Sunteți pe pagina 1din 13

Aceasta lucrare contine un numar de 13 pagini

LUCRARE PRACTICĂ
TEMA: Intocmire Strategie de Contractare aferenta procedurii de atribuire a unui contract de
lucrari avand ca obiect atat proiectare cat si executie

ABSOLVENT: BOGDEA OCTAVIAN ION

PERIOADA CURS :

06.12. 2021 – 14.12.2021

1
Nr. ____/__________

APROB,
Primar,
Ioan Marian

STRATEGIA DE CONTRACTARE

Privind procedura simplificată online pentru atribuirea contractului de lucrări având ca


obiect întocmirea proiectului tehnic, a caietului de sarcini, asistență tehnică din partea
proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul
„ Modernizare clădire birouri pentru desfășurarea activităților personalului Direcției
Poliția Locală Târgu Mureș”

2
1. Date privind autoritatea/entitatea contractantă
Denumirea oficiala: Municipiul Târgu Mureș
Adresa: Strada Gheorghe Doja nr 124
Localitate: Târgu Mureș, Județul Mureș
Telefon/fax: +40.265.000.001/ +40.265.000.038, e-mail: primariatargumures@yahoo.com Tipul
autoritatii contractante si activitatea principala:
Unitate administrativ teritorială, iar activitatea este specifică de servicii publice locale și ordine
publică.

2. Obiectul achiziției
“ Modernizare clădire birouri pentru desfășurarea activităților personalului Direcției Poliția Locală
Târgu Mureș”

2.1 Cod CPV:


45213150-9 Lucrari de constructii de complexe birouri(Rev.2)
71320000-7 Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

2.2 Descrierea achiziției publice

Prin referatul de necesitate nr.44, întocmit de ing. Octavian Ion Bogdea, în calitate de
consilier achiziții publice, avizat și aprobat de către reprezentantul legal al Municipiului Târgu
Mureș, se solicită achiziția publică având ca obiect întocmirea proiectului tehnic, a caietului de
sarcini, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul
„ Modernizare clădire birouri pentru desfășurarea activităților personalului Direcției Poliția Locală
Târgu Mureș”.
Obiectivul principal al contractului este proiectarea si execuţia lucrărilor pentru investiția
„Modernizare clădire birouri pentru desfășurarea activităților personalului Direcției Poliția Locală
Târgu Mureș”, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor comunitare.
Achiziția a fost inclusă în Programul anual al achizițiilor publice aferent abului 2021 la
poziția 1.
Contractul va fi finanțat din buget propriu.
Proiectul propune proiectare si executie:
- Servicii de proiectare: Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Construire, Proiect
Tehnic, Detalii de Executie, Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei.
- Lucrări de modernizare a clădirii de birouri pentru a asigura cerințele de calitate prevăzute
de Legea 10/1995 și anume : Rezistența și stabilitate, Siguranță în exploatare, Siguranță la foc,
Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, Izolare termica, hidrofuga si economie
de energie, Protectia impotriva zgomotului.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor: 10.
Termenul limita exprimat in numar de zile in care AC va raspunde in mod clar si complet
la toate solicitarile de clarificari este de 7 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea
ofertelor.

3. Modalitatea de atribuire
Tipul procedurii alese este „Procedură simplificată” potrivit art. 113 din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice.

3
Valoarea totală estimată a procedurii de achiziţie publică este de: 16.078.556,79 lei fără TVA și
se află sub pragul prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. a) 25.013.925 lei, pentru contractele de achiziţie
publică/acordurile - cadru de lucrări.
3.1 Determinarea și justificarea valorii estimate
Elemente care stau la baza estimării valorii contractului: bugetul indicativ al proiectului.
Modul de calcul: (detaliat):
Calculul valorii estimate pentru execuţia lucrărilor s-a făcut prin insumarea valorilor aferente
cheltuielilor pentru amenajarea terenului, a cheltuielilor pentru asigurarea utilităţilor necesare
obiectivului, a serviciilor de proiectare si asistenta tehnica, a lucrarilor de construcţii-montaj, a
utilajelor, echipamentelor tehnologice şi funcţionale cu montaj si a celorlalte categorii de
cheltuieli, cuprinse în devizul general al investiţiei „Modernizare clădire birouri pentru
desfășurarea activităților personalului Direcției Poliția Locală Târgu Mureș”.

Valoare estimata este de: 16.078.556,79 lei fără TVA


Din care:
Servicii de proiectare (Proiect tehnic, Detalii de executie, DTAC) –239.000 lei fără
TVA;
Asistenta tehnica din partea proiectantului – 225.000 lei fără TVA;
Construcţii şi instalaţii – 12.863.541,79 lei fără TVA;
Montaj si achizitie utilaje, echipamente tehnologice și funcționale –60.000 lei fără
TVA
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită monaj – 1.713.416,40 lei
fără TVA
Dotări și active necorporale – 952.598,60 lei fără TVA
Organizare de șantier – 25.000 lei fără TVA

In valoarea estimata nu sunt cuprinse dotările și cheltuielile diverse și neprevăzute.

DEVIZUL GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiţie
„Modernizare clădire birouri pentru desfășurarea activităților personalului Direcției
Poliția Locală Târgu Mureș”. (ANEXA)

Estimarea valorii contractului s-a realizat în conformitate cu art.16 din Legea 98/2016 si Capitolul
II, Secţiunea a 2-a Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de atribuire din H.G.
nr. 395/2016.

Notă: În calculul valorii estimate nu au fost incluse dotarile și cheltuieli diverse și neprevăzute.

3.2 Alegerea și justificarea procedurii de atribuire

Potrivit art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă atribuie contractele de
achiziție publică care privesc achiziții publice a căror valoare estimată este mai mică decât
pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu
respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
Faţă de cele de mai sus şi având în considerare faptul că valoare estimată a contractului de lucrări
este mai mic decât pragul valoric stipulat de legislaţie, respectiv 25.013.925 lei, procedura aleasă
pentru atribuirea contractului este procedura simplificată.
Tipul de contract propus: Contract de achiziție publică de lucrări
4
Având în vedere complexitatea contractului ce urmează a fi atribuit, pentru alegerea procedurii de
atribuire s-a ținut cont de art.17, alin. (1) si (2)/HG 395/2016.

Justificarea pentru art.141 alin.3 din Legea 98/2016, neîmpărțirea pe loturi

Conform art. art.16 din Legea 98/2016, abordarea prezentei achizitii presupune considerarea, atat
a serviciilor de proiectare, cat si a lucrarilor de executie circumscrise investitiei. Astfel, achizitia
serviciilor de proiectare nu poate fi separata de achizitia lucrărilor de execuție. Estimarea lucrărilor
se face luând în considerare valoarea cumulată a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție
circumscrise investiției.
Din punct de vedere al Autoritatii Contractante s-a optat pentru realizarea unui demers
investitional unitar și compact: proiectare si executie pentru „Modernizare clădire birouri pentru
desfășurarea activităților personalului Direcției Poliția Locală Târgu Mureș„. Aceasta alegere a
fost dictată, atat de Solutia tehnica rezultata din documentația de avizare a lucrărilor, ce stă la baza
prezentei achiziții, cât și din necesitatea derulării eficiente a procedurii de achiziție și a lucrărilor
ulterioarea acesteia.
In plus, s-a dorit abordarea unitară a demersului investitional, ofertantii urmand sa planifice toate
activitatile circumscrise acestuia, fiind evitata aparitia sincopelor intre loturi. Ofertantul castigator
va avea responsabilitatea respectarii solutiei tehnice si a supervizarii lucrarilor, fara obiectii asupra
documentatiei tehnice aprobate, ceea ce conduce la eficientizarea modului de lucru si la reducerea
timpului de executie.
In ceea ce priveste executia, lucrarile nu pot fi divizate in mai multe etape datorita faptului ca
documentația de avizare a lucrărilor și expertiza tehnică, care stau la baza procedurii, ofera o
solutie unitara cu privire la abordarea lucrarilor de construire.

Astfel, studiul de fezabilitate a abordat lucrarea ca fiind un demers investitional compact, care
prevede abordarea unitara a lucrarilor de executie, fara posibilitatea impartirii pe loturi. In acest
sens, a fost stabilita o suma unitara, atat pentru dirigentia de santier, cat si pentru organizarea de
santier (25.000 lei fara TVA lucrări de execuție). Aceste costuri au fost stabilite luand in calcul un
santier unic si o singura organizare de santier.
Totodata, apar costuri suplimentare in ceea ce priveste realizarea proiectului tehnic. Intreaga
conceptie a documentatiei tehnice porneste de la realizarea unitara a lucrarilor de executie,
conform Grafic, astfel incat, realizarea simultana a anumitor tipuri de lucrari, conduce la
minimizarea costurilor. Lotizarea anuleaza avantajul coordonarii și conduce la creșterea costurilor
de executie.

Astfel, decizia Autoritatii Contractante de a nu realiza impartirea pe loturi are la baza


urmatoarele aspecte:
Exista o interdependenta crescuta, atat intre componenta de proiectare si cea de executie a
investitiei;
In cazul lotizarii, activitatea de coordonare a contractanților, funcție de loturile atribuite,
este de natură a afecta gestionarea respectivelor contracte de către autoritatea contractantă.

3.3 Alegerea și justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile
de selecție

Justificarea alegerii criteriilor de calificare/selecţie:

5
Având în vedere că procedura de atribuire aleasă este procedura simplificată, au fost
stabilite criterii de calificare și selecție în conformitate cu art.163 din Legea 98/2016 și anume
motive de excludere a candidatului/ofertantului și capacitatea candidatului/ofertantului.
Criteriile de calificare, astfel cum sunt prevăzute in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice coroborat cu reglementarile din Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, au ca scop demonstrarea
potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric al fiecărui operator economic participant la
procedură, potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini
contractul/acordul - cadru şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în
cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare

În etapa de evaluare, obiectivul va fi de a selecta ofertanţii care sunt capabili să execute


contractul ce urmează să fie atribuit. Ca urmare, cerinţele privitoare la această capacitate sunt
relevante pentru obiectul contractului.
Autoritatea contractantă apreciază contractul ca având un grad de complexitate medie,
existând riscul neîndeplinirii acestuia atunci când operatorii economici nu au capacitatea tehnica
de a duce la bun sfarsit un astfel de contract.
Autoritatea contractantă a considerat necesară introducerea acestor criterii ţinând cont de
complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit. Faţă de acestea,
ofertantul declarat câştigător trebuie să susţină derularea contractului atât din punct de vedere al
capacitatii de exercitare a activitatilor profesionale, cat si din punct de vedere al capacitatii tehnice
si/sau profesionale, astfel încât derularea contractului să se realizeze cu respectarea tuturor
cerinţelor prevăzute de către autoritatea contractantă şi să fie finalizat cu succes.
Criterii de calificare si selectie alese:
In conformitate cu art. 9 alin.3 lit.f. din HG nr. 395/2016, se justifică alegerea cerinței privind
capacitatea tehnică și/sau profesională.
În baza art.179 lit a) din Legea 98/2016, coroborat cu art.178 alin (2) din același act normativ, se
solicită ca ofertanții să facă dovada:
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in


conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu
se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se solicita ca firma sa fie
autorizata de organele competente pentru prestarea si executarea serviciilor si
lucrarilor/activitatilor care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie (certificate constatator
ONRC cu codul CAEN autorizat pentru serviciile si lucrarile/activitatile ce urmeaza a se presta).
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre
operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si
subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea
DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documente justificative: Certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini,
documente echivalente emise în tara de rezidenta (documentele se vor prezenta însotite de
traducerea autorizata a acestora în limba româna).
În cazul unei asocieri/subcontractari, fiecare asociat/subcontractant este obligat sa prezinte
documentele solicitate la acest capitol, respectiv in cazul unei asocieri/subcontractari fiecare

6
asociat/subcontractant este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol pentru partea
din contract pe care o realizeaza.

Precizari:
1. La momentul depunerii ofertelor, operatorii economici vor încarca DUAE - Documentul Unic
de Achizitie European care poate fi accesat la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter, urmand ca celelalte documente sa fie solicitate numai ofertantului
clasat pe primul loc în urma finalizarii analizei ofertelor.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Autoritatea contractanta a stabilit urmatoarele criterii de calificare, referitoare la capacitatea


tehnică și/sau profesională.

Secţiunea III.2.3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională


Nivel(uri) specific(e) minim(e) Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea
necesar(e) (după caz): respectării cerinţelor menţionate:
Cerinta nr. 1 Modalitatea de îndeplinire
Lista principalelor servicii prestate in Completare DUAE de catre ofertant si separat de tert
cursul unei perioade care acopera cel sustinator. Pentru fiecare contract mentionat,
mult ultimii trei ani, din care sa rezulte ofertantul clasatul pe locul I în clasamentul
ca au prestat servicii similare in intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,
conformitate cu art.179 lit.b) din va atasa documente justificative (copii dupa parti
Legea 98/2016 privind achizitiile relevante ale contractului sau recomandare sau alte
publice. certificate, sau documente prin care sa se confirme în
Cerinta specifica: Conditia minima mod obligatoriu, date referitoare la:
pentru demonstrarea experientei beneficiarul contractului;
similare se considera: in ultimii 3 ani tipul serviciilor/lucrarilor prestate/executate
prestarea de servicii similare în similare cu obiectul contractului ce urmeaza a fi
valoare cumulata de cel putin 239.000 atribuit;
lei fără TVA la nivelul unuia sau a perioada în care s-a realizat contractul;
maxim 3 contracte. valoarea contractului sau a partii din contract pentru
care s-a efectuat receptie;
Prin servicii similare se ințelege
Documentele justificative urmează să fie prezentate,
prestari servicii de proiectare pentru
la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
lucrări aferente construcțiilor civile. ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta
documentele
solicitate pentru fiecare contract prezentat pentru
indeplinirea cerintei, insotite de traducere autorizata.
Echivalenta pentru sume exprimate in alta valuta se va
face la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de
BNR.

7
Cerinta nr. 2 Modalitatea de îndeplinire
Lista principalelor lucrari realizate in Completare DUAE de catre ofertant si separat de tert
cursul unei perioade care acopera cel sustinator. Pentru fiecare contract mentionat,
mult ultimii cinci ani, din care sa ofertantul clasatul pe locul I în clasamentul
rezulte ca au executat lucrari similare intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,
in conformitate cu art.179 lit.a) din va atasa documente justificative (copii dupa parti
Legea 98/2016 privind achizitiile relevante ale contractului sau recomandare sau alte
publice. Cerinta specifica: Conditia certificate, sau documente prin care sa se confirme în
minima pentru demonstrarea mod obligatoriu, date referitoare la:
experientei similare se considera: in beneficiarul contractului;
ultimii 5 ani executarea de lucrari tipul lucrarilor/serviciilor executate/prestate
similare în valoare cumulata de cel similare cu obiectul contractului ce urmeaza a fi
putin 16.000.000 lei fara TVA la atribuit;
nivelul unuia sau a maxim 3 contracte. perioada în care s-a realizat contractul;
Prin lucrări similare se înțelege valoarea contractului sau a partii din contract pentru
execuție de lucrări de construcții care s-a efectuat receptie;
civile. Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate,
la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta
documentele solicitate pentru fiecare contract
prezentat pentru indeplinirea cerintei, insotite de
traducere autorizata.
Echivalenta pentru sume exprimate in alta valuta se va
face la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de
BNR.
Justificare:
Ofertantul trebuie să facă dovada că are experienţă similară în proiectarea si executarea
lucrărilor ce fac obiectul contractului. Având în vedere faptul că obiectul contractului îl
constituie proiectarea si executia de lucrări de constructii civile, cerința este în conformitate
cu art. 179 din Legea nr. 98/2016.
Autoritatea contractanta solicita informatii referitoare la principalele servicii prestate in ultimii
3 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor in cuantum de minim 239.000,00 lei
fara TVA la nivelul unui contract sau a maxim 3 contracte, pentru a se asigura ca ofertantul
principal/asociatii, a/au prestat in trecut servicii de natura celor care fac obiectul prezentului
contract si ca detine experienta necesara indeplinirii acestuia, in conditiile solicitate de autoritate.
Cuantumul de 239.000 lei a fost stabilit prin raportare la valoarea estimate a serviciilor de
proiectare, parte a contractului de achizitie publica. Prin stabilirea acestui nivel valoric
autoritatea contractanta doreste sa evite situatiile prin care un operator economic care intruneste
conditiile privind criteriile de calificare nu va fi in masura sa duca la indeplinire contractul,
cauzand prejudicii autoritatii contractante. Solicitarea se face pentru a asigura AC ca viitorul
prestator are experienta in domeniu si capacitatea de a presta cel putin cantitatile minim solicitate,
asigurand astfel realizarea in termenul contractant. Prin servicii similare se intelege prestari
servicii de proiectare pentru lucrari aferente constructiilor civile.
Autoritatea contractanta solicita informatii referitoare la principalele lucrari efectuate in ultimii
5 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor in cuantum de minim 16.000.000,00
lei fara TVA la nivelul unui contract sau a maxim 3 contracte, pentru a se asigura ca ofertantul
principal/asociatii, a/au executat in trecut lucrari de natura celor care fac obiectul prezentului
contract si ca detine experienta necesara indeplinirii acestuia, in conditiile solicitate de autoritate.
Cuantumul de 16.000.000,00 lei a fost stabilit prin raportare la valoarea estimata a executiei de
8
lucrari, parte a contractului de achizitie publica. Prin stabilirea acestui nivel valoric autoritatea
contractanta doreste sa evite situatiile prin care un operator economic care intruneste conditiile
privind criteriile de calificare nu va fi in masura sa duca la indeplinire contractul, cauzand
prejudicii autoritatii contractante. Solicitarea se face pentru a asigura AC ca viitorul prestator are
experienta in domeniu si capacitatea de a presta cel putin cantitatile minim solicitate, asigurand
astfel realizarea in termenul contractant. Prin lucrari similare se intelege executie de lucrari de
constructii civile.

In baza cu art. 179 lit. a) si b) din Lege pentru dovedirea experientei profesionale si a
îndeplinirii cerinţelor privind capacitatea tehnică şi profesională prin prezentarea,
autoritatea contractanta solicita informatii cu privire la: ofertantul va prezenta o serie de
documente fara de care aceasta nu va putea fi dovedita, astfel:
- o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani,
însoţită de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante; atunci când este
necesar în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurenţă, autoritatea contractantă
poate stabili că sunt luate în considerare lucrări relevante realizate cu mai mult de 5 ani în
urmă;
- lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii
3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi; atunci când este
necesar în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurenţă, autoritatea contractantă
poate stabili că sunt luate în considerare livrări de produse relevante efectuate sau servicii
relevante prestate cu mai mult de 3 ani în urmă.

Cerinta nr. 3 Modalitatea de îndeplinire


Informatii privind sustinerea Completare DUAE de catre ofertant si separat de tert
capacitatii tehnice si profesionale a sustinator.
ofertantului/grupului de operatori
Odata cu DUAE, se va prezenta Angajamentul ferm
economici. Capacitatea tehnica si
profesionala a ofertantului poate fi (Formularul 2), urmand ca ofertantului clasat pe
sustinuta, pentru indeplinirea unui primul loc sa i se solicite documente justificative.
contract, si de o alta persoana, Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm
indiferent de natura relatiilor juridice al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in
existente intre ofertant si persoana care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa
respectiva. In cazul in care caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului
ofertantul/candidatul isi demonstreaza de asociere constituie temei pentru solicitarea de
capacitatea tehnica si profesionala clarificari pentru eventualele inadvertente de forma
invocand si sustinerea acordata de ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat
catre o alta persoana, atunci acesta are ale ofertantului/candidatului, cat si ale
obligatia de a dovedi sustinerea de
subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru
care beneficiaza, de regula, prin
prezentarea unui angajament ferm al fiind necesar pentru a asigura desfasurarea
persoanei respective, prin care aceasta corespunzatoare a procedurii de
confirma faptul ca va pune la atribuire.Echivalenta pentru sume exprimate in alta
dispozitia candidatului/ ofertantului valuta se va face la cursul mediu anual leu/valuta
resursele tehnice si profesionale comunicat de BNR.
invocate – Formularul 2.
Persoana care asigura sustinerea
tehnica și profesională nu trebuie să se

9
afle in situația care determina
excluderea din procedura de atribuire,
conform prevederilor art.165, art. 167,
art. 164 din Legea 98/2016.
In cazul în care pentru indeplinirea
contractului nu este necesară
sustinerea, operatorul economic nu va
prezenta Formularul 2.

3.4 Alegerea și justificarea criteriului de atribuire și după caz, a factorilor de evaluare


utilizați
În aplicarea proceduri de atribuire, autoritatea contractantă a ales să aplice criteriul de atribuire:
prețul cel mai scăzut.

Justificare:
Autoritatea contractantă va utiliza criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut in conformitate cu
art. 187 din Legea 98/2016: „(3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de
vedere economic în conformitate cu dispoziţiile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de
a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire:
a) preţul cel mai scăzut;
b) costul cel mai scăzut;
c) cel mai bun raport calitate-preţ;
d) cel mai bun raport calitate-cost.”

În conformitate cu art.9 din Hotararea 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare, s-a ales
aplicarea criteriului de atribuire ”pretul cel mai scazut”.
Având în vedere faptul că prin documentatia tehnica si prin caietul de sarcini, au fost
stabilite foarte clar specificațiile tehnice, influența asupra costurilor de exploatare și calității
lucrării este redusă, dar si faptul ca autoritatea contractanta sustine acest contract prin fonduri
locale, prin ofertele depuse se urmărește doar punctarea prețului.
Prestarea serviciilor de realizare a proiectului tehnic nu presupune activitati cu nivel de
complexitate ridicat și nu este rezervată unei anumite profesii, putând fi realizată, conform
legislației de absolvenți ai unei facultăți de construcții sau de către arhitecți. Nu este solicitată
realizarea unei expertize autorizate sau verificarea proiectului care ar presupune cooptarea in
activitatea de prestare a specialiștilor în anumite asociații specializate de experți.
Realizarea Proiectului tehnic, se poate îndeplini cu specialiști in domeniul construcții și
presupune realizarea unei documentatii referitoare la execuția de lucrări de construcții civile, tip
de lucrare care nu implică intervenții sau condiții speciale și/sau atipice și nici execuții de tip
personalizat.
Evaluarea ofertelor se va face prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor
admisibile si contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai
scazut, cu respectarea art.133 alin (3) din HG 395/2016 si a art. 210 din Legea 98/2016.

4.Calendarul procedurii:

- transmiterea spre validare a documentației de atribuire în SEAP - 9 zile lucrătoare;


- transmiterea spre publicare a anunțului de participare simplificat – 3 zile lucrătoare;
- primirea ofertelor- data limită de depunere a ofertelor – 15 zile;
- evaluarea ofertelor – 20 de zile lucrătoare, cu drept de prelungire;
10
- comunicarea rezultatului procedurii -3 zile;
- așteptarea termenului de contestare a procedurii – 8 zile;
- încheierea contractului.
Termen minim pentru finalizarea procedurii – 60 de zile

4. Modalitatea de achizitie
Autoritatea contractanta foloseste ca resurse umane pentru efectuarea achizitiei: resurse proprii de
care dispune la nivelul institutiei si resursele umane ale unui furnizor de servicii de achizitii.

Data fiind modificarile legislative privind achizitiile publice si complexitatea achizitiei, autoritatea
contractantă nedetinand toate resursele profesionale necesare pentru realizarea achiziției a recurs
la ajutorul suplimentar extern selectand in conditiile legii si un furnizor de servicii de achiziție.

5. Contractul

5.1 Tipul contractului


Tipul contractului ales este de „contract de lucrări” in conformitate cu SECŢIUNEA 2: Definiţii
art. 3 si art. 35 din Legea 98/2016.

Beneficiarii acestui proiect sunt angajații Direcției Poliția Locală Târgu Mureș.

5.2 Riscuri
Riscuri ce pot apărea în desfășurarea contractului de achiziție publică, cu privire la îndeplinirea
obligațiilor asumate și recepțiile parțiale:
1. lipsa monitorizării efective din punct de vedere cost - calitate ± durată de execuție a contractului.
Pentru eliminarea acestui risc, autoritatea contractantă va desemna un responsabil de contract în
atribuțiile căruia va intra și monitorizarea de mai sus.
2. schimbări substanțiale în condițiile contractuale pentru a permite mai mult timp pentru execuția
lucrărilor și prețuri mai mari pentru contractant.
3. acceptarea schimbării specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin
documentație.
Riscurile identificate mai sus vor fi eliminate prin următorul mecanism: orice schimbare a
condițiilor contractuale se va realiza cu acordul ambelor părți, prin încheierea unui act adițional la
contract, iar eventualele depășiri de termene vor fi penalizate potrivit condițiilor contractuale.
4. plata cu întârziere a facturilor, amânarea plăților pentru a fi revizuite prețurile în scopul creșterii
valorii contractelor.
Pentru eliminarea acestui risc, autoritatea contractantă va responsabiliza departamentul contabil în
scopul respectării termenelor de plată stipulate în contract.
5. plăți temporare în avans fără temei. Nu se vor acorda plăți în avans.
6. facturarea în fals a unor cantități nerealizate.
Riscul va fi eliminat prin încheierea de procese verbale de recepție a calitativă, semnate de către
ambele părți, contractantului urmând să-i fie refuzată plata lucrărilor nerecepționate.

5.3 Modalitatea de implementare a contractului

Informatii privind o anumita profesie - Nu e cazul.

Conditii de executare a contractului


Principalele modalităţi de finanţare şi plata şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante: Nu.

11
Garantia de buna execuție
Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului si se
constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit
din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la
contract, prevederile art. 42 alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod corespunzător. Aceasta poate fi
constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz,
contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se
depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. Se vor
respecta dispozitiile art. 42 alin. 3 din HG. 395/2016 si art. 42 alin. (4)/HG 395/2016 pentru
componenta de lucrari.

Justificare
Garantia de buna executie a contractului se constitue in scopul asigurarii autoritatii contracte de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Garantia de buna executie
a contractului a fost solicitata in conformitate cu art. 39-40 din H.G. 395/2016.

Ajustarea preţului contractului


Preţul contractului nu se actualizează.

5.4 Modalități de plată și penalități


In scopul:
asigurarii mecanismelor de plată în cadrul contractului,
stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor
contractuale, autoritatea contractanta a stipulat in documentatia de atribuire in modelul de
contract următoarele:

A. Modalităţi de plată

1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de la emiterea
facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul
execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în
cel mai scurt timp posibil.
3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate
trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să
asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea
face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se
pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi
legale.
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 10 zile.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea
şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie
a lucrărilor executate.
4- Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată
definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în
special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi
platită imediat.
12
5- Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu
va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform
contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea
perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările
executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

B. Penalitati pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale

1 - In cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0,02% din valoarea lucrărilor ramase de executat, pentru fiecare zi de întârziere,
pana la îndeplinirea efectiva a obligaţiilor.
2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu cu 0,02% din
plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-
interese.
4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

6. Obiectivul din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare la a cărui


realizare contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, dacă este cazul; Se va completa daca
este cazul./ Nu este cazul.

7. Alte justificări
Finanațarea obiectivului de investiții se face din fonduri bugetare

Vă rugăm a dispune,

AVIZAT
Șef serviciu financiar
Intocmit,
Responsabil achizitii
Ing. Octavian-Ion Bogdea

13

S-ar putea să vă placă și