Sunteți pe pagina 1din 6

Interesul pentru o întreprindere sau un domeniu de activitate oarecare se apreciaza în

general pe baza volumului de vânzari si a rentabilitatii potentiale. Astfel definit, interesul pentru un
domeniu de activitate depinde de doi factori principali: atractia pietei globale (care poate fi
evaluata prin marimea actuala, prin rata de crestere etc.) si competitivitatea actuala si potentiala a
întreprinderii pe piata considerata. Aceasta din urma depinde de cota actuala pe care o detine
firma pe piata si de modul în care îsi poate valorifica atuurile dobândite: competente tehnologice,
costuri medii, notorietate si imagine în rândul clientilor potentiali etc.
In ceea ce priveste domeniul pe care noi ne bazam – cultivarea si distribuirea ciupercilor,…

1
Ciupercile comestibile reprezintă un produs agroalimentar foarte valoros datorită
conţinutului bogat în substanţe nutritive. Atât gustul cât şi aroma acestora, sunt apreciate
indiferent de sezon, prin consumul în stare proaspătă sau conservată. Răspândite în toată
lumea, ciupercile numără aproape 200 de mii de specii, subspecii, varietăţi şi forme ale
acestora, din care 8.700 numai în ţara noastră. Principalele specii cultivate în România
sunt „Agaricus bisporus” (ciuperca de bălegar denumită impropriu „champignion”) şi
„Pleurotus ostreatus” (cunoscut ca păstrăv de fag).

Prezentare proiect de succes


Date generale

Un exemplu de bună practică este proiectul de investiţii al unei societăţi cu răspundere


limitată din Prahova, localitatea Surani, care a accesat Măsura 121 pentru înfiinţarea unei
ciupercării. Localitatea Surani este situată în N-E judeţului Prahova, o zonă defavorizată
din punct de vedere economic, investiţia fiind aşadar binevenită.

Societatea a fost înfiinţată în anul 2008 şi administrează un teren de 500 metri pătraţi cu
clădire, aflat în proprietate. Valoarea UDE este de 4,368, conform calculului matematic
pentru ciupercării: UDE=17,500x0,0165ha x 4cicluri pe an x 4 stelaje = 4.368.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 435.085 lei (121.753 euro). Cofinanţarea
publică a fost de 65%, şi anume sprijinul nerambursabil de 50 %, la care s-au adăugat 5
procente pentru că investiţiile sunt realizate de agricultori sub 40 ani la data depunerii
cererii de finanţare, şi încă 10 procente pentru faptul că investiţia se face în zonă
defavorizată. Astfel, valoarea finanţării nerambursabile este de 282.805 lei (79.139 euro).

În momentul completării cererii de finanţare, societatea a optat pentru un avans de 20%


din valoarea publică ne-rambursabilă, mai precis 56.561 lei (15.827 euro). Precizăm că,
în momentul depunerii proiectului (decembrie 2008), valoarea maximă a avansului era de
20%, faţă de 50% în prezent.

Prin acest proiect se doreşte realizarea unei exploataţii agricole pentru cultura şi
procesarea ciupercilor „Pleurotus”, prin schimbarea destinaţiei unor corpuri de anexe
gospodăreşti în ciupercărie şi spaţii anexe. Ciupercăria va fi dotată cu sistem de
climatizare, şi echipamente pentru procesarea primară a ciupercilor (realizarea de salată
de ciuperci marinate).

2
Alte achiziţii prevăzute în proiect privesc linia de ambalare, mese inox, o autoutilitară
frigorifică, precum şi dotarea spaţiului de distribuţie prevăzut cu mobilier şi calculator, în
vederea realizării de noi capacităţi de producţie eficiente şi competitive.

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivităţii exploataţiei agricole prin


utilizarea eficientă a factorilor de producţie (capital, forţă de muncă, pământ). Prin
aceasta se îndeplineşte obiectivul general al Măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor
agricole”, şi anume „creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai
bună a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi comunitare”.

Obiectiv specific

Prin implementarea proiectului se îndeplineşte obiectivul specific al Măsurii privind


sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative – firma
iniţiatoare fiind membră într-o formă recunoscută conform legislaţiei în vigoare.

De asemenea, un alt obiectiv specific este creşterea veniturilor exploataţiilor agricole


sprijinite prin realizarea producţiei de ciuperci. Acest obiectiv se materializează prin
înfiinţarea unui spaţiu de producţie şi prin procesarea primară. Îmbunătăţirea
performanţei generale a exploataţiei se realizează prin îndeplinirea obiectivelor tehnic,
economic şi de mediu.

Obiectiv tehnic

Din punct de vedere tehnic, achiziţia de echipamente determină creşterea productivităţii


muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor agricole, introducerea de noi tehnologii
performante şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru.

Construirea şi dotarea clădirilor operaţionale - spaţii tehnologice şi administrative - sunt


necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime şi asigurarea conformităţii cu
standardele comunitare. Producţia de ciuperci reprezintă o activitate nouă în cadrul
societăţii, prin aceasta implementându-se obiectivul privind diversificarea producţiei.

Obiectiv economic

Obiectivul economic de creştere a viabilităţii economice presupune realizarea de venituri


în cadrul exploataţiei printr-o utilizare eficientă a forţei de muncă şi o gestiune strictă a
cheltuielilor variabile. În acest sens se vor achiziţiona utilaje moderne care presupun
consumuri de energie şi apă scăzute.

Obiectiv de mediu

Primul obiectiv de mediu este o mai bună gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea
de producţie, prin utilizarea de spaţii modernizate în acest sens. Un altul este asigurarea

3
cerinţelor fitosanitare şi ecologice în tehnologia de cultivare a ciupercilor de seră, în
sensul neutilizării de fertilizatori, aditivi şi îngrăşăminte nepoluante sau cu efecte
negative pronunţate asupra mediului şi nu în ultimul rând, respectarea Codului de bune
practici agricole.

Punctaj

Pentru acest proiect, firma a obţinut 70 de puncte pe baza criteriilor de selecţie în vigoare
în decembrie 2008, astfel:

- 25 de puncte pentru că dezvoltă o exploataţie agricolă din sectorul prioritar vegetal -


legume;
- 10 puncte pentru criteriul „Beneficiarul care este membru al unei forme asociative,
recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare”;
- 5 puncte pentru criteriul „Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin
SAPARD / FEADR pentru acelaşi tip de activitate;
- 10 puncte aferente criteriului privind investiţiile pentru procesarea produselor agricole;
- 15 puncte pentru faptul că investitorul este fermier cu vârsta sub 40 de ani, la data
depunerii proiectului;
- 5 puncte acordate pentru faptul că Exploataţia agricolă se află într-o zonă defavorizată.

Documente depuse

Documentele pe care societatea le-a depus pentru întocmirea cererii de finanţare au fost:

- studiul de fezabilitate (proiectul presupune lucrări de construcţii-montaj)


- documente solicitate pentru terenul agricol:

► copie după actul de proprietate al terenului;


► pentru suprafeţe mai mici de 1 hectar – Extras din Registrul Agricol emis de
Primăriile locale;
► documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt sau vor
fi realizate investiţiile:
► actul de proprietate asupra clădirii;
► certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd
construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de
avizele menţionate ca necesare fazei următoare de autorizare;

- adeverinţă sau Acord de mediu însoţit de studiu de impact (dacă este cazul) sau dovada
ca a iniţiat procedura pentru obţinerea acordului de mediu eliberate de autoritatea
competentă pentru protecţia mediului;

- declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal că va asigura cofinanţarea


proiectului şi cu precizarea sursei de cofinanţare;

4
- document privind datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului
FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează
operaţiunile cu APDRP);

- certificate care atestă lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia
Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social şi puncte
de lucru ;

- cazierul fiscal eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice în conformitate cu


legislaţia naţională în vigoare;

- aviz sanitar privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică


sau notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică
sau notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă;

pentru unităţile care se modernizează şi se autorizează / avizează conform legislaţiei în


vigoare:

► Autorizaţie sanitară / Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară


emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanţare;
► Autorizaţie sanitar-veterinară/ Dovada înregistrării unităţii sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor/ Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitar-
veterinară şi siguranţa alimentelor emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de
finanţare;
► de constatare privind condiţiile de mediu pentru unităţile în funcţiune, emisă cu cel
mult an înaintea depunerii Cererii de Finanţare;
► fitosanitară vizată sau emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii;
► Autorizaţii de producere, prelucrare şi comercializare seminţe şi material săditor;

- copia actului de identitate pentru reprezentantul legal;

- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul că:
solicitantul are capital social privat 100%, codul CAEN conform activităţii pentru care
solicită finanţare, existentă punctului de lucru şi că nu se afla în proces de lichidare,
fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment,
conform Legii 85/2006, republicată;

- certificat de înregistrare în scopuri de TVA eliberat de Ministerul Economiei şi


Finanţelor;

- certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei


în vigoare sau hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire
şi a statutului propriu (în cazul Societăţilor agricole) însoţită de Statutul Societăţii
agricole;

5
- document emis de către grupul de producători/ societatea cooperativă/ cooperative
agricolă/ asociaţia profesională cu profil agricol din care să reiasă că solicitantul este
membru al acesteia însoţit de documentul de înfiinţare a formei asociative (inclusiv act
constitutiv);

- declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că beneficiarul proiectului


şi/sau responsabilul legal de proiect va/ vor urma un curs de pregătire profesională, până
la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului;

- raport de evaluare a clădirii care se renovează întocmit de un evaluator auto-rizat;

- adeverinţă de la Direcţia Agricolă pentru Dezvoltare Rurală Prahova care atestă că


investiţia este amplasată într-o zonă defavorizată.

În prezent, proiectul se află în stadiul de implementare, data finalizării proiectului fiind


luna iunie 2011.