Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA, IAȘI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI


SPECIALIZAREA PEDAGOGIE, ANUL 3

PORTOFOLIU MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR ȘCOLARE

Profesori coordonatori: Studente:


Drd. Turiceanu (căs. Vrabie) Tina
Lect. Univ. Dr. Rogoz Nicoleta
Iuliana ADUMITROAEI
Andra FRUNZĂ
Rodica MAVRICHI căs. CRÎȘMARU
Andreea-Ionela MIHĂILĂ
Elena PANAITE căs. JORĂVĂȚ-PANAITE
Paraschiva ROBANIUC

IAȘI, 2021-2022

1
CUPRINS

I. Dicționar termeni
II. Proiect de dezvoltare instituțională ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADA UMBRĂ” IANCA- Analiză
III. Proiect Educațional- Cu părinți implicați, toți suntem câștigați (PISC)

2
I. ANALIZA Programului de dezvoltare instituțională - ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADA UMBRĂ” IANCA

PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ AL UNITĂȚII ȘCOLARE este documentul și instrumentul de lucru necesar,
asigurând o imagine reală și o analiză a ceea ce este școala, și proiectează pe termen lung activitatea viitoare, pe baza unor repere clare.
Planul de dezvoltare instituțională este conceput pentru creșterea calităţii procesului instructiv-educativ, în concordanţă cu noile cerinţe privind
formarea competenţelor cheie la elevi, dar și privind păstrarea identităţii naţionale în contextul globalizării unei societăţi a învăţării pe tot
parcursul vieții.
Actualul Plan de dezvoltare instituţională are în vedere dezvoltarea Școlii Gimnaziale „Ada Umbra” Ianca în perioada 2016 – 2021 și
respectă structura unui Plan de dezvoltare instituțională, conținând următoarele elemente: prezentare generală, diagnoză, planificare strategică,
elemente de monitorizare și evaluare.
Proiectul nostru este realizabil, judecând după gradul de adecvare a scopurilor/țintelor strategice propuse la resursele strategice de care dispune
școala în prezent și, pe care estimează că le poate procura în viitor.
Misiunea Şcolii Gimnaziale „Ada Umbra” este aceea de a fi deschisă pentru toţi copiii, indiferent de etnie, religie şi sex pentru a se
simţi competenți în a deţine şi utiliza informaţia, deschiși spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.
Oferim şanse egale de dezvoltare armonioasă, de formare profesională, de parteneriat pentru educaţia estetică şi de cultură generală a copiilor.
În urma analizei PDI al Școlii Gimnaziale „ADA UMBRĂ” IANCA s-au constatat următoarele lucruri: din Misiune lipsește următorul element:
nu precizează cum intenționează să satisfacă serviciile, metodologia strategică nefiind precizată.
Viziunea: Școala Gimnazială „ADA UMBRĂ” IANCA este o şcoală în slujba comunității, având capacitatea de a funcţiona ca o structură
eficientă și echitabilă pentru toate categoriile de copii şi de a asigura progresul tuturor elevilor săi, astfel încât, mâine să fii mai bun ca azi”. Din
Viziune s-a constatat că lipsesc informații despre stadiul actual al instituției, astfel nu sunt precizate informații despre profesorii care lucrează în
acea instituție și nici bugetul de care dispune nu este precizat.

3
Analizele de nevoi, SWOT și PEST au fost întocmite corespunzător și conțin corect elementele de structură corespunzătoare atât mediului intern
(puncte tari și puncte slabe) și extern (amenințări și oportunități).
Analiza SWOT a permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici,
conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii.
Problemele din analiza SWOT coincid cu țintele strategice, lucru susținut de analiza următoare: Analiza SWOT a fost realizată pe componente
din domeniul curriculum, o problemă referitoare la acest domeniu pe care o regăsim și ca țintă strategică este aceea de a elabora și pune în
practică cât mai multe opționale prin care elevii să se descopere singuri și asigurarea necesarului de manuale școlare.
Pentru componenta resurse umane, o problemă ține de utilizarea metodelor activ-participative de predare-învățare-evaluare, care va fi rezolvată
prin ținta strategică hotărâtă de a trimite cadrele didactice șa acțiuni de perfecționare în vederea îmbunătățirii metodelor de predare-învățare-
evaluare.
Pentru resurse materiale, o problemă ține de faptul că unele cadre didactice nu-și asumă responsabilitatea pentru întreținerea bunurilor din
clasă, acest lucru reflectând în ținta strategică, care face referire la gradul de atractivitate a școlii prin calitatea facilităților oferite beneficiarilor.
Pentru componenta relații comunitare și de parteneriat, o problemă ține de inconsecvența promovării imaginii școlii în comunitate, lucru care
reflectează în ținta strategică de reconstituire a imaginii unității școlare și promovarea acesteia în comunitate și la alte nivele.
PDI-ul școlii este elaborat și fundamentat în strânsă concordanță cu mediul şi condițiile în care şcoala își desfășoară activitatea, s-a ținut cont
de factorii care influențează eficiența activității educaționale:
Analiza PEST
A) Factori Politico-Legali: nu permite eliberarea din funcţie a cadrelor didactice cu performanţe scăzute;
B) Factori economici: scăderea veniturilor familiei generează demotivarea elevilor.
C) Factori socio-culturali: scăderea anuală a numărului de copii crează probleme de încadrare cu personalul didactic
Factori tehnologici și Factori ecologici, susțin o activitate eficientă, deoarece în școală baza materială este destul de dezvoltată, iar
programele de educație civică și ecologică sunt susținute de cadrele didactice, elevii învățând să-și protejze viața.

4
Planul de dezvoltare instituțională ales spre anazliză este coerent, Viziunea și Misiunea au același scop, acela de a forma elevilor
competențe necesare pentru societatea cunoașterii.
Punctele vulnerabile identificate în analiza de nevoi (punctele slabe și amenințările) sunt coerente, acestea fiind rezultate ale diagnozei mediului
intern și extern.
Țintele strategice și obiectivele sunt coerente, acestea fiind fixate în concordanță cu rezultatele așteptate.
Obiectivele și acțiunile sunt coerente, acestea urmărind rezolvarea problemelor identificate în țintele strategice.
În urma analizei PDI, am constatat că nu toate obiectivele sunt formulate în manieră SMART.
De exemplu obiectivul: Realizarea şi aplicarea unui chestionar pentru cunoaşterea intereselor elevilor şi părinţilor pentru disciplinele opţionale,
specific, corelat cu ținta strategică: EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIN DIVERSIFICAREA OFERTEI
EDUCAȚIONALE
CURRICULARE SI EXTRACURRICULARE ÎN CONCORDANȚĂ CU CERINȚELE ELEVILOR SI ALE COMUNIȚATII și cu activitatea:
Aplicarea de chestionare părinţilor şi elevilor referitoare la oferta de discipline opţionale din anul şcolar trecut şi propuneri pentru anul şcolar în
curs, nu este construit în manieră SMART.
Ca obiectivul să fie SMART ar trebui formulat astfel: Realizarea și aplicarea unui chestionar pe perioada lunii octombrie unor 50 de elevi și
părinți în vederea cunoașterii intereselor pentru disciplinele opționale.

ȚINTĂ STRATEGICĂ: PARTICIPAREA CADRELOR DIDACTICE LA ACȚIUNI DE PERFECȚIONARE ÎN VEDEREA


ÎMBUNĂTĂŢIRII ŞI
DIVERSIFICĂRII TEHNICILOR, METODELOR ŞI STRATEGIILOR DE PREDARE
Obiectiv: Participarea cadrelor didactice la programe de formare. - Obiectiv SMART: Participarea a cel puțin 10 cadre didactice la programe de
formare în vederea îmbunătățirii metodelor și strategiilor didactice pe perioada lunii septembrie.
Activitate: Identificarea cadrelor didactice care nu au participat la cursuri de perfecţionare în specialitate şi metodica predării.

5
ȚINTĂ STRATEGICĂ: SPORIREA GRADULUI DE ATRACTIVITATE A ŞCOLII PRIN CALITATEA FACILITĂŢILOR OFERITE
BENEFICIARILOR
Obiectiv: Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ. Obiectiv SMART: Asigurarea câtorva
condiții materiale optime pentru eficientizarea desfășurării procesului instructiv-educativ pe parcursul întregului an școlar.
Activitate: Gestionarea şi întreţinerea patrimoniului din clase.
ŢINTĂ STRATEGICĂ: RECONSTRUIREA IMAGINII UNIŢATII ŞCOLARE ŞI PROMOVAREA ACESTEIA ÎN COMUNITATE ŞI LA
ALTE NIVELE
Obiectiv: Realizarea unui proiect de parteneriat cu Clubul copiilor şi elevilor Corabia. Obiectiv SMART- Realizarea unui proiect de parteneriat
cu Clubul copiilor și elevilor Corabia, unde sunt incluși elevii învățământului primar pe o perioadă de 3 luni.
Activitate: Dezvoltarea de relaţii de parteneriat cu instituţii din comună.
Din punctul nostru de vedere, Proiectul de dezvoltare instituțională al Școlii gimnaziale „ADA UMBRĂ” IANCA, ar putea fi
eficientizat, urmărindu-se stabilirea unor ținte strategice care să răspundă strategiilor cerecetare-dezvoltare, informațională și financiară.
De exemplu: pentru strategia de cercetare- dezvoltare propun ca școala să realizeze un parteneriat cu Muzeul Județean Olt, unde elevii împreună
cu profesorii de Istorie să meargă pentru a participa la lecții mult mai interactive.
Țintă strategică: Stabilirea de parteneriate cu instituții din județ în scopul realizării unui contact direct între elev și conținuturile predate.
Pentru strategia informațională, propun ca școala să consolideze sistemul de predare AEL la cât mai multe discipline.
Țintă strategică: Diversificarea activităților de predare-învățare prin introducerea programului AEL.
Pentru strategia financiară, propun ca școală să acceseze proiecte europene pentru atragerea unor fonduri care să le permită reabilitarea școlii.
Țintă strategică: Atragerea de fonduri financiare prin proiecte europene pentru reabilitarea și dotarea spațiului școlar.
Acest PDI al Școlii Gimnaziale „ADA UMBRĂ” IANCA reprezintă voința comună a personalului didactic, a personalului didactic
auxiliar, a personalului administrativ și a comunității (părinți si reprezentanți ai comunităţii locale), elaborarea pornind de la punctele tari şi slabe
(analiza SWOT) ale activității educaționale.

6
Această Analiză pe care am realizat-o în echipă ne va fi de un real folos în activitățile pe care le vom desfășura ca viitoare cadre didactice sau
chiar directori de instituție școlară, deoarece vom ști cum să promovăm imaginea școlii în care vom activa.
Grupul a fost omogen, interactiv și creativ, fiecare având un aport personal în activitatea de anliză a Proiectului de dezvoltare instituțională.
Provocarea pe care am întâmpinat-o a ținut de factorul temporal, fiecare fiind prinse în alte activități.
Cu toate acestea, am reușit să realizăm o analiză consistentă, cuprinzând toate aspectele discutate la cursuri și seminarii.

7
I. Proiect educațional
Proiect educațional

Identificarea problemei: Timpul limitat al părinţilor conduce la o slabă implicare a acestora în viaţa şcolii

Titlu proiect: Cu părinți implicați, toți suntem câștigați! (PISC)

Scopul proiectului: Implicarea părinților în viața școlii, astfel încât să devină parteneri activi și avizați în educarea copiilor.

Argument: Familia și școala sunt agenți educativi cu o influență covărșitoare asupra formării și dezvoltării personalității copilului. Un factor la
fel de important îl constituie raporturile dintre cele două instanțe educative, atitudinile reciproce pe care le dezvoltă, poziția pe care o adoptă
fiecare în relația școală-familie.

Familia este cel mai adecvat mediu de structurare intelectuală, afectivă și volitivă a personalității copiilor, climatul și atmosfera familială
devenind cadrul de ambianță materială, spirituală și afectivă în care se vor forma copiii. De aceea, eventualele carente materiale ale mediului și
climatului familial, influențează în mod negativ dezvoltarea psihocomportamentală a copiilor. Aceasta rămâne grupul social vital în asigurarea
îngrijirii, protecției și educației copilului.

Învățându-i pe părinți să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacțiunile și relațiile dintre părinți și copii. Prin cooperarea reală și
comunicarea cu părinții, școala pune bazele unei unități de decizie și de acțiune între cei doi factori. De asemenea, activitățile cu părinții duc la
rezolvarea situațiilor- problemă, a conflictelor posibile și a situațiilor de risc în dezvoltarea copilului.

Implicarea părinților în viața activă a școlarului este foarte importantă, deoarece copiii dacă sunt ajutați devin mai motivați și mai ambițioși în tot
ceea ce fac. Îl face pe acesta să fie mai încrezător în sine și mai puternic, putând să depășească toate obstacolele pe care le întâlnește nu doar la
școală, ci și în viața de zi cu zi.

8
Colaborarea părinților cu școala aduce beneficii elevilor, inclusiv îmbunătățirea rezultatelor academice. Rata învățării crește și se menține
ridicată în situațiile în care părinții se implică în sprijinirea copiilor prin diverse activități acasă. Părinții vor aprecia mai bine abilitățile și
aptitudinile copiilor, problemele și posibilitățile de rezolvare a acestora în procesul învățării. (www.iteach.ro-experiențe didactice- parteneriatul
școală-familie)

Dacă interacțiunile dintre familie și școală sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea acestor relații se vor simți mai puternic conectați, mai
optimiști, mai respectați și mai pregătiți în ceea ce privește ajutorul pe care îl pot oferi elevilor în procesul învățării. Școlile vor ca părinții să fie
implicați, dar aceasta depinde de măsura în care sunt invitați, informați în tot ce se întâmplă.

Analiza SWOT:

Puncte tari: 1. Eficientizarea activităților instructiv-educative desfășurate în școală;

2. Întărirea relației familie-școală;

3. Facilitarea schimbului de idei, practici și opinii între grupuri de părinți;

4. Părinții își vor descoperi copilul sub diferite aspecte pe care le implică colectivitatea;

5. Părinții își vor împărtăși experiențele și se vor împrieteni între ei.

Puncte slabe: 1. Elevii nu sunt implicați în propria lor dezvoltare, nu se folosesc metode de autoreglare;
2. Posibilitatea ca unii părinți să nu trateze cu același interes acest proiect;
3. Posibil ca unii părinții să se manifeste în mod nedorit, rezistență;

9
4. Diferențele de mediu socio-cultural (mentalitate diferită, motivație scăzută);
5. Se generează un grad ridicat de stres pentru părinți și profesori.
Oportunități: 1. Părinţi care solicită şi manifestă interes pentru o pregătire de calitate;
2. Influență din partea părinţilor privind realizările şi performanţele şcolii;
3. Proiectul are sustenabilitate -va fi inclus în planul managerial al școlii și vor fi propuse activități extracurriculare atât pentru copii cât și pentru
părinți;
4. Proiectul vizează o temă de actualitate adică urmărește dezvoltarea abilităților părinților, de a interacționa și empatiza cu cadrele didactice și
proprii copii;
5. Promovarea principiilor democratice în relația părinte-copil.
Amenințări: 1. Naveta pe care unii părinți o fac, depinzând de mijloace de transport la ore fixe și pe distanțe destul de mari;
2. Timpul indelungat petrecut de părinți la locul de muncă ceea ce duce la o implicare scăzută din partea acestora;
3. Bugetul limitat al comunități locale fata de nevoile scolii;
4. Perceperea eronată de către unii părinți a problematicii din activitatea școlii;
5. Scăderea numărului de copii creaza probleme de încadrare cu personalul didactic.
Interferențe și generare de soluții
Puncte tari și puncte slabe:
Problemă: Diferențele de mediu socio-cultural (mentalitate diferită, motivație scăzută)
Posibilă soluție: Părinții își vor împărtăși experiențele și se vor împrieteni între ei.
Oportunități și amenințări:
Problemă: Perceperea eronată de către unii părinți a problematicii din activitatea școlii
Posibilă soluție: Promovarea principiilor democratice în relația părinte-copil.

10
Obiective: 1. Îmbunătățirea cunoștințelor a minim treizeci de părinți privind strategiile de relaționare prin mese rotunde și ateliere de lucru pe
parcursul a cinci luni de la inițierea proiectului.
2. Consilierea tuturor celor 50 de părinți privind problematica educării copiilor, pe parcursul lunii Octombrie;
3. Reducerea gradului ridicat de stres pentru cel puțin 30 de părinți și profesori pe parcursul celor trei luni; (Ianuarie, Februarie, Martie)
4. Dezvoltarea unor relații optime între părinți, elevi și cadre didactice pentru eficientizarea actului educativ pe tot parcursul proiectului.
Activități și subactivități propuse:
I. Informarea părinților despre noi strategii de relaționare cu copiii (Titlul: O nouă informație, un pas în relația cu copilul meu)
I.1. Studiu individual- Ghidul pentru părinți
I.2. Joc de rol- părinții se joacă împreună cu copiii și stabilesc reguli
I.3. Realizarea unui album foto- “Acesta este copilul meu “în diferite ipostze din timpul jocului de rol
II. Activitate de consiliere colectivă cu privire la căile de formare a comportamentului dezirabil la copil
II.1. Părinții interesați se vor înscrie la cursul pentru părinți-” Educăm așa!”
II.2. Atelier de lucru cu realizarea unor cerințe specifice vârstei ce pot fi înțelese și respectate de copii-” Așa da!”
II.3. Realizarea unui eseu în care vor sublinia ce s-a realizat, numit” Cum a fost împreună?”
III. Masa rotundă- Tehnici de reducere a stresului prin diferite jocuri
III.1. Să noteze pe bilet ceea ce simt-” Spune-mi ce simți”
III.2. Povestește ultima experiență frumoasă trăită împreună cu copilul tău
IV. Organizarea unei excursii de două zile la Brașov în vederea formării e relații interpersonale de calitate
IV.1. Foc de tabără cu program artistic
IV.2. Vizitarea obiectivelor turistice din zonă
IV.3. Completarea unui jurnal de călătorie.

11
Graficul GANTT

Activități Subactivități Responsabili Termen de Resurse propuse Rezultate așteptate Indicatori de


realizare realizare
I. Informarea părinților I.1. Studiu individual- Director Lunile Ghidul pentru Părinții să-și Strategiile
despre noi strategii de Ghidul pentru părinți Învățători Octombrie- părinți ; însușească noile identificate de
relaționare cu copiii I.2. Joc de rol- părinții se Diriginți Noiembrie- Album foto strategii de relaționare către părinți
joacă împreună cu copiii și Decembrie cu copiii
stabilesc reguli
I.3. Realizarea unui album
foto- “Acesta este copilul
meu “în diferite ipostze din
timpul jocului de rol
II. Activitate II.1. Părinții interesați se Consilier Lunile Ianuarie- Cursul-” Educăm Un număr cât mai Comportamentel
de consiliere vor înscrie la cursul pentru școlar Februarie-Martie așa!” ; mare de părinți să se e dezirabile ale
colectivă cu părinți-” Educăm așa!” Director înscrie la cursul copiilor
privire la II.2. Atelier de lucru cu dedicat lor,” Educăm
căile de realizarea unor cerințe așa!” Înțelegerea
formare a specifice vârstei ce pot fi Atelier de lucru-” cerințelor
comportame înțelese și respectate de Așa da!”; specifice vârstei;

12
ntului copii-” Așa da!”
dezirabil la II.3. Realizarea unui eseu
copil în care vor sublinia ce s-a Eseu-”Cum a fost Eseu-
realizat, numit” Cum a fost împreună?” Dezvoltarea
împreună?” gândirii critice

III. Masa III.1. Să noteze pe bilet Director Lunile Aprilie- Consilier psiholog Detensionarea Identificarea
rotundă- ceea ce simt-” Spune-mi ce Consilier Mai Masa rotundă părinților și emoțiilor ca
Tehnici de simți” psiholog Bilețele profesorilor strategie pentru
reducere a III.2. Povestește ultima reducerea
stresului experiență frumoasă trăită stresului
prin diferite împreună cu copilul tău
jocuri
IV. Organizarea IV.1. Foc de tabără cu Director Luna Iunie Autocar Îmbunătățirea Importanța
unei program artistic Învățători Cazare relațiilor dintre interacțiunii
excursii de IV.2. Vizitarea obiectivelor Diriginți Masă părinți, profesori și între părinți,
două zile la turistice din zonă elevi elevi și profesori
Brașov în IV.3. Completarea unui
vederea jurnal de călătorie.
formării de

13
relații
interpersona
le de calitate

Bugetul estimativ al proiectului: Instituția a alocat proiectului suma de 15000 de lei, beneficiind și de cofinanțare din partea agenților
economici în valoare de 15000.
Cheltuieli directe: Resurse umane (consilier psiholog); Costuri de deplasare pentru personal (consilier psiholog); Materiale consumabile
(pixuri, mape, hărtie); Comunicarea și promovarea proiectului (broșuri, mass-media)
Cheltuieli indirecte: Transport, cazare, masă, telefoane, bilete obiective turistice
Grup țintă: elevii Școlii gimnaziale Ada Umbra, părinții acestora, profesorii
Beneficiari direcți: elevii, părinții și profesorii
Beneficiari indirecți: comunitatea
Monitorizare: Asigurarea că fiecare activitate se desfășoară conform graficului GANTT;
Compararea rezultatelor obțiunte cu rezultatele preconizate prin activitatea de proiectare.
Ca strategii de monitorizare avem: fotografii și înregistrări video de la activitățile desfășurate; întâlniri cu echipa proiectului pentru a ne
asigura dacă proiectul întâmpină dificultăți.
Evaluare: Se verifică dacă scopul formulat a fost atins și dacă se pot face îmbunătățiri.
Valorificarea experienței câștigate prin identificarea unor idei pentru proiecte viitoare.
Identificarea unor potențiale surse de finanțare și identificarea necesităților pentru proiecte viitoare (prin analiza rapoartelor de proiect)
Diseminarea rezultatelor proiectului: Organizarea unor întâlniri periodice în care se prezintă stadiul proiectului unor finanțatori;
Organizarea unor evenimente mass-media în care să prezentăm rezultatele proiectului;
Dialoguri, conferințe de informare cu benefeciarăă și finanțatori;

14
Activități de transfer al rezultatelor (cunoștințe, metode, instrumente) către alți părinți.

15

S-ar putea să vă placă și