Sunteți pe pagina 1din 4

Studiul 1

Ideile luate din studiul biblic sunt scrise cu roşu


Sabat
             Textul de memorizat – Matei 28:19
· Nimeni n-a fost botezat vreodată astfel. Scriptura spune că ucenicii au botezat în Numele lui Isus
Hristos.
             Duhul se „mişcă” şi zice „vino”
· Este manifestarea personală a lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu este numele unei alte
persoane, ci este modul în care se manifestă Însuşi Dumnezeu.
             Nu este doar o forţă impersonală care emană din Dumnezeu -
· Corect, este manifestarea unui Dumnezeu personal
El este Dumnezeu – una din cele trei Persoane care alcătuiesc Dumnezeirea credinţei creştine
· În Biblie nu se găseşte aşa ceva. În schimb, se găseşte în hotărârea conciliilor din Nicea şi
Constatinopol. Tocmai de aceea pionierii AZS au respins învăţătura despre Trinitate sau Treime.
             Această învăţătură fundamentală a Bibliei
· Aşa este considerată de catolici. Dar pentru adventişti n-a fost aşa până în 1931. Atunci s-a trădat
poziţia corectă pe care o aveau pionierii adventişti, deşi Ellen White a avertizat să nu se schimbe nici
una dintre doctrinele bisericii.
 
Duminică - Dumezeul triunitar
             „Punctul 2 din cele 27...
· Dar până în 1980 n-a exitat aşa ceva!
             “...adventiştii, alături de milioane de alţi creştini...”
· Aici se recunoaşte indirect faptul că ne place să fim şi noi ca ceilalţi. Dar pionierii adventişti s-au
situat pe o poziţie diferită de aceea a „milioanelor de alţi creştini”
             Faptul că nu înţelegem pe deplin ... natura lui Dumnezeu
· Nici noi nu ne-am propus să înţelegem natura lui Dumnezeu. Ar fi o încumetare. Dar Scripturile ne-
au fost date nouă şi copiilor noştrii ca să fie studiate şi înţelese. Iar ele nu vorbesc despre Trinitate.
             Cum se face referire la pluralitatea Dumnezeirii...
· În toate textele menţionate, precum şi în multe altele, se vorbeşte doar despre Dumnezeu Tatăl,
singurul Dumnezeu adevărat, şi despre Fiul Său, Isus Hristos. Deci două fiinţe, nu trei. Vezi şi
Patriarhi şi Profeţi de Ellen White referitor la creaţiune:
· „Suveranul Universului nu a fost singur în lucrarea Sa de binefacere. El a avut un tovarăş, un
conlucrător, care putea aprecia planurile Sale şi putea fi părtaş bucuriei Sale de a da fericire fiinţelor
create de El. "La început era Cuvântul şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu"
(Ioan 1,1-2). Hristos, Cuvântul, singurul Fiu al lui Dumnezeu era una cu veşnicul Tată - una în
natură, în caracter şi în scop - singura Fiinţă care putea intra în toate sfaturile şi planurile lui
Dumnezeu.”
· De altfel textele din Ioan lămuresc faptul că „pluralitatea” se referă doar la doi: Tatăl şi Fiul Său!
             Citatul din Evanghelism despre „treimea cerească” de Ellen White...
· Ştiţi când a apărut pentru prima dată acest citat? Abia în 1946! Deci, după 30 de ani de la moartea
lui EGW apare acest citat, care practic contrazice tot ce a spus atât dânsa cât şi biserica, timp de
zeci de ani, începând de la înfiinţarea ei.
· Întrebare: cum se explică faptul că un „citat” atât de valoros pentru doctrina Trinităţii n-a fost
cunoscut de biserică până în anul 1946? Care ar trebui să fie atitudinea noastră în cazul în care, în
viitor, ar apărea „citate” care vor justifica schimbări doctrinale?
· Ei bine, aceasta a fost situaţia celor din 1946! Ei ar fi trebuit să respingă astfel de „argumente”
Trinitariene... Aşadar, problema nu este cu ce a spus Ellen White, ci cu cei care au „prelucrat”
scrierile ei!
  Luni - Dumnezeu Duhul Sfânt
             Dar Biblia arată clar că Duhul Sfânt este...
· Duhul Sfânt nu este altceva decât manifestarea personală a unui Dumnezeu Personal: Tatăl! El se
manifestă prin Duhul Său cel Sfânt.
· Tot El „a dat” Fiului Său din Duhul Său. Şi nu i l-a dat cu „măsura”... Ioan 3:34 „Căci Acela pe care
L-a trimis Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu
măsură.”
· Tot de la El primim şi noi Duhul Sfânt: Luca 11:13 „Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi
daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L
cer!” Compară cu Matei 7:11, unde se spune că Tatăl nostru ne va da „lucruri bune”, nu o Persoană
coegală şi coeternă cu Sine etc...
            „...căci ce s-a zămislit în ea, este de la Duhul Sfânt.” Matei 1:20
· Dacă Duhul Sfânt este o altă persoană, distinctă de Tatăl, atunci Isus Hristos este Fiul Duhului
Sfânt! În acest caz, de ce atât Tatăl cât şi Isus se recunosc unul pe celălalt ca Tată respectiv ca Fiu?
„Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt mângîietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor), care
să rămână cu voi în veac...” Ioan 14:16
· Despre cine vorbeşte aici Isus? Despre o a treia Fiinţă? Doar dacă Isus şi-ar fi terminat aici
cuvântarea.
· Însă Isus continuă iar în încheiere spune: Ioan 16:25 „V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine
ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi desluşit despre Tatăl.” Dacă aţi fi unul dintre
ucenici, ce aţi fi înţeles din aceste cuvinte ale lui Isus?
             „...pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt” Fapte 5:3-4
· Deducţia care ni se cere să o credem este că Duhul Sfânt ar fi o altă persoană, aparte de
Dumnezeu Tatăl sau Fiul Său.
· În schimb, se refuză acceptarea simplă şi clară a faptului că Duhul Sfânt este însăşi manifestarea
lui Dumnezeu.
· De aceea, minţindu-l pe Duhul Sfânt îl minţi pe Dumnezeu
· Iar Anania şi Safira au crezut că au de-a face doar cu oamenii, şi nu cu Dumnezeu! Aşa cum au
crezut şi cei ce l-au răstignit pe Isus, cei care i-au persecutat pe ucenici etc., până în zilele noastre...
· Citiţi ce spune EGW în Faptele Apostolilor la capitolul 7- „Avertizare împotriva făţărniciei”. Nicăieri
nu apare măcar vreo aluzie că Duhul Sfânt ar fi o Fiinţă distinctă de Tatăl şi Fiul Său, deşi dacă ar fi
adevărat, ar fi locul cel mai indicat s-o facă. Aşa cum nu apare nici la botezul lui Isus (vezi Hristos
Lumina Lumii)
 „Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos
Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.”
Romani 8:11
· Textul acesta este cât nu se poate mai clar!!!
„...În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, în afară de duhul omului, care este în el?
Tot aşa: nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu.” 1Corinteni
2:10-11
· Întrebare: duhul omului este o altă persoană? Dacă da, atunci fiecare dintre noi are o dublă
existenţă! Dacă nu, atunci însăşi acest text vorbeşte cum nu se poate mai bine despre faptul că
Duhul lui Dumnezeu este exact ce se înţelege: Duhul Său, ceva ce îl defineşte pe Dumnezeu, ceva
ce-i aparţine lui Dumnezeu.
· Însuşi felul în care apostolul Pavel face această comparaţie ar trebui să ne deschidă ochii cu privire
la felul în care înţelegea el Duhul Sfânt!
 
„Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.” 2 Corinteni 3:17
· Domnul este Duhul! Amin!!!
· Trinitarienii ar fi vrut să scrie că aşa cum de fapt încearcă să-l şi explice: că Duhul este Domnul!
Dar Scriptura nu spune asta!... Textul spune exact contrariul!
 Marţi - Dumnezeu Duhul Sfânt II
             1 Corinteni 12
· Folosirea alternativă a numelor Dumnezeu şi Duhul Sfânt este o altă dovadă a faptului că
Dumnezeu se manifestă în Biserică prin Duhul Sfânt.
· Dar trinitarienii ne cer să acceptăm o deducţie, fiindcă nu au o declaraţie explicită şi clară că Duhul
Sfânt este o a treia Fiinţă.
             Ioan 14:16
· Cel mai puternic argument pe care îl pot aduce trinitarienii este faptul că Ellen White a scris în
Hristos Lumina Lumii că Duhul Sfânt este a treia persoană a dumnezeirii.
· Dar cei care ştiu limba engleză vor face distincţie între o persoană despre care vorbeşi folosind
pronumele „he”, „himself” şi „who”, şi una despre care vorbeşti folosind pronumele „it” „itself” şi
„which”
· Ei bine, dânsa vorbeşte despre Duhul Sfânt ca despre o persoană de tipul „it”, „itself” şi „which”,
lucru pe care trinitarienii l-au ascus cu grijă!
· Oricum ar fi, nimeni nu ştie mai bine decât Ioan însuşi ce înseamnă acest „Mângâietor” despre
care scrie în Evanghelie
· Ori, dacă el ar fi înţeles că este vorba despre o a treia Fiinţă, care a „preluat” misiunea de pe
pământ, ne-ar fi spus şi nouă că ar trebui să avem „părtăşie” cu ea.
· Dar el a spus altceva: 1 Ioan 1:3 „...deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi
voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.”
 Miercuri - unitatea Dumnezeirii
· Părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său. Această părtăşie se realizează în momentul în care
primim Duhul Sfânt. Fără Duh Sfânt nu putem avea părtăşie cu Tatăl şi cu Fiul.
· Intre Tatăl şi Fiul există această părtăşie fiindcă Tatăl L-a făcut părtaş pe Fiul Său de natură divină,
dându-i Duhul lui cel Sfânt.
· Vezi Evrei 1:9 precum şi Fapte 10:38  şi Luca 4:18 etc. La această părtăşie suntem invitaţi şi noi!
· Despre botezul trinitarian am amintit deja: În Scripturi nimeni n-a fost botezat aşa! Tot ce s-a
făcut, botezuri, minuni etc., s-a făcut în Numele lui Isus Hristos
   Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn. Deuteronom 6:4
· Marcu 12:32 “Cărturarul I-a zis: „Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur,
că nu este altul în afară de El, 33  şi că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul, şi cu
toată puterea, şi a iubi pe aproapele ca pe sine, este mai mult decât toate arderile-de-tot şi decât
„toate jertfele.” 34 Isus a văzut că a răspuns cu pricepere, şi i-a zis: „Tu nu eşti departe de
Împărăţia lui Dumnezeu.” Şi nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări.
· Interesant că Isus însuşi recunoaşte că Dumnezeu este unul singur. La fel spune şi în Ioan 17:3 „Şi
viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos
pe care L-ai trimis Tu.”
· Iar în ceea ce îl priveşte, Isus mereu a spus răspicat: „sunt Fiul lui Dumnezeu!” Biblia este plină de
asemenea texte, care îl prezintă pe Isus ca Fiul lui Dumnezeu, în sens literal.
· Însă puţini L-au crezut atunci, şi puţini îl cred şi astăzi...
· Din păcate, teologii adevntişti au ajuns atât de departe de declaraţiile simple şi clare ale Bibliei!
              „credinţa creştină nu este o credinţă în trei dumnezei separaţi...”
· (aşadar, Tatăl, luat separat, nu este Dumnezeu, şi nici Isus Hristos, luat separat, nu este
Dumnezeu!) „ci într-un singur Dumnezeu în trei Persoane, care lucrează în armonie una cu cealaltă”.
· Această declaraţie demască „beţia” spirituală de care sunt cuprinşi cei care ar trebui să ne fie
„călăuze” spirituale...
· Comparaţi aceste definiţii atât de confuze şi contradictorii, cu declaraţia clară a Scripturii din 1
Corint. 8:6 „...totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate
lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care Sunt toate lucrurile şi
prin El şi noi.”
· Este atât de simplu: Tatăl este singurul Dumnezeu adevărat, iar Isus Hristos este Fiul Lui. Isus
este Dumnezeu pentru că a moştenit dumnezeirea Tatălui, ca Fiu. Astfel, Tatăl a fost, este şi va fi
singurul Dumnezeu adevărat (nenăscut), iar Isus a fost, este şi va fi singurul Său Fiu (născut).
· Trinitarienii însă îi refuză lui Isus fie calitatea de Fiu (spunând că este doar un rol...) fie îi refuză
dumnezeirea (spunând că un Dumnezeu nu poate nici să nască nici să fie născut). De unde sunt
însă aceste „axiome”? Simplu: din filozofie...
· Însă Biblia, cartea care ne spune adevărul, afirmă că Tatăl a născut un Fiu şi că Fiul, deşi născut,
este Dumnezeu!!!
· Acestea sunt declaraţiile Bibliei care ni se cere să le credem!
· 1Ioan 5:9 „Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; şi
mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. 10 Cine crede în
Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu, Îl face mincinos,
fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. 11 Şi mărturisirea este
aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. 12 Cine are pe Fiul, are
viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa. 13 V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi,
care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.
 Joi - Dovezi cu privire la personalitatea Duhului
· Dumnezeu se manifestă prin Duhul Său. Astfel, Duhul lui cel Sfânt nu este o altă fiinţă. Dar
trinitarienii, din dorinţa de a-L face o persoană, se folosesc de orice „chichiţă” teologică sau
lingvistică, lepădând în schimb cele mai clare şi explicite declaraţii ale Scripturii
· Noua „găselniţă” lingvistică este legată de folosirea pronumelui masculin „El” pentru substantivul
neutru „duh”
· Astfel, se spune că „folosirea genului neutru în original... a contribuit la asocierea acestei Persoane
a dumnezeirii cu simboluri ...: foc, vânt, untdelemn, sigiliu etc.
· Mai pe înţelesul tuturor, se spune că limbajul folosit (Duh - genul neutru) a făcut ca această
Persoană coegală, coeternă etc. să fie asociată cu focul, vântul, untdelemnul etc. Deci dacă
substantivul Duh n-ar fi fost neutru, atunci Duhul Sfânt n-ar mai fi fost asociat cu focul, vântul,
untdelemnul etc.
· Adică, Isus n-ar mai fi folosit ilustraţia cu vântul când a vorbit cu Nicodim, limbile de foc n-ar mai fi
fost văzute pe capul ucenicilor etc. Ce păcat că din dorinţa de a-L face nepărat o Fiinţă asemenea
Tatălui şi Fiului, teologii recurg la astfel de artificii!
· În Ioan 15:26 şi 16:13.14 se vorbeşte despre Duhul Sfânt folosindu-se pronumele „El”. Aceasta
este o „dovadă” că Duhul Sfânt trebuie să fie o a treia Persoană a dumnezeirii.
· Aşa cum am mai spus, Duhul Sfânt este manifestarea de Sine a lui Dumnezeu, şi ca atarea putem
vorbi despre Duh ca despre „El” Însă de aici şi până la a-L considera o altă persoană, aparte de
Tatăl şi de Fiul, este cale lungă...
· Aş dori să fiu cât mai clar cu putinţă, de aceea voi folosi o ilustraţie în acest scop, cu speranţa că
veţi reţine doar ideea, nu amănuntele!
· Aşadar, dacă le-aş spune celor dragi atunci când plec de acasă: „nu vă temeţi, voi continua să am
grijă de voi. Vom ţine legătura le telefon (substantiv neutru). El (telefonul) vă va spune tot ce-i voi
spune eu (la capătul celălalt). Iar voi veţi fi mângâiaţi, fiindcă astfel voi fi cu voi. Îmi veţi auzi glasul
şi eu pe al vostru. Vom ţine legătura etc.”
· Vă întreb: voi fi fericit să ştiu că proprii mei copii vor considera că eu sunt tut una cu un telefon
sau că el este o persoană asemenea mie? Şi asta doar fiindcă îmi aud glasul prin el şi fiindcă poţi
vorbi despre telefon ca despre un „el”?
· Vă spun că n-aş fi deloc încântat, dimpotrivă! Aş fi trist, fiindcă ei n-ar reuşi să mă cunoască, ci şi-
ar forma concepţii totat greşite despre mine!
· Aşadar, Duhul lui Dumnezeu este doar manifestarea Sa, nicidecum un alt Dumnezeu!
· Din păcate, toate popoarele, începând din antichitate şi până în zilele noastre, au căzut exact în
această greşeală: au considerat fie soarele fie alte creaturi pământeşti sau cereşti ca fiind dumnezei
şi li s-au închinat, în loc să se închine Creatorului!
· Interesant că deşi israelţii au avut parte de multe ocazii în care Dumnezeu s-a manifestat prin
Duhul Său în mijlocul lor, n-au căzut în această formă de idolatrie!
· În schimb, biserica „creştină”, formată din milioane de “creştini”, venerează un „dumnezeu” care
nu există, fiind doar manifestarea adevăratului Dumnezeu! Aceasta este de fapt miza discuţiei: cui
te închini? Celui ce a făcut cerurile, pământul, marea şi tot ce se află în ele sau oricui altcuiva?
Vineri - studiu suplimentar
· În privinţa citatelor din Spiritul Profetic voi spune doar că ele au apărut pentru prima dată abia în
anul 1946, deci după 30 de ani de la moartea lui Ellen White.
· Cei care doresc un studiu mai aprofundat asupra acestor „declaraţii” le recomand să citească
secţiunea “Ellen White”
Mărturisiri de foc:
· Notaţi ce spune persoana în cauză: „am avut impresia că Isus este în cameră cu mine”„că mă
însoţeşte pe drum şi la serviciu”Aşadar, el are părăşie cu Isus, nu cu Duhul Sfânt! E o diferenţă!!!
Deci cu Tatăl şi Fiul avem părtăşie, iar din Duhul Sfânt ne împărtăşim, aşa cum ne împărtăşim şi din
sângele şi trupul lui Hristos. Vezi 1 Corinteni 10:16.

S-ar putea să vă placă și