Sunteți pe pagina 1din 10

RAPORT DE ACTIVITATE

-STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI-


COMISIA METODICĂ CICLUL ACHIZIȚIILOR FUNDAMENTALE
An școlar 2019-2020

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor elaborate de membrii


Comisiei metodice Ciclul achizițiilor fundamentale, de către responsabilul comisiei prof.
înv.primar Mihaela Chifu.
În anul şcolar 2019-2020 structura Comisiei metodice Ciclul achizițiilor fundamentale a
reunit 15 cadre didactice. Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat, atât la nivelul muncii
individuale, cât şi a celei colective, pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de
performanţă, respectându-şi responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi la nivelul comisiei
metodice. Prin modul în care şi-au organizat şi au prestat actul didactic au demonstrat că sunt
înzestrate cu har metodic şi profesionalism, că sunt dascăli ce urmăresc eficienţa şi punerea în
practică a cunoştinţelor predate elevilor.
Menţionăm că în şcoala noastră se desfăşoară, în paralel cu învăţământul tradiţional, şi
alternativa educațională Step by Step care, are în acest an şcolar o vechime de 18 ani, împliniţi
la 1 septembrie 2019. În şcoală sunt nouă clase care funcţionează în acest program alternativ, iar
cinci din acestea fac parte din Comisia metodică Ciclul achizițiilor fundamentale.
Diriginţii claselor care fac parte din Comisia metodică Ciclul achizițiilor fundamentale:
CP A – prof. înv. primar Rodica Gabriela Vodă
CP B Step by step – prof. înv. primar Cristina Merticariu și Andreea Olaru
CP C Step by step - înv. Monica Elena Onofrei şi Gina Harja
I A – prof. înv. Primar Daniela Domnica
I B Step by step – prof.înv.primar Mihaela Chifu şi Amarghioalei Elena Cristina
I C Step by step – înv. Carmen Munteanu şi Ioan Calin
a II-a A – prof. înv. primar Aurica Dascălu
a II-a B Step by step – prof.înv.primar Adriana Todirică și Elena Usturoi
a II-a C Step by step – prof.înv.primar Cristina Antoniu și Ramona Angheluș

Toate cadrele didactice au participat la activităţile comisiei, conform planificării, ţinându-


se dezbateri sub formă de masă rotundă, prezentare de referate, lecții demonstrative. Cadrele
didactice au participat la Cercul pedagogic al învăţătorilor ce s-a desfășurat la Şcoala

1
Gimnazială „Nicolae Buleu” Mărgineni în data de 19.11.2018, tema fiind „ Creșterea
caracterului aplicativ al lecțiilor-factor determinant în dezvoltarea competențelor-cheie”.
Membrii comisiei au fost preocupaţi pentru continua perfecţionare, pentru pregătirea
elevilor în vederea obţinerii de performanţe, a rezultatelor bune şi foarte bune la concursurile
şcolare şi la testările intersemestriale şi semestriale.
La clase s-au utilizat strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi
formarea competenţelor specifice. S-a colaborat eficient cu Grupul Editorial EDU (SC EDU
SOFT MARKETING SRL și Asociația EDUCRATES). S-au inițiat și aplicat metode și tehnici de
abordare a predării-învățării-evaluării inovative prin folosirea softurilor educaționale EDU. De
asemenea, s-au utilizat platformele de e-learning pentru susținerea progresului școlar. Toate
softurile educaționale folosite fiind omologate și promovate de MEC.

Comisia metodică şi-a desfăşurat activitatea pe baza planului managerial care a avut
următoarele puncte strategice:
a) întocmirea judicioasă a documentelor de planificare şi proiectare didactică;
b) ridicarea nivelului de pregătire şi de perfecţionare profesională prin cursuri, programe;
c) implicarea învăţătorilor în realizarea lecţiilor model de înaltă ţinută precum şi a activităţilor
extracurriculare;
d) practicarea unui schimb informaţional şi metodic prin acţiunile de interasistenţă, asistenţă,
simpozioane şi concursuri;
e) pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare;
f) întocmirea planului de măsuri pentru remedierea unor deficienţe apărute pe parcursul
traseului predare – învăţare;
g) atragerea familiilor într-un parteneriat educaţional eficient.
Ca urmare a atingerii ţintelor stabilite, s-au obţinut următoarele rezultate:

1. CURRICULUM

Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de


competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare
a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări
elaborate de minister, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de
specialitate.
Cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee
activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice
proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul claselor s-a realizat ţinând
cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul
ştiinţific vehiculat, strategiile de predare, învăţare şi evaluare, precum şi standardele de
competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor
concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de

2
instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. Ca punct de plecare s-au organizat evaluările
inițiale, rezultatele fiind cuprinse în centralizatoare pe clase, fiind analizate la nivel de comisie.
Conceperea planificărilor calendaristice s-a făcut în funcţie de durata semestrelor, au fost
stabilite conform programei şcolare, respectând-o întocmai. Stabilirea obiectivelor operaţionale
şi a conţinuturilor activităţilor s-a făcut în concordanţă cu programa, respectând
particularităţile de vârstă ale elevilor, utilizând strategii interactive, participative.
La finalul anului şcolar fiecare învățător a parcurs materia la fiecare disciplină de
învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Astfel,
activităţile de învăţare s-au îmbinat cu cele practice , iar la sfârşit de capitole, cu cele de
sistematizare, recapitulare, evaluare. Rezultatele elevilor se regăsesc în portofoliile personale,
fiind prezentate părinţilor periodic.
Având în vedere situaţia creată la nivel mondial a pandemiei de COVID 19, elevii au fost
nevoiţi să rămână acasă pe perioada stării de urgenţă şi alertă, dar s-a continuat activitatea
începută la clasă, fiind create grupuri pe Facebook, WhatsApp, gmail şi Platforma Google
Classroom, unde cadrele didactice au parcurs materia conform planificărilor calendaristice
proiectate pe unităţi de învăţare.
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învăţării, s-au derulat
programe de pregătire suplimentară și de activitate diferențiată cu aceștia, discuţii cu părinţii,
în mediul on-line. Școlarii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele
curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de
învăţare şi adaptare.
În general, elevii ciclului primar sunt bine pregătiţi. În acest an şcolar şi-au însuşit
prevederile programei şcolare, bagajul de cunoştinţe şi competenţele dobândite fiind la un
nivel bun. Totuşi, situaţiile familiale variate pot constitui oricând un factor major de risc în calea
dezvoltării personale, mai cu seamă în cazul elevilor institutionalizați, cu părinții plecați în
străinătate sau a celor care trăiesc din venit minim garantat.
Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea
optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, s-au adoptat strategii de provocare şi dirijare a
gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia
flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne,
algoritmice, modelatoare, problematice.
În lecţiile desfăşurate la clasă, dar şi on-line, s-au aplicat tehnici de implicare individuală
sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea
efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare,
de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a
unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. De
asemenea, activitatea cu aceștia a fost realizată diferențiat, în funcție de capacitățile elevilor.

2. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

3
Pe parcursul anului școlar 2019-2020, la:
Clasa a II-a B se desfășoară disciplina opțională “Obiceiuri şi tradiţii la români”
Clasa a II-a C se desfășoară disciplina opțională „Educația financiară prin joc”.

3. ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE – PROIECTE EDUCAȚIONALE

La nivelul fiecărui colectiv de elevi s-au organizat activităţi extracurriculare judicios


selectate şi proiectate, prin ele continuându-se actul de predare-învăţare început la nivelul
clasei.
În acest semestru cadrele didactice și elevii claselor pregătitoare, I și a II-a au fost
implicaţi în derularea unor proiecte educaționale multiple, cum ar fi:
 Ziua Educației - octombrie 2019 – toate clasele
 Sărbătorim școala noastră! - 25.10.2019 - toate clasele
 Ziua României - 29.11.2019 – toate clasele
 “Toamna aurie” – drumeții în natură (Ștrandul Municipal, Cârloman Parcul
Tineretului)- septembrie-octombrie 2019 – cl. CP A, CP B
 „Ziua Internațională a Alimentației” (16.10) -11.10.2019 – cl. CP B
 Reguli de circulație, reguli de viață, jocuri – 18.10.2019 – cl. CP B
 „Fii tolerant!” – marcarea Zilei Mondiale a Nevăzătorilor – 13 noiembrie, a Zilei
Internaționale a Toleranței - 16 noiembrie și a Zilei Internaționale a Nonviolenței – 25
noiembrie – cl. CP B
 Povestea lui Moș Nicolae - 6.12.2019 – cl. CP B
 Răceala și gripa – dialog cu medicul școlii despre cauze, prevenire, tratament -
13.12.2019– cl. CP B
 Parteneriat ,,Leagănul copilăriei” - noiembrie 2019 – august 2021 – cl. I B, I C, a II-a B, a
II-a C
 Participarea în cadrul campaniei umanitare „Donăm fructe și legume” - 25 – 29.11.2019 -
toate clasele
 Participarea în cadrul campaniei umanitare „Oferim zâmbete” - 11.11 - 11.12.2019 - toate
clasele
 Participare la activități dedicate Marii Uniri - noiembrie 2019 - toate clasele
 Vizionarea unei piese teatru de păpuși – noiembrie 2019 - toate clasele
 Teatru- vizionat la Teatrul Tineretului (decembrie 2019) – cl. a II-a B
 Târgul de Crăciun (decembrie 2018) – toate clasele
 „Tradiții românești”- activitate realizată în parteneriat cu Centrul pentru Cultură și Arte
o ”Carmen Saeculare” Neamț - decembrie 2019 – cl. I B, a II-a B
 Colinde de Crăciun- Primăria Municipiului Piatra Neamț - decembrie2019 – cl. a II-a B
 Ziua lui Mihai Eminescu ( 15 ianuarie 2020) - toate clasele
 Hora Unirii! - 23 ianuarie 2020 - toate clasele
 Activitați care marchează Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală – vizionare

4
film educativ, desene, colaje – 30.01.2020 CP C
 „Târgul Mărțișorului” - compoziţii decorative reprezentând mărţişoare, felicitări,
tablouri dedicate zilelor de 1 Martie şi 8 Martie; (februarie 2020) - toate clasele
 „Pe urmele lui Creangă” – moment aniversar Ion Creangă (14.03.2020)
 Teatrul ,, Prâslea cel voinic și merele de aur", Casa de Cultura, Piatra Neamț – 7
februarie 2020 – CP A, CP B, CP C, I B, II B, II C
 „Tinerețe fără bătrânețe” – Teatrul Zgubilici, sala de festivități a școlii – 20 februarie
2020
 „Serbarea celor 100 de zile de școală” – Sala de festivități a școlii – februarie 2020 – CP B,
CP C
 „Mamă, dragă mamă” – activitate dedicată mamelor cu ocazia Zilei de 8 Martie;
o cântece și versuri închinate mamei – 6 martie 2020 – toate clasele
 Sesiune educațională interactivă ,,Harta Reciclării”- sesiune online – 19 mai 2020 – toate
clasele
 Activități dedicate Zilei Internaţionale a Pădurii (21 martie) şi Zilei Mondiale a Apei
(22 martie) – activităţi on-line
 Activitați care marchează Ziua Mondială a Sănătății - 7.04.2020 – activităţi on-line
 Activitați care marchează Ziua Mondială a Pământului şi Ziua Internaţională a Cărţii –
22.04.2020 – activităţi on-line
 „Şi noi suntem cetăţeni europeni” activităţi dedicate Zilei Europei (9 mai) – activităţi
on-line
 Ziua Tatălui (10 mai) – 11.05.2020 – activităţi on-line
 Activităţi care marchează Ziua Internaţională a Aviaţiei şi a Cosmonauticii – 12.05.2020
– activităţi on-line
 Activitați care marchează Ziua Mondială a Familiei – 15.05.2020 – activităţi on-line
 „Să trăieşti, copile drag!” – activităţi dedicate Zilei copilului (1 Iunie) – 29.05.2020 –
activităţi on-line
 Întâlnire la sfârșit de clasa pregătitoare – întâlnire desfășurată pe grupe, în aer liber,
după un grafic bine stabilit, în care elevii au primit diplome și o carte de lectură pentru
vacanța de vară. – 11 iunie 2020 – CP B, CP C

S-au elaborat parteneriate educaționale cu:

 Teatrul Multiart și Alunichi din Piatra Neamț în vederea vizionării de piese de teatru și
spectacole pentru copii în sala de festivități a școlii pe parcursul întregului an școlar –
toate clasele
- „Cenuşăreasa” – Teatrul Alunichi”
- „Ursul păcălit de vulpe” – Teatrul „Multiart”
 Şcoala populară de artă ,,Carmen Seculare”, Piatra Neamţ

5
 Teatrul de Stat Bacău – prin spectacolul ,, Prâslea cel voinic și merele de aur", prezentat
la Casa de Cultura, Piatra Neamț
 Parteneriat cu Şcoala Gimnazială “Constantin Parfene” Vaslui, Şcoala Gimnazială
“Mihail Sadoveanu” Fălticeni, Suceava, Liceul Pedagogic “Nicolae Iorga” Botoşani –
“Leaganul copilăriei” – editia I – Perioada de desfăşurare - Decembrie 2019 – August
2021 – cl. I B, I C, a II-a B, a II-a C

4. ACTIVITĂȚI EDUCATIVE

În cadrul acestor activităţi, acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe


formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor
dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a
metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la
experienţele copiilor.
În acest an şcolar cadrele didactice și elevii claselor a III-a și a IV-a au fost implicaţi în
derularea unor activități educative variate, cum ar fi:
 „La mulți ani, școala noastră dragă!” – aniversarea zilei școlii (ornarea sălilor de clasă,
momente artistice, concursuri)– 25.10.2019 – toate clasele
 „Târgul Mărțișorului” - compoziţii decorative reprezentând mărţişoare, felicitări,
tablouri dedicate zilelor de 1 Martie şi 8 Martie; (februarie 2020) - toate clasele

5. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE


Evidenţiez consecvenţa cadrelor didactice în abordarea centrată pe elev în obţinerea de
performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi
remarcate în rezultatele testărilor inițiale, summative şi finale, confirmându-se o calitate sporită
a actului didactic, aspect materializat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi
comportamentele elevilor.
S-au folosit atât metode tradiţionale cât şi metode moderne începând cu evaluarea
iniţială care s-a desfăşurat conform cerinţelor actuale existând în acest sens mapa cu evaluările
iniţiale ale elevilor ,notele prezentate individual părinţilor sub semnătură precum şi măsurile
ameliorative propuse.
Elevii au fost notaţi obiectiv pe baza unor descriptori de performanţă bine definiţi,
ritmic. Am elaborat teste de evaluare (formativă, sumativă) însoţite de descriptorii de
performanţă pe trei niveluri( achiziționat, în curs de achiziționare și neachiziționat)sau
punctaje. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa
şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. Caietele de evaluare au fost
completate ritmic, pe măsură ce fiecare competență a fost achiziționată. Acestea au fost
prezentate părinților la ultima ședință cu aceștia din semestru I, pentru semestrul al II-lea au
fost discutate individual telefonic, urmând a fi prezentate părinților la ridicarea restricţiilor
impuse de Ministerul Sănătăţii.

6
Venind în întâmpinarea cerinţelor tot mai des exprimate de părinţi și în cărțile de
specialitate, ne-am axat pe lucrul individual, diferenţiat, astfel încât volumul de muncă al
elevilor acasă sa fie cât mai mic şi să nu necesite prea multă preocupare din partea părinţilor.

În anul şcolar 2019-2020, elevii ciclului primar au participat la următoarele concursuri


şcolare, obţinând următoarele rezultate:

 Rezultate obținute la concursul Micii olimpici – concurs naţional – Etapa I – 14.11.2019

Clasa Număr Premii


participanți Excelență I II III Mențiune
IB 29 2 5 4 5 5
 Rezultate obținute la concursul Micii olimpici – concurs naţional – Etapa I – 26.02.2020

Clasa Număr Premii


participanți Excelență I II III Mențiune
IB 30 6 5 2 2 1

 Rezultate obținute la concursul Gazeta matematica – concurs naţional – 29 ianuarie 2020

Clasa Număr Premii


participanți Excelență I II III Mențiune
CP C 16 9 4 1 1
IB 23 8 2 1 2 2
II B 28 12 1 8 6 1
II C 26 8 2 1 3 5

 Rezultate obținute la concursul Comper – Comunicare – concurs naţional – februarie 2020

Clasa Număr Premii


participanți Excelență I II III Mențiune
IB 28 3 2 7 4 2
IC 35 19 6 8 1 1

7
II B 28 19 5 3 1 0
II C 26 8 2 7 4 5

 Rezultate obținute la concursul Comper – Matematică – concurs naţional – februarie 2020

Clasa Număr Premii


participanți Excelență I II III Mențiune
IB 26 5 2 5 0 4
IC 30 14 8 6 1 1
II B 28 14 5 5 4 0
II C 26 5 2 5 4 4

6. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Cadrele didactice se documentează asupra noutăţilor, cele mai interesante fiind puse în
practică.
În acest an şcolar următoarele cadre didactice au participat la cursuri de formare
profesională continuă:

Învăţător Munteanu Carmen:


- ,,MANAGEMENTUL CLASEI” cu durata de 120 de ore și 30 credite profesionale
transferabile – perioada 25.01.2020 – 15.02.2020

Prof. înv. primar Chifu Mihaela:


- Curs de formare în alternativa Step by Step – Clasa I – perioada 21 - 24 iunie 2019 – Cen-
trul Step by Step Bucureşti
- Intervenţie și metode de lucru pentru copiii cu dificutăţi în învăţare - 15 credite – pe-
rioada noiembrie-decembrie 2019 – CCD Piatra Neamţ
- Noi abordări ale elevilor cu CES – 24 ore – perioada noiembrie 2019– CCD Piatra Neamţ
- Creșterea performanţei școlare prin parteneriatul educational – 24 ore – perioada decem-
brie 2019– CCD Piatra Neamţ
- Modalităţi de implementare și evaluare a sistemului intern managerial, la nivelul
unităţilor de învăţământ – 24 ore – perioada decembrie 2019– CCD Piatra Neamţ

Prof. înv. primar Angheluş Ramona:

8
- Curs de formare în alternativa Step by Step – Clasa a II–a 25-27 iunie 2019 - Centrul Step by
Step Bucureşti
-
7. RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII COMUNITĂŢII

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie
permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Acest aspect al muncii educative s-a concretizat
prin şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, la care participarea a fost, în
medie, de peste 70%, prin consultaţii săptămânale cu părinţii care au solicitat acest lucru și prin
discuții individuale, la nevoie. Consider ca optimă relaţia învatăţori-părinţi, majoritatea celor
din urmă implicându-se real la viaţa clasei , oferind ajutor ori de câte ori era nevoie.
Printr-o colaborare eficientă cu familiile elevilor, s-a reușit să nu înregistrăm la nivelul
colectivelor de elevi abateri de la normele de disciplină și comportament. S-a urmărit educația
elevilor prin teatru, muzică sau dans, în aceste activităţi fiind implicaţi şi părinţii.
Chestionarele aplicate părinţilor şi completate cu responsabilitate de către aceştia au
reliefat faptul că se implică în problematicile generale ale şcolii, dar şi cele specifice ale
colectivului de elevi.

8. CONTRIBUȚIA LA PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

 Toate cadrele didactice au respectat şi au realizat integral şi la timp atribuţiile stabilite în


fişa postului, a tuturor dispoziţiilor prevăzute de lege, a dispoziţiilor ISJ, MECTS,
Consiliul Local
 S-au respectat sistemele şi procedurile de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI
prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de
organizare
 S-au organizat şedinţe, expoziţii cu lucrările copiilor, discuţii individuale, serbări
 S-a colaborat permanent cu comunitatea locală și cu părinţii
 S-au mediatizat activitățile desfășurate (pe site-ul școlii, în diverse grupuri de profil de
pe Facebook, pe www.didactic.ro)

Analiza SWOT
Puncte tari:
 toate cadrele didactice încadrate în acest an școlar sunt calificate;
 planificări corect întocmite;
 obiectivele propuse au fost realizate;
 activități de remediere a lacunelor;
 implicarea părinților în activități extrașcolare;
 evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare;

9
 prezența unui psiholog și a unui logoped în școală;
 participarea la concursuri gratuite și olimpiade;
 realizarea de materiale didactice variate;
 biblioteca școlii dispune de un fond de carte suficient elevilor din clasele primare;
 aplicarea unor metode atractive de predare-învățare-evaluare pentru a reduce
absenteismul;
 participare activă la acţiuni şi proiecte educative la diferite niveluri;
 promovare optimă a exemplelor de bune practici;
 realizarea unor lucrări de modernizare în școală.

Puncte slabe:
 slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii;
 lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative
extracurriculare și extrașcolare;
 lipsa resurselor materiale pentru activitățile on-line;
 puține cadre didactice înscrise la diferite cursuri de perfecționare.

Oportunități:
 numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs
favorizează împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună
 varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D., universităţi,
proiecte MECTS
 creşterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite
 parteneriatele cu comunitatea locală, O.N.G., firme
 disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii
(Poliţie, Biserică, Primărie, instituţii culturale).

Ameninţări
 instabilitate la nivel social, economic;
 resurse materiale şi financiare insuficiente;
 lipsa unor investitori în zonă;
 neglijarea copiilor de către părinţi prin plecarea acestora din ţară, pentru un loc de
muncă.

30.06.2020 Întocmit,
Resp. Mihaela Chifu

10

S-ar putea să vă placă și