Sunteți pe pagina 1din 1

::r.

iB
I
- Formular pentru persoane fizice _
NA, s/[t.o(^2nte- .
. OFERTA DE VANZARE TEREN

:i: !:rbsemnatul/subsemnatar) PELrN GHEORGHE,


cNp 1430122330024 avandadresa de comunicare
:; campulung Moldovenesc' Calea Bucovinei, nr 26Arsc.A,
ap. 14, judetul suceva, codul postal

'ffit !*bsemnatul/subsemnatar) PELrN srELA; cNp


251070133503r avand uJi"ru de comunicare
ltatiunii, nr.7, bl. E6, sc. A, ap.lg, judetuvsectorur suceava, in: str.
.. , tel
codur postal
.......e_mail
,,, , i,;bsemnatul/subsemnatar) pfliN OaMEL_GHEORGHE,
CNp 1711013334993 avand adresa de
-;'municare in: str' statiunii, nr. 7, bl. E6, sc. A, ap. 18, judetuvsecto.ut
iu.""va, codul postal
r' ',u,.,;;;;ril;"";ff,i,;; ;;iiN Flg.i$,'.* i;;il0;ii;;ii';;;;J;dresa
ilr' Statiunii, nr' 7, bt' de comunicare in:
E6, sc. A, ap. 18, judetuUsectorul Suceava, codul
-:sil .. ... , tel ............
postal .. ....e-
,.: .
.,, , i

ffi ',':-'n agricol situat in extravilan, in suprafa{ d de 0.1440ha


(cota parte de2/3 din suprafata totala
*'r?:'t:l ha conform cartii funciare 3to8o, la preful o:^ ,".
wrnicit Scarlat constantin conform procurii Nr.3034/ rr.r2.20r7. i_r _zrfrorr.il-oruamiisasesute rei) prin

j:.:: : de v6nzare^2) sunt urmdtoarele: Nu sunt conditii.


l, ,:, .liid identificarea terenului
lnfarm=lii nrir r;^-l
samentul terenului 3ategoria
rra5uv Uomuna/
ludelul It'lum-r oeiSG le
funciarE blosintS^3) )bservaIi
-
:*'l (**) '* *)
:,eteazE ,(,f(,sant
:- zltor lalarasi ,.1440 t1086 t1086 25 291/,,37 Pasune
X
7( x r -x
I t' 'r x' /<
:rg.l-j.-dndcdfalsulindeclara1iisepedepsegteconform@
x;; : :5rile gi completdrile ulterioare, declar cd datele ,*Gul", corecte
qi complete.

,r ::cr/imputernicit,
.

*s,':i,tt Constantin ,;
=.e
gi prenumele in clar)

f,". "-il. notate cu (x) sunt obligatoriu de comptetat.


Ht,:--ile notate cu (xx) se completeaz5 in cazul in care
sunt cunoscute informatiile.
iir :: completeazdnumere gi prenumere proprietarului t"r"nutri.
$:: r3 1,s completa in cifre gi litere.
l- ": completeazd, categ-oria de folosinfd a terenuriror agricore
siituate ?n extraviilan conform art. 2 din
at Legea
cu modificirile gi completdrile ulterioare.
, ,:.:?TIl:1r1"y,.\"
' : uurrrprELvaza cu,,.^'- ruonclle
in.care
in care intbrma{iile pl, In .J.parate cu datele din Registrul agricol,
informa{iile pot
.rubricile
i',:: ':!gle fiscale, evidenlele de stare civili, altele asemenea.