Sunteți pe pagina 1din 1

r":raxa nf.

1B

- Formular pentru persoane fizice _


rle.q lt*,oq'Lc22*
.
oFERTA DE VANZARE TEREN

{l subsemnatul/subsemnatar) PELIN GHEORGHE,


cNp 1430122330024 avandadresa de comunicare
in: campulung Moldovenesc, calea Bucovinei,
n 2,iA,sc.A, in, iro.,rr suceva, codul postal
:..:...... .....e_mail ..., tel "p.
I B: Subsemnatul/subsemnatar) PELIN srELA;cNp
ziroioii;ili
Statiunii, nr' 7rbl.E6,sc. A, ap.18, judetuUsecto.uiSr""ava, ;;uri'uJr.ru de comunicare in: str.
tel
codul r""'* postal
.......e_mail
-
rl i ^'l ' "
.. Subsemnatul/subsemnatar) PELrN DANTEL-GHEORGHE, cNp 171101333 4993 avandadresa de
'

str' statiunii, nr. 7,bt.E6,sc. A, ap. 18, jur,ietuvsectoiuisu""uva,


iit _ ::::l:::::
^...... ....r..e+nail
]',' ..... , tel ........
codul postal
ir'*+ Subsemnatul/subsemnatar), PELIN FLoRiN,
clp tizol0533s03r urunJuar.ra de comunicare in:
str' Statiunii, nr-7, b,. E6, sc. A, ap. 18, judetuUsecto.rr
.!. rnail .. suc"u;;;;;ip;stal .. .............e_
... , tel ...............
i

&i ::;en agricol situat in extravilan, ?n suprafald de 0,50ha (cota parte de2/3din suprafata
se*T cartii funciare n1'-!10ss, t i:rl,^-o: r;l qOobrj.o totala de0,75 ha
' (nouamii tei) prin imputernicit scarrat
@ntin conform procurii Nr.3034/ ti.tZ.ZOtl. '
*h*,:liie de vdnzare^2) sunt urmdtoarele: Nu
sunt conditii.
'&t rr:vind identifi
carea terenului
nformati i privi nd amEiEGHGtu I terenului
rasul/ Comuna/

..
rleteazE
. i-rzEtor.

a**:rc6ndc[falsuIindeclara!ii.sepedepse9teconform@
&riicarile gi complet6rile ultlrioaie, declar cd datele ,*GuG, corecte gi complete.

* -::orlimputemicit,
*'lrt Constantin
s.rie qi prenumele in clar)
l*:indtura. ........rr1,1,...r-.:....
; ............., "I
"'ti"t'''''
'"''
-:
*,.-,le notate cu (x) suntlobligatoriu de completat.
*''-- ie notate cu (**) se completeaz5 in cazul in care sunt cunoscute
\. .ompleteazd numele gi prenumele proprietarutui terenurui. informagiile.
:.: .. a completa in cifre gi litere.
extraviran conrorm arr 2 din Lesea
f,':ilff::X?
::: runcrar nr. ffil:?x1'*:llf::xu::::1y:11::,?sl'::l:'i1,1j',*
'r* I 8/ I 99 I . repubricatd, cu modificdrile gi completrrile
ulterioare.
i-: :ompleteazd, cu,,X" rubricile in care informaliile ..t fi comparate cu
informatiire pot orr rro+^r^
datele din Registrul agricol,
*r;ele fiscale, eviden{ele de stare civild, altele asemenea. ".,-, ^rqfc
.