Sunteți pe pagina 1din 6

MASURI NTS SI PSI

Inaintea demararii lucrarilor de executie se vor avea in vedere urmatoarele acte normative ce reglementeaza aceste
cerinte:
Norme republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu Ordinele nr.
34/75 si 60/75
Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii – ordinul MLPAT 9/N/15.03.1993
Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului, P118-99
Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu decretul nr. 290/77 completate cu ordinele MI
381/93, MLPAT 7/N/93
Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii,
C300-94
orice alt protocol care reglementeaza si stabileste masuri NTS si PSI stabilit intre antreprenor si investitor
pentru lucrarile ce se executa in incinta de folosinta comuna.

9. NORME, STANDARDE ŞI REGULI


SR EN 1504-10: 2004 Produse şi sisteme pentru protecţia şi separarea, structurilor de beton, structurale şi
nestructurale. Definiţii, condiţii, controlul şi evaluarea calităţii.
C6-86 Instrucţiuni pentru executarea placajelor din faianţă
STAS 6567-89/ Placaje.din plăci de travertin de Borsec
SR EN 934-2: 2003/ CT 321 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă.
C 17-1982 Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială
C 56-85/ completat de C56/ 2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente

1. MASURI DE PROTECTIA MUNCII


Zona in care se vor desfasura lucrarile este pe domeniul public.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:

- Legea 90/1996 privind protectia muncii;

- Norme generale de protectia muncii 2002;

- Regulamentul MLPT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in construtii – ed.1995;

- Ord MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Ord MMPS 255/1994 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie


individuala;

- normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr,


775/22.07.1998; Norme generale de aparare impotriva incendiilor nr. 163/07; Legea 307/06
privind apararea impotriva incendiilor

- Ord.MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300–1994.

- Legea protectiei mediului nr.195/05

- Legea privind securitatea si sanatatea in munca 319/06

- Specificatiile tehnice ale furnizorilor de materiale.

Legislatia actuala de securitate si sanatate in munca sunt aplicabile tuturor operatiilor pe intreaga
durata a santierului avand rolul de asigurare a securitatii si sanatatii lucratorilor.
Pentru a asigura securitatea si sanatatea muncii tuturor persoanelor care intervin pe santierul de
constructii, investitorul sau antreprenorul general trebuie sa puna in practica principiile generale
de prevenire enuntate conform HG 300/2006 privind numirea unui cocordonator in materie de
securitate si sanatate in munca atat in faza de conceptie , de studiu si de elaborare a proiectului
precum si in timpul realizarii efective a lucrarilor.

La elaborarea planului particular de securitate si sanatate in munca toti participantii la activitatile


lucrative din santier indiferent de statul avut ( antreprenor de specialitate; subcontractor ) vor tine
cont de urmatoarele :

- identificarea riscurilor;
- evaluarea riscurilor care nu pot evitate;
- combaterea riscurilor de la sursa;
- evitarea riscurilor ;
- adaptarea la evolutia etnica a fortei de munca;
- inlocuirea pericolelor prin non pericole sau dupa caz in pericole mai mici;
- dezvoltarea unei politici de prevenire si protectie a lucratorilor;
- prioritatea masurilor de protectie colectiva fata de cele protectie individuala;
- prevederea de instructiuni proprii corespunzatoare activitatilor desfasurate pentru lucratori;
- protejarea lucratorilor expusi la riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala.

3. Masuri NTS şi PSI


Înaintea demarării lucrărilor de execuţie se vor avea în vedere următoarele acte normative ce
reglementează aceste cerinţe :

- Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii - Ordinul MLPAT


9/N/15.03.1993;
- Norme tehnice de proiectare şi realizarea construcţiilor privind protecţia la acţiunea
focului, P118-99;
- Ordonanţa nr. 60/28,08,1997 publicat în M.O. nr. 225/30,08,1997- privind apărarea
împotriva incendiilor, completat cu Ordinul nr. 775/22,07,1998 publicat în M.O. nr.
384/09,10,1998- privind aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a
incendiilor;
- Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de
construcţii şi instalaţii, C300-94.
- Orice alt act/protocol care reglementează şi stabileşte măsuri NTS şi PSI stabilit între
executant şi beneficiar pentru lucrările ce se execută.

2. 3. Lucrari de terasamentelor
3. STANDARDE DE REFERINŢĂ
Standarde româneşti

- STAS 6054-77 Terenul de fundaţie. Adâncimi de îngheţ

- STAS 2745-90 Terenul de fundaţie. Urmărirea tasării construcţiilor

- STAS 1913/1-82 Terenul de fundaţie. Pământuri. Determinarea umidităţii.


- STAS 2916-87 Lucrări de drumuri şi căi ferate. Protejarea taluzurilor şi şanţurilor.

- STAS 9824/0-74 Trasarea construcţiilor. Prescripţii generale.

- STAS 9824/1-87 Trasarea construcţiilor.

Normative româneşti de execuţie

- C 169 - 88 Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru


realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale.

- C 56 -85 Verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente.

- C 29 - 85 Normativ privind consolidarea terenurilor de fundare slabe prin


procedee mecanice.

- C 168 - 80 Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la


umezire prin silicatizare şi electrosilicatizare.

Alte prescripţii româneşti:

- Ordin IGSIC nr. 8/07.11.l981, Referitor la încercările de laborator pentru verificarea


compactării terenului

- P 7 - 2000 Normativ pentru proiectarea şi executarea construcţiilor fundate


pe pământuri sensibile la umezire.

- NP 001 - 96 Instrucţiuni tehnice- pentru proiectarea şi executarea construcţiilor

fundate pe pământuri cu umflări şi contracţii mari.

4. Cofraje

a. Standarde de referinţă
- NE 012-99 Normative pentru executarea lucrărilor din beton şi beton
armat şi beton precomprimat.
- IPC nr. 7069/1 Catalog de schele, boburi şi elemente metalice de inventar
pentru realizarea eşafodajelor şi susţinerea cofrajelor -
proiect IPC/1972.
- C 56-85 Normativul pentru verficarea calitatii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente
5. Armare

a. Standarde de referinţă
- NE 012-99 Normative pentru executarea lucrărilor din beton şi beton
armat şi beton precomprimat.
- SR 438/3-98 Plase sudate
- STAS 438/1,2,3,4-98 Produse de oţel pentru armarea betonului.
- SREN 10137/1,2,3-98 Produse laminate la cald pentru construcţii cu limita de
curgere ridicată.
- ST 009-96 Specificaţie privind cerinţe şi criterii de performanţă pentru
armături.
- P 100-91 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de
locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale.
- STAS 10107/0-90 Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton, beton
armat şi beton precomprimat.
- STAS 7657-90 Ţevi de otel sudate longitudinal pentru construcţii.
- STAS 9724-90 Oţel laminat la rece. Table şi benzi late din oţel. Condiţii
tehnice de calitate.
- STAS 5511-89 Încercări pe betoane. Determinarea aderenţei beton
armatură.
- STAS 767/0-88 Construcţii civile, industriale şi agricole. Construcţii din
oţel. Condiţii tehnice generale de calitate.
- P59-86 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării
cu plase sudate.
- C 56-85 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de
construcţii.
- C150-99 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate.
- C 28-99 Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel
beton.
- STAS 11541-82 Profile din banda de oţel zincată.
- STAS 500/1,2,3-80 Oţeluri de uz general pentru construcţii.
- STAS 767/2-78 Construcţii civile, industriale şi agricole. Îmbinări nituite şi
îmbinări cu şuruburi la construcţii din oţel. Prescripţii de
execuţie.
- STAS 10108/0-78 Construcţii civile, industriale şi agricole. Calculul
elementelor din oţel.
- GP 035-98 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare (urmărire,
intervenţii) privind protecţia împotriva coroziunii a
construcţiilor de oţel.

4. 6. Execuţia betoanelor
2.STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINŢĂ.

Standarde.
- STAS 790 - 84 apa pentru betoane şi mortare

- SR 3011/1996 cimenturi cu rezistenţa la agresivitatea apelor cu conţinut


de sulfaţi

- STAS 1667- 76 agregate naturale grele, pentru betoane şi mortare cu


lianţi minerali

- STAS 10107/0-90 calculul şi alcătuirea elementelor din beton, beton


armat şi beton precomprimat

- STAS 8600- 79 construcţii civile, industriale şi agricole, toleranţe şi ansambluri în


construcţii, sisteme de toleranţă

- STAS 10265-75 toleranţe în construcţii, calitatea suprafeţelor, termeni şi


noţiuni de bază

- STAS 10265/1-84 toleranţe în construcţii, toleranţe la suprafeţele de beton arm

Normative

- NE 012-99 – Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat

 Se vor avea în vedere şi principalele reglementări care completează prevederile normativului


NE 012-99 din Anexa 1 a acestuia.

2. CIMENT

2.1 Pentru stabilizarea agregatelor se va utiliza unul din urmatoarele tipuri de ciment: SRA 35,
Hz35, CD 40, P 40. Aceste cimenturi trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate, conform
prescriptiilor standardelor in vigoare.

SRA 35 conform STAS 3011-83

Hz 35 conform STAS 3011-83

CD 40 conform STAS 10092-78

P 40 conform STAS 388-89