Sunteți pe pagina 1din 4

Nr 120/ 26.02.

2021

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VIII - a
Disciplina: chimie
Propunător: Martinaș-Ioniță Ștefan-Leontin
Tema : Probleme recapitulative – calcule pe baza ecuaţiilor reacţiilor chimice
Scopul lecţiei : fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor referitoare la
efectuarea calculelor stoechiometrice
Tipul lecţiei : fixarea cunoştinţelor prin rezolvare de exerciţii şi probleme

Competențe specifice:

3.3. Aplicarea regulilor/ legilor în scopul rezolvării de probleme.

Obiective operaţionale:

O1 – să aplice reguli şi algoritmi de rezolvare a problemelor de chimie;


O2 – să redea corect ecuaţiile reacţiilor chimice implicate în probleme;
O3 – să evidenţieze aplicaţii practice ale calculelor stoechiometrice pornind de la
conţinutul aplicaţiilor.

Strategii didactice:

Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, problematizarea, algoritmizarea.


Mijloace şi materiale didactice: manuale, culegeri de probleme, fişe de lucru, tabla,
cretă, sistem periodic al elementelor.

Desfăşurarea activităţii

1. Moment organizatoric
2. Anunţarea temei şi a obiectivelor
3. Rezolvarea exercițiilor și problemelor conținute pe fişa de lucru
4. Evaluarea activităţii
5. Tema pentru acasă

Activitatea profesorului Activitatea Resurse

1
elevilor procedurale

1. Verifică prezența elevilor. Se pregătesc pentru activitatea


Stabileşte atmosfera necesară la clasă. conversaţia
desfăşurării în condiţii
optime a activităţilor
didactice.

2. Anunţă tema, scopul şi


competențele vizate în cadrul
lecţiei.

3. Pentru aprofundarea şi Elevii dau răspunsuri şi notează


fixarea cunoştinţelor legat de în caietele lor de notiţe
calcule pe baza ecuaţiilor rezolvările problemelor din fişa
reacţiilor chimice însuşite în de lucru. observaţia
lecţiile anterioare, elevii Rezolvă în scris problemele independentă
primesc o fişă de lucru. conținute în fișa de lucru.
Propune să găsească soluţii
la problemele conţinute în
fişă.
Oferă indicaţii şi puncte de
sprijin pentru rezolvarea problematizarea
corectă a problemelor
propuse.
Profesorul dă indicaţiile
necesare şi urmăreşte
activitatea elevilor în scopul algoritmizarea
formării şi dezvoltării
capacităţii de a corela
anumite noţiuni şi de a stabili
concluzii .
Face aprecieri şi corecturi
asupra activităţii elevilor.

4. Face aprecieri asupra Realizează autoevaluarea şi conversaţia


modului în care s-a interevaluarea.
desfăşurat ora.

2
5. Solicită elevilor să Notează tema pentru acasă.
rezolve aplicaţiile de pe fişa Sunt atenţi la indicaţii. explicaţia,
de lucru (Anexa 1) rămase conversaţia
nerezolvate.

Bibliografie:

 Manual pentru clasa a VIII-a, autori: Luminița Irinel Doicin, Silvia Gîrtan, Mădălina
Veronica Angelușiu, Maria Dragomir, Editura Art Klett, 2020

 Fătu, Sanda , Stroe, Felicia, Stroe, Constantin – Ghidul profesorului. Chimie


pentru clasa a VIII – a, Editura Corint, Bucureşti, 2000
 Golișteanu, Elena – Chimie anorganică pentru gimnaziu – exerciții, probleme,
teste, Editura Niculescu, Bucureşti, 1999
 Lupășteanu, Adela – Probleme de chimie pentru clasele VII – VIII, Editura
Didactică și Pedagogică, R. A., Bucureşti, 1997
 Naumescu, A. , Corpodean C. – Metodica predării chimiei – ghid pentru
perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj, 2001

3
Anexa 1 FIȘĂ DE LUCRU
Probleme recapitulative
- Calcule pe baza ecuaţiilor reacţiilor chimice–

1. În urma unor experimente de laborator au rezultat 160 g NaOH, ce trebuie neutralizat. Ce


cantitate de HCl, în grame, ar fi necesară pentru aceasta?

2. Câți moli de sodă caustică se obțin prin reacția a 32 g apă cu Na2O?

3. 400g soluţie de NaOH cu c1=30% reacţionează cu o soluţie de HCl de c2=50%.


a) Ce cantitate de soluţie de HCl s-a consumat?
b) Ce produşi rezultă şi câte grame din fiecare substanţă?

4. La o oră de laborator, un elev a identificat H 2SO4 cu ajutorul BaCl2, dar a uitat să


își noteze ce cantitate de acid a folosit. Separând și cîntărind precipitatul obținut în urma
reacției, el a constatat că are 6,99 g precipitat. Ajutați-l pe elev să calculeze cantitatea de
H2SO4 introdusă în reacție, știind că a fost consumat tot acest acid.

5. Se supun descompunerii termice 200 g CaCO 3 de puritate 90%. Oxidul de metal


rezultat este introdus în exces de H2O. Calculați cantitatea de Ca(OH)2, în grame,
rezultată în final.

6. O masă de 27 g Al reacţionează cu 32 g O2. Determină:


a) care dintre reactanți este în exces și în ce cantitate;
b) masa de oxid de alumuniu care se obține.

7. 112g fer reacţionează cu o soluţie de acid clorhidric cu concentraţia de 36,5%. Calculaţi:


a) masa de clorură de fier obţinută în urma reacţiei;
b) masa de soluţie de acid clorhidric necesară reacţiei;
c) numărul de moli de hidrogen care se degajă.

S-ar putea să vă placă și