Sunteți pe pagina 1din 4

Anul XL Arad, Sâmbătă, 1 Iunie (19 Maiu) 1907 Nr. 112.

TRIBUNA
ABONAMENTUL REDACȚIA ți ADMINISTRAȚIA
ft Ban...............................24 Cor. Deâk Ferenc-utca nr. 20.
ft bonitate an .... 12 « ft I tuni 2 *
ftal de Duminecă pe un an 4 Cor.
fartra România ți America 10 Cor. INSERȚIUN1LE se primesc Ia admi-
nistrație.
ftotra România ți străinătate nrii de Manuscripte nu se Înapoiază.
ai pe an 40 franci.
Telefon pentru oraț ți comitat 502

pomenească, reciproc, de mamă. Kossuth nici tuturor speculanților credulității marelui public.
Incolfit!... n’a putut suporta până în capăt expresiunile de l-s’a speculat numele mai ales în alegeri, de
| f) S’a dus cu plutele și nimbul lui Kossuth sinceritate ale meseriașilor, ci a plecat furios din toți panglicarii politici.
Ferencz. L-a încolțit tinichigiul Lip- jicz Nâczi, sala de primire a dietei, unde s’au petrecut Ajunse astfel — ministru.
croitorul Kocza Peter și Varga Istvăn. Și anume lucrurile. Era cu atât mai jenat, cu cât nu era sin- Și-a bătut Viena joc de el și datu-i-a prilej cu
cu prilejul primirii lor ca delegați ai micilor gur, ci fiu de »guvernator« fiind, se pre- zintase îmbelșugare a se face de râs, a se toci și blama.
industriași din Budapesta. După cum am arătat delegației însoțit de contele Som- sich, deputății Ca ministru în parlament vorbește după cum
ieri, o delegație de industriași a solicitat la Szatmâri Moritz, Olay, Ke- ssits etc. îi suflă Szterenyi (ovreiul). Ca orator la prilejuri
guvern sprijinul ,to industrii. Obișnuit să fie întâmplarea face mare senzație. Până și la festive e simplu flașnetar: veșnic despre mărirea
întruna tă- ■ inâiat, și de cei naivi cari o fac de Viena se râde de pățania lui Kossuth. Mai ales că tatălui său vorbește. Iar primind Miercuri
bu- «credință, și de perverșii cari își bat joc de batjocura vine din partea unor partizani, iar nu a delegația meseriașilor, s’a dovedit că e complet
el, flatându-1 pentru a-i stoarce vre-o concesiune socialiștilor ori naționaliștilor... hârșit, că nici înaintea celor mai modești
ori favor, Kossuth Ferencz a dtnas surprins, Din partea aderenților — înșelați! meseriași n’are mai multă trecere decât portierul
ș’apoi indignat în fața cuvintelor sincere ale Trebuia să se dea odată pe față escrocheria ce dela palatul ministerial.
meseriașilor. s’a făcut cu numele Kossuth. Iată ce a devenit — idolul.
Primul orator s’a plâns că guvernul nu face Deodată cu aducerea în țara a osămin- telor Soarte fatală pentru toți nevrednicii ajunși sus
nimic pentru micii industriași, ci nu- nai a bătrânului Kossuth, s’a adus și fiiul ^sfântului fără muncă, fără talent, ci numai în urma
promis, a promis într’una oamenilor săraci, dar bătrân«. Și l-au cocoțat îndată șef, deși toți erau seducerii masseî poporului.
nu a făcut nimic. Se îngrijește numai de marii convinși că purtătorul acesta de mare nume, nu Un an doi să mai stea ministru, ș’o să
indrustriașî, fabricanți și particulari bogați, cari trece cu nimic, nici în inteligență, nici în pățească mai rău ca Tisza bătrânul...
țin împreună și-și îngrașă burta. Poporul moravuri, peste nivelul unui simplu muritor. L-
muncitor e silit să emigreze în America... au purtat însă, ca niște șarlatani de bâlciu, în
Aristocrația jefue pe muncitori... Conții își
umplu numai budoarele lor..
lungul și latul țării, prostind poporul fanatizat de
nimbul »bătrânului«.
Scrisoare din București.
In felul acesta s’a început conversația. Qm cu De Ioan Slavici.
Iute și-a dat însă în petec ■> Frânezi kucse-
grosul. »Grațiosul domn« (ministru) l-a și ber-ul«, cum i-au zis în batjocură, și Bartha 11 Maiu 1907.
întrerupt aci pe orator, zicân- du-i: »MințL« A Miklos nici n’a întârziat să-i facă silueta, lubiților mei prietini, Am sosit în sfârșit, acasă și iar
vrut, pe semne, să dovedească și Kossuth cât e mă simt străin în mijlocul oamenilor, iar mă sfiesc a
arătându-1 în toată goliciunea: mărginit la cap și spune ceeace simt și gândesc, sufletul limpezit în
de — democrat. fără măsură la pofte. A râs țara întreagă de fiiul atmosfera curată a Elveției iar mi-s’a turburat și,
Dar și-a găsit oamenii. Un alt meseriaș, mărunt al marelui decedat- Ceeace nu l-a uitându-mă aici împrejurul meu, mi-e par’că stau ia
Kocza, i-a strigat curajos: >Ba spune adevărul, împedecat pe Frânezi să ajungă în diferite îndoială, dacă cele desfășurate acolo sub ochii mei sunt
vorbitorul nostru, domnule mînstru«. societăți de speculă cărora numele Kossuth le lucruri în aievea petrecute ori numai vedenii ale
Nici n’a mai fost d’aci încolo conversație între sufletului meu obosit aici de greaua muncă a viețuirii.
trebuia ca reclamă... Plouase la Fribourg trei zile dearândul, dar în
delegație și ministru, ci o ceartă ca la ușa Și el, inconștientul, datu-și-a până și mutra ca dimineața plecării noastre s’a luminat, ceața s’a ridicat
cortului, încât puțin a lipsit ca părțile* să nu reclamă (vignetă pe sticle de rum) și iscălitura de pe munții acoperiți pe mari întinderi

Din Roma. noastre n’am avut parale. Nu știu ce au ceia din Craiova Ca să dăm o mai mare însemnătate sărbătoare!
de nu-mi trimit bursa. noastre, în drum, am cumpărat dintr’o »pizziche- rie« —
Note de Potnpiliu Rob eseu. un fel de băcănie — șuncă, salam și gorgonzola și ne-
De multă vreme își aștepta Giorgio trimiterea bursei,
Anul acesta Paștile ortodoxe au căzut târziu, in ajunul și ori de câteori ne întâlneam îmi punea fel de fel de am urmat încet calea pe Corso acesta, așa de populat
lui sfântu George. In Roma era vară, soare cald, cer întrebări asupra acestei întârzieri, când pierzându-se în înspre seară, aproape pustiu acum și când am ajuns la
senin ; toaletele deschise ale femeilor aveau un aier de supoziții, când legănându-se în dulci speranțe că poarta casei în care Giorgio își are atelierul, el sperând
flori fragede, ușoare și vaporoase; pălăriile de paie ale »mâine va sosi mandatul®. Ultimul termen șî-1 fixase el că poate în lipsa lui o fi sosit mandatul, întrebă pe por-
bărbaților luceau now și albe in lumina vie; arborii ziua de Paști șt-șî făcea o consolație, gândindu-se că tar, care cu capul pe masă își făcea siesta:
înverziți pătau trotuarele cu umbra lor. Viață nouă, »cei din Craiova® îi vor face aceasta plăcută surpriză, — Che mi raconta di nuovo, signor Fortunato? ’
reînnăscută In natură prin venirea primăverei se dar și ziua aceasta trecu luând cu sine încă una din Dar vai, nici de data asta nu venise nimic!
comunică oamenilor cari inconștient pășesc mai voioși, speranțele artistului. Am traversat prima curte curată și liniștită, pavată cu
cu capul ridicat, pe când obrajii se culorează roz de Am fost la biserică împreună, Ia capela rusă din Prati. pietre mari albe, în care soarele bătea viu producând o
influxul puternic al sângelui ce pulsează mai viguros și Pela“12 ziua ne întorceam amândoi tăcuți prin ploaia de lumină orbitoare și am trecut în a doua curte pe sub o
par’că un fior viu de forțe animă pe toți, par’că pe toți îi raze aie soarelui cald, în prada gândurilor triste ce mi-’e poartă d’asupra căreia de zăpadă și ochiul străbăteâ
vezi mai încrezuți, mai capabili de muncă: reînnoirea da mie străinătatea, lui bursa. La Piazza Venezia ne-am departe peste marea grădină de frumsețe, văi și dealuri
vieței din natură co- municându-le și lor aceea sguduire oprit: drumurile noastre se despărțeau. Și cum ne spu- acoperite de proaspăta verdeață a primăverii. Intre
de vigoare, ficându-i să privească dîrji înainte, apți de a neam la revedere, mâinile noastre rămaseră mai mult Berna și Zurich iar am dat însă în ploaie și de aici
întră In lupta vieței cu puteri crescute. Și în toată unite, par’că ne-ar fi fost teamă să ne despărțim așa înainte ploaia a venit mereu cu noi până spre Porțile de
această desfășurare de vigoare, în toată această lume curând și să ne cufundăm fiecare izolat, între străinii ce fer, de unde se vedea acum, noaptea când am sosit,
de corpuri oțelite de noua sevă m’a prins un amar ne înconjoară. spre răsărit seninul înstelat.
indescriptibil: m’am văzut singur în o- rațul acesta mare, — Știi ce? zise Giorgio după un timp; eu am acasă Ziua se desvălia încetul cu încetul din noapte când
departe de țară, departe de ai mei. Imi lipsea ceva ; șase ouă roșii și niște cozonac. Vrei să le ciocnim am trecut pel a Turnu-Severin prin apele Dunării
marea sărbătoare, Paștile, nu o simția orașul acesta, ea împreună? răvărsate și am început să urcăm spre înălțimea dela
era numai în mine |i prin lipsa de împărtășire vedeam șî Am plecat amândoi. Corso se întinde drept ca o linie Paîota. Cu cât mai mult ne apropiam pe drumul șerpuit
mai mult greul strainătăței. Oh, palatele acestea toate, dela Piazza Venezia și Piazza del Popolo. Strâmtă, de culme, cu atât mai largă nî-se deschidea prin
par’că erau zidite pe sufletul meu și mă apăsau cu toată pavată cu pietri cubice mărunte și netede, strada amurgul crepetului vederea spre Dunăre și cu atât mai
massa lor de șase etaje! Unde sunt căsuțele mici ți principală a Romei este strânsă între două rânduri de bine se des- lușiau în zarea din ce în ce mai albă a
curate din orașele noastre ? Unde sunt hainele de palate cu cinci și șase etaje, cari o fac să pară și mai revărsatului de zori văile rămase în urmă și pâlcurile de
sărbătoare ale copiilor și mahalagiilor ? unde sunt strâmtă. Fațadele palatelor înegrite de vremuri par și păduri, în care priveghietorile cântau tot mai întețit și mai
prăvăliile cu obloanele lor închise ? mai întunecate în partea unde este umbră, pe când în pe întrecute.
— La Legație au roșit ouă; îmi spuse sculp- partea de vis-â-vis, soarele pune un punct de veselie pe Din culme, în sfârșit, se desfășoară o priveliște parcă
'toruIromânGiorgo și vorbelelui îmi strânseră inima intr’o zidurile vechi, pe infinitatea de ferestre cu per- sianele din altă lume.
senzație dureroasă. Am plecat capul îngreuiat de lor închise văprite cu verde, ce par’că dorm în lumina vie Departe în largul văii, la poalele dealurilor acoperite
gânduri triste, și când l-am ridicat am trimes românilor și și în greutatea aierului dela ameazi. In mijlocul stradei aci de crânguri și colo de păduri dese, printre care se
României cel mai simțit sHristos a înviata ce l-am lămpile electrice suspendate, cu globurile lor de sticlă întind poiene și luminișuri, trece Dunărea ca un lat brâu
pronunțat vre-odată. pudrate de praf, se înșiră ca mărgele enorme cenușii, ce de argint, și în lumina oare-cum tainică și sfiicioasă a
— Mâne este ziua mea, urmă Giorgio cam în- în depărtarea perspectivei se văd din ce în ce mai mici, răsăririi soarelui toate până în Balcanii depărtați se arată
gândurat, vrei să mergem la biserică? pânăce se confundă într’o linie obscură ce pare că este ca prin vis.
Apoi după o pauză și dupăce a privit fix înainte cu legată de crucea obeliscului care, de cealaltă parte, taie Frumoasă e clipa aceasta pretutindeni, nicăiri însă ea
sprâncenele încruntate: ca o dungă roză râzătoarea apariție blondă a pieței del nu e atât de fermecătoare ca aici, la poalele despre
— Par’că este un făcut! La nici una din sărbătorile Popolo. Dunăre ale Carpaților, unde seninul cerului e mai
Pag. 2, •TRIBUNĂ* 1 Iunie n. 1907.

limpede decât apele Ronului la ieșirea lor din lacul de sâmbria vreunuia dintre cei ce fac împărtășirea, și vieața cauciuc, trăsurile mânale de vizitii scoși din cutie ori
Geneva și lumina se revarsă cu îmbelșugare peste se petrece într’o goană sălbatică și în care om se automobilele zgomotoase să nu zguduie trupurile
toate. Stând cu ochii îndreptați spre cerul acesta, inima mănâncă cu om și biruitor iese — nu cel mai muncitor, delicate ale celor tolăniți în ele și se îndesuie pe
ți-se înveselește, valurile vieții se aiină și mintea ți-se nici cel mai destoinic de a face binele, nici cel ce mai »trotuare> o lume elegantă, boieri și cocoane, cari se
limpezește, încât o neistovită sete de vieață te cuprinde; mult își iubește semenii, ci cel mai îndrăzneț și mai stă- îmbracă după cel mai nou jurnal din Paris în mătăsuri, în
spre pământ să nu-ți întorci însă privirea, căci sub cel ruitor, cel mai nerușinat când e vorba să mintă, să dantele și în catifele și s’ar simți foarte nenorociți dacă
mai frumos cer se petrece aici cea mai urîtă vieajâ și în amăgească ori să se fățărească, cel ce cu mai multă n’ar putea să cheltuiască într’o singură seară ceeace un
lumina plină a zilei vederea se ’ntunecă. dibăcie știe să ridice’n slava cerului pe cei ce-i stau întreg sat agonisește muncind din greu într’o săptămână
La marginea unei păduri dese și acoperite de un într’ajutor și să grăiască de rău pe cei ce i-se pun în cel puțin. Puțin mai rămâne dar și pentru acești
frunziș bogat ca nicăiri în lungul nostru drum pasc cale. Sunt, nu-i vorbă, și sus, și mai jos și oameni, cari muncitori, și si nu te pună păcatele să mergi și pe la
câteva vite,, stârpituri de vaci și boi piperniciți, sub paza vor binele și vor să-l facă, dar aceștia se sbuciumă în marginea orașului, căci acolo e t< t ca în drumul dela
câtorva oameni zdrențoși și istoviți de foame și de săc și ori se pleacă, închid ochii și tolerează toate Porțile de fer până la București, mizerie neagră sub
muncă fără de rost, un fel de iazme viețuitoare. mișeliile, ori sunt luați drept nebuni, descreerați, visători ceriu senin.
Ceva mai la vale se ivește la stânga un sat risipit pe fantastici ori cel puțin drept ființă neajutorate și lipsite de Simt acum vre o treizeci de ani, când Emine- iscu își
coaste, bătături pline de bălării și de gunoiu, prin care bunul simț practic care au să fie puse sub epitropîe. — scria satirele, vorbiam cu și atunci bț- trânul Rietz, un
sas, care petrecuse vieața la București, om înțelept și cu
stau improvizate niște case, în care elvețianul nici porcii Alungat e din societate cel ce nu urlă cu lupii, - vorba lui
mare trecere la ai săi. .
nu și-i-ar ținea, iar mai la o margine se află ceeace pe Lascar Catargiu.
>■ Aici, — îmi zicea el, — sunt două popoare, cari se
aici se ia drept biserică, o alcătuire părăginită din turnul Așa e aceasta azi aici, sub cel mai limpede ceriu, și
dușmănesc între ele, »die Valachenc și »die Rumânetu.
căreia clopotele răsună din când în când în pustiu. nu sunt semne, ca mâne să fie altfel, căci tinerimea și în Unii sunt oameni buni, cu minte și muncitori, dar ceialalți
La o gară așteptă mai mulți oameni sosirea trenului și școaiă, șî în practica zilnică, spre asemenea viețuire e sunt »ein Gesindek, - buni, cum a zis Eminescu, pentru
între dânșii se află și un popă soios, nespălat și îndrumată de conducători culturali, pentru care temniță ți pentru casa de nebuni.
nepeptănat, păstor sufletesc al poporului, ființă în civilizațiune și cultură e acelaș lucru, care consistă în Sporindu-se prin propagarea culturii trebuințele,
această lume ^civilizată* fără de rost, de care numai desvoitarea spiritului utilitar, în sporirea trebuințelor valahii s’au mai romanizat si ei și dușmănii s’a înăsprit.
proștii mai au nevoie și pe care toți, chiar și hamalii, o materiale și în creșterea dibăciei de a le satisface. Mă știți, c’am fost totdeauna, ca voi, monarhist,
împing când Ia dreapta, când la stânga. Pentruca să hotărască pozițiunea ce ți-se cuvine, nu convins, deși aș li avut cuvinte să nu fiu Acum, ajuns în
Trecând așa peste câmpii arse de soare lăsate în cercetează nimeni, ce ești tu însuți prin tine, ce știi și ce pragul bâtrânețelor, aș fi, după trei săptămâni petrecute
părăginire de către oameni, sosim pe la a- mează-zi la poți, ce gândești șt ce simți, ce lucrezi, cum îți faci în Elveția, ispitit să ml’ fac cel mai îndârjit republican,
București, unde, precum în atâte rânduri am zis, răsare datoria față cu familia ta și în ce anume cauți mulțumirea dacă numi-așdâ seamă că în Salzburg, în Tirol și în
soarele pentru întreg neamul românesc. vieții tale, ci cum te îmbraci și ce mănânci, și ce fel e Austria de sus, sub stăpânirea împărătească, e tot ca în
Aici se schimbă lucrurile, căci între Dunăre, Prut și casa, în care stai, cum ți-ai mobilat-o, câte slugi ai și Elveția, iar în Franța și în America, unde e republică, e
Carpați nu e rânduială ca în Alpi, ci disciplină și oamenii cum le plătești pe aceste, ,cum ieși la plimbare, cum îți tot ca la noi sub stăpânirea regelui Carol I.
nu stau unit lângă, ci unii peste alții. faci și cum primești vizitele, unde-țipe- treci vara și cum Nu formele, ci pornirile oamenilor hotăresc mersul
>Ori slugă plecată, ori dat în lături '« — se zice în te distrezi în timpul iernii. vieții și ori și care ar fi forma de or- ganizațiunea socială,
coloanele »Epocei< (15 Maiu.) Dacă ești ori nu tu însuți mulțumit cu Ifaț dacă te simți în mijlocul unei lumi râu pornite e vrednică de plâns
Cei ajunși sus dispun și pornesc, iar cei rămași mai ori nu fericit, — aceste suni li cruri banale: e fiecare cum soartea celor ce doresc binele și vor să și-l facă.
jos se supun și execută prin alții, cari stau și mai jos știe să pară. Tocmai monarhist convins fiind dar, durere adâncă
decât et. După treapta, la care s’a învrednicit a se ridică, La București dar, unde trăiesc cei de sus și slugile mă cuprinde când mă gândesc, că istoriograful va scrie:
își ia fiecare partea din beneficii, dau dar cu toții năvală lor, sunt palate mari și bogat mobilate, sunt strade ^Zadarnice au rămas însă silințele celor bine porniți,
și se îndesuie, ca să ajungă sus, ori cel puțin sa între în pavate cu lemn ori cu asfalt pen- truca birjile cu roate de și după patruzeci de ani de domnie glo-

este scris cu litere albe pe o tablă ruginită ce se pierde destinat modelului. Și în toată atmosfera atelierului ace-
sub frunzele verzi ale unei edere: Academia R.affaello stuia gol plutește un miros de pământ umed, o odoare
Sanzio. de vapori de apă ce se înalță din argila cu care se
Din a doua curte plină de verdeață vîe a arborilor de lucrează statuia, din cărămizile roșii ale podelei.
Italia, cu frunze mari, de un verde bogat și lucitor, te urci Când Giorgio întră pe ușe, ținea triumfător în mână o
în atelierul lui Oiorgio pe o scară strâmtă și incomodă, sticlă cu vin de Frascati.
luminată de o fe- feastră pe al cărui geam un pictor ce Și atunci, masa fu repede pusă: o cutie de lemn,
ocupa un atelier de alături, a desemnat două lebede, găsită în sală după torsul lui Laocooafu acoperită cu o
înotând pe un colț de lac; dar vremea și umezeala a hârtie mare roșie și așezată drept masă; atelierul
stricat pictura, colorile s’au mâncat de timp și de ploi, pictorului de alături furmiză cele două scaune necesare,
așa că lebedele par niște umbre, gâtul uneia lipsește pe șevaletul modelului fa tras în lături ca să ne facă loc, și
jumătate, ciocul alteia s’a șters, apa se ghicește numai un prosop țărănesc, aruncat pe speteaza unuia din
după câteva resturi de penelate, rămânând clar numai o scaune, avea să îndeplinească rolul de șervete, iar far-
frunză de nufăr ce se pleacă grațios în jos. furiile cari lipseau, au fost înlocuite cu hârtiile în cari
Și când am întrat in atelier, Giorgio își dădu pe ceafă negustorul ne înfășurase târguielile. Cele două pahare
pălăria lui cenușie »a la Italiana«, răsuflă supărat și cu după etajeră își pierdură repede praful sub manile abile
sprâncenele încruntate se uită prelung pe fereastră ale lui Giorgio, care oi mânecile suflecate le spăla
gândind la bursa ce nu mai sosește; dar pachetul cu vârtos, împrăștiind apa pe cărămizile atelierului.
târguelile îi readuse repede la realitate și scoțându-și
haina se pregăti să improviseze mjisa. Și când totul fu angajat, Giorgio aruncă asupra mesei
— Dar n’am luat vin, îi observai eu. o privire de inspecție și mulțumit de reușită, uitându-și
— O, straghetta, ai dreptate. de bursă, turnă vin în pi- hare.
Se îmbrăca repede și coborî în fugă scara ce scârția — Hristos a înviat! La mulți ani 1 Cele dorite !
dureros sub pașii lui. Dar pași grei pe scară ne opri paharele li gură. Ne
Pe o fereastra largă, lumina pătrunde din belșug, dar uităm surprinși unul la altul, nemulțumiți de gândul unei
o lumină indirectă, uniformă, venind dela nord, vizite care ne turbura intimitatea aceasta cu care
revărsându-se abundent în mijlocul atelierului, serbam, într’un oraș strein, o zi românească. Pașii s’au
producând penumbră în colțuri. oprit, cineva bate în ușe.
Lângă un perete un pat de scânduri acoperit cu două — Avânți:
cuverturi roșii; într’un colț o mică etajeră pe care stă un Surpriză! era poștașul cu mandatul lui Ok orgi o. A
craniu d’asupra căruia se lungește în sus cutia neagră a fost primit cu multă bucurie, i-se ddt unul din cele două
unei viori; într’alt colț o etajeră mai mare pe care, sub scaune, un păhar plin cu vin și un bacșiș bun.
pulberea ce de luni de zile se așterne într’un strat din ce Și când am rămas singuri, Giorgio încuie ușa ca să
în ce mai gros, zac uitate câteva cărți, pasteluri de nu mai fim turburați și ne luarăm fiecare locurile în fața
desemn, perii de haine și de cap, o cutie de vax, două cutiei acoperită cu hârtia roșie; pe care cele alte hârtii
pahare; pe cămin o machetă, două busturi terminate, un albe, pătate de grăsime^
corp de studiu; în celalalt colț al atelierului un alt bust
terminat, un bătrân ce zim- bește producând o mulțime
de încrețituri pe față. Pe pereții goi, vopsiți cu o culoare
de un roz oribil, două trei stampe, fotografile pe cărți
poștale ale Regelui și a Prințesei, două măști în ghips
după Bernini, o oglindă mică și un bassorelief, o copie
după o lucrare greacă antică, de o delicatețe rară, iar în
mijlocul atelierului pavat cu cărămizi roșii, în lumina
lividă ce cade pe fereastră, un șevalet rotund ce se
poate învârti în toate părțile, pe care o statuie la care
lucrează artistul stă învălită în cârpe ude. Sub învălișul
acela umed, statuia are o formă bizară, pare mai mult o
mumie care și-a pierdut conturile regulate, rămâind o
formă ce pare vag omenească și nu ar zice nimeni că
sub aparența aceea curioasă este un nud de pugilator
roman, ce într’o poză armonică își exerciează mușchii
întinzând de o fringhie. Lângă statuie un alt șevalet
rotund, în- vârtindu-se asemenea în jurul lui, este
1 Iunie n. 1907. .TRIBUNA. Pag. 3,

rioasă Regele Carol I, căruia Eminescu îi zicea >cel Dumnezeu și-a revărsat cu belșug toate bunătățile conform actelor, cari îi stau la dispoziție.
îngăduitor*, a fost nevoit să armeze fronturile asupra pământului, pe care trăim, iară noi, răsfățați, ne-
Bucureștilor, ca să apere capitala sa contra celor ce le am îngâmfat, ne-am lăpădat de dânsul și am ajuns să
zidiseră, și să descarce tunurile, eroism dureros și ne
mai pomenit în istoric; în massele nearmate ale
fim deopotrivă cu sălbăticii.
»Sălbatici, — se zice în coloanele unei gazete din Răvașuri.
muncitorilor oropsiți, pe cațe legitima și prea Lausana, — nu sunt cei ce s’au răsvrătit, ci cei ce i-au *Erdelyi Hirlap* (dela 31 Maiu) este supărat rău pe
îndelungata nemulțumire îi scosese din minți*. împins spre răsvrătire și vor acum să restabilească Russu-Șirianu pentrucă acesta se ocupă cu prea multă
dară vinovați, — zice unul dintre consilierii tronului, — ordinea prin mijloace ne mai întrebuințate în vieața căldură de chestiile din România. Reproduce din
suntem noi toți*. popoarelor civilizate.* articolul »Steaua« apărut în numărul 102 al ^Tribunei*
Toți afară de cei din cea mai de jos treaptă, asupra Ne-a certat Dumnezeu cu toată asprimea și ne și se miră cum Russu-Și- rianu îndrăznește să scrie:
căreia toți calcă și căreia i-se și zice >talpa țării* în ceartă, dar numai ca bun părinte, ca să ne venim în fire »când noi am înființat Liga*, denunțându-1 ca pe un —
deosebire de »talpa iadului*. și să ne întoarcem iar la el. daco-român.
Îmi răsună încă în urechi chiotele și uralele ți fanfara Aceasta o vor înțelege toți cei încă buni, cari nu Apoi da, în felul acesta toți românii sunt — daco
și cântecele patriotice și bubuiturile tunurilor descărcate sunt puțini, și-o va înțelege mai presus Regele Carol l., români, pentrucă toți propagăm unitatea culturală a
Ia Fribourg, văd veselia, însuflețirea, focurile bengale și care prin rânduirea lui Dumnezeu a fost ridicat în scaun tuturor românilor.
rachetele risipite prin văzduhul curat și mă cutremur și și-a ales devisa * Nitul sine Deo*. Cât despre directorul nostru, atâtea păcate să aibă
privîndu-le aceste alăturea cu serbarea națională ce s’a Stăruiți dar și strigați și voi în gura mare, ca toți să toți românii; a fost între întemeietorii Lîgei și osândit de
desfigurat aici ieri, Ia 10 Maiu. vă audă și toți să se pătrundă de gândul, că numai prin trei ori la curtea cu jurați din Cluj... Aceste crime i Ie
Un prohod cu paradă militară a fost această serbare biserică poate să fie îndrumat poporul românesc spre impută adecă ziarul clujan.
făcută de oameni obosiți de greaua muncă a vieții, viețuirea pașnică și fericită și că adevărata mărire lise
cuprinși de viuă îngrijorare și cu sufletele turburate de va cuveni numai celor ce vor fi răușit să ridice biserica In primarticol, un ziar clujan constată că nu e în
mânie încă nepotolită. română din starea de ticăloșie, la care au adus o cei ce Europa oraș, care să aibă — relativ — atâtea cârcime,
0 popor nefericit, care nu mai ești în stare să te se tem de purtarea ei. câte Clujul, așa încât metropola ungurilor ardeleni mai
înveselești în zi de sărbătoare pentrucă le-ai lăpădat de cu drept cuvânt s’ar puteă numi oraș al — birturilor și
obiceiurile tale cele bune și te-ai depărtat de legea, din bețiilor rușinoase
care bunii și străbunii tăi au luat și virtutea de a se Majestatea Sa și proiectul școlar. Desigur...
mulțumi cu puțin, și mângâiere la timpuri grele, și tăria Ziarul -Brassdi Lapok« publică într’un număr Semn de activitate a »kulturegylet«-ului.
de a râbdă Îndelung. Mai are insă Clujul și mulți șovini ști strechiați 1
Am zis adese ori, că pentru întregul neam românesc
recent informațiunea următoare:
soarele aici la București răsare; n’am fost însă pătruns Contele Apponyi ar fi întrebat pe șeful
de adevărul acesta nici odată ca acum, când mă întorc
din țara adevăratei lumini și simt, cum de aici toate se
’ntunecă. Voi, ari tot mai păstrați o parte din moștenirea
cancelariei de cabinet, Daruvăry, că de ce u'a
voit Maj. Sa să-l primească ? Dara- văry fa
Adresă către Coroană.
sufletească rămasă dela străbuni, știți din suferințele răspuns, că regelui nu-i convine proiectul Sub titlul de mai sus -Telegraful Român- dela
propriei voastre vieți, că ceea ce Vă mai mângăe în școlar. 17/30 scrie:
greaua luptă, pe care o purtați, ți vă dă tăria de a răbdă — Dar regele și-a dat aprobarea prealabilă Deși știam, că publicul nostru așteaptă cu ne-
și de a răsbi înainte simt tăria credinței și iubirea dintre asupra proiectului, a spus Apponyi. răbdare să afle dacă și cum a executat Episcopatul
voi-, iubiți-vă și frații de aici, spuneți-le-o aceasta și — Da, numai cât proiectul a fost schimbat în nostru conciuzul luat în Sinoadele eparhiale de a în
stăruiți cu tot dinadinsul, ca ei să se oprească din
calea, în care au fost porniți într’un ceas rău, și să se
conceptul original și regele e împotriva (reveni la preaînaltul loc pentru denegarea sancțiunei
cunoscutului proiect de lege despre școaiele
întoarcă iar spre obârșia, din care am ieșit cu toții. modificărilor, cari s’au făcut și pe cari românii confesionale, totuși din considerare de tactică n’am
Acum, când spaima, îngrijirea și părerile de rău au le consideră vătămătoare. aflat de bine a informa și noi publicul nostru până
mai muiat inimile, glasul vostru nu va răsuna, poate, în * acuma.
pustiu. »Dupăce însă ^Tribuna* din Arad a publicat unele
Pământ vor să le dea celor până acum oropsiți ți școli murului de vorbe românești iar inima o simțiam plină de informațiuni în cauză, spre mai bună orientare a
și administrațiune părintească și judecători drepți. dragoste pentru ai noștri. publicului, ne simțim datori a le mai completa și din
Toate acestea sunt bune, dar nu prețuiesc nimic, ba pot — O, românii, România! întotdeauna am crezut că parte-ne și anume :
să fie chiar primejdioase dacă nu li-se va fi dat mai ubi bene ibi patria, dar vai, cât de neadevărat este Unaltpreasfințitul Domn Arhiepiscop și Me- tropolit al
nainte credința, care curăță sufletele și fără de care adagiul acesta... In mijlocul acestui popor care la chip nostru Ioan în 5/18 Maiu, adecă în ziua închiderii
știința și bogăția sunt mijloace pentru săvârșirea Sinodului arhidiecezan, a întrebat prin scrisoare pe
samănă așa de mult cu al nostru, în toată poezia ce se
faptelor rele, iară ne serveau de farfurii. Prosopul domnii episcop! sufragani, cum cred dânșii si se facă
înalță din această bella italia, în toată grandiositatea
țărănesc, cusut la capete cu arnici roșu, fu întins dela întrevenirea la preaînaltul loc: în persoană ori prin
suverană a Romei acesteia celebră, resimți restriștea
unul la altul servind de șervete, ouăle roșii ne pătau de- adresă ? La care întrebare toți au fost de acord, ca
sufletului înstrăinat, te apasă dureros singurătatea în
getele de culoare, vinul italienesc lucea ca chih- Itbarul întrevenirea să se facă prin adresă, mai ales din
care te simți plutind în lumea aceasta de străini, uiți și motivul, că pe calea aceasta, adresa ajunge mai iute la
topit în pahare iar aerul tot eră încărcat de vaporii de de poezie și de splendoare și de măreție; te urmărește
apă ce se înălțau din cârpele ude cu cari Pugilatorul Majestatea Sa, decât dacă Episcopatul s’ar prezenta în
ca o obsesie dureroasă un bordeiu ce l-ai văzut cândva persoană, pentrucă spre acest scop se cere în- tâiu
Roman erâ învelit de părea o mumie egipteană, pe într’un sat românesc, o vorbă ce ai auzit la un colț de
când pe șevaletul modelului, lângă sticla cu vin, o exoperarea unei audiențe prin guvernul patriei, ceeace
stradă, un lătrat de câne, un clopot de biserică, o în tot cazul pretindea timp mai îndelungat.
grămadă de aur, bursa lui Giorgio, punea o notă de uniformă de gardist și ai da mult ca să poți sburâ colo,
frapantă contradicție cu interiorul acela gol de atelier de peste Dunărea albastra, să te știi între români, să auzi »Primindu-se răspunsul dela Arad în 7/20 Maiu și
sculptură. vorbind românește, să vezi o căciulă românească... dela Caransebeș, în 8/21 Maiu, in 9/22 Maiu s’a
- Hristos a 'nviat! Dar Giorgio râse privind la grămada de aur ce stă pregătit adresa, și în 10/23 s’a trimis, provăzută cu
— Adevărat a ’nviat 1 lucitoare pe șevaletul modelului. subscrierea Excelenței Sale dlui Arhiepiscop și
Metropolit Ioan Mețianu, Prea- sfințitului domn Episcop
Ouăle trosniră ușor ciocnindu-Ie unul de altul ți când Roma, 1 Maiu 1907. Nicolae Popea la Caransebeș pentruca să o subscrie și
ultima bucățică de gorgonzola fu mâncată, ne Guvernul și micii industriași. Acum, să o trimită în acelaș scop domnului Episcop Ioan I.
sprijinirăm picioarele de cutia masă le- gtnându-ne pe
dupăce purtarea de alaltăieri a Iui Kossuth față Papp din Arad, cu cea mai mare grăbire, că apoi Prea-
scaune. Uitasem totul ; eram așa de departe de Italia ;
mi se păreâ că sunt în țară. Din când în când, de micii industriași, a disgustat pe toata lumea, sfințitul Episcop ai Aradului, după subscriere, să o
Pugilatorul mă readucea pe jumătate la realitate iar guvernul folosește toate mijloacele, ca sa iasă înainteze imediat la locul destinat.
>!n adresă se arată cum prin actualul proiect se
grămada de aur dupe țevalet în două rânduri m’a făcut curat din încurcătură. A exope- rat chiar o desființează legi fundamentale cari nu-s abrogate, se
să o privesc atent înțelegând ce caută aici. In fumul schisoare dela Clubul industriașilor din cercul II descrie îngrijorarea ce i-a cuprins pre romani în fața
albastru al țigaretei vedeam figuri cunoscute, peisagii al Budapestei, prin care se protestează împotriva tendenței guvernului de a nimici cultura națională
(fragi pe când în urechi auzeam senzația mur- deputațiunei de mici industriași și se aduc laude română și de a se face guvernul arbitru asupra celui
jandarmii, judecătorii și tunurile nu pot sa ducă decât la
mai îndârjită răsvrătire. lui Kossuth, care și-a dat de gol sentimentele an- mai sfânt și mai imprescriptibil drept omenesc: precum
este și creșterea copiilor și alte asemenea, apelând la
Ceeace nouă românilor de pretutindeni și mai ales t’democratice. cunoscuta bunătate și grație părintească a monarhului,
celor de aici ne trebue înainte de toate și mai presus de * ru- gându-1 să nu sancționeze proiectul.
toate e o preoțime adevărată, care știe să stăpânească Tisza și Hieronymi au fost invitați la «Aceste informațiuni credem,'că vor liniști publicul
sufletele și să le îndrumeze spre iubire, preoțime
adevărată condusă de arhierei adevărați, iară nu de
ședința din 6 Iunie a comisiei, care re- vidiază nostru, convingându-se, că episcopatul nostru a
slugi plecate ale unor miniștri, cari se schimbă de azi încheierea socotelilor, ca să-și dea seamă despre îndeplinit fără nici o întârziare și cu punctualitate dorința
pe mâne și adeseori nici în Dumnezeu nu mai cred, nici cele 550 mii cor. Foștii miniștri sunt amenințați, primită dela sinoadele eparhiale, în forma ce a afiat-o
mai potrivită împrejurărilor.
de rânduielile sfinte nu mai țin seamă. că dacă nu se vor prezenta, comisia va purcede

Pregătesc tot felul de instrumente medicale și de chirurg, mâni, picioare artificiale,


preparate ortopedice, corsete, clistire, irigatore, injectoare pentru organele sexuale femeiești;

ZIEGLER AG0ST0N,
(proprietarul firmefZIEGLER FERENCZJ?
cearșafuri de pat de gumă pentru copii și lăuze, perini cu aer comprimat, oale de noapte pentre
bolnavi, mașini electrice, în sfârșit tot de ce au trebuință bolnavii, medicii, moașele, friseurii să
Uudajist academic, furnisorul curții resate, capătă la mine cu prețurile cele mai ieftine.
atelier de instrumente medicaie-chi- rirgicale
------------------------------ UJ VI DfîK. La dorință trimitem prețuri curente franco și gratis.
Pag. 4. >T R I B U N A< 1 Iunie n. 1007

Scrisele organului mitropoliei confirmă, întru aplicație, gimnaziul Șincai șî seminarul Central. regulament
toate, informațiunile pe cari noi le-am dat, 2. La orele 3 precis: Defilarea prin fața dlui ministru I. Maniu : Dovedește rătăcirea prezidentului.
al instrucțiunei publice, Sp. Haret, și depunerea Camera dă drept prezidentului, după o scurtă
asupra acestei importante afaceri, deja nainte cu steagurilor.
o săptămână. 3. Marșuri și exerciții cu greutăți executate de elevii explicare a lui.
tuturor școalelor sub conducerea maestrului N, Sp. Tot dialogul acesta a fost ascultat în tăcere.
Bădescu. La ordinea zilei proiectul pentru servite-
Din România. 4. Exerciții cu stegulețe, gimnaziul »Can- temir«.
5. Exerciții cu bastoane și bastonadă gimn.
rime.
Prezidentul îndrumă la ordine pe Nagy
«Șincai«. Gyorgy, pentrucă conversează tare. Acesta se
Asupra chestiei țărănești se urmează o in- 6. Exerciții cu bastoane, șc. normală*.
teresantă discuție între doi fruntași conservatori: Virgil 7. Exerciții libere cu cântece, lie. »sf. Sava«. înroșește și stă să crepe de ciudă, când » colegii*
Ari on și Barbu Catargi. Cei dintâiu, cunoscut ca un 8. Exerciții cu bastoane, liceul >>Lazăr«. își bat joc de el.
distins naționalist și amic al sătenilor, învinuind pe 9. Exerciții cu măciuci, liceul «Mihaiu Viteazul*. Apoi altă petrecanie. Vorbind - suntem la al
conservatorii-boieri că nu au grija țărănimei și făcând 10. Exerciții libere, »șc. de aplicație*- 28-lea articol — contele Eszferhăzi Mo. ricz, un
aluzie ia uti articol al dlui B. Catargi, care a restălmăcît 11. Bastonada exerciții de scrimă cu sabia, «liceul băețel constitutionalist de 25« ani, afectat, cu
Mateiu-Basarab*. gesturi de legislator bint studiate, prietinii îi fac
un articol al său apărut în »Patria«, scrie următoarele: 12 Exerciții la barele paralele, seminarul Centrai*.
»In acest timp, pătrunsese în sală, tăcut și întunecat, 13. Jocuri naționale, liceul «Mateiu Basarab* și
ovații — de încurajare, iar cunoscuții ciocoi, îl
un om înalt, palid și slab. Un adevărat uriaș în sdrențe gimn. «Cantemir-, acoper a aplauze — de insinuare — pentru o
și plin de praf. Omul s’a așezat obosit la masă. El a 14. Retragerea. nimici toată.
aruncat o privire indiferentă în jurul lui. Adunarea de Comedia continuă la votare, și la (fe cuție
elită în care se află din întâmplare părea că nu-i destul de aprinsă la care mai ia parte: Gaal G.,
impune. Contorsiunile clownului de pe scenă îl mirau,
fără să-l înveselească. Sub povara unor amintiri Bietul Rakovszky. Ernszt, Zichy, Mezofi, Kuszh justh devine
adesea nervos, pentru încâlcituri. Ceva
dureroase, omul a căzut pe gânduri și nu s’a mai îngrijit
de cei din sală. Iar aceștia când au prins de veste de
— Raport telefonic din Camera ungară. — neobișnuit: votările se fac a oareșcare pasiune.
prezența lui printre dânșii au fost cuprinși de o frică Budapesta, 31 Mai. Articolul se primește cu modificări nea
neînțeleasă, și palizi, pe furiș, fără sgomot au dispărut. sențiale!
M’am apropiat de omul în sdrențe și am stat la vorbă Cine a urmărit cu atenție felul de prezidiu al Articolul 29. r
cu dânsul. — Mi a povestit de o revo- luțiune recentă și celor trei prezidenți a trebuit să constate : Au luat cuvântul Veres, Eber, Buza, M zofi,
mi-a arătat rana abia închisă a unor gloanțe de răsboiu. Just e nervos uneori, șî e chiar nedrept într'un Leitner, Molnâr și Ham mers berg.
Șî în privirea-i rătăcită am văzut imagina Morței caz de necesitate, însă îi place sa paradeze cu
căzută, în drumul satului, beată de atâta sânge echitatea, și mai vârtos este un om dibaciu în Mezdfi și Molnăr au propus, ca loci ințele
omenesc. Și fiorul care-1 scutura pe dânsul m'a cuprins labirintul formalităților și este un om cu prezență servitorilor să fie clădite în cinci anț nu în zece,
și pe mine. Am revăzut bietele colibe fără garduri, cum provede proiectul.
strânse împrejurul unei biserici care începe să se de spirit . Darănyî a respins această propune iar
fărâme și în care rugăciunea îngheață pe buzele Năvay e cam stângaciu, și cam sfios, însă articolul s’a primit fără modificări.
săracului. prezența nu și-o pierde, nici spiritul fineței.
In lumina gândululuî meu au prins vîeață muncitorii Rakovszky însă nu odată a stârnit furtuni cu
obosiți, fără noroc, părăsiți în întuneric, sleiți dc puteri, neghiobia sa, cu firea sa pripită, volnică. Pornit
de atâtea încercări deșarte, care așteaptă de atâta
vreme un ajutor care nu le vine de nicăiri și care în
spre grosolănie și silnicie, adesea, el își pierde
pustiul în care se simt pierduți n’aud decât vântul de prezența într’un chip complet
iarnă care șueră în hornul fără foc. își iese adevărat din fire, își pierde cumpătul,
Oameni plini de frică, smeriți, cari își fac cruci și aleargă nebun peste toate paragrafele, — arătând
tremură de țipătul unei pasări, de umbra unui pom, de o încăpăținare pătimașe, josnică. Și pe de-
iele și de stafii. Tăcuți și neîncrezători, încăpăținați și asupra, par’că paradează, parca dinadins cată să
nedibaci, cari nu ne spun păsurile lor ci ni le ascund
fiindcă se tem de noi, cari nu știu și n’au putere să lupte
poată face una boacănă 1
cu răul și să-1 învingă. Cine-1 mai cunoaște și din jos de tribună, îl
Acestor oameni li-s’a spus acum de curând o vorbă cunoaște ca pe un om lipsit de o doagă —
bună. Le-a spus-o Regele. Și noi în Cameră am întărit »hebehurgya«, cum îi zic colegii lui maghiari.
cu cuvântul nostru cuvântul lui. Și suntem legați pe Nu ii-e milă de el mai mult decât ciudă.
cinste să ’mplinim acest cuvânt. Pe omul acesta, pentru neghiobia lui față de
Atât mai rău pentru cei cari cred că cuvântul și
cinstea nu-i leagă*.
Vlad, îl luase astăzi la răspundere dl Maniu,
Aceste din urmă cuvinte se refer ta noua atitudine a
înainte de ordinea zilei.
conservatorilor ajunși sub șefia dlui P. P. Carp cari nu Ședința se deschide la orele 10 și 15.
Prezident: l. Justh.
mai vor să recunoască acum ceeace fostul lor șef Deputății naționaliști: Pop, Maniu, Brediceanu, Hodza,
Suciu.
Cantacuzino și alți fruntași promiseseră pe vremea
răscoalelor: că vor da adică liberalilor tot concursul Formalități. In continuare Hoitsy P, re-
pentru resolvirea chestiei țărănești așa cum se fereaza despre proiectul de lege cu privire la
cuprindea în manifestul regal! serbările de încoronare.
* I. Maniu, cere cuvânt la regulament, și în o
cuvântare amănunțită, desvoltată cu fineță și fără
Alegerile comunale, pentru Capitală au fost fixate:
Colegiul I la 10 Iunie. patimă, — a vorbit 30 de minute — arată cum
Colegiul II la 12 Iunie. Rakovszky a procedat volnic în explicarea
Alegerile de delegați pentru colegiul II se vor face la regulamentului, trebuind să dea avertisment
31 Maiu. înainte de a suprima cuvântul dlui Vlad. El
însuș, Rakovszky, făcuse odinioară mult mai
Toate moșiile statului a căror contracte au fost
reziliate, s’au arendat prin șefii de ocoale silvice, în aspră critică claselor sociale. (Cetește.) Celece
parcele la săteni. se aud de pe băncile kossuthiste apoi, adesea
întrec orice vorbire naționalistă în această
Academia Română lucrează actualmente la direcție. (Contestările lipsesc ! 1)
alcătuirea monografiilor moșiilor sale. Nu pentrucă e deputat naționalist vine în fața
In aceste monografii se cuprinde descrierea Camerei cu plângerea sa, ci ca simplu deputat,
complectă a solului, populațiunei, a condițiunilor de cu grijă pentru demnitatea Camerei amenințate
muncă de pe moșiile Academiei.
Ele vor fi încurând date publicităței și vor servi ca cu compromitere.
bază la stabilirea unui nou regim de muncă. Cere, ca onorata Cameră să dea expresie de
reprobări față de procedura lui Rakovszky.
Serbare școlară. Iată programa serbărei școlare de (Aprobări pe băncile naționaliste. In mai multe
gimnastică ce se va da în ziua de 21 Maiu, orele 3 d. rânduri au aprobat înșiși kossuthiștii. De făcut
a., la Arenele romane din parcul Filaret: gălăgie însă nici poporalii nu îndrăznesc să facă,
1. La orele 2 d. a,, toți elevii școlilor secundare din
București, cari iau parte la serbare, se vor află în
simțin- du-se cu musca pe căciulă!)
grădina Cismîgiu cu drapelele școlilor, de unde vor Prezidentul: Nu poate pune la vot «dorința-
porni spre Arenele romane în ordinea următoare: lui Maniu, nefiind prezintată in scris, nici
Școala normală, liceele »sf. Sava, Matei Basarab, anunțată înainte, numai în cadrul unei discuții la
Lazăr și Mihai-Viteazul, gimnaziul Cantemir, școala de

S-ar putea să vă placă și