Sunteți pe pagina 1din 17

CONTABILITATE FINANCIARĂ

Suport de seminar

CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE

DELIMITĂRI TEORETICE

Definiţie: Activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să servească o


perioadă îndelungată în activitatea unei entităţi economice, respectiv, bunuri şi
valori care nu se consumă la prima lor utilizare.

Reconoaşterea activelor imobilizate în bilanţ presupune îndeplinirea simultană a


două condiţii:
1) există probabilitatea generării de beneficii economice viitoare ataşate activului;
2) valoarea activului poate fi stabilită în mod credibil.

Structura generală a activelor imobilizate:


- imobilizări necorporale;
- imobilizări corporale;
- imobilizări în curs (necorporale sau corporale);
- imobilizări financiare.
CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

Definiţie: Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fără suport material şi
deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau
servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative.

Structura imobilizărilor necorporale:


Nr. Conturi
Crt.
Denumirea elementului necorporal
Elem. Amort. Ajust.
1 Cheltuieli de constituire 201 (A) 2801 (P) ---
2 Cheltuieli de dezvoltare 203 (A) 2803 (P) 2903 (P)
3 Concesiuni, brevete, licenţe........... 205 (A) 2805 (P) 2905 (P)
4 Fond comercial 207 (A) 2807 (P) 2907 (P)
5 Alte imobilizări necorporale 208 (A) 2808 (P) 2908 (P)

Aplicaţii practice:

1. Se constituie o societate comercială al cărei asociat depune la casieria unităţii suma de 5.000
lei, din care achită la notar suma de 1.000 lei pentru autentificarea actului de constituire şi la
Registrul Comerţului suma de 2.000 lei si TVA 19% pentru alte cheltuieli de constituire: taxe de
înmatriculare, de publicare în Monitorul Oficial. După începerea activităţii, se restituie asociatului
suma depusă iniţial, iar cheltuielile de constituire se amortizează în 2 ani. Unitatea optează pentru
a fi plătitoare de TVA de la începutul activităţii. Să se înregistreze în contabilitate aceste
operaţiuni, inclusiv amortizarea lunară a cheltuielilor de constituire şi scoaterea din evidenţă a
cheltuielilor amortizate.

R1
Depunerea de către asociat a sumei la casierie 5311 = 4551 5.000
Achitarea comisionului la notariat: 201 = 5311 1.000
Achitarea cheltuielilor de constituire la Registrul % = 5311 2.380
Comerţului 201 2.000
4426 380
Restituirea către asociat a sumei depuse: 4551 = 5311 5.000
Amortizarea lunară a cheltuielilor de constituire: 6811 = 2801 125
Scoaterea din evidenţă a cheltuielilor complet amortizate 2801 = 201 3.000

2. O societate comercială realizează cu forţe proprii un proiect de inginerie tehnologică,


efectuându-se în acest scop următoarele cheltuieli în prima lună: cheltuieli cu materialele
consumabile: 15.000 lei; cheltuieli cu salariile: 10.000 lei. (Pentru simplificare se va face abstracţie
de cheltuielile cu asigurările sociale.) În a doua lună, când se finalizează lucrările, se mai
înregistrează consumul de materiale în valoare de 5.000 lei. Amortizarea proiectului se face în 2
ani. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţiuni, inclusiv amortizarea lunară a cheltuielilor
de cercetare şi scoaterea din evidenţă a cheltuielilor amortizate.

R2.
Consumul de materiale consumabile în prima lună: 602 = 302 15.000
Cheltuieli cu salariile brute: 641 = 421 10.000
Înregistrarea producţiei în curs în prima lună 233 = 721 25.000
Consumul de materiale în luna a doua 602 = 302 5.000
Finalizarea lucrărilor de dezvoltare 203 = % 30.000
721 5.000
233 25.000
Amortizarea lunară a cheltuielilor de dezvoltare 6811 = 2803 1.250
Scoaterea din evidenţă a cheltuielilor amortizate 2803 = 203 30.000

3. Se primeşte în concesiune un teren pentru o perioadă de 20 de ani, valoarea concesionării fiind


de 400.000 lei. Redevenţa anuală se achită cu ordin de plată. După expirarea contractului, se
scoate din evidenţă concesiunea complet amortizată.

R3.
Înregistrarea concesiunii: 205 = 167 400.000
Plata redevenţelor anuale (400.000: 20): 167 = 5121 20.000
Amortizarea anuală (400.000 : 20) 6811 = 2805 20.000
Scoaterea din evidenţă a concesiunii amortizate 2805 = 205 400.000

4. Se achiziţionează un brevet de invenţie cu preţul de 30.000 lei si TVA 19%, care se achită cu
ordin de plată. Brevetul este amortizat timp de 5 ani, după care se scoate din evidenţă.

R4.
Achiziţionarea brevetului: % = 404 35.700
205 30.000
4426 5.700
Achitarea facturii: 404 = 5121 35.700
Amortizarea lunară (30.000: 5: 12): 6811 = 2805 500
Scoaterea din evidenţă a brevetului amortizat 2805 = 205 30.000

5. O societate comercială realizează un program informatic în regie proprie, al cărui cost de


producţie este de 9.000 lei, din care 3.000 lei au fost deja înregistrate ca imobilizare în curs la
finele exerciţiului 200N-1. Cheltuielile cu producerea programului aferente exerciţiului 200N sunt
concretizate în cheltuieli cu salariile în sumă de 6.000 lei. (Pentru simplificare se va face
abstracţie de cheltuielile cu asigurările sociale.) Programul este amortizat în trei ani, după care
este scos din evidenţă (derecunoaştere).

R5.
Înregistrarea cheltuielilor salariale 641 = 421 6.000
Recepţia programului informatic în ex. 200N 208 = % 9.000
721 6.000
233 3.000
Înregistrarea amortizării lunare (9.000:3:12): 6811 = 2808 250
Scoaterea din evidenţă a programului amortizat 2808 = 208 9.000

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Definiţie: Imobilizările corporale reprezintă active care sunt deţinute pentru a fi utilizare în
procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate
terţilor sau pentru scopuri administrative şi sunt deţinute pe o perioadă mai mare
de un an.

Structura imobilizărilor corporale:


Nr. Conturi
Crt.
Denumirea elementului corporal
Elem. Amort. Ajust.
1 Terenuri şi amenajări de terenuri 211 (A) 2911 (P)
1.1 Terenuri 2111(A) ---
2911(P)
1.2 Amenajări de terenuri 2112(A) 2811(P)
2 Construcţii 212 (A) 2812 (P) 2912 (P)
3 Instalaţii tehnice, mijloace de transport,
213 (A) 2813 (P) 2912 (P)
animale şi plantaţii
3.1 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje…) 2131 (A)
3.2 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 2132 (A)
2813 (P) 2913 (P)
3.3 Mijloace de transport 2133 (A)
3.4 Animale şi plantaţii 2134 (A)
4 Mobilier, aparatură birotică, echipamen-
te de protecţie a valorilor umane şi 2134 (A) 2814 (P) 2914 (P)
materiale şi alte active corporale

Aplicaţii practice:

1. Se achiziţionează o maşină de şlefuit cu preţul de cumpărare (de facturare) de 100.000 lei si


TVA 19%. Cheltuielile de transport facturate de cărăuş sunt de 5.000 lei si TVA 19%. Ambele
facturi se achită ulterior cu ordin de plată. Durata de utilizare a maşinii este de10 ani. regimul de
amortizare este liniar. După 8 ani de utilizare, maşina se vinde cu preţul de 40.000 si TVA 19%,
factura încasându-se ulterior prin bancă. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii,
inclusiv amortizarea lunară şi scoaterea din evidenţă a maşinii vândute.
R1.
Înregistrarea facturii de cumpărare a maşinii de şlefuit % = 404 119.000
2131 100.000
4426 19.000
Înregistrarea facturii privind cheltuielile de transport % = 404 5.950
2131 5.000
4426 950
Achitarea datoriei către furnizorul de imobilizări 404 = 5121 119.000
Achitarea datoriei către cărăuş 404 = 5121 5.950
Amortizarea lunară a maşinii de şlefuit [(105.000.000 : 6811 = 2813 875
10) : 12
Vânzarea maşinii de şlefuit 461 = % 47.600
7583 40.000
4427 7.600
Scoaterea din evidenţă a maşinii vândute 105.00
% = 2131
0
2813
84.000
6583
21.000
Încasarea creanţei 5121 = 461 47.600

2. O societate comercială (ce nu deţine certificat de amânare a plăţii TVA în vamă) achiziţionează
din import un utilaj în valoare de 10.000 USD. Cursul dolarului este de 2,7 lei/USD. Taxa vamală
este de 10% iar comisionul vamal de 0,5%, TVA 19%. Transportul, datorat unei unităţi din ţară
este de 6.000 lei, TVA 19%. La plata furnizorului extern cursul dolarului este 2,8 lei/ USD. Să se
înregistreze în contabilitate aceste operaţii. (Toate decontările se efectuează prin virament
bancar).

R2
Notă de calcul:
taxă vamală 27.000 x 10% = 2.700 lei
comision vamal 27.000 x 0,5% = 135 lei
TVA 29.835 x 19% = 5.668,65 lei

Înregistrarea facturii furnizorului extern 2131 = 404 27.000


Înregistrarea taxei vamale, a comisionului vamal şi a % = 5121 8.503,65
TVA 2131 2.835
4426 5.668,65
Transportul intern al utilajului % = 404 7.140
2131 6.000
4426 1.140
Plata furnizorului extern: % = 5124 28.000
404 27.000
665 1.000
Plata furnizorului intern de servicii pentru imobilizări 404 = 5121 7.140
3. Se casează un ascensor înregistrat la valoarea de intrare de 50.000 lei, amortizarea cumulată
fiind de 45.000 lei. Cheltuielile de casare se concretizează în materiale auxiliare consumate în
valoare de 500 lei şi salarii de 1.500 lei. Piesele de schimb rezultate în urma casării sunt evaluate
la suma de 6.000 lei. Partea nerecuperată pe seama amortizării se include în mod eşalonat în
cheltuieli privind amortizarea pe o perioadă de 5 luni.

R3.
Înregistrarea cheltuielilor ocazionate de casare 6588 = % 2.000
3022 500
421 1.500
Piese de schimb recuperate din dezmembrare 3024 = 7588 6.000
Diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile aferente casării 6811 = 281 4.000
Scoaterea din evidenţă a elevatorului casat % = 2131 50.000
2813 45.000
471 5.000
Amortizarea lunară excepţională a valorii neamortizate 6811 = 471 1.000

4. O întreprindere acordă în data de 10.10.200N prin virament bancar un avans pentru un


autoturism în sumă de 11.900 lei (TVA inclus). În data de 20.12.200N se primeşte autoturismul în
valoare de 50.000 lei TVA 19%, decontare prin bilet la ordin, cu scadenţă peste 30 de zile. La
scadenţă datoria privind efectul comercial este achitată prin bancă. Autoturismul este amortizat
liniar în 5 ani. În data de 10.12.200N+2 se efectuează o lucrare de modernizare a autoturismului,
parţial în regie proprie şi parţial din colaborare cu un atelier auto. În acest sens firma utilizează
nişte piese de schimb existente în stoc în valoare de 1.000 lei şi înregistrează cheltuieli cu salariile
în sumă de 800 lei; lucrările efectuate de atelier sunt facturate la valoarea de 3.000 lei (TVA 19%).
Investiţia este amortizată liniar pe perioada rămasă.

R4.
Înregistrare avans pentru imobilizări corporale % = 404 11.900
232 10.000
4426 1.900
Achitare avans 404 = 5121 11.900
Recepţie autoturism % = 404 59.500
2133 50.000
4426 9.500
Regularizare (stornare) avans (pe bază de factură de % = 404 (11.900)
stornare) 232 (10.000)
4426 (1.900)
Decontare datorie prin emitere bilet la ordin 404 = 405 47.600
Achitare datorie la scadenţă 405 = 5121 47.600
Amortizare lunară 6811 = 2813 833,33
Consum piese de schimb 6024 = 3024 1.000
Cheltuieli cu salariile 641 = 421 800
Înregistrare producţie de imobilizări în curs 231 = 722 1.800
Înregistrare factură lucrări de modernizare % = 404 3.570
231 3.000
4426 570
Recepţia finală a întregii lucrări de modernizare 2133 = 231 4.800
Amortizare lunară imobilizare modernizată 6811 = 2813 966,67
Înregistrare avans pentru imobilizări corporale % = 404 11.900
232 10.000
4426 1.900

5. Se hotărăşte modernizarea unei maşini pentru fabricarea celofanului, care are valoarea
contabilă 120.000 lei. În acest scop, se cumpără componente de 30.000 lei, TVA 19%, care se
încorporează în echipamentul supus modernizării. Durata normală de utilizare a maşinii este de
10 ani, iar durata rămasă, de 4 ani; amortizarea investiţiei se face pe durata rămasă. Să se
efectueze înregistrarea în contabilitate a următoarelor operaţii: cumpărarea accesoriilor; achitarea
facturii cu ordin de plată; încorporarea accesoriilor; amortizarea lunară a maşinii pe durata
rămasă, după efectuarea modernizării.

R5.
Cumpărarea accesoriilor: % 401 35.700
3024 = 30.000
4426 5.700
Achitarea facturii cu ordin de plată 401 = 5121 35.700
Încorporarea accesoriilor 2131 = 3024 30.000
Amortizarea lunară a maşinii pe durata rămasă, după 6811 = 2813 1.625
efectuarea modernizării (1.000 + 625)

6. Se închiriază o clădire cu valoarea contabilă de 160.000 lei, cu o chirie lunară de 800 lei, TVA
19%. Chiriaşul execută lucrări de modernizare, efectuându-se în acest scop următoarele
cheltuieli: cheltuieli cu materialele auxiliare 28.000 lei; cheltuieli cu energia facturată de furnizor,
care se achită ulterior în numerar 8.000 lei si TVA 19%. Investiţia este amortizabilă în 3 ani, după
doi ani contractul este reziliat din voinţa ambelor părţi; partea de investiţie neamortizată se
recuperează de la proprietar cu plata în numerar. Să se înregistreze în contabilitate următoarele
operaţii, atât în contabilitatea chiriaşului cât şi a proprietarului.

R6.
a) În contabilitatea chiriaşului:
Preluarea clădirii: D 8031 160.000
Primirea facturii privind chiria lunară % = 401 952
612 800
4426 152
Achitarea cu ordin de plată a chiriei lunare 401 = 5121 952
Consum de materiale 6021 = 3021 28.000
Cheltuieli cu energia % = 401 9.520
605 8.000
4426 1.520
Achitarea facturii cu energia 401 = 5311 9.520
Înregistrarea investiţiei în curs 231 = 722 36.000
Recepţia lucrărilor de modernizare 212 = 231 36.000
Amortizarea lunară a cheltuielilor de investiţii (36.000 : 36) 6811 = 2812 1.000
Scoaterea din evidenţă a investiţiei neamortizate integral: % = 212 36.000
2812 24.000
6583 12.00
0
Predarea clădirii către proprietar la expirarea contractului C 8031 160.000
Întocmirea facturii privind investiţia de recuperat de la 461 = % 14.280
proprietar 7583 12.000
4427 2.280
Încasarea creanţei de la proprietar 5311 = 461 14.280

b) În contabilitatea proprietarului:
Întocmirea facturii privind chiria lunară de încasat: 461 = % 952
706 800
4427 152
Încasarea cu ordin de plată a chiriei: 5121 = 461 952
Preluarea părţii din investiţie care a fost amortizată 212 = 2812 24.000
Preluarea investiţiei neamortizate % = 404 14.280
212 12.000
4426 2.280
Achitarea cu numerar a facturii 404 = 5311 14.280

7. Se achiziţionează un teren cu preţul de 50.000 lei, TVA 19%, care se achită cu ordin de plată.
Întrucât şi furnizorul şi cumpărătorul sunt plătitori de TVA, se aplică sistemul „taxării inverse”. Pe
acest teren se efectuează apoi lucrări de desecare de o firmă specializată. Lucrările sunt facturate
la suma de 20.000 lei, TVA 19% (în regim de taxare inversă) iar apoi se face recepţia finală.
Investiţia se amortizează într-o perioadă de 4 ani. După 3 ani se vinde terenul pe care s-au
efectuat amenajările respective pentru suma de 80.000 lei, TVA 19% (în regim de taxare inversă).

R7.
Cumpărarea terenului 2111 = 404 50.000
Autolichidarea TVA aferentă terenului (taxarea inversă) 4426 = 4427 9.500
Plata furnizorului cu ordin de plată 404 = 5121 50.000
Înregistrarea facturii privind investiţia realizată 231 = 404 20.000
Autolichidarea TVA aferentă investiţiei (taxarea inversă) 4426 = 4427 3.800
Achitarea furnizorului 404 = 5121 20.000
Recepţia lucrărilor de desecare a terenului 2112 = 231 20.000
Înregistrarea amortizării lunare [(20.000 : 4 ani ) : 12 6811 = 2811 416,67
luni /an] = 416,67 (lei/lună)
Vânzarea terenului 461 = 7583 80.000
Scoaterea din evidenţă a terenului vândut 6583 = 2111 50.000
Scoaterea din evidenţă a amenajărilor de terenuri % = 2112 20.000
vândute odată cu terenul 2811 15.000
6583 5.000

8. Se achiziţionează un teren cu preţul de 100.000 lei, TVA 19% (se aplică taxarea inversă), care
se achită cu ordin de plată. La sfârşitul exerciţiului se constată că valoarea actuală a terenului este
de 90.000 lei. La sfârşitul exerciţiului următor, valoarea actuală a terenului este de 95.000 lei.
Ulterior, terenul se vinde unei societăţi (neplătitoare de TVA) cu preţul de 110.000 lei, TVA 19% cu
încasare prin ordin de plată.

R8.
Cumpărarea terenului 2111 = 404 100.000
Autolichidarea TVA 4426 = 4427 19.000
Achitarea facturii 404 = 5121 100.000
Constituirea ajustării pentru deprecierea terenului 6813 = 291 10.000
Diminuarea ajustării în exerciţiul următor: 291 = 7813 5.000
Vânzarea terenului unei societăţi neplătitoare de TVA 461 = % 130.900
7583 110.000
4427 20.900
Scoaterea din evidenţă a terenului vândut 6583 = 2111 100.000
Anularea ajustării care rămâne fără obiect 291 = 7813 5.000
Încasarea creanţei prin bancă 5121 = 461 130.900

9. Se achiziţionează un utilaj în valoare de 60.000 lei, TVA 19%, care se achită prin virament
bancar. Durata normală de funcţionare este de 10 ani, iar regimul de amortizare folosit este cel
liniar. La sfârşitul anului valoarea de inventar a utilajului este de 50.000 lei. La începutul anului
următor, utilajul respectiv se vinde la preţul de 45.000 lei, TVA 19%, amortizarea cumulată fiind de
6.500 lei.

R9.
Achiziţia utilajului % = 404 71.400
2131 60.000
4426 11.400
Achitarea facturii 404 = 5121 71.400
Înregistrarea amortizării lunare 6811 = 2813 500
Constituirea ajustării pentru deprecierea utilajului* 6813 = 291 4.000
Vânzarea utilajului 461 = % 53.550
7583 45.000
4427 8.550
Scoaterea din evidenţă a utilajului vândut % = 2131 60.000
2813 6.500
6583 53.500
Anularea ajustării pentru depreciere rămase fără obiect 291 = 7813 4.000
*Constituirea ajustării pentru deprecierea utilajului la sfârşitul anului
(mărimea ajustării = VNC – Valoarea de inventar = 54.000 – 50.000 = 4.000):

10. Se cunosc următoarele date:


- Valoarea contabilă a unui mijloc de transport: 60.000 lei;
- Amortizarea cumulată până la 31 decembrie 2001: 30.000 lei;
- Amortizarea anuală: 6.000 lei;
- Valoarea de inventar a utilajului la 31 decembrie 2001: 25.000 lei;
- Valoarea de inventar la 31 decembrie 2002: 17.000 lei;
- Valoarea de inventar la 31 decembrie 2003: 12.000 lei.
La 3 ianuarie 2004 utilajul respectiv este vândut la preţul de 12.500 lei, TVA19%. Încasarea are
loc prin virament bancar. Să se înregistreze în contabilitate ajustările pentru deprecierea utilajului,
dacă este cazul, începând cu anul 2001 şi până la vânzarea acestuia; vânzarea utilajului şi
scoaterea din patrimoniu a utilajului vândut.

R10.
Notă de calcul:
• Constituirea ajustării pentru depreciere la sfârşitul anului 2001 (mărimea ajustării = VNC2001
– Valoarea de inventar2001 = 30.000 – 25.000 = 5.000):

• Suplimentarea ajustării pentru depreciere la sfârşitul anului 2002:


 Mărimea ajustării pentru depreciere necesare = VNC2002 – Valoarea de
inventar2002 = 24.000– 17.000 = 7.000;
 Ajustarea deja constituită la sfârşitul anului anterior = 5.000;
 Suplimentarea ajustării: 2.000;

• Diminuarea ajustării pentru deprecierea la sfârşitul anului 2003:


 Ajustare necesară = VNC2003 – Valoarea de inventar2003 = 18.000– 12.000 =
6.000;
 Ajustarea existentă = 7.000;
 Diminuarea ajustării = 1.000:

Constituirea ajustării pentru depreciere (Sf. 2001) 6813 = 291 5.000


Suplimentarea ajustării (Sf. 2002) 6813 = 291 2.000
Diminuarea ajustării (Sf. 2003) 291 = 7813 1.000
Vânzarea utilajului 461 = % 14.875
7583 12.500
4427 2.375
Scoaterea din patrimoniu a utilajului vândut % = 2131 60.000
2813 42.000
6583 18.000
Anularea ajustării rămas fără obiect 291 = 7813 6.000
Încasarea creanţei prin bancă: 5121 = 461 14.875
CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE

Definiţie: Imobilizările financiare reprezintă sume investite în titluri de valoare (acţiuni,


obligaţiuni, etc) sau în creanţe financiare cu exigibilitate mai mare de un an,
generatoare de venituri financiare, sub forma dividentelor, dobânzilor, etc.

Structura imobilizărilor financiare:


Nr. Conturi
Crt.
Denumirea elementului financiar
Elem. Ajust.
1 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 261 (A) 2961 (P)
2 Interese de participare 263 (A) 2962 (P)
3 Titluri puse în echivalenţă 264 (A) ---
4 Alte titluri imobilizate 265 (A) 2963 (P)
5 Creanţe imobilizate 267 (A)
5.1 Sume datorate entităţilor afiliate 2671 (A) 2964 (P)
5.2 Dobânda aferentă sumelor datorate de entit. afiliate 2672 (A) ---
5.3 Creanţe legate de interesele de participare 2673 (A) 2965 (P)
5.4 Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele... 2674 (A) ---
5.5 Împrumuturi acordate pe termen lung 2675 (A) 2966 (P)
5.6 Dobânda aferentă împrumuturilor pe termen lung 2676 (A) ---
5.7 Alte creanţe imobilizate 2678 (A) 2968 (P)
5.8 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate 2679 (A) ---

Aplicaţii practice:

1. Se achiziţionează 20.000 acţiuni cu preţul de 10 lei /buc. cu scopul de a obţine o influenţă asupra
gestiunii unităţii emitente de titluri şi pentru obţinerea unui venit financiar sub formă de dividende. Se
achită prin bancă suma de 150.000 lei, restul se va achita ulterior prin aceeaşi modalitate.
Comisionul achitat în numerar unităţii care a instrumentat tranzacţia este de 1%. În anul următor se
încasează cu ordin de plată dividende în sumă de 50.000 lei. Ulterior se vând 1.000 acţiuni cu preţul
de 15 lei /bucata, încasarea făcându-se ulterior în numerar. Titlurile vândute se scot din evidenţă la
preţul de cumpărare.

R1.
Achiziţionarea titlurilor 261 = % 200.000
5121 150.000
269 50.000
Achitarea comisionului 622 = 5311 2.000
Achitarea vărsămintelor neefectuate 269 = 5121 50.000
Încasarea dividendelor 5121 = 7611 50.000
Vânzarea acţiunilor: 1.000 x 15.000 461 = 7641 15.000
Încasarea creanţei 5311 = 461 15.000
Scoaterea din evidenţă a titlurilor: 1.000 x 10.000 6641 = 261 10.000

2. Se achiziţionează în numerar 2.000 acţiuni cu preţul de 15 lei/bucata în scopul obţinerii de


dividende. În anul următor se încasează prin bancă dividende în sumă de 10.000 lei. Ulterior se
vând 500 de acţiuni cu preţul de 21 lei/bucata, încasarea făcându-se ulterior prin bancă.

R2.
Achiziţionarea imobilizărilor 265 = 5311 30.000
Încasarea prin bancă a dividendelor 5121 = 7613 10.000
Vânzarea titlurilor 461 = 7641 10.500
Încasarea prin bancă a creanţei: 5121 = 461 10.500
Scoaterea din evidenţă a titlurilor vândute: 6641 = 265 7.500

3. O societate comercială acordă unei filiale din cadrul grupului un împrumut de 100.000 lei
pe o durată de 2 ani cu o dobândă preferenţială de 30% pe an. Împrumutul se restituie în
două tranşe egale la sfârşitul fiecărui an, când se încasează şi dobânzile anuale. Ulterior filiala
a intrat în stare de faliment şi ca urmare nu s-au mai încasat rata din anul al doilea şi dobânda
aferentă, care se trec la pierderi. Decontările se fac prin banca.

R3.
Acordarea împrumutului prin bancă 2671 = 5121 100.000
Încasarea dobânzii în primul an 5121 = 763 30.000
Rambursarea primei rate a îmurumutului 5121 = 2671 50.000
Dobânda cuvenită în anul al doilea 2672 = 763 15.000
Includerea la pierderi a dobânzii nerecuperate 663 = 2673 15.000
Includerea la pierderi a ratei nerecuperate 663 = 2671 50.000

4. Societate comercială „R&B” SRL acordă unei filiale din cadrul grupului un împrumut de 30.000 lei
pe o durată de 3 ani, cu o dobândă de 20% pe an. Rambursarea împrumutului şi plata dobânzilor
aferente se face începând cu sfârşitul primului an în trei anuităţi (constante).
Să se stabilească anuitatea de rambursat.
Să se înregistreze în contabilitate operaţiile de mai sus.

R4.
Anuitatea de rambursat se determină pe baza următoarei relaţii:
3
1
S=A ∑ i , unde:
i =1 (1 + d )

S – suma împrumutului acordat (30.000 lei)


A – anuitatea de rambursat (A = Rata de rambursat + Dobânda)
d – rata anuală a dobânzii (20%)
3
1  1 1 1  1  1 1 
S = A∑ i = A 
+ + 3 = A x 1 + 1 + d + (1 + d) 2  =
i =1 (1 + d) + + + 1 +d 
2
1 d (1 d ) (1 d)  
1 1
1− 1−
1 (1 + d) 3
1 (1 + d) 3 1 − (1 + d) -3
=Ax =Ax =Ax .
1+d 1− 1 1 +d 1 +d -1 d
1+d 1+d
De aici rezultă că:
Sx d 30 .000 x 20% 6.000
A = 1 - (1 +d) - 3 = 1 - (1 + 20%) -3
= = 14 .241 ,76 (lei )
0,4212963

Dobânda anuală se determină prin aplicarea cotei de 20% asupra sumei de rambursat din
împrumutul acordat .
Rezultă următoarea situaţie:
Anuitatea de Rata Suma rămasă
Anul Dobânda
rambursat împrumutului de rambursat
1 2 3 4
1=2+3 2=4 x 20% 3=1-2 30.000
1 14.241,76 6.000 8.241,76 21.758,24
2 14.241,76 4.351,65 9.890,11 11.868,13
3 14.241,76 2.373,63 11.868,13 0
total 42.725,28 12.725,27 30.000 ---

Acordarea împrumutului prin bancă 2671 = 5121 30.000


Înregistrarea dobânzii de încasat pentru primul an 2672 = 763 6.000
Încasarea primei anuităţi 5121 = % 14.241,76
2671 8.241,76
2672 6.000
Înregistrarea dobânzii de încasat pentru cel de al 2-lea 2672 = 763 4.351,65
an:
Încasarea celei de a doua anuităţi 5121 = % 14.241,76
2671 9.890,11
2672 4.351,65
Înregistrarea dobânzii de încasat pentru cel de al 3-lea 2672 = 763 2.373,63
an:
Încasarea celei de a 3-lea anuităţi 5121 = % 14.241,76
2671 11.868,13
2672 2.373,63

5. O societate comercială acordă unui terţ un împrumut de 200.000 lei pe termen de 2 ani, cu o
dobândă anuală de 30%, care trebuie să se achite la sfârşitul fiecărui an. Dobânda din primul an se
încasează cu întârziere adică în cursul celui de al doilea an.
R5.
Acordarea prin virament bancar a împrumutului 2673 = 5121 200.000
Înregistrarea dobânzii cuvenite în primul an dar 2674 = 763 60.000
neîncasate
Încasarea dobânzii restante 5121 = 2674 60.000
Încasarea dobânzii din anul al 2-lea 5121 = 763 60.000
Rambursarea împrumutului 5121 = 2673 200.000

6. O societate comercială acordă unei filiale din cadrul grupului un împrumut de 100.000 lei pe o
durată de 2 ani cu o dobândă preferenţială de 20% pe an. Împrumutul se restituie în două tranşe
egale la sfârşitul fiecărui an, când se încasează şi dobânzile anuale. Ulterior filiala a intrat în stare
de faliment şi ca urmare nu s-au mai încasat rata din anul al doilea şi dobânda aferentă, care se
trec la pierderi.

R6.
Acordarea împrumutului prin bancă 2671 = 5121 100.000
Încasarea dobânzii în primul an. 5121 = 763 20.000
Rambursarea primei rate a împrumutului 5121 = 2671 50.000
Dobânda cuvenită în anul al doilea: 2672 = 763 10.000
Includerea la pierderi a dobânzii nerecuperate 663 = 2672 10.000
Includerea la pierderi a ratei nerecuperate 663 = 2671 50.000

7. O societate comercială acordă unui terţ un împrumut pe termen de 3 ani în valoare de 1.000 USD
la cursul de 2,3 lei/USD. Dobânda anuală este 20%, calculată anual şi nu se capitalizează. La
sfârşitul primului an cursul dolarului (în funcţie de care se calculează şi dobânda) este de 2,4
lei/USD. Dobânda se încasează la începutul anului următor când cursul valutar este de 2,35
lei/USD. În anul restituirii împrumutului cursul valutar este de 2,5 lei/ USD.

R7.
Acordarea împrumutului prin bancă (1.000USD x 2678 = 5124 2.300
2,3lei/USD)
Înregistrarea dobânzii de încasat la sfârşitul anului 2679 = 763 480
(1.000 USD x 20% x 2,4 lei/USD = 480 lei)
Actualizarea împrumutului la sf. ex fin. 2678 = 765 100
Încasarea dobânzii la cursul de 2,35 lei/USD % = 2679 480
5124 470
665 10
Restituirea împrumutului la scadenţă, la cursul de 2,5 5124 = % 2.500
lei/USD: 2678 2.400
765 100

8. Să se înregistreze în contabilitate următoarele operaţii:


Societatea comercială „X” S.A. depune prin virament bancar o garanţie la ROMGAZ în sumă de
8.000 lei. Ulterior se restituie în numerar o parte din garanţie în sumă de 1.000 lei. De asemenea
societatea constituie la Banca Transilvania un depozit la termen, pe doi ani, în valoare de 10.000
lei. Dobânda anuală bonificată de bancă (la sfârşit de an) este de 10%.

R8.
Depunerea garanţiei 2678 = 5121 8.000
Restituirea unei părţi din garanţia depusă 5121 = 2678 1.000
Constituirea depozitului 2678 = 5121 10.000
Încasarea dobânzii anuale în contul curent al societăţii 5121 = 763 1.000
(10.000 x 10% = 4.000 lei)

9. Societatea „X” participă cu un aport în natură la capitalul societăţii „Y”. Se consideră următoarele
date:
- valoarea contabilă a utilajului adus ca aport: 80.000 lei;
- amortizarea cumulată: 30.000;
- valoarea de aport: 60.000;
- valoarea nominală totală a acţiunilor emise de societatea „Y” în schimbul utilajului: 45.000.
Ulterior societatea „X” vinde titlurile de participare (acţiunile) deţinute la societatea „Y” la preţul de
70.000 lei, cu încasare ulterioară prin virament bancar. Să se înregistreze aceste operaţii în
contabilitatea societăţi X şi Y.

R9.
a) În contabilitatea societăţii „X”:
Aportul în natură la capitalul societăţii „Y” % = 2131 80.000
2813 30.000
261 50.000
261 = 1068 10.000
Vânzarea titlurilor de participare 461 = 7583 70.000
Scoaterea din evidenţă a titlurilor vândute % = 261 60.000
1068 10.000
6583 50.000
Încasarea prin bancă a contravalorii titlurilor vândute 5121 = 461 70.000

b) În contabilitatea societăţii „Y”:


Subscrierea capitalului 456 = % 60.000
1011 45.000
1043 15.000
Recepţia utilajului adus ca aport 2131 = 456 60.000
Regularizarea capitalului social 1011 = 1012 45.000

10. Societatea Danubius S.A.. participă cu un aport în natură la capitalul societăţii Cibinium S.A. Se
consideră următoarele date:
- valoarea contabilă a utilajului adus ca aport la capitalul societăţii Cibinium S.A.: 60.000 lei;
- amortizarea cumulată: 20.000 lei;
- valoarea de aport: 30.000 lei.
Ulterior societatea Danubius S.A. vinde titlurile de participare (acţiunile) deţinute la societatea
Cibinium S.A. la preţul de 32.000 lei, cu încasare prin ordin de plată. Să se înregistreze aceste
operaţii în contabilitatea societăţii Cibinium S.A.

R10.
Varianta I:
Aportul în natură la capitalul societăţii Cibinium % = 2131 60.000
2813 20.000
261 30.000
1068 10.000
Vânzarea titlurilor de participare 461 = 7583 32.000
Scoaterea din patrimoniu a titlurilor vândute 6583 = % 40.000
261 30.000
1068 10.000
Încasarea 5121 = 461 32.000

Varianta II:
Aportul în natură la capitalul societăţii Cibinium % = 2131 60.000
2813 20.000
261 30.000
6583 10.000
Vânzarea titlurilor de participare 461 = 7583 32.000
Scoaterea din patrimoniu a titlurilor vândute 6583 = 261 30.000
Încasarea contravalorii titlurilor vândute 5121 = 461 32.000

11. Se constituie un depozit bancar pe o perioadă de 2 ani în valoare de 10.000 USD la cursul de
2,3 lei/USD. Dobânda calculată şi încasată în lei la sfârşitul fiecărui an este de 10%. La sfârşitul
primului an cursul este de 2,5 lei/USD, iar la sfârşitul celui de al doilea an cursul valutar este de 2,4
lei/USD. La scadenţă depozitul se lichidează.

R11.
Constituirea depozitului 2678 = 5124 23.000
Încasarea dobânzii aferente primului an (10.000 USD x 5121 = 763 2.500
10% x 2,5 lei/USD = 2.500 lei):
Încasarea dobânzii aferente celui de al doilea an 5121 = 763 2.400
(10.000 USD x 10% x 2,4 lei/USD = 2.400 lei):
Lichidarea depozitului în devize 5124 = % 24.000
2678 23.000
765 1.000

12. Se achiziţionează 1.000 de acţiuni cu preţul de 20 lei/bucata în scopul obţinerii de dividende


anuale. Plata se face cu ordin de plată. La sfârşitul anului se constată că a scăzut cursul acestor
acţiuni la 18 lei/bucata. La sfârşitul anului următor cursul este de 17 lei/bucata, când se vând în
numerar 200 de acţiuni.

R12.
Achiziţionarea acţiunilor 265 = 269 20.000
Plata acţiunilor 269 = 5121 20.000
Constituirea unei ajustări pentru deprecierea acţiunilor 6863 = 296 2.000
Majorarea ajustării pentru deprecierea acţiunilor 6863 = 296 1.000
Vânzarea a 200 de acţiuni 5311 = 7583 3.400
Scoaterea din evidenţă a acţiunilor vândute 6583 = 265 4.000
Anularea ajustării aferent acţiunilor vândute 296 = 7863 600
(20%x3.000)