Sunteți pe pagina 1din 30

Universitatea Romano-Americana

Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar Bancare Interne si


Internationale

-Control de gestiune prin inventariere-


„Control si audit financiar”

1
Cuprins:

Capitolul 1 – Controlul financiar prin inventariere

1.1 Inventarierea.Definitie si sfera de


cuprindere......................................................................................... 3

1.2 Comisiile de inventariere................................................................. 4

1.3 Pregatirea conditiilor necesare efectuarii


inventarierii....................................................................................... 4

Capitolul 2 – Prezentarea societatii............................................................................... 8

Capitolul 3 – Studiu de caz

3.1 Documente privind inventarierea........................................................ 10

3.2 Controlul receptiei bunurilor............................................................. 11

3.3 Controlul inregistrarii documentelor de intrare/iesire a marfii din


gestiune………………………………………………………….….. 14

3.4 Controlul prin inventariere la SC RID DISTRIBUTION SRL…… 18

Capitolul 4 – Concluzii si propuneri............................................................................ 27

Bibliografie........................................................................................................................ 28

Anexe

2
Capitolul 1. Controlul financiar prin inventariere

1.1 Inventarierea.Definitie si sfera de cuprindere

Inventarierea este un ansamblu de operatiuni prin care se constata existenta


elementelor de activ si de pasiv,cantitativ si valoric sau numai valoric in patrimoniul unitatii
la data la care se efectueaza.
Inventarierea cuprinde toate elementele patrimoniale,bunurile si valorile detinute cu
orice titlu care apartin altor persoane juridice sau fizice.
Unitatile patrimoniale au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului:
 La inceputul activitatii,scopul principal fiind stabilirea si evaluarea elementelor
patrimoniale ce constituie aportul la capitalul social,acestea fiind inscrise in
registrul-inventar si grupate pe conturi;
 Cel putin o data pe an:inventarierea anuala a elementelor patrimoniale se face
de regula, la sfarsitul anului,cu ocazia incheierii exercitiului financiar.In cazul
inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului,in registrul-inventar se cuprinde
valoare stocurilor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere
actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri din perioada dintre data inventarierii
si 31 decembrie;
 In cazul fuzionarii,divizarii sau incetarii activitatii;
 In cazul modificarii preturilor;
 La cererea organelor de control cu prilejul efectuarii controlului sau a altor
organe prevazute de lege;
 Ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune ce nu pot fi
stabilite cert,decat prin inventariere;
 Ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;
 Cuprilejul reorganizarii gestiunilor;
 Ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora sau alte
cazuri prevazute de lege.

3
In functie de natura si complexitatea activitatilor,unitatile patrimoniale au obligatia sa
asigure:stabilirea perioadelor,organizarea si numirea persoanelor imputernicire sa efectueze
inventarierea;pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarului,inregistrarea in
contabilitate a operatiunilor aferente exercitiului financiar,efectuarea faptica a inventarierii si
in final determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora

1.2. Comisiile de inventariere

Raspunderea pentru buna organizare a inventarierii,revine administratorului sau


oricarei alte persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului.Responsabilul trebuie sa
elaboreze si sa transmita comisiilor de inventariere instructiuni scrise privind organizarea
lucrarilor de inventariere ,adaptate la specificul unitatii;trebuie sa numeasca prin decizie
scrisa,comisiile de inventariere,formate din cel putin doua persoane cu pregatire
corespunzatoare tehnica si economica care sa asigure efectuarea corecta si la timp a
inventarierii patrimoniului,inclusiv evaluarea elementelor patrimoniale.
La entitatile al caror numar de salariati este redus, inventarierea poate fi efectuata de
catre o singura persoana. In aceasta situatie, raspunderea pentru corectitudinea inventarierii
revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia
gestionarii entitatii respective.
Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse
inventarierii, contabilii care tin evidenta gestiunii respective şi nici auditorii interni sau
statutari. Prin proceduri interne, entitatile pot stabili ca la efectuarea operatiunilor de
inventariere sa participe si contabilii care tin evidenta gestiunii respective, fara ca acestia sa
faca parte din comisie.
Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi înlocuiti decat in cazuri bine
justificate si numai prin decizie scrisa, emisa de catre cei care i-au numit.
In conditiile in care entitatile nu au nici un salariat care sa poata efectua
operatiunea de inventariere, aceasta se efectueaza de catre administratori.

1.3. Pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii


În vederea bunei desfăşurări a operaţiunilor de inventariere, administratorii,
ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligaţia gestionării entităţii trebuie să ia
măsuri pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere, prin:
- organizarea depozitării bunurilor grupate pe sorto-tipodimensiuni, codificarea

4
acestora şi întocmirea etichetelor de raft
- ţinerea la zi a evidenţei tehnico-operative la gestiuni şi a celei contabile şi
efectuarea confruntării datelor din aceste evidenţe
- participarea întregii comisii de inventariere la lucrările de inventariere
- asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se
inventariază, respectiv pentru sortare, aşezare, cântărire, măsurare, etc.
- asigurarea participării la identificarea bunurilor inventariate şi la evaluarea lor,
conform reglementărilor contabile aplicabile, a unor specialişti din entitate sau din afara
acesteia, la solicitarea preşedintelui comisiei de inventariere.

- dotarea gestiunii cu aparate şi instrumente adecvate şi în număr suficient pentru


măsurare, cântărire, cu cititoare de coduri de bare, cu mijloace de identificare, precum şi
cu birotica necesară
- dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul şi de sigilare a
spaţiilor inventariate
- asigurarea protecţiei membrilor comisiei de inventariere în conformitate cu
normele de protecţie a muncii
Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de
inventariere sunt următoarele:
a) înainte de începerea operaţiunii de inventariere să ia de la gestionarul
răspunzător de gestiunea bunurilor o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă:
- gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare
- în afara bunurilor entităţii respective are în gestiune şi alte bunuri aparţinând
terţilor
- are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate ori valoare are
cunoştinţă
- are bunuri nerecepţionate sau care trebuie expediate, pentru care s-au întocmit

documentele aferente
- a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale
- deţine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate
în gestiunea sa

5
- are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenţa gestiunii
sau care nu au fost predate la contabilitate
b) să identifice toate locurile (încăperile) în care există bunuri ce urmează a fi inventariate
c) să asigure închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare, în prezenţa gestionarului, ori
de câte ori se întrerup operaţiunile de inventariere şi se părăseşte gestiunea
d) să bareze şi să semneze, la ultima operaţiune, fişele de magazie, menţionând data la
care s-au inventariat bunurile, să vizeze documentele care privesc intrări sau ieşiri de
bunuri, existente în gestiune, dar neînregistrate, să dispună înregistrarea acestora în fişele
de magazie şi predarea lor la contabilitate, astfel încât situaţia scriptică a gestiunii să
reflecte realitatea.
e) să verifice numerarul din casă şi să stabilească suma încasărilor din ziua curentă,
solicitând depunerea numerarului la casieria entităţii
f) să controleze dacă toate instrumentele şi aparatele de măsură sau de cântărire au fost
verificate şi dacă sunt în bună stare de funcţionare.
Pentru desfăşurarea corespunzătoare a inventarierii este indicat, dacă este posibil, să se
sisteze operaţiunile de intrare-ieşire a bunurilor supuse inventarierii, luându-se din timp
măsurile corespunzătoare pentru a nu se stânjeni procesul normal de livrare sau de primire a
bunurilor. Pe toată durata inventarierii, programul şi perioada inventarierii se afişează la
loc vizibil. Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un
proces-verbal.
Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să conţină, în principal,
următoarele elemente: data întocmirii, numele şi prenumele membrilor comisiei de
inventariere, numărul şi data deciziei de numire a comisiei de inventariere,
gestiunea/gestiunile inventariată/inventariate, data începerii şi terminării operaţiunii de
inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele
plusurilor şi ale lipsurilor constatate şi persoanele vinovate, precum şi propuneri de măsuri în
legătură cu acestea, volumul stocurilor depreciate, fără mişcare, cu mişcare lentă, greu
vandabile, fără desfacere asigurată şi propuneri de măsuri în vederea reintegrării lor în
circuitul economic, propuneri de scoatere din funcţiune a imobilizărilor corporale, respectiv
din evidenţă a imobilizărilor necorporale, propuneri de scoatere din uz a materialelor de
natura obiectelor de inventar şi declasare sau casare a unor stocuri, constatări privind
păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din gestiune, precum şi
alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

6
Propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezintă, în termen de 7
zile lucrătoare de la data încheierii operaţiunilor de inventariere, administratorului,
ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cu gestiunea entităţii.
„Registrul-inventar” este un document contabil obligatoriu în care se înscriu
rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,
grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţ.
Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în termen de cel
mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către
administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsabilă cu gestiunea entităţii.

Bunurile constatate lipsă la inventariere se evaluează şi se înregistrează în contabilitate


la valoarea contabilă. Lipsurile imputabile se recuperează de la persoanele vinovate la
valoarea de înlocuire.
Bunurile constatate în plus se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la costul de
achiziţie al acestora, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, în funcţie de
preţul pieţei la data constatării sau de costul de achiziţie al bunurilor similar.Pentru lipsuri,
sustrageri şi orice ale fapte care produc pagube ce constituie
infracţiuni, ordonatorul de credite este obligat să sesizeze organele de urmărire penală
în condiţiile şi la termenele stabilite de lege.
Pagubele constatate la inventariere, imputate persoanelor vinovate, precum şi debitorii
deveniţi insolvabili se evidenţiază în contabilitate în conturi analitice distincte, iar în cadrul
acestora, pe fiecare debitor, urmărindu-se recuperarea lor potrivit legii.
Scăderea din contabilitate a unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane se
face în baza aprobării ordonatorului de credite respectiv, cu avizul ordonatorului de credite
ierarhic superior.

7
Capitolul 2.
Prezentarea societatii

RID DISTRIBUTION SRL


BUCURESTI, jud. BUCURESTI
Stare societate: ÎNREGISTRATĂ, din data de 09.08.2002
CIF: RO14808201 Reg. Com.: J40/7379/2002 Capital social: 250.000,00 RON
CAEN (rev. 2 2009): 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de
constructii si echipamentelor sanitare

Informatii generale:

 Firma Infintata in anul 2002


 Ultima Inregistrare la ANAF: 30 Ianuarie 2008
 Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF 30 Ianuarie 2008
 Agent comercial inregistrat ca platitor de impozit pe profit inregistrat la data de 01-01-
2003
 Firma platitoare de tva incepand cu data de 09-08-2002
 Plata contributiei de asigurari sociale platite incepand cu data de 31-01-2004
 Plata contributiei de asigurari pentru somaj platite incepand cu data de 31-01-2004
 Plata contributiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor
sociale incepand cu data de 01-01-2007
 Plata contributiei pentru asigurari de sanatate incepand cu data de 31-01-2004
 Plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 01-
01-2007
 Plata pentru impozitul pe venitul din salarii asimilate salariilor incepand cu data de 01-
01-2003
 Numar mediu de salariati pentru anul 2008 : 19 angajati

8
Date economice

Cifra de faceri: 11,047,570 Lei


Profitul net: 400,127 Lei
Pierdere net: 0 Lei
Profit brut: 464,806 Lei
Pierdere brut: 0 Lei
Salariati: 19 angajati
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din :
Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si
echipamentelor sanitare
Pierderea neta: 0 Lei
Datorii Total: 5,306,605 Lei
Cheltuieli totale: 11,510,160 Lei
Venituri totale: 11,974,966 Lei
Active imobilizate TOTAL: 5,330,432 Lei
Active circulante TOTAL: 1,610,758 Lei
Stocuri: 289,157 Lei
Disponibilitati banesti / Casa si conturi la banci: 0 Lei
Creante: 978,990 Lei
Cheltuieli in avans 0 Lei
Venituri in avans 0 Lei
Capitaluri: 1,634,585 Lei
Patrimoniul regiei: 0 Lei
Patrimoniul public: 0 Lei
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 0 Lei
Capital social subscris si varsat: 250,000 Lei

S.C. RID DISTRIBUTION S.R.L. a fost infintata in 2002 si are ca obiect de activitate:
distribuirea de materiale de constructie,avand clienti importanti,concurenta cu celelalte firme
distribuitoare precum PROCONSTRUCT S.R.L. sau GEOVIC CONSTRUCT S.R.L.,este una
stransa.De asemenea are furnizori mari precum Baumit,Murexin,Rigips etc.

9
Capitolul 3. Studiu de caz

3.1. Documente privind inventarierea.

Pentru efectuarea inventarierii s-au intocmit urmatoarele documente:

 Decizia de inventariere;
 Declaratia de inventar;
 Procesul verbal de sigilare;
 Lista de inventariere –varianta simplificata;
 Extrasul de cont;
 Registrul inventar;
 Procesul verbal privind rezultatele inventarierii;
 Nota explicativa;
 Decizia de imputare;
 Angajamentul de plata

Documentele supuse controlului sunt:

 Facturi primite;
 Facturi emise
 Avize de insotire a marfurilor
 Chitante emise
 Chitante primite
 Balanta de verificare
 Fisa cont
 Registrul inventar
 Fisa de magazie
 Ordin deplasare
 NIR
 Evidente contabile privind inregistrarea in contabilitate a rezultatelor
controlului.

10
3.2. Controlul receptiei bunurilor(marfuri,materii prime,materiale)

Dintre principalele obiective ale controlului financiar de gestiune există unul care
se referă la existenţa, păstrarea şi paza bunurilor patrimoniale ale agenţilor economici.
Cum recepţia mărfurilor reprezintă punctul de plecare a întregii activităţi de
aprovizionare,de stocare şi ulterior de vânzare a mărfii respective este de la sine înţeles
că un control de gestiune este necesar să cuprindă şi controlul recepţiei bunurilor intrate
în patrimoniu.
În urma hotărârii luate de Consiliul de administraţie s-a decis ca prin sondaj să fie
controlată recepţia mărfurilor la unul din magazinele firmei S.C. RID DISTRIBUTION
S.A.
A fost formulată în scris această hotărâre şi au fost numite persoanele care vor fi
însărcinate să fie membre în comisia de control.Acest lucru se poate vedea clar in Figura
nr.1.

S.C. RID DISTRIBUTION S.R.L.

Data: 20.02.2011

NOTĂ INTERNĂ

În urma şedinţei din data de 20.02.2011, Consiliul de administraţie a hotărât ca


în data de 01.03.2011 să se efectueze controlul recepţiei mărfurilor la magazinul “Valea
Cascadelor”.Se instituie comisia de control formată din:
Domnul Dragota Cristian presedinte
Doamna Georgescu Mariana membra
Domnul Oprea Razvan membru

Controlul recepţiei mărfurilor va începe în data de 01.03.2011 şi


va dura 4 zile. Procesul verbal de control va fi întocmit de Georgescu
Mariana în maxim 3 zile de la data încheierii controlului.

Director Vizat
Rednic Catalin CONTABIL
SEF

Figura nr.1 Decizia pentru controlul receptiei marfurilor

11
În data de 01.03.2011, comisia a început controlul recepţiei mărfurilor
inopinant la magazinul “Valea Cascadelor”.
Acest control a constat practic în:
 Verificarea faptică a mărfii prin numărarea acesteia produs cu produs sau unde era
cazul prin numărarea mărfii prin sondaj (unde existau furnizori care au adus cantităţi
mari de marfă)
 Verificarea recepţiei cantitative a mărfii prin cântărirea acesteia
 După numărarea/cântărirea mărfii, se verifică documentele de intrare respectiv
cantitatea înscrisă în documentul care însoţeşte marfa (factură fiscală, aviz de însoţire
a mărfii) şi se compară dacă corespund cantităţile faptice cu cele scriptice.În cazul în
care marfa nu a fost livrată în întrgime se verifică dacă receptionerul a semalat acest
lucru şi deci dacă a făcut menţiunea în factură că marfă nu a ajuns conform cantităţii
înscrisă în factură.
 S-a verificat dacă pe documente există semnătura de primire a mărfii, în clar, citeţ, cu
numele complet al celui care a recepţionat marfa
 S-a verificat marfa din punct de vedere calitativ (aspect fizic plăcut,ambalaje
corespunzătoare şi intacte, marfă nedegradată la transport etc.)
 S-a verificat dacă marfa nu este venită expirată de la furnizor (sau dacă numai o parte
din marfă este expirată ori cu termen de expirare foarte redus ca număr de zile şi
practic marfa nu arecum să se vândă în intervaul de timp respectiv mai ales dacă este o
marfă greu vandabilă)
 A fost verificat dacă nu cumva furnizorul aduce altă marfă; alta decât cea din comandă
dar la acelaşi preţ de intrare (este vorba despre produsele care au o gamă largă de
denumiri şi la care furnizorul care nu poate aduce un anumit tip încearcă să aducă altul
la acelaşi preţ, dar nu cel din comandă)
 A fost verificată marfa care este din import (furnizorul importă această marfă nu o
produce el), dacă are traduceri în limba română pentru instrucţiunile de folosire a
acestei mărfi
 A fost verificat circuitul mărfii în depozit; dacă aceasta poate fi sustrasă uşor în timpul
aranjării acesteia în depozit ori pe traseu până în magazin
 Au fost verificate condiţiile de depozitare a mărfii(ex : umiditate,temperatura etc.)
 A fost verificat modul în care este menţinută ordinea şi curăţenia în depozit (să nu
existe marfă degradată în depozit, să nu existe marfă împrăştiată pe jos în cazul în care

12
în timpul manipulării mărfii o parte din aceasta a fost degradată , să nu existe praf ci să
fie menţinută o curăţenie constantă în depozit astfel în cât la un control sanitar-
veterinar să nu existe probleme).
Rezultatele controlului receptiei bunurilor materiale
În urma controlului efectuat în data de 01.03.2011, comisia de control a
întocmit un proces verbal de constatare în care s-au consemnat toate aspectele
interne constatate. Raportul arăta astfel:

S.C. RID DISTRIBUTION S.R.L.


Data: 5 martie 2011

PROCES VERBAL DE CONSTATARE

În conformitate cu nota internă din 20.02.2011 s-a efectuat controlul recepţiei mărfurilor la
magazinul “Valea Cascadelor”.În urma controlului s-au constatat următoarele aspecte:
 Recepţia mărfurilor are loc în condiţiile prevăzute de legea referitoare la normele fito-
sanitare care trebuiesc respectate în cazul depozitării produselor în magazii, depozite etc.
S-a constatat că produsele sunt depozitate in conditii normale.
 Calitatea mărfii era conform standardelor impuse de lege dar mai ales conform exigenţei
clienţilor (aspect fizic plăcut, în termen de valabilitate, etc)
 În urma verificării documentelor de însoţire a mărfii s-a constatat că recepţionerul a semnat
de primire pe fiecare document în parte
 S-a consemnat că în ziua controlului recepţiei au existat doi furnizori care nu au avut pe
produse trecut termenul de valabilitate al acestora. În acest caz recepţionerul a refuzat
marfa .
 La verificarea cantitativă a reieşit faptul că recepţia bunurilor a fost corectă.
Noi, membrii comisiei de control declarăm că recepţia bunurilor la magazinul “Valea
Cascadelor” se efectuează corect din punct de vedere al recepţiei în depozit şi că vom controla
în perioada următoare documentele de intrare/ieşire a mărfii din gestiune.

COMISIA DE INVENTARIERE
SEMNĂTURILE
Dragota Cristian preşedinte
Georgescu Mariana membra
Oprea Razvan membru

13
Figura nr.2. Procesul verbal de constatare a controlului receptiei bunurilor
3.3. Controlul inregistrarii documentelor de intrare/iesire a marfii din
gestiune
Controlul documentelor constă, în esentă, în aprecierea şi analiza unor
operaţiuni şi procedee economice pe baza documentelor justificative care le reflectă. Acesta
se efectuează cu caracter preventiv şi concomitent, integrat organic sistemului de organizare şi
conducere a evidenţei tehnic-operative .
În cazul S.C. RID DISTRIBUTION S.R.L. acest control se va efectua în cadrul
compartimentului operare P.C.
Compartimentul este compus din operatorii de gestiune existenţi în cadrul fiecarui
magazin în parte şi depozit. Aceştia au sarcina de a introduce ori de a scădea marfa din stoc pe
baza documentelor fiscale corespunzătoare fiecărei operaţiune în parte. Fiecare operator are
experientă îndelungată cu baze de date de gestiune şi sunt conştienţi de importanţa
înregistrării corecte şi la timp a documentelor.
Este foarte important ca operatorii să deţină cunoştinţe de contabilitate primară
pentru a evita confuziile între documente (de exempu factură cu aviz) şi să ştie să facă
diferenţa între facturile de intrare şi cele de retur deoarece înregistrarea acestor documente are
o influenţă foarte mare asupra stocului de marfă iar inversarea acestora nu poate fi admisă.
Pe de altă parte nu este permis ca operatorul de gestiune să efectueze modificări în
stoc fără documente de justificare a acestei operaţiuni. În cazul în care nu există documente
fiscale este necesar să existe decizii interne de operare şi deci pe baza acestora operatorul
poate interveni asupra stocului dar numai pe baza unui document scris şi nu verbal.
În ce priveşte controlul care a fost executat de către comisia numită de Directorul
general al societăţii, acesta a avut loc concomitent cu operarea facturilor de către operatori.
Datorită fluxului mare de documente ca trebuiesc operate la timp în cadrul acestui
departament s-a luat hotărârea ca operarea documentelor să nu fie oprită pe perioada
controlului. Activitatea din magazin nu trebuie să fie niciodată afectată de deciziile luate la
“centru” cu atât mai mult de executarea acestora.
Comisia de control a verificat toate documentele introduse în ziua precedentă astfel
că au fost cuprinse în cadrul controlului toate operaţiunile de modificare a gestiunii. În această
ordine de idei comisia a verificat următoarele documente:
 facturile de intrare de la furnizori; au fost verificate dacă:
- numărul fiscal a fost introdus corect
- s-a operat corect în baza de date denumirea furnizorului,
14
- totalul facturii corespundea cu totalul N.I.R.-ului,
- au fost introduse exact produsele din factură şi nu au fost inversate cu altele
care au acelaşi preţ de intrare dar care au coduri de bare diferite(această
operaţiune a dus la verificarea facturii produs cu produs)
- dacă s-a introdus data scadentă a facturii la plată (acest lucru este necesar
pentru departamentul financar-contabil)
- există semnătura gestionarului că s-a primit în totalitate marfa din factură
 facturile de retur de la furnizori; au fost verificate dacă:
- facturile au fost înregistrate în stoc cu minus (şi nu cu plus)
- numărul fiscal a fost introdus corect
- facturile de retur au specificat numărul facturii de intrare aferentă acesteia
- cantităţile returnate au fost corect înregistrate
- dacă a fost introdusă data scadenţei facturii
- există semnătura gestionarului că a fost returnată marfa
- acorduldirectorului de magazin ca marfa să se scadă din gestiune etc
 avizele de intrare de la furnizori au fost verificate :
- dacă în cazul în care o factură a fost greşită la calcul, N.I.R.-ul aferent acesteia
este cu valoarea corectă deoarece nu este bine ca în gestiune să intre la o valoare diferită
de cea reală, acest lucru poate duce la o diminuare a profitului în cazul în care de exeplu
produsul se vinde sub preţul de intrare
- dacă cantitatea din aviz corespunde cu cantitatea intrată în stoc
- dacă factura “cu probleme” este semnată de către gestionar şi dacă este clar
specificată cauza care a dus la decizia de a se primi o anumită marfă şi care este
aceasta.În acest fel operatorul de gestiune ştie ce trebuie introdus în stoc şi ce produse nu
trebuiesc înregistrate.
- dacă este dat acordul Directorului de magazin în cazul unui refuz de marfă
- dacă (în cazul în care a fost primită o parte din marfă) sunt corect introduse
valorile şi totalul parţial al facturii este egal cu totalul N.I.R.-ului.
- dacă este corect introdus numărul fiscal al facturii greşite pentru a se cunoaşte
exact factura care a avut probleme la receţie.
 facturile de vânzare : s-a verificat dacă:
- există comanda de la clientul respectiv
- preţul de vânzare este cel real

15
- cantitatea din factură este identică cu cantitatea din comandă produsele din factură
sunt cele din comandă şi nu altele asemănătoare ca denumire dar ca fond să fie altele
- existe semnătura gesionarului că a predat marfa clientului data şi denumirea clientului
să fie corect introduse
 Transferurile între magazine şi depozit
Se verifică în special dacă:
- există semnătura celui care a predat marfa (a gestionarului de la magazinul
care trimite marfa)
- există semnătura celui care a primit această marfă (a gestionarului de la
magazinul care primeşte marfa)
- este înregistrat corect furnizorul în baza de date din gestiune (numele
magazinului de la care s-a primit marfa)
- sunt corect înregistrate codurile de bare de pe produse
- sunt introduse toate cantităţile din transfer
- cele două transferuri (de intrare şi de ieşire a mărfii) corespund ca valoare şi nu
există diferenţe care pot fi din cauza faptului că nu a fost înregistrată toată
marfa ori că nu au fost corect înregistrate valorile de intrare a mărfii
- sunt corect introduse produsele în gestiune la preţurile din transfer
- sunt înregistrate toate transferurile primite la recepţie şi nu au fost rămase
neinregistrate.

Rezultatele controlului înregistrării documentelor de intrare/ieşire din gestiune

În urma controlului Comisia de inventar a întocmit un proces verbal de


constatare(Figura nr.3.) :

16
Figura nr.3. Proces verbal de constatare

S.C. RID DISTRIBUTION S.R.L.


Data: 7.03.2011

PROCES VERBAL DE CONSTATARE

În conformitate cu nota internă din 20.02.2011, s-a trecut în faza a doua a controlului
de gestiune şi anume la controlul înregistrării documentelor de intrare/ieşire la magazinul
“Valea Cascadelor”.
În urma controlului care a avut loc în departamentul operare P.C. au fost constatate
următoarele:
 în ce priveşte înregistrarea facturilor de intrare de la furnizori,s-a contatat că
acestea au fost înregistrate corect de către operatori
 la controlul facturilor de retur, au fost găsite două facturi cu numărul fiscal
introdus eronat în baza de date din gestiune. Au fost date imediat dispoziţii de
modificare a acestor facturi şi s-a constatat ulterior că au fost corectate.
La controlul avizelor de intrare înregistrările au fost corecte
 La controlul facturilor de vânzare s-a constatat că marfa a fost scăzută corect din
stoc
 La controlul transferurilor între magazine s-a constatat că la unul dintre
transferuri (transferul nr.255467din 11/01/11) deşi era consemnat faptul că nu a
fost primită marfa în totalitate, acesta a fost introdus în stoc cu cantitatea totală.
Au fost date dispoziţii să se efectueze transfer către unitatea care a trimis marfa
cu minus pe cantitatea nerecepţionată,urmând ca şi aceasta să efectueze
N.I.R.conform transferului primit.

Comisia de control,
Semnăturile,

Dragota Cristian preşedinte


Georgescu Mariana membra
Oprea Razvan membru

17
3.4. Controlul prin inventariere la S.C. RID
DISTRIBUTION S.R.L.

In data de 15.03.2011 Directorul executiv impreuna cu asociatul sau au hotarat sa se


efectueze inventarul inopinat la magazinul „Timisoara”.
A fost hotarata comisia de inventariere si s-a intocmit in scris decizia(Figura nr.4.)
catre persoanele care vor efectua inventarierea

S.C. RID DISTRIBUTION S.R.L.


Data:15.03.2011

DECIZIE DE INVENTARIERE

În vederea inventarierii gestiunii depozitului firmei S.C. RID DISTRIBUTION


S.R.L. la 15.03.2011 din BUCURESTI gestionat de Dumitrescu Marian se instituie
comisia de inventariere compusa din:
Domnul Dragota Cristian , preşedinte
Doamna Georgescu Mariana , membru
Domnul Oprea Razvan, membru.
Inventarierea începe la 15.03.2011 şi se termină la 20.03.2011.
Controlul gestiunii şi întocmirea procesului verbal de control se va efectua de
Georgescu Mariana şi Oprea Razvan organ de control în cadrul compartimentului CFG,
până la data de 20.03.2011

.
DIRECTOR CONTABIL ŞEF
Rednic Catalin

Figura nr.4. Decizia de inventariere

18
Acest control este efectuat cel puţin o dată pe an şi se efectuează în totalitate sau prin
sondaj, în raport de volumul, valoarea şi natura bunurilor, tentaţiile şi posibilităţile de
sustrageri, condiţiile de păstrare şi de gestionare precum şi frecvenţa abaterilor constatate
anterior.
Procedeul folosit în inventariere este controlul faptic. Acesta este procesul de stabilire
a realităţii, existentei şi mişcării mijloacelor materiale şi a desfăşurării activităţilor
economico-financiare. Această formă de control are ca obiectiv determinarea exactă a
cantităţilor existente (stocul real de marfă, cel faptic), a stării în care se găsesc, a stadiului şi
modului de folosire,a respectării legalităţii în utilizarea lor.
A fost luata o declaratie de inventar de la gestionarul care raspunde de acest magazin :
Figura nr.5. Declaratie de inventar

S.C.RID DISTRIBUTION S.R.L Magazinul Timisoara

DECLARAŢIE DE INVENTAR

Subsemnata Dumitrescu Marian gestionar al depozitului Magazinului “Timisoara”


numit prin decizia nr 2597 din data 17.08.08 declar:
1. toate valorile materiale aflate in gestiunea subsemnatului se găsesc în depozit
2. nu posed valori materiale aparţinând S.C.RID DISTRIBUTION S.R.L.
3. Am (nu am) cunoştiinţă de existenţa unor plusuri în valoare ( cantitate) de -
4. am ( nu am) eliberat valori materiale fără documente legale -
5. am ( nu am ) valori materiale nerecepţionate sau care trebuie expediate, pentru care s-au
întocmitdocumente aferente în cantitate de -
6. am ( nu am) documente de predare-primire care nu au fost operate la zi sau care nu au fost
predate la departamentul contabilitate -
7. deţin ( nu detin ) numerar din vânzarea mărfurilor aflate în gestiune, de lei –
8. ultimele documente de intrare sunt: de tipul Factura Fiscala nr 9389002
din data 25.02.2011
9. ultimele documente de ieşire sunt: de tipul Aviz de insotire a marfii nr 75282
din data 27.02.2011
10. ultimul raport de gestiune a fost încheiat la data de 15.08.2010
11. alte menţiuni -

Semnături Dată în faţa noastră Gestionar

Data 15.03.2011
Ora 13.30

19
S-a trecut astfel la faza a doua a controlului, în ordinea în care au fost stabilite
procedurile de control. Înainte ca acesta să listeze stocul, comisia s-a interesat dacă
sunt toate documentele înregistrate “la zi”. După se s-au asigurat că documentele sunt
înregistrate în gestiune, s-a trecut la listarea stocului produselor care făceau obiectul
discuţiei.
Raportul care conţinea stocul scriptic conţinea următoarele criterii de selecţie:
 codul de bare aferent fiecărui produs în parte
 denumirea produsului respectiv
 unitatea de măsură a produsului
 stocul scriptic la data printării raportului
De retinut faptul ca inventarul s-a efectual pana in momentul deschiderii magazinului.
Nu se poate efectua un inventar faptic al produselor cu magazinul deschis deoarece există
riscul ca unele produse să nu poată fi numărate deoarece acele produse, sunt practic încasate
în momentul respectiv la casa de marcat.
După ce se calculează stocul faptic, acesta se trece în coloane
separate în raportul cu stocul scriptic urmând să se aduge în acel
raport o altă coloană cu diferenţele dintre stocul scriptic şi cel faptic.
Se va întocmi un nou raport care să conţină aceste date.
In urma analizei diferentelor reiesite dintre stocul faptic si cel
scriptic au rezultat urmatoarele :
 datorită faptului că la unele produse erau înregistrate în stocul scriptic cantităţi mari
de marfă în raport cu stocul faptic, s-a trecut la verificarea fiecărui fişei fiecărui
produs.
În urma analizei fiecărei fişe s-a constatat că toate aceste produse au avut
intrare în aceeaşi zi şi cu acelaşi document fiscal.
În final s-a constatat că factura în cauză a fost înregistrată în stoc de două ori (pe
acelaşi nr. fiscal, nr. 255798, au fost întocmite două N.I.R-uri acestea fiind N.I.R.-
ul cu numărul 955 din data de 05/01/11 şi N.I.R.-ul cu nr.957 din data de 06/02.11.

20
Din această cauză stocul scriptic a fost încărcat la produsele incluse în factură
cu cantităţile aferente acestora de două ori.
Această problemă poate fi rezolvată prin anularea N.I.R-ului nr. 957 din
gestiune. În momentul în care se anulează acest N.I.R. stocul revine la normal
pentru produsele din factura în cauză.
Formularul cu produsele care sunt înregistrate greşit şi care au au un stoc scriptic
mare se găseşte în Figura nr. 6.

S.C. RID DISTRIBUTION S.R.L. Produse înregistrate de doua ori în gestiune

Cod bare Denumire U.M. Stoc Stoc faptic Diferente


produs scriptic la data de cantitative
la data 16/05/05
de
16/05/05

400580882004 MULTIBAT SAC/25KG 24 12 12

401500071853 IPSOS MODELAJ SAC/25KG 6 3 3

500017431456 IPSOS CONSTRUCTII SAC/25KG 10 5 5

500017441884 SUPER RIGIPS SAC/5KG 14 7 7

500017441615 SUPER RIGIPS SAC/25KG 14 7 7

590072107811 GIPS CARTON 9.5(1200X2600) BUC 3.12 MP 20 10 10

500017415068 GIPS CARTON 12.5(1200X2600) BUC 3.12 MP 3 0 3

500017431450 GIPS CARTON HIDROFUG 12.5 BUC 3.12 MP 18 9 9


( 600X2000 )

500017441623 ATLAS FILL SAC/5KG 16 8 8

500017414140 ATLAS FILL SAC/10KG 12 6 6

500017408594 APLA LUX GAL/3L 18 9 9

500017447409 APLA LUX GAL/10L 14 7 7

500017447405 SAC RAFIE BUC 28 14 14

21
Figura nr. 6 Produse înregistrate dublu în gestiune

 în cadrul întregului depozit au fost produse care aveau plusuri şi minusuri pe


aceeaşi catitate la produse de acelaşi tip dar cu gramaje diferite sau la produse
asemănătoare cu gramaje apropiate
În urma analizei s-a constatat că o parte din produse au fost introduse greşit
făcându-se confuzie între produse. Acest lucru este posibil în lucrul cu baze mari
de date. De aceea este nesesar ca operatorii să cunoască foarte bine baza de date
din gestiune .
Acest lucru a determinat comisia de inventar să verifice documentele cu care
au intrat mărfurile respective pentru a se vedea clar dacă au existat erori în
introducerea de date în gestiune.
Pentru a şti ce documente de intrare sunt necesare comisia a trebuit să verifice fişa
acestor produse şi apoi să ceară facturile în cauză şi să verifice produs cu produs
din documente dacă au fost corect înregistrate în gestiune. Fişa de magazie a unora

22
dintre produse (luate ca exemplu pentru a demonstra teoria că acesta sunt introduse
eronat) se poate vedea in anexa.
S-a constat că marfa a fost numărată corect deci exista posibilitatea ca acestea să
reprezinte marfă lipsă la inventar sau aceste minusuri să vină de fapt de la erori din baza de
date.
Pentru că s-a constatat că pot fi erori în baza de date s-a procedat la verificarea listei de
furnizor care poate fi obţinută uşor din programul de gestiune.Lista de furnizor cuprinde data
intrării documentelor de la furnizorul respectiv,numărul documentului, denumirea
furnizorului, numărul de N.I.R. aferent fiecărui document în parte.
Pentru o analiză mai aprofundată se poate intra pe fiecare N.I.R. în parte şi se pot vedea
exact cantitătile de marfă intrate pe fiecare document în parte.
Dacă în analiza acestor date se ţine cont şi de dosarul cu documente originale al
furnizorului, se poate vedea clar dacă au fost sau nu introduse datele corect in gestiune.
Pe de altă parte dacă se ţine cont şi de dosarul de documente în original al furnizorului se
vede clar şi dacă au existat documente neintroduse în stoc sau introduse de două ori.
După o astfel de analiză s-a constat că datele din gestiune sunt corecte deci stocul faptic ar
trebui să corespundă cu cel scriptic.În acest caz este clar că marfa a fost sustrasă din magazin
sau depozit şi deci persoanele responsabile vor răspunde pentru disparitia lor.
Fisa de furnizor este reprezentata in Figura nr.7.

23
S.C. RID DISTRIBUTION S.R.L. DEPOZIT « TIMISOARA »
cod bare denumire produs u.m. diferente minus

400580883258 BANDA HARTIE MICROFORATA 23M 1ROLA -2

500019905111 BAUMIT DUO CONTACT SAC/25KG -1

475010000703 BAUMIT GRANOPORTOP GAL/30KG -17

859023200006 ADEZIV POLISTIREN TS 1 25KG -2

405680010008 GLET FINISAJ TS4 20KG -1

590030009882 IPSOS MODELAJ 4KG -1

357466000709 SUPER RIGIPS SAC/5KG -1

305408000282 SUPER RIGIPS SAC/25KG -1

4006058EEEEE MULTIBAT LAFARGE SAC/40KG -6

859384100483 ADEZIV MUREXIN SAC/25KG -4

859384100474 EUROGLET SAC/10KG -1

405680089838 FOLIE POLIETILENA 4M/6M KG -2

Figura nr. 7 Lista cu produse


minus la inventar

Figura nr.8
S.C. RID DISTRIBUTION S.R.L. MAGAZIN TIMISOARA

FISA DE FURNIZOR

data denumire furnizor nr. N.I.R. valoare explicaţie

18/01/2005 BAUMIT ROMANIA COM SRL 74511 2.412.418 factura intrare

20/02/2005 BAUMIT ROMANIA COM SRL 74589 3.456.874. factura intrare

18/03/2005 SC RIGIPS ROMANIA SRL 75465 9.458.454. factura intrare

25/03/2005 BAUMIT ROMANIA COM SRL 78432 8.125.487. factura intrare

01/04/2005 SC AUSTROTHERM COM SRL 79544 3.456.854. factura intrare

12/04/2005 SC AUSTROTHERM COM SRL 80115 5.425.758. factura intrare

16/04/2005 2515 -1.252.153 retur factura


BAUMIT ROMANIA COM SRL
15/05/2005 SC RIGIPS ROMANIA SRL 8125 8.125.489. aviz intrare

Fisa de furnizor

24
Se poate observa din raport ultimele intrări de marfă de la magazinul Timisoara pentru
acesti furnizori. Pentru a se vedea şi ce produse au intrat nu trebuie decât să se urmărească
fiecare N.I.R.în parte. Practic cu dosarul cu documentele originale ale furnizorului şi cu
această listă se vede clar dacă a fost scăpată de la introducerea în stoc o factură de intrare sau
orice alt document.
De subliniat faptul că nu este suficient să fie introdusă factura în stoc, important este
să se respecte şi cantităţile din documentul respectiv. Orice eroare de introducere de date
poate afecta serios baza de date din gestiune.
Acest lucru se observă doar cu inventare periodice efectuate prin sondaj sau pur şi
simplu când se dau diferite rapoarte statistice şi apar neconcordanţe între aceste rapoarte şi
apare un semn de întrebare asupra raportului respectiv. Se poate verifica raportul în cauză
ceea ce duce la o verificare a documnetelor de intrare şi se ajunge practic la descoperirea
unor erori în baza de date.
Este clar că fiecare produs introdus în gestiune poate fi verificat şi se pot trage clar
concluzii cu privire la marfa respectivă dacă a fost sau nu furată.
De reţinut faptul că există persoane care sunt responsabile cu paza
produselor din magazin şi depozit.Aceste persoane sunt supraveghetorii care răspund de
raionul respectiv dar şi firma de pază angajată să supravegheze eventualele furturi din
gestiune. Acestea vor răspunde de ce marfa respectivă nu există la raft dar nici în depozit.
Dacă nu vor avea argumente solide în a elucida problema, aceste persoane vor plăti această
marfă. Decizia de imputare se poate vedea în Figura nr. 9

25
Data: 20.03.2011

S.C. RID DISTRIBUTION S.R.L.

DECIZIE DE IMPUTARE
NR. 421 din 20.05.5005

Având în vedere actul de constatare (proces verbal) nr. 1254 din 20.05.2005 întocmit de comisia de
inventariere în calitate de control, rezultă că s-a produs o pagubă în valoare de 2.078.000 lei, reprezentând contra

S.C. RID DISTRIBUTION S.R.L. DEPOZIT « TIMISOARA »

cod bare denumire u.m. diferente minus


produs

400580883258 BANDA HARTIE MICROFORATA 1ROLA -2 -120.00


23M

500019905111 BAUMIT DUO CONTACT SAC/25KG -1 -170.00

475010000703 BAUMIT GRANOPORTOP GAL/30KG -17 -5100.00

859023200006 ADEZIV POLISTIREN TS 1 25KG -2 -40.00

405680010008 GLET FINISAJ TS4 20KG -1 -18.00

590030009882 IPSOS MODELAJ 4KG -1 -25.00

357466000709 SUPER RIGIPS SAC/5KG -1 -14.00

305408000282 SUPER RIGIPS SAC/25KG -1 -15.00

4006058EEEEE MULTIBAT LAFARGE SAC/40KG -6 -350.00

859384100483 ADEZIV MUREXIN SAC/25KG -4 -20.00

859384100474 EUROGLET SAC/10KG -1 -11.00

405680089838 FOLIE POLIETILENA 4M/6M KG -2 -6.00

TOTAL -5,889.00

Paguba a fost produsă în perioada cuprinsă între ultimul inventar şi cel prezent, fiind adusă la cunoştiinţa
conducerii prin actul de constatare sus menţionat.
Răspunzătoare pentru producerea pagubelor se fac persoanele: George Vintila şi Ivascu Ana Maria
având funcţia de angajat pază şi respectiv gestionara la depozitul Timisoara.
Având în vedere temeiul de fapt şi de drept care determină angajarea răspunderii materiale, totalul pagubei
de 5,889.00 lei se suportă de persoane după cum urmează:
- 2,944.5 lei d-nul George Vintila
- 2,944.5 lei d-na Ivascu Ana Maria

În notele explicative date cu ocazia constatării pagubei aceştia au susţinut că lipsurile se datorează în principal diferenţelor cantitative
din momentul achiziţionării mărfii.
Susţinerile s-au dovedit neîntemeiate deoarece s-a dat dovadă de neglijenţă în serviciu.

Figura nr.9 Decizia de imputare

26
DECIDE

Se impută persoanelor sus menţionate, având locul de muncă în cadrul


magazinului Timisoara suma de 5,889.00 lei, adică cinci mii opt sute optzeci si noua
lei si zero bani.

Prezenta decizie de imputare constituie titlu executoriu de la data comunicării.


Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la
Consiliul de Administraţie.

Director Viza de Control financiar preventiv Viza jurist consult


Contabil Sef

Emilian Costin Dinescu Georgiana Sim Ecaterina

DOVADA DE COMUNICARE

Angajaţii George Vintila şi Ivascu Ana Maria, domiciliaţi în Bucureşti, au


primit decizia de imputare nr. 421 din 20.03.2011 emisă de S.C. RID
DISTRIBUTION S.R.L. în valoare de 2,944.00 lei fiecare.

Data 20.03.2011
Semnături

Figura nr.10 Decizia de imputare

27
Capitolul 4. Concluzii si Propuneri

Ca o concluzie generala,se poate spune ca inventarierea a cuprins toate fazele pe care


trebuie sa le cuprinda un astfel de control.Inventarierea s-a desfasurat in bune conditii intrucat
actele au fost operate la zi si a existat o buna arhivare a documentelor,astfel fiecare operatiune
necesara controlului documentelor,s-a desfasurat in timp util.I
In ce priveşte înregistrarea facturilor de intrare de la furnizori,s-a contatat că acestea
au fost înregistrate corect de către operatori.La controlul facturilor de retur, au fost găsite
două facturi cu numărul fiscal introdus eronat în baza de date din gestiune. Au fost date
imediat dispoziţii de modificare a acestor facturi şi s-a constatat ulterior că au fost
corectate.La controlul avizelor de intrare înregistrările au fost corecteLa controlul facturilor
de vânzare s-a constatat că marfa a fost scăzută corect din stoc
La controlul transferurilor între magazine s-a constatat că la unul dintre transferuri
(transferul nr.255467din 11/01/11) deşi era consemnat faptul că nu a fost primită marfa în
totalitate, acesta a fost introdus în stoc cu cantitatea totală. Au fost date dispoziţii să se
efectueze transfer către unitatea care a trimis marfa cu minus pe cantitatea
nerecepţionată,urmând ca şi aceasta să efectueze N.I.R.conform transferului primit.
Din rezultatul acţiunii de inventariere au reieşit minusuri în gestiune în valoare de
5,889.00 lei. Minusurile s-au scăzut din gestiune şi s-au imputat persoanelor responsabile la
valoarea de înlocuire.
În general concluziile care se deduc în urma controlului prin inventariere la magazinul
“Timisoara” sunt relativ pozitive. Acest lucru este sustinut şi de faptul că lipsurile găsite sunt
relativ mici în comparaţie cu numărul mare de produse cu care se lucrează.
Aprecierea generală a Comisiei de control şi a Compartimentului Control Financiar de
Gestiune este că nu au fost constatate fapte foarte grave, majoritatea neregulilor constatate
fiind rezolvate în timpul controlului sau in termenul acordat de către organul de control pentru
rezolvarea acestora.
Pentru a evita aparitia unor probleme eu propun ca, in ceea ce priveste inregistrarea
eronata a numarului fiscal la documente,operatorii sa nu fie solicitati la maxim si prin urmare
sa se angajeze inca un operator dat fiind faptul ca volumul de lucru este foarte mare ;in ceea
ce priveste inregistrarea transferurilor intre magazine,consider ca operatorii trebuie
supravegheati macar o perioada pentru a vedea daca presupusele greseli sunt facute
intentionat sau din neatentie.In cazul in care erorile nu sunt produse intentionat,propun ca in
mod constant acestia sa fie instruiti si testati astfel sa nu se mai produca greseli.
Pentru a evita sustragerile de marfuri din magazin,sau din depozit sa se monteze camere
si intr-un loc si in celalalt astfel personalul nu va ave ape unde sa scoata marfa si in caz de furt
se va sti sigur cine e vinovatul.
In ceea ce priveste introducerea de documente de mai multe ori in gestiune,trebuie ca in
fiecare zi la sfarsit de program sa se efectueze o verificare a documentelor inregistrate pentru
a putea evita neplacerile in timp util.

28
Bibliografie

http://www.scribd.com

Control si audit financiar contabil prof. univ. dr. Victor Munteanu Marilena
Zuca,Stefan Zuca Bucuresti,2006

http://www.firme.info

29
Anexe

S.C. RID DISTRIBUTION S.R.L.

FIŞA DE MAGAZIE pagina 1

magazin Timisoara

cod produs 590030009882


denumire Apla Lux

data numar explicaţie intrari ieşiri stoc


30/01/11 0
31/01/11 142245 factura 20 20
03/02/11 79362 vânzare 2 18
12/02/11 79366 vânzare 1 17
inventar 16/02/11 17

S.C. RID DISTRIBUTION S.R.L.

FIŞA DE MAGAZIE pagina 1

magazin Timisoara

cod produs 301423000022


denumire Atlas Fill

data numar explicaţie intrari ieşiri stoc


28/01/11 125564 factura 30 30
01/02/11 78255 vânzare 4 26
05/02/11 78257 vânzare 2 24
15/02/11 78259 vânzare 4 20
inventar 16/02/11 20

30