Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de lecție

Unitatea de învăţământ : Școala Gimnazială Nr. 1 Berceni


Profesor: Marin Ștefan - Cosmin
Data: 15. 03. 2022
Clasa: a III-a A
Disciplina: Religie Ortodoxă
Unitatea de învățare: Viața împreună cu ceilalți
Subiectul lecţiei: Ascultarea și împlinirea sfaturilor bune
Tipul lecţiei: mixtă
Scopul lecţiei: Dobândirea de cunoștințe despre roadele ascultării și împlinirii sfaturilor bune, în vederea formării virtuților creștine
Competenţe generale:
 1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viaţă
 2. Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase
Competenţe specifice:
 1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui creștin în relație cu semenii, pe baza valorificării unor experiențe din viața cotidiană
 1.3. Formularea unor reguli de comportament moral-creștin, pentru diferite contexte de viață familiare
 2.2. Descrierea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase, pornind de la situații concrete
Obiective operaționale:
La sfârşitul activităţii didactice, elevii vor fi capabili să:
 O1- să argumenteze importanța ascultării și a împlinirii sfaturilor bune
 O2 – să formuleze învățături, sfaturi necesare progresului vieții spirituale.
 O3 – să identifice roadele ascultării/ urmările neascultării, oferind exemple din viața de zi cu zi

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura, povestirea, exerciţiul, jocul de rol
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, manualul de religie/ manual digital, fise lucru, video-proiector, laptop, PPT- Învață de la toate.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală.
Resurse:
A. Oficiale: o Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a III-a;
o Planificare calendaristică orientativă;
o Proiectarea unităţii de învăţare: Viața împreună cu ceilalți
B. Temporale: durata lecţiei 45 minute.
C. Bibliografice:
1) Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
2) Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999.
3) Muha Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă pentru clasa a III-a, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2014.
4) Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000
5) Favu, Gabriela; Danciu, Ana Nicoleta, Țițirigă , Ionelia; Lupiș, Daniela, Religie – manual pentru clasa a III-a , sem. al II-lea,
Ed. Corint Educațional, București, 2015;
6) POPA, Prof. Ionica Viorica ;POPA ,Prof. Florian, MARINESCU, Prof. Gabriela Antoanela ; MANOLACHE,Prof. Viorica
Georgeta, Ghid pentru profesorii care predau disciplina Religie la clasa a III-a — propuneri de activități, Cultul Creștin-
Ortodox - disponibil la adresa http://patriarhia.ro/ghid-pentru-profesorii-care-predau-disciplina-religie-la-clasa-a-iii-a-8489.html
7) https://red-religie.ro/red/clasa-iii/lectia-12-ascultarea-si-implinirea-sfaturilor-bune/
Nr. Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace
crt şi de Forme de Evalua
procedee învăţământ organizare re
1. Momentul Salutul Salutul Activitate
organizatoric Rugăciunea ” Tatăl nostru” Rugăciunea frontală
Notarea absenţelor Pregătirea pentru
Pregătirea pentru lecţia nouă lecţia nouă
2. Verifică cunoștințele dobândite anterior
Verificarea (din lecția „ Necesitatea de a spune mereu Elevii oferă
cunoștințelor adevărul” ), rugând elevii : răspunsurile potrivite (
dobândite Trenulețul Conversaţia Jetoane/ Activitate Aprecie
anterior - să spună ce ne aduce Trenulețul adevărului aduce: coli colorate frontală ri
adevărului, construindu-l prin selectarea bucurie, curaj, liniște) verbale
vagoanelor potrivite (LINIȘTE,
NELINIȘTE, BUCURIE, TRISTEȚE,
CURAJ, FRICĂ); Jocul
didactic
-să raspundă următoarelor întrebări pe baza
textului de ora trecută: Răspund celor două
 De ce este important să spunem întrebări pe care
adevărul? profesorul le
 Care sunt urmările minciunii? formulează.

Îi roagă pe elevi să enumere câte una din Enumeră motivele pe


cele 3 motive pentru care trebuie să care le-au notat ora
respectăm Porunca a noua din Decalog: ” Să trecută referitoara la Activitate
nu dai marturii mincinoase asupra respectarea Poruncii a individuală
aproapelui tău”. noua din Decalog.

2.  Pentru a mai rămâne puțin în lumea Conversaţia Videoproiec Activitate Apreci


Pregătirea poveștilor, vă rog să-mi spuneți despre Elevii dau răspunsul la tor frontală eri
elevilor pentru cine este vorba în ghicitoarea următoare: ghicitoare. Jocul verbale
receptarea „ Cenusiu, cu ochi sticloși didactic
noilor Și cu colții fioroși Prezentare
cunoştinţe Umblă-n haită prin pădure PPT
Și oițe-ar vrea să fure.” ( _ _ _ _ _ )

- În ce povești ați întâlnit acest Elevii răspund pe


personaj? baza propriilor Activitate
cunoștințe. Conversaţia frontală Apreci
eri
- Cum era iedul cel mic din povestea „Capra verbale
cu trei iezi?
3. Precizarea
titlului şi a Lecția despre care vom discuta astăzi se Elevii scriu data şi Explicația Manual Activitate
obiectivelor numește “ Ascultarea și împlinirea titlul în caiete şi Digital frontală
lecţiei sfaturilor bune ” și o găsim la pagina 55. ascultă explicaţiile
profesorului.
Precizează obiectivele și notează titlul
lecției la tablă, invitând elevii să deschidă
manualul la pagina 55, proictându-le și
manualul digital

4. Comunicarea Îndeamnă elevii să lectureze textul lecției


/însuşirea noilor din manual, numindu-I pe cei care se oferă. Elevii citesc lecția Lectura
cunoştinţe din manual.
Formulează următoarele întrebari, pe baza Manualul
textului: Conversația
Activitate
-De ce este importantă împlinirea sfaturilor -Răspund, identificând Laptop frontală
bune? paragraful
- De ce și de la cine cerem sfaturi? corespunzător din
- Ce se întâmplă dacă nu ascultăm? manual dar folosindu-
- Ce ne aduce împlinirea sfaturilor bune? se și de cunoștințele Video-
- Cine este un exemplu în ceea ce privește din viața de zi cu zi. Explicația proiector
ascultarea și împlinirea sfaturilor bune?

Prezintă pe scurt viața Sfinților Antonie și Urmăresc cu atenție


Solomon, care sunt modele de asculte și cele prezentate pe
împlinire a sfaturilor bune. videoproiector. Prezentare
PPT
Conversația
- Notează într-un Jamboard ”Ascult de”,
iar apoi le cere elevilor să completeze cum Elevii dau
consideră răspunsurile potrivite. Laptop Apreci
eri
verbale

Jamboard
Dumnezeu

Preot Părinți

Ascult
de:

Bunici Nași

5. Fixarea şi
sistematizarea - Fiecare elev este rugat să noteze pe un
cunoştinţelor post-it un sfat primit de la cineva drag! - Rezolvă sarcinile de Explicația
- Care au fost consecințele lucru și prezintă Activitate Apreci
respectării/nerespectării acelui sfat? rezolvarea atunci când Conversația Post-it indivi eri
sunt numiți de duală verbale
professor..
- Îi roagă să își imagineze pe rând că Exercițiul
sunt: preot, părinte, bunic, profesor, dentist, Elevii răspund Manual
polițist, pompier etc. Cui ai da un sfat? întrebărilor și rezolvă Problemati digital
Care ar fi acela? exercițiul. zarea

Rezolvă oral exercițiul 1 de la pagina 56,


folosind manualul digital.

Îi îndeamnă să noteze pe caiete exerițiul 2 Notează pe caiete


de la pagina 56 și să descopere sfaturi bune sfaturile bune pe care
le descoperă.
6. Asocierea, Conversația Manualul Activitate Apreci
Generalizarea, Pornind de la cele două proverbe: frontală eri
Aplicarea ” Nimeni nu se naște învățat” Discută despre sensul verbale
”Sfatul unui bătrân este ca pâinea caldă”, celor două proverbe.
descoperă împreună cu elevii sensul
acestora și concluzionează tema discutată.

Rezolvă un exercițiu folosind plaforma


RedReligie: Rezolvă exercițiul,
https://red-religie.ro/red/clasa-iii/lectia-12- descoperind cuvintele
ascultarea-si-implinirea-sfaturilor-bune/ potrivite.

7. Aprecierea
activitatii Face aprecierile generale şi individuale Ascultă cu atenție Explicatia Activitate Apreci
elevilor referitoare la pregătirea elevilor pentru frontală eri
lecţie și implicarea lor in predarea noilor verbale
cunostințe.
Noteză elevii care au participat activ la Notare
lecție.
9. Încheierea
activităţii Rostirea rugăciunii împreună cu elevii, Rostirea rugăciunii frontală
Salutul. Salutul

S-ar putea să vă placă și