Sunteți pe pagina 1din 6

CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE

ETAPA JUDEŢEANĂ / MUNICIPALĂ BUCUREŞTI

CLASA a VIII-a

PROBA TEORETICĂ SCRISĂ

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I (24 puncte)


Analizaţi, cu atenţie, schiţa de hartă de mai jos şi rezolvaţi cerinţele:

a. Numele câmpiei joase marcate, pe hartă, cu litera A;


b. Numele subdiviziunii Câmpiei de Vest cunoscute prin
acumulările mari de nisip şi litera cu care este notată pe
hartă;
c. Numele şi tipul câmpiilor marcate pe hartă cu C, E şi G;
d. Precizaţi numele şi literele corespunzătoare câmpiilor
orizontale / tabulare marcate pe această schiţă de hartă şi
care sunt situate la sud de râul marcat cu 3;
e. Menţionaţi numele subdiviziunilor deluroase ale
Dealurilor de Vest marcate pe hartă;
f. Precizaţi numele depresiunilor L, N şi O;
g. Menţionaţi litera şi numele unei depresiuni golf marcate
pe hartă;
h. Precizaţi numele râurilor 1, 2, 3, 4 şi 7;
i. Pentru râurile 5 şi 6 precizaţi locul din care ele izvorăsc.

Subiectul II (20 puncte)


Analizaţi schiţa de hartă de mai jos şi răspundeţi următoarelor cerinţe:

Proba teoretică scrisă – clasa a VIII-a


1
a. Precizaţi numele întinderilor marine cu care Marea Neagră are legătură directă sau indirectă
şi marcate pe schiţa de mai sus cu literele a şi c;
b. Numiţi strâmtorile marcate cu 1, 2 şi 3, strâmtori prin care Marea Neagră comunică cu
celelalte mări;
c. Completaţi tabelul de mai jos, precizând numele ţărilor riverane (ţări pontice) la Marea
Neagră, marcate pe hartă cu literele A, B, C, D, E şi F;
d. Precizaţi cele trei forme de relief întâlnite în bazinul Mării Negre, pentru fiecare dintre acestea
precizând adâncimea la care acestea sunt întâlnite;
e. Analizaţi desenele schematice de mai jos şi având în vedere diferenţele de salinitate dintre
apele Mării Negre şi apele Mării Egee, alegeţi desenul 1 sau 2 care consideraţi că redă
direcţia corectă de deplasare a curenţilor marini. Argumentaţi răspunsul dat.
Fig. 1 Fig. 2

Subiectul III (26 puncte)


Având în vedere unităţile de relief străbătute de traseul marcat, pe harta de mai jos, cu linie roşie şi
punctele de observaţie marcate cu litere de la A la M, precizaţi:

Proba teoretică scrisă – clasa a VIII-a


2
1. numele câmpiei marcate cu litera A şi un tip de ape subterane aflat la contactul cu Dealurile
de Vest;
2. denumirea munţilor notaţi cu litera B, ştiind că intră în contact direct cu câmpia;
3. tipul de structură specifică reliefului colinar din subunitatea în care se află localizat punctul C;
4. numele râului care străbate culoarul depresionar marcat cu litera D şi numele râului său
colector (în care se varsă);
5. numele depresiunii notate cu litera E şi numele a două pasuri sau trecători ce o leagă de
regiunile vecine;
6. un etaj climatic şi o influenţă climatică externă manifestată în unitatea de relief în care se află
localizat punctul F;
7. numele vântului de tip foehn ce se manifestă în depresiunea marcată cu litera G;
8. numele munţilor notaţi cu litera H şi tipul de roci din care sunt alcătuiţi;
9. numele a trei râuri ce se întâlnesc în regiunea în care este localizat punctul I;
10. numele subunităţii Podişului Moldovei marcate cu litera J şi două aspecte ale reliefului;
11. tipul genetic de câmpie din regiunea notată cu litera K şi numele celui mai mare râu ce o
traversează;
12. numele orogenezei ce a înălţat unitatea de relief marcată cu litera L şi numele vârfului cel mai
înalt (467 m);
13. numele grindului notat cu litera M şi tipul genetic la care se încadrează.

Subiectul IV (20 puncte)


În diagramele de mai jos sunt reprezentate variaţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare la
staţiile meteorologice Vf. Omu (situată în Munţii Bucegi) şi Iaşi (situată în Câmpia Moldovei).

Temperaturile medii lunare Precipitaţiile medii lunare


25.0 160.0
140.0
20.0
120.0
15.0
100.0
10.0
80.0
5.0 60.0
0.0 40.0
I L T
IAN FEB AR APR MA IUN IU AUG SEP OC NOV DEC
-5.0 M 20.0

-10.0 0.0
N B R R I N L G P T V C
IA FE MA AP MA IU IU AU SE OC NO DE
-15.0

Vf. Omu Iaşi Vf. Omu Iaşi

SURSA: A.N.M.

Proba teoretică scrisă – clasa a VIII-a


3
1. Precizaţi:
a. temperatura maximă şi temperatura minimă înregistrate la fiecare dintre cele două staţii meteo,
precum şi lunile în care s-au înregistrat;
b. cantităţile maxime şi minime de precipitaţii înregistrate la fiecare dintre cele două staţii meteo,
precum şi lunile în care s-au efectuat măsurătorile respective.
2. Calculaţi:
a. amplitudinea termică pentru fiecare dintre cele două staţii meteorologice;
b. valoarea medie a temperaturii aerului pentru fiecare dintre cele două staţii meteorologice;
c. suma anuală a precipitaţiilor pentru fiecare dintre cele două staţii meteorologice.

3. a. Explicaţi diferenţa dintre amplitudinile termice înregistrate la cele două staţii meteo,
precizând două cauze.
b. Explicaţi diferenţa dintre sumele precipitaţiilor medii anuale înregistrate la cele două staţii
meteo, precizând două cauze.

Proba teoretică scrisă – clasa a VIII-a


4
CONCURSUL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE
ETAPA JUDEŢEANĂ / MUNICIPALĂ BUCUREŞTI

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


CLASA a VIII - a

 Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

Subiectul I: …………………………………………………..………..…………………………..… 25 puncte


Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect
a. A = Câmpia Someşului;
b. Câmpia Careilor; litera B;
c. Tip de câmpie: înaltă; C=C. Miersigului; E=C.Vingăi; G=C.Lugojului;
d. D=C.Aradului; F=C.Jimboliei;
e. K=D.Buziaşului; I=Dealurile Silvaniei (Sălăjului şi ale Crasnei); J=D.Lipovei; H=D.Pietrei Craiului
f. L=Depresiunea Oraviţei; N=Depresiunea Şimleului; O=Depresiunea Baia Mare
g. M=Depresiunea Beiuşului
h. 1=Someş; 2=Crişul Repede; 3=Crişul Alb; 4=Crişul Negru şi 7=Timiş;
i. 5 – M-ţii Poiana Ruscă; 6 – M-ţii Hăşmaşu Mare .
TOTAL SUBIECT I = 25 puncte

Subiectul II: ………………………………………………….………..………..………………….. 20 puncte


a. a=M.Egee şi c=M.Azov; …………..2 puncte
b. 1=Str.Dardanele, 2=Str.Bosfor şi 3=Str.Kerci; …………..3 puncte
c. A= România; B= Bulgaria; C= Turcia; D= Georgia; E= Rusia; F= Ucraina……………..6 puncte
d. - Platforma continentală / platforma litorală / şelful / sectorul eufotic (de litoral) - care
coboară lin, până la 200 m adâncime.
- Povârnişul continental / sectorul median - care coboară, brusc, de la 200 până la 1800 m
adâncime.
- Câmpia abisală / sectorul abisal / fundul mării - cu aspect neted, care atinge 2244/2245m,
(adâncime absolută).
……………..6 puncte
e. Fig.2 – la suprafaţă este specific un curent de descărcare dinspre M.Neagră spre
M.Mediterană (cu ape mai puţin sărate), iar în adâncime, un curent de ,,compensare” (în sens
invers, ape mai reci şi mai sărate). ………………………………………………………..3 puncte

TOTAL SUBIECT II = 20 puncte

Proba teoretică scrisă – clasa a VIII-a


5
Subiectul III: ……………………………………………….………..………..…………………..… 26 puncte
1. Câmpia Crişurilor (1 punct), ape termale (1 punct);
2. Munţii Zarandului (Highiş – Drocea) (1 punct);
3. structură monoclinală (strate înclinate) (1 punct);
4. Bistra (1 punct), Timiş (1 punct);
5. Depresiunea Petroşani (1 punct), pasuri (trecători): Lainici, Merişor (Băniţa), Vâlcan etc.
(2 puncte);
6. etajul dealurilor şi podişurilor joase (1 punct), influenţe climatice vestice (oceanice) (1 punct);
7. Vântul Mare (Mâncătorul de zăpadă) (1 punct);
8. Munţii Baraolt (1 punct), roci sedimentare (fliş) (1 punct);
9. Trotuş, Tazlău, Caşin, Oituz (3 puncte);
10. Colinele Tutovei (1 punct), altitudini sub 500 m, roci sedimentare, strate înclinate de la nord la
sud, cueste, alunecări de teren etc. (2 puncte);
11. câmpie joasă (de coborâre sau de subsidenţă) (1 punct), Siret (1 punct);
12. orogeneza hercinică (1 punct), Vârful Greci (Ţuţuiatul) (1 punct);
13. Grindul Chilia (1 punct), grind continental (1 punct).

TOTAL SUBIECT IV (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) = 26 puncte

Subiectul IV: ……………………………………………….………..………..…………………..… 20 puncte


1. a. Temperaturi maxime: Vf. Omu = 6˚C în august, Iaşi = 21˚C în iulie. (0,5 p x 4 = 2 p)
Temperaturi minime: Vf. Omu = -11˚C în februarie, Iaşi = -4˚C în ianuarie.
(0,5 p x 4 = 2 p)

b. Precipitaţii maxime: Vf. Omu = 140 mm în iunie, Iaşi = 82 – 84 mm în iunie.


(0,5 p x 4 = 2 p)
Precipitaţii minime: Vf. Omu = 55 - 58 mm în noiembrie, Iaşi = 25 - 30 mm în februarie.
(0,5 p x 4 = 2 p)
TOTAL 1 = 2+2+2+2= 8 p

2. a. Vf. Omu = 17˚C, Iaşi = 25˚C. (1 p x 2 = 2 p)


b. Vf. Omu = între -2˚C şi -3˚C, Iaşi = între 9˚C şi 10˚C. (1 p x 2 = 2 p)
c. Vf. Omu = între 1000 mm şi 1100 mm, Iaşi = între 500 mm şi 600 mm.
(1 p x 2 = 2 p)
TOTAL 2 = 2+2+2= 6 p

3. a. rolul moderator al munţilor, influenţe climatice vestice sau oceanice la Vf. Omu, influenţe
climatice estice sau de ariditate la Iaşi etc. (1,5 p x 2 = 3 p)
b. diferenţa de altitudine, creşterea precipitaţiilor odată cu altitudinea, influenţele climatice
diferite etc. (1,5 p x 2 = 3 p)
TOTAL 3 = 3+3= 6 p
TOTAL SUBIECTUL V = 8+6+6= 20 p

DIN OFICIU: 10 PUNCTE


TOTAL : 100 PUNCTE

Proba teoretică scrisă – clasa a VIII-a


6

S-ar putea să vă placă și