Sunteți pe pagina 1din 14

Anul şcolar: 2015 - 2016

Unitatea școlară : ……………………. Avizat:


Profesor : ………………..……………. Director / Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: GEOGRAFIE
Geografia Europei Clasa: a VI-a ...........
Nr. ore: 1 oră /săpt. (TC) × 36 săptămâni

SEMESTRUL I (14 septembrie 2015 – 29 ianuarie 2016)

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


” EUROPA – CARACTERIZARE GENERALĂ ” (geografie fizică)

NR. ORE: 7
PERIOADA: săptămânile 1 – 7 (14 septembrie – 30 octombrie 2015) – semestrul I

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) (exemple) (exemple)
1.1  recapitularea selectivă a terminologiei Planiglob fizic,
 Recapitulare 3.1 învăţate în clasa a V-a imagini ale Test iniţial
clasa a V-a 4.1  explicarea unor termeni învăţaţi continentelor.
4.5  explicarea localizării
Resurse de timp : o
oră (S1:14-18 sept.
2015)
 exerciţii de recunoaştere a termenilor
1.1 geografici în texte diferite Manualul
1.2  exerciţii de definire, în cuvinte proprii, a Harta fizică a
 Poziţia 2.2 termenilor geografici Europei
geografică, 3.5  exerciţii de citire corectă a denumirilor şi a Atlasul geografic
limitele, 4.1 termenilor geografici Fişe de lucru Evaluare
ţărmurile, 4.2  exerciţii simple de calculare a diferitelor Imagini / internet orală
întinderea 4.3 elemente geografice (ponderea suprafeţei
4.5 continentului Europa din totalul suprafeţei de Resurse de timp : o
uscat a Globului) oră (S2: 21-25 sept.
 exerciţii de localizare la hartă în condiţiile 2015)
utilizării sistemului de coordonate geografice
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în Manualul
contexte noi Harta fizică a
 exerciţii de identificare în texte sau în diferite Europei
surse accesate prin internet a denumirilor şi a Atlasul geografic
termenilor geografici în limbi străine (Vf. Fişe de lucru
1.3 Mont Blanc etc.) Imagini / internet
 Relieful – 2.1  exerciţii de explicare a unor procese Calculatorul Evaluare
caracteristici 3.2 geografice (ex. formarea treptelor majore de Prezentări Ppt orală
generale, unităţi 4.1 relief)
majore 4.3  localizarea la hartă a principalelor unităţi Resurse de timp :
4.4 majore de relief două ore (S3: 28
5.1  analiza şi interpretarea unor imagini accesate sept. – 2 oct. 2015
7.6 prin internet -1 oră )
 exerciţii de caracterizare a unităţilor majore (S4: 5-9 oct. 2015 –
de relief după anumite criterii date (mod de 1 oră)
formare, vechime, altitudine, orientare etc.)
 exerciţii de definire / recunoaştere a Manualul
 Clima 1.2 termenilor şi noţiunilor climatice (izoterme, Harta climatică a
1.4 fenomene meteorologice, vânturi etc.) Europei
3.3  exerciţii de construire a unui text geografic Atlasul geografic Evaluare
3.2 simplu, utilizând termenii climatici învăţaţi Fişe de lucru orală
3.4  exerciţii de explicare a unor fenomene / Imagini / internet
4.2 Grafice
1
7.1 procese climatice (distribuţia teritorială a
7.5 tipurilor climatice, diferenţele privind Resurse de timp : o Test de
7.6 temperaturile medii anuale şi precipitaţiile în oră (S5: 12-16 oct. evaluare
latitudine şi altitudine etc.) 2015)
 analiza comparativă a zonelor / tipurilor
climatice din Europa
 exerciţii de interpretare a hărţilor climatice
din atlas şi manual
 exerciţii de ordonare a elementelor climatice
utilizând diferite criterii de clasificare
(teritoriale, cantitative)
 exerciţii de caracterizare a elementelor
climatice pentru anumite regiuni ale Europei
 exerciţii de definire / recunoaştere a
termenilor hidrografici (ex. izvor, afluenţi,
confluenţă, debit etc.)
 utilizarea unor informaţii din domeniul
ştiinţelor pentru explicarea unor fenomene Manualul
1.2 geografice (procesul de îngheţ-dezgheţ, Harta hidrografică
3.1 creşteri de debite, inundaţii etc,) a Europei Evaluare
3.4  realizarea unor comparaţii privind marile Atlasul geografic orală
 Apele 3.6 bazine hidrografice ale Europei (lungimea, Fişe de lucru
4.1 unităţile de relief traversate, tipuri de văi Imagini / internet
5.1 create, gura de vărsare : delte, estuare ) Scheme Probe
7.4  identificarea surselor de poluare a apelor ; practice
propunerea unor măsuri viabile pentru Resurse de timp : o
păstrarea calităţii apelor oră (S6: 19-23 oct.
 identificarea pe hartă a principalelor artere 2015)
hidrografice din Europa
 analiza unor imagini / prezentări Ppt
referitoare la marile fluvii europene
 interpretarea unor diagrame simple (evoluţia
lunară a debitelor unor fluvii)
 realizarea schemei simple a unui bazin
hidrografic
 exerciţii de definire / recunoaştere a
termenilor şi noţiunilor din domeniul
biosferei (ex. stepă, taiga, tundră, cernoziom Manualul
etc.) Harta vegetaţiei şi
 identificarea factorilor care influenţeză faunei Evaluare prin
1.2 răspândirea plantelor şi animalelor Harta solurilor metode
 Vegetaţie, 3.2  explicarea repartiţiei teritoriale a zonelor / Atlasul geografic moderne:
faună, soluri 3.4 etajelor de vegetaţie în Europa Fişe de lucru referate,
4.2  realizarea de comparaţii privind vegetaţia, Imagini / internet portofolii
5.2 fauna şi solurile Europei din regiuni diferite Calculatorul
6.2 ale continentului
7.8  citirea corectă a hărţii vegetaţiei / solurilor
(utilizarea semnelor convenţionale) Resurse de timp : o
 exerciţii de identificare a factorilor care oră (S7: 26-30 oct.
determină diversitatea naturală a Europei 2015)

Profesor _______________

2
Anul şcolar: 2015 - 2016
Unitatea școlară : ……………………. Avizat:
Profesor : …………………..………….. Director / Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: GEOGRAFIE
Geografia Europei Clasa: a VI-a ...........
Nr. ore: 1 oră /săpt. (TC) × 36 săptămâni

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


“EUROPA – CARACTERIZARE GENERALĂ” (Geografie umană şi economică)

NR. ORE: 5
PERIOADA: săptămânile 8 – 12 (2 noiembrie – 4 decembrie 2015) – semestrul I

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) (exemple) (exemple)
 exerciţii de recunoaştere a termenilor
geografici în texte diferite
1.1  utilizarea termenilor demografici în contexte Manualul
1.3 noi Europa - Harta Evaluare
 Populaţia 2.1  exerciţii de identificare a factorilor care repartiţiei orală
3.2 determină repartiţia geografică a populaţiei în teritoriale a
4.1 Europa populaţiei
4.2  identificarea pe suportul cartografic a Atlasul geografic
5.1 regiunilor cu densitate mare / mică a Fişe de lucru
6.2 populaţiei Imagini / date
 exerciţii de citire şi interpretare a suporturilor statistice internet
cartografice pe care sunt reprezentate
elemente demografice (ex. densitatea Resurse de timp :
populaţiei, bilanţul natural etc.) o oră
 utilizarea unor date statistice referitoare la (S8: 2-6 nov. 2015)
populaţia Europei din baze de date accesibile
prin internet (The World Factbook)
 precizarea factorilor care determină
diversitatea umană şi culturală a europei
(etnia, religia, limba vorbită)
 utilizarea termenilor geografici în contexte noi
 exerciţii de stabilire a asemănărilor sau
deosebirilor între aşezările umane având în
1.3 vedere vechimea acestora, mărimea Manualul Test de
 Aşezări umane 2.2 demografică etc. Atlasul geografic evaluare
3.4  exerciţii de identificare a elementelor Harta politică a
4.1 geografice pe suporturile cartografice Europei
4.2  citirea şi interpretarea corectă a hărţilor Fişe de lucru
4.3  exerciţii de localizare a aşezărilor umane pe Imagini / date
5.1 harta politică a Europei statistice internet
7.3  exerciţii de interpretarea a unor imagini /
7.5 prezentări accesate prin internet Resurse de timp :
 exerciţii de stabilire a unor repere o oră
convenţionale de timp (clasificarea aşezărilor (S9: 9 -13 nov.
umane după vechime) 2015)
 exerciţii de clasificare a aşezărilor umane
folosind anumite criterii (ex. funcţia
economică)

3
 exerciţii de definire / recunoaştere a
termenilor şi noţiunilor demografice
 exerciţii de explicare a evoluţiei hărţii politice
a Europei (ex. modificările apărute pe harta Harta politică a
politică după căderea blocului comunist) Europei
1.2  exerciţii de poziţionare corectă pe hartă a Atlasul geografic
3.2 statelor Europei Manualul
 Harta politică 3.3  utilizarea cunoştinţelor învăţate anterior Date statistice din Evaluare
4.3 (clasificarea statelor după formă, poziţie diverse surse orală
7.1 geografică etc.) Fişe de lucru
7.4  exerciţii de completare a unor tabele cu date Tabele
7.5 referitoare la harta politică (suprafaţa, tipul
graniţelor, mărimea demografică etc.) Resurse de timp :
 exerciţii de clasificare a statelor după criterii o oră
date (ex. forma de guvernământ) (S10: 16 -20 nov.
2015)
 identificarea pe suporturile cartografice a
principalelor resurse naturale ale Europei Europa – harta
 utilizarea unor baze de date accesibile prin resurselor
3.5 internet privind resursele naturale (rezerve, naturale
3.6 distribuţia spaţială etc.) Atlasul geografic
 Resursele 4.2  exerciţii de explicare a importanţei utilizării Manualul Evaluare
naturale 5.1 raţionale a resurselor naturale, în vederea Fişe de lucru orală
6.1 păstrării echilibrului între componentele
7.4 mediului geografic Resurse de timp :
7.5  exerciţii de interpretare a unor grafice simple o oră
privind ponderea diverselor resurse naturale (S11: 23-27 nov.
deţinute de state ale Europei 2015 )
 clasificarea resurselor naturale după diferite
criterii (epuizabile, inepuizabile, poluante,
nepoluante etc.)
 exerciţii de recunoaştere a termenilor
geografici în texte diferite
 exerciţii de explicare a apariţiei şi dezvoltării Europa – harta
ramurilor economice economică Test de
 Activităţi 1.1  interpretarea suporturilor grafice şi Atlasul geografic evaluare
economice 3.2 cartografice (regiunile de cultură, localizarea Manualul
(agricultură, 4.2 principalelor ramuri industriale, regiunile Fişe de lucru
industrie, 7.1 turistice, porturi, aeroporturi etc.)
transporturi, 7.5  utilizarea cunoştinţelor şi deprinderilor Resurse de timp :
turism) 7.7 învăţate anterior o oră
8.1  exerciţii de caracterizare a ramurilor (S12: 30 nov.-
ecconomice 4 decembrie 2015)
 exerciţii de explicare a relaţiilor care se
stabilesc între elementele geografice (ex.
relief – agricultură ; resurse – industrie etc.)

Profesor _______________

4
Anul şcolar: 2015 - 2016
Unitatea școlară : ……………………. Avizat:
Profesor : …………………..………….. Director / Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: GEOGRAFIE
Geografia Europei Clasa: a VI-a ...........
Nr. ore: 1 oră /săpt. (TC) × 35 săptămâni

PROIECTAREA UNITĂŢII DE INVĂŢARE


“EUROPA – REGIUNI ŞI ŢĂRI” (Caracteristici generale)

NR. ORE: 2
PERIOADA: săptămânile 13 – 14 (7 - 18 decembrie 2015) – semestrul I

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) (exemple) (exemple)
 exerciţii de explicare a delimitării regiunilor
geografice din Europa Atlasul geografic –
 exerciţii de explicare a extinderii Uniunii harta regiunilor
Europene geografice ale
 exerciţii de prezentare structurată a Europei
componentelor geografice ale regiunilor Manualul
Europei (întinderea geografică, statele Fişe de lucru
componente, elementele cadrului natural, Harta Uniunii
 Diferenţieri 3.2 uman, social şi economic etc.) Europene Evaluare
geografice 3.3  exerciţii de prezentare structurată a Uniunii Imagini, prezentări orală
regionale. 3.4 Europene (state membre, etape de aderare, PPT
4.3 obiective generale etc.)
Uniunea Europeană 5.2  realizarea de comparaţii privind elementele Resurse de timp :
7.1 geografice ale regiunilor Europei două ore (S13: 7-
7.5  exerciţii de poziţionare corectă pe suportul 11 dec. 2015 -1
7.6 cartografic a regiunilor geografice oră)
7.7  exerciţii de analiză şi interpretare a (S14: 14 -18 dec.
caracteristicilor geografice ale regiunilor 2015 – 1 oră)
Europei utilizând imagini / prezentări internet
 aplicarea cunoştinţelor anterioare în
interpretarea proceselor legate de formarea
şi dezvoltarea UE

Vacanţa de iarnă (19 decembrie 2015 – 10 ianuarie 2016)

Profesor _______________

5
Anul şcolar: 2015 - 2016
Unitatea școlară : ……………………. Avizat:
Profesor : ……………………………….. Director / Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: GEOGRAFIE - Geografia Europei Clasa: a VI-a ...........
Nr. ore: 1 oră /săpt. (TC) × 36 săptămâni

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


“EUROPA CENTRALĂ”
NR. ORE: 4
PERIOADA: săptămânile 15 – 18 (11 ianuarie-5 februarie2016) – semestrul I
Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
(detalieri) (exemple) (exemple)
 exerciţii de recunoaştere a termenilor
geografici în texte diferite
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici de
bază Atlasul geografic –
1.1  exerciţii de prezentare structurată a harta Regiunii
 Specificul 1.2 componentelor cadrului natural, uman şi Europei Centrale Evaluare
geografic 3.3 economic al Regiunii Europa Centrală (fizică, politică) orală
4.1  exerciţii de identificare a principalelor Manualul
7.5 elemente geografice reprezentate pe un Fişe de lucru
7.6 suport cartografic
 exerciţii de clasificare a elementelor
geografice după anumite criterii stabilite Resurse de timp :
 exerciţii de caracterizare a elementelor o oră
specifice Regiunii Europa Centrală (poziţie (S15 : 11-15
geografică, limite, state componente, ianuarie 2016)
caracteristici ale cadrului natural şi socio-
uman etc.)

 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în Atlasul geografic –


contexte noi harta Germaniei
1.3  exerciţii de identificare a denumirilor în limbi Manualul Evaluare
 Germania 2.1 străine Fişe de lucru orală
2.2  exerciţii de citire corectă a denumirilor pe Imagini internet
3.3 harta Germaniei
4.1  exerciţii de prezentare structurată a
4.2 componentelor cadrului natural, uman şi Resurse de timp :
5.2 economic al Germaniei o oră (S16: 18-22
 citirea şi interpretarea suporturilor ianuarie 2016)
cartografice
 exerciţii de prezentare a caracteristicilor
geografice pe baza unor date / imagini
accesate pe internet
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în Atlasul geografic –
contexte noi harta Ungariei
1.3  exerciţii de citire corectă a denumirilor pe Manualul
 Ungaria 2.2 harta Ungariei Fişe de lucru Evaluare
3.3  exerciţii de prezentare structurată a Imagini internet orală
4.2 componentelor cadrului natural, uman şi
5.1 economic al Ungariei
 citirea şi interpretarea suporturilor Resurse de timp :
cartografice o oră (S17: 25-29
 exerciţii de prezentare a caracteristicilor ianuarie 2016)
geografice pe baza unor date / imagini
accesate pe internet
 România  exerciţii de prezentare structurată a Atlasul geografic –
Republica 3.3 componentelor cadrului natural, uman şi harta României şi
Moldova 3.4 economic al României şi Republicii Moldovei a Republicii
4.3  exerciţii de analiză comparativă a elementelor Moldova (fizică,
6
7.1 cadrului natural şi socio-economic al României administrativă, Test de
7.2 şi Republicii Moldova economică) evaluare
7.8  exerciţii de poziţionare corectă pe suportul Manualul
cartografic a elementelor geografice specifice Fişe de lucru
celor două state Imagini internet
 aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor
învăţate în realizarea unor corelaţii între Resurse de timp :
fapte, fenomene şi procese geografice o oră
 exerciţii simple de investigare (observare, (S18 :1-5
analiză, interpretare) februarie2016)
 exerciţii de observare directă sau indirectă a
realităţii înconjurătoare

Vacanţă intersemestrială (6-14 februarie 2016)

Profesor _______________

Anul şcolar: 2015 - 2016

7
Unitatea școlară : ……………………. Avizat:
Profesor : …………………..………….. Director / Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: GEOGRAFIE - Geografia Europei Clasa: a VI-a ...........
Nr. ore: 1 oră /săpt. (TC) × 36 săptămâni
SEMESTRUL al II-lea (15 februarie - 24 iunie 2016)
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
“EUROPA DE SUD / MEDITERANEANĂ”
NR. ORE: 5
PERIOADA: săptămânile 19 – 23 (15 februarie – 18 martie 2015) – semestrul II
Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
(detalieri) (exemple) (exemple)
 exerciţii de recunoaştere a termenilor
geografici în texte diferite
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici de
bază
1.1  exerciţii de identificare a denumirilor în limbi Atlasul geografic –
1.2 străine harta Regiunii
 Specificul 2.1  exerciţii de prezentare structurată a Europa de Sud Evaluare
geografic 3.3 componentelor cadrului natural, uman şi (Harta fizică, orală
3.4 economic al Regiunii Europa de Sud politică,
4.1  exerciţii de identificare a elementelor naturale economică)
4.2 şi socio-economice pe suportul cartografic Manualul
7.1 (unităţi de relief, ape, oraşe etc.) Fişe de lucru
7.6  exerciţii de utilizare corectă a semnelor Imagini internet
convenţionale (ex. pentru identificarea
resurselor naturale)
 aplicarea cunoştinţelor anterioare în selectarea Resurse de timp :
informaţiilor, prelucrarea acestora şi o oră
realizarea unor corelaţii între componentele (S19: 15-19 febr.
geografice 2016)
 exerciţii de caracterizare a regiunii geografice
după un algoritm dat (ex. întindere, limite,
state componente, aspecte specifice ale
reliefului etc.)
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în Atlasul geografic –
1.3 contexte noi harta fizică şi
2.2  exerciţii de citire a denumirilor (fluvii, oraşe) în economică a Italiei
 Italia 3.3 limbi străine Manualul Evaluare
4.2  exerciţii de prezentare structurată a Fişe de lucru orală
4.3 elementelor cadrului natural şi socio- Imagini internet
5.1 economic al Italiei
7.2  exerciţii de poziţionare corectă pe suportul
7.6 cartografic a elementelor cadrului natural şi Resurse de timp :
socio-economic (unităţi majore de relief, o oră (S20 : 22-26
artere fluviale principale, aşezări urbane etc.) febr. 2016)
 exerciţii de identificare şi prelucrare a
informaţiilor geografice despre Italia din
diverse surse : internet /mass-media (ex.
erupţiile vulcanice)
 exerciţii de utilizare a metodelor simple de
investigare (observare, interpretare a unor
elemente geografice specifice Italiei)
 exerciţii de caracterizare structurată a unor
componente ale geografiei Italiei (ex.
precizarea a cel puţin trei unităţi de relief, a
două tipuri climatice etc.)
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
 Spania contexte noi
 exerciţii de citire a denumirilor (fluvii, oraşe) în
limbi străine Atlasul geografic –
8
1.3  exerciţii de comparare a elementelor harta fizică şi Evaluare
2.2 geografice ale Spaniei cu ale altor state din economică a orală
3.4 Europa de Sud Spaniei
4.3  exerciţii de poziţionare corectă pe suportul Manualul
5.1 cartografic a elementelor cadrului natural şi Fişe de lucru
5.2 socio-economic (unităţi majore de relief, Imagini internet
7.2 artere fluviale principale, aşezări urbane etc.)
7.6  exerciţii de identificare şi prelucrare a
informaţiilor geografice despre Spania, Resurse de timp :
accesate prin internet o oră
 exerciţii de utilizare a metodelor simple de (S21: 29 febr.-4
investigare (observare, interpretare a unor martie 2016)
elemente geografice specifice Spaniei)
 exerciţii de caracterizare structurată a unor
componente ale geografiei Spaniei (ex.
precizarea a cel puţin trei unităţi de relief, a
două tipuri climatice etc.)
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
contexte noi
 exerciţii de citire a denumirilor (fluvii, oraşe) în
1.3 limbi străine Atlasul geografic –
2.2  exerciţii de comparare a elementelor harta fizică şi Evaluare
 Portugalia 3.4 geografice ale Portugaliei cu ale altor state din economică a orală
4.3 Europa de Sud Portugaliei
5.1  exerciţii de poziţionare corectă pe suportul Manualul
7.2 cartografic a elementelor cadrului natural şi Fişe de lucru
7.5 socio-economic (unităţi majore de relief, Imagini internet
7.6 artere fluviale principale, aşezări urbane etc.)
 exerciţii de identificare şi prelucrare a
informaţiilor geografice despre Portugalia, Resurse de timp :
accesate prin internet o oră
 exerciţii de utilizare a metodelor simple de (S22 : 7-11 martie
investigare (observare, interpretare a unor 2016)
elemente geografice specifice Portugaliei)
 exerciţii de caracterizare structurată a unor
componente ale geografiei Portugaliei (ex.
precizarea a cel puţin două unităţi de relief, a
două tipuri climatice etc.)
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici de
bază
 stabilirea caracteristicilor geografice ale
Greciei prin raportare la specificul regiunii; Atlasul geografic –
1.2 realizarea de comparaţii între cadrul natural al harta fizică şi
3.4 Greciei şi al celorlalte state din Europa de Sud economică a Test de
 Grecia 4.3  exerciţii de utilizare corectă a semnelor Greciei evaluare
5.2 convenţionale pentru identificarea unor Manualul
7.2 elemente pe harta Greciei (ex. oraşele porturi) Fişe de lucru
7.5  prezentarea unor caracteristici geografice ale Imagini internet
7.8 Greciei pe baza unor imagini accesate prin Informaţii mass-
internet (ex. obiectivele turistice) media
 exerciţii de ordonare a unor elemente
geografice ale cadrului natural sau socio-
economic al Greciei folosind diferite criterii de Resurse de timp :
clasificare (ex. clasificarea oraşelor din Grecia o oră
după vechimea acestora) (S23: 14-18 martie
 exerciţii de analizare a elementelor geografice 2016)
pe baza unor imagini / documentare
observate indirect (presă, internet) – ex.
incediile produse ca urmare a secetelor
prelungite
Anul şcolar: 2015 - 2016
9
Unitatea școlară : ……………………. Avizat:
Profesor : …………………..………….. Director / Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: GEOGRAFIE - Geografia Europei
Clasa: a VI-a ...........
Nr. ore: 1 oră /săpt. (TC) × 36 săptămâni

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


“EUROPA DE EST”
NR. ORE: 3
PERIOADA: săptămânile 24 – 26 (21 martie – 8 aprilie 2016) – semestrul II
Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
(detalieri) (exemple) (exemple)
 exerciţii de definire a termenilor geografici
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
contexte noi
1.1  exerciţii de identificare a denumirilor în limbi Harta fizică şi
1.3 străine politică a Europei
 Specificul 2.1  exerciţii de prezentare structurată a Manualul
geografic 3.3 elementelor cadrului natural şi socio- Atlasul geografic –
4.1 economic al Regiunii Europa de Est Regiunea Europa
4.2  identificarea elementelor pe suportul de Est
5.1 cartografic (statele componente, unităţi de Fişe de lucru Evaluare
7.2 relief, ape, resurse ale subsolului, oraşe etc.) Imagini orală
7.6  utilizarea corectă a semnelor convenţionale
pentru stabilirea unor caracteristici
geografice (altitudini, elemente hidrografice, Resurse de timp : o
tipuri de aşezări etc.) oră
 exerciţii de interpretare a informaţiilor (S24 : 21-25 martie
geografice preluate din diferite surse 2016)
(internet)
 exerciţii de observare, analiză, interpretare a
unor imagini, tabele, grafice
 caracterizarea regiunii după un algoritm dat
(limite, state componente specificul cadrului
natural, elementele socio-umane care
conferă identitatea popoarelor – religie,
limba vorbită etc.)

 exerciţii de definire şi utilizarea a termenilor


geografici Harta fizică şi
 exerciţii de prezentare structurată a politică a Rusiei
1.2 elementelor cadrului natural şi socio- Manualul Evaluare
 Rusia 3.3 economic al Rusiei Atlasul geografic – orală
3.4  stabilirea unor asemănări şi deosebiri între Fişe de lucru
4.3 cadrul natural al Rusiei şi al altor state Imagini
5.2 europene Prezentări PPT Test de
7.1  exerciţii de poziţionare corectă a elementelor evaluare
7.3 geografice pe suportul cartografic
7.6  prezentarea unor imagini geografice accesate Resurse de timp :
prin internet două ore
 utilizarea deprinderilor formate anterior (S25: : 28 martie –
pentru stabilirea specificului geografic al 1 aprilie 2016 – 1
Rusiei oră)
 utilizarea unor repere de timp (ex. clasificarea (S26: 4-8 aprilie
unităţilor de relief după vechime) 2016 – 1 oră)
 analizarea elementelor din realitatea
observată indirect (suporturi cartografice,
imagini, date statistice etc.)

Anul şcolar: 2015 - 2016


10
Unitatea școlară : ……………………. Avizat:
Profesor : …………………..………….. Director / Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: GEOGRAFIE - Geografia Europei Clasa: a VI-a ...........
Nr. ore: 1 oră /săpt. (TC) × 36 săptămâni

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


“EUROPA DE VEST” (EUROPA ATLANTICĂ)
NR. ORE: 4
PERIOADA: săptămânile 27 – 31 (11 aprilie – 20 mai 2016 ) – semestrul II
Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
(detalieri) (exemple) (exemple)
 exerciţii de definire a termenilor geografici
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
1.1 contexte noi
1.3  exerciţii de identificare a denumirilor în limbi Harta fizică şi
 Specificul 2.1 străine politică a Europei Evaluare
geografic 3.3  exerciţii de prezentare structurată a Manualul orală
4.1 elementelor cadrului natural şi socio- Atlasul geografic –
4.2 economic al Regiunii Europa de Vest Regiunea Europa
5.1  identificarea elementelor pe suportul de Vest
7.2 cartografic (statele componente, unităţi de Fişe de lucru
7.6 relief, ape, resurse ale subsolului, oraşe etc.) Imagini
 utilizarea corectă a semnelor convenţionale
pentru stabilirea unor caracteristici geografice
(altitudini, elemente hidrografice, tipuri de Resurse de timp :
aşezări etc.) o oră
 exerciţii de interpretare a informaţiilor (S27: 11-15 aprilie
geografice preluate din diferite surse 2016)
(internet)
 exerciţii de observare, analiză, interpretare a
unor imagini, tabele, grafice
 caracterizarea regiunii după un algoritm dat
(limite, state componente specificul cadrului
natural, elementele socio-umane care conferă
identitatea popoarelor – religie, limba vorbită
etc.)
 exerciţii de definire şi utilizarea a termenilor
geografici Harta fizică şi
 exerciţii de prezentare structurată a politică a Franţei
1.2 elementelor cadrului natural şi socio- Manualul Evaluare
 Franţa 3.3 economic al Franţei Atlasul geografic – orală
3.4  stabilirea unor asemănări şi deosebiri între Fişe de lucru
4.3 cadrul natural al Franţei şi al altor state Imagini
5.2 europene Prezentări PPT
7.1  exerciţii de poziţionare corectă a elementelor
7.3 geografice pe suportul cartografic
7.8  prezentarea unor imagini geografice accesate Resurse de timp :
prin internet două ore
 utilizarea deprinderilor formate anterior (S29: 4-6 mai 2016
pentru stabilirea specificului geografic al – 1 oră
Franţei (S30: 9-13 mai
 utilizarea unor repere de timp (ex. clasificarea 2016)
unităţilor de relief după vechime)
 analizarea elementelor din realitatea observată
indirect (suporturi cartografice, imagini, date
statistice)
Regatul Unit al  exerciţii de definire şi utilizarea a termenilor Harta fizică şi
Marii Britanii geografici politică a Marii
 exerciţii de prezentare structurată a Britanii
1.2 elementelor cadrului natural şi socio- Manualul Evaluare
11
3.3 economic al Marii Britanii Atlasul geografic – orală
3.4  stabilirea unor asemănări şi deosebiri între Fişe de lucru
4.3 cadrul natural al Marii Britanii şi al altor state Imagini
5.2 europene Prezentări Ppt
7.1  exerciţii de poziţionare corectă a elementelor
7.3 geografice pe suportul cartografic
7.8  prezentarea unor imagini geografice accesate Resurse de timp :
prin internet o oră (S31: 16-
 utilizarea deprinderilor formate anterior pentru 20mai 2016)
stabilirea specificului geografic al Marii Britanii
utilizarea unor repere de timp (ex. clasificarea
unităţilor de relief după vechime)
 analizarea elementelor din realitatea observată
indirect (suporturi cartografice, imagini, date
statistice etc.)

Săptămâna 28: 18-22 aprilie 2016 - Programul Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!
Săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 4496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016.

Vacanţa de primăvară (23 aprilie – 3 mai 2016)

Profesor _______________

Anul şcolar: 2015 - 2016


Unitatea școlară : ……………………. Avizat:

12
Profesor : …………………..………….. Director / Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: GEOGRAFIE - Geografia Europei Clasa: a VI-a ...........
Nr. ore: 1 oră /săpt. (TC) × 36 săptămâni

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


“EUROPA DE NORD”
NR. ORE: 3
PERIOADA: săptămânile 32 – 34 (23 mai – 10 iunie 2016) – semestrul II

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) (exemple) (exemple)
 exerciţii de definire a termenilor geografici
 exerciţii de utilizare a termenilor geografici în
contexte noi
1.1  exerciţii de identificare a denumirilor în limbi Harta fizică şi
1.3 străine politică a Europei
 Specificul 2.1  exerciţii de prezentare structurată a Manualul Evaluare
geografic 3.3 elementelor cadrului natural şi socio- Atlasul geografic – orală
4.1 economic al Regiunii de Nord Regiunea Europa
4.2  identificarea elementelor pe suportul de Nord
5.2 cartografic (statele componente, unităţi de Fişe de lucru
7.2 relief, ape, resurse ale subsolului, oraşe etc.) Imagini internet
7.6  utilizarea corectă a semnelor convenţionale
pentru stabilirea unor caracteristici geografice
(altitudini, elemente hidrografice, tipuri de Resurse de timp :
aşezări etc.) o oră
 exerciţii de identificare a informaţiilor (S32: 23-27 mai
geografice referitoare la Europa de Nord în 2016)
baze de date accesibile prin internet
 exerciţii de observare, analiză, interpretare a
unor imagini, tabele, grafice
 caracterizarea regiunii după un algoritm dat
(limite, state componente specificul cadrului
natural, elementele socio-umane care conferă
identitatea popoarelor – religie, limba vorbită
etc.)
 exerciţii de definire şi utilizare a termenilor
geografici Harta fizică şi
 exerciţii de prezentare structurată a politică a Suediei
1.2 elementelor cadrului natural şi socio- Manualul Evaluare
 Suedia 3.3 economic al Suediei Atlasul geografic – orală
3.4  stabilirea unor asemănări şi deosebiri între Fişe de lucru
4.3 cadrul natural al Suediei şi al altor state din Imagini
5.2 Regiunea Europa de Nord Prezentări Ppt
7.1  exerciţii de poziţionare corectă a elementelor
7.2 geografice pe suportul cartografic
7.8  prezentarea unor imagini geografice accesate Resurse de timp :
prin internet o oră
 utilizarea deprinderilor formate anterior (S33: 30 mai –
pentru stabilirea specificului geografic al 3 iunie 2016)
Suediei
 utilizarea unor repere de timp (ex. clasificarea
unităţilor de relief după vechime)
 analizarea elementelor din realitatea observată
indirect (suporturi cartografice, imagini, date
statistice)
 exerciţii de definire şi utilizare a termenilor
geografici (ex. fiorduri)
 exerciţii de prezentare structurată a Harta fizică şi
1.2 elementelor cadrului natural şi socio- politică a
13
3.3 economic al Norvegiei Norvegiei Test de
 Norvegia 3.4  stablirea unor asemănări şi deosebiri între Manualul evaluare
4.3 cadrul natural al Norvegiei şi al altor state Atlasul geografic –
5.2 europene Fişe de lucru
7.1  exerciţii de poziţionare corectă a elementelor Imagini
7.2 geografice pe suportul cartografic Prezentări Ppt
7.8  prezentarea unor imagini geografice accesate
prin internet
 utilizarea deprinderilor formate anterior pentru Resurse de timp :
stabilirea specificului geografic al Norvegiei o oră
 utilizarea unor repere de timp (ex. clasificarea (S34 : 6-10 iunie
unităţilor de relief după vechime) 2016)

Geografia Europei 1.1 … Recapitulare Resurse de timp :


…8.1 Sinteză, evaluare finală două ore Evaluare
(S35: 13-17 iunie finală
2016;
S36: 20-24 iunie
2016)

Profesor, ___________________

14

S-ar putea să vă placă și