Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA “ 1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE


Specializarea :Asistenţă Managerială în Sectoarele Public şiPrivat

EVOLUȚII ALE SECTOARELOR PUBLIC ȘI


PRIVAT
ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

COORDONATOR: Dr. Ec. Bogdan Manole Decebal

VASILE ANDREEA ROXANA

AN I MASTER, AMSPP
Cuprins

Cuprins........................................................................................................................................2
Principiile organizării administrației publice locale...................................................................3
Consiliul local.............................................................................................................................3
Atribuțiile consiliului local......................................................................................................4
Primarul.......................................................................................................................................6
Atribuțiile primarului..............................................................................................................7
Consiliul județean.......................................................................................................................8
Atribuțiile consiliului județean................................................................................................8
Atribuțiile președintelui consiliului județean..........................................................................9
Prefectul....................................................................................................................................10
Atribuțile prefectului.............................................................................................................11
BIBLIOGRAFIE.......................................................................................................................12

2
Principiile organizării administrației publice locale

Potrivit art. 120 din Constituție ” administrația publică din unitățile administrativ-
teritoriale se întemeiează pe principiile descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării
serviciilor publice.”

Autonomia locală poate fi definită ca fiind dreptul și capacitatea efectivă a autorităților


administrației publice locale de a soluționa și gestiona, în numele și în interesul
colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice.

Autonomia locală conferă autorităților administrației publie locale dreptul ca, în


limitele legii, să aibă inițiative în toate domeniile, cu excepția celor care sunt în mod expres în
competența altor autorități publice.

Principiul descentralizării presupune existența unor persoane publice locale,


desemnate de comunitate, care au atribuții proprii ce se reflectă direct în gestionarea și
administrarea activităților comunității noțiunea de descentralizare derivă din cea de autonomie
locală.

Principiul deconcentrării este, în realitate, o formă a centralizării constând în


recunoașterea agenților statului, repartizați pe întreg teritoriul țării, a unei anume puteri de
decizie.

Consiliul local
Constituirea consiliului local

Art. 121 alin. 1 din Constituție arată că ”Autoritățile administrației publice, prin care
se realizează autonomia locală în comune și orașe , sunt consiliile locale și primării aleși, în
condițiile legii.”

Legea nr. 215/20011 definește consiliul local ca fiind autoritatea deliberativă la nivel
local, în timp ce primarul este considerat autoritatea executivă.

Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleși prin vot universal, egal, direct,
secret și liber exprimat. Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabilește prin ordin al
prefectului, raportat la populația comunei sau orașului. Un consiliu local poate fi format din
minim 9 membri, pentru o localitatea cu o populație de până la 1500 de locuitori și din maxim
41 de membri, pentru localitățile în care populația depășește 400000 de locuitori.

Condițiile pe care o persoană fizică trebuie să le îndeplinească pentru a fi ales consilier


sunt:

- Să aibă calitatea de alegător


- Vârsta minimă de 23 de ani

1
Legea nr. 215/2001
3
- Să aibă domiciliul în comuna/orașul respectiv
- Să nu aibă funcția de magistrat (judecător sau procuror) sau să nu fie militar activ ori
alt funcționar căruia îi este interzis, potrivit art. 40 alin. (3) din Constituție, asocierea
în partide politice.

În 20 de zile de la data la care au avut loc alegerile pentru desemnarea consiliului local se
va ține și ședința de constituire, care se va convoca de către prefect. Pentru a fi legal
constituită, la această ședință trebuie să participe cel puțin două treimi din numărul
consilerilor aleși, dacă nu se asigură această majoritate, prefectul mai convoacă încă o dată
ședința de constituire.

Validarea mandatelor de consilieri locali se face de către o comisie de validare, aleasă prin
vot deschis dintre membri consiliului, pe întrega durată a mandatului. Comisia de validare
este alcătuită din 3-5 consilieri. Persoana al cărui mandat este supus validării nu poate lua
parte la vot. Contestarea validări sau invalidări mandatelor se face în termen de 5 zile,
răspunsul venind în termen de 30 de zile.

Atribuțiile consiliului local


Dintre atribuțiile consiliului local amintim următoarele:2

- Alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii și stabilește în


limitele normelor legale, numărul de persoane din aparatul local
- Aprobă statutul comunei sau al orașului, precum și regulamentul de organizare și
funcționae a consiliului
- Avizează sau apobă studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de
organizare și amenajare a teritoriului, documentații de amenajare a teritoriului și
urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvolare județeană, regională, zonală
- Aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a
rezervei bugetare, stabilește impozite și taxe locale, precum și taxe speciale
- Aprobă la propunerea primarului, organigrama, statul de funcții, numărul de personal
și regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propri de specialitate
- Administrează domeniul public și domeniul privat al comunei sau orașului
- Hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate
publică a comunei sau orașului
- Hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a
comunei sau orașului
- Stabilește măsurile necesare pentru construirea , întreținerea și modernizarea
drumurilor, podurilor, precum și a întregii infrastructuri aparținând căilor de
comunicații de interes local

2
Art. 38 din Legea nr. 215/2001

4
Funcționarea consiliului local

Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care se poate prelungi numai prin
lege organică,în caz de război sau catastrofă.

Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, lunar,la convocarea primarului și în


ședințe extraordinare, la cererea primarului sau cel puțin a unei treimi din numărul membrilor
consiliului.

Ordinea de zi se aprobă de consiliu, la propunerea celui care a cerut întrunirea, iar


modficarea acesteia ”se poate face numai pentru probleme urgente și numai cu votul
majorității consilierilor prezenți” (art. 44 din Legea nr. 215/2001).

La începutul fiecărei ședințe, secretarul prezintă procesul verbal al ședinței anterioare


și îl supune aprobării consiliului. Legea cere ca problemele înscrise pe ordinea de zi să fie
dezbătute numai însoțite de raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al
autorității administrației publice locale, raport care trebuie redactat în termen de 30 de zile de
la solicitarea inițiatorului.

Problemele privind bugetul local, administrarea domeniului public și privat al comunei


sau al orașului, participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală, se vor
discuta intotdeauna în ședință publică. În legătură cu aceste probleme, primarul poate propune
consultarea cetățenilor, prin referendum.

Actele și răspunderea consiliului local

Hotărârile privind bugetul local, precum și cele prin care se stabilesc impozite și taxe
locale se adoptă cu votul majorității consilierilor în funcție.

Hotărârile consiliului local se semnează de către consilierul care conduce ședința de


consiliu și se contrasemnează , pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care președintele
de ședință lipsește sau refuză să semneze, hotărârea de consiliu se semneză de către 3-5
consilieri.

Secretarul va comunica hotărârile consiliului local, primarului și prefectului, de îndată


dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptării.

Formele răspunderile consilierilor locali sunt următoarele:

- Răspunderea administrativ- disciplinară, care constă fie în declararea vacantă a locului


de consilier, fie în suspendarea din funcție, fie în alte sancțiuni prevăzute în
Regulamentul de funcționare a consiliului
- Răsunderea administrativ-patrimonială ce constă în repararea prejudiciului cauzat
printr-un act administrativ
- Răspundere penală
5
Mandatul de consilier încetează de drept în următoarele situații:

- Demisie
- Incompatibilitate
- Schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială
- Condamnarea, prin hotărâre judecătorească ramasă definitivă, la o pedeapsă privativă
de libertate
- Punerea sub interdicție judecătorească
- Pierderea drepturilor electorale
- Deces

Primarul

Primarul reprezintă o funcție tradițională în administrația publică locală în Europa cât


și pe alte continente

Legislația actuală a optat pentru alegerea primarului, la fel ca și consiliul local și cel
județean, direct de către membri comunității locale, indiferent dacă este vorba despre mediul
rural sau urban.

Astfel, potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală ” comunele și
orașele au câte un primar și un viceprimar, iar orașele reședință de județ au câte 2 viceprimari,
aleși în condițiile legii.

Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării


alegerilor, în camera de consiliu a judecătoriei în raza a cărei rază teritorială se află comuna
sau orașul.

Potrivit legii, primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică. Sarcinile pe care le are
de îndeplinit primarul sunt :

- De reprezentare
- De executiv al consiliului local
- De șef al administrației locale

În ceea ce privește atribuțiile primarului, aceastea pot fi clasificate în cinci categorii:

- Atribuții privind asigurarea respectării drepturilor și liertăților fundamentale ale


cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a
decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului
- Atribuții privind aducerea la îndeplinire a hotărârilor consililui local
- Atrbuții în domeniul economic și financiar
- Atribuții în domeniul social, cultural, științific, urbanistic
- Atribuții în domeniul organizatoric

6
Atribuțiile primarului
Atribuțile primarului sunt:3

- Asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a


prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor
Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor guvernului.
- Asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local
- Poate propune consiliului local consultarea populației prin referedum, cu privire la
problemele locale de interes deosebit
- Exercită funcția de ordonator principal de credite
- Întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le
supuse spre aprobare consiliului local
- Asigură ordinea publică și liniștea locuitorilor, prin intermediul poliției, jandarmeriei,
gardienilor publici, pompierilor și unităților de protecție civilă, care au obligația să
răspundă solicitărilor sale, în condițiile legii
- Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localități și îl supune spre
aprobare consiliului local
- Asigură repartizarea locuințelor sociale pe baza hotărâri consiliului local
- Îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă
- Emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege
- Propune consiliului local spre aprobare, în condițiile legi, organigrama, statul de
funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare a aparatului
propriu de specialitate
- Numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu de
specialitate al autorităților adiministrației publice locale, cu excepția secretarului.

În exercitarea atribuților sale, primarul emite dispoziții cu carater normativ sau individual.
Acestea devin executori după ce sunt aduse la cunoștință publică sau după ce au fost
comunicate persoanelor interesate.

Ca și în cazul hotărârilor consiliului local, dispozițiile primarului cu caracter normativ se


aduc la cunoștință publică în termen de 5 zile de la data comunicări oficiale către prefect.

Mandatul primarului este de 4 ani și se exercită până la depunerea jurământului de


primarul nou ales, putând fi prelungit prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

Mandatul primarului încetează de drept în unul dintre următoarele cazuri:

- Demisie
- Incompatibilitate
- Schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială
- Imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive,
cu excepția cazului în care este suspendat în condițiile legi
- Când alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a legii
privind alegerile locale
3
Art. 68 din Legea nr. 215/2001

7
- În cazul de condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă
privativă de libertate
- În cazul punerii sub interdicție judecătorească , în cazul pierderii drepturilor electorale.
- Deces

De asemenea mandatul primarului încetează de drept atunci când, în exercitarea atribuților


sale, a emis 3 dispoziți cu caracter normativ, într-un interval de 3 luni, care au fost anulate de
instanța de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și
irevocabilă.

În toate aceste cazuri prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului primarului.
Legea 215/2001 aduce ca o posibilitate nouă de încetare a mandatului primarului, înlăturarea
acestuia prin referedum local. Această posibilitate derivă din pricipiul simetriei juridice, prin
care primarul a fost ales de către colectivitatea locală și tot aceasta poate decide prin
referendum încetarea mandatului.

Consiliul județean

Acesta este autoritatea administrație publice locale, constituită la nivel județean,


pentru coordonarea activității consiililor comunale și orășenești, în vederea realizări servicilor
publice de interes județean.

Potrivit legii 215/2001 consiliul județean este compus din consilieri aleși prin vot
universal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile stabilte de legea privind alegerile locale.

Numărul membrilor fiecărui consiliu județean se stabilește de către prefect, în funcție


de populația județului, existentă la 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile sau, după caz, la
data de 1 iulie a anului care precede alegerile, variind între 31 de consilieri pentru o populație
de până la 350000 locuitori și 37 de consilieri pentru o populație de peste 650000 de locuitori.

În ceea ce privește atribuțile consiliului județean, trebuie avut în vedere că o parte


dintre ele sunt similare cu cele ale consiliului local, altele se asemănă cu cele ale primarului
iar, restul atribuțiilor sunt proprii consiliului județean.

Atribuțiile consiliului județean sunt următoarele:4

- Alege din rândul consilierilor un președinte și 2 vicepreședinți


- Aprobă la propunerea președintelui, regulamentul de organizare și funcționare a
consiliului județean, numărul de personal în limitele normelor legale, organigrama,
statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu de
specialitate, a instituțiilor și servicilor publice precum și a regiilor autonome de interes
județean
- Coordonează activitatea consiiilor locale ale comunelor și orașelor în vederea
realizării servicilor publice de interes județean
4
Art. 104 din Legea nr. 215/2001

8
- Aprobă bugetul propriu al județului, împrumuturile, virările de credite și modul de
utilizare al rezervei bugetare
- Aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar
- Stabilește impozite și taxe precum și taxe speciale în condițiile legii
- Hotărăște repartizarea pe comune, orașe și municipii a cotei din sumele defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, în condițiile legii
- Administrează domeniul public și privat al județului
- Hotărăște înfințarea de instituții publice și de servici publice de interes județean în
condițiile legii
- Hotărăște asupra reorganizării regiilor autonome de interes județean
- Aprobă construirea, întreținerea și modernizarea drumurilor, podurilor, precum și a
întregii infrastructuri aparținând căilor de comunicație de interes județean

În ceea ce privește funcționarea consiliului județean, mandatul acestuia este de 4 ani și


poate fi prelungit prin lege organică în caz de război sau catastrofă. Mandatul se exercită de la
data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou ales.

Consiliul județean se întrunește în ședințe ordinare o dată la 2 luni la convocarea


președintelui consiliului județean. El se poate întruni și în ședințe extraoridinare ori de câte ori
este necesar. Pentru ca o ședință a consiliului județean să se desfășoare în condiții legale este
necesară prezența majorității consilierilor în funcție.

Legea prevede condițiile dizolvării de drept a consiliului județean în cazul în care acesta
nu se întrunește timp de 6 luni consecutive sau nu a adoptat în 3 ședințe ordinare consecutive
nicio hotărâre.

Conducerea consiliului județean este asigurată de un președinte și 2 vicepreședinți aleși


dintre membri săi pe toată durata mandatului cu votul secret al majorității consilierilor aflați
în funcție.

Președintele și vicepreședinții consiliului județean primesc pe toată perioada exercitării


mandatului o indemnizație stabilită în condițiile legii.

Atribuțiile președintelui consiliului județean sunt:5

- Asigură respectarea prevederilor Constituției, punerea în aplicare a legilor, a


decretelor președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor guvernului și a
hotărârilor consiliului județean
- Întocmește proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului județean
- Întocmește și supune spre aprobare consiliului județean regulamentul de organizare și
funcționare a acestuia
- Conduce ședințele consiliului județean
- Coordonează și controlează activitatea instituțiilor și servicilor publice de sub
autoritatea consiliului județean
- Exercită funcția de ordonator principal de credite

5
Art. 116 din Legea nr. 215/2001

9
- Întocmeșete proiectul bugetul propriu al județului și contul de încheiere al exercițiului
bugetar
- Propune consiliului județean spre aprobare în condițiile legii organigrama, statul de
funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare a aparatului
prorpiu de specialitate a instituțiilor și servicilor publice de sub autoritatea acestuia
- Emite avizele, acordurile și autorizațiile data în competența sa prin lege

În exercitarea atribuților sale prevăzute de lege, președintele consiliului județean emite


dispoziții cu caracter normativ sau individual care devin executori numai după ce au fost
aduse la cunoștința publică sau au fost comunicate persoanelor interesate.

Prefectul

Potrivit art. 123 din Constituție prefectul este reprezentantul guvernului la nivel județean,
însă din interpretarea de ansamblu a normei constituționale rezultă următoarele calități ale
prefectului:

- Reprezentant al guvernului
- Șef al servicilor statului din județ
- Autoritate de tutelă administrativă pentru supravegherea respectării legii de către
autoritățile administrației publice locale

Pe baza articolului menționat mai sus, guvernul va numi un prefect în fiecare județ, acesta
fiind reprezentantul guvernului pe plan local.

Prefectul ca și subprefectul fac parte din categoria înalților funcționari publici.

Prefectul realizează exercitarea drepturilor și asumarea obligațiilor civile ale instituției


prefectului sau poate delega prin ordinca aceasta să se realizeze de către o altă persoană pe
care o reprezintă.

Prefectul este ordonator de credite, activitatea instituției prefectului este finanțată de la


bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor, având buget propriu
care se elaborează și se execută în condițiile legii.

Pentru a ocupa funcția de prefect, respectiv, subprefect persoana trebuie să aibă vârsta de
cel puțin 30 de ani pentru prefect și respectiv 27 de ani pentru subprefect, studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta și o vechime în specialitatea
absolvită de 5 ani pentru prefect și 3 ani pentru funcția de subprefect, să fi absolvit programe
de formare și perfecționare, să fi dobândit titlul de doctor în științe juridice sau administrative,
sau să fi exercitat cel puțin un mandat complet de parlamentar.

Atribuțile prefectului
Atribuțile prefectului:6

6
Art. 134 din Legea nr. 215/2001

10
- Asigură la nivelul județului realizarea intereselor naționale, aplicarea și respectarea
constituției, a legilor, a ordonanțelor și hotărârilor guvernului, a celorlalte acte
normative, precum și ordinii publice
- Acționează pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în programul de
guvernare
- Conduce prin compartimentele proprii de specialitate activitatea servicilor publice
deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice
centrale din unităților administrativ-teritoriale
- Stabilește împreună cu autoritățile administrației publice locale și județene prioritățile
de dezvoltare teritorială
- Verifică legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile
administrației publice locale și județene cu excepția actelor de gestiune
- Asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană și intensificarea
relațiilor externe

Prefectul numește în funcție prin ordin secretarul unității administrativ teritoriale și a


subdiviziunilor municipilor în urma promovării concursului organizat potrivit legii.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi sunt conferite de lege prefectul emite ordine cu


caracter individual sau normativ, acestea trebuind comunicate și aduse la cunoștință prin
publicare.

Pentru exercitarea atribuțiilor stabilite de lege prefectul dispune de un aparat propriu de


specialitate pe care îl conduce.

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale prefecțiloe se face de către o


comisie, constituită în condițiile prevăzute de legea nr. 188/1999 privind statutul
funcționarilor publici republicată.

Cazuri de încetare a funcției de prefect sau subprefect:

- Demisia
- Imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțile mai mult de 3 luni consecutiv
- Nerespectarea prevederilor art.17 și art. 22 alin (1) și (3) din lege
- Condamnarea definitivă la o pedeapsă privativă de libertate
- Pierderea drepturilor electorale
- Punerea sub interdicție judecătorească în condițiile legii
- Destituirea
- Obținerea calificativului nesatisfăcător
- Deces

Încetarea de drept a funcției de prefect sau subprefect se dispune Ministerul Administrației


și Internelor care va propune guvernului, respectiv primului ministru numirea altor persoane.

11
BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr.215 /2001 - Privind administraţia publica locala

12