Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA

DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE PROGRAMUL DE


STUDII: Administratie Publica, Anul II, Semestrul I

PROIECT LA DISCIPLINA

Student
Raluca-Georgiana PRICOP

SUCEAVA 2022
MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE
CUPRINS

Definiții ale proiectului………………………………………………………………………….……1


Fazele și procesele unui proiect………………………………………………………………………2
Categoriile de persoane implicate în proiect………………………………………………………….2
Activitățile proiectului………………………………………………………………………………..4
Resursele proiectului………………………………………………………………………………….5
Implementarea proiectului……………………………………………………………………………5
Evaluarea proiectului…………………………………………………………………………………6

Bibliografie
Managementul proiectelor (project management) – cuprinde structurile organizatorice
ecesare derulării proiectelor la nivelul organizaţiei, organizarea internă a proiectului şi orelaţiile
dintre acestea. Este în acelaşi timp şi un concept integrat de conducere.
Managementul proiectelor presupune aplicarea conştientă a unui set coerent de principii,
eguli, cunoştinţe, metode, tehnici, instrumente utilizate în planificarea, organizarea,conducerea şi
controlul unui proiect.

I.Definitii

Prezentăm, în continuare, câteva din definiţiile date acestor termeni.

Proiect – “ceea ce intenţionăm să facem”. (Larousse)


“scopul pe care îl urmărim, imaginea pe care ne-o formăm despre ceea ce vom
întreprinde şi mijloacele pe care le vom folosi” (Le Robert)
“un efort pe termen limitat cu scopul de a crea un produs sau un serviciu nou”
(Institutul de Managementul Proiectelor)
“un set de activităţi integrate, menite să atingă un obiectiv prestabilit, într-o perioadă
de timp determinată şi urmând un plan de acţiune stabilit” (OECD)
Proiectele sunt aşadar activităţi unice, complexe, care au anumite obiective, având un gad
ridicat de noutate, o limită de timp pentru realizarea lui şi care necesită structuri
organizatorice şi metode speciale. Obiectivul urmărit îl reprezintă crearea unui valori
noi(produs/structură/serviciu/idee etc.)

Obiectiv - un rezultat scontat ce trebuie obţinut în efortul de atingere a scopului proiectului


şi,implicit, a rezolvării problemei. Este necesar ca obiectivele să fie cuantificabile şi să se
stabileascalimite de timp pentru atingerea lor.

Scop – rezultatul favorabil ce se aşteaptă de la un proiect, nefiind necesar ca acesta să fie


cuantificabil.

Operaţie – o activitate primară cu caracter de rutină

Plan de afaceri
Are rolul de a scoate în evidenţă situaţia organizaţiei la un moment dat, precum şi a mediului
concurential in careîşi desfăşoară activitatea.

Studiu de fezabilitate
Are rolul de a justifica necesitatea/oportunitatea punerii în practică a unei idei sau a
continuăriiei, luându-se în calcul o mare diversitate a formelor sale de implementare şi a
mediilorfavorabile/ostile proiectului respectiv.

Program – grup de proiecte conduse coordonat, pentru a obţine beneficii care nu ar rezulta
dacăele ar fi conduse separat.

1
II.Fazele si procesele unui proiect

Fazele unui proiect

Fazele unui proiect sunt aşadar:

- conceperea proiectului
- planificarea proiectului
- implementarea proiectului
- evaluarea/controlul şi revizuirea proiectului

Procesele unui proiect

Conform Institutului de Managementul Proiectelor, procesele componente ale MP sunt:

- de iniţiere
- de planificare
- de execuţie
- de control
- de închidere

Procesele sunt legate între ele, prin faptul că rezultatele unora devin intrări pentru altele.
Astfel, fiecare proces poate fi descris prin 3 elemente de bază:
- intrări – elemente după care are loc execuţia
- instrumente şi tehnici – mecanisme aplicate intrărilor pentru obţinerea ieşirilor
- ieşiri – rezultatele procesului

III.Categoriile de persoane implicate in proiect

Beneficiarii proiectului sau grupul ţintă (target – group)

Beneficiarii reprezintă un grup de persoane bine definit: persoane cu handicap, copii


orfani, organizaţii nonguvernamentale care doresc sa realizeze proiecte finanţate de
UniuneaEuropeană, persoane care suferă de tuberculoză etc. Cu cât un proiect reuşeşte să
oferesoluţii/alternative unui număr cât mai mare de beneficiari, cu atât şansele de a fi realizat şi de
aatrage resurse rambursabile/nerambursabile vor fi mai mari. De asemenea, participarea maimultor
grupuri din categorii diferite (economice, politice, culturale) în cadrul unor consorţiipentru
realizarea unui proiect care exprimă interesul unei comunităţi va avea mai multe şanse derealizare.
În cazul găsiri unor parteneri cu experienţă în managementul proiectelor, aceasta vaconstitui un
element în plus de realizare a obiectivelor propuse în proiect.

Sponsorii/finanţatorii

Sponsorii reprezintă susţinătorii financiari ai unui proiect/programului din care face parte

2
proiectul respectiv. Pot fi instituţii (Uniunea Europeană, Banca Mondială, Guvernul, diverse ONG-
uri)sau persoane fizice.

Promotorii

Promotorul proiectului este fie o persoană care aparţine unui nivel ierarhic superior, fie
unei instituţii care va asigura proiectului o imagine pozitivă (ex. promovarea realizată în
depistarea cancerului de sân).

Stakeholder-ii

Cei care au rol în realizarea cu succes a unui proiect sunt denumiţi stakeholder-i. Aceştia
pot fi:

- interni:
• angajaţii instituţiei care realizează proiectul
• angajaţii firmelor aflate în parteneriat cu instituţia respectivă
• acţionarii

- externi:
• organisme de interes public (ex. sindicatele, grupuri de protecţia mediului)
• organisme guvernamentale.

Echipa de proiect

Membrii echipei de proiect vor fi selecţionaţi în funcţie de sarcinile cerute de proiect, iar
numărul acestora va depinde de mărimea şi complexitatea proiectului. Pe lângă competenţele
despecialitate, este important ca aceştia să aibă aptitudini pentru munca în echipă, pentru o
bunăcomunicare, să fie creativi. Fiecare membru trebuie să cunoască care sunt atribuţiile şi să-
şiasume responsabilitatea. Întrebările la care membrii trebuie să cunoască răspunsurile sunt:
- ce se aşteaptă de la mine?
- care este rolul meu în cadrul echipei?
- care este nivelul de autoritate? dar cel de responsabilitate?

Realizatorul sau project designer

Realizatorul proiectului este cel care concepe proiectul, putând fi o persoană fizică sau
juridică, un grup de persoane din interiorul sau exteriorul organizaţiei. Se poate apela la
organizaţii specializate în conceperea proiectelor, cum ar fi centrele de consultanţă.

Comitetul de coordonare a proiectului

Comitetul de coordonare va decide asupra structurii organizatorice, a personalului,


supervizează îndeplinirea obiectivelor şi planul propus. Este reprezentat de toţi factorii implicaţiîn
proiect: stakeholder-i, conducerea organizaţiei care realizează proiectul, beneficiari, toţi cuputere
decizională.

Directorul/managerul de proiect (Project Manager)


3
Coordonatorul de proiect este persoana care răspunde de modul de derulare a proiectului,
de îndeplinirea obiectivelor, calităţii cerute şi a termenelor de proiect.

IV.Activitatile proiectului

Activităţile reprezintă mijloace prin care se atinge un obiectiv.

Au o anumită durată de desfăşurare (zile/săptămâni/luni/trimestre/ani, cu corespondenţii


în limba engleză: d/w/m/q/y = days/weeks/months/quarters/years), în funcţie de complexitatea
proiectului.

Momentul începutului unei activităţi se va preciza printr-o dată sau sub formă de
rapoarte m/n, în care m şi n au semnificaţii diferite (spre ex. raportul 1/1 ar putea însemna
căactivitatea respectivă va începe în prima săptămână a primei luni de finanţare).
Se consideră că este bine ca orice proiect, indiferent de mărimea lui, să conţină cel mult
20 – 30 de activităţi. În cazul proiectelor de dimensiuni mari, activităţile vor fi descompuse în
subactivitati.

Activități specifice ale proiectului

*Realizarea unei cercetări în rândul grupurilor vulnerabile pentru evaluarea percepţiilor şi


atitudinilor asupra fenomenului discriminării. Această activitate are în vedere realizarea unei
cercetări cu un eșantion de 600 de respondenți, care a arătat percepția grupurilor vulnerabile cu
privire la fenomenul discriminării în acces la serviciile oferite de municipalitate.
*Campanie de informare cu privire la serviciile proiectului prin materiale
promoționale. Această activitate constă în diseminarea de materialele informative realizate în
cadrul proiectului. Acestea au fost trimise la sediile administației publice locale și au fost distribuite
cetățenilor în zonele locuite de membrii grupului țintă. 
*Elaborarea unui ghid de prevenire a atitudinilor discriminatorii adresat autorităților publice
locale de la nivel județean. Această activitate consta în elaborarea unui instrument de
lucru/ghid/manual destinat reprezentanților administrației publice locale. Ghidul cuprinde aspecte ce
țin de etică și deontologia profesiei și funcției publice, prevederi juridice în ceea ce privește
fenomenul discriminării, aspecte sociale ale stării de sănătate ale grupurilor vulnerabile:
comunitățile de romi și bolnavii cronici de la nivelul municipiului Alba Iulia.
*Testarea ghidului în scopul reducerii discriminării. Această activitate se referă testarea
instrumentului de lucru în rândul autorităților publice locale. Astfel, pe baza de chestionar se
intenționează testarea cunoștințelor inițiale ale respondenților(inaintea distribuirii ghidului) si
cunoștințele la 2 luni după distribuirea ghidului.
*Pregătirea a 70 de reprezentanți ai autorităților publice și ai organizațiilor
neguvernamentale. Au fost organizate 3 cursuri de formare in domeniul nediscriminării pentru 70
de reprezentanți ai autorităților publice locale și ai organizațiilor neguvernamentale. Cursurile au
avut 2 componente: una de formare privind fenomenul discriminării grupurilor vulnerabile în acces
la serviciile publice şi cea de-a doua componenta de formare privind noţiuni de incluziune socială și
reducere a marginalizării grupurilor vulnerabile.
*Crearea şi dezvoltarea unei reţele care să promoveze reducerea discriminării și a
marginalizării. Rețeaua creată în cadrul proiectului  promovează activităţi de mobilizare,
4
networking pentru membrii reţelei şi activităţi de informare şi consultanţă pentru beneficiarii şi
potenţialii beneficiari de proiecte pentru promovarea nediscriminării în administrația publică locală.
*Înființare centru de resurse pentru grupurile vulnerabile. În cadrul acestei activități a
fost inființat un centru de resurse care oferă servicii de consiliere psihologică, consiliere medicală,
consiliere educațională, consiliere  profesională, consiliere socială

V.Resursele proiectului

 Programăm proiectul și redactăm cererea de finanțare pentru a accesa fondurile


necesare realizării acestuia

a. Ce resurse ne sunt necesare?


 umane
 materiale
 informaționale
 timp
 financiare
b. De unde le obținem?
 accesare fonduri structurale;
 subcontractare de la instituțiile publice;
 accesare fonduri private;
 resurse proprii entității juridice pentru proiecte interne de eficientizare.
c. Elaborăm bugetul de proiect:
 selectăm unitățile de măsură pentru resurse;
 alocăm pentru fiecare activitate TOATE tipurile de resurse necesare derulării acesteia.
d. Corelăm bugetul de proiect cu bugetul general al entității juridice:
 cofinanțare, coplată etc.
e. Coordonăm implicarea în proiect a partenerilor și contribuția fiecăruia la atingerea obiectivelor:
 coordonarea resurselor la nivel de consorțiu;
 complementaritatea contribuțiilor în cadrul parteneriatelor;
 cofinanțare proiecte/ activități.
Avantajele și efectele pozitive ale unei bune planificări a resurselor sunt:
 realizarea alocării resurselor de proiect în mod corect, eficient astfel încât să se asigure
ulterior o implementare adecvată, evitându-se pierderile sau consumul inutil de resurse;
 o mai bună înțelegere a conținutului proiectului, a corelărilor necesare  între  principalele
componente:
 definirea livrabilelor ca rezultate și/ sau indicatori de proiect;
 identificarea, din această etapă, a potențialelor riscuri și realizarea planurilor alternative
pentru limitarea sau eliminarea efectelor negative.

VI.Implementarea proiectului

Demararea proiectului.

Demararea proiectului este unul dintre cel mai important subproces de management al proiectului,
deoarece stabileste bazele pentru celelalte subprocese : planurile de proiect, structurile de
comunicare ale proiectului etc.

5
Obiectivele procesului de demarare a proiectului
1. Stabilirea granitelor intre care se desfasoara proiectul :
 Definirea sferei de activitate a proiectului
 Definirea evenimentelor care delimiteaza inceputul si sfarsitul proiectului
 Covenirea bugetului
 Definirea atributiilor principale de proiect

2. Instituirea proiectului ca organizatie temporara.


 Definirea responsablitatilor managerului de proiect
 Definirea rolurilor specifice de proiect
 Stabilirea structurilor de comunicare

3. Integrarea adecvata a proiectului in cadrul organizatiei companiei.

4. Dezvoltarea unei culturi specifice de proiect : creare unei identitati a proiectului (nume specific,
sigla, misiune, sistem de valori proprii etc.)
5. Instituirea comunicarii intre proiect si ale proiecte, organizatii de baza si medii relevante pentru
proiect : analize ale mediului intern (titularul proiectului, echipa de proiect) si extern proiectului
(beneficiarii, partenerii, furnizorii etc.)

6. Elaborarea unor planuri adecvate pentru gestionarea complexitatii si dinamicii proiectului.

7. Definirea structurilor de comunicare si a produselor intermediare pentru celelalte subprocese ale


mangementului de proiect :
 Definirea structurilor de comunicare pentru diversele subprocese si pentru produsele
intermediare (rapoarte de evolutie, planuri de proiect actualizate, raportul final, documentatia
finala) ale fiecarui subproces
 Definirea sedintelor, obiectivele sedintelor si sesiunilor de lucru

8. Comunicarea rezultatelor procesului de demarare a proiectului.

VII.Evaluarea proiectului

Procesul de evaluare a proiectului cuprinde etape de verificare a conformității administrative


şi a eligibilităţii proiectului, respectiv verificarea din punct de vedere tehnic şi financiar, pe baza
criteriilor stabilite prin Ghidul solicitantului de către autoritatea de management/ organismul
intermediar responsabil. Anumite servicii de evaluare a proiectelor pot fi externalizate de către
acestea, dar responsabilitatea finală rămâne la nivelul autorității de management.

În cazul în care solicitantul consideră că rezultatul evaluării nu este justificat, are drept de
contestaţie împotriva notificării de respingere/diminuării bugetului solicitat. Contestaţia trebuie
transmisă la Autoritatea de Management în termenul stabilit prin ghidul solicitantului iar, în urma
analizării acesteia, decizia comisiei de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul AM va fi
comunicată solicitantului printr-o notificare. Decizia comisiei este definitivă în sistemul căilor
administrative de atac.

6
BIBLIOGRAFIE

Daniela Florescu, Managementul proiectelor cu finanțare europeană, Ed. CH Beck, 2012


Paul Roberts, Ghid pentru managementul proiectelor, Ed. Comunicare.ro, 2017
Nicolae Postavaru,Managementul proiectelor, Ed. Matrixrom, 2013

S-ar putea să vă placă și