Sunteți pe pagina 1din 1

s.

iB

- Formular pentru persoane fizice - Na n frr'oQ.2c.L


orpRrA pB vaNzaRE TEREN

$,:bsemnatul/subsemnatar) PELIN GHEORGHE, CNP 1430122330024 avand adresa de comunicare


n Campulung Moldovenesc, Calea Bucovinei, nr 26A, sc.A, ap. 14, judetul Suceva, codul postal
......e-mail ..... , tel
:.,5semnatul/subsemnatal) PELIN STELA, CNP 2510701335031 avand adresa de'comunicare in: str.
-rtatiunii, nr.7, bl. E6, sc. A, ap.18, judetuUsectorul Suceava, codul postal .......e-mail
..' , tel
i :bsemnatul/subsemnatal ) PELIN DANIEL-GHEORGHE, CNP 171 1013334993 avand adresa de
;,:municare in: str. Statiunii, nr. 7, bl, E6, sc. A, ap. 18, judetuUsectorul Suceava, codul postal
....e-mail ..... , tel
5:-:bsemnatul/subsemnatar) , PELIN FLORIN, CNP 1770405335031 avand adresa de comunicare in:
r*. Statiunii, nr. 7 rbI.E,6, sc. A, ap. 18, judetuVsectorul Suceava, codul postal .. . . ...e-
r,ail .. ... , tel

,,qi' .r agricol situat in extravilanl'in suprafald de 0.50ha (cota parte de2l3 din su[rafata totali de0.75 ha
p',:=r cartii funciare nr. 51090, la prelul de (*) 9000(1ei) nouamii lei) prin imputernicit Scarlat
m;:: ntin conform Procurii Nr. 3034/ 11.12.2017.

.e de v6nzare^2) sunt urmdtoarele: Nu sunt conditii.


ind identifi carea terenului
nformatii privind amplasamentul terenului lategoria
)ra$ul/ Comuna/ iuprafa!a \lum5r tlum5r de carte tlumlr NumEr ie
:?re ludelul ,ha) :adastral 'unciarE :arlallot ra rcelS blosin!5^3) Sbservati
'*l '*l '* *) '**) r**) :**)
:.: rpleteazE Botosani q<^
0.50 51090 51090 54 B,O7 lL4A Arabil
*.inz5tor. Calarasi

'- e^4 T r. K x r x \{ x
' ::sc6nd ci falsul in declara(ii se pedepsegte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
- : :rcdrile gi completdrile ulterioare, declar cE datele sunt reale, corecte gi complete.

, z[tor/imputernicit,
.,-,.rlat Constantin
::rele gi prenumele in clar)
Semnitura. .....1,,;'1,:,
:,...,'.........

IE:
,-:urile notate cu (x) sunt obligatoriu de completat.
,*curile notate cu (**) se completeaz5 in cazul in care sunt cunoscute informatiile.
Se completeazd numele gi prenumele proprietarului terenului.
-1 Se va completa in cifre gi litere.
Se completeazd categoria de folosinli a terenurilor agricole situate in extravilan conform art. 2 din Legea
::dului funciar nr. l8/1991. republicat6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
- Se completeazdcu,,X" rubricile in care informaliile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol,
.Jenfele fiscale, evidenfele de stare civild, altele asemenea.