Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

CADRU DIDACTIC : DINU ELENA-CONSTANTINA


OBIECTUL : BIOLOGIE
CLASA : a X-a

Unitatea de predare-învăţare : Ochiul şi rolul său ca organ de simţ al văzului


Subiectul lecţiei : Fiziologia ochiului

Scopul lecţiei : Înţelegerea rolului ochiului în formarea senzaţiilor vizuale şi integrarea


organismului în mediu
Obiective operaţionale : Pe parcursul lecţiei şi la sfârşitul ei, elevii vor fi capabili să:
O1 – să identifice rolul principalelor componente ale ochiului în
formarea senzaţiilor vizuale
O2 – să explice procesul de formare a imaginilor pe retină, de
acomodare şi de percepţie a culorilor(vederea cromatică)
O3 – să compare modalitatea de formare a imaginii în cazul ochiului
normal, miop şi hipermetrop
O4 – să stabilească tipul de lentile cu care se pot corecta defectele de
vedere
Locul de desfăşurare : laboratorul de biologie
Tipul de lecţie : Lecţie de dobândire de noi cunoştinţe şi formare de deprinderi intelectuale şi
psihomotorii
Metode şi procedee didactice : experimentul , învăţarea prin descoperire, observarea
independentă, rezolvarea de situaţii – problemă, demonstraţia ,
conversaţia euristică, explicaţia , exerciţiul
Resurse materiale: Pentru întreaga clasă :- videoproiector, tablă
- mulajul decompozabil al ochiului
- aparat fotografic model vechi , demontabil
Pentru fiecare echipă :- fişă de activitate
- ochi proaspăt de bou
- bisturiu, lamă de ras
- lumânare, ace cu gămălie
- carton de mărimea unei coli de scris
- pătrate de hârtie colorată(roşu, verde, albastru, galben)
- coli mari de hârtie albă
Pentru fiecare elev: - fişă de evaluare
- manual

Organizarea activităţii : Activitate frontală, individuală, pe echipe


Bibliografie:

3. Dan Cristescu şi colab.,Biologie-manual pentru clasa a XI-a, Edit. Corint, 2006


4. Genesis,vol. 4-5/2004, Editura Arves
5. Viorel Lazăr, M. Niţă, Lucrări practice de biologie,Edit. Arves, 2006
6. Daryl Vriesenga, Corpul omenesc, teste de anatomie, Edit. Teora , 1990

1
Desfăşurarea lecţiei ,, Fiziologia ochiului,,- clasa a VII –a

Obiective Evenimentele Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi Instrumente


Operaţio- lecţiei alocat Procedee De
nale (min) didactice evaluare
1.Moment -rezolvă problemele organizatorice -elevii se pregătesc pentru ora de -conversaţia
organizatoric 3 -asigură ordinea şi disciplina pentru buna biologie
desfăşurare a orei
-verifică resursele materiale necesare
2. Verificarea şi - prezintă mulajul decompozabil al -observă mulajul -demonstraţia -evaluare
reactualizarea 5 globului ocular -elevii arată componentele globului ocular şi -observarea orală
cunoştinţelor -invită pe rând elevii să prezinte anexele acestuia, precizând caracteristicile independentă
însuşite anterior componentele globului ocular şi anexele structurale şi după caz, proprietăţile fizice ale -explicaţia
O1 acestuia acestora
Este activată inteligenţa lingvistică, spaţial vizuală şi corporal chinestezică
3. Captarea şi -demontează un aparat fotografic optic şi -elevii compară aparatul fotografic cu globul -demonstraţia -evaluare
Orientarea 5 îi invită pe elevi să realizeze comparaţia ocular şi evidenţiază corespondenţa funcţională -observaţia orală şi
atenţiei între alcătuirea şi funcţionarea aparatului dintre elementele acestora -dezbaterea scrisă
fotografic şi a ochiului uman -conversaţia (item 1)
Este activată inteligenţa lingvistică şi spaţial vizuală euristică
4. Anunţarea 1 -scrie pe tablă titlul lecţiei noi -notează în caiete titlul lecţiei
temei ,, Fiziologia ochiului,,
-invită elevii , repartizaţi pe grupe, să ectueze -efectuează experimentele din fişa de lucru: -experimentul Evaluare
experimentele din fişa de lucru ,,Formarea imaginii pe retină,, -observaţia Orală
pentru a descoperi şi explica pe baza acestora ,,Punerea în evidenţă a acomodării -conversaţia Practică
şi a întrebărilor de dirijare puse cristalinului,, euristică
de profesor, procesele de formare a imaginii pe,,Punerea în evidenţă a vederii
retină, de acomodare şi de percepere a cromatice,,
culorilor -observă pata galbenă unde focalizează razele
-întrebări de dirijare puse de profesor: ce vin de la obiect
,, Unde trebuie să focalizeze razele ce vin de la-explică caracteristicile imaginii forma-te pe
5.Dirijarea un obiect , pentru ca imaginea acestuia să fie retină
O2 învăţării şi clară?,, -explică relaţia dintre distanţa faţă de ochi la
prezentarea 15 ,,Cum este imaginea formată pe retină care se află obiectul privit în
conţinutului comparativ cu obiectul privit?De ce?,, experiment şi modificările de la nivelul
informaţional ,,Ce modificări au loc la nivelul cristalinului cristalinului
când aţi privit acul situat la -explică rolul de lentilă al cristalinului
distanţa de 20cm?Dar la 60cm?,, -elevii completează răspunsurile de pe fişa de
,,Ce proprietăţi are cristalinul?,, lucru

2
-Introduce şi defineşte noţiunea de acomodare -notează pe caiet definiţia acomodării
-formulează concluziile experimenelor -notează pe caiet concluziile experi-
împreună cu elevii şi le scrie pe tablă mentelor
-explică elevilor că procesele studiate
anterior au loc în ochiul normal, dar
există şi defecte ale vederii, în care imaginea
de pe retină devine neclară
Este activată inteligenţa lingvistică, spaţial - vizuală, naturalistă, corporal -
kinestezică
Introduce termenii de miopie şi hiperme- -notează pe caiet termenii de miopie şi -obseravarea Evaluare
tropie hipermetropie independentă Orală,
-realizează proiecţia , cu ajutorul retro- -observă şi compară acomodarea în -rezolvarea de Scrisă
proiectorului, defectelor de vedere cazul ochiului normal , miop şi hipermetrop situaţii (item2)
-invită elevi pentru a descoperi şi explica problemă
defectele de vedere şi cauza apariţiei lor -notează concluziile pe caiet -conversaţia
-împreună cu elevii stabileşte concluziile euristică
şi le scrie pe tablă -realizează pe caiet desenele care
-realizează un desen schematic pentru fiecare explică defectele de vedere
situaţie în parte care să explice defectele de
vedere -notează pe caiet diferenţa dintre hipermetropie
O3 9 -introduce noţiunea de prezbitism şi prezbitism
6.Asigurarea explicând că deşi se manifestă similar
feed-back-lui hipermetropiei, acest defect de vedere are o
cauză diferită şi anume, reducerea elesticităţii
cristalinului -notează pe caiet noţiunea de daltonism
-introduce noţiunea de daltonism,
explicând că acesta constă în incapacitatea
de a deosebi roşul de verde -notează pe caiet cifrele înscrise şi le comunică
-invită elevii să privească două imagini , si profesorului
să distingă cifrele înscrise pe fond roşu şi cele
pe fond verde -descoperă cauza daltonismului pornind de la
-împreună cu elevii stabileşte cauza noţiunile de structură a retinei
Daltonismului
Este activată inteligenţa lingvistică, matematică şi corporal - kinestezică
-invită elevii la tablă pentru a descoperi -descoperă tipul de lentile folosite -observaţia Evaluare
care dintre tipurile de lentile prezentate pentru corectarea miopiei şi hiperme- -învăţarea prin Orală
sunt folosite pentru corectarea miopiei şi tropiei prin corelarea cunoştinţelor do- descoperire Scisă
O4 6.Transferul 4 hipermetropiei bândite la ora de biologie cu cele de optică, -conversaţia (item2)
cunoştinţelor -împreună cu elevii , formulează concluzii- dobândite la fizică
le şi le scrie pe tablă -notează concluziile pe caiet

3
Este activată inteligenţa lingvistică, corporal - kinestezică
O1 -distribuie fişa de autoevaluare pentru a fi -completează fişa de autoevaluare -exerciţiul Autoevaluare
O2 7.Fixare şi 5 rezolvată pe loc, aceasta urmând a fi discutată
O3 evaluare ora următoare
O4 -afişează baremul pe tablă
8. Apreciere şi 2 -apreciază şi notează răspunsurile şi -elevii sunt atenţi -conversaţia
notare participarea elevilor la desfăşurarea lecţiei
9.Tema pentru 1 -anunţă tema de pregătit pentru ora -elevii sunt atenţi -conversaţia
acasă viitoare

4
5

S-ar putea să vă placă și