Sunteți pe pagina 1din 13

Activitati extracurriculare

I.Propuneti fiecare cate un parteneriat pentru primar si


prescolar

MUZEUL
O PUNTE ÎNTRE TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
(PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL)
Invatamant prescolar

ARGUMENT

Fenomenul educaţional transcede astăzi, cu mult, graniţele formelor


de învăţământ tradiţional datorită dezvoltării societăţii din punct de
vedere social şi informaţional, provocând în permanenţă cadrele didactice
spre a găsi cele mai bune şi eficiente modalităţi de a educa tânăra
generaţie.
Pe lângă activităţile instructiv-educative din grădiniă, avem în vedere,
pentru copiii din grupele mari, şi pregătirea lor pentru integrarea
ulterioară în viaţa socială. În acest sens am găsit oportună familiarizarea
lor cu obiective social-culturale din zonă cum ar fi teatrul, filarmonica,
muzeul.
Pentru a le percepe şi înţelege valoarea fundamentală, de cadre şi
repere de artă autentică şi cultă, gustul individului trebuie format. La
copiii preşcolari, calea optimă de desfăşurare a unor activităţi accesibile
focalizate pe educarea sensibilităţii artistice, am considerat că o putem
găsi prin iniţierea unui proiect, Muzeul, o punte între trecut, prezent şi
viitor, prin care să îi apropiem pe copii de valorile cultural-artistice locale
şi naţionale.
Se ştie că, la această vârstă, copiii învaţă cu plăcere şi implicare,
având larg dezvoltate interesele de cunoaştere, iar gândirea acestora se
dezvoltă pe linia prelucrării active, analitice a datelor realităţii
nemijlocite. Copilul simte plăcerea conversaţiei, planul său mental e
relativ bogat, gândirea activă, iscoditoare care surprinde cu uşurinţă
relaţiile dintre fenomene şi succesiunea lor cauzală, dispune de
numeroase reprezentări, o imaginaţie bogată, o memorie complexă, dar şi
capacităţi active de a le folosi.

SCOP

Ne propunem ca activităţile ce vor fi desfăşurate în cadrul acestui


proiect, să-i ajute pe copii să integreze imaginea operei de artă în propriul
univers de imagini, să-şi dezvolte capacităţile de comunicare, să le
stimuleze creativitatea creându-le obişnuinţa de a-şi analiza trăirile şi de
a-i învăţa să şi le exprime.
Vom urmări, de asemenea, educarea gustului pentru frumos al copiilor
prin sensibilizarea lor la armonia formelor, volumelor sau culorilor
precum şi încurajarea dorinţei şi curiozităţii de a cunoaşte lucruri noi.
În ceea ce priveşte rolul social al acestui demers, prin activităţile
propuse urmărim integrarea optimă a copiilor în societate prin
sensibilizarea acestora de a accepta diversitatea etnică şi culturală
(români, saşi, maghiari, rommi etc.) prin conştientizarea valorilor umane
şi cultivarea respectului faţă de semeni.

-2-

OBIECTIVE CARE PRIVESC COPIII

 stimularea gustului pentru frumos;


 apropierea copiilor preşcolari de operele de artă şi de muzeu;
 formarea unei atitudini de respect faţă de opera de artă (pictură,
sculptură);
 formarea copiilor pentru rolul de receptori ai operei de artă (să
înveţe să observe);
 stimularea creativităţii în exprimarea şi analizarea trăirilor proprii;
 cunoaşterea de către copii a unor lucrări de artă reprezentative
pentru cultura şi arta românească;
 sociabilizarea copiilor prin împărtăşirea experienţelor personale
între ei şi faţă de adulţi;
 educarea respectului şi toleranţei faţă de tradiţiile şi cultura altor
etnii.

OBIECTIVE CARE PRIVESC PĂRINŢII

 conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi


educarea copiilor lor;
 conştientizarea părinţilor asupra valorilor estetice şi autentice
necesare educaţiei copiilor lor;
 implicarea părinţilor în activităţile grădiniţei.

OBIECTIVE CARE PRIVESC CADRELE DIDACTICE

 îndrumarea şi ghidarea copiilor în analizarea produselor artistice,


precum şi în procesul creator;
 încurajarea copiilor să se manifeste creativ atât în observarea şi
aprecierea tablourilor sau a altor opere de artă, cât şi în activităţile
practice din grădiniţă;
 dezvoltarea capacitătilor de a susţine şi desfăşura un proiect, de a
planifica şi organiza activităţi eficiente în cadrul acestuia;
 eficientizarea colaborării dintre parinţi şi grădiniţă, pentru binele
copiilor.

GRUP ŢINTĂ

 preşcolari din grupele mijlocie şi pregătitoare de la Grădiniţa;


 educatoarele acestor copii;
 părinţi şi bunici ai copiilor din aceste grupe.

STUCTURA PROIECTULUI

 proiectul va fi centrat pe activităţi desfăşurate în muzeu (una pe


lună);
 desfăşurarea în cadrul grădiniţei a câte unei activităţi pe săptămână
în care să se exerseze tehnicile de lucru învăţate la muzeu.

-3-
EVALUARE

 evaluarea gradului de implicare si interesul copiilor pentru


proiectul propus ;
 evaluarea nivelului de cunoştinţe acumulate de către copii despre
tema propusă, periodic, prin fişe, experienţe, aplicaţii şi lucrări
practice etc. ;
 evaluarea finală prin organizarea unui concurs cu participarea
parinţilor şi a reprezentanţilor muzeului şi evidenţierea copiilor
care au reuşit să colaboreze şi să acumuleze cât mai multe
cunoştinţe pe parcursul derulării proiectului .

MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE

 realizarea de fotografii si conceperea unor afişe publicitare cu


lucrările copiilor;
 realizarea de expoziţii cu creaţiile copiilor;
 mediatizarea în mass-media, în rândul parinţilor şi a cadrelor
didactice din grădiniţa noastră;
 popularizarea proiectului în cadrul comisiei metodice şi a
cercurilor pedagogice .

SUGESTII DE ACTIVITĂŢI

 vizite lunare la muzeul din localitate;


 activităţi practice realizate în cadrul atelierului din grădiniţă,
grupate în jurul următoarelor teme:
 Să reorganizăm sectorul Artă din sala de grupă!
 Învăţăm despre artă
 Ce este un muzeu ?
 Hai-hui prin muzeu!
 Învăţăm să pictăm icoane
 Micii sculptori
 Micii pictori
 Bună ziua, domnule artist! (expoziţie cu lucrările copiilor) etc.
DURATA 3 luni

COORDONARE

Educatoarea…X
Cadre specializate de la muzeul Etnografic din Ieud.

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL -


ECOLOGIC
Invatamant Primar

OCROTIND NATURA, NE OCROTIM PE NOI ÎNŞINE!


“ Dacă te gândeşti la anul care urmează, ară pământul!
Dacă te gândeşti la următorii 10 ani, plantează arbori!
Dacă te gândeşti la următorii 100 de ani, educă copiii !!!”
Proverb chinezesc

ARGUMENT

Protecţia naturii devine tot mai mult una din cele mai importante
preocupări ale societăţii contemporane şi comportă trei aspecte
importante: prevenirea deteriorării mediului, acţiuni de depoluare
şi reconstrucţie ecologică, ce constau, în principal, în măsuri
reparatorii şi păstrarea sau întreţinerea zonelor depoluate.
Interesul şi dragostea pentru natură sunt la majoritatea
copiilor instinctive. In plus, comportamentele şi convingerile
formate copiilor la o vârsta cât mai fragedă sunt cele care se
pastrează cel mai bine toată viaţa. De aceea, prin parteneriatul
realizat de Şcoala Generală cu clasele I – VIII, , am pornit de la
interesul firesc al copiilor pentru plante şi animale, pentru ceea ce
reprezintă, în general, natura pentru ei.Pentru a fi prietenul naturii
trebuie să ai un comportament ecologic, s-o ocroteşti, menţinând
curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei, oriunde te-ai afla. Ocrotind
natura, ne ocrotim pe noi înşine!Ce ne oferă natura în schimbul
prieteniei noastre? Oare puteţi să vă imaginaţi o natură fără
clorofilă, fără iarbă, fără frunze, fără arbori şi păsări?
Viitorul se referă la caracterul preventiv al acţiunilor,
propunându-ne cu toţii să asigurăm o lume mai curată, în care
copilul să ştie că fiecare gest contează, atât al său, personal, cât şi
ca parte a unui grup în cadrul comunităţii.
Problema raportului dintre om şi mediul ambiant nu este nouă. Ea
a apărut odată cu cele dintâi colectivităţi omeneşti, căci omul cu
inteligenţa şi spiritul creator, nu s-a mulţumit cu natura aşa cum era
ea, ci a pornit cu curaj şi tenacitate la opera de transformare a ei,
potrivit nevoilor sale.
În epoca contemporană, o problemă de stringentă actualitate
este formarea şi educarea elevilor în spiritul unor responsabilităţi
umane ce vizează protecţia mediului înconjurător. Educaţia
pentru ocrotirea mediului constituie parte integrantă a unei educaţii
de bază. Absenţa sau ignorarea măsurilor imperios necesare de
apărare a mediului poate declanşa o criză ecologică cu
consecinţe majore pentru omenire. Formarea conştiinţei şi
conduitei ecologice devine o cerinţă deosebit de importantă
pentru orice demers educativ, atât şcolar, cât şi extraşcolar şi
prin orice tip de educaţie, fie ea formală, informală sau
nonformală. Şcoala este chemată să determine nu numai
sentimente de admiraţie faţă de frumuseţile naturii, ci şi
convingeri şi deprinderi de protejare a mediului înconjurător.
Prin diferitele discipline incluse în procesul de învăţământ avem
datoria morală de a implanta în spiritul fiecărui elev necesitatea
apărării mediului înconjurător împotriva poluării şi de a forma
conduita ecologică modernă.
Scopul educaţiei ecologice este de a forma cetăţeni conştienţi şi
preocupaţi de mediul natural şi de cel creat de om, care să
înţeleagă şi să acţioneze cu responsabilitate pentru ocrotirea
mediului, şi, de aici, necesitatea implicării în acest proiect într-o
măsură cât mai mare a cetăţenilor unei comunităţi prin instituţiile
existente.
Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai
atunci când elevii – cetăţenii de mâine – vor fi convinşi de
necesitatea ocrotirii naturii şi vor deveni factori activi în acţiunea
de conciliere a omului cu natura. Conştientizând frumuseţea
mediului local, promovând pitorescul zonei în care locuiesc, copiii
vor înţelege utilitatea acţiunilor ecologice.
TIPUL DE PROIECT : proiect local
DOMENIUL : ,, Educaţie ecologică pentru elevi şi comunitate ”
APLICANTUL: Şcoala Generală cu clasele I - VIII
INIŢIATOR ŞI COORDONATOR DE PROIECT ...
PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROIECT:
- Şcoala Generală cu clasele I - VIII - - Primăria şi Consiliul
Local Ieud
Obiectiv general:
Formarea comportamentului ecologic adecvat prin derularea de
acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător.
Obiective specifice:
Privind elevii
-lărgirea sferei cunoştinţelor referitoare la problemele de mediu
specifice zonei;
-dezvoltarea unor atitudini, comportamente, favorabile
ameliorării relaţiilor dintre om şi mediu;
-cultivarea capacităţii de cooperare în scopul protejării
mediului;
-formarea unei conştiinţe şi a unei gândiri ecologice;
-formarea unor deprinderi ecologice prin activităţi extracurriculare;
Privind cadrele didactice
-cultivarea capacităţii de cooperare în scopul protejării
mediului;
-popularizarea experienţelor pozitive privind educaţia pentru
ecologie;
-diseminarea informaţiilor despre problemele de mediu
specifice zonei în care se află şcoala implicată în proiect;
- dezvoltarea capacităţii de relaţionare cu instituţiile implicate
în proiect.
Privind membrii comunităţii locale
- implicarea concretă în desfăşurarea acţiunilor propuse;
- consolidarea parteneriatului şcoală – comunitate;
- formarea unor deprinderi ecologice.
GRUP ŢINTĂ:
 Elevii din învăţământul preuniversitar ( ciclul preşcolar,
primar şi gimnazial);
 Cadre didactice din unităţile participante;
 Personalul auxiliar al şcolii
 Membrii comunităţii;
 Instituţii locale.
DURATA:
 martie – aprilie 2017
RESURSE UMANE:
 Elevi, cadre didactice, parteneri implicaţi în proiect.
RESURSE MATERIALE
o Materiale necesare pentru ecologizare (mănuşi , saci
menajeri etc. )
o Materiale necesare pentru informare, evaluare şi
diseminare (aparat de fotografiat etc.)
RESURSE FINANCIARE
- din bugetul local al şcolii
DISEMINARE (SUGESTII):
 Fotografii ale activităţilor desfăşurate;
 Publicarea în revista şolii a unor materiale despre activităţile
desfăşurate;
 Realizarea unui ppt cu activităţile desfăşurate .
RISCURI ESTIMATE:
-vreme defavorabilă în desfăşurarea unor activităţi;
-dificultăţi în găsirea unor parteneri şi a unor sponsori care să
sprijine desfăşurarea activităţilor propuse.
IMPACT:
a) Modificarea percepţiei elevilor şi a membrilor comunităţii
asupra problemelor de mediu ;
b) Constituirea unei comunităţi responsabile ;
c) Creşterea interesului pentru protecţia mediului;
d) O mai bună colaborare între şcoală şi comunitatea locală.
REZULTATE AŞTEPTATE:
-îmbunătăţirea comportamentului elevilor vis-a vis de problematica
mediului;
-ecologizarea unor spaţii verzi;
-refolosirea unor deşeuri colectate;
-formarea coeziunii colectivului de elevi;
-formarea şi dezvoltarea unei atitudini positive faţă de mediul
înconjurător.
VALORI PROMOVATE:
-spiritul de echipă
-comunicare
-toleranţă
ETAPELE PROIECTULUI:
 FORMAREA ŞI ORGANIZAREA ECHIPEI : - martie 2017
- Încheierea protocoalelor de colaborare
- Prezentarea în Consiliul Profesoral al şcolii
-Stabilirea calendarului activităţilor
-Stabilirea responsabilităţilor
-Popularizarea proiectului
 DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE – martie -
aprilie 2017
 EVALUAREA PROIECTULUI – aprilie - mai 2017

ACŢIUNI PROPUSE SPRE DESFĂŞURARE

DENUMIREA ACTIVITĂŢI PERIOADA


ACTIVITĂŢII SPECIFICE
Pregătirea  Stabilirea echipei Martie 2017
proiectului  Întocmirea documentelor
 Stabilirea
responsabilităţilor
 Stabilirea calendarului
propriu de activităţi
„Fii şi tu o  22 martie ~ 15 aprilie – Martie -
picătură” Luna Protecţiei apei şi Aprilie
˝Un arbore Luna Pădurii 2017
plantat, un pas  22 martie – Ziua Mondială
înainte ” a Protecţiei Apelor
 15 aprilie – Ziua Pădurii
 Activităţi de ecologizare a
zonelor din preajma
apelor şi nu numai
 Plantare de puieţi în curtea
şcolii
 Imortalizarea acţiunilor
desfăşurate
Evaluarea  Prezentarea acţiunilor Aprilie - Mai
proiectului desfăşurate în revista şcolii 2017
şi în alte publicaţii de
specialitate
 Postare pe site –
www.didactic.ro;
 Realizarea unui ppt cu
activităţile desfăşurate .
1. Părţile contractante:
SCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII Ieud
B) PRIMĂRIA
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă
colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi
desfăşurării de activităţilor extraşcolare în cadrul PROIECTULUI
DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL – ECOLOGIC -
OCROTIND NATURA, NE OCROTIM PE NOI ÎNŞINE!
3. Grup ţintă:
 Elevii din învăţământul preuniversitar ( ciclul preşcolar,
primar şi gimnazial);
 Cadre didactice din unităţile participante;
 Personalul auxiliar al şcolii;
 Membrii comunităţii;
 Instituţii locale.
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă :
- să informeze şcolile despre proiectul educational ;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a activităţilor;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod
negativ imaginea proiectului;
- să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor cuprinse în
proiect.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- Participarea prin angajaţii comunitari, la activităţile iniţiate de
şcoală pentru sprijinirea elevilor şi a cadrelor didactice
îndrumătoare;
- Sprijinirea financiară a unităţii scolare în vederea asigurării
condiţiilor optime de desfăşurare a acţiunilor.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este
valabil pe perioada martie - mai 2017

II.Propuneti o grila de activitati pentru „Scoala altfel”

1. Activitatea Scopul activității Data Interval Nr.elevi/ Responsabil Parteneri


N (tipuri de activităţi) orar clasa
clasele

2. Concursuri - dezvoltarea 07.04.2017 8 -10 ClsI Înv. Profesor de


2 sportive spiritului competitiv sport
„Minte și de echipă prin
sănătoasă în desfășurarea de
corp sănătos” jocuri și concursuri
sportive
3. Întâlnire cu -însuşirea unor reguli 07.04.2017 10-12 ClsI Înv. Cabinetul
cadrele de menţinere a Medical Sobh
medicale sănătăţii şi Liliana
„Sănătatea, prevenirea
comoara cea îmbolnăvirii;
mai de preţ” învăţarea unor
tehnici de acordare a
primului ajutor.
4. Carnavalul -prezentarea unor 08.04.2017 8-10 ClsI Înv. Părinţii
primăverii costumaţii specifice elevilor
primăverii;
-dezvoltarea
sensibilităţii şi a
aptitudinilor artistice
în cântece, poezii,
desene, lucrării din
hârtie.
5. Micii -conştientizarea 08.04.2017 10-12 ClsI Înv. Părinţii
ecologişti – necesităţii protejării elevilor
plantăm pomi mediului;
şi flori -desfăşurarea unor
activităţi specifie,
plantarea de pomi şi
flori în parcul şcolii.

S-ar putea să vă placă și