Sunteți pe pagina 1din 15

CURS 1

1. Detaliaţi factorul determinant Capabilităţile organizaţiei militare. Explicaţi și


exemplificați impactul acestuia asupra strategiilor în domeniul militar.
Capabilitățile organizației militare reprezintă ansamblul de abilități și competențe
( tehnologice, financiare, organizatorice, managerial etc.) de care dispune
organizația militară la un moment dat influențează în mod decisive conceperea și
aplicarea strategiei și implicit adoptarea modalităților de îndeplinire a obiectivelor
acesteia.
2. Detaliaţi factorul determinant Caracteristicile societăţii. Explicaţi și
exemplificați impactul acestuia asupra strategiilor în domeniul militar.
Caracteristicile societății: structura populației ( vîrstă, sex, medii de proveniență,
categorii de pregătire etc.), structura profesională a populației apte de muncă,
gradul de migrare a forței de muncă( intern și internațional) etc
3. Detaliaţi factorul determinant Cultura organizaţiei militare. Explicaţi și
exemplificați impactul acestuia asupra strategiilor militare.
Cultura organizației militare- Caracteristici ca: coeziunea în cadrul
microstructurilor, asumarea riscurilor, amploarea și modul de abordare a
conflictelor din organizație, acceptarea nivelului recompenselor față de munca
depusă, recunoașterea meritelor etc. determină, fără echivoc, procesul de adoptare,
implementare și evaluare a strategiilor în domeniul military, având în vedere
cantitatea și calitatea implicării factorului uman în realizarea acestora.
4. Detaliaţi factorul determinant Implicaţiile reglementărilor legislative asupra
organizaţiei. Explicaţi și exemplificați impactul acestuia asupra strategiilor în
domeniul militar.
Implicațiile reglementărilor legislative asupra organizației: ritmicitatea,
rigurozitatea și coerența legilor specifice domeniului militar și a legilor conexe
acestui domeniu etc.
5. Detaliaţi factorul determinant Riscurile şi ameninţările potenţiale faţă de
activităţile şi acţiunile militare. Explicaţi și exemplificați impactul acestuia asupra
strategiilor militare.
Riscurile și amenințările potențiale față de activitățile și acțiunile militare- Orice
activitate umană comportă un set de riscuri și amenințări referitoare la procesul de
atingere a obiectivelor propuse, iar pentru organizația militară acest set este cu
mult mai complex, avându-se în vedere cele trei planuri care în care se pot derula
activitățile specifice: la pace, în situații de criză sau la război. Strategiile
organizației militare trebuie să identifice și să evalueze aceste riscuri și amenințări,
pe tipuri de situații, și să găsească soluțiile de contracarare în viitor deoarece
obiectivele acestei instituții trebuie atinse cu obligativitate.
6. Detaliaţi factorul determinant Viziunea strategică a managerilor militari.
Explicaţi și exemplificați impactul acestuia asupra strategiilor în domeniul militar.
Viziunea strategică a managerilor militari- Abordarea strategică implică din partea
managerilor analizarea și asumarea riscurilor față de nivelul performanțelor
stabilite și de timpul avut în vedere pentru atingerea acestora. În domeniul miliar,
țintele urmărite în desfășurarea activităților se ating, de regulă, pe perioade medii și
lungi de timp (de exemplu, instruirea subunităților pentru acțiuni în teatrele de
operații sau îndeplinirea misiunii ulterioare) și implică o serie de riscuri ce nu pot
fi înlăturate definitiv (de exemplu, accentuarea stării de oboseală sau stress,
pierderea de membri ai echipei de asalt), necesitând- în aceste condiții-
managerilor militar să acționeze în prezent pentru viitor fără să privească înapoi: ,,
misiunea înainte de toate’’
7. Detaliaţi oportunitatea reieşită din analiza organizaţiei (analiza SWOT) pentru
organizaţia militară: intrarea unor noi furnizori pe piaţă. Evidenţiaţi implicația
acestei oportunităţi pentru organizarea activităţilor militare.
Intrarea unor noi furnizori pe piață- creșterea numărului de furnizori de bunuri
materiale și servicii, deci a concurenței pe un anumit segment de piață, nu poate fi
decât benefică organizației militare, întrucât ar reuși să achiziționeze produse mult
mai ieftine, la aceleași niveluri calitative.
8. Detaliaţi oportunitatea reieşită din analiza organizaţiei (analiza SWOT) pentru
organizaţia militară: posibilităţi de încheiere a unor contracte de leasing.
Evidenţiaţi implicația acestei oportunităţi în planificarea activităţilor militare.
Posibilități de încheiere a unor contracte de leasing- diversificarea acestor servicii
pe piața națională poate conduce, pentru derularea anumitor activități specifice
organizașiei militare, la accesarea de către instituția militară a unor genuri de
servicii pentru degrevarea de anumite sarcini sau de eficientizare a procesului de
înzestrare cu tehnică (de exemplu, achiziționarea de sisteme informatice sau de
anumite mijloace de transport).
9. Detaliaţi oportunitatea reieşită din analiza organizaţiei (analiza SWOT) pentru
organizaţia militară: creşterea rapidă a pieţei. Evidenţiaţi implicația acestei
oportunităţi asupra nivelului de îndeplinire a obiectivelor organizaţiei militare.
Creșterea rapidă a pieței- chiar dacă nu este o oportunitate directă pentru
organizația militară, ea poate să beneficieze de această evoluție din perspectiva
creșterii veniturilor la bugetul de stat și direcționarea unei părți din acestea de către
puterea executivă a statului pentru apărarea națională.
10. Detaliaţi punctul forte reieşit din analiza organizaţiei (analiza SWOT) pentru
organizaţia militară: existenţa unei direcţii strategice clare. Evidenţiaţi implicația
acestui punct forte în organizarea activităţilor militare.
Existența unei direcții strategice clare- România, prin consens național, a decis să
își asigure securitatea națională prin aderarea șa structuri colective de securitate
(NATO, UE, OSCE etc.) ce au viziuni strategice clar delimitate.
11. Detaliaţi punctul forte reieşit din analiza organizaţiei (analiza SWOT)
pentru organizaţia militară: existenţa unei imagini foarte favorabile a
organizaţiei militare. Evidenţiaţi implicația acestui punct forte în planificarea
activităţilor militare.
Existența unei imagini favorabile- Armata României are o imagine deosebit de
favorabilă, atât în mediul opiniei publice naționale, cât și în mediul internațional.
Percepția încrederii populației din România asupra modului în care își desfășoară
activitățile instituția militară este de 73% pozitivă, iar toate opiniile
reprezentanților armatelor membre NATO în legătură cu modul de îndeplinire a
misiunilor ce au revenit unităților și subunităților militare românești, fie în teatrele
de operații internaționale, fie în programele de antrenament în comun, au fost
numai la nivel elogiativ.
12. Detaliaţi punctul forte reieşit din analiza organizaţiei (analiza SWOT)
pentru organizaţia militară: existenţa unei competenţe distinctive pe unul sau
mai multe planuri. Evidenţiaţi implicația acestui punct forte asupra nivelului
de îndeplinire a obiectivelor organizaţiei militare.
Existența unei competențe distinctive pe unul sau mai multe planuri (managerial,
organizatoric, al pregătirii personalului, costurilor etc.)- organizația militară
dispune de manageri militari bine pregătiți, orientați, în general, spre obținerea
succesului cu un consum redus de resurse.
13. Detaliaţi punctul forte reieşit din analiza organizaţiei (analiza SWOT)
pentru organizaţia militară: calitatea ridicată a culturii organizaţiei militare.
Evidenţiaţi implicația acestui punct forte în organizarea activităţilor militare.
Calitatea ridicată a culturii organizaționale- în organizația militară elementele
culturii organizaționale ale acesteia se definesc și se construiesc pritnre altele pe
ordine și disciplină în derularea activităților individuale și colective,
responsabilitate și inițiativă în ceea ce privește derularea proceselor manageriale,
patriotism trăit ca o stare de spirit din perspectiva motivației de accedere în acest
sistem, cultul respectului față de managerii de pe orice nivel ierarhic al institușiei
militare ca rezultantă a recunoașterii valorii acestora, eleganță în modul de purtare
a uniformei organizașiei în orice situație etc.
14. Detaliaţi punctul slab reieşit din analiza organizaţiei (analiza SWOT)
pentru organizaţia militară: vulnerabilitatea faţă de evoluţiile pieţei.
Evidenţiaţi implicația acestui punct slab în planificarea activităţilor militare.
Vulnerabilitatea față de evoluțiile pieței- modul de funcționare a bugetului de stat,
deci implicit a bugetului destinat apărării, depinde în mod covârșitor de evoluția
agenților economici din România, în consecință existând posibilitatea ca derularea
activităților din domeniul militar să aibă de suferit din această cauză (de exemplu,
intrarea în faliment a unor firme furnizoare de bunuri materiale și servicii către
organizația militară sau creșterea bruscă și puternică a prețurilor la anumite bunuri
materiale etc.).
15. Detaliaţi punctul slab reieşit din analiza organizaţiei (analiza SWOT)
pentru organizaţia militară: existenţa unor dezavantaje competitive.
Evidenţiaţi implicația acestui punct slab asupra nivelului de îndeplinire a
obiectivelor organizaţiei militare.
Existența unor dezavantaje competitive (handicap tehnologic, costuri ridicate etc.)-
având în vedere cerințele actuale și de perspectivă în ceea ce privește misiunile
Armatei României, dotarea fiecărei categorii de forțe ale acesteia, mai ales din
punct de vedere tehnic, este rămasă în urmă, comparativ cu a celorlalți membri ai
Alianței Nord-Atlantice (de exemplu, din fondurile planificate pentru îndeplinirea
obiectivelor forței în anul 2009, a fost alocat numai un procent de 12,45%,
principala problemă rămânând, în continuare, susținerea financiară a implementării
acesteora).
16. Detaliaţi ameninţarea reieşită din analiza organizaţiei (analiza SWOT)
pentru organizaţia militară: puterea crescândă de negociere a furnizorilor.
Evidenţiaţi implicația acestei ameninţări asupra nivelului de îndeplinire a
obiectivelor organizaţiei militare.
Puterea crescândă de negociere a furnizorilor- obținerea unor poziții dominante pe
piață a unor furnizori de bunuri materiale și servicii pentru domeniul militar poate
conduce la o creștere a prețurilor la ofertele acestora și, implicit, la necesitatea
reconfigurării programelor strategice privind, de exemplu, înzestrarea armatei.
17. Detaliaţi ameninţarea reieşită din analiza organizaţiei (analiza SWOT)
pentru organizaţia militară: schimbări demografice nefavorabile. Evidenţiaţi
implicația acestei ameninţări asupra nivelului de îndeplinire a obiectivelor
organizaţiei militare.
Schimbări demografice nefavorabile- organizația militară depinde în mod capital
de calitatea și cantitatea resursei umane atrase pentru a servi interesele națiunii și în
mod categoric o evoluție negativă în domeniul demografic va aduce repercusiuni
nefaste asupra managementului resurselor umane, pe de o part, și asupra procesului
de management în ansamblul său, pe de altă parte.
18. Detaliaţi ameninţarea reieşită din analiza organizaţiei (analiza SWOT)
pentru organizaţia militară: intrarea într-o perioadă de recesiune economică.
Evidenţiaţi implicația acestei ameninţări asupra nivelului de îndeplinire a
obiectivelor organizaţiei militare
Intrarea într-o perioadă de recesiune economică la nivel național sau internațional-
va conduce, fără echivoc, la diminuarea cheltuielilor generale ale statului din cauza
reducerii veniturilor la bugetul național, iar cheltuielile de apărare vor avea de
suferit în mod direct, în ceea ce privește volumul repartizat de cître puterea
executivă.
CURS 2
19. Prezentaţi conceptele suport logistic şi sprijin logistic. Identificaţi şi
explicaţi diferenţele şi intercondiţionările dintre acestea. Exemplificați.
Suportul logistic- totalitatea bunurilor materiale și echipamentelor necesare unei
structuri conform prevederilor statelor de organizare și normelor de înzestrare.
Sprijinul logistic- totalitatea activităților ce se desfășoară de către structurile
logistice, în scopul asigurării forțelor cu tot ceea ce le este necesar pentru
menținerea suportului logistic necesar ducerii acțiunilor militare.
20. Prezentaţi conceptele: logistică de producţie şi logistică de consum.
Identificaţi şi explicaţi diferenţele şi intercondiţionările dintre acestea.
Exemplificați.
Logistica de producție (logistica achiziției) este componenta logisticii care se
ocupă cu cercetarea, proiectarea, dezvoltarea, fabricarea, contractarea și achiziția
tehnicii, echipamentelor, bunurilor materiale și serviciilor.
Logistica de consum (logistica trupelor) este componenta logisticii care se ocupă
cu cererea, recepția, depozitarea, transportul, mentenanța, operarea și scoaterea din
funcțiune a bunurilor materiale și a serviciilor
21. Prezentaţi conceptul de aprovizionare – componentă a logisticii. Detaliaţi
şi exemplificaţi activităţile specifice aprovizionării tehnico-materiale.
Aprovizionarea se executa pe baza de repartitie, prin achizitii pe plan local, din
sursele stabilite de e^aloanele superioare, potrivit legilor Tn vigoare. Sprijinul
logistic al operatiilor Tntrunite va fi asigurat din urmatoarele tipuri de surse de
aprovizionare :
a) sursele militare, fie din organica fortelor, fie puse la dispozitia comandantului de
catre Elementul de sprijin national/National Support Element - NSE;
b) sursele civile din zona de operatii, cele dispuse convenabil, Tn scopul derularii
eficiente și în conditii de siguranta a contractelor;
c) sursele contractate sau rechizitionate În zona de operatii;
22. Prezentaţi conceptul de stoc, tipologia acestuia și clasele de aprovizionare
a materialelor. Argumentați utilitatea folosirii acestora în acțiunile militare.
23. Prezentaţi principiile logisticii responsabilitatea şi vizibilitatea. Identificaţi
şi explicaţi 2 (două) implicaţii asupra modului de desfăşurare a acţiunilor militare.
Exemplificați.
a) Responsabilitatea - presupune luarea tuturor masurilor pentru realizarea gradului
de suport logistic ordonat la locul §i in timpul potrivit §i reprezinta principiul de
baza al logisticii, deoarece toate celelalte principii devin irelevante daca sistemul
logistic nu poate sprijini conceptia operatiei. Acest principiu este fundamental in
ceea ce prive§te realizarea sprijinului logistic al fortelor deoarece logistica, prin
structurile specializate, este obligata sa asigure tuturor militarilor hrana,
echipamentele, armamentul §i munitia necesare desfa§urarii oricarei actiuni
militare - obligate ce trebuie inteleasa din perspectiva asumarii §i con§tientizarii
rolului fiecarui logistician in asigurarea nivelului optim de suport logistic fiecarei
actiuni militare.
h) Vizibilitatea - presupune cunoașterea și efectuarea schimbului de informatii
privind datele referitoare la disponibilitatea, desfa§urarea §i sprijinul logistic al
fortelor. Succesul unei actiuni militare depinde fundamental de modul in care
functioneaza interconditionarile dintre componentele sistemului militar;
manifestarea sistemica a structurilor militare presupune obligatoriu un flux eficace
și eficient, in timp real de informatii pe baza caruia sa se ia cele mai adecvate
decizii la nivelul actiunii militare, fundamentate pe cele mai viabile modalitati de
asigurare a suportului logistic al fortelor.
24. Prezentaţi principiile logisticii: autoritatea şi suficienţa. Identificaţi şi explicaţi
2 (două) implicaţii asupra modului de desfăşurare a acţiunilor militare.
Exemplificați.
Autoritatea - confera comandantilor structurilor operationale §i administrative
drepturi depline asupra resurselor logistice din zona lor de responsabilitate, pentru
sustinerea fortelor in modul cel mai eficient. Fiecare comandant, in limita
competentelor stabilite §i a reglementarilor in vigoare, are dreptul de a dispune
modul §i timpul in care resursele materiale, existente in zona de actiune a trupelor
sale, se aprovizioneaza, repartizeaza §i asigura de fortele de logistica pentru
subunitatile subordonate.
Suficienta- capacitatea de a furniza provizii §i servicii esentiale in cantitati
minime, pentru initierea operatiilor; nicio operatie nu va fi initiata fara a exista la
dispozitie cantitatile minime esentiale destinate sprijinului. Este cat se poate de
evident faptul ca fara constituirea unui suport logistic minimal, proiectarea de catre
comandanti a unor decizii care sa contribuie la indeplinirea misiunilor se
transforma intr-un proces zadarnic, putand conduce chiar la compromiterea
iremediabila a intregii actiuni militare.
25. Prezentaţi principiile logisticii: cooperarea şi promptitudinea. Identificaţi şi
explicaţi 2 (două) implicaţii asupra modului de desfăşurare a acţiunilor militare.
Exemplificați.
Promptitudinea - presupune realizarea sprijinului logistic, la locul potrivit §i in
timp oportun. Raspunsul fortelor de logistica implicate in asigurarea sprijinului de
specialitate catre fortele luptatoare trebuie sa fie imediat, constand in cantitatile §i
calitatile solicitate, in momentele in care este nevoie de acestea.
Cooperarea - vizeaza conjugarea tuturor eforturilor, in vederea realizarii sprijinului
logistic adecvat al fortelor participante la operatia intrunita. A actiona intrunit
solicita participarea conjugate a tuturor fortelor (terestre, navale sau aeriene) pentru
indeplinirea unei misiuni, drept consecinta suportul logistic trebuie adecvat
modului de desfa§urare a actiunilor acestor structuri, indiferent de sursele de
aprovizionare existente §i elementele de logistica care il asigura.
26. Prezentaţi principiile logisticii: previziunea şi mobilitatea. Identificaţi şi
explicaţi 2 (două) implicaţii asupra modului de desfăşurare a acţiunilor militare.
Exemplificați.
Previziunea- presupune identificarea §i evaluarea, din timp, a cauzate de lipsuri
esentiale, care puteau fi anticipate. Dinamica ridicata a actiunilor militare actuale
impune fortelor de logistica sa determine necesarul de resurse materiale in
concordanta cu evolutia acestor actiuni - astfel, obiectivele de atins prin diferite
misiuni, in orizont de timp imediat §i ulterior, solicita o sustinere adecvata cu
resurse materiale, deci logistica trebuie sa fie in masura sa asigure material orice
decizie pe care comandanjii militari o iau in legatura cu evolutia actiunilor militare
pe care le desfașoară.
Mobilitatea - reprezinta capacitatea de dislocare/redislocare, in timp scurt,
concomitent cu realizarea sprijinului logistic pentru mentinerea capacitatii de lupta
a fortelor. Orice actiune militare se poate desfa§ura cu succes daca ii sunt asigurate
la un nivel optim resursele materiale necesare sustinerii fortelor angajate in acea
misiune; dinamica mi§carilor acestora in teren impune o mi§care concordanta a
structurilor de logistica pentru a realiza gradul optim de suport logistic, printr-o
dispunere adecvata unei reactii corespunzatoare pe linie de asigurare materiala.
27. Prezentaţi conceptele: mentenanţă preventivăşi mentenanţă corectivă.
Identificaţi şi explicaţi diferenţele şi intercondiţionările dintre acestea.
Exemplificați.
28. Detaliaţi acţiunile de mentenanţă: recuperarea şi evacuarea. Identificaţi şi
explicaţi intercondiţionările dintre acestea. Exemplificați.
CURS 3
29. Explicaţi caracteristica profesiei militare: „complexitatea activităţilor din
domeniul militar”. Evidenţiaţi efectul acestei caracteristici asupra procesului de
recrutare şi selecţie a resurselor umane.
30. Explicaţi caracteristica profesiei militare: „privarea/ renunţarea voluntară a
unor drepturi cetăţeneşti”. Evidenţiaţi efectul acestei caracteristici asupra
procesului de recrutare şi selecţie a resurselor umane.
31. Explicaţi caracteristica profesiei militare: „riscuri ridicate în executarea
misiunilor”. Evidenţiaţi efectul acestei caracteristici asupra procesului de recrutare
şi selecţie a resurselor umane.
32. Prezentaţi determinarea internaţională Caracteristicile mediului de securitate
regional, zonal şi global şi identificaţi implicaţiile asupra domeniului resurselor
umane dezvoltarea (perfecționarea) personalului.
Caracteristicile mediului de securitate regional, zonal și global- România trebuie să
poată răspundă cu promptitudine și adecvat la acșiunea riscurilor și amenințărilor
prezente și viitoare și, în consecință, resursa umană necesară trebuie să comporte o
serie de caracteristici diferite față de cerințele generale ale pieței muncii.
Relatiile angajati - angajator: legislatia (drepturi, oportunitati si obligatii egale),
regulament de organizare §i functionare, informarea/ consilierea personalului,
comunicarea §i negocierea;
33. Prezentaţi determinarea naţională Reforma internă a instituţiei militare şi
identificaţi implicaţiile asupra domeniului resurselor umane: organizarea şi
proiectarea posturilor.
Reforma interna a institutiei militare - trecerea la profesionalizarea armatei prin
renuntarea la serviciul militar obligatoriu a determinat o rea§ezare a sistemului de
recrutare §i selectie a viitorilor militari;
Organizarea §i proiectarea posturilor: proiectul de organizare §i de perfectionare a
acesteia, proiectarea posturilor, analiza posturilor;
34. Prezentaţi determinarea naţională Transformările sociale, economice, politice,
culturale din cadrul societăţii româneşti actuale şi identificaţi implicaţiile asupra
domeniului resurselor umane recompensele angajaţilor.
Transformarile sociale, economice, politice, culturale din cadrul societatii
romanești actuate- reformele structural in cadrul tuturor domeniilor din tara noastra
implica o multitudine de implicatii asupra organizatiei militare: acutizarea
fenomenelor economice §i manifestarea crizei economico-financiare, perceptia
locului §i rolului profesiei militare in cadrul societatii etc.;
Recompensele angajatilor: sisteme de plata, plata pentru calificare, plata pentru
conditiile de munca, plata pentru intensitatea muncii, recompense pentru fidelitate,
participare etc., alte avantaje pentru angajati;
35. Prezentaţi determinările naţionale Evoluţia curentă şi de perspectivă a
factorului demografic şi identificaţi implicaţiile asupra domeniului resurselor
umane asigurarea personalului.
Evolutia curenta și de perspectivă a factorului demografic - scaderea natalitatii,
creșterea mortalitatii sau rata emigrarii cetatenilor romani implica o serie de
dificultati privind atragerea resursei umane in organizatia militara;
Asigurarea personalului: previzionarea necesarului de personal, planificarea
resurselor umane (numar §i structuri), recrutarea §i selectia personalului, evaluarea
calitatilor §i a§ezarea personalului pe posturi;
36. Prezentaţi principiile managementului resurselor umane: principiul priorităţilor
nevoilor armatei şi principiul şanselor egale. Detaliaţi modul de utilizare/ aplicării
acestor principii în cariera militară.
37. Prezentaţi principiile managementului resurselor umane: principiul
diviziunii responsabilităţii de decizie privind evoluţia în carierăşi principiul
transparenţei. Detaliaţi modul de utilizare/ aplicării acestor principii în domeniul
militar.
38. Prezentaţi principiile managementului resurselor umane: principiul
dialogului direct şi principiul punctelor obligatorii de parcurs pentru evoluţia în
carieră. Detaliaţi utilitatea aplicării acestor principii pentru domeniul militar.
CURS 4
39. Prezentaţi conceptele de data, circuit şi flux informaţional, mijloace de tratare a
informaţiilor şi modul în care acestea se găsesc în mod concret în organizaţia
militară. Exemplificați.
Structura sistemuiui informational al managementului
Data exprima o descriere letrica §i/sau cifrica a unui fenomen, proces, obiect, fapt,
eveniment sau a unei actiuni din cadrul sau din afara organizatiei militare.
Ea poate fi considerată componenta primara a sistemuiui informational. Este
constituita dintr-un grup de simboluri structurate conform unei sintaxe prestabilite,
tnregistrata pe un suport material §i care poate fi prelucrata manual, mecanic,
electronic sau combinat.
Fluxul informational reprezinta ansamblul informatiilor necesare desfa§urarii unei
anumite operatii, actiuni sau activitati ce se transmite intre emitent §i destinatar, cu
precizarea punctelor intermediare de trecere. El este caracterizat prin continut,
volum, frecventa, calitate, directie, forma, suport etc.
Circuitul informational desemneaza drumul (traiectoria) pe care circula o
informatie de la generarea pana la arhivarea sau distrugerea sa, in functie de
caracteristicile organizatorice ale emitatorilor §i benefficiarilor de informatii.
Mijloacele de tratare a informatiilor constituie componenta tehnico-materiala a
sistemului informational §i include toate instrumentele §i echipamentele care sunt
implicate in tratarea (culegerea, inregistrarea, prelucrarea §i transmiterea) §i
stocarea informatiilor, incepand cu cele mai simple - creion, stilou, hartie §i
incheind cu cele mai complicate sisteme automate de calcul.
40. Prezentaţi conceptele de informaţie, suport purtător de informaţie, procedură
informaţională şi modul în care acestea se găsesc în mod concret în organizaţia
militară. Exemplificați.
Informatia reprezinta reflectarea in conștiința oamenilor a legaturilor obiective
cauza - efect din lumea reala inconjuratoare și consta in știri, inștiintari, mesaje
privind starea sau conditiile unor procese §i fenomene ce constituie noutate §i
prezinta interes in sensul ca spore§te gradul de cunoaștere a proceselor și
fenomenelor respective.
Spre deosebire de data, informatia aduce un plus de cunoaștere constituind
elemental fundamental al sistemului informațional, material primă în elaborarea și
fundamentarea deciziilor.
Procedurile informationale exprima ansamblul elementelor prin care sestaBilesc
modalita|ile de culegere, înregistrare, transmitere §i prelucrare a informatiilor.
41. Explicaţi tripla dimensiune a informaţiilor şi exemplificaţi, din această
perspectivă, rolul acestora în managementul organizaţiei militare. Exemplificați.
Informatiile prezinta o tripla dimensiune
-social-generala, ce exprimS rolul informatiei, in manifestarea componentilor
organizatiei ca cetateni ai tarii, ca purtatori ai anumitor drepturi și obligatii in
exercitarea carora informatiile au o pondere apreciabila;
-organizationala, ce exprima rolul deosebit al informatiilor in stabilirea §i
operationalizarea obiectivelor organizatiei militare pe o anumita perioada de timp;
-individuală, in sensul ca prin continut și mod de prezentare influenteaza
substantial atat potentialul și aspiratiile fiecarui individ, cat §i gradul de satisfacere
a acestor aspiratii.
42. Detaliaţi cerinţele calitative ale informaţiei: acurateţea şi oportunitatea.
Identificaţi/ exemplificați câte o implicaţie pentru fiecare cerinţă asupra modului
de derulare a procesului decizional militar.
-oportunitatea, exprima calitatea informatiei de a fi disponibila in momentul cand
este solicitata;
-acuratetea exprima valoarea informafiei și se refera la reflectarea exacta a realitații
cantitative și calitative; se apreciaza — prin coeficientul de precizie;
43. Detaliaţi cerinţele calitative ale informaţiei: complexitatea şi utilitatea.
Identificaţi/ exemplificați câte o implicaţie pentru fiecare cerinţă asupra modului
de derulare a procesului decizional militar.
- utilitatea, exprima calitatea informatiei de a avea esenta, continut; se apreciaza cu
ajutorul coeficientului de utilitate.
- complexitatea, exprima calitatea informatiei de a confine elemente de cunoa§tere
in asemenea masura incat sa permita conturarea unei imagini cat mai complete
asupra evenimentului respectiv;
44. Detaliaţi cerinţele calitative ale informaţiei: relevanţa şi consistenţa.
Identificaţi/ exemplificați câte o implicaţie pentru fiecare cerinţă asupra modului
de derulare a procesului decizional militar.
- relevanta, exprima calitatea informatiei de a furniza acele cunpgtinte care lipsesc
in luarea unei decizii;
- consistenta, exprima calitatea informatiei de a fi sufficient de cuprinzătoare încât
să poată furniza cât mai multe cunoștințe
45. Prezentaţi şi exemplificaţi funcţia decizională şi funcţia educaţională a
sistemului informaţional al managementului organizaţiei militare.
Functia educational a sistemului informational rezida din asigurarea de informatii
ce au caracter formativ prin a caror tratare se determine o creștere a gradului de
adaptare a tuturor membrilor organizatiei militare la modalitatile specifice de
îndeplinire a obiectivelor.
Functia decizională exprima menirea sistemului informational de a asigura
elementele informationale necesare fundamentarii tuturor categoriilor de decizii în
domeniul militar. In fond, deciziile sunt rezultatul unui proces amplu de culegere,
Înregistrare, prelucrare și transmitere a informatiilor. Fare informatii, fare fluxuri și
circuite informationale nu se poate vorbi despre conditii minime pentru
fundamentarea unor decizii eficiente, prin care fiecare comandant sa minimizeze la
maxim riscurile aferente oricarei acțiuni militare.
46. Prezentaţi şi exemplificaţi funcţia operaţională şi funcţia de documentare a
sistemului informaţional al managementului organizaţiei militare.
Functia operatională este cea prin care sistemul informational asigura
operationalizarea deciziilor luate și, implicit, realizarea tuturor genurilor de
obiective ale organizatiei militare. Astfel, totalitatea datelor și informatiilor, dar și
ansamblul circuitelor și fluxurilor informationale contribuie atat la întelegerea
corecta a deciziilor adoptate, cat și la transmiterea și aplicarea acestora.
Functia de documentare a sistemului informational exprima menirea lui de a
prelucra și înregistra informatii necesare imbogatirii cunoștintelor personalului și
modalitatilor de actiune ale acestuia, posibil a fi utilizate în viitor pentru luarea și
aplicarea deciziilor militare.
47. Detaliaţi obiectivul subsecvent al sistemului de comandă şi control C4ISR:
Producerea unităţii de efort. Identificaţi/exemplificați utilitatea îndeplinirii acestui
obiectiv în cadrul obiectivelor globale ale unei structuri militare.
Producerea unitatii de efort- prin informarea și combinarea ideilor §i opiniilor
diverșilor comandanti și/sau persoane cu responsabilitati _ majore, sistemele
C4ISR trebuie sa ajute fortele militare §i elementele de logistica. Aceasta permite
ca viziunile mai multor expert; sa fie aduse in discutie, la fiecare misiune primita.
48. Detaliaţi obiectivul subsecvent al sistemului de comandăşi control C4ISR:
Exploatarea totală a capabilităţilor forţelor. Identificaţi/exemplificați utilitatea
îndeplinirii acestui obiectiv în cadrul obiectivelor globale ale unei structuri
militare.
Exploatarea totala a capabilitatii fortetor - sistemele C4ISR trebuie sa fie
planificate pentru a sprijini personalul in a percepe realitatea, a actiona și a lua
decizii. Aceasta create eficienta umana pe timpul operatiilor. Sistemul trebuie sa
fie simplu, ușor de inteles și exploatat, indeosebi pentru situatii de stres major
(managementul crizelor).
49. Detaliaţi obiectivul subsecvent al sistemului de comandăşi control C4ISR:
Furnizarea de informaţii critice, rapid şi cu precizie. Identificaţi/exemplificați
utilitatea îndeplinirii acestui obiectiv în cadrul obiectivelor globale ale unei
structuri militare.
Furnizarea de informatii critice, rapid și cu precizie - sistemele C4ISR trebuie sa
fie in masura sa raspunda rapid cererilor de informatii, sa plaseze și sa obtina
(mentina) informatia acolo unde ea este ceruta.
50. Detaliaţi obiectivul subsecvent al sistemului de comandă şi control
C4ISR: Fuziunea informaţiilor. Identificaţi/exemplificați utilitatea îndeplinirii
acestui obiectiv în cadrul obiectivelor globale ale unei structuri militare.
Sistemele C4ISR trebuie să producă vizualizări de situații, simultane, exacte (cu
acuratețe) care să reflecte și să răspundă nevoilor diferișilor utilizatori din sistem.
Principial, nu se poate realize o fuziune de informații, care să răspundă nevoilor
tuturor utilizatorilor, totuși, dacă toți utilizatorii sistemului au informații concise, la
timp și relevante, atunci se asigură unitatea efortului și incertitudinea este redusă,
legând forțele ca un întreg ce exploatează oportunitățile aflate la dispoziție și
creând noi oportunități.