Sunteți pe pagina 1din 4

SOCIETATE COMERCIALA

DEFINITIE

Articolul 1491 Cod civil dispune:”Societatea este un contract prin care doua sau mai multe
persoane se invoiesc sa puna ceva in comun cu scopul de a imparti foloasele ce ar deriva”.
Notiunea de societate provine de la cuvantul latinesc SOCIETAS , care inseamna intovarasire ,
asociatie, comunitate, unire.
Contractul de societate are urmatoarele elemente esentiale, care il deosebesc de alte contracte:
a) fiecare asociat se obliga sa puna in comun o valoare patrimoniala (aport)
b) asociatii se obliga sa desfasoare impreuna o activitate care constituie obiectul societatii
c) toti asociatii participa la realizarea si impartirea beneficiilor.
Caracteristicile juridice:
a) contractul este plurilateral, in sensul ca la incheierea sa participa doua sau mai multe
personae, fiecare asumandu-si anumite obligatii
b) contractual este cu titlu oneros, fiecare asociat urmareste realizarea unui folos patrimonial,
adica obtinerea de beneficii
c) contractul este comutativ; intinderea obligatiei fiecarui asociat este cunoscuta din momentul
incheierii contractului
d) Contractual este consensual, ceea ce inseamna ca se incheie prin simplul acord de vointa al
partilor
O societate este comerciala daca, potrivit contractului, are ca obiect efectuarea unor
operatiuni calificate de Codul comercial ca fapte de comert. In acest sens, art. 1 din Legea nr.
31/1990 prevede ca “In vederea efectuarii de acte de comert , persoanele fizice si persoanele juridice
se pot asocia si constitui societati comerciale.”. Deci, societatea comerciala se constituie in scopul
savarsirii unor fapte de comert. Daca societatea are ca obiect realizarea unor activitati care nu sunt
fapte de comert , ea este societate civila.
Societatea comerciala este investita cu personalitate juridica. Art. 1 din Legea nr. 31/1990
prevede ca “ Societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane”.
O societate comerciala se constituie in temeiul unui contract de societate, care este actul ei
constitutiv. Prin contractul pe care il incheie, asociatii realizeaza o tripla intelegere: sa puna in comun
anumite bunuri, sa realizeze impreuna o activitate economica si sa imparta intre ei profitul rezultat.
In societatea comerciala activitatea economica pe care o desfasoara asociatii consta in
savarsirea unor operatiuni considerate de lege ca fapte de comert.
Pe baza elementelor mentionate, societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de
persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica, in care
asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comert, in
scopul realizarii si impartirii profitului rezultat.
Notiunea aportului .
Aceasta notiune are un sens juridic si unul etimologic. Sub aspect juridic prin aport se intelege
obligatie pe care si-o asuma fiecareasociat de a adduce in societate un anumit bun, o valoare
patrimoniala
Sub aspect etimologic , notiunea de aport desemneaza chiar bunul adus in societate de catre
asociat.
Aportul poate avea ca obiect orice bun cu valoare economica a asociatului care prezinta interes
pentru activitatea societatii.
Aportul poate fi in numerar , in natura sau in industrie, poate consta in transmiterea catre
societate a dreptului de folosinta.
Aportul in industrie consta in munca sau activitatea pe care asociatul promite sa o efectueze in
societate, avand in vedere competenta si calificarea sa.
Aportul asociatului la capitalul social nu este purtator de dobanzi.
Legea nu cere ca aporturile asociatilor sa fie egale ca valoare sau ca ele sa aiba acelasi obiect si
nici ca aportul unui asociat sa aiba un obiect unitar.
Aporturile asociatilor trebuie privite nu numai in individualitatea lor, ci si in totalitatea
acestora. Aceste aporturi reunite formeaza capitalul social al societatii si totodata, ele constituie
elemente ale patrimoniului societatii, in sensul ca in patrimoniul societatii trebuie sa existe bunuri a
caror valoare sa fie cel putin in limita capitalului social.
Prin capitalul social al unei societati comerciale se intelege expresia valorica a totalitatii
aporturilor in numerar si in natura ale asociatilor care participa la constituirea societatii. El poate fi
modificat , in sensul marimii sau micsorarii sale, numai in conditiile prevazute de lege, prin
modificarea actului constitutiv.
Capitalul social este intangibil, el nu poate fi folosit pentru plata dividendelor catre asociati.
El trebuie sa fie real.
In privinta capitalului social, legea distinge intre capitalul subscris si capitalul varsat
- Capitalul subscris reprezinta valoarea totala a aporturilor pentru care asociatii s-au obligat sa
contribuie la constituirea societatii. Capitalul subscris coincide cu capitalul social
- Capitalul varsat este valoarea totala a aporturilor efectuate si care au intrat in patrimoniul
societatii.
Patrimoniul societatii sau patrimonial social il constituie totalitatea drepturilor si obligatiilor
cu valoare economica apartinand societatii.
Patrimoniul social cuprinde activul social si pasivul social. Activul social cuprinde bunurile
aduse ca aport in societate si cele dobandite in cursul activitatii societatii
Patrimoniul social cuprinde obligatiile societatii , indiferent de natura lor.
Spre deosebire de capitalul social care este fix, nu are o existent reala, patrimonial cuprinde
elemente concrete, are o compozitie si o valoare care variaza , functie de rezultatele activitatii
societatii, adica totalitatea bunurilor societatii.
Scopul societatii este acela de a realiza profit din activitatea comerciala desfasurata si de a-l
imparti intre asociati.
Cota-parte din profit ce se plateste fiecaruia dintre asociati poarta denumirea de dividend.
Dividendele se vor plati asociatilor in proportie cu cota de participare la capitalul social
varsat, daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel.
In cazul unui aport in prestatii in munca (aport in industrie) in lipsa unei evaluari a aportului,
asociatul va avea dreptul la o cota din profit si pierderi , egala cu cea a asociatului care a adus in
societate cota cea mai mica de capital.
Tipuri de societati comerciale care functioneaza in Romania
Persoanele juridice isi pot desfasura afacerile intr-o varietate de forme, conform Legii nr. 31/1990
(publicata in monitorul Oficial nr.126 - 127 din 17 noiembrie 1990 ). Legea defineste diferitele
tipuri de societati comerciale ce pot fi constituite.
Societati comerciale se vor constitui in una din urmatoarele forme:
1. - Societati in nume colectiv;
2. - Societati in comandita simpla;
3. - Societati in comandita pe actiuni;
4. - Societati pe actiuni;
5. - S.R.L. ( societate cu raspundere limitata).
Fiecare dintre acestea trebuie sa fie constituita conform legii si este, deci, important sa intelegem si
sa recunoastem cerintele legale, pentru fiecare categorie de societate in parte.
1. Societati in nume colectiv
Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligaþii sociale sunt
garantate cu patrimoniul social al societatii si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor
asociaþilor.
Trasaturile acestui tip de societate sunt:
● numarul minim de membri asociați este 2 - pentru a se putea incheia contractul de societate;
● capitalul social poate fi oricat de mic si este format din aportul asociatilor (in bani si /sau
natura ), fiind divizat in parti sociale care, in principiu, nu sunt transmisibile (cu excepþia
cazurilor in care, prin contractul de asociere, s-a convenit ca pot fi cesionate);
● raspunderea asociaþilor, pentru obligaþiile sociale, este solidara si nelimitata;
● toþi asociatii au calitate de comercianþi, se considera, in practica, ca asociaþii si-au acordat
reciproc mandat de a administra, unul pentru celalalt, societatea;
● fiecare din asociaþi poate fi declarat falit, ca urmare a greselilor dintre ei, ca o consecinþa a
clauzei solidaritatii dintre asociaþi;
● asocierea lor le confera posibilitatea de a face comerþ sub nume colectiv.
Denumirea unei astfel de societaþi trebuie sa cuprinda cel puþin numele unuia dintre asociaþi si
menþiunea S.N.C., contul bancar deschizandu-se pe numele firmei. In lista cu specimene de
semnaturi sunt desemnate persoanele cu drept de a opera in cont.
1. Societaþi in comandita simpla
Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligaþii sociale sunt
garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata þi solidara a asociatiilor comanditati;
comanditarii raspund numai pana la concurenta aportului lor.
La constituirea acestui tip de societate primeaza increderea reciproca dintre asociaþi. Principala
particularitate a acestui tip de societate este ca reuseste doua categorii de asociati: comanditaþi si
comanditari.
Comanditatii
● au dreptul exclusiv de a participa la conducerea firmei;
● raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile firmei;
● numele lor este inclus in denumirea societatii comerciale;
● reprezinta elementul activ al societatii;
● au calitatea de comercianți.
Comanditarii
● contribuie cu aport de capital, raspunderea lor limitandu-se la nivelul acestuia;
● nu au calitatea de comerciant, deci nu pot interveni in relatiile comerciale ale societatii cu
terti si cu bancile;
● nu au dreptul sa participe la conducerea societatii decat in cazuri speciale, prin procura, in
acest caz raspunzand, solitar si nelimitat, cu averea, asemanator comanditatilor;
● numele lor nu poate fi inclus in denumirea firmei;
● au dreptul de a exercita acte de supraveghere, de a cunoaste bilantul, contul de profit si
pierderi, registrele comerciale etc..
Nu este necesar ca toate numele partenerilor sa fie prezente in contul bacar si in cecurile emise de o
societate.
Obligatiile asociatilor:
● obligatiile sunt garantate cu patrimoniul social;
● comanditatii raspund, nelimitat si solidar, pentru datoriile societatii, cu averea lor prezenta si
viitoare;
● comanditarii raspund numai pana la concurenta aportului lor de capital.
Astfel, creditorii pot sa isi recupereze datoriile nu numai din activele (proprietatile) companiei, daca
raman neplatiti dupa ce toate proprietatile au fost epuizate; ei ar putea, in termeni legali, sa ia in
posesie proprietatea personala apartinand unuia dintre comanditati.
 
 
1. Societati in comandita pe actiuni
Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea al carei capital social este impartit in
actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si
solidara a asociatilor comanditați, comanditarii fiind obligați numai la plata actiunilor.
Nu orcine incepe o afacere doreste sa aiba raspundere nelimitata pentru datoririle facute. Astfel de
persoane vor fi atrase sa formeze o societate in comandita pe acþiuni. Elementul determinant al unei
astfel de societaþi este capitalul, nu persoana asociaþilor. Capitalul social este imparþit in acþiuni de
valori egale. Aceasta forma de societate are trasaturi comune cu societatea in comandita simpla cat si
cu cele pe acþiuni.
Asociaþii  sunt comanditaþi si comanditari,cu precizarea ca in acest caz, comanditarii raspund faþa
de datoriile si obligaþiile societaþii numai in limita capitalului subscris sub forma de acþiuni.
Capitalul social  este reprezentat prin acþiuni. Aportul asociaþilor poate fi in bani si/sau natura, dar
este evaluat si materializat in acþiuni.
Obligaþiile, datoriile societaþii in comandita pe acþiuni sunt garantate cu:
● patrimoniul societaþii;
● raspunderea nelimitata si solidara a comanditaþilor;
● comanditarii sunt obligaþi numai in limita capitalului subscris sub forma de acþiuni.
1. Societatea pe acþiuni
Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea ale carei obligaþii sociale sunt garantate cu
patrimoniul social; acþionarii sunt obligaþi numai la plata acþiunilor lor.
Aceste societaþi sunt societaþi comerciale al caror capital social este divizat in acþiuni de valori
egale si negociabile (inclusiv la bursele de valori). Aceasta forma de societate reprezinta forma tipica
a societaþii comerciale, ea permiþand acumularea de capitaluri pentru realizarea de societaþi mari
- industriale, comerciale, bancare.Aportul de capital al funcþionarilor poate fi in bani sau natura,
fiind insa evaluat si materializat in acþiuni.
Cerinþele de formare a societaþilor pe acþiuni sunt mult mai stricte decat cele de formare a altor
tipuri de societaþi, prin lege fiind stabilite o serie de cerinþe, privind modul de constituire si
funcþionare a acestora.
Conducerea societaþilor pe acþiuni este realizata de Consiliul de Administraþie si de Adunarea
Generala a Acþionarilor.
1. Societate cu raspundere limitata – S.R.L.
Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligaþii sociale sunt
garantate cu patrimoniul social; asociaþii sunt obligaþi numai la plataparþilor sociale.
In acest caz, capitalul societaþii este divizat in parþi sociale care, potrivit contractului de societae si
prevederilor stipulate in statut, nu se negociaza la bursele de valori. Membrii acestui tip de societate
sunt responsabili de pasivul social numai in limita sumelor depuse drept parþi sociale, precum si de
patrimoniul societaþii.

S-ar putea să vă placă și