Sunteți pe pagina 1din 14

PRE$EDINTELE REPUBLICI MOLDOVA

DECRET

privind instituirea Medaliei comemorative ,,30 de ani de la acliunile


de luptd pentru apdrarea integritAli Ei independenfei
Republicii Moldova (1991 - 1992)" a Armatei Nalionale

in temeiul art.88 lit. j) gi art.94 alin.(l) din Constitulia Republicii


Moldova, al art.6 alin. (5) Ei alin. (6) din Legea cu privire la simbolurile
publice, precum qi al pct. 3 din Regulamentul cu privire la distincliile
Armatei Nalionale, aprobat prin Decretul PreEedintelui Republicii Moldova
nr.244-Yll din 2l august 2012,

Pregedintele Republicii Moldova d e c r e t e azd:

Art. l. - Se instituie Medalia comemorativd ,,30 de ani de la acliunile


de luptd pentru apdrarea integriterii qi independenfei Republicii Moldova
(1991 - 1992)" a Armatei Nalionale.

Art.2. - Se aprobd:
1) Statutul Medaliei comemorative ,,30 de ani de la acliunile de lupti
pentru apdrarea integritdlii gi independenlei Republicii Moldova (1991 - 1992)"
a Armatei Na[ionale, conform anexei nr. 1 ;
2) Regulamentul cu privire la procedura de conferire a Medaliei
comemorative ,,30 de ani de la acliunile de lupt6 pentru apdrarea integriteii
qi independen[ei Republicii Moldova (1991 - 1992)" a Armatei Nationale,
conform anexei nr. 2;
3) modelul legitimaliei aferente Medaliei comemorative ,,30 de ani
de la acfiunile de lupt6 pentru apErarea integritdlii gi independentei Republicii
Moldova (1991 - 1992)" a Armatei Na{ionale, conform anexei nr. 3.

Art.3. - Se inregistreazi Medalia comemorativd ,,30 de ani de la acliunile


de luptd pentru apdrarea integritdlii qi independenlei Republicii Moldova
(1991 - 1992)" a Armatei Nafionale in Armorialul General al Republicii
Moldova.
2

Art.4. - Ministerul Apiririi va asigura finantarea confecfion[rii Medaliei


comemorative ,,30 de ani de la acliunile de luptd pentru apirarea integriteli
gi independen{ei Republicii Moldova (1991 - 1992)" a Armatei Nalionale,
a legitimaliei aferente, a baretei de substituire gi a cutiei capitonate din contul
qi in limitele bugetului ministerului aprobat pe anul curent.

Art. 5. - Prezentul decret intrd in vigoare la data semndrii.

EPU I
PRE$ED IIMOLDOVA

Chiqiniu, 2 martie 2022.


Nr.359-IX.
R E P U a
t cnv ,a

la Decretul PreSe I ov0


nr.359-
o \.
& lJ { N

STATUTUL
Medaliei comemorative ,,30 de ani de la acliunile de luptd pentru apirarea
integrititii gi independenlei Republicii Moldova (1991 - 1992)"
a Armatei Na{ionale

1. Medalia comemorative,,30 de ani de la acliunile de lupti pentru apdrarea


integritAtii qi independenlei Republicii Moldova (1991 - 1992)" a Armatei
Na{ionale se conferd cetdlenilor Republicii Moldova care au participat la
conflictul armat din anii l99l - 1992 pentru apdrarca integritdtii gi independenlei
Republicii Moldova, menfionafi la art.1 alin.(2) pct. 1) lit.g) din Legea
nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, cu prilejul declardrii anului
2022 Anul recunogtinlei fali de veteranii de rizboi, participanli la acliunile de
lupti pentru apdrarea integriteii qi independenlei Republicii Moldova.
2. Insemnul Medaliei comemorative ,,30 de ani de la acliunile de luptd
pentru apdrarea integritelii qi independenfei Republicii Moldova (1991 - 1992)"
a Armatei Na(ionale reprezint6 un medalion rotund cu diametrul de 30 mm,
monocolor, de argint, cu bordurl in relief pe ambele fe{e gi cu toartd de
suspensie in partea superioarS, prin care insemnul se prinde cu un inel de baret6.
Pe avers, pe fundalul siluetelor a doud maluri de rdu inalte, iegind din
flancurile medalionului, in prim-plan este reprezentat un tronson de pod din
beton armat, traversAnd pe orizontalS intregul cdmp, cu cinci piloni vizibili
ieqind din marginea de jos a medalionului, totul in relief. Deasupra podului
apare o cruce faleristicd, cu brafele egale, uqor labate, av6nd marginile laterale
rectilinii li extremitdtile in unghi convex, peste care broqeazi dou6 carabine
incrucigate in sdritoare gi, peste ele, in mijloc, o casc6 militari in profil spre
st6nga, totul de asemenea in relief.
Reversul insemnului este tripartit pe orizontalS. Pe segmentul din mijloc,
avdnd inil{imea de 13 mm, iar fundalul addncit qi brunat, cu caractere capitale in
relief, este inscrisi in doud r6nduri legenda: ,,PENTRU TARA / PENTRU
NEAM". Pe segmentele de sus gi de jos, cu acelagi tip de caractere, sunt incizate
milesimele ,,1992" qi ,,2022" respectiv.
insemnul medaliei se confecfione azd dintombac.
Panglica distinc{iei este din moar rogu vermillon (Pantone 186 Q, latd de
25 mm, qi are pe mijlocul jumdteii a doua o dung[ albi de 7 mm, supraincdrcatd
cu trei dungi late de I mm fiecare, aliturate, in culorile nalionale: una albastri
(Pantone 2% q, una galbeni (Pantone 109 Q 1i una roqie.
Panglica se imbracd pe o bareta metalicd, de formd dreptunghiulari, cu
indllimea de 45 mm qi collurile de jos tdiate, dotatd jos cu o toarte de suspensie,
de culoarea insemnului, iar pe revers cu un inel de prindere.
in6llimea totali a distinc{iei nu dep{egte 85 mm.
Bareta de substituire a distincfiei este dreptunghiularE, cu lSlimea
de 25 mm Ei indlfimea de 12 mm, imbricatd cu panglica distinc]iei.
tllt
AVERS REVERS BAR"ETA DE SUBSTITUIRE
O)

tvD
IENTRU TARA

AVERS
PE NTRU

2022
REVERS
I'{ EAV

ll
BARETA DE SUBSTITUIRE
P
flv
o
A
la Decretul PreSe ova
nr.359-lX
u \1

REGULAMENTUL
cu privire la procedura de conferire a Medaliei comemorative
,,30 de ani de la acliunile de luptd pentru aperarea integritdlii
qi independenlei Republicii Moldova (1991 - 1992)" a Armatei Nafionale

1. Medalia comemorativ6 ,,30 de ani de la acliunile de luptd pentru apdrarea


integritilii Ei independenlei Republicii Moldova (1991 - 1992)" a Armatei
Nalionale se conferd prin ordinul ministrului apdririi. Aceasta se inmineazd,
impreund cu legitimalia, intr-o atmosferi solemnd, in cadrul manifestaliilor
dedicate Anului recunoqtinlei fa16 de veteranii de r6zboi, participanli la acliunile
de lupt6 pentru apdrarea integritilii gi independenlei Republicii Moldova.
2. Faptul inmdn6rii medaliei se consemneaz6 in procesul-verbal
de inmdnare, conform modelului aprobat de ministrul apir6rii.
3. Evidenla, portul, moEtenirea, retragerea, precum qi alte acliuni privind
procedura de conferire a Medaliei comemorative ,,30 de ani de la ac{iunile de lupt6
pentru apdrarea integritefli qi independen{ei Republicii Moldova (1991 '1992)"
a Armatei Na(ionale se efectueazA conform Regulamentului cu privire
la distincJiile Armatei NaJionale.
B EnPv
1,
c
ci
A nr
la Decretul Pres ut
rl
?l va
it
nr.J59- ta 0rt=

o
o \t o
{ N

Modelul legitimaliei aferente Medaliei comem


,,30 de ani de la ac{iunile de luptd pentru apArarea integrit[fli
qi independen{ei Republicii Moldova (1991-1992) a Armatei Nalionale

159 mm

ARMATA NATIONALA
A REPUBLICII MOLDOVA

LEGITIMATIE

LEGITIMATIE nr._
in temeiul Decretului PreSedintelui Republicii Moldova
ff. din 2022.

prin frinul ministrului apiririi


nr. din 2022,

Domnului / Doamnei

i s-a conferit
Medrli! comemorstivl
J0 de ani de h sc{iunile de lupli
pentru rplrrrer iotegrltl(ii $i independentei
Republicii Moldova (1991-1992)"
a Armatei Nefionele

L.$.
(semnatura prenurn€l€ Si nurnele minisEului apararii)
flepeaoa

TIPE3IUEHT PECIIYBJIIIKI{ MOJIAOBA


YKA3
06 yqpexAeHr,ru llarusrnofi MeAarIu,,30 de ani de la acliunile
de luptdpentru apdrarea integritdlii qi independenlei
Republ icii Moldova (1 99 | - 199 2)" Haquonaarnofi. apuuu

j) crarru 88 u qacra (1) crarrlr 94 KoHcruryuuu


Ha ocHosaHur,r ryHKra
Pecny6ruxn Mol4ora, .racrefi (5) rz (6) crarua 6 3axona o ny6luunstx
cr.rMBoJrax u [yHKra 3 floroNeuu{ o Harpa,qax Haquonaaruoft aplruu,
yrBepxAeHHoro Yxasol.{ flpeera4eHra Pecrry6nr.Ixu MorAosa J\! 244-VII
or 21 aarycra 2012 ro4a,

flpesu4enr Pecuy6ar.rxu Mor4ona n o craH o B,IL er:

Cr. flana,uyro MeA€urL,,30 de ani de la ac{iunile de luptd


1. - Yupegr.r:rr
pentru apdrarea integriteli gi independenlei Republicii Moldova (1991-1992)"
(,,30 ner 6oesuM Ae[cT s[qN,r rro 3aulr.rre qeJrocrHocrrr r,r He3aBI,IctIMocrIt
Pecny6nuxu MorAona (199 | -1992)") Haulrouamuo ir apuuu.

Cr.2. - Y:rrep4lrrr:
l)Cmryr flana-r:u{ofi MeA.rrrr.r,,30 de ani de la acliunile de lupt6
pentru apdrarea integdtitii gi independenlei Republicii Moldova (1991-1992)"
HaquoHanrHo it apwuu coruracHo npr,rnoxenuro 1 ;
2) flonoxenae o [oprAre HarpaxAeHrz, Ilausrxofi MeAarrbro ,,30 de ani
de la ac{iunile de lupti pentru apdrarea integritSlii gi independenlei Republicii
Moldova (199I-1992) Haquonalrnoit apuuu conracHo upranoxeuuro 2;
3) o6pa:eq yAocroBepeHus x IIaMrrHofi MeAarrr.r ,,30 de ani de la ac{iunile
de lupti pentru apdrarea integrite$i Ei independen{ei Republicii Moldova
(l99|-l992) Hauuonalrsoit apuuu couracHo npuroxeuuro 3.

Cr.3. - 3aperucrpuponarr flauaruyro MeA€urE ,,30 de ani de la acfiunile


de luptd pentru apirarea integriteli qi independen{ei Republicii Moldova
(1991-1992) Harluonalrnoir apuun n O6uter'.r rep6onnure Pecny6ruxlr
MorAosa,
2

C"r.4. - Munucrepcrny o6oponu o6ecneqnrs QruancupoeaHue


r{3roroBrreHllt llavqrxofi MeAIITII'I ,,30 de ani de la acfiunile de luptd pentru
apdrarea integritAtii Ei independenlei Republicii Moldova (1991-1992)"
Haquoualuroit apuuu, yAocroBepeHl,L K uefr, aarueularoulefi TIJIaHKH
r.r 6apxaruofi xopo6ru 3a cqer cpeAcrB cnoero 6roAxera ua rercyutrufi roA.

Cr. 5. - Hacroaqrlfi yKa3 Bcrylaer B cl,Iny co AH, noAtrl'tcaHnr.

P
B Env
A
j $C o
+
aI MOnAOBA
lIP F
a\

.t n

Knurransy, 2 wapra2022 r.
Ns 359-IX.
$ t PU8 a
3
n crlva n + o

x Yxasy llpesudeu ,PC o


Ne 359-IX om qta
.) \. !, o
.t .{

CTATYT
flau.sruofi MeA:rrur,,30 de ani de la acfiunile de lupt6 pentru apArarea integritAlii
gi independenlei Republicii Moldova (1991 -1992)"
(,,30 ner 6oesHNa AeftcrBurM no 3aIrII.ITe IIeJIocrHocrI4 H He3aBLIcLIMocra
Pecrry6nuru MonAoea (199 I -1992)") Haquona.,rruoil apuuu

1. flarr{qrHa, MeAurrrb ,,30 de ani de la acliunile de lupti pentru aperarea


integritilii qi independenfei Republicii Moldova (1991-1992)" Haqnouaarsofi
apM:aLi Bpyqaercs rpaxAaHaM Pecny6nurr Mo.[Aosa, yqacrBoBaBIxI4M
B BoopyxeHHoM rouQruaxre 1991-1992 roAoB IIo 3auII,ITe IIeJIocrHocrI4
r,r He3aBlrcr.rMocru Pecny6nuxu Mor4oea, yKa3aHHbrM B noAnyH(Te g) nyuxra 1)
uac,ru (2) crarrnT 3axoua o BerepaHax Ns 190-XV o'r 8 rraaq 2003 roaa, B cBf,3l,r
c npoBo3uramoaueu 2022 roAa foAou rlpla3HareJlbHocrlr BerepaHalr eofiHrt,
yqacrHI,IKaM 6oeerx Aeficrsufi IIo 3aIuLITe qe;IocrHocrlr I4 He3aBI,IcI4MocrLI
Pecuy6nrexr.r MoaAosa.
2. 3nax flauxruofi MeAanu ,,30 de ani de la acfiunile de luptd pentru
apdrarea integritSlii qi independenlei Republicii Moldova (1991-1992)"
Haquouamnoit apuuu npeAcraBnrer co6o[ oAttoqsernstfi cepe6pxuuft rpyrnrtfi
MeA€rJrroH A[aMerpoM 30 urra c 6oprurou ua o6eux cropoHax I,r ytxKoM e repxuefi
qacTLI, qepe3 KoTopoe c noMoulbro KoJrbrla [oABerxrrBaeTc, K KoJIoAKe.
Ha nr.rqesoft cropoHe na lpone ovep, anufi AByx BLrcoKux 6eperor peru,
Bo3Hr4Karoqux r,r3 6oKoBbrx KpaeB MeAanroHa, Ha nepBoM nrtane lrso6paxen
rfparrraenr xereso6eroHHoro Mocra, ropr.r3oHTanbHo nepeceKarou{ero Bce floJre,
c nrrblo Br.rAr,rMbrMr{ cror6auu, BbIxoAru{I{Mr.r r.r3 Hr.rxHero Kpaul MeA€IIIEoHa, Bce
penreQnoe. HaA lrocron l.rso6paxeH Salepucrruecrufi panuocropoauui rpecr
co cJIerKa JranqarbIMI,I KoHIIaMLI, npxlroruneinHrvu 6orossIMLI cropoHaMlr
lr yrnoBbrMr,r BErrryurbrMrl BHeruHr.rMr.r cropoHaMu, xa xo'ropufi HanoxeHbr ,qBa
flepeKperrleHHrrx s xocofi rpecT xapa6rHa c H€rJroxennofi na Hr.rx [ocepeAr4He
eoeNHofi racxofi o npoQrans BJreBo, Bce raxxe penreQuoe.
O6opornax cropoHa 3HaKa pa3AeJrena rpexqacrHo tro ropr.r3oHraJr]r.
B cpe.qnei qacrr.i c ymy6reuHHu qepHeHbrM $onorta srrcoTofi l3 rrau pelreourur.rr.r
[poflprcHbrMr.r 6yrnalru B ,qBe crpoKu BuucaHa ,IereHAa: ,,PENTRU TARA /
PENTRU NEAM". B repxnefi u nuxnefi qacrr.r reM xe npu(frou
BbrrpaBr.rpoBaHLr Aarbr,,1992" u,,2022" coorBercrBeHHo.
3Hax ueAaaa Lr3roraBJrr.rBaercg rr3 ToMnaKa.
Jlenra narpaAu H3 BepMr.rJrr.roHHo-KpacHoro Myapa (Pantone 186 q
ruupr{Hof 25 rr,rrr,r. flo cepe4uue aropofi [oJroBr,rHbr neHTbr npoxoAur 6etas floJloca
urupunofi 7 rrarra, o6perraeHeHHarr TpeMJI [onocKaMLI HaIInoHTLIILHbx IIBeToB,
rur.rplruofi 1 uu xaxAas: cnHeft (Pantone 2% q, xearofi (Pantone 109 Q
u xpacHofi.
2

Jlenra o6rsrusaer nprMoyronbrryo Meriuul,rqecKylo KonoAKy


co cpe3aHHLIMI,I HI,IXHr{MII yHIaMIr sHcorofi 45 ttlltl. B nr,rxuefi qacrrtKoJIoAKI'l
uMeercq yruxo rlBera 3HaKa, a na o6oporuoi cropoHe - npucnoco6reHue Arq
KpenJreHr{r.
O6uax BLIcora HarpaAbl He trpeBbllrraer 85 ruu.
3aNreuraroulas IIJIaHI(a HatpaALI flptMoyronbHofi $oprrlu ruupunofi 25 ruu
Ir sucorofi l2 urr,r o6:rxnyra ren:rofi HatpaALI.

PENIIR{JT RA
PfrNT&U NE,T},[

,!,nD/t
illl

Jluqesac cropoHa O6opornar cropona 3arvreqaroqas rlJraExa


3

tvx2
PENTRU TARA

I
PT NTRI'

zur:'
N TAV

Iilt
Jlrqenar cropofla O6opo'nrar cropoua 3alreularorqac nJraH Ka
B 6PUd 4
cflYa
IIpu,ro
r Yxaey llpesudeuma OB
! 3
Np 359-IX om 2 o
o
o a o
.a \\

tIOJIOXEHI4E
o nopflAKe HarpaxAerrnfi flausrHoft MeAaJrbro
,,30 de ani de la acfiunile de lupt6pentru aperarea integritilii
qi independenlei Republicii Moldova (1991-1992)"
(,,30 ner 6oesrrN{ Aeftcrst.rsl,r rro 3arlrrre rleJlocrnocrl{ LI He3aBHcLIMocrI'I
Pecrry6nuxr.r MorAosa (199 1 -1992)" ) Haqvtonalrnoit apuuu

L flaMqrHaq MeAarrb ,,30 de ani de la acliunile de luptd pentru apdrarea


integritatii qi independenlei Republicii Moldova (1991-1992)" Hauuosamnoi
apMr{r{ Bpyqaerc, Ha ocHoBaHI4I,I [pl4Ka3a MI,IHI{crpa o6opoxu. MeAa;rr
Bpyalaerc, Hatpax4eHHoMy BMecre c yAocroBepeH[eM B ropNecrnenuofi
o6cT anosxe Bo BpeMrI npoBeAeull, lrepoupurrr.rft, [ocBrIrIeHHbIx foly
Epr.r3HareJrbHocrl,I BerepaHaM nofinrl, yqacrHI,IKaM 6oesrrx Aefictsui tro 3auII'ITe
rleJrocrHocrr,r r,r He3aBr.rcr{Mocrr Pecrry6ruru Mor4oea.
2. O BpyqeHr.ru MeAaJI[I npoI,I3BoAHTc, 3aflucb B nporoKoJle
o ee Bpyqeur.ur couracHo o6pasuy, yrBepxAeHHoMy MI,IHLIcrpotr.l o6opouu.
3. Yqer, HorIreHI{e, a rarxe uuue geic'rnux,
HacJIeAoBaHI,Ie, JIHIrIeHI4e,
cBr3aHHLre c HarpaxAeHl,Ierra flarr.rsrHofi MeAaJIbIo ,,3 0 de ani de la acliunile
de luptd pentru apdrarea integriteii Ei independenlei Republicii Moldova
(1991-1992)" Haqr.ronalssofi apwuu, ocyurecrBrlrlorc, B coorBercrBllu
c lloloxeHlreM o HarpaAax HaquonamNoi apuuu.
R L
n v
j nc o

x Vxasy llpetudeu ll
j
ttbJ{$rxom *l (b
o o o
+ a. {.t o
r,
O6paseu
yAocroBepeHr.r, K flaMrrHofi MeA€urr ,,30 de ani de Ia acfiunile
de luptd pentru apararea integritSlii qi independenlei Republicii Moldova
(1991-1992)" (,,30 ner 6oegbrn 1efic'rnnru rro 3arrlr{re ueJtocrHocru
r4 He3aBr.rcr.rMocru Pecny6nr,rxu Molgoaa (1991-1992)") HaquoHalrHoit apuuu

159 mm

lnurmxllroulA
A Rf,PUBLICII MOLDOVA

f
3

LEGITIMATIE

LEGITIMATIE nr._
In temeiul Decretului Pre$edintelui Republicii Moldova
nt din 2022,

prin Ordinul ministrului aplrtrrii


n dh_!O2\
Domnului / Ilormnei

i s-a conferit
Medrlir coEemorrdvl
J0 de ani de la ac(iunile de lupti
pentru aplrsres integritltii ti indep€ndenlei
Republicii Moldova ( l99l-1992f'
& Armstei Nrtlolrle

L.$.
(semndtura, prmumele $i numcle ministrului apadrii)