele in sus ,i oamenil umbl§.nd cacapulintre umere; viid~ in sfa~i t, ceca ee n-a, mai dori sivadii nimene, pentm 8.-~~ estenl vederee: y,ad rtl!ileguo '~cate uitandu-'e 131 mine ~i nu .. mi pl da :semi de ce va. mir,ati asa, mi:ra.v,.,a,ti de ... iErumuse~e~vii I

- Co. mal e :ii asia •. inln:bii Harap .. A lb. Poate ·ca e. vesti LUI Ochilii, flraLe cu OrbiJa. \liT primate CIL1 Chi.orila. nepoi de otilui pandi~i. din S.8i~ de lao Ch:itill. pes'lre drum de Nhnc[il.ii ... ~ Rizi tu,rlizi, Ha.ra.p---A:lb.1Jsea'lunci Ocbili" Uitindu-! c mchiol'Cbi~t dar I.llide Ie ducL fariJiJ mille r;illll,8rre sa-ti ,cada,. Fata [mparalului RoS Duse,capit,a~a lesne CU!Il1l CTe7j lu. .... ,.

Maj- depane. Harap-Alb ... ede 00 liPluri care umb.la cd 31fICUI d.u.pi Van!H pa!'seri. DiU nu lIlum,ai in .a.f'C lilca, m~tc~ugu1 $i pule rea ace-uo Olll. A ea 0 pulel!''; mci ~j maL

~7

minl!!na,'Lai; cilndy,oia ~IC la.!,e~ ~I$a de LaN,. de cupr:indea pim,am'u:u m bra~~.:Si se dC!j:iri'i, $i se lu:m;gea <l,~" de gro1..i!JV. ,ca :aHl1g,e a. I,una.. SO!flTC te ii<i~'H, ea vaiia.!)i daca :rruu :a tinge a pasa,ri,le co Sirellll,s.aWi, ele Lol nu scapa u; Ella !Jondea ~]] :thor. I,e li8:!lUCCa giUu] eu cLl!1da ~i aJpoi le ll],3,nC<l :a~a crude. eu pene cu tot. ,Chia.r !lJt:nllci, avea un vraf de pasen dii:niiBiltn'Le ~i o!ipiU3i dmtr~rnsel,e au IAoom,ie ca urn 'Iiullan hamesil~ Ha,rap-Alb cUplims da miJIlru'it rise:

- "'Dar oare pe acesta eem mama dtacului I-amai fi IChemind? .. S:1i·i zici Pis5ril'iL, QIJ :~Te~iC~li; sa-i :-:ie:i UirihJ. ... ru.(:i: atflt~ 8i!ii-i zi~i . .Lt:rE1'[!il:i. .• ase:m,ernea; sa-i ;dei Piis.iri-UtiLUl1g1J6.ffrl separe ca e m,at potrivit cu oar8,vul:li apllr.il'lllJile I W. :ziseBar,ap-.Alb. i,ndl.d~a I de mil a bie te lorpaseri, Se ve-de ci aeesm-j, vestitU:IPisiiri"Ufi-Luogili. tium SiligcUitoruluJ. $i napotul IDeB,$ului: ibrau.l: ~imll;lJitlll:1ui ~j scara c:cru!w: Ci,IlW!B zbwimoarelor §i spaima oamenilo[,'ca altielm.1 ~el'fi,ce:p.i CIJrn sij;·j mai spl!ti •.

- "RiZm ~u de mill'!c..ri'Zi, Htu'ap-Alb:. ~:sc attltlei P·iiJsiriLi1Ii .. LUl!Igili, da:r mat Dine ,;;Itt Ii,sa !!§.zi de Hne.c:aci!llll~t:ii ce pacal me p.lJi$te. Chite~1.,j d.lFail!ll lmpira.tului Ro~ nnmai a~a se capa!ii"}'Poate n-ai !illin'!:ii ce Vicl:!lli3. de ~aUi ,0 aceea; ci.m.di vrea, se: face ',Pasi'ire Miiastrii. ilti ara~,3J eoada. ~ii-aj ~.rma, data P~1;i !I De n-a j'j lj.i !!lnu] ea' mine pe-acolo .. degea:ba v,it mai bale,] pici(,).!I!n~le (J;ueihll.dUl-'vi",

" "Hai 5>1: 'ttl CU nei. da.ci vrei,zise a!lUlCi Ha:rIl;p-AJfr. delabla mi,~i 11:!Ialle t]'enli,de 1(:tJllI.1C :j(i I,~ii puna eu nasul pc: la scare, doa.I"S-'~ lmei.lli 'Gi:tusl dedi. ~i n-a ma.i dant,aniat&ta din mase'le,. CI urn'e~oslfirc'de ce'i biiLTaniciQ~i. (:!i paFdma ;s.trlng,e tl1l Spa[IB cilld nyi!id] asa".

ICCU l.onJll,. a~adar. cinci fjptul!~ din care Gcrili dis:tfuge Focw.t FliqJ§lizjli dislfU2,e_RR"mil'nwl: ,Setilff cili.srru,ge .Ape:

PiiSiJn1i,-Li:€i-LtMgili dist.fll1ge p:ad:r:ile ill At!r, il-ileSI:a este a!5'p;e,!;ltd imeJ(iiat alCf;!lui dim ~i, ~n privin\3i 'i'neercfuilor elemernare; lm, f\ea,litale. simbolismul s1l1:l este m.llll. milll vast. El flgu:[,ea:zi,mai imU.i Cru.ce.a cu Ilr:ei dm:.elil.siurni; (Ul.1i.mc. ll.l!ngi.me" :inil~ime j: el,ep!!1i7;ea)'.i spiJ·UIlI prill !.Ibiquit'alCia sa lit prin :ana!Qgie. 'lOalle pU!.1crel,e :posjhile (pas,aliie) ale plillil1iUri.lof de ex:isteli1~ii. (:3i $i v\e:rticala car~ l:r~ leaiB i:nl!:e ele prim ogmF~Lc lor C"el ,ajoogea cu min., liilll.ln:i'L ~a. !a,ele~,i la soare ~i cal, '1oia de l-illl.~"). Disl.:rngilorr aIPasif.dlo:r I('slili supedO!il'l:1l alii!! Fi~n1Ieil, leI esllJe Fa,,,,, care n.':soa:rbf: Cicl:mil'e.

88

$i din. orice pU:IJCI !H!!.J gasi. prinotnnil)l",e7!eo\a., sa, din oriee plan .. el proiecleali ca Mca-1iu1 ,0 indel1nilatC de; raze veereare prm.sagelite 3,rcului sal.l ... reunind lfltre ele toate pUllclele pGsibi:Je ~i sm:abibd afi1f(d ifldefmW! :~sleme. d~,cQ_m:d~na~e (Cia Aercule pe laeul StYJ!iipllale). Sa dam deei adev,llmil:w:l sau n ume I w. pas5ri"Uti-lAlll.siJii. esta Vortexul sre.ric Um.i,versal. CAl de.sp!re a eineea fap;,ura., Ochmt. en. wicu:t sau:oclili Irnatal, LiJlCt:IJ,peIl1l1l1,c.are materia 1I1i!.l CK:ista: 121 n~a~Uo~e:azi" d~r vede IL'Otw,1 '~i 'M~i,Il'lC$te ~otl1t Motor nnotnisl Qwn;tes!;i:nta. Cele cinei element e SI.IIIil.l. desemna te aici prio caliliit~: ellc:fl'ba dati despl:,e bfjt1lS'~j dB'.!lpre lanma{J;;JS!irn accla$i limp, [Il ,alti tercmeoi despre 1,QaUislarea umana ,i nn numai despre mooalila.teacorpomiii. Cu ace~ltiinmtilori vamccrca: HIf'lapAlb 5;-0 cucer,easca~e f1!lt!J1 tmp~.ta'm:.I!lIU:i Ro~. :Fiica, SuI'fului

R0~1J.

-El se prezin@ ~ada,r ~B Ctl.Ftea ace:slui menarh $ii·i ~re

m~rna fiicei sale pentru nepoll.ll,l.lai Verde 'impfim~, slipanul sllu. Ito~, impal'81. este miTl'H de indl'azneala sa, dar s'e :s~lipaneS'lc ~i~i,cerc limp de :g3indire~ l'o!IJt:i~:o~~tea. ~o~c:.~~~ t!iil,llia (1m !;erviloirisa dll!;~ pc Harap-Alb$l 1l1S0\l1:Of:l.l 'sal 'nl se eulcejn Casa de .Al'ama, sub care.sa ru;s~e!,j :2;4:Slfinje:1l1 de 1 emne, aen/Ii: [iiLl se htsi i.ntimid at: 'e: I su Illa. pes~e tti~ ~io [ace rnuma:i bt!M de lo_cuiL Fie.carese ilUltaiea.zi,cat mai biDe-. ~ialWi. d~11I mimic. m.cep a se ceft'a, '~.~ inca dince [l1ee mai laI,e: towl s-aw Ii lcrmin~lprilJ1itl'-OI ba.taie general i?I, aaca GeliJi supira.L n",ar Ii 'sul]:al de -rrei 01'1 din bu.71e1.e 'sale., OOe8i_ eea a'vUl da:ml si~i lim.~teasca mda~a petoli. cad easa Sf!' :ficuse UA slGi de gheatii: se pa'loie!lc ~i jura sa nim;a:na 'Uuil.i in jUrul lui H'a.(:tJfJ~A1b" stiip,i'iirt uID IQr ..... A dO'IJ.'a %i dimlneat3, &1 uga '~ille sA ~adi;ltlG OOIlLl$3 pe~ho-rll.gr;e'l ii, gilse~u~ ~u:ig211·lIj cat 'Ii ~n.ea, gun e~. "iliU '!jliuce fel de. impHifa:m e seesta, de Ile lasa: :fanii sdnleie de r-oc inI!l3,:I.'rli., si degeraw aioo3i ..• " Atrebuhs.i adu~ seeuri si 'CRmlale ea sa-i li,bereze;. $i Sa. arunce i1l'a 1'i:.antii

pcu!li !;j.i pe fe~esU!,~. . . ., .. ' _ __ .. .'~ . I

1iolacestpasa~ de "'":reo 'ZllC:e paglnl1es'e de () "e"'8..$;11 de

un bal. utuitOf ... Uluitor e,c;wlviuHul ... ,caci chiar a{:e-~Sl,a ne~:a impiWicIill st.. 'vedem,c~e vorba aid de: un A llumor; di Focul nu w~b.e sill fie prea vi.olel[U. al.t.:~el exista. risculcaJ:clnirli; d ,~lemelil.~ele. Od.alaJ etibera.~e" 3'D veleiuueasi tFaiascili ··leca.re pentru sine: ea lreblli(lsc moder3te ~i. tinuLC him~ in m!ina. Trecere,a dela Cliih:hl'fa exlrema 18 lFrigll,tlex'll'fm

8:9

simb(llizc,,"xi interventiaa dnua principii solve 'iff ca.agl1la~ Proba ,iOCll,lui, treeuse.

Veni vremee pranroului car,e cons!!!! diJl "12v,aci msri Iripte. 12cirnle pline cu piij,lle !ii l2 bU'Loa:ie [eLI. Vill vechi", "Numai de~~li putea dtwedi cat va !loi da eu.zise Im,p,ara~ul RQ~: cide Im·l,i Oi.manaatori ~i baUiori. v·,alj-giSilbele;;311<1i eu mille, nn '\I,il p,pr~ lucnt de :j.tlig:ii: ., .. daca :raml?ille 0 :singuTs farlmi:Ujra,,[o singul"a plcaltlJ~ dim aces I ,os,piiit aii'j]]cur,cal,~(:): pUll sa, !la. tai[e capul pc dati. A~i i1il~el,es;? ,._ Harap.AJb. Ge.n/a; amill IIPi1'SiJrilasc,a~e3idlamM,i. Dar eeputeauei sa ra~3'! Nic'i !l[tis,evedead'i. auminciI.t. E:rbduinostn acum. z:ise.r,i Fliimlinzilii Ii ,$etili, "~,i ,<:l!lUDCi 1!Jnd~ nu tneepe F1§minzilaa el!iiablni deo.data III gur.i§ cite: 0 haraba de !,film.e Iii ,cite e iaI6v.i18, ml:!,eaa~. ~j r,apedc mill le-al ill(u:llica.:t iii le-a fOffaoaL de palfdi n-,BU mai f,O!H. lara SetHi. dand fuodllrile afava la c~lle I.) blJi~e, harpl ! 'tirO sLlgea din 1;["-0 singuri!i liorbit ura; ~i rlpede;[iped:c, mi U le-a SUp:1 pe ;0.a~e de-a rindul, de n-a mai iamas niei maearpidturil (h~ vi:l1pe dcage", Dlllpiaoeea ei inccplHBI sa. aJXI!IDCe oasele ::Ii bUloaielegoaJ.le in ~ap!.!1 o'a:ro,enilur [mparn[~ll:!ii, !;I..rgand!. liIIl:ul ciiRlGaTe de Ioame, aHul [C'a mears de sete .. A;j,a au [reCIl~ ~i ~!lbele, pamanlu]l.Ii ~i .ale, Apet

.l-lofap-Alb tr~b",ie' !ilCUm. s,i uespa:rlii. boabeIe de mac de rU1el:e de n:i;sip",. amesteeate ml!,-Q gramad!a mlllJfC. Reginll. f'lJmi!:lilor!Ji :P'O.poruI ei ,0' rarC pentru el.DiJpi aooea,Jmpmtl.lli fJ. PUI1C in, fa)\i ,e:i;!: fiica 1i3.lji eu 0 alta fiicli, ado-pl.ivcii" dar care semina cu p:JI'Ima ca ,0 picitl.l!'a de apa eu alta .. Regina Albj,:rnelo:r j"j aral:a care, e ce'aadevii,J~n'.a~eZilQdw-!S~ pe olbraz!lll ei, Sensu] exaet al.al:lest[or tncerean_ oi s.e pare aIi u:r,Rl~U:>rul: mLr*llJ], mo~en.1 aI "ail in:il:i;atice" toate forte le de iluziienare se srrang i'ntr'-uD ulril'Q e1'orl ~isi!n:lllle,azi:i,. pentru.a i.'nlela.ll!:u::.rare~.'imj1·iaUd insi:i1l1L E ncvnjc de )lfl)OmptifliIdilUUI :~i ale!'!!~la .[u:micii.fine~lea ,1 diseemerea albi':iJJc:j ptntm a deoseb1~i aaleg,e bi,ne ,(sepal"llbi!J s;u;Jvite:r et cum ingegIJo,

din Tabula Sma.ragdil1a). . -

- '·P!lnfiJ i!lreum i'll id)tnit.iispune impiratui R!O~ ... Dar [aUa meaaf'C: sii "e: cu[oe c1:i.sear,ij unde se CUI:c3llo1.de.!i:Ulila, iar '\roi sa mi:·osHiij ui ~i ti03Ili lloaptea .. !)i daca m.ii ine diJUine i1lti ~a a.n a tot 80001.0,. atooci pOfJLe sa ti·:o da 1.1: ia de: nu, c:e~j -r-'~.,j. eli mm~ Il~·i im,par:li.inUelcs,-91t?'· La dderrea. nopl,ii" fata SJe' cu!ea ~i Har<lp-Alb sc :!I~Cl.a d:e slrrajecht.'!r l~U$a ei. ;ia If ceil:a.11Ii 90

sc ii"l~ira piWi1ma poarta ,",un,ii

CalTie :mi Ii:,ZU I o.optii Fata tm pi1.dlUI ul se pre face in p""s;?ire ~Hi: la zborul nevizuta printre eel einei sirajeri. Oal' dtnd ,ajlJn,gc laOcbiliiaoesta (1 v,e:dc ~i~i [dili de ~li.r[e hIli 1}{1$.lilil.~ .. ~ M:!i,Jetl~oa11!i Impmtulu.i one-a 11'35 tmtUCl!1t A d1'3 eulul sg~tie de (aLa!$TilI prefii:cut in pasi!i.ri.,ca. a it uratca s:ageatapri.nuc ceilal~i~i d. habar Ill! ,au despre asta. Hi. apoi' l.asa-bl In ,!i~al!T!aJ lur dac:ii vrei ~a rillr~j] fat'de e.ap. De-:acum. :!i!u:mai !'lui o pl1ltem. gisi '~i aducc Ira. urrn.a ei" Tad malcom ~i haidern dup~ d<1IHH!.. Eu H·oi ati~a~o pe unde se ascunde. i!'!r.:a tu 'sa mi-o pritJ7.i clIm ~i·i mC-imC:Illlgul ~i :sa-i stFambi gitu] oteac:fi. s~ S~ myel!! lea de alia data .;tmai puna lumea pe dl!8fue. $i anmei, oda[;a :$i parnesc ei dUJlii dansa, $i nil ]]]cm-g teemei m ul I.~,i OeJJjJi zijoe:

- Mai PiistHl7'8, iSj;;aliil-o, ial -coloi'n dosul pa:ma.l:llu]ui, Ulpilatasub umbra iepurclui: PUllC mana pe dans .... 1jiirl.Q1!asa.! - Am.:!!:i Pi1sitiJii se Iile-ill'. Cal ee POili'([C:., llll.cepeo a bojgiiiii pti:o reate buruienile $i:, dlld sa, pu:na,miina. pe diillsa"zbr! pe vadul Ul'iIuLm®l,e, §,i:se asr;amde dupa e S~ancij. ~ laCali,o.rnai. colo; in v~lI"rul 'Ilmnl[elui, dupii sninca aeeea.ztse OciJiJltP1isi'irlla atunei se dc~,iTi [odaLla $i sa 'iniUlaplilni .Ialun.i. Apoi, cup:rinziodltHHII in bral,ts. gahuie~le pasa:ric~ ... mi ~i-o io:sfac1i de COa:dB :!ii ~al,pe ce sa-isueeasoagau.ll. E:a.i1I1.1ll1ci se pr.eIacc $m fata ~i !ligiilmsp~iQt3;ta:

~ D.aru!e~,~e-·roi vi3iliil, Pisiicij;B. c.a. u>oi dami ~j eU,cU milij Iji: [ttl daru:ri 'i'mpi:ral,C$tL aaa :sa ntdiic's:Li!

,- Balcach~ar eral, :$8 :n,B diiru.le!i!! cu mila ~i eu dart:lI:i i:rop~:t.a~e~fi. da·ca_ Oil b~ vec!eaQ:l c,andai p'il$Lit-o, ri!l[!'fi,ij~oa"i:i [c~ c~li ~ zii:!le Oc-hili"; Si 0 adue 13: pilIlaJL AM.fc'l fJstre ca~ti,ga:l.a ~i pmba Aeru]ui Dar mati e i:mci al'tcev<'i.~

FlnEap-Alb se gooe~'[e inlT-ostarl"e de riin{3i." in aeesteaz ~~ar~~!1m8a:1!a. pe care trebuie s-o neali7.-~ze. ifat.!l, Impa:rat.u.lui RO$, a Su.l(wrui [to!li'U"Fatm,3r.oana. f.~siire:!! Maias'll'4i simbolizeaza. perfecth.lli1ea (;Ite~tej s.lj§ri. Centrol :tau, care trebuie eueerie, d:upa irncertirile elementare.Dar acestoclI1Itru segasJtl~,te peste lot ~i in nic:i () palfle •. fasilrc ev,anesil:enl~~ ,aUf.:! sp,us,cemrol nu e :spaUal ~i penlm :a·11 :giisi c' tlCCesa.fa Iibi(;1.!il3!tieah.~i: PisifriliicaJ:el.':'p !.!ize~7ii dimen8i u 11~ Ie ~i ~oa:t)e posibili'lijti~e sUirii respective: ca. un corolar.. oricare punCl din piMlld ori"';Q!i!tal: poatus.imboli7~ ~cest ceplru, Nuw:;Ii alill'lci. PUl1clld simholic se ideIl.~i[ic.3. cu ceIllrullfe:a1 311 srarii:

91

P'<lls~i!:eij se a~e,azi pc v,arful MU!J!tdl.li polar, ax ve!italJil ~j '-loc" al t!Utu:ror ,cerntrelorrs[iril@f de: f!r'e,. Luna,!lffIde este prtnsa pasii.rea. :figl.lre:azi pl.lrnclul deinddenl8 al acestei 'verlic:ale pola:fe i;:U pi a!IlI!11 !:ilirii de ,fiinli, ~ici starea 'f0nmaUi, CI!!ID. arati cmar simlboliismul :lruniL Pisiriki Illl se proiec(eazi" inacfst caz special" in "JliI:iU time "" pen.tl:,l! c;i! nu depii~~~e LtUlili.de§ielfa" in re alitacte. S'tapan at Tn1leg,ii Venlcal:e polare ('·el 3!'~iif!Jg,ea. Ll.lma;, SO:;l.rrele, S:[e:le~e~ $1 ~ot ce voia "), A:ve:m:I ai.ci I) :specificare. :il!ilcad.rul M.iclilol!" Miistell"e, a VorLexuh:d. Sfe:cic lJnivlefSll.proie<::UHI SiIi'pe up plan. Daii" .PasMiliin-ar: ,~, purutfaoe ~c fi'X'"d OchiJI~ Clarvlzitorul, 'eel Cilife teate .Ie vede ,i pes,~etol, darca{en,lII!a:ctiolleazii. EI em0lomtimobll, Ql.lm1lesenCa; el fipu'!'ie~te [iI's sa a£~oll,eze $iregentea:za as:tfel toalilis~areaJ de fml,ii. Pc de ahapu1lc. s"a :rlemar,ca,~, ,cii eele emei en~:roente sunt tmdicat'e prm ,calit~li.;a~ad3ir. InsoWoni lui HIJ;f'8:p-rAJ1} si,mbGlize:az:i in ac,ele,a,i ,timp tawma'l.Eas',$:i bb(J,/1J'S, deci 'toad starea (o·li11iulili. Hliif:ap-AJIJia cuceril-o pc,Fala hnpiratuiWi Re.ljIJ., E>ata S1iLLfului R.o~u ,!i'i t:fe!!!p~~ imUatica 'CIiJ !'!.ceJ:8!~i Jl!ume,,-:swea AcliMnici (_RQ.$!I). Ede:mw..P,entnl! a sederiJv a~i, trebme: sa. se implilleasci 10ta.1 ML'!le:rW An.dl:llogimului.,Estes.copul wtim.ei. '~llIoeEcari. i.mpus; dilled de.Fai'la.~mlliral u]u i. ROfll.

":FllalIlOlll! die, potmire 'Lubl!1ie. :sa w,e:al'gicalu.l ra,lil! ~i CIll mLl.itUtlca. sa-mi a.di'llcii lrui smioole d.e war dulce tji ,api vi.e !ii ,apii maarta de unde se bat_ -mU'!l~ii 'in 'capete, Si de-a veni ~ 1!l!"l:uriC3 Plea lnain:le Co smlcclele ~jj ap:a,ie",~~ nidejdea de:sp:re min.e. ~ieil1u m.er,g,fe'l'easciJJ:m:n.ne2lelW. :r adi de-iiaye matoc ~i"a 'IIeni 'caiul tam ma;ij intai '~ mi"a adu:oo i(leb~ peruaeite, :S3. ~tu'I!l:,ii m.!u~g'cl!!! tiIiI,e 'eIiutildemi~i, duee; S,.;I!! manlL~it seeoteala .. , Dill: turtJi!Jlica •. 1iiin.d.:m3i ~ata. aJjurnge .IiTJlai in3imle ~ ~pindirtd II00000aie1od era soarele 'in (ltlJce. de seodihneaumunliqmoai perum ,I) clipitj, se Tel'ede ca prin foe~i 1elre~ smiGele-d.e mar dlilee" iii api- vie ~i apiiJ mOl!!rti." si apoi" ea fU·~le:r.ul se innoal:'ce inapoi. :$i, Iccindpe I,a pearta muntlor:, ~a.lul ii iese iIlaim te, 'o'pil"op!c'$te fn (;a.le ~i GI ie, !::u m.~gWl!1;le ... se .rapede ~i:~ i ieap.a~is'micelele ,. ~ Acestea mnt il"ldic.ati:i fO_8l11eclare asuprafix.am. ~i suhlimirii posibiUtitilof m.ereuriail.e '~ii O1lSl!;prra Misce.lIelo.f lui Yoni~i ,;!de .hli .LWgam •. Tbt epi;s.ool.lJl nCpaili"!!,;j Ii un r1m de MaitluJJ;Jil. ttl mat.e pr-eciziunite, dmi'le. A.cest Mir, l!l1Idt 'c!J1'8 izvo!'!l"ele de Api Vte ~i Api Moartiii. Ie m~tils§J mal spunem ce reprezililla. AcU:!ll,Hal"alh41b '" 'cruef:ril 92

ddini,liv shlillea: de ;!Jcif[ec\iunc umana. si a realizat efcirtjv MidI!'! Mish.~r(l.

Cat despliC f ata i Il~ p,aIXlilI!!!llni :R.O:j:I:i..F;:IlTlYlaZOii na.

Vl"ajiilo3lrea. J~a.5al"ea Miia~~~3 .. car!l:-$il olTlloa.rn 'pc\ilorii. am [j ispiliti sa. vedem im ea o8klu;rJ.e Ia aeel :sw,gcro:s :saoerdDtiu rcminli'l..reZ:!!lll~1 iii! pJ1ed!;imin.an~ei umO!i KShatriyas:rcvolt3Jli .. c:i.lura le-a pus oapil Parashu-R:aflJo. a:lj.'acum 0 a!ialaHCes~ epi:)odi al :oril.ului. Faipillicca rea ::ii lii~lal ei SUIil.~ :ro!jiii este e al,uzic, credem, la rasa Alla,nta, cuigille ~i iP'l1ociluc:ii.toare ill mariloF 'mi:;;ciri Im:su:rec'tionaJ,e '~i'al1itl-Lraditiollale a Vars.tei de Al"ama . .FJarop-A.lh' rape$Lelji<pas1.'fieazi'i., ~i de data aeeasta "'!!;Sitrlta;; tmi.rilieiRO',§ii" 'in vederea apropia[,ei eatasnofe care a~ LepUta,Ceasli <:ivilffiz;;a~je. Aocsle dau.i._fi1rip'te [I idt:lIiti.fi.ci pe /1fJl"tlp-..4Jb 'iU Pat'asnU Rama. H8ra~)UlJnu. distruge:. cl ·'reetllloi§"'. et f'3,ccoll. gest de "risclLlmpii.r.are'\ atitudine Icminamen te ··av8.maric:a.".

HSlrnp-'i1lb se TiI'IIlOal'ce eu peejteasa sa eueerire la [mpaJaJ;l1ii Verde" aCfstaEimdiroomcnUIJI CWl'nltlTlmt ai, mil u1ui. li,ealh:al"e3l, prin lrn:l1Jspo.zi.lie. a M~uilQr Mistcr'C. ~~irali,d Verde, SpaD~., 'CIlJ~Ba, Ie je;s 'in In~impinaJe. ";$'1 ,yiz§.tnJdi Splill1!l1 cit e de fru:moasi Fata [mp.aratului Ro~. ,QOJI:Ui se rIipede.s-o ia in bra\.e de 'Jl$ (;$.1 • .oBiI' fara i'I 'pW],ealu:nd maaR iT! pie'I'lL. il imlll"anciB'Ij:(IC dU eolo ~i zi.ee:" ~ Lips!i:5llC ,dinail'l.lea me~, SIlanul;:; ! Doar IJ.-00l vern!. penrru 'L~lile. :j:-amvenh P<:wJU"u Harap-Alb, caci el este adev~'r:a'tm~ I],epot ,311 ht.p:itr.atuhili, Verde, Au,wei i'mpaval'ulI Verde ~i .felel,e ,5ai!e lili~ril]l:as 'incrrcmeniti de ceca ,ce au a!JIzill. tali Spanut vizind ciil s-a daIVicle!iuguil. pernli. se :ripede ~a un Canl1! 'lrurball:a. H.arapAI'" ~1:-~ :zIDoa"ri'i c;3l"uleUi ,0 -simgm lo·vitur,ij de pllo~, ?Jcillld: .~ N~ :!a§a.l:reli:u!ie. 'Sa ~ pa.~ea:~ 'cioe eal~iJ~maJ!!t\l1 ! .Dar cailul lui H8:rap"A. Jb il1dati se .ripede §i el la -Span. !ti:- i ~5e:

- P,oo-a:ici. Spil:nale: '! iii OOii!li mi I,H i~f:!!!cii ~u Clin;tii do.

Cl.il:!'. zb09r8 cl4 IlHim;ul in. 'iD:aILlil,oenllui ~i apol. d.lndu-i dnllnul de acolo. se [aGe SJl;m Iill pa:n2i jos pI"8f~iplillbere. lara. Fa:tar [mpii.r:atului R:O$UJ •• III.",;alm~agtd 3Joesl~ (:!iii ~Fema:rice oonoomitellita)l, riipede :fl.llne ~pg1 ]ui HIlF8p-:AJllla 100. il meonj'Ulf3 de uei orire ,ct:lc:' trei smi.oole de mix dUlce .. 'loami :apa !llIoa.n.BI. sal stele sa.mg~le :~js8Ise prindapielea., apoi 'il S'l.:rOpe:il~ ell api, vie. $iamnci Rara,p-AJb illidiLtili ilnvie: ~i. :~U~ ~gandu-se C'umiiQilIla ochi. tic.esuspinlnd:

93

- Ei, da' djn g:reUl mid adenuisem ! - Dormeai ~u rnult 'ii bine, H8f8P.,Atb. denu.erarn cu. zise Fa~1!I imp~i;l'a,t1JI,lJIi RO~i "li:rntandu-I ell drag ~i dandhll·t iar ,palo*i.:iIIJ'li sLipanir,e ", Dup;1iJ aceasta, Ramp-Alb Ii UID1Joi:i:izii unc:hiw.uE siilJ la troo '~i devine lmpira,tum Verde.

Eroul sliferise prima moarte initiatici cind devealse S1C\avulSpinului. ~i plim.lse nl:i:WeJ~ Hs:rnp-Alb. A<:!lI.m e \lorl:m de a doua mesne, psi.hica" si C.aJ"B mareheeza 'h·ecerea. "'irWterea" in U'nivcrs,al, tn MarHe Ml tere, P'ri!!Ilf-Uln 'sail violent. am S};,aklj..,ei" Spinw este reserbit in Noo-maBifeSlal {in ··jnaHimea G.eruLul"·. LUZI''l!Il,esteridieal din coodilia Sill "deebuti" .!jii "LIiJ11y.ersllizat'·, eeaa ce esse, dacii ne putem exp'rirnsl asa, ·'s.enmalu:ra'" co rpor.a Iii. a 'UJ'lu.ijlvanm,ukli. cAei d.acli r:6c:lIJ'ica:ndQ-.ul este suCidenl tn MicHe Mi:;'l.ere. rosoroe»do.u,1 SiC impune in Ma_rile Mistere. dincauza unur r modalililiJor ffinte,i, la earernodalkajea cOf])QI'!Iili trebuie si. p;iJtticipe m. mod. necesar. Ulleori tlll;'eaIl8, mQd1al.iune cGJpOT'ala parlio.ipa la uniw:rsaHzare. Cit III ca'l.:1l11u:i Enoh Sill, Die" dar, to marea majori~i!~e a, cazurHor, este su,(icienta 00 "'p~rlicuJIi·· repfe~ental.V3J:;,j ·imedd,. cum, e Luz-Ul. A~a i, se illltlmpli lui Harap-Alb. Tot a,C,iilS~ ultim epised spre de@,~ebiwL\:. de pli:mele care eraa "!J'lI'izcl'I:naie", se lsi tlUJead, pe vertic:allill pa.rcul'sa de Cal c§nd sue ~'Ill [nailtw CeruJIw"" eeea ce indj;ca bine carac:leruJ siu "universal", "Extemtimvea" $'piJ;ll:u.:Lui figurea,zi deasemeaea victoria de. ini'l'ivi a "Mislre\ului AIIb" , a lui Rame, a supra Urnu,il.!i 111 tola], trel IDlter<;irii :inJemal,tt cinci ele'menUlIe. Ipoi aeeea a fum.ic:ilor ~i a: aHbin.elor, eea a .. Aiboreh.rl 'Viel,ii" ~j ul'tima~ doUaSpfiel'XCe eu t:otul. ca ~i muneilc lui Hereule un ,zodiac c mplel '!.;QnfjguriDd un Zero-H81'8/pAlb: Oupa, care', el ii urmem un£hiului si,1U ~i devine un tmpbal Verde., Suveran Pomif ~j R,eg,e a] Lumij. cum a-a 'm3.i :[081, niciooati ",aLit de SI:alo!',it.de ]ubiL~i de P'uterni.t:", incele "rt,ci !L.'WTIii. A~aia sfa~il "Oesta" lui Shri*Sb'wli.tJJ'- VarD/la.a DivinuIui ,Ram.

In rezwnat: aces'l mit I,BprCyjnli in principal reunienea pUIc.m, reg,a1e: ~i 3. pl!llerii saoel"d'ol~:e in aQCea~ipe,r:soana ~i. 'YO.mli S'IPIJIlI£ moi, in lIl<leea.1ji fu~cli1.l,ne. aeeea 3i Imp'~ha,tu.lu.i V,erde,. una din d,e:'I1l.l1m[riil,e Ke,ge.lui Lurnii lliiI mradHJa rom,iineasci; acest lueru e simboliza.ti printr-o rrca:liuue initialici completi.. Este inleresanL de ,Qh$crvat ca :aceasLa

94

realizare atl"C encarecter l.ul1rlc. oborarea in Infern esl_~ UIUI din eele mnai vinlente c.i;ij care pOI I'i ,ex iste; eele cinci fapturi eare-l ajllHI pe Harap-Alb sa re,ali:ze~e Miciru~ .Mis:eil'~ 'Sillnl forte destructive; cal de pre MarHe MI .. tere, e niulld:a subliniem carac'leTul bnedlatsi resorbtiv. De~i av.a'llira, Harap-AlfJ"8Jre 01 realizare .. shiyail§·.. . . . _.'

Ne riln:.ime sa d!i!i.m 0. infonn.a!ie a cirellrnpow'tant,1l Via fi seSlzata imedia'L: H:!lr3'P·A1b a :[OS'L seris ttl 1877'. Creang,a a Cost con~lienl. de ee cria'l[fidiflim sa. credemca da, Sau el ,era ;,lllllf1.llI},entui unei orgaJOiza:1i mi\i8!tioe care a redactat p'l'jlll e~ teS(amen1~ sau in~eleCLuan 'tn_ Qric~. ca:z prQble;ma, are 0 impoJ'm.ml:i secoodati ; eeea ee este mal ;mpo:l'tMtes,H~ ci pare sii :[i existat inca in ,seoOi.lII XIX. 0 Qrg.aniza,ie ini~iali~ 3, "'M.s[re'tu~lui Alb" de i'lIU;p,iral:i,c b~perbo'rea,na, din deS(:endenta spiriluaiii, a lui Ram, posedind un shnbol.sl11 rnella~or al un j, doctrine (leo·sebil de va~te. 'J1edem ci 31ffi I) lI~w:a:m sa se vadi 0 simpla coineiden~ij Ln: (~ptul cl 9ic:eSl mU al lu:i Ram a fast cds de un om al CBI'1'U1 ,n~l,IdQI11m. Creangi, este in Iii mba rom:ani ecruvalentul lui Ram,

Auagem atentia iDCa o(!ala citiLOruluL 3:su.p~a fa.pl,uhJi c£i c!fO'Jlologia ooeidl!nlall§ mJ. se aplitl i'n Rominu!I deeM ,~e 'il'reO zeee al'll" nUl Ueb!.!.ie apoi: uitat c§ e verba de 0 l,atTlli, in 'care .aQua ?lecimi din supl'afata era ocupat de padun i'n 1.830 ~i cit, in 1.87 ,nAIl exlstau eli :fer01\ie. inn-un med'iu a'lll de pu.m modem. pre.~'ung1.l!'ea unci, vi.eti.mitia1.tce pani ill mijl~ul 'see. XIX n-ar avea nimie exlra.ordinar, Ceea ce este Cl.lI'iOS, este d acea's,d, da.li, 1871', este lnU'~aidevAr eeamai im.porlan'Li in 'istona romiinHor dim. sec. XIX: este anul 1'8z.boiulul centra Tureiel; de 13. ace,as~a dali in.cepe ~ooemizarea r,ellili a ROtl'i.aniei.; ea a puttll fi Ioarte bin,e $i da.ta d.i,splllriti.ei I.raditiei. dace. Es',e 0 Si.mp-HI ipolezl $i ar illsemna :il~ pl:'elllll'l,gim. inddil1il Sllildlu.1 da.ca arn :rcpt,od~ce £apu~lc ~i rratioT!lame~'tele care 'ple.d:eazi pentru sau bllpolfiva

ei.

Nom

IEI.uides 'fradiltOllucUes, marlie m936

Aceaslii d';PlI!J:Iilie are prelungiri ranill. it) prezent ( 1989') cando Rominia a fosl Rum:ilii ill. sens pejor,ati¥Etiopii!J Europei. (Nota edit, J.

] No. sp~ial s\lr I,e eltisme, .Ed. Trau., ao'fll.se~i. 1'93'6,.

Vierins(;3,mna ~i .• p.odg.orea n .i " C0ea ce !:Nlc in I ef{~SIl nl daca fie

9S

f1CJIimiinUm simb UsmllJ vinuhli. Biu ... riicpn tllUi. d!:! ~!l1 nobi.l.iIBlriil lrolltii.l1a.

~ B-nJ ~ V.:ullau ~ol.osin.t,3 ~~munii_ in, a.proape I[OIllI:e Umbtle ClIJm ·.e po"'!e vedulfl IiJtiu in riiclaciniJIe imr!,i 'fal'..!Oi1! spun.:: rnd. in papoT in Itolliliini a, Vavilo,n.. v~v1it)leca. \!lI,1"\! :J.ri, A rav].

" A$1iI e te, I'n general, le,ma. in caZlll speciaJ. al 1m Harap-Alhl :nmplil.JalutYjjl:rd.e se 'SPI,HilC' '":iii a.:r!;l lJili J:~h;. eare DI,l,W joacii ~ca,iunioleri ui~ IIlIDI roll vi2!ibiJ in b3sm. [0 rcaIDil:1'I!e. ele au rcpli\lI,ri:rtt:1i 0'" posleril,liIle "', cl SIiIOIL Shaklicelor l:rei asp8cte ale •. , Regelui Lum.ij ", Sunl c Ie lrei I!:f,. (care 1001.: pOI lrad~ee in mod c~aCI p'l"iill cej,(: 'lId, ":Elc") tajl'l:: load PII rcl Impon,aliil rn IflldiH.a romanu. rom,ell! mOil' Si;.Iili'll ,/vf'a.rga/ina,RaSJl/in'fl. SIll'll/inn. I:eJr:J~ulU rep:rc1lcmCate C1il fetela lui £1:.,. impamt de eare ,am Yorllil maa i'naiole: se :JilJUlliIIesc de a'icmeOelli iiw,z,icne.. nllIl!ruC .idejujc:: dIana SiJl!7:.4a:mh dc;num.m: a pdpcipiuluil femi!tiu m 't!f;3 d.!,i~ :ro,ll!lIa Il.easei, in 1:'r3 nsil""a:llIia. m ~ de ,$c8arillIlB, se spume SIi.o/l»Ill'Jl. ",mula fualilill ". a.SpeCl wmi1rin am hli lllousfm lana" S:liitibiIOBII'e;8 de S8n:nGln'I!H:ai!li;JaJ S[inl~lloJII de v.a1'a. J,;lckall J!I!I] a. .. pc~L de •• putae •. ma" dcgrabiil. t:eJ puti10 ill mimi! bn:edjal : 1m fmlJd. ele !'IUiIl~ Transfbmtalaarc.

~r. Jean Riel/or! Dc J'aWJJff#lt 'V4.!tl'tl'~Voile d'Msi .,JaJ;Jj\li!;r 19,,2, R.G uenOIl; A fllol'ite spi"rilu_t:lJe ,ei Pou . ,oil' r:emporel, p 77.

\I ,J:mus elit~ I:lllprezenl 3't, d'o ,Ii Clncnga in 7radi~:ia ~llIm,lini $1 prill i. ilQ.fr raiul CIlITe ~UI !.Ill OQb. pJa.oge Si. au ImcliD rad~ ",

141 Daci fij!U s ml uDcri,'tCrminolO!;illrruc:bhDicli n-o racm peolrut\8 soootim 1iarll,f;-A.lQ un mO iIi,l,!i:hi~k de pa rile, de IICCosHL. dart vocabwaT'ul aJlchimk eSiL,£ ce'V'a mal plI\fu :llectln:(l5cu'l t:iti~ mmul dccaJ oe~ dimllllle Ilr:ad:itu.:O folmiim,eaud se ilt!o:~1 pcai\'i~!Il:a p.e 0 •. grila ".a De ;all~el. IIUil~imp ~al Haltlp,~Alh ramanl! in lumea Jttrmil~i1i. esre y,alabil.

Ii A(:c:&fea Ilj 8 :par a I;OliCSPIi ode euku 9 V!.1!UU: I" tii ct1lcUiIll.llmJare. I: R.Guenon. Le SiJngliel' tU J"Our$c. Et. Ttadju lID<cUeS, 1936. p. 295.

I, ]Bu~ilI sa ~un~ml cli Sob e I) .~illlG,ur8J IhefH in :swnSCIita ~ la fel iill 'flomani_

u Se ~lie d, 'embl'lcm'lm. i:n·mj.!lu: de:~, deve.EiJi 0l11li" Irecl! priJ!l stllil!! d:e c;rl mil. d.: vegetal '~i d.e a,IDm:Bt.

'~LaD,!lnt,~. de asemenea, ,a ceil, Ea ~s(e de naluti min:er, a I .. (dc ghia,a).

·"Ac:ier 'aes f'hilosuph.es. C . I,egcnda inll,omeierii Trillnsilva:n,ic:i. 11 in sensul de .. bbha ".

96