Sunteți pe pagina 1din 46

CUPRINS

CAP.I. Sinteze cu privire la Standardul International de Contabilitate 2 (IAS 2)


– Contabilitatea stocurilor –

CAP.II. Auditul stocurilor – aspecte procedurale


2.1. Cadrul general pentru auditul stocurilor
2.2. Standardul International de Audit 800 – Raportul auditorului asupra misiunilor de audit
cu scop special

CAP.III. Studiu de caz – Auditul ciclului stocuri – depozitare la S.C. “Mureseni” S.A.
3.1. Prezentarea firmei S.C.”Mureşeni” S.A.
3.2. Scrisoare de misiune pentru efectuarea auditului privind stocurile
3.3. Scrisoare de confirmare a declaraţiilor
3.4. Planificarea auditului privind stocurile
3.5. Procedurile de audit a stocurilor

Raportul auditorului
CAPITOLUL I

SINTEZE CU PRIVIRE LA IAS 2 - CONTABILITATEA STOCURILOR

Obiectivul IAS 2 este stabilirea şi tratarea la maxim de acurateţe a tuturor stocurilor care
sunt active. In acest sens stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mică dintre costul istoric şi
valoarea netă realizabilă, problema fundamentală fiind legată de calcularea costului stocurilor, care
vor trebui recunoscute ca active şi reportate până când veniturile aferente sunt recunoscute
(conceptul conectării veniturilor cu cheltuielile).
IAS 2 dă indicaţii în ceea ce priveşte normele de bază cu privire la modul de determinare a
costului stocurilor ce urmeză a fi reportat în bilanţ precum şi de recunoaştere ulterioară ca o
cheltuială, incluzând orice reducere a valorii contabile la valoarea netă realizabilă. Aceasta nu se
aplică stocurilor de animale vii, produselor agricole şi forestiere, minereurilor în cazul în care
acestea sunt evaluate la valoarea netă realizabilă (conform practicii în domeniu).
Principiile/ politicile contabile trebuie să ţină cont de faptul că stocurile trebuie evaluate la
valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă, in concordanţă cu principiul
prudenţei.
Costul bunurilor cuprinde toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte
elementele costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul curent:
• costuri aferente achiziţiei, cum ar fi preţul de achiziţie şi taxele de import;
• costuri aferente prelucrării, şi anume: manopera directă, costuri aferente regiei de producţie
(regia variabilă de producţie, regia fixă de producţie alocată la capacitatea normala de
producţie).
• alte costuri, cum ar fi de proiectare, de îndatorare, etc.
Pentru măsurarea costului stocurilor pot fi utilizate următoarele tehnici:
• costul actual;
• metoda costului standard, care ia în considerare nivelurile normale ale materialelor şi
consumabilelor, manoperei şi capacităţii de producţie, revizuiri periodice pentru a aproxima
costurile actuale.
• metoda preţului cu amanuntul care este folosită atunci când nu se pot utiliza costurile
actuale, reduce valoarea vânzărilor cu valoarea marjei brute pentru a calcula costul,
procentul mediu este utilizat pentru fiecare grupă omogenă de elemente, ia în considerare
preţurile sub nivelul pieţei.
Costul actual al stocurilor poate fi calculat utilizând urmatoarele formule de determinare a
2
costului:
• identificarea specifică;
• costul mediu ponderat;
• FIFO;
• LIFO.
Valoarea realizabilă netă este pretul de vânzare estimat, mai putin costurile estimate pentru
finalizarea bunului şi a costurilor necesare vânzării. Aceste estimări se bazează pe cele mai credibile
dovezi în momentul în care are loc estimarea. La momentul estimării, se ia în considerare, de
asemenea, scopul pentru care stocurile sunt deţinute. Valoarea stocurilor este, de obicei, diminuată
până la valoarea realizabilă netă pe baza urmatoarelor principii:
• element cu element;similare sunt, de regulă, grupate;
• fiecare serviciu este tratat ca element separat.
Concordanţa cu IAS-urile trebuie concretizată prin înţelegerea definiţiilor pe care le dă acest
standard în ceea ce priveşte stocurile.
Stocul este definit a fi reprezentat de toate activele obţinute în scopul revânzării pentru
desfăşurarea normală a activităţii, inclusiv terenuri şi mijloace fixe. Un activ achiziţionat în alte
scopuri decât vânzarea în desfăşurarea normală a activităţii nu devine stoc în baza unei decizii
ulterioare de vânzare a acestuia. Stocul furnizorilor de servicii include costul atras de serviciile
oferite dar pentru care au fost recunoscute veniturile aferente, chiar dacă acestea se impune să fie la
un nivel minimal in conformitate cu IAS 18 - Venituri, ce prevede ca veniturile obţinute din servicii
să fie recunoscute pe baza metodei gradului de finalizare.
Costul stocului cuprinde costul tuturor materialelor care intră direct în procesul de producţie
al acestuia precum şi costurile de transformare a acelor materiale în produsul ce urmează a fi
vândut. Costurile materiale directe cuprind, în plus faţă de costul de cumpărare, toate costurile
necesare aducerii acestora în condiţia şi amplasarea lor curentă, inclusiv costurile de transport, taxe
vamale de import, costuri de asigurare, depozitare şi manipulare, reducerile făcute pentru discount-
urile comerciale, rabaturile precum şi alte elemente similare.
Costurile de regie trebuie alocate pe stocuri. Metodele costului direct, ce tratează cheltuielile
de regie ca un cost aferent perioadei, nu sunt permise. Alocarea regiei fixe trebuie să se facă pe baza
capacităţii normale (Capacitatea normală reprezintă producţia prognozată a fi realizată în medie pe
parcursul a câteva perioade de timp în anumite condiţii preconizate, care nu înseamnă neapărat
capacitatea totală de producţie a unei facilităţi, sau eventual ceva apropiat de capacitatea totală,
capacitatea normală fiind în general mai mică decât capacitatea totală). In standard nu se specifică
numărul perioadelor de timp ce urmează a fi luate în considerare, aceasta reprezentând o problemă
de raţionament ce trebuie să ia în considerare natura intreprinderii, precum şi factori cum ar fi
3
efectele ciclice, ciclul de viaţa al produsului, precum şi acurateţea prognozelor. Capacitatea normală
trebuie să fie realistă, fără a se constitui într-un reper care trebuie atins. Costurile cu regia variabilă
de producţie sunt alocate pe fiecare unitate de produs pe baza producţiei reale. Costurile cu regia
nealocate sunt trecute pe cheltuieli în perioada de exerciţiu în care apar.
IAS 2 prevede ca unele cantităţi neobişnuite de materiale pierdute în procesul de producţie
(rebuturi), forţa de munca sau alte costuri de producţie trebuie înregistrate pe cheltuieli la momentul
apariţiei, şi nu incluse în costul stocului. In plus, trebuie să se ţina cont de faptul că valorile normale
de rebuturi sau pierderi sunt incluse în mod corespunzator în stoc ca parte a costului de obţinere a
unităţilor de produs ce urmeaza a fi generate.
Tot el permite capitalizarea cheltuielilor de depozitare numai în cazul în care depozitarea
este necesară în procesul de producţie anterior unei viitoare faze de producţie.
Ca tehnici de măsurare a costurilor există mai multe metode. Metoda cu amănuntul (folosita
în comerţul cu amănuntul) constituie o metodă acceptabilă de măsurare a costului şi este prevazută
de IAS 2 dar care nu tratează în profunzime multitudinea problemelor pe care le implică aplicarea
acestei metode.
Ca formule de determinare a costului, IAS 2 solicită utilizarea unei identificări specifice
pentru alocarea costurilor pe stocuri a elementelor ce nu sunt în mod obişnuit fungibile, şi a
bunurilor şi serviciilor produse şi separate pentru anumite proiecte. Pentru producţia pe bază de
comandă sau contract, unităţile sau loturile de stoc sunt adesea identificabile şi specifice. Costurile
sunt alocabile pe anumite activităţi şi loturi iar cea mai corespunzătoare metodă de corelare a
costurilor cu veniturile rezultă din identificarea costurilor asociate în mod specific cu fiecare
activitate sau lot, atât pentru partea din stoc cât şi pentru cea vândută. Cu toate acestea utilizarea
metodei identificării specifice, în această circumstanţă, nu este cerută de standardele naţionale din
unele ţări, atunci când o altă metodă este considerată a fi mai corespunzătoare. IAS 2 nu permite o
astfel de alegere şi solicită utilizarea metodei identificării specifice în conditiile descrise.
Pentru toate tipurile de stoc (cu exceptia celor prevazute de IAS 2) tratamentul de bază îl
constituie metoda mediei ponderate sau FIFO, iar metoda LIFO constituie tratamentul alternativ
permis.
Reducerea valorilor conatbile la valoarea realizabilă netă poate fi necesară datorită scăderii
preţurilor de vânzare, sau datorită creşterii costurilor de finalizare sau costurilor directe de vânzare.
In plus, este posibil ca unele produse să se fi deteriorat sau altele să fi fost deţinute în cantităţi ce nu
se preconizează a fi vândute într-o perioadă de timp rezonabilă. In aceste conditii, valoarea
contabilă a stocurilor trebuie scăzută sub nivelul costului la valoarea ce se preconizează a fi
recuperată din vânzarea acestora.
Valoarea realizabilă netă trebuie determinată având la bază condiţiile existente la data

4
încheierii bilanţului. Aceasta evaluare, totuşi, necesită exercitarea raţionamentului profesional. Prin
urmare trebuie avute în vedere toate informaţiile disponibile, inclusiv modificările ulterioare ale
preţurilor de vânzare sau costurilor.
IAS 2 solicită ca o reducere a valorii contabile la valoarea realizabilă netă luată într-o
perioadă anterioară să fie stornată atunci când condiţiile ce au constituit motivul reducerii valorii
contabile au încetat să existe. In cazul mărfurilor sau altor produse finite, ori servicii ce sunt subiect
al unor frecvente fluctuaţii de piaţă, această practică ar putea avea ca rezultat oscilaţii dramatice ale
rezultatelor activităţii de exploatare numai din câştigurile şi pierderile nerealizate. Tot IAS 2 solicită
prezentarea de informaţii privind reducerile valorii contabile semnificative ce au fost stornate în
perioada de exerciţiu şi condiţiile aferente acestora.
Alocarea costurilor generale fixe se face în baza capacităţii normale a spaţiilor de producţie.
Deci, situaţiile financiare trebuie să prezinte următoarele informaţii:
• politicile contabile, inclusiv formulele utilizate pentru determinarea costului;
• valoarea contabila totală a stocurilor şi valoarea contabilă a fiecarei categorii de stocuri;
• valoarea stocurilor înregistrate la valoarea realizabilă netă;
• valoarea oricăror diminuări şi stornări ale diminuării valorii stocurilor;
• circumstanţele/ evenimentele care au condus la stornarea diminuării valorii stocurilor;
• stocurile gajate în contul datoriilor;
• valoarea contabilă a diminuării valorii până la valoarea realizabilă netă dacă aceasta este
semnificativă ca mărime, incidenţa sau natura;
• costurile stocurilor recunoscute drept cheltuială sau costurile de exploatare imputabile
veniturilor din activitaţile curente, clasificate după natura lor şi considerate cheltuială;

5
CAPITOLUL II

AUDITUL STOCURILOR – ASPECTE PROCEDURALE


2.1. CADRUL GENERAL PENTRU AUDITUL STOCURILOR

"Auditul financiar este o examinare profesională independentă a situaţiilor financiare anuale


ale unei entităţi în scopul formulării unei opinii de audit."
Pentru abordarea unitară a auditului, sunt utilizate mai multe standarde:
• Standardele de Audit IFAC - International Federation of Accountant (Federatia
Internationala a Contabililor)
• Standardele de Audit INTOSAI
• Liniile directoare ale UE pentru aplicarea Standardelor de Audit INTOSAI
• Standardele Nationale de Audit (Camera Auditorilor din Romania a hotarât asimilarea
Standardelor de Audit IFAC - International Federation of Accountant )
Standardele de audit sunt grupate pe clase şi stabilesc cadrul general pentru audit. Acestea includ:
Planificarea, controlul şi ţinerea evidenţei
Auditorul trebuie să planifice, să controleze ăi să ţină evidenţa activităţii sale în mod
corespunzător.
Probele de audit
Auditorul trebuie să obţină suficiente probe de audit pentru a-i permite să tragă concluzii
rezonabile pe baza lor.
Raportarea
Raportul de audit trebuie să cuprindă o exprimare clară a opiniei pe baza evaluării
concluziilor trase conform probelor obţinute în cursul auditului.
Planificarea, controlul si ţinerea evidenţei
Auditorul trebuie să înţeleagă particularităţile sectorului de activitate al entităţii auditate sub
aspectul naturii activităţii, al organizării şi al metodelor operaţionale utilizate în sectorul de
activitate respectiv.
Planificarea
Pentru a realiza planificarea activităţii de audit, auditorul trebuie sa determine modul
specific de abordare a auditului pentru fiecare client şi să documenteze acest lucru.
Pentru a determina modul de abordare a auditului, auditorul trebuie să evalueze în primul
rând riscul de audit al entităţii. Pentru aceasta, auditorul ia în considerare riscurile inerente pentru
întreaga entitate şi pentru domeniile specifice şi semnificative ale entităţii (active, pasive, venituri şi

6
cheltuieli).
O dată identificat riscul, auditorul va trebui sa determine mărimea eşantionului. Aceasta
poate fi determinată pe baza raţionamentului profesional, adică de către fiecare practician pe baza
unor factori cunoscuţi la momentul respectiv sau prin utilizarea unui model bazat pe risc.
Controlul activităţii de audit
Indiferent de mărimea firmei care execută auditul, trebuie aplicate anumite proceduri pentru
a controla modul de efectuare a activităţii de audit. Deşi structurile manageriale variază în funcţie
de mărimea firmei de audit, este important ca auditorul care întocmeşte raportul să fie convins că
munca desfăşurată se situează la un standard acceptabil. Conducerea şi supravegherea personalului
de audit, precum şi verificarea activităţii acestuia sunt de aceea foarte importante. Percepţia pe care
o persoană responsabilă de angajament o are despre nivelul profesional al personalului implicat în
efectuarea auditului şi complexitatea angajamentulul vor determina gradul şi nivelul controlului
executat de responsabilul misiunii de audit.
Documentaţia de audit
Calitatea documentelor de lucru determină calitatea auditului prin furnizarea probelor asupra
activităţii desfăşurate şi a concluziilor trase. "testul suprem" al calităţii documentaţiei este dat de
situaţia în care un auditor cu experienţă, fără legături anterioare cu angajamentul respectiv, va putea
evalua, pornind de la documentele de lucru, ceea ce s-a facut şi baza pe care s-au tras concluziile.
Auditorul trebuie să utilizeze raţionamentul său profesional pentru a determina volumul
probelor de audit necesare angajamentului respectiv, iar aceasta va depinde de factori precum
cunoaşterea de către auditor a clientului şi a sectorului în care acesta îsi desfaşoara activitatea,
evaluarea riscului şi disponibilitatea pentru alegerea probelor de audit. Probele pot fi obţinute
utilizând una dintre următoarele tehnici:
Inspecţia - revizuirea şi examinarea înregistrărilor, documentelor sau activelor materializate
Observaţia - asistarea la o operaţie sau la unele proceduri în timp ce acestea se derulează
Investigaţia şi confirmarea - obţinerea de informaţii din surse din afara entităţii auditate, cum ar fi
băncile, furnizorii şi clientii, precum şi din interiorul entitătii auditate,
de la conducere şi angajaţi
Ca1culul - verificarea exactităţii matematice a înregistrărilor contabile sau efectuarea de calcule
independente
Proceduri analitice - analizarea corelaţiilor dintre datele financiare din cadrul aceleiaşi perioade
sau din perioade diferite
Rezultatul final al activităţii de audit constă în elaborarea sau aprobarea de către auditorul
coordonator a unui raport de audit corespunzător asupra situaţiilor financiare, pe baza rezultatelor şi
a concluziilor obţinute, în care opinia este clar exprimată.

7
Auditorii au obligaţia legală de a efectua un raport pentru acţionari asupra conturilor
examinate de ei şi asupra bilanţului şi contului de profit şi pierderi.
Raportul auditorilor trebuie să stabilească dacă, în opinia auditorului, situaţiile financiare
oferă o situaţie fidelă a poziţiei financiare a societăţii la data raportării, a rezultatelor activităţii ei şi
a fluxurilor pentru perioada auditată, în concordanţă cu reglementările în vigoare.

2.2. STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 800 - RAPORTUL AUDITORULUI


ASUPRA MISIUNILOR DE AUDIT CU SCOP SPECIAL
Obiectivul unui angajament de audit al situaţiilor financiare este de a da posibilitatea
auditorului să exprime o opinie cu privire la situaţiile financiare, dacă acestea au fost întocmite , sub
toate aspectele semnificative , în conformitate cu un cadru aplicabil de raportare financiară.
Auditorul trebuie să desfăşoare un angajament de audit în conformitate cu Standardele
Internaţionale de Audit (ISA). Acestea conţin principii de bază şi proceduri esenţiale , împreună cu
recomandări aferente, sub forma unor materiale explicative.
Procedurile de audit cerute pentru desfăşurarea unui angajament de audit în conformitate cu
ISA trebuie să fie determinate de către auditor, luând în considerare cerinţele ISA , ale
organismelor profesionale relevante , cerinţele legislative şi de reglementare şi , acolo unde este
adecvat, cerinţele prevăzute în termenii angajamentului de audit şi cerinţele de raportare.
Un audit este destinat să ofere o certificare rezonabilă că situaţiile financiare, considerate în
totalitatea lor, nu conţin denaturări semnificative.
Activitatea desfăşurată de auditor în scopul formării unei opinii, se bazează şi pe
raţionament profesional.
Auditorul trebuie să planifice şi să desfăşoare angajamentul de audit astfel încât să reducă
riscul de audit până la un nivel acceptabil de scăzut care să fie consecvent cu obiectivul unui audit.
Efectuarea unui audit presupune cunoaşterea clientului (entităţii auditate), a sectorului
economic şi industrial în cadrul căruia operează entitatea. Auditorul trebuie să se asigure că are
cunoştinţe la zi despre activitatea societaţii, că are o evidenţă corăspunzătoare a sistemului contabil
şi stăpâneşte ândeajuns mediul respectiv, pentru a putea stabili o abordare adecvată a auditului.
Standardul care sta la baza acestei lucrări este Standardul Internaţional de Audit 800
„Raportul Auditorului asupra misiunilor de audit cu scop special”.
Scopul acestui Standard Internaţional de Audit este de a stabili reguli şi de a oferi
recomandări în legatură cu angajamentele de audit cu scop special, ce includ:
• Situaţii financiare întocmite în concordanţă cu o bază cuprinzătoare de raportare
contabilă diferit de Standardele Internaţionale de Contabilitate sau standarde
naţionale.

8
• Conturi specificate , elemente ale conturilor sau elemente dintr-o situaţie financiară,
în continuare denumite rapoarte asupra unei componente a situaţiilor financiare.
• Conformitatea cu contractele
• Situaţii financiare simplificate
Acest standard nu se aplică în cazul angajamentelor de revizuire, a celor privind procedurile
convenite sau în cazul angajamentelor de elaborare.
Auditorul trebuie să revizuiască şi să evalueze concluziile rezultate din probele de audit
obţinute în timpul angajamentului de audit cu scop special, ca bază pentru exprimarea unei opinii.
Raportul trebuie să conţină o exprimare clară a opiniei , în scris.
Înainte de acceptarea unui angajament de audit cu scop special, auditorul trebuie să se
asigure că există un acord cu clientul în ceea e priveşte natura exactă a angajamentului , forma şi
conţinutul raportului ce va fi emis.
În planificarea activităţii de audit, auditorul trebuie să înţeleagă clar scopul pentru care se
vor folosi informaţiile asupra cărora se raportează şi să ştie cine le va folosi.
Pentru a evita posibilitatea ca raportul de audit să fie folosit în alte scopuri decât cele
prevăzute , auditorul poate să indice în raport scopul pentru care acesta este întocmit şi orice
restricţii privind distribuirea şi utilizarea acestuia.
Raportul auditorului asupra unui angajament de audit cu scop special, cu excepţia unui
raport asupra situaţiilor financiare simplificate, trebuie să includă următoarele elemente de bază, de
obicei în următoarea ordine:
• Titlu
• Destinatar
• Un paragraf de deschidere sau introductiv
- identificarea informaţiilor financiare auditate
- o declaraţie cu privire la responsabilitatea conducerii entităţii şi la responsabilităţile
auditorului
• Un paragraf privind aria de aplicabilitate a angajamentului
- se va face referire la ISA aplicabile angajamentelor de audit cu scop special sau la
standardele sau practicile naţionale relevante
- se va descrie activitatea de audit desfăşurată de auditor pe durata angajamentului
• Un paragraf de opinie ce conţine exprimarea opiniei asupra
informaţiilor financiare
• Data raportului
• Adresa auditorului
• Semnătura auditorului
9
Atunci când informaţiile asupra cărora auditorul a fost solicitat să raporteze se bazează pe
prevederi ale unui contract , auditorul trebuie să analizeze dacă managementul a formulat
interpretări semnificative ale contractului pentru intocmirea informaţiilor.
O interpretare este semnificativă , atunci când adoptarea unei alte interpretări rezonabile ar fi
produs o diferenţă semnificativă în informaţiile financiare.
Auditorul trebuie să analizeze dacă interpretările semnificative ale unui contract pe care se
bazează informaţiile financiare sunt prezentate în mod clar în informaţiile financiare.
Rapoartele asupra situaţiilor financiare pot fi întocmite în conformitate cu o bază
cuprinzătoare de raportare contabilă diferită de Standardele Internaţionale de Contabilitate sau
standarde naţionale.
O bază cuprinzătoare de raportare contabilă include un set de criterii utilizate la întocmirea
situaţiilor financiare care se aplică tuturor elementelor semnificative şi care au un suport substanţial.
Situaţiile financiare pot fi întocmite pentru un scop special în concordanţă cu o bază
cuprinzătoare de raportare contabilă, altul decât Standardele Internaţionale de Contabilitate sau
standardele naţionale relevante.
Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare întocmite în concordanţă cu o altă bază
cuprinzătoare de raportare contabilă trebuie să includă o declaraţie care să indice baza contabilă
folosită sau să facă trimitere la nota din situaţiile financiare în care este prezentată această
informaţie.
Opinia trebuie să stabilească dacă situaţiile financiare sunt întocmite , sub toate aspectele
semnificative, în conformitate cu baza contabilă identificată.
Auditorului i se poate solicita să exprime o opinie asupra uneia dintre componentele
situaţiilor financiare , de exemplu asupra stocurilor. Acest tip de angajament poate fi desfăşurat ca
un angajament separat sau în legătură cu auditul situaţiilor financiare ale entităţii. Astfel, auditorul
va exprima o opinie numai în ce priveşte întocmirea , sub toate aspectele semnificative, a
componentei auditate în conformitate cu baza contabilă identificată.
La determinarea ariei de aplicabilitate a angajamentului , auditorul trebuie să analizeze acele
elemente din situaţiile financiare care sunt corelate şi care ar putea afecta în mod semnificativ
informaţiile asupra cărora trebuie să exprime opinia de audit.
Auditorul trebuie să analizeze conceptul de prag de semnificaţie în raport cu componenta
situaţiilor financiare asupra căreia se face raportarea.
Raportul auditorului asupra unei componente a situaţiilor financiare trebuie să includă o
declaraţie care să indice baza contabilă în conformitate cu care care componenta este prezentată sau
să facă trimitere la un acord care specifică baza.
Opinia trebuie să exprime dacă acea componentă este întocmită sub toate aspectele

10
semnificative , în concordanţă cu baza contabilă identificată.

CAPITOLUL III
AUDITUL CICLULUI STOCURI – DEPOZITARE. STUDIU DE CAZ LA SC
„MUREŞENI” SA

3.1. PREZENTAREA FIRMEI

SC „MUREŞENI” SA îşi are sediul în Târgu Mureş, Str. Gheorghe Doja Nr.193 şi are ca
activitate de bază producerea şi desfacerea cărămizilor , având codul CAEN nr.2640 „Fabricarea
cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii din argilă arsă”
Forma juridică : S.A.
Forma de proprietate : privată
SC MUREŞENI SA este înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie în Registrul
Comerţului sub nr.J26 / 131 / 1991, având Codul Fiscal RO 1201495.
Fabrica a luat fiinţă în anul 1890 sub denumirea „Fabrica de cărămizi şi ţigle Mureşeni”,
având o tradiţie de 117 ani în producerea de cărămizi şi blocuri ceramice.
În anul 1990 s-a desprins de IPC Sighişoara devenind întreprindere independentă, sub
denumirea de „Întreprinderea de produse ceramice Mureşeni”, iar în urma reorganizării conform
Legii nr.15/1990, H.G.R.nr.1224/23.11.1990 , a devenit societate pe acţiuni.
In urma subscrierii certificatelor şi cupoanelor de privatizare şi a vânzării pachetului
majoritar de acţiuni deţinut de FPS, în anul 1998 a fost finalizată privatizarea societăţii.
În urma investiţiilor făcute de acţionarul majoritar dl. Kronberger Petrică, s-au creat condiţii
optime pentru producerea de cărămizi cu un înalt nivel de calitate, astfel reuşindu-se ca produsele
societăţii să fie căutate şi apreciate pe piaţă.

3.2. SCRISOARE DE MISIUNE PENTRU EFECTUAREA AUDITULUI . Către Consiliul de


Administraţie a S.C. „ Mureşeni” S.A.
Dumneavoastră a-ţi cerut ca noi să efectuăm auditul situaţiei conturilor de trezorerie şi a
creditelor pe termen lung pentru exerciţiul financiar care se încheie la această dată. Suntem încântaţi
să vă confirmăm acceptarea misiunii prin conţinutul acestei scrisori. Auditul pe care îl vom efectua
va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastră asupra situaţiei conturilor de trezorerie
şi a creditelor pe termen lung .
Noi ne vom desfăşura activitatea de audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de

11
Audit. Aceste standarde cer ca noi să planificăm şi să efectuăm auditul, cu scopul de a obţine o
asigurare rezonabilă că situaţia privind conturile de trezorerie şi creditele pe termen lung nu conţin
denaturări semnificative. Un audit include examinarea, pe bază de teste, a dovezilor privind valorile
şi prezentările de informaţii din situaţiile financiare.
Datorită caracteristicii de test şi a altor limitări inerente ale oricărui sistem contabil şi de
control intern, există un risc inevitabil ca unele denaturări semnificative să rămână nedescoperite.
Vă reamintim că responsabilitatea pentru întocmirea şi prezentarea adecvată a situaţiei
privind conturile de trezorerie şi a creditelor pe termen lung, este a conducerii societăţii. Aceasta
include menţinerea înregistrărilor contabile adecvate şi controlul intern, selectarea şi aplicarea
politicilor contabile. Ca parte a procesului de audit vom cere din partea conducerii confirmarea
scrisă privind declaraţiile făcute nouă în legătură cu auditul.
Aşteptăm cu nerăbdare colaborarea cu echipa dumneavoastră şi credem că aceasta ne va
pune la dispoziţie orice înregistrări, documentaţii şi alte informaţii care ne vor fi necesare în
efectuarea auditului. Onorariul nostru, care va fi facturat pe măsură ce ne desfăşurăm activitatea, se
calculează pe baza timpului efectiv lucrat plus cheltuieli ce vor fi decontate pe măsură ce vor fi
efectuate.
Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi exemplarul ataşat acestei scrisori pentru a ne arăta că
scrisoarea este conformă cu înţelegerea dumneavoastră în legătură cu efectuarea auditului asupra
situaţiei conturilor de trezorerie şi a creditelor pe termen lung.
3.3. SCRISOARE DE CONFIRMARE A DECLARAŢIILOR

SC “MUREŞENI” SA
Stimaţi domni,
Prin prezenta confirmăm, în cunoştinţă de cauză şi cu bună credinţă, după o consultare
adecvată cu alţi directori şi reprezentanţi ai companiei, următoarele declaraţii date devs. În legătură
cu auditul situaţiilor financiare ale societăţii, efectuat de dvs. Pentru exerciţiul financiar încheiat la
31.12.2007
Recunoaştem, în calitate de administratori, responsabilităţile noastre în baza legislaţiei în
vigoare privind întocmirea situaţiilor financiare care să prezinte o imagine fidelă şi efectuarea unor
declaraţii corecte către dvs.
Toate înregistrările contabile v+au fost puse la dispoziţie pentru audit şi toate tranzacţiile
efectuate de companie au fost reflectate şi evidenţiate corespunzător în înregistrările contabile.
Toate celelalte înregistrări şi informaţii aferente, inclusiv procesele – verbale ale tuturor
întâlnirilor conducerii şi ale acţionarilor, v-au fost puse la dispoziţie.
Compania nu a încheiat în cursul perioadei nici un contract, înţelegere sau tranzacţie prin
care să acorde facilităţi de credit pentru administratori sau să garanteze astfel de credite.
Nu au existat evenimente postbilanţiere care să facă necesară revizuirea cifrelor incluse în
12
situaţiile financiare sau includerea unei note în acest sens.
Întocmită de consiliul de administraţie la şedinţa din 10.01.2008
Preşedinte al consiliului de administraţie Director economic
Kronberger Petrică Gavri Teodor

DECLARAŢIE
La 31.12.2007 s-au întocmit situaţiile financiare pentru:
Persoana juridică: SC „MUREŞENI” SA
Judeţul: MUREŞ
Adresa: TÂRGU MUREŞ, Str. GHEORGHE DOJA Nr.193
Nr. Din Registrul Comerţului: J26 / 131 / 1991
Forma de proprietate: Societate comercială pe acţiuni
Activitatea preponderentă: CAEN 2640 - „Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru
construcţii din argilă arsă”
Cod de identificare fiscală: RO 1201495
Administratorul societăţii, KRONBERGER PETRICĂ, îşi asumă răspunderea pentru
întocmirea situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2007 şi confirmă că:
a.) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu
reglementările contabile aplicabile
b.) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei
financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată
c.) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate
Semnătura
KRONBERGER PETRICĂ
3.4. PLANIFICAREA AUDITULUI PRIVIND STOCURILE

Client: SC MURESENI SA Referinţa D


PLANIFICAREA AUDITULUI

Intocmit de: I.E. Data:


STOCURI
Exercitiu incheiat la 31.12.2007 Revizuit de: S.M. 15.01.08

Etape Ref. Perioada Iniţiale


A1 Selectarea echipei care va efectua auditul; Ref. 15.01.08 I.E.
Asigurarea că echipa are cunoştinţe la zi despre activitatea
A2 societăţii; Ref. 16.01.08 I.E.
Asigurarea că echipa are o evidenţă corespunzătoare a sistemului
contabil şi stăpâneşte îndeajuns mediul respectiv pentru a putea
A3 stabili o abordare adecvată a auditului; Ref. 16.01.08 I.E.
A4 Listarea din programul de contabilitate a balanţelor de verificare, a Ref. 16.01.08 I.E.

13
cărţilor mari cu datele necesare întocmirii auditului;
A5 Documentarea echipei cu informaţii generale privind societatea; Ref. 17.01.08 I.E.
Întocmirea tabelelor cu informaţii financiare necesare analizării
18.01.08
A6 conturilor de stocuri; Ref. 16.02.08 I.E.
Efectuarea inventarului privind stocurile, intocmirea declaraţiei
18.01.08
A7 gestionarului, precum şi a procesului verbal de inventar; Ref. 16.02.08 I.E.
Întocmirea şi expedierea formularelor standard pentru confirmarea
de către clienţi a stocurilor aflate în custodie la SC MURESENI
18.01.08
A8 SA Ref. 16.02.08 I.E.
Analizarea şi confruntarea informaţilor dobândite din toate sursele
18.01.08
A9 posibile; Ref. 16.02.08 I.E.
Formularea unei opinii privind auditul efectuat asupra conturilor
A10 de stocuri, a S.C. MURESENI S.A.; Ref. 17.02.08 I.E.

Referinţa D
Client:SC MURESENI SA BUGET DE AUDIT
Intocmit de: I.E. Data:
STOCURI
Exercitiu incheiat la 31.12.2006 Revizuit de: S.M. 15.01.08
BUGET DE AUDIT 2005 2006 2008
PRIVIND STOCURILE zile zile zile
PLANIFICARE 3 3 3
MATERII PRIME 2 3 1
MATERIALE AUXILIARE 3 2 3
COMBUSTIBILI 1 1 2
PIESE DE SCHIMB 3 2 3
ALTE MATERIALE CONSUMABILE 1 2 1
OBIECTE DE INVENTAR 3 3 3
PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE 0 2 0
SEMIFABRICATE 1 1 1
PRODUSE FINITE 3 2 4
MARFURI 2 3 2
AMBALAJE 1 1 1
FINALIZARE 5 5 5
TOTAL 28 30 29
CONCLUZIE
Diferenta de ore nu este semnificativa , astfel nu necesita explicatii suplimentare

3.5. PROCEDURILE DE AUDIT AL STOCURILOR

Client: SC MURESENI SA Referinţa D1


LISTA CONTURILOR DE VERIFICAT

Intocmit de: I.E. Data:


STOCURI
Exercitiu incheiat la 31.12.2007 Revizuit de: S.M. 16.01.08

CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE


14
CLASA 3
MATERII PRIME
MATERIALE AUXILIARE
COMBUSTIBILI
PIESE DE SCHIMB
ALTE MATERIALE CONSUMABILE
OBIECTE DE INVENTAR
PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE
SEMIFABRICATE
PRODUSE FINITE
MĂRFURI
AMBALAJE

Client: SC MURESENI SA Referinţa D2


PROGRAM DE LUCRU

Intocmit de: I.E. Data:


STOCURI 18.01.08
Exercitiu incheiat la 31.12.2007 Revizuit de: S.M. 16.02.08
OBIECTIVE
Stocurile sunt contabilizate, exista si apartin societatii
Evaluarea stocurilor este corect calculata cu ajutorul metodei FIFO, admisa de catre
reglementarile in vigoare
Separarea exercitiilor este corect inteleasa
Etape Ref.foaie de lucru Viza
1 Stabiliti foaia principala D3

2 Verificati ca soldurile de deschidere ale conturilor D4


de stocuri sunt conforme cu soldurile de inchidere /
din exercitiul precedent D4.a , D4.b

3 Trageti concluzii asupra sectiunii D4.c , D4.d

4 Liste inventar privind stocurile societatii


- productia in curs de executie D5 , D6 , D7
- produse finite D6.a , D7.a
- custodii D7.b
- paleti lemn D6.b , D7.c
- folie ambalaj D6.c , D7.d

5 Selectionati tertii care detin stocuri pentru a le


adresa o cerere de confirmare directa D14

6 Comparati cantitatile de stocuri detinute de catre


terti cu raspunsurile la cererile de confirmare D7.b
directa D14

7 Verificati daca exista bunuri aflate in tranzit Nu exista

8 Comparati documentele de inventariere , situatiile D4.a


de inventar si conturile anuale D7.a , D7.c , D7.d
9 Verificati pe baza de sondaj ca elementele care

15
figureaza pe foile de inventariere cu ocazia D7.a , D7.c , D7.d
inventarului fizic sunt in acord cu elementele ce
figureaza pe situatiile definitive
10 Verificati cantitatile si preturile de achizitie
- materii prime
- materiale consumabile
- obiecte de inventar D8
- marfuri
- ambalaje
11 Verificarea modului de formare a pretului de
vanzare cu amanuntul D9
12 Faceti o trecere in revista comparativa a situatiilor /
de stocuri intre N si N-1 si notati stocurile pentru D10
care evolutia cantitatilor este semnificativa.
13 Faceti o trecere in revista comparativa a situatiilor /
de stocuri intre N si N-1 si notati stocurile pentru D11
care apare o variatie sensibila a pretului unitar

14 Pentru stocurile care au crescut considerabil


de la un exercitiu la altul, asigurati-va ca aceasta
crestere nu se datoreaza dificultatilor de D10
desfacere si ca in consecinta nu este de
prevazut un provizion

15 Verificati prin sondaj exactitatea aritmetica la


fisele de inventar respectiv calculele efectuate
Examinati corecturile efectuate pe documentele Ref.
prezentate

16 Verificati principiului independentei perioadei de D12.a , D12.b


gestionare D12.c , D12.d

Client: SC MURESENI SA STOCURI Referinţa D3


Intocmit de: I.E. Data:
FOAIE PRINCIPALA
Exercitiu incheiat la 31.12.2007 Revizuit de: S.M. 18.01.08

CONTURI REF.FOAIE EXERCITIUL


DE LUCRU N N-1

Stocuri de materii prime, materiale consumabile D4.a , D4.b 703052.06 702355.89


(ct.301+3021+3022+3024+3028)
Obiecte de inventar D4.a , D4.b 30007.32 29947.01
(ct.303)
Productie in curs de executie - 0.00 0.00
(ct.331)
Semifabricate, produse finite, produse reziduale D4.a , D4.b 2368044.26 514853.77
(ct.341+345)
Marfuri D4.a , D4.b 61431.10 2510.90
(ct.371)
Ambalaje D4.a , D4.b 57623.16 71913.18
(ct.381)

STOCURI - TOTAL 3220157.90 1321580.75

16
Simboluri de verificare
Acord balanta N-1 D4.b
Acord balanta N D4.a
Acord dosar de lucru N-1
Acord carte mare N

S-a înregistrat o creştere semnificativă a nivelului stocului de marfă


S-a înregistrat o creştere semnificativă a nivelului stocului de produse finite
Creşterea stocurilor de produse finite sugerează faptul că societatea se află într-o poziţie de
overtrading, încercând să vândă mai mult decât poate piaţa să absoarbă.
Producţia pe stoc , respectiv creşterea creanţelor neîncasate , indică , pe de o parte , faptul că
societatea nu reuşeşte să vândă tot ceea ce produce , iar pe de altă parte , faptul că nu mai încasează
cu aceeaşi ritmicitate ca anul trecut.
Dacă adăugăm la acestea şi lipsa de lichidităţi , putem pune un semn de întrebare în dreptul
stării de sănătate economică a societăţii.

17
Client: SC MURESENI SA Referinţa D4
TABEL SINTETIC PRIVIND
CRESTERILE SI REDUCERILE
Intocmit de: I.E. Data:
STOCURI
Exercitiu incheiat la 31.12.2007 Revizuit de: S.M. 18.01.08

Cont Denumire Sold final 2006 Sold initial 2007 Sold final 2007 Sold initial 2008

301 MATERII PRIME 5763.31 5763.31 849.70 849.70


3021 MATERIALE AUXILIARE 305307.52 305307.52 373428.79 373428.79
3022 COMBUSTIBILI 9243.25 9243.25 4338.25 4338.25
3024 PIESE DE SCHIMB 379256.10 379256.10 321171.81 321171.81
ALTE MATERIALE
3028 CONSUMABILE 2785.71 2785.71 3263.51 3263.51
303 OBIECTE DE INVENTAR 29947.01 29947.01 30007.32 30007.32
PRODUSE IN CURS DE
331 EXECUTIE 0.00 0.00 0.00 0.00
341 SEMIFABRICATE 45446.15 45446.15 87916.24 87916.24
345 PRODUSE FINITE 469407.62 469407.62 2280128.02 2280128.02
371 MARFURI 2510.90 2510.90 61431.10 61431.10
381 AMBALAJE 71913.18 71913.18 57623.16 57623.16
TOTAL 1321580.75 1321580.75 3220157.90 3220157.90

18
Client
: SC MURESENI SA Referinţa D4.a
BALANTA DE VERIFICARE PENTRU CLASA 3 - 2007

Intocmit de: I.E. Data:


STOCURI
Exercitiu incheiat la 31.12.2007 Revizuit de: S.M. 18.01.08

Cont Denumire Sold initial Rulaj curent Total sume Sold final
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
301 MATERII PRIME 5763.31 0.00 52714.89 57628.50 58478.20 57628.50 849.70 0.00
3021 MATERIALE AUXILIARE 305307.52 0.00 561008.04 492886.77 866315.56 492886.77 373428.79 0.00
3022 COMBUSTIBILI 9243.25 0.00 547733.64 552638.64 556976.89 552638.64 4338.25 0.00
3024 PIESE DE SCHIMB 379256.10 0.00 793872.72 851957.01 1173128.82 851957.01 321171.81 0.00
3028 ALTE MATERIALE CONSUMABILE 2785.71 0.00 55763.74 55285.94 58549.45 55285.94 3263.51 0.00
303 OBIECTE DE INVENTAR 29947.01 0.00 40548.85 40488.54 70495.86 40488.54 30007.32 0.00
331 PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE 0.00 0.00 683891.78 683891.78 683891.78 683891.78 0.00 0.00
341 SEMIFABRICATE 45446.15 0.00 484681.52 442211.43 530127.67 442211.43 87916.24 0.00
345 PRODUSE FINITE 469407.62 0.00 6674110.47 4863390.07 7143518.09 4863390.07 2280128.02 0.00
371 MARFURI 2510.90 0.00 746793.80 687873.60 749304.70 687873.60 61431.10 0.00
381 AMBALAJE 71913.18 0.00 493574.91 507864.93 565488.09 507864.93 57623.16 0.00

TOTAL CLASA 3 1321580.75 0.00 11134694.36 9236117.21 12456275.11 9236117.21 3220157.90 0.00

19
Client
: SC MURESENI SA Referinţa D4.b
BALANTA DE VERIFICARE PENTRU CLASA 3 - 2006

Intocmit de: I.E. Data:


STOCURI
Exercitiu incheiat la 31.12.2007 Revizuit de: S.M. 18.01.08

Cont Denumire Sold initial Rulaj curent Total sume Sold final
Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
301 MATERII PRIME 6410,72 0.00 36399,86 37047,27 42810,58 37047,27 5763.31 0.00
3021 MATERIALE AUXILIARE 253417,86 0.00 557045,7 505156,04 810463,56 505156,04 305307.52 0.00
3022 COMBUSTIBILI 35917,61 0.00 492692,44 519366,80 528610,05 519366,80 9243.25 0.00
3024 PIESE DE SCHIMB 97655,03 0.00 991153,74 709552,67 1088808,77 709552,67 379256.10 0.00
3028 ALTE MATERIALE CONSUMABILE 3370,72 0.00 17309,26 17894,27 20679,98 17894,27 2785.71 0.00
303 OBIECTE DE INVENTAR 27261,94 0.00 49753,39 47068,32 77015,33 47068,32 29947.01 0.00
331 PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE 6773,31 0.00 1714022,75 1720796,06 1720796,06 1720796,06 0.00 0.00
341 SEMIFABRICATE 195071,23 0.00 352139,23 501764,31 547210,46 501764,31 45446.15 0.00
345 PRODUSE FINITE 834557,26 0.00 11840154,50 12205304,14 12674711,76 12205304,14 469407.62 0.00
371 MARFURI 0,00 0.00 40638,57 38127,67 40638,57 38127,67 2510.90 0.00
381 AMBALAJE 13300,46 0.00 839567,48 780954,76 852867,94 780954,76 71913.18 0.00

TOTAL CLASA 3 1473736,14 0.00 16910876,92 17063032,31 18384613,06 17063032,31 1321580.75 0.00

20
Client: SC MURESENI SA Referinţa D4.c
TABEL SINTETIC PRIVIND
CRESTERILE SI REDUCERILE
Intocmit de: I.E. Data:
STOCURI
Exercitiu incheiat la 31.12.2007 Revizuit de: S.M. 19.01.08

Cont Denumire Sold initial Cresteri Reduceri Sold final


301 MATERII PRIME 5763.31 58478.20 57628.50 849.70
3021 MATERIALE AUXILIARE 305307.52 866315.56 492886.77 373428.79
3022 COMBUSTIBILI 9243.25 556976.89 552638.64 4338.25
3024 PIESE DE SCHIMB 379256.10 1173128.82 851957.01 321171.81
3028 ALTE MATERIALE CONSUMABILE 2785.71 58549.45 55285.94 3263.51
303 OBIECTE DE INVENTAR 29947.01 70495.86 40488.54 30007.32
331 PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE 0.00 683891.78 683891.78 0.00
341 SEMIFABRICATE 45446.15 530127.67 442211.43 87916.24
345 PRODUSE FINITE 469407.62 7143518.09 4863390.07 2280128.02
371 MARFURI 2510.90 749304.70 687873.60 61431.10
381 AMBALAJE 71913.18 565488.09 507864.93 57623.16
TOTAL 1321580.75 12456275.11 9236117.21 3220157.90

Client: SC MURESENI SA Referinţa D4.d


TABEL SINTETIC PRIVIND
CRESTERILE SI REDUCERILE
Intocmit de: I.E. Data:
STOCURI
Exercitiu incheiat la 31.12.2007 Revizuit de: S.M. 19.01.08

Cont Denumire Sold initial Sold final Diferenta % Diferenta


301 MATERII PRIME 5763.31 849.70 -4913.61 -85.26%
3021 MATERIALE AUXILIARE 305307.52 373428.79 68121.27 22.31%
3022 COMBUSTIBILI 9243.25 4338.25 -4905.00 -53.07%
3024 PIESE DE SCHIMB 379256.10 321171.81 -58084.29 -15.32%
3028 ALTE MATERIALE CONSUMABILE 2785.71 3263.51 477.80 17.15%
303 OBIECTE DE INVENTAR 29947.01 30007.32 60.31 0.20%
331 PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE 0.00 0.00 0.00 0.00
341 SEMIFABRICATE 45446.15 87916.24 42470.09 93.45%
345 PRODUSE FINITE 469407.62 2280101.55 1810693.93 79.41%
371 MARFURI 2510.90 61431.10 58920.20 2346.58%
381 AMBALAJE 71913.18 57623.16 -14290.02 -19.87%
TOTAL 1321580.75 1409437.50 87856.75 6.65%

21
Nr._______/_____________ Referinţa D5

DECLARATIE DE INVENTAR

1. Subsemnatul(a).........A.B........ gestionar la gestiunea.........X........ prin prezenta declar:


2. Toate bunurile materiale si banesti aflate in gestiunea mea se afla depozitate pe
platforma MURESENI
3. Am in gestiune bunuri apartinand tertilor conform listei de inventariere
4. Nu am cunostinta de existenta unor plusuri sau minusuri in gestiune
5. Nu am in gestiune bunuri nereceptionate sau care trebuie livrate pentru care
s-au intocmit documentele aferente
6. Nu am primit sau eliberat bunuri fara documente legale
7. Nu detin numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate
in gestiunea mea
8. Am (Nu am) documente de primire eliberare care nu au fost operate in evidenta
gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate....................................
9. Ultimul document de intrare in gestiune ...............
10. Ultimul document de iesire din gestiune.................

Data: Semnătura: Comisia:


31.12.2008 A.B. C.D.

22
Referinţa D6

Nr._______/_____________

PROCES VERBAL

Încheiat azi 31.12.2008. cu ocazia inventarierii anuale a produselor finite de către


comisia de inventariere numită prin Decizia nr.66/01.04.2008, formată din ...........şi .................
În urma numărării cantităţilor de produse finite aflate pe platforma Mureseni, au
rezultat următoarele stocuri:

THERMOKRON 5.52 290*240*138 321 paleti * 112 buc. = 35952


THERMOKRON 1.40 240*115*88 247 paleti * 320 buc. = 79040
THERMOKRON 5.21 365*180*138 274 paleti * 105 buc. = 28770
THERMOKRON 7.10 365*180*188 838 paleti * 75 buc. = 62850
THERMOKRON 2.98 240*115*188 193 paleti * 200 buc. = 38600
THERMOKRON 3.22 290*140*138 51 paleti * 144 buc. = 7344
THERMOKRON 4.39 290*140*188 58 paleti * 120 buc. = 6960
THERMOKRON 4.54 365*115*188 164 paleti * 90 buc. = 14760
THERMOKRON 2.19 240*115*138 115 paleti * 240 buc. = 27600
THERMOKRON 2.05 290*140*88 198 paleti * 192 buc. = 38016

Inventarul s-a făcut în prezenţa gestionarului - .................................


Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

GESTIONAR, COMISIA,

23
Nr._______/_____________ Referinţa D7

PROCES VERBAL

Încheiat azi 31.12.2008. cu ocazia inventarierii anuale a produselor finite de către


comisia de inventariere numită prin Decizia nr.66/01.04.2008, formată din ......... şi ..................
În urma numărării cantităţilor de produse finite aflate pe platforma Mureseni, au
rezultat următoarele stocuri:

THERMOKRON 5.52 290*240*138 943 paleti * 112 buc. = 105616


THERMOKRON 1.40 240*115*88 568 paleti * 320 buc. = 181760
THERMOKRON 5.21 365*180*138 763 paleti * 105 buc. = 80115
THERMOKRON 7.10 365*180*188 2294 paleti * 75 buc. = 172050
THERMOKRON 2.98 240*115*188 665 paleti * 200 buc. = 133000
THERMOKRON 3.22 290*140*138 545 paleti * 144 buc. = 78480
THERMOKRON 4.39 290*140*188 884 paleti * 120 buc. = 106080
THERMOKRON 4.54 365*115*188 707 paleti * 90 buc. = 63630
THERMOKRON 2.19 240*115*138 692 paleti * 240 buc. = 166080
THERMOKRON 2.05 290*140*88 564 paleti * 192 buc. = 108288
THERMOKRON FN 240*115*63 1542 paleti * 360 buc. = 555120
THERMOKRON 7.52 290*240*188 2006 paleti * 80 buc. = 160480

CUSTODII:

THERMOKRON 5.52 290*240*138 178 paleti * 112 buc. = 19936


THERMOKRON 7.52 290*240*188 1658 paleti * 80 buc. = 132640
THERMOKRON FN 240*115*63 244 paleti * 360 buc. = 87840
THERMOKRON 5.21 365*180*138 76 paleti * 105 buc. = 7980
THERMOKRON 7.10 365*180*188 77 paleti * 75 buc. = 5775
THERMOKRON 2.98 240*115*188 4 paleti * 200 buc. = 800
THERMOKRON 4.54 365*115*188 11 paleti * 90 buc. = 990
THERMOKRON 2.19 240*115*138 1 paleti * 240 buc. = 240

Inventarul s-a făcut în prezenţa gestionarului - .................................


Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

GESTIONAR, COMISIA,

24
Referinţa D6.a
S.C.MURESENI S.A. Gestiunea: PRODUSE FINITE
Loc de depozitare: MAGAZIA NR.1
LISTA DE INVENTARIERE Data: 31/12/2008

CANTITAT
Nr. Denumirea FN UM I PRET VALOAREA CONTABILA
DIFEREN
crt. bunurilor STOCURI DIFERENTE UNITAR VALOAREA TE
inventariate Faptice Scriptice Plus Minus Plus Minus
1 290*240*138 5.52 buc. 35952 35952 - - 1.80 64713.60 - -
2 240*115*88 1.40 buc. 79040 79040 - - 0.69 54537.60 - -
3 365*180*138 5.21 buc. 28770 28770 - - 1.86 53512.20 - -
4 365*180*188 7.10 buc. 62850 62850 - - 2.39 150211.50 - -
5 240*115*188 2.98 buc. 38600 38600 - - 1.12 43232.00 - -
6 290*140*138 3.22 buc. 7344 7344 - - 1.30 9547.20 - -
7 290*140*188 4.39 buc. 6960 6960 - - 1.58 10996.80 - -
8 365*115*188 4.54 buc. 14760 14760 - - 1.40 20664.00 - -
9 240*115*138 2.19 buc. 27600 27600 - - 0.98 27048.00 - -
10 290*140*88 2.05 buc. 38016 38016 - - 0.92 34974.72 - -
TOTAL 469437.62

Subsemnata ………………. , gestionar la SC MURESENI SA , la gestiunea produse finite , declar ca toate bunurile
materiale si banesti aflate in gestiunea mea au fost inventariate si nu am obiectiuni asupra comisiei de inventariere sau asupra
modului de efectuare a inventarului .

Comisia de inventariere: Gestionar: Contabilitate:


…………………….. ……………………. …………………….

25
Referinţa D7.a
S.C.MURESENI S.A. Gestiunea: PRODUSE FINITE
Loc de depozitare: MAGAZIA NR.1
LISTA DE INVENTARIERE Data: 31/12/2008

CANTITAT VALOAREA
Nr. Denumirea FN UM I PRET CONTABILA
DIFERENT
crt. bunurilor STOCURI DIFERENTE UNITAR VALOAREA E
inventariate Faptice Scriptice Plus Minus Plus Minus
1 290*240*138 5.52 buc. 105616 105616 - - 1.76 185884.16 - -
2 240*115*88 1.40 buc. 181760 181760 - - 0.54 98150.40 - -
3 365*180*138 5.21 buc. 80115 80115 - - 1.80 144207.00 - -
4 365*180*188 7.10 buc. 172050 172050 - - 2.12 364746.00 - -
5 240*115*188 2.98 buc. 133000 133000 - - 1.05 139650.00 - -
6 290*140*138 3.22 buc. 78480 78480 - - 1.24 97315.20 - -
7 290*140*188 4.39 buc. 106080 106080 - - 1.46 154876.80 - -
8 365*115*188 4.54 buc. 63630 63630 - - 1.33 84627.90 - -
9 240*115*138 2.19 buc. 166080 166080 - - 0.78 129542.40 - -
10 290*140*88 2.05 buc. 108288 108288 - - 0.87 94210.56 - -
11 240*115*63 FN buc. 555120 555120 - - 0.77 427442.40 - -
12 290*240*188 7.52 buc. 160480 160480 - - 2.24 359475.20 - -
TOTAL 2280128.02

Subsemnata ………………. , gestionar la SC MURESENI SA , la gestiunea produse finite , declar ca toate bunurile
materiale si banesti aflate in gestiunea mea au fost inventariate si nu am obiectiuni asupra comisiei de inventariere sau asupra
modului de efectuare a inventarului .

Comisia de inventariere: Gestionar: Contabilitate:


…………………….. ……………………. …………………….

26
Referinţa D7.b
S.C.MURESENI S.A. Gestiunea: CUSTODII
Loc de depozitare: MAGAZIA NR.2
LISTA DE INVENTARIERE Data: 31/12/2008

CANTITAT
Nr. Denumirea FN UM I PRET VALOAREA CONTABILA
DIFEREN
crt. bunurilor STOCURI DIFERENTE UNITAR VALOAREA TE
inventariate Faptice Scriptice Plus Minus Plus Minus
1 290*240*138 5.52 buc. 19936 19936 - - 1.80 35884.80 - -
2 290*240*188 7.52 buc. 132640 132640 - - 2.30 305072.00 - -
3 240*115*63 FN buc. 87840 87840 - - 0.88 77299.20 - -
4 365*180*138 5.21 buc. 7980 7980 - - 1.86 14842.80 - -
5 365*180*188 7.10 buc. 5775 5775 - - 2.39 13802.25 - -
6 240*115*188 2.98 buc. 800 800 - - 1.12 896.00 - -
7 365*115*188 4.54 buc. 990 990 - - 1.40 1386.00 - -
8 240*115*138 2.19 buc. 240 240 - - 0.98 235.20 - -
TOTAL 449418.25

Subsemnata ………………. , gestionar la SC MURESENI SA , la gestiunea produse finite , declar ca toate bunurile
materiale si banesti aflate in gestiunea mea au fost inventariate si nu am obiectiuni asupra comisiei de inventariere sau asupra
modului de efectuare a inventarului .

Comisia de inventariere: Gestionar: Contabilitate:


…………………….. ……………………. …………………….

27
Referinţa D6.b
S.C.MURESENI S.A. Gestiunea: PALETI LEMN
Loc de depozitare: MAGAZIA
NR.11
Data: 31/12/2008

LISTA DE INVENTARIERE

Denumirea CANTITAT VALOAREA


Nr. bunurilor I PRET CONTABILA
crt. inventariate UM STOCURI DIFERENTE UNITAR VALOAREA DIFERENTE
Faptice Scriptice Plus Minus Plus Minus

1 Paleti lemn buc. 5233 5233 - - 8.00 41864.00 - -

TOTAL 41864.00

Subsemnata ………………. , gestionar la SC MURESENI SA , la gestiunea produse finite , declar ca toate bunurile
materiale si banesti aflate in gestiunea mea au fost inventariate si nu am obiectiuni asupra comisiei de inventariere sau asupra
modului de efectuare a inventarului .

Comisia de inventariere: Gestionar: Contabilitate:


…………………….. ……………………. …………………….

28
Referinţa D7.c
S.C.MURESENI S.A. Gestiunea: PALETI LEMN
Loc de depozitare: MAGAZIA
NR.11
Data: 31/12/2008

LISTA DE INVENTARIERE

Denumirea CANTITAT VALOAREA


Nr. bunurilor I PRET CONTABILA
crt. inventariate UM STOCURI DIFERENTE UNITAR VALOAREA DIFERENTE
Faptice Scriptice Plus Minus Plus Minus

1 Paleti lemn buc. 2370 2370 - - 10.00 23700.00 - -

TOTAL 23700.00

Subsemnata ………………. , gestionar la SC MURESENI SA , la gestiunea produse finite , declar ca toate bunurile
materiale si banesti aflate in gestiunea mea au fost inventariate si nu am obiectiuni asupra comisiei de inventariere sau asupra
modului de efectuare a inventarului .

Comisia de inventariere: Gestionar: Contabilitate:


…………………….. ……………………. …………………….

29
Referinţa D6.c
S.C.MURESENI S.A. Gestiunea: FOLIE
Loc de depozitare: MAGAZIA
NR.11
Data: 31/12/2008

LISTA DE INVENTARIERE

Denumirea CANTITAT VALOAREA


Nr. bunurilor I PRET CONTABILA
crt. inventariate UM STOCURI DIFERENTE UNITAR VALOAREA DIFERENTE
Faptice Scriptice Plus Minus Plus Minus

1 Folie kg. 3287.21 3287.21 - - 5.00 16436.05 - -

TOTAL 16436.05

Subsemnata ………………. , gestionar la SC MURESENI SA , la gestiunea produse finite , declar ca toate bunurile
materiale si banesti aflate in gestiunea mea au fost inventariate si nu am obiectiuni asupra comisiei de inventariere sau asupra
modului de efectuare a inventarului .

Comisia de inventariere: Gestionar: Contabilitate:


…………………….. ……………………. …………………….

30
Referinţa D7.d
S.C.MURESENI S.A. Gestiunea: FOLIE
Loc de depozitare: MAGAZIA
NR.11
Data: 31/12/2008

LISTA DE INVENTARIERE

Denumirea CANTITAT VALOAREA


Nr. bunurilor I PRET CONTABILA
crt. inventariate UM STOCURI DIFERENTE UNITAR VALOAREA DIFERENTE
Faptice Scriptice Plus Minus Plus Minus

1 Folie kg. 3513.57 3513.57 - - 6.00 21081.42 - -

TOTAL 21081.42

Subsemnata ………………. , gestionar la SC MURESENI SA , la gestiunea produse finite , declar ca toate bunurile
materiale si banesti aflate in gestiunea mea au fost inventariate si nu am obiectiuni asupra comisiei de inventariere sau asupra
modului de efectuare a inventarului .

Comisia de inventariere: Gestionar: Contabilitate:


…………………….. ……………………. …………………….

31
Referinţa D8
301 materii prime

CONT DENUMIRE PRODUS FURNIZOR FACT.NR. DATA NIR UM CANT PU VALOARE

301 CIMENT SALAUTA SRL 1543575 29/03/06 5524 sac 40kg 24.56 265.00 6508.40
301 CIMENT MACON MURES SRL 6133382 25/10/06 6247 vrac (T) 100.00 12.61 1261.00

3021 materiale auxiliare

CONT DENUMIRE PRODUS FURNIZOR FACT.NR. DATA NIR UM CANT PU VALOARE

3021 APA DISTILATA GENERAL AUTO SRL 572348 28/07/06 5951 1.5L*BUC 2.00 1.01 2.02
3021 GARNITURA ALIAT MBO GRUP 5955279 20/11/06 6348 buc. 6.00 19.45 116.70

3022 combustibili

CONT DENUMIRE PRODUS FURNIZOR FACT.NR. DATA NIR UM CANT PU VALOARE

3022 UNSOARE AGIP ROLINE COM SRL 395822 10.02.06 5357 18kg 90.00 12.20 1098.00
3022 MOTORINA PREMIUM PETROM SA 6542788 21/12/06 6466 lt. 37.55 2.65 99.51

3024 piese de schimb

CONT DENUMIRE PRODUS FURNIZOR FACT.NR. DATA NIR UM CANT PU VALOARE

3024 ACUMULATOR 12 V GENERAL AUTO SRL 4433861 09.03.06 5445 buc. 2.00 276.00 552.00
3024 RADIATOR APA GENERAL AUTO SRL 7067820 24/11/06 6367 buc. 1.00 1016.81 1016.81

3028 alte materiale consumabile

32
CONT DENUMIRE PRODUS FURNIZOR FACT.NR. DATA NIR UM CANT PU VALOARE

3028 MATURA AUSTRAL TRADE SRL 9196384 27/01/06 5328 buc. 10.00 3.91 39.10
3028 DOSAR PLIC AUSTRAL TRADE SRL 247765 05.10.06 6169 buc. 165.00 0.49 80.85

303 obiecte de inventar

CONT DENUMIRE PRODUS FURNIZOR FACT.NR. DATA NIR UM CANT PU VALOARE

303 JALUZELE 2M ROMEXPO 3152223 16/03/06 5470 buc. 2.00 28.22 56.44
303 CIZME CAUCIUC SURUB TRADE SRL 4062924 17/03/06 5473 buc. 10.00 15.55 155.50
303 BURGHIU 25.5 METALAG SRL 9661795 27/03/06 5506 buc. 5.00 30.00 150.00
303 CURATATOR PRESA METRO CASH&CARRY 5517810 05.07.06 5867 buc. 1.00 399.00 399.00

371 marfa

CONT DENUMIRE PRODUS FURNIZOR FACT.NR. DATA NIR UM CANT PU VALOARE

371 CARAMIDA PLINA FN SASTUC SA 5886035 27/05/06 4946 buc. 3456 0.98 3386.88
371 CARAMIDA 4.39 SASTUC SA 3913738 27/11/06 5011 buc. 1920 1.74 3340.8

381 ambalaje

CONT DENUMIRE PRODUS FURNIZOR FACT.NR. DATA NIR UM CANT PU VALOARE

381 PALETI LEMN IZOBRID GRUP SRL 280960 24/02/06 5395 buc. 17 20.00 340.00
381 FOLIE SICERAM SA 5344504 14/07/06 5890 buc. 6 23.53 141.18

33
Referinţa D9
NR. FACT.EMISA NR. / DATA CUMPARATOR FR.TVA TVA VALOARE

1 2276820 / 20/01/07 SEBEZAN VASILE 3115.32 591.91 3707.23

2 2276892 / 15/02/07 CONTRANSCOM BENTA SA 1988.80 377.87 2366.67

3 2277023 / 20/03/07 ARAMIS SRL 1740.20 330.64 2070.84

4 2277140 / 06/04/07 ANI CONSTRUCT SRL 113.58 21.58 135.16

5 2277527 / 25/05/07 ASCO GRUP SRL 3978.86 755.98 4734.84

6 2277657 / 12/06/07 VILLAS PRESTCOM SRL 1004.72 190.90 1195.62

7 2278029 / 27/07/07 MACON MURES SRL 1554.56 295.37 1849.93

8 2278120 / 04/08/07 NIRAJ ACE BRAD SRL 1330.08 252.72 1582.80

9 2278954 / 15/09/07 UNIVERSAL CONSTRUCT SA 400 76.00 476.00

10 0129781 / 12/10/07 NORDENLOR PROD COM SRL 2331.84 443.05 2774.89

11 0130710 / 23/11/07 ECO GRUP SRL 4073.60 773.98 4847.58

12 0131104 / 21/12/07 OLD GOLD SRL 1622.32 308.24 1930.56

34
Client: SC MURESENI SA Referinţa D10
TABEL COMPARATIV PRIVIND
CANTITATILE
Intocmit de: I.E. Data:
STOCURI
Exercitiu incheiat la 31.12.2007 Revizuit de: S.M. 09.01.08
Cont Denumire N -1 N Diferenta % Diferenta
301 MATERII PRIME 5763.31 849.70 -4913.61 -85.26%
3021 MATERIALE AUXILIARE 305307.52 373428.79 68121.27 22.31%
3022 COMBUSTIBILI 9243.25 4338.25 -4905.00 -53.07%
3024 PIESE DE SCHIMB 379256.10 321171.81 -58084.29 -15.32%
3028 ALTE MATERIALE CONSUMABILE 2785.71 3263.51 477.80 17.15%
303 OBIECTE DE INVENTAR 29947.01 30007.32 60.31 0.20%
331 PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE 0.00 0.00 0.00 0.00
341 SEMIFABRICATE 45446.15 87916.24 42470.09 93.45%
345 PRODUSE FINITE 469407.62 2280101.55 1810693.93 79.41%
371 MARFURI 2510.90 61431.10 58920.20 2346.58%
381 AMBALAJE 71913.18 57623.16 -14290.02 -19.87%
TOTAL 1321580.75 1409437.50 87856.75 6.65%

SC
MURESENI
Client: SA Referinţa D11
TABEL COMPARATIV PRIVIND
PRETURILE UNITARE
Intocmit de: I.E. Data:
STOCURI
Exercitiu incheiat la 31.12.2007 Revizuit de: S.M. 23.01.08
PRODUSE FINITE N -1 N Diferenta
THERMOKRON 5.52 290*240*138 1,76 1,80 0,04
THERMOKRON 1.40 240*115*88 0,54 0,69 0,15
THERMOKRON 5.21 365*180*138 1,80 1,86 0,06
THERMOKRON 7.10 365*180*188 2,12 2,39 0,27
THERMOKRON 2.98 240*115*188 1,05 1,12 0,07
THERMOKRON 3.22 290*140*138 1,24 1,30 0,06
THERMOKRON 4.39 290*140*188 1,46 1,58 0,12
THERMOKRON 4.54 365*115*188 1,33 1,40 0,07
THERMOKRON 2.19 240*115*138 0,78 0,98 0,20
THERMOKRON 2.05 290*140*88 0,87 0,92 0,05
THERMOKRON FN 240*115*63 0,77 0,84 0,07

35
Referinţa D12.a
ULTIMELE DOCUMENTE DE INTRARE 2007

CONT DENUMIRE DATA NR. DOCUMENT FURNIZOR VALOARE

301 MATERII PRIME 02.11.07 REC.6282 FP. 6568964 MACON MURES SRL 1034.02
3021 MATERIALE AUXILIARE 28/12/07 REC.6474 FP. 8568587 ELKRILA SRL 1251.85
3022 COMBUSTIBILI 31/12/07 REC.6479 FP. 2178066 PETROM SA 2182.09
3024 PIESE DE SCHIMB 28/12/07 REC.6475 FP. 7068070 GENERAL AUTO SRL 870.44
ALTE MATERIALE
3028 CONSUMABILE 28/12/07 REC.8218 FP. 6718136 EMOLA GROUP SRL 260.50
303 OBIECTE DE INVENTAR 18/12/07 REC.6450 FP.4725000 AF.FALATI CRISTIAN 3000.00
PRODUSE IN CURS DE RAPORT DE
331 EXECUTIE 31/12/07 NR.INT.92 PRODUCTIE MURESENI SA 112550.86
341 SEMIFABRICATE 28/12/07 BP.168 BON PREDARE ARGILA MURESENI SA 42465.25
BON PREDARE
345 PRODUSE FINITE 28/12/07 BP.167 CARAMIDA MURESENI SA 114264.00
371 MARFURI 12.12.07 REC.6311 FP. 6644362 SASTUC SA 6766.00
381 AMBALAJE 28/12/07 REC.6478 FP. 5946527 ARHINSTAL SRL 595.00

Înregistrate în 2007 : DA
Perioada corectă : DA
Data întocmirii : 30.01.08

36
Referinţa D12.b
ULTIMELE DOCUMENTE DE IESIRE 2007

CONT DENUMIRE DATA NR. DOCUMENT CLIENT VALOARE

301 MATERII PRIME 27/11/07 BC.616859 BON CONSUM CONSUM INTERN 15.48
3021 MATERIALE AUXILIARE 31/12/07 BC.617008 BON CONSUM CONSUM INTERN 171.12
3022 COMBUSTIBILI 31/12/07 BC.617006 BON CONSUM CONSUM INTERN 159.99
3024 PIESE DE SCHIMB 14/12/07 BC.616931 BON CONSUM CONSUM INTERN 11.76
ALTE MATERIALE
3028 CONSUMABILE 31/12/07 BC.617007 BON CONSUM CONSUM INTERN 10.29
303 OBIECTE DE INVENTAR 20/12/07 BC.616962 BON CONSUM CONSUM INTERN 63.00
PRODUSE IN CURS DE RAPORT DE
331 EXECUTIE 31/12/07 NR.INT.92 PRODUCTIE CONSUM INTERN 0.00
BC.ARGILA
341 SEMIFABRICATE 28/12/07 93 BON CONSUM ARGILA CONSUM INTERN 39008.44
345 PRODUSE FINITE 29/12/07 FE.131132 FACTURA EMISA NORDENLOR PROD 290520.00
371 MARFURI 18/12/07 FE.131011 FACTURA EMISA KRONMAT.SRL 883.88
CONTRANSCOM
381 AMBALAJE 29/12/07 FE.131132 FACTURA EMISA BENTA 15000.00

Înregistrate în 2006 : DA
Perioada corectă : DA
Data întocmirii : 02.02.07

37
Referinţa D12.c
PRIMELE DOCUMENTE DE INTRARE 2007

CONT DENUMIRE DATA NR. DOCUMENT FURNIZOR VALOARE

301 MATERII PRIME 08.01.07 REC.6503 FP. 3819550 MACON MURES SRL 213.00
3021 MATERIALE AUXILIARE 08.01.07 REC.6503 FP. 3819550 MACON MURES SRL 169.70
ROMPETROL
3022 COMBUSTIBILI 05.01.07 REC.6500 FP. 5845707 DOWNSTR 63106.20
3024 PIESE DE SCHIMB 09.01.07 REC.6508 FP. 6873658 GOLDBURG SRL 509.00
ALTE MATERIALE
3028 CONSUMABILE 05.01.07 REC.6501 FP. 0898941 AUSTRAL TRADE SRL 396.30
303 OBIECTE DE INVENTAR 09.01.07 REC.6509 FP. 8986823 SURUB TRADE SRL 138.25
PRODUSE IN CURS DE RAPORT DE
331 EXECUTIE 31/01/07 NR.INT.93 PRODUCTIE MURESENI SA 0.00
341 SEMIFABRICATE 31/01/07 BP.169 BON PREDARE ARGILA MURESENI SA 30303.55
BON PREDARE
345 PRODUSE FINITE 25/01/07 BP.170 CARAMIDA MURESENI SA 90160.00
371 MARFURI 10.01.07 REC.6504 FP. 7388305 SASTUC SA 4892.80
381 AMBALAJE 08.01.07 REC.6502 FP. 2605785 MARNA SA 2700.00

Înregistrate în 2008 : NU
Perioada corectă : DA
Data întocmirii : 04.02.08

38
Referinţa D12.d
PRIMELE DOCUMENTE DE IESIRE 2008

CONT DENUMIRE DATA NR. DOCUMENT CLIENT VALOARE

301 MATERII PRIME 18/01/08 BC.617122 BON CONSUM CONSUM INTERN 28.40
3021 MATERIALE AUXILIARE 09.01.08 BC.617013 BON CONSUM CONSUM INTERN 100.75
3022 COMBUSTIBILI 09.01.08 BC.617012 BON CONSUM CONSUM INTERN 13.15
3024 PIESE DE SCHIMB 09.01.08 BC.617018 BON CONSUM CONSUM INTERN 254.50
ALTE MATERIALE
3028 CONSUMABILE 08.01.08 BC.617009 BON CONSUM CONSUM INTERN 123.20
303 OBIECTE DE INVENTAR 09.01.08 BC.617020 BON CONSUM CONSUM INTERN 138.25
PRODUSE IN CURS DE RAPORT DE
331 EXECUTIE 31/01/08 NR.INT.93 PRODUCTIE CONSUM INTERN 214759.68
BC.ARGILA
341 SEMIFABRICATE 31/01/08 12 BON CONSUM ARGILA CONSUM INTERN 27577.01
345 PRODUSE FINITE 03.01.08 FE.131144 FACTURA EMISA MIFEROM SRL 1855.62
371 MARFURI 17/01/08 FE.131238 FACTURA EMISA LEMNCONFEX SRL 1392.00
381 AMBALAJE 03.01.08 FE.131144 FACTURA EMISA MIFEROM SRL 80.00

Înregistrate în 2006 : NU
Perioada corectă : DA
Data întocmirii : 05.02.07

39
Client: SC MURESENI SA Referinţa D13
CHESTIONAR DE EVALUARE

Intocmit de: I.E. Data:


INVENTAR FIZIC 10.02.08
Exercitiu incheiat la 31.12.2007 Revizuit de: S.M. 16.02.08

SUMAR

A Informatii generale A1, A2, A3, A 4, A5

B Personal B1, B2

C Numarare C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7

D Supravegherea stocurilor / D1

A1 Date de bază

NATURA STOCULUI EXERCITIU N EXERCITIU N-1


CONT DENUMIRE în FN CANTITATE VALOARE CANTITATE VALOARE

345 290*240*138 5.52 105616 185884.16 35952 64713.6


240*115*88 1.40 181760 98150.4 79040 54537.6
365*180*138 5.21 80115 144207 28770 53512.2
365*180*188 7.10 172050 364746 62850 150211.5
240*115*188 2.98 133000 139650 38600 43232
290*140*138 3.22 78480 97315.2 7344 9547.2
290*140*188 4.39 106080 154876.8 6960 10996.8
365*115*188 4.54 63630 84627.9 14760 20664
240*115*138 2.19 166080 129542.4 27600 27048
290*140*88 2.05 108288 94210.56 38016 34974.72
240*115*63 FN 555120 427442.4 0 0
290*240*188 7.52 160480 359475.2 0 0
TOTAL ct.345 2280128.02 469437.62
381 Paleti lemn 2370.00 23700.00 5233.00 41864.00
Folie 3513.57 21081.42 3287.21 16436.05
Alte ambalaje 12841.74 13613.13
TOTAL ct.381 57623.16 71913.18
TOTAL GENERAL 2337751.18 541350.8

40
Etape CONTROALE DE EFECTUAT Ref. DA NU Obs.

41
A2 Instructiuni scrise sunt prevazute sau
transmise:
a.) responsabilului cu inventarul? DA
b.) personalului de executie? DA
A3 Toate locurile de stocaj si toate tipurile
de stocuri sunt cuprinse in operatiunea
de inventariere ? DA
a.)Stocuri ale tertilor? DA
A4 Aranjarea prealabila permite efectuarea
inventarierii cu usurinta? DA
A5 Identificarea stocurilor este facuta? DA
Cum? Etichete
B PERSONAL
B1 Exista cel putin o persoana care nu face
parte din personalul magaziei sau
depozitului in echipa de inventariere? DA
B2 Exista cel putin o persoana in echipa de
inventariere care are cunostinte tehnice
suficiente pentru a identifica stocurile? DA
C NUMARARE
C1 Sunt definite tehnicile de inventariere? DA Masurare
Cum? Numarare
C2 Se face verificarea calitatii articolelor? DA
C3 Intrarile si iesirile de stoc se realizeaza
pe baza de bon de intrare sau iesire? DA
C4 Notati numerele a catorva bonuri de BP. 168
intrare si de iesire inainte si dupa BP. 169
inventariere , pentru a putea verifica BC. 617008
contabilizarea lor corecta, atunci cand BC. 617009
se realizeaza controlul conturilor
C5 Verificati daca exista secvente de bonuri NU
lipsa, asigurandu-va ca nu au fost
utilizate posterior de catre societate.

C6 Au avut loc livrari din partea furnizorilor


in timpul inventarului? NU
C7 Au avut loc expedieri de marfuri in
timpul inventarului? NU
D SUPRAVEGHEREA STOCURILOR
D1 Rezultatele numararii sunt comparate
cu fisele de stoc de catre persoane
diferite de gestionari si de echipa de
inventariere? DA

Referinţa D14

42
CERERE DE CONFIRMARE A STOCURILOR DEŢINUTE ÎN DEPOZIT
DE CĂTRE SC MURESENI SA , DAR APARŢINÂND TERŢILOR

SC MURESENI SA DESTINATAR:
J26 / 131 / 1991 SC NORDENLOR SRL
RO 1201495
TG.MURES ADRESA :

DATA 05.01.2008 ...............................................

StimaŢi domni,

Vă rugăm să primiţi , anexat acestei scrisori, inventarul fizic la data de 31.12.2007, al


stocurilor deţinute de către noi în depozit în contul dvs. şi descrierea ultimelor miscări
efectuate pană la aceasta dată.
Vă vom fi recunoscători dacă veţi confirma prin acordul dvs.acest document, returnând
direct prezentul certificat cenzorului nostru, cu ajutorul plicului anexat.
In cazul unui dezacord, vă rugăm să indicaţi orice informaţie utilă privind eventualele
diferenţe.
Mulţumindu-vă pentru colaborare vă asigurăm de deosebita noastră consideraţie.

Semnătura

SC Mureşeni SA
Document anexat: un plic timbrat

Confirmare (vă rugam a nu detasa)

Inventarul care ne-a fost comunicat, corespunzător stocurilor care ne aparţin şi sânt deţinute de
SC MUREŞENI SA , la data de 31.12.2007 este conform cu evidenţele noastre.

Ştampila Semnătura

SC Nordenlor SRL

RAPORTUL AUDITORULUI

43
Am auditat situaţia conturilor de stocuri a societăţii MUREŞENI S.A. la data de 31
decembrie 2007. Responsabilitatea pentru această situaţie privind conturile de stocuri revine
conducerii societăţii. Responsabilitatea noastră este de a prezenta o opinie asupra acestei
situaţii privind conturile de stocuri în baza auditului efectuat.

Auditul nostru a fost desfăşurat în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Audit.


Aceste Standarde cer planificarea şi efectuarea auditului în scopul obţinerii unei certificări
rezonabile, conform căreia situaţia privind conturile de stocuri nu conţin denaturări
semnificative. Un audit al stocurilor include examinarea, pe bază de teste, a probelor de audit
ce susţin sumele şi informaţiile prezentate în situaţiile financiare referitoare la conturile de
stocuri. Considerăm că auditul nostru constituie o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei
noastre.
În opinia noastră, situaţia financiară privind conturile de stocuri prezintă cu fidelitate,
sub toate aspectele semnificative poziţia financiară a societăţii la 31 decembrie 2007, în
conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.

Data : 17.02.07 Semnătura

.........................................

44
BIBLIOGRAFIE

Arens A., Loebbecke K., Audit: O abordare integrată, Editura Arc, 2003;

Bostan, I., Controlul financiar, Editura Polirom, Iaşi, 2000;

Boulescu, M., Curtea de Conturi - tradiţie şi actualitate, Editura Expert Consult SRL,
Bucureşti, 1993;

Boulescu M., Ghiţă M., Mareş V., Auditul performanţei, Editura Tribuna Economică,
Bucureşti, 2002;

Boulescu, M., Ghiţă, M., Fundamentele auditului, Editura Didactică şi Pedagogică R.A.,
Bucureşti, 2001;

Boulescu M., Bârnea C, Auditul financiar, reorganizarea judiciară şi lichidarea societăţilor


comerciale, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001;

Bran Paul, Finanţele întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2004;

Buşe L., Siminică M., Marcu N., Analiză economico – financiară, Ed. Scrisul Românesc,
Craiova, 2004;

Ştefan Crăciun - Auditul financiar şi auditul intern – Editura Economică, Bucureşti, 2006

Collins, L.; Valin, G., Audit et contrôle interne, 4e edition, Editura Dalloz, Paris, 1992;

Crăciun, Ş., Controlul şi auditul financiar, Expertiza contabilă, Editura Economică, Bucureşti,
2003;

Dobroţeanu, L., Dobroţeanu, C.L., Audit Concepte şi practici, Abordare naţională şi


internaţională, Editura Economică, Bucureşti, 2002;

Elefterie Liana, Management şi control financiar, Edituta Muntenia, Constanţa, 2004;

Marcu, P. L., Istoria dreptului românesc, Editura Lumina Lex Bucureşti, 1997;

Munteanu V., Control si audit financiar, Editura Lucman Serv, Bucuresti, 2001 ;

O´Reilly V.M.;Defliese P.L.; Jaenicke H.R., Montgomery's auditing, Editura A XI-a, 1990;

Popeangă, P., Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil, Editura Fundaţiei


"România de Mâine", Bucureşti, 2000;

Rousse F., Normalisation comptable, Principes et pratiques, Collection Methodologie, Ed.


Ministere de la Cooperation et du Developpement, Paris, 1989;

45
Toma Marin, Auditarea situaţiilor financiare, Editura CECCAR, Bucureşti,2005;

Camera auditorilor din România – Audit financiar 2007. Standarde privind conduita etică şi
profesională, Editura Economică, Bucureşti, 2007
Camera auditorilor din România – Norme minimale de audit, Editura Economică, Bucureşti,
2001

*** Glosar de termeni - Audit Financiar 2000, Editura Economică, Bucureşti, 2000;
*** Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1752-2005 ;
*** Standardele Internaţionale de Contabilitate, 2004 ;
*** Audit financiar 2000, Camera Auditorilor din România, Ed. Economică, Bucureşti, 2000;
*** Norme Minimale de Audit, Camera Auditorilor din România, Ed. Economică, 2001.

Surse web :
www.cafr.ro, Standardele Internaţionale de Audit
C.E.C.C.A.R. - Norme Naţionale de Audit, 1999, Bucureşti;

. www.umfev.ro

www.sifolt.ro

www.audit.3x.ro

www.cafr.ro

46