Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

DISCIPLINA TIC
CLASA a IX-a
CAPITOLUL: ARHITECTURA UNUI SISTEM DE CALCUL

Numele şi prenumele elevului:


Data susţinerii testului:

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se
acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.

PARTEA I 20 puncte

Alegeţi răspunsul corect.

1. Frecvenţa de lucru reprezintă numărul de paşi de lucru pe care poate să îi facă procesorul
în fiecare secundă şi se măsoară în megahertzi (MHz) sau gigahertzi (GHz).

a) adevărat
b) fals 5 puncte
2. Funcţionarea componentelor unui calculator este controlată de unitatea centrală pe baza
unui program care este încărcat în memoria internă (RAM).

a) adevărat
b) fals 5 puncte
3. Memoria RAM este folosită pentru:

a) citire
b) scriere
c) citire - scriere
5 puncte
4. Alegeţi variantele de răspuns care enumeră doar dispozitive periferice de intrare:

a) tastatura, mouse, touchpad, scanner


b) trackball, tableta grafica , joystick, lightpen
c) trackball, scanner, modem, mouse
d) tastatura, lightpen, touchscreen, modem
5 puncte

PARTEA a II-a 70 puncte


1. Completaţi spaţiile lipsă:

Tastatura este un dispozitiv periferic de …………………… folosit ……………………


……………………………. Scanner-ul este folosit pentru………………………………..... .
10 puncte
2. Puneţi în pereche descrierile din coloana A cu denumirile potrivite din coloana B:
A B
Principalul dispozitiv prin care utilizatorul
interacţionează cu calculatorul, trimiţând Tastatură
prin intermediul acesteia date şi comenzi.

Permite citirea imaginilor şi introducerea Mouse


acestora în memoria calculatorului.

Are rolul de a tipări pe hârtie rezultatele Scanner


prelucrărilor datelor din calculator.

Vizualizează informaţiile sub formă alfanumerică Monitor


(litere şi cifre) sau grafică (figuri, imagini etc.)

Facilitează selectarea obiectelor afişate pe monitor. Imprimantă


25 puncte

3. Menţionaţi cel puţin trei dispozitive periferice de ieşire ale unui calculator personal.
15 puncte

4. Scrieţi în ordine cuvintele necesare rezolvării rebusului alăturat pe baza următoarelor


indicaţii:

1. Cel mai mic element al unei imagini digitale.


2. Dispozitiv folosit pentru preluarea într-un sistem de calcul a datelor sub formă de
imagine.
3. Circuit integrat de mare densitate şi complexitate, dintr-un computer sau alt sistem
electronic, specializat în operaţii de calcul, comandă şi control.
4. Ştiinţă a metodelor şi a mijloacelor de prelucrare a materiilor prime, a materialelor şi a
datelor.

20 puncte
TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
DISCIPLINA TIC
CLASA a IX-a
CAPITOLUL: ARHITECTURA UNUI SISTEM DE CALCUL

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin
barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea
punctajului total acordat pentru test la 10.

PARTEA I 20 puncte

1. a; 2. a; 3. c; 4. a, 4 x 5 p.

PARTEA a II-a 70 puncte

1. Pentru rezolvare corectă se acordă 10p.


10 pct, iar pentru diecare cuvânt
lipsă se acordă 2,5 pct.
Răspuns corect :
- intrare
- introducerii datelor
- citirea imaginilor grafice
(fotografii, desene pe hârtie)
2. Pentru rezolvare corectă 25p.
-câte 5 puncte pentru fiecare asociere
corectă
3. Pentru rezolvare corectă 15p.
-câte 5 puncte pentru fiecare
dispozitiv periferic de ieşire
specificat
4. Pentru rezolvare corectă 20p.
- câte 5 puncte pentru fiecare cuvânt
correct
Răspuns corect :
1 PIXEL
2.        SCANER                                 
3.        MICROPROCESOR
4.        TEHNOLOGIE
MATRICEA DE SPECIFICAŢII

Competenţe
corespunzătoa
re
nivelurilor
Identificarea Descrierea
taxonomice
componentelor funcţionării
hardware şi software unui calculator Punctaj
ale unui calculator personal
Teme/ personal
Conţinuturi/
Concepte-cheie/
Unităţi tematice

Unitatea centrală 5 (I.1) 10


5 (I.2)
Memorii 5 (I.3) 5
Rolul şi funcţiile componentelor unui 25 (II.2) 25
calculator personal
Dispozitive de ieşire 15 (II.3) 15
Dispozitive de intrare 5 (I.4) 35
10 (II.1)
20 (II.4)
Punctaj 65 25 90