Sunteți pe pagina 1din 40

https://plagiarism-detector.

com 1/40

Detector de plagiat v. 1750 - Raportul originalității: 15.05.2021 21:46:11

Document analizat: RAP OPROIU ANDRA.pdf Licențiat la: monica patrutescu


Comparație presetată:Word-to-Word. Limba detectată:Romanian

Diagrama relațiilor:

Grafic de distribuție:

Surse de top ale plagiatului:


%3 Cuvinte#
http://www.scrigroup.com/afaceri/asigurari/Nevoia-de-audit-si-servicii-de13533.p...
320
%3 Cuvinte#
https://www.premiere-expert.ro/evaluarea-societatii-la-data-bilantului-entitatil...
281
%2 Cuvinte#
https://legestart.ro/scutiri-pentru-microentitati-la-intocmirea-situatiilor-fina...
207
[Toggle alte surse:]

Detalii privind resursele procesate:


52 - O.K / 9 - A eșuat
[Toggle alte surse:]
Notite importante:
Wikipedia: Google Books: Servicii de ghostwriting: Anti-înșelăciune:

[nu a fost detectat] [nu a fost detectat] [nu a fost detectat] [nu a fost detectat]
Referințe active (URL-uri extrase din document):
Nu s-au detectat URL-uri

Adresele URL excluse::


Nu s-au detectat URL-uri

Adresele URL incluse:


Nu s-au detectat URL-uri

Analiza detaliată a documentului:


Plagiatul detectat: 0,15% https://studentpenet.ro/campus-crai... + 2 id: 1
resurse! UNIVERSITATEA
DIN CRAIOVA
CENTRUL UNIVERSITAR
https://plagiarism-detector.com 2/40
DROBETA TURNU SEVERIN
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA

AFACERILO
R

SPECIALIZAREA:

MANAGEMENT CONTABIL, EXPERTIZĂ ŞI AUDIT

LUCRARE DE DISERTAȚIE

Coordonator:

Lect. univ. dr. Monica Pătruţescu

Student:

OPROIU DRĂGHICI ANDRA-MARIA

2021

Plagiatul detectat: 0,15% https://studentpenet.ro/campus-crai... + 2 id: 2


resurse! UNIVERSITATEA
DIN CRAIOVA
CENTRUL UNIVERSITAR

DROBETA TURNU SEVERIN


FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA

AFACERILO
R

SPECIALIZAREA:

MANAGEMENT CONTABIL, EXPERTIZĂ ŞI AUDIT

MODALITATEA DE PREGĂTIRE A

UNEI MISIUNI DE AUDIT INTERN

LA S.C. SOMACO SA.

Coordonator:

Lect. univ. dr. Monica Pătruţescu

Student:

OPROIU DRĂGHICI ANDRA-MARIA

2021

CUPRINS

INTRODUCERE .................................................................................... ....3

CAPITOLUL I
https://plagiarism-detector.com 3/40
SUSȚINEREA DECIZIILOR MANAGERIALE PRIN

MISIUNILE DE AUDIT INTERN

1.1 Organizarea misiunilor de audit intern – concept și principii ............. 5

1.2 Planificarea şi programarea misiunii de audit intern .......................... 11

CAPITOLUL II

PREGĂTIREA MISIUNILOR AUDITULUI INTERN LA

S.C. SOMACO S.A.

2.1 Scurtă prezentare a activităţii şi organizării S.C. SOMACO S.A. ... .....18

2.2 Elementele caracteristice pregătirii auditului intern pe

activitatea de resurse umane.................................... .......................... 24

CONCLUZII................................................................................................40

BIBLIOGRAFIE ........................................................................................42

INTRODUCERE

Mulţi autori au definit activitatea de audit ca fiind examinarea profesională a unei

informaţii, cu scopul de a exprima o opinie responsabilă şi independentă în raport cu

criteriul de calitate.

Într-o primă etapă, auditul a fost cunoscut ca având un singur scop, cel de pedepsire

a hoţilor pentru fraudă şi prevenirea unor astfel de fapte şi de a proteja patrimoniul propriu.

Cu timpul, auditorii erau preferaţi din categoria celor mai buni contabili.

O a doua etapă începe la sfârşitul sec. al XIX-lea, unde se conturează relaţia între

auditaţi şi auditori. Cei din urmă fac parte din rândul profesionoştilor contabili şi juriştilor.

Obiectivul lor este atestarea realităţii situaţiilor financiare cu scopul de-a evita erorile şi

frauda, aceasta fiind aşa zisul audit de confirmare.

În a treia etapă, care începe cu anii 50 ai secolului trecut, obiectivele auditului sunt

orientate spre atestarea controlului intern, respectarea cadrului conceptual contabil şi a

normelor de audit, şi se bazează pe determinarea riscului posibil ce poate apărea la

efectuarea controlului şi la acordarea serviciilor de consultanţă. În calitatea de iniţiatori

pentru efectuarea auditului în occident, pe care îl promovează, sunt băncile, organele fiscale,

investitorii şi proprietarii.

Astăzi auditorii, ca specialişti cu o pregătire teoretică superioară, cu o autoritate şi


https://plagiarism-detector.com 4/40
competenţă sunt denumiţi experţi.

Auditul intern reprezintă o evaluare sau monitorizare organizată de către conducerea

unei entităţi sub forma unui serviciu privind examinarea sistemelor proprii de contabilitate şi

de control intern. Auditul intern este, practic, o activitate independentă de asigurare obiectivă

şi consultativă destinată să adauge valoare şi să antreneze îmbunătăţirea activităţii unui

organism, pe care îl susţin în îndeplinirea obiectivelor printr-o abordare sistematică şi

ordonată a evaluării şi creşterii proceselor de gestionare a riscului de control şi de

conducere.

Ca activitate independentă, auditul intern se referă atât la independenţa

funcţiei de audit intern în raport cu activităţile auditate, cât şi la obiectivitatea auditorilor

interni. Astfel, prin statul organizatoric, funcţia de audit intern trebuie să fie de natură a

permite îndeplinirea independentă a raţionamentului pe care auditorii interni trebuie să-l

menţină în desfăşurarea auditărilor.

Plagiatul detectat: 0,82% https://biblioteca.regielive.ro/cur... id: 3

O problema majoră a implementării funcţiei de audit intern la entităţile economice o

reprezintă faptul că planificarea, pregătirea şi derularea misiunilor trebuie să se realizeze

tot mai mult pe baza analizei şi evaluării riscurilor asociate activităţilor desfăşurate în

interiorul organizaţiilor şi mai puţin pe intuiţia managerilor, controlorilor sau auditorilor.

Activitatea de evaluare a riscurilor din cadrul entităţilor, completată de cunoaşterea şi

înţelegerea Standardelor Internaţionale de Audit, cu preocupare pentru adăugarea de

valoare a muncii lor, reprezintă


Citate detectate: 0,03% din acest document este citat de semnele de cotație: id: 4

„piatra de temelie”
Plagiatul detectat: 0,66% https://biblioteca.regielive.ro/cur... id: 5

a atingerii obiectivelor şi performanţelor

auditului intern.

Scopul principal al activităţii auditorilor interni îl formează responsabilizarea atât a

managementului pentru realizarea ţintelor pe care le are în faţă, cât şi a tuturor celorlalţi

executanţi din interiorul organizaţiei, (aspect care poate fi atins numai prin urmărirea

existenţei, formalizării şi actualizării sistematice a procedurilor interne şi a modului de

implementare a lor i
n practică).
https://plagiarism-detector.com 5/40

Realizarea oricărei misiuni de audit la organizaţiile economice, implică existenţa

unor reguli precise, formalizate, cunoscute şi acceptate de emiţătorii şi receptorii informaţiei

supuse auditului.

Rolul esenţial al auditului intern este de a acorda asistenţă personalului

organismului auditat în îndeplinirea responsabilităţilor, oferind conducerii asigurarea că

politicile, procedurile şi controalele efectuate în scopul evitării erorilor umane şi combaterii

fraudelor sau acţiunilor greşite, acţionează eficient.

Independenţa auditorului intern este dată de rolul şi statutul juridic al acestuia în

cadrul unităţii patrimoniale.

Astfel, auditorul intern nu este angajat în nici o altă activitate decât cea de analiză,

apreciere, evaluare şi recomandare. Această poziţie independentă a auditorului intern îi

asigură acestuia şi obiectivitate în apreciere şi evaluare.

Auditorul trebuie să revizuiască şi să evalueze concluziile rezultate din probele de

audit obţinute, pentru a avea o bază pentru exprimarea opiniei personale asupra situaţiilor

financiare. Raportarea în audit reprezintă tocmai exprimarea opiniei auditorului într-un

document standard denumit raport de audit.

CAPITOLUL I

SUSȚINEREA DECIZIILOR MANAGERIALE PRIN

MISIUNILE DE AUDIT INTERN

1.1 Organizarea misiunilor de audit intern – concept și principii

În economia modernă, entităţile cu scop productiv, comecial sau public sunt puse în

faţa unui adevăr:


Plagiatul detectat: 0,17% https://www.scrigroup.com/afaceri/a... + 2 id: 6
resurse! este aproape
imposibil ca un factor de decizie să dispună de cunoştinţe directe,

empirice despre organizaţi


a pe care o conduce şi cu care colaborează. În mod obligatoriu,

managerul
Plagiatul detectat: 0,14% https://www.scrigroup.com/finante/C... + 2 id: 7
resurse! în cauză va fi
nevoită să se bazeze pe informaţiile furnizate de alte
persoane. Când

informaţiile sunt obţinute de la alte persoane,


https://plagiarism-detector.com 6/40
Plagiatul detectat: 0,09% https://www.scrigroup.com/finante/C... + 2 id: 8
resurse! creşte şi
probabilitatea
unei dezinformări

intenţionate sau neintenţionate


.

Plagiatul detectat: 0,15% https://www.scrigroup.com/afaceri/a... + 2 id: 9


resurse! Dacă informaţiile
sunt furnizate de o persoană ale cărei scopuri nu corespund celor ale

factorului de decizie, atunci există un risc apreciabil ca informaţiile în cauză să fie manipulate

în favoarea ofertantului lor. Chiar dacă o asemenea prezentare


Plagiatul detectat: 0,39% https://www.scrigroup.com/afaceri/a... id: 10

s-ar putea explica printr-un

optimism sincer în ceea ce priveşte anumite evenimente viitoare, sau prin accentuarea

intenţionată a anumitor aspecte, în scopul de a influenţa utilizatorii într-o direcţie dorită, în am-

bele cazuri, rezultatul este o dezinformare.


Plagiatul detectat: 0,09% https://www.scrigroup.com/afaceri/a... id: 11

Pe măsură ce organizaţiile se extind, creşte şi


volumul tranzacţiilor lor comerciale.

Astfel, factorii de decizie ai acestor organizaţii economice


Plagiatul detectat: 0,44% https://www.scrigroup.com/finante/C... + 2 id: 12
resurse! se confruntă cu o
probabilitate tot mai

mare de a primi informaţii incorecte. Acest fapt se explică prin mai multe motive:

distanţa din ce în ce mai mare între informaţii şi utilizatori,

părtinirea şi motivele personale ale furnizorului de


informaţii,

volumul foarte mare al datelor,

Plagiatul detectat: 0,06% https://www.scrigroup.com/afaceri/a... id: 13

existenţa unor tranzacţii comerciale foarte complexe.


Plagiatul detectat: 0,06% https://www.scrigroup.com/afaceri/a... id: 14

Aceasta măreşte probabilitatea includerii în evidenţele


contabile a unor informaţii

greşit înregistrate de informaţii diverse. Dacă numeroase greşeli de înregistrare


Plagiatul detectat: 0,14% https://www.scrigroup.com/afaceri/a... + 2 id: 15
resurse! rămân

nedescoperite, totalul lor combinat poate ajunge la un nivel greu de neglijat.


https://plagiarism-detector.com 7/40

Auditul intern apare astfel ca o funcţie ce ajută organizaţia economică să îşi atingă

obiectivele evaluând, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele sale de management

al riscurilor, de control, şi de guvernare a organizaţiei, şi făcând propuneri pentru a le

consolida eficacitatea.

În timp, activitatea de audit intern s-a reconturat, adaptându-se condiţiilor economice diferite ale

perioadelor de dezvoltare, urmărind totuşi scopul principal, acela de a susţine managementul


firmei prin

serviciile de consultanţă şi asigurare.

Plagiatul detectat: 0,28% https://www.scrigroup.com/finante/C... + 2 id: 16


resurse! Nevoia de
asigurări nu este nouă. Auditorii oferă de ani de zile numeroase servicii cu caracter

de asigurare, în special asigurări privind informaţiile conţinute în situaţiile


financiare.

Serviciile de evaluare a performanţelor economice sunt tot un atribut al misiunilor de

audit intern.
Plagiatul detectat: 0,37% https://www.scrigroup.com/afaceri/a... id: 17

Pentru a evalua performanţele unei entităţi economice, investitorii, creditorii,

consiliile de administraţie şi managerii au deseori nevoie de informaţii mult mai complete

decât cele oferite de situaţiile financiare istorice.

Aceşti indicatori de performan


ţă atotcuprinzători sunt deseori numiţi „tabloul
Plagiatul detectat: 0,02% https://www.scrigroup.com/afaceri/a... id: 18

de

bord
Citate detectate: 0,08% din acest document este citat de semnele de cotație: id: 19

" al întreprinderii. Utilizînd un „tablou de bord"


Plagiatul detectat: 0,58% https://www.scrigroup.com/afaceri/a... id: 20

, membrii consiliului de administraţie şi

managerii definesc scopul şi obiectivele strategice ale unei entităţi, cum ar fi satisfacţia mai

mare a clienţilor, vânzările pe articole de produse şi creşterea veniturilor, precum şi creşterea

patrimoniului acţionarilor.

Pentru a ajuta entitatea economică să-şi atingă aceste ţeluri, consiliul de administraţie

şi managerii pun în funcţiune sisteme de


evaluare a performanţelor. Auditorii interni pot oferi
https://plagiarism-detector.com 8/40
„o
Plagiatul detectat: 0,37% https://www.scrigroup.com/afaceri/a... id: 21

asigurare privind faptul că informaţiile financiare şi nefinanciare raportate de sistemul de

evaluare a performanţelor unei entităţi sunt fiabile şi privind faptul că indicatorii de per-

formanţă utilizaţi permit orientarea corectă a entităţii spre realizarea


scopurilor şi obiectivelor

sale strategice”.
1

În organizaţiile economice,
Plagiatul detectat: 0,06% https://www.mfinante.gov.ro/static/... id: 22

activitatea de audit se desfăşoară în


cadrul unui

departament, divizie, serviciu, de către o echipă de consultanţi sau de orice alt practician, care

oferă o asigurare independentă şi obiectivă şi servicii de consultanţă. Condiţia este ca aceste

servicii să contribuie la adăugarea unui plus de valoare şi la îmbunătăţirea operaţiunilor

entităţii.

Funcţia de audit intern are trei puncte de ancorare în existenţa entităţii:

acordă consiliere managerului;

acordă ajutor salariaţilor fără a-i judeca;

se manifestă independent la nivelul entităţii.

1
Boulescu, M., Ghiţă, M.,- Fundamentele auditului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2006,

Acordă consiliere managerului:

Ceea ce deosebeşte auditul intern de orice altă funcţie de control din cadrul unei

entităţi este însăşi competenţa acestuia de a consilia managerul, de a-i oferi asistenţă pentru

a-i permite acestuia să-şi administreze mai bine activităţile.

Acordă ajutor salariaţilor fără a-i judeca:

Auditul intern are în vedere îmbunătăţirea performanţei existente şi nu judecarea

sistemului de control intern.

Etapa planificării auditului presupune elaborarea unui plan de

audit precum şi a uni program detaliat de audit.

Pentru a duce la sfârşit programul de audit intern ce reflectă


https://plagiarism-detector.com 9/40
strategia pe care o adoptă din punct de vedere al efectuării

auditului situaţiilor financiare, treaba auditorilor este complexă

şi constă în elaborarea unor programe detaliate în care este

necesară descrierea procedurilor de audit pe care urmează să le

utilizeze pentru auditarea secţiunilor diversificate ale situaţiilor

financiare .

Scopul central al împărţirii pe secţiuni a situaţiilor financiare

este de a îmbunătăţii calităţile auditului prin programarea de

proceduri specifice pentru: subvenţii, venituri, cheltuieli,

transferuri, achiziţii.

Acest program de audit se soluţionează într-o listă de proceduri

de audit ce se vor utiliza în vederea auditării fiecărei secţiuni de

situaţii financiare.

Programul de audit reprezintă un instrument prin intermediul

căruia auditorii şi conducători superiori ai acestora observă

activitatea efectivă a auditului.

Ultimul pas al fazei de planificare a auditului îl constituie

elaborarea programelor.

În fapt, faza execuţiei auditului constă în aplicarea programelor

de audit cu ajutorul procedurilor de audit ce sunt prevăzute de

acesta.

1.2 Conţinut şi format de auditare internă

Principala componentă a auditului o constituie procedura de

audit. Pe lângă toate probele de audit, în mod cert, programul de

audit necesită şi existenţa următoarelor elemente:

Structura auditului
Exerciţiul financiar aferent situaţiilor financiare
Entitatea economică auditată
Aria supusă auditului

Numărul de zile alocat auditului


Obiective generale
Proceduri de audit – teste de control şi proceduri de fond
Specimenul de semnătură al auditorilor
Data finalizării auditului
https://plagiarism-detector.com 10/40
Controlul de calitate al auditorului- dată şi semnătură

1.3 Surse de informaţii necesare întocmirii auditului

Planul de audit constituie principala sursă informaţională în ceea

ce priveşte întocmirea pragului de auditare.

Unele dintre cele mai importante detalii cuprinse în planul

auditului pe seama cărora se întocmeşte procedura de audit

absolut necesară îndeplinirii obiectivelor de audit, sunt acelea ce

se referă la realizarea pragului de semnificaţie, abordarea

auditului, precum şi evaluarea riscului.

Se pot folosi atât surse interne de informaţii cât şi externe de

auditori, în acea măsură în care sunt folositoare în stabilirea

procesului de audit.

1.3.1 Determinarea riscului şi stabilirea pragului de

semnificaţie

Se concretizează în activităţi realizate de auditor în etapa de

planificare a auditului.

Într-o măsură majoră, rezultatele activităţilor determină tipurile

procedurilor de audit ce se vor utiliza în faza execuţiei auditului,

precum şi extinderea aplicării acestora.

Auditorii sunt nevoiţi să aplice raţionamentul profesional în

momentul evaluării riscului pentru selecţia procedurilor

auditului utilizate la reducerea acestuia către un nivel destul de

acceptat.

Pe considerentul riscului ce reprezintă relaţia dintre componenta

riscului de audit( risc de control, de nedetectare, inerent),

auditorul foloseşte raţionament profesional pentru deciderea

proporţiei de utilizare a procedurilor de fond şi control.

Auditorii sunt nevoiţi să determine pragul semnificaţiei pentru

stabilirea nivelului acceptat al posibilelor erori de la situaţiile

financiare(acest nivel nu va afecta imaginea poziţiei financiare


https://plagiarism-detector.com 11/40
a companiei).

Riscul de audit şi pragul de semnificaţie se află într-un raport

invers proporţional.

Pe cât este de mare nivelul pragului de semnificaţie, pe atât este

mai minim riscul auditului şi invers.

1.3.2 Tipul abordării auditului este necesar în realizarea testelor

de audit ce se vor efectua. În ceea ce priveşte abordarea bazată

pe procedura de fond se va utiliza test pentru obţinerea probei de

audit, în timp ce la abordarea bazată pe sistem, auditorul

efectuează o evaluare amplă a sistemului de control intern.

1.4 Procedurile auditului

Acestea se constituie în două forme:

Proceduri de fond

Teste de control
Procedurile de fond reprezintă procedurile auditului aplicate

pentru obţinerea probelor de audit ce atestă situaţiile financiare,

acestea nu conţin informaţii eronate semnificative.

Obiectivul acestora îl reprezintă readucerea riscului de

nedetectare la minim, pentru a ajuta la atingerea unui nivel

acceptabil al riscului de audit.

Întâlnim două feluri de proceduri de fond:

a) Testele detaliilor tranzacţiilor şi soldul conturilor-această


categorie constă în punerea în aplicare a procedurilor de audit

precum regăsim: controlul calculelor, inspecţia activelor şi

documentelor, investigarea, observaţia proceselor, confirmarea.

b) Procedurile analitice- utilizează comparaţii de indicatori sintetici


pentru a determina caracterul informaţiilor contabile şi a afla

potenţiala zonă de risc.

Testele de control verifică confirmarea sistemului de control

intern în ce măsură funcţionează conform evaluării iniţiale a

auditorilor.

2.Probele de audit
https://plagiarism-detector.com 12/40

Probele de audit necesită reflectarea corectitudinii și

trebuie să cuprindă informații rezonabile, relevante și complete,

în conformitate cu standardele de audit internaționale.

Probele sunt obligatoriu prezentate în anexa raportului de audit,

în care sunt prezentate sursele probelor de audit, numele

consultanților folosiți, de asemenea și terții către care s-a făcut

referire în intermediul raportului. Probele de audit sunt nişte

instrumentele persuasive ce fundamentează opinia auditorului cu

reflecţie la situațiile financiare, opinie care se face prezentă în

raportul de audit.

2.1 Clasificarea probelor de audit

Pe tot parcursul acţiunii sale, auditorul se confruntă cu nevoia de

a alege şi folosi diferite tipuri de probe de audit, ce se pot

clasifica în funcţie de sursa obţinerii sau natura acestora.

a. În funcţie de sursă, probele de audit sunt:

realizate de auditor

realizate de terţe părţi

realizate de la entitatea audiată


Din punctul de vedere al sursei de provenienţă al probelor de

audit, se fac cunoscute următoarele aspecte:

-proba dobândită de la auditor este cea mai sigură

-proba provenită de la terţe persoane, dacă se află completă şi

realizată în mod independent, este mai sigură decât cea obţinută

de la compania auditată

-proba de audit provenită din sursele interne ale entităţii auditate

este verosimilă, în situaţia în care sistemul de control şi cel

contabil sunt juste, organizate legal şi funcţionează

corespunzător.

b. În funcţie de natură, probele de audit sunt:

verbale
https://plagiarism-detector.com 13/40
documentare

vizuale
Cea mai sigura probă de audit este cea documentară şi se

prezintă sub forma documentelor justificative provenite de la

entitate, precum şi sub forma documentelor realizate în mod

direct de auditor sau de terţi.

În cazul necesităţii de confirmare a existenţei este foarte sigură

proba de audit vizuală, dar este mai puţin sigură în cazul

necesităţii stabilirii sursei de provenienţă a proprietăţii.

Cea mai nesigură este considerată proba verbală fiind necesară

confirmarea ei prin documente justificative.

2.2 Cerinţe ale probelor de audit

Auditorul ține cont de anumite cerințe ca probe de audit prin

intermediul cărora să își stabilească opinia finală, acestea sunt:

caracterul relevant- se concretizează în acea informație


pertinentă, în ideea că susține detaliat constatările

auditorului. De aceea, chiar din etapa de planificare,

auditorul este nevoit să definească în mod clar

obiectivele auditului şi să hotărască asupra unei adecvate

abordări.

competenţa- această probă de audit se declară


competentă în momentul în care este suficientă din

punct de vedere cantitativ, iar adecvată în privinţa

calităţii.

Pentru a determina suficienţa, auditorul este nevoit să ţină

cont de: -evaluarea testelor de control şi controlului intern

-riscul de audit şi materialitatea

- metode de eşantionare

-rezultatele aplicării metodelor analitice

Aprecierea probelor de audit ca adecvate ţine în mod cert de

raţionamentul auditorului, care este influenţat de: -nivelul

materialităţii
https://plagiarism-detector.com 14/40

-rezultatul acţiunii procedurilor de audit

-credibilitatea şi sursa probelor de audit

-experienţa auditorului

caracter rezonabil- reprezintă informaţia care din


punct de vedere al costului obţinerii, comparat cu

relevanţa ei se dovedeşte a fi economică, eficace şi

eficientă.

2.3 Criteriile evaluării probelor de audit

Atât calitatea cât şi cantitatea probelor de audit stau la baza

criteriilor de evaluare folosite de auditori.

Aceste criterii de evaluare se referă la standardele pe care

auditorul le foloseşte în evaluarea probelor de audit.

Din privinţa practicii, auditorul poate folosi un singur model de

criteriu de evaluare sau mai multe, în funcţie de obiectivele

auditului şi specificul domeniului, precum şi de legislaţia ce

fundamentează activitatea entităţii auditate.

3.Elaborarea planului de audit intern susținută de documente

utilizate la probele necesare programului de audit

3.1 Stadiul 1- Evaluăm riscurile

Scopul acestei faze ţinteşte realizarea unei asigurări ce priveşte

faptul riscurilor situate mai sus de nivelul apetitului pentru risc

au fost iniţiate şi evaluate în mod corect de management, cu

obiectivul de a stabili nivelul credibilităţii folosirii registrului de

risc.

În vederea acestor lucruri, auditorii interni vor aplica

următoarele proceduri de audit:

evaluarea documentelor obţinute

conversaţii cu managementul în ceea ce priveşte riscul la


care se supune entitatea

documentarea la: obiectivul entităţii, metodele folosite


de cei ce conduc cu privire la evaluarea riscului,
https://plagiarism-detector.com 15/40
realizarea unui registru al riscurilor

concluzionarea din punct de vedere al credibilităţii şi


eventuala utilizare a registrului riscului pentru acţiuni

următoare

ÎNTOCMIRE REGISTRU DE RISC

Acest registru este o listă totală de riscuri(asemănător bazei

de date) ce se identifică de conducerea entităţii şi ameninţă

obţinerea obiectivelor.

Unii dintre auditorii interni optează pentru întemeierea

registrului riscului pornind direct de la sursă: persoane

relevante din interiorul companiei şi consiliul administraţiei.

În ciuda faptului că această procedură va economisi mult

timp, are şi dezavantajul că anumite riscuri pot rămâne

nedetectate pentru că auditorii nu îşi mai au o baza pregătită

anterior de ei.

Astfel, întâlnim trei proceduri specializate în identificarea

riscurilor:

Evidenţe contabile: evaluarea fiecărei clase sau


poziţii a situaţiilor financiare, evidenţelor contabile

sau posibilelor ataşamente ale acestora pot scoate la

iveală numeroase riscuri destul de importante.

Interviul: scopul se reflectă în ideea individuală


exprimată de cel ce este intervievat în vederea

riscurilor la care aspiraţiile entităţii sunt expuse.

Seminarii de identificare a riscului: se finalizează


într-un şir de riscuri ce pun în pericol aspiraţiile

entităţii, însă există şi un avantaj al folosirii acestei

probe şi acela constă în interacţionarea persoanelor şi

crearea unor noi idei.

DIMENSIONAREA RELEVANŢEI RISCURILOR

Procesul acesta este pus sub viziunea managementului de risc.

Dimensionarea relevanţei riscului este constituită din punctul


https://plagiarism-detector.com 16/40
celor două componente variabile ale fiecărui risc în parte:

impact şi probabilitate.

Relaţia calculului se exprimă:

R(relevanţa riscului)= Probabilitate(P) x Impact(I)

3.2 Stadiul 2- Întocmirea uni plan de audit

În această etapa, auditorii urmăresc etape precum:

Elaborarea unui plan de audit

Se alocă aceste riscuri misiunilor ce privesc auditul

Se determină riscurile incluse în audit


Se realizează o filtrare de riscuri pentru a le identifica pe acelea

care vor fi cuprinse în planul auditului anual printr-o raportare la

riscul conducerii ca şi criteriu prim. Astfel încât riscurile care se

clasifică sub nivelul mediu al riscului conducerii nu trebuie să

necesite atenţia auditorilor şi, în acest mod nu vor fi incluse în

planul de audit. Din privinţa riscurilor ce se situează peste

nivelul riscului, putem întâlni situaţii la care auditorii interni

decid menţinerea sau chiar eliminarea lor din planul de audit:

o Riscuri în scopul cărora s-au adoptat măsuri de prevenire


de tipul transferului

o Riscuri considerate de conducere ca fiind neameliorate şi


într-un final fiind acceptate

o Riscuri eliminate de către conducere


o Riscuri evaluate şi examinate de auditori externi ce

furnizează o directă asigurare către consiliul de

administrare asupra controlului exercitat de organizaţie

o Riscuri ce au fost aduce în scopul limitei apetitului


pentru risc

Restul de riscuri urmează a fi incluse în planul de audit.

3.3 Stadiul 3- Planificarea scopului

Auditorii sunt nevoiţi să se familiarizeze în primul rând cu

natura şi structura clientului pentru ca mai apoi să poată elabora

planul de audit.

Pentru a fi organizată şi utilă această cunoaştere premergătoare a


https://plagiarism-detector.com 17/40

clientului vizează colectarea informaţiilor ce se structurează pe

următoarele secţiuni:

1. Tehnici şi mecanisme ce se utilizează în cadrul


proceselor ce alcătuiesc scopul misiunii de audit

2. Organizarea proceselor(bugete, personal, resurse) şi


entităţii ce constituie obiectul auditului

3. Obiectivele ce urmează a fi audiate

4. Actualizarea de informaţii ce privesc riscurile prin


referinţa către panul anual şi registrul de riscuri

Planificarea responsabilităţii scopului de audit are principalul

scop determinarea întinderii acesteia ţi reliefarea aspectelor

importante precum:

Perioada în care realizarea scopului are loc


Motivul pentru care are loc acţiunea
Echipa auditorilor ce realizează acţiunea
Destinatarii raportului final
Limita ariei de extindere a acţiunii
Obiectivele proceselor auditate

3.4 Stadiul 4- Audit interimar

După unii autori, această etapă interimară este denumită etapa

de realizarea a misiunii. Preferăm sintagma încetăţenită în

practica auditului extern, pentru a evita înţelegerea greşită a ideii

cum că etapa de planificare nu ar face parte din realizarea unei

misiuni.

Debutul acestei etape este marcat de reuniunea/şedinţa

dedeschidere a misiunii.

Deşi este plasată în timp oarecum după ce lucrările misiunii

de audi t au început în e tapa de plani f icare ,

organizarea , ei nu t rebuie ignorată, deoarece

principalul rol al acesteia este de a oferi o oportunitate atât

auditorilor, cât şi auditaţilor în ceea ce priveşte cunoaşterea

echipelor şi interlocutorilor, înţelegerea deplină a

obiectivelor misiunii de audit, a procedurilor utilizate, a

limitelor misiunii a resurselor aflate la dispoziţie.


https://plagiarism-detector.com 18/40

Nu în ultimul rând, reuniunea de deschidere conferă

auditorilor interni, membrii aiechipei, autoritatea de facto

în realizarea misiunii şi permite coordonarea activităţilor lor

cucea a auditaţilor. Cei mai mulţi dintre auditorii interni

califică această etapă drept una situată „în afara zonei lor de

confort
Citate detectate: 0,84% din acest document este citat de semnele de cotație: id: 23

", datfiind faptul că percepţia auditaţilor este deseori una

de desconsiderare faţă de auditori. Această mentalitate, de cele

mai multeori dificil de surmontat, percepe activitatea

auditorilor interni ca o suprapunere cu activităţile

controlului intern, managementului riscurilor sau chiar

ale auditului extern. Mai mult, intervenţiile auditorilor

interni legate de evaluarea eficacităţii şi eficienţei

controalelor interne prin intermediul interviurilor, discuţiilor

etc. creează asupra auditaţilor impresia falsă că auditorii

„habar nu au ceea ce auditează, dar au pretenţia de a

formula recomandări"
. în acest context, trebuie subliniat

faptul că auditorii interni nici nu trebuie să încerce să

îndeplinească responsabilităţile celor ale căror activităţi sunt

auditate, ci doar să examineze dacă „de facto" controalele

funcţionează aşa cum ar trebui, dacă regulamentele şi

procedurile interne sunt respectate şi dacă ele previn

într-adevăr riscurile luate în considerare.

Dar această examinare trebuie documentată, astfel încât

auditorii interni să poată face dovada cu probe că opiniile

lor formulate şi adresate conducerii organizaţiei sunt

fundamentate pe evaluări reale, realizate la faţa locului.

Pe parcursul acestei etape auditorii interni sunt

preocupaţi de două probleme majore: a) să examineze


https://plagiarism-detector.com 19/40

dacă pentru secţiunea auditată:

există un proces prin care riscurile sunt identificate şi


evaluate?

operează un sistem de control?


b) să evalueze controalele interne utilizate pentru

ameliorarea riscurilor identificate:

controalele directe

controalele de monitorizare
În ceea ce priveşte prima problemă, recursul la

registrul riscurilor este obligatoriu. Acesta trebuie

detaliat şi actualizat cu informaţiile pe care auditorii le

vor colecta pe parcursul acestei etape din misiune.

Scorul de control trebuie determinat pentru a putea aproxima

efectele controlului intern testat asupra riscului considerat.

Scorul de control se determină:

Riscul inerent există în lipsa sistemului de control intern în

acelaşi timp în care tranzacţiile efectuate lipsesc sau nu sunt

înregistrate în contabilitate în mod eronat. Lucrul acest poate

duce la intenţia frauduloasă de ascundere a unor erori contabile.

Riscul rezidual este cel ce rămâne după măsura de diminuare a

impactului şi posibilităţii apariţiei unui eveniment invers luată

de conducere

Elaborarea matricei de risc rezidual le conferă auditorilor

posibilitatea de a observa riscurile care sunt sau nu ameliorate la

nivelul conducerii.

3.5 Stadiul 5- Realizarea raportului de audit

Acest raport este un act oficial ce se adresează conducerii

organizaţiei şi este esenţial ca raportul să fie descriptiv, concis şi

clar pentru a fi transparent şi credibil. Trebuie comunicat şi

transmis părţilor ce dispun de un interes pentru acest document

din cadrul organizaţiei, în mod expres managerilor din


https://plagiarism-detector.com 20/40
departamente.

Acesta nu reprezintă un format standard, dar se obişnuieşte ca la

fiecare secţiune din raport să etaleze o opinie a auditorilor unde,

la final se află o opinie concluzională.

Deoarece acesta nu prezintă o formă standardizată, atunci

conţinutul va trebui să conţină menţiuni obligatorii precum:

A. Riscuri semnificative(cele cuprinse în intervalul 5-8)


B. Riscuri esenţiale(conţin intervalul 9-25)
C. Rezumatul ( cuprinde obiectivele şi motivaţia)

Raportul de audit prezintă excepţiile, problemele detaliate cu

rolul de a le stabili măsurile necesare de remediere în timp ce

părerea globală exprimă ideea globală asupra ariei de audit.

3.6 Răspunderea post-universitară

Munca de auditor nu constă doar în acţiunile prezentate anterior

ci şi în observarea evoluţiei programelor agreate de conducere

cu privire la reducerea riscurilor luate după raportul de audit.

Cele mai importante responsabilităţi post-audit constă în

aplicarea procesului de monitorizare a recomandărilor din cursul

auditului, măsurarea impactului lor şi raportarea la stadiul

conducerii entităţii.

O funcţie esenţială este considerată opinia auditorilor la

stabilirea deciziei situaţiilor financiare şi auditului extern

efectuat la entitatea economică.

1.3 COMPONENTELE INFORMĂRII FINANCIAR-CONTABILE ÎN CADRUL


UNEI ENTITĂȚI

1.3.1 Bilanțul - situație de reflectare a poziției financiare

Bilanțul reprezintă documentul contabil de sinteză în cadrul căruia sunt prezentate

elementele de activ și de pasiv ale unei entități economice la încheierea exercițiului, precum și

în celelalte situații prevăzute de lege. Acesta constituie un instrument contabil de mare

importanță în procesul conducerii, fiind necesar pentru stabilirea deciziilor privitoare la

stabilirea, finanțarea, utilizarea și recuperarea fondurilor, organizarea controlului asupra

realizării deciziilor luate, precum și pentru stabilirea unor drepturi și obligații, a unor
https://plagiarism-detector.com 21/40

răspunderi și cointeresări provenite din activitatea de gospodărire și dezvoltarea

patrimoniului.

Dacă bilanțul constituie un instrument contabil, prin care este reflectat patrimoniul

unității și rezultatele activității desfășurate pe parcursul unui exercițiu financiar, în timp acesta

a putut fi definit ca fiind „ rezultatul activității pe o anumită perioadă” ( Mic dicționar

enciclopedic, 1978).

Ca instrument contabil, bilanțul este


Citate detectate: 0,22% din acest document este citat de semnele de cotație: id: 24

„ tabloul contabil al activului și pasivului unei

întreprinderi sau al unei activități financiare pentru o anumită perioadă de timp”


sau
Citate detectate: 0,14% din acest document este citat de semnele de cotație: id: 25

document contabil care reflectă situația conturilor unei întreprinderi la o anumită dată”
(

Dicționarul explicativ al limbii române, 1975).

Conținutul bilanțului, conform OMFP nr. 1802/2014 cuprinde informații referitoare la:

- imobilizări corporale
- active necorporale
- active financiare investiții financiare prin metoda punerii în echivalență
- creanțe
- stocuri
- creanțe comerciale
- numerar și echivalente de numerar
- datorii comerciale și de natură similară
- datorii privind impozitul amânat
- provizioane
- datorii pe termen lung putătoare de dobândă
- capital emis și rezerve

Întreprinderile vor trebui să își construiască bilanțul după următoarea rețetă ( format

vertical, tip listă) instituit de OMFP 18002/2014, după cum urmează:

Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul

bilanțului, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele anexe.

Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul

căruia îi sunt destinate și intenția de păstrare, potrivit politicilor contabile aprobate de

administratori sau de persoanele care au obligația gestionării entității.

Modificarea naturii unui activ, în baza deciziei managementului, trebuie susținută de


https://plagiarism-detector.com 22/40
elemente precum existența unui contract, modificarea destinației activului.

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare și deținute

pe o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul


Plagiatul detectat: 0,06% https://www.premiere-expert.ro/eval... id: 26

de achiziție sau la costul de

producție.

Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când:

- se așteaptă să fie realizat sau este deținut cu intenția de a fi vândut sau consumat în
cursul normal al ciclului de exploatare al entității;

- este deținut, în principal, în scopul tranzacționării;


- se așteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanțului;
- este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este

restricționată;

Toate celelalte active reprezintă active imobilizate.

Ciclul de exploatare al unei entități reprezintă perioada de timp dintre achiziționarea

activelor care sunt destinate procesării și finalizarea acestora în numerar sau echivalente de

numerar.

Echivalentele de numerar reprezintă


Plagiatul detectat: 0,26% https://www.researchgate.net/profil... + 3 id: 27
resurse! investițiile
financiare pe termen scurt, extrem de

lichide, care sunt ușor convertibile în numerar și sunt supuse unui risc nesemnificativ de

schimbare a valorii
.

În categoria activelor circulante se cuprind:

- stocuri inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factură.
- creanțe
- investiții pe termen scurt
- casa și conturi la bănci

Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziție sau costul de producție.

Ajustările de valoare se fac pentru activele circulante în vederea prezentării acestora la

cea mai mică valoare de piață sau, în circumstanțe speciale, la o altă valoare minimă atribuită

acestora la data bilanțului.

Contabilitatea terților asigură evidența datoriilor și creanțelor entității în relațiile acesteia

cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entitățile afiliate,


https://plagiarism-detector.com 23/40

entitățile asociate și entitățile controlate în comun, asociații/acționarii, debitorii și creditorii

diverși.

În baza contabilității de angajamente, entitățile trebuie să evidențieze în contabilitate

toate veniturile și cheltuielile, respectiv creanțele și datoriile rezultate ca urmare a unor

prevederi legale sau contractuale.

Drepturile și obligațiile, precum și unele bunuri care nu pot fi integrate în activele și

datoriile entității se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanțului, denumite și

conturi de ordine și evidență.

În România există o serie de principii contabile care stau la baza proiectării identități

contului de bilanț și anume:

1. Principiul patrimonialității bilanțului

Respectarea acestui principiu implică separarea activității entităților de cele ale

proprietarilor și implică definirea unui cadru juridic care capătă forma unei entități.

Principiul patrimonialității a determinat alte principii și anume:

- principiul costurilor istorice


- principiul prudenței
- principiul intangibilității bilanțului de deschidere

2. Principiul reprezentării eficacității forțelor unității face recurs la principiile

contabile precum permanența metodelor, continuitatea activității și independenței exerciţiului

având consecințe directe în stabilirea rezultatului și implicit în recunoașterea elementelor de

activ și de pasiv.

3. Principiul lichidității, exigibilității și solvabilității care este determinat de analiza

lichidității și solvabilității patrimoniului.

4. Principiul funcționalității asigură posibilitatea grupării activelor și pasivelor unității

după funcția pe care o îndeplinesc, având în vedere totodată gradul de lichiditate și

exigibilitate.

În acest sens, în activ se delimitează structuri separate pe funcția de investiții și funcția

de exploatare, iar în pasiv pe funcția de finanțare și funcția de exploatare.

5. Principiul contabil al dublei reprezentări a patrimoniului care se referă la faptul

că bilanțul trebuie să fie în fapt un cont general care sintetizează, la un moment dat,

elementele patrimoniale și rezultatele perioadei de raportare.


https://plagiarism-detector.com 24/40

6. Principiul prevalării economicului asupra juridicului determină identitatea

documentelor de sinteză și raportare statistică din sistemului contabil anglo-saxon, fiind

acceptat într-o nuanțare slabă de sistemul contabil continental.

7. Principiul importanței relative se referă nu numai la prezentarea documentelor de

sinteză și raportare contabilă, dar și la întocmirea acestora.

Importanța relativă constituie fundamentul imaginii fidele atât


Plagiatul detectat: 0,1% https://www.premiere-expert.ro/eval... + 3 id: 28
resurse! în bilanț și în contul
de

profit și pierdere
, fiind una din rațiunile existenței notelor anexe.

8. Principiul imaginii fidele are interpretări proprii în diferite sisteme contabile

naționale, unele prevăzându-l expres, altele considerându-l implicit în obligațiile

producătorilor de informații.

9. Principiul standardizării formularisticii de bilanț, a respectării normelor

metodologice de completare, centralizare și verificare a bilanțului care asigură posibilitățile

integrării bilanțului, a sintetizării pe diferite trepte organizatorice ale acestuia potrivit nevoilor

contabilității naționale.

10. Principiul unicității bilanțului este o consecință a principiului standardizării,

precum și a faptului că nu s-a lăsat la îndemâna utilizatorilor problema stabilirii principiilor

normative de evaluare a normelor și regulilor contabile, acestea fiind definite de autoritatea

contabilă a statului și aplicate în mod unitar tuturor entităților.

1.3.2 Contul de profit și pierdere - indicator de măsurare a performanței

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului își face simțită prezența și în ceea

ce privește recunoașterea cheltuielilor și veniturilor perioadei, evidențiind preferința pentru

criteriul
Citate detectate: 0,02% din acest document este citat de semnele de cotație: id: 29

„substanță economică”
, care devansează ca importanță
Citate detectate: 0,02% din acest document este citat de semnele de cotație: id: 30

„încadrarea juridică”
.

Situația financiară care măsoară succesul, performanțele activității unei entități,


https://plagiarism-detector.com 25/40
prezentând veniturile, cheltuielile și rezultatele în cursul unei perioade, este
Plagiatul detectat: 0,06% https://ceccar.ro/ro/?page_id=4755 id: 31

contul de profit și

pierdere.

În acest document se prezintă informații care satisfac valențele informative asupra

valorificării capitalului, delimitându-se în acest scop structuri de venituri și cheltuieli în

funcție de natura activității desfășurate.

Contul de profit și pierdere grupează, pe o perioadă de gestiune, ansamblul fluxurilor

economice generatoare de venituri și cheltuieli. Este un document contabil de sinteză care

prezintă rezultatul prin structuri de cheltuieli și venituri, prin activități consumatoare și

producătoare de rezultat.

Întocmirea contului de profit și pierdere este impusă de faptul că bilanțul patrimonial nu

explică cauzele care au generat performanțele activității, de aceea s-a stabilit întocmirea

contului de profit și pierdere.

Contul de profit și pierdere prezintă într-o manieră dinamică activitatea, rentabilitatea

entității în cursul unei perioade, în timp ce bilanțul patrimonial este imaginea situaţiei unei

entități la o anumită dată.

Importanța contului de profit și pierdere constă în furnizarea informațiilor necesare

asupra capacității entității de a genera profit, asupra previziunilor privind posibilitatea entității

de a genera fluxuri de trezorerie viitoare. Informațiile despre randamentele anterioare ale

entității, chiar dacă acestea nu sunt o garanție asupra succesului viitor, totuși ele permit o

actualizare a tendințelor activității contribuind la determinarea valorii economice a entității..

Dacă există o corelație rațională între performanțele trecute și viitoare, estimarea tendințelor

rezultatelor, în determinarea valorii economice a entității, nu trebuie pusă la îndoială.

Locul și rolul pe care contul de profit și pierdere îl ocupă în cadrul situațiilor financiare

anuale este diferit în timp precum, și de la un sistem contabil la altul.

Astfel chiar dacă nu există documente recunoscute fiscal, un venit, respectiv o cheltuială

vor fi recunoscute dacă au fost realizate în respectiva perioadă de raportare și a generat

creșteri, respectiv descreșteri ale beneficiilor economice viitoare și au fost rezonabil estimate.

Plagiatul detectat: 0,06% https://thinkout.io/ro/articole/ce-... + 2 id: 32


resurse! Contul de profit și
https://plagiarism-detector.com 26/40
pierdere cuprinde:
cifra de afaceri netă, veniturile și cheltuielile

exercițiului, grupate după natura lor, precum și rezultatul exercițiului ( profit sau

pierdere).

Conform OMFP 1802/2014, atunci când în baza unor prevederi legale exprese, în

conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite și taxe reflectate

concomitent în conturi de cheltuieli, cu ocazia întocmirii contului de profit și pierdere, la cifra

de afaceri netă se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menționate, corectate cu

cheltuielile corespunzătoare acelor impozite și taxe.

1.3.3 Fluxurile de numerar și situația modificării capitalurilor proprii

Situația fluxurilor de numerar prezintă informații despre capacitatea entităților de a

obține numerar și echivalente de numerar și utilizarea corespunzătoare a fluxurilor de

numerar.

Avantajele pe care informațiile cuprinse în situația fluxurilor de numerar le aduc sunt

următoarele:

- permit evaluarea variației activului net al societății;


- evaluarea structurilor financiare;
- stabilirea capacității
Plagiatul detectat: 0,09% https://www.researchgate.net/profil... + 3 id: 33
resurse! de a influența
valoarea și momentul apariției fluxurilor
de

numerar;

- crește comparabilitatea raportării rezultatelor din exploatare;


- evaluarea istoricului fluxurilor de numerar și posibilitatea generării de previziuni.

Situația fluxurilor de numerar trebuie să fie detaliată pe cele trei tipuri de activități:
Plagiatul detectat: 0,06% https://www.researchgate.net/profil... id: 34

de

exploatare, de investiție și de
finanțare.

Astfel trebuie degajate următoarele fluxuri de numerar:

- fluxuri de numerar din activitatea de exploatare


- fluxuri de numerar din activitatea de investiții
- fluxuri de numerar din activitatea de finanțare

În practica internațională s-au delimitat două metode de întocmire și prezentare a

situației fluxurilor de numerar: metoda directă și metoda indirectă.


https://plagiarism-detector.com 27/40

Metoda directă prezintă încasările și plățile aferente exercițiului financiar respectiv

clasificate pe cele trei tipuri de activități (


Plagiatul detectat: 0,08% https://www.armyacademy.ro/reviste/... id: 35

de exploatare, de investiții și de finanțare)


.

Informațiile pot fi obținute din înregistrări contabile sau din ajustarea vânzărilor, costului

acestora și
Plagiatul detectat: 0,11% https://www.researchgate.net/profil... + 4 id: 36
resurse! a altor elemente
din contul de profit și pierdere cu
variații ale stocurilor, creanțelor

și datoriilor și a altor elemente care afectează numerarul.

Metoda indirectă diferă de prima doar în privința informațiilor privind fluxurile de

numerar din exploatare: astfel profitul din exploatare înainte de impozitare și elementele

extraordinare este ajustat cu acele cheltuieli și venituri nemonetare, precum și cu variația

necesarului de fond de rulment net și cu elemente de cheltuieli și venituri care sunt luate în

considerare la determinarea
Plagiatul detectat: 0,09% https://www.researchgate.net/profil... + 2 id: 37
resurse! fluxurilor de
numerar din activitățile de investiții și
de finanțare.

Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare constituie un indicator cheie al

generării de numerar pentru alte activități, respectiv rambursarea împrumuturilor, menținerea

capacității de funcționare a întreprinderii, pentru a plăti dividendele și a face noi investiții,

fără a recurge la surse externe de finanțare.

Fluxurile
Plagiatul detectat: 0,06% https://www.researchgate.net/profil... + 2 id: 38
resurse! de numerar
provenite din activităţi de
exploatare sunt derivate din
Plagiatul detectat: 0,06% https://www.researchgate.net/profil... + 3 id: 39
resurse! principalele

activităţi producătoare de venit ale


entităţii .Prin urmare ele rezultă din tranzacţiile şi alte

elemente care intră în determinarea profitului sau a pierderii.

Fluxurile de numerar provenite din activitatea de exploatare sunt următoarele:

-
https://plagiarism-detector.com 28/40
Plagiatul detectat: 0,06% https://www.armyacademy.ro/reviste/... id: 40
încasările în numerar din vânzarea de
bunuri şi prestarea de servicii;
-
Plagiatul detectat: 0,11% https://www.researchgate.net/profil... + 4 id: 41
resurse! încasările în
numerar provenite din redevenţe, onorarii, comisioane şi alte
venituri;
- plăţile în numerar efectuate către furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii;
- plăţile în numerar efectuate către şi în numele angajaţilor;
- plăţile în numerar sau restituiri ale impozitelor
Plagiatul detectat: 0,08% https://www.researchgate.net/profil... + 2 id: 42
resurse! pe profit, cu
excepţia cazului în care

pot fi asociate în mod specific activităţilor de investiţii şi de finanţare.

Fluxuri de numerar din investiții reprezintă măsura în care cheltuielile efectuate au

generat resurse care vor produce venituri în viitor ( instalații, clădiri etc.)

Fluxurile
Plagiatul detectat: 0,06% https://www.researchgate.net/profil... + 2 id: 43
resurse! de numerar
provenite din activităţi de
investiţii sunt următoarele:

- plăţile în numerar pentru dobândirea de imobilizări corporale;


-
Plagiatul detectat: 0,06% https://www.armyacademy.ro/reviste/... id: 44

încasările în numerar din vânzarea de


imobilizări corporale, necorporale şi alte

active imobilizate;

- plăţile în numerar pentru dobândirea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie


ale altor entităţi;

-
Plagiatul detectat: 0,09% https://www.armyacademy.ro/reviste/... id: 45

încasările în numerar din vânzarea de instrumente de


capitaluri proprii sau de datorie
ale altor entităţi şi din vânzarea de interese în asociere în participaţie;

- avansurile în numerar şi împrumuturile acordate altor părţi;


-
Plagiatul detectat: 0,09% https://www.researchgate.net/profil... + 3 id: 46
resurse! încasările în
numerar din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor
acordate altor

părţi
https://plagiarism-detector.com 29/40
Fluxurile de numerar din activități de finanțare permit estimarea cererii
Plagiatul detectat: 0,08% https://www.researchgate.net/profil... + 2 id: 47
resurse! viitoare de

fluxuri de numerar din partea


finanțatorilor întreprinderii și se referă la primiri sau rambursări

de credite, încasări din emisiuni de titluri, plăți pentru răscumpărarea titlurilor emise.

Fluxurile de numerar din activitatea de finanţare sunt:

-
Plagiatul detectat: 0,25% https://www.researchgate.net/profil... + 2 id: 48
resurse! încasările în
numerar provenite din emisiunea de acţiuni sau alte instrumente de
capitaluri proprii;

- plăţile în numerar efectuate către proprietari pentru a


dobândi sau răscumpăra acţiunile
firmei;

-
Plagiatul detectat: 0,09% https://www.researchgate.net/profil... + 2 id: 49
resurse! încasările în
numerar provenite din emisiunea titlurilor de
creanţă, împrumuturilor,
efectelor comerciale, obligaţiunilor, ipotecilor şi a altor împrumuturi pe termen scurt

sau lung;

- rambursarea în numerar a sumelor împrumutate;


- plăţile în numerar efectuate de locatar pentru reducerea datoriei existente aferente unui

contract de leasing financiar.

Situația modificării capitalurilor proprii prezintă detaliat toate variațiile pe care activul

net le-a suferit între momentul de început și cel de sfârșit al exercițiului financiar.

Pe baza acestui document poate fi analizată capacitatea de menținere a capitalului,

precum și profitul general sau pierderea generală a întreprinderii.

1.3.4 Notele anexe - informații de detaliu a celorlalte situații financiare

Normele contabile naționale impun o structură prestabilită acestui set de situații ce

formează notele anexe, cât și un model de prezentare pentru anumite note, considerate ca

adaptabile unui anumit format de situații financiare anuale.

Se remarcă faptul că în sistemul românesc de raportare financiară, aceste documente

sunt egale ca importanță și antrenează responsabilitate egală pentru cei care le întocmesc și le

semnează.
https://plagiarism-detector.com 30/40
Privite la modul general, informațiile degajate de notele anexe completează și

comentează informațiile oferite de celelalte situații financiare anuale.

Analiza notelor anexe permite utilizatorilor o mai bună înțelegere, în special, a


Plagiatul detectat: 0,09% https://ceccar.ro/ro/?page_id=4755 + 3 id: 50
resurse! bilanțului

și a contului de profit și pierdere,


oferind informații suplimentare relevante cu privire la

poziția financiară a întreprinderii și a rezultatelor obținute.

Rolul notelor anexe se regăsește în procesul de ameliorare a valorii informaționale a

documentelor contabile de sinteză și raportare anuală.

Întocmirea notelor anexe se face în baza principiului bunei informări, conform căruia,

acestea trebuie să conțină orice informație necesară utilizatorilor.

În notele anexe, pe lângă informațiile obligatorii prevăzute de normele contabile se vor

înscrie orice informații considerate necesare și semnificative pentru obținerea imaginii fidele.

În consecință, notele anexe ale situațiilor financiare anuale trebuie să degaje atât

informații cu privire la principiile de întocmire a documentelor contabile de sinteză și

politicile contabile specifice, selectate și aplicate în cadrul acestora, informații care nu sunt

prezentate în alte situații, cât și informații adiționale necesare în atingerea obiectivului de

reflectare a imaginii fidele, a situației financiare și a rezultatelor obținute.

Notele anexe ale situațiilor financiare trebuie să ofere informații despre bazele de

întocmire a situațiilor financiare și politicile contabile specifice, selectate și aplicate,

informațiile care sunt cerute de Standardele Internaționale de Contabilitate și care nu sunt

Plagiatul detectat: 0,06% https://www.researchgate.net/profil... id: 51

prezentate în altă parte a situațiilor


financiare, informații suplimentare necesare pentru o

prezentare fidelă.

Notele anexe trebuie să conțină mai multe secțiuni:

- informații generale despre societate și situații financiare;


- prezentarea politicilor contabile utilizate ( metode de evaluare, politici contabile

specifice etc.);

- informații referitoare la elementele


Plagiatul detectat: 0,06% https://www.researchgate.net/profil... + 4 id: 52
resurse! din contul de profit
și pierdere:
https://plagiarism-detector.com 31/40
detalierea unor
cheltuieli, detalierea informațiilor cu privire la impozitul pe profit, informații cu

privire la cifra de afaceri;

- informații pentru completarea bilanțului: detalii despre compoziția și starea capitalului


social, tipurile și numărul de acțiuni emise, drepturile de subscriere și atribuire, despre

evoluția obligațiunilor emise, despre natura și scopul rezervelor, despre variația

ajustărilor de valoare, despre tipul, valoarea și exigibilitatea datoriilor, garanții și alte

obligații contractuale financiare;

- informații referitoare la salarii și salariați: detalii despre salarizarea administraților și


directorilor, detalii despre salariați ( număr mediu în cursul anului, pentru fiecare

categorie de personal);

- alte aspecte: baza folosită pentru elementele exprimate inițial în monedă străină,
precum și informațiile generale despre societate ( sediu, forma juridică, adresa, natura

activităţii, nume societate mamă, total active și pasive bilanțiere, alte informații utile).

Notele explicative ale contabilităţii

În notele anexe
Plagiatul detectat: 0,24% https://www.premiere-expert.ro/eval... + 2 id: 53
resurse! la situațiile
financiare, toate entitățile prezintă, în plus față de

informațiile cerute conform altor dispoziții ale prezentelor reglementări, informații referitoare

la următoarel
e:

a) politici contabile adoptate


Plagiatul detectat: 1,39% https://www.premiere-expert.ro/eval... + 4 id: 54
resurse! inclusiv:
- bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente.
- conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevăzute de

prezentele reglementări

- orice modificări semnificative ale politicilor contabile adoptate.


b) dacă imobilizările corporale sunt evaluate la valori reevaluate, un tabel trebuie să

prezinte:

- mişcările rezervei din reevaluare în cursul exerciţiului financiar, cu excepţia


tratamentului fiscal al elementelor pe care le conţine;

- valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută în bilanţ dacă imobilizările corporale


nu ar fi reevaluate.

c) Atunci când instrumentele financiare sunt evaluate la valoarea justă:


- ipotezele semnificative care stau la baza modelelor şi tehnicilor de evaluare;
- pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate, informaţii despre aria şi
https://plagiarism-detector.com 32/40

natura instrumentelor inclusiv termenii şi condiţiile semnificative care pot afecta

valoarea calendarul şi certitudinea fluxurilor viitoare de


numerar.

Plagiatul detectat: 0,29% https://www.premiere-expert.ro/eval... + 3 id: 55


resurse! d) Valoarea totală
a oricăror angajamente financiare, garanţii sau active şi datorii
contingente neincluse în bilanţ indicând natura şi forma oricărei garanţii reale care a

fost acordată
;

e)
Plagiatul detectat: 0,3% https://www.premiere-expert.ro/eval... + 4 id: 56
resurse! Sumele datorate
de entitate care devin exigibile după o perioadă mai mare de 5 ani,
precum şi valoarea totală a datoriilor entităţii acoperite cu garanţii reale depuse de

acestea, cu indicarea formei şi naturii garanţiilor;

d)
Plagiatul detectat: 0,08% https://www.premiere-expert.ro/eval... + 4 id: 57
resurse! numărul mediu de
angajaţi în cursul exerciţiului
financiar;
Plagiatul detectat: 0,15% https://www.premiere-expert.ro/eval... + 4 id: 58
resurse! suma avansurilor
şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, de conducere şi

de supravegher
e cu indicarea ratelor dobânzilor,
Plagiatul detectat: 0,29% https://www.premiere-expert.ro/eval... + 4 id: 59
resurse! a principalelor
condiţii şi a oricăror sume

restituite, amortizate sau la care s-a renunţat, precum şi a angajamentelor asumate în numele

acestora sub forma garanţiilor de orice


fel cu indicarea totalului pe fiecare categorie.

Notele contabile sunt 10 la număr şi cuprind:

1. Nota 1- conţine activele imobilizate făcându-se specificaţii la valoarea lor brută atât la
începutul cât şi la sfârşitul anului, de asemenea transferuri de sume în cont sau din

cont.

2. Nota 2-aici regăsim provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli, soldurile la sfârşitul şi


începutul anului, transferuri de sume în cont sau din cont.

3. Nota 3- în ea este specificată explicitarea profitului net de repartizat, repartizarea


profitului, rezervele legale, dividendele, acoperirea pierderii, altă repartizare şi profitul
https://plagiarism-detector.com 33/40

nerepartizat.

4. Nota 4-iustrează analiza rezultatului din exerciţiul precedent şi cel curent, referindu-
se la:

Cheltuieli generale ce ţin de administrare;

Cheltuieli de desfacere;

Cifră de afaceri netă;

Costul de bunuri vândute şi de servicii prestate;

Cheltuieli ale activităţii de bază, cheltuieli indirecte de producţie, cheltuieli de


activităţi auxiliare;

Rezultatul din exploatare şi alte venituri din exploatare.

5. Nota 5 conţine - situaţia creanţelor şi datoriile specificându-se la sfârşitul anului


soldurile ce formează conturi de creanţe şi datorii, precum şi termenul de lichiditate(

sub 1 an sau peste) al creanţelor şi termenul de exigibilitate al datoriilor (1 an, 1-5 ani

sau peste 5 ani). De asemenea, se menţionează clauzele ce au legătură cu achitarea

obligaţiilor şi ratelor dobânzii aferente împrumutului, obligaţii pentru care au fost

depuse garanţii sau chiar ipoteci, valoarea obligaţiunilor pentru care au fost constituite

provizioane.

6. Nota 6- include politici, principii şi metode contabile prezentându-se:

Reguli ale evaluării alternative unde se menţionează: valoarea elementelor


afectate la costul istoric, limite şi modalităţi de aplicare, baza de evaluare

adoptată, influenţa asupra rezultatului, conţinutul, ajustări efectuate pentru

aplicarea regulilor evaluării alternative;

Schimbarea metodelor de evaluare, abateri de la principii contabile, unde se


specifică: motivul, natura, rezultatul poziţiei financiare, evaluarea efectivului

asupra patrimoniului;

Totalul dobânzilor ce se includ în costul producţiei activelor imobilizate şi


circulante ce au ciclu mare de producţie.

7. Nota 7- numără acţiunile şi obligaţiunile prezentând informaţii precum:

Acţiuni emise pe parcursul exerciţiului financiar( tipul, numărul, valoarea


nominală totală şi valoarea încasată la distribuire a acţiunii, drepturile privind

distribuirea);

Obligaţiunile emise( tipul, valoarea de emisiune şi suma primită pe tipul de


obligaţiune, obligaţiuni emise de persoană juridică, deţinute de o persoană

împuternicită sau nominalizată de aceasta);


https://plagiarism-detector.com 34/40

Capitalul social subscris, valoarea totală şi numărul pe tipul de acţiuni emise,


răscumpărabile.

8. Nota 8- înglobează informaţiile privind directorii, administratorii şi salariaţii ,


menţionându-se:

Salarizările directorilor şi administratorilor: valoarea avansurilor, creditelor ce


se acordă directorilor şi administratorilor pe parcursul unui exerciţiu financiar(

principalele clauze ale creditării, rata dobânzii, suma rambursată până la data

respectivă);

Salariaţii(numărul mediu pe categorii, numărul mediu aferent exerciţiului


financiar, salarii de plătit sau plătite, cheltuieli cu asigurări sociale şi cheltuieli

ale contribuţiei la pensie).

9. Nota 9- se găsesc exemple ale analizei principalilor indicatori economici-financiari


precum:

Indicatori de lichiditate ;

Indicatorul de activitate;

Indicatorul de risc;

Indicatorul de profitabilitate.

10. Nota 10.sunt precizate alte informaţii ce se referă la:

Prezentarea persoanei juridice;

Modalitatea utilizată pentru exprimarea elementelor de activ şi pasiv în


monedă naţională, cheltuielilor şi veniturilor ce se evidenţiază în monedă

străină iniţial;

Relaţia persoanei juridice cu firmele asociate, filiale sau cu alte întreprinderi ;

Cifra de afaceri prezentată pe tipuri de pieţe de desfacere şi sectoare


economice;

Impozitul pe profit;

Onorariile ce revin persoanelor autorizate care verifică situaţiile financiare


anuale simplificate;

Cheltuieli cu ratele şi chiriile;

Angajamente primite;

Angajamente acordate.

Cap II

STUDIU DE CAZ

2.1 Prezentarea activităţii şi obiectivelor S.C. ITI COMPUTER S.R.L. în


https://plagiarism-detector.com 35/40

desfăşurarea acesteia

Societatea comercială IT COMPUTER S.R.L. s-a înfiinţat în 2003, ca urmare a asocierii

a trei persoane fizice, care au subscris şi vărsat un capital social de 200 lei. Acesta este

împărţit în părţi sociale egale, pe care le deţin cei trei asociaţi, în următoarele ponderi:

Popescu Vasile deţine 100% ;

Sediul societăţii comerciale se află în Drobeta Turnu Severin, b-dul Tudor Vladimirescu,

nr.97 şi a fost înmatriculată la Registrul Comerţului nr. J25/75/2003, cod unic de înregistrare

RO 15219050.

Din punct de vedere juridic, această societate este o societate comercială cu răspundere

limitată, persoană juridică română, organizată în conformitate cu legile ţării şi are o durată de

funcţionare nelimitată.

Obiectul de activitate principal al S.C IT COMPUTER S.R.L. declarat şi înregistrat cu ocazia

înfiinţării, la Registrul Comerţului, îl reprezintă activitatea codificată CAEN 4754, şi anume:

comerţul cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electronice şi electrocasnice, în


magazine specializate;

Activităţile secundare, înscrise ulterior, prin Declaraţia de menţiuni, pe care le poate desfăşura

S.C IT COMPUTERS.R.L. se referă la :

a. producţia de echipamente electronice din componente şi a programelor informatice;

b. efectuarea de servicii de reparaţii, instalaţii, întreţinere a echipamentelor electronice şi

aparaturii electrocasnice;

Conducerea societăţii comerciale IT COMPUTER S.R.L. se realizează de către Adunarea

Generala a Asociaţilor, care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii economice şi

comerciale.

Adunarea Generala a Asociaţilor alege un Consiliu de Administraţie, ce numeşte un manager

care se ocupă de conducerea executivă a activităţii, ale cărui atribuţii sunt stabilite de

Consiliul de Administraţie.

Adunarea ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an în cel mult trei luni de la închiderea

exerciţiului financiar şi are următoarele atribuţii principale:

✓ aprobă sau modifică Bilanţul după ascultarea raportului Consiliului de Administraţie,


după care fixează dividendul;

✓ se pronunţă asupra gestiunii societăţii;


https://plagiarism-detector.com 36/40

✓ stabilesc bugetul de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul următor;

✓ hotărăşte gajarea, încheierea sau desfiinţarea uneia sau mai multora din subunităţile
societăţii.

Adunarea extraordinară se întruneşte


Plagiatul detectat: 0,08% http://www.cnas.ro/casgl/page/atrib... + 2 id: 60
resurse! ori de câte ori este
nevoie, pentru
rezolvarea oricăror

probleme ale societăţii.

Consiliul de Administraţie şi directorul sunt răspunzători pentru îndeplinirea tuturor

obligaţiilor stabilite prin lege şi statutul societăţii.

Structura organizatorică se prezintă astfel;

1 Structura organizatorică a S.C IT COMPUTER S.R.L.

Activitatea desfăşurată la S.C. IT COMPUTER S.R.L. se împarte în trei subactivităţi, care se

completează şi menţin societatea pe piaţa produselor electronice, astfel:

A. activitatea comercială cu mărfuri de natura produselor electronice, şi anume:

tehnică de calcul, componente electronice, software,;


accesorii PC, consumabile pentru imprimante, copiatoare, suport de date;
sisteme de alarmă, sisteme de supraveghere video.

B. activitatea de producţie a echipamentelor electronice, de supraveghere şi video, cu ajutorul

componentelor, în configuraţia cerută de clienţi;

C. activitatea de prestări servicii se referă la:

- service pentru echipamente electronice;


- instalare reţea network, multimedia;
- instalare sisteme de alarmă şi supraveghere video.

AGA

CA

MANAGER

DIRECTOR

ECONOMIC
DIRECTOR TEHNIC

COMP.

FINANCIAR –

CONTABIL
https://plagiarism-detector.com 37/40
COMP. RESURSE

UMANE

COMP.

COMERCIAL

COMP.

PRODUCTIE

COMP. TEHNIC

COMP.

SERVICE

Politica de marketing a S.C IT COMPUTER S.R.L. include strategii de păstrare a clienţilor

tradiţionali, atragere de clienţi noi, continuitatea în tranzacţiile comerciale cu furnizorii mai

vechi, cercetare a pieţei în ofertele nou apărute.

Dezvoltarea pe parcursul exerciţiilor financiare s-a datorat în primul rând calităţii produselor

comercializate, apoi preţurilor mai mici practicate faţă de concurenţă, în ideea menţinerii

colaborării cu toţi clienţii pe termen lung. Se adaugă şi calitatea serviciilor prestate către

beneficiari, datorită angajării de personal calificat, cu pregătire în domeniu, majoritatea cu

studii superioare.

Dintre furnizorii cu care societatea comercială are un volum mare de tranzacţii se pot enumera

S.C. CARO COMP S.R.L., Timişoara,


S.C. IT NETWORK S.R.L., Craiova,
DT COMPUTERS S.R.L., Bucureşti,
S.C. ALSYS DATA S.R.L., Bucureşti,
TRUST SYSTEM S.R.L., Timişoara

Clienţii mai importanţi cu care societatea comercială are contracte de prestări servicii sau

furnizare de echipamente IT sunt :

AGER COMPUTER S.R.L.,


SCAND S.A.,
FLOMIRO COM SERV S.R.L.,
HIDROSERV PORŢILE DE FIER S.A.,
FORSEV S.A.,
QUASIT SYSTEM S.R.L.,
HERMES S.R.L.,
HIDROELECTRICA S.A.
DANART S.R.L.,
CRESCO S.R.L., Drobeta Turnu Severin.

Activitatea desfăşurată în cadrul societăţii este urmărită în principal de către Compartimentul

Financiar - Contabil, prin intermediul serviciilor subordonate, şi vizează:


https://plagiarism-detector.com 38/40

efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile cronologic şi sistematic;


asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea
Plagiatul detectat: 0,06% http://www.cnas.ro/casgl/page/atrib... id: 61

documentelor justificative care stau la baza

înregistrărilor contabile;

asigură întocmirea la timp


Plagiatul detectat: 0,08% http://www.cnas.ro/casgl/page/atrib... id: 62

şi în conformitate cu dispoziţiile legale în


vigoare a
balanţelor de verificare şi bilanţurilor;

întocmeşte lunar situaţiile privind principalii indicatori tehnico – economici;


efectuează periodic inventare privind stocul cantitativ şi valoric de materii prime şi

materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, piese de schimb, carburanţi;

asigură depunerea la timp a bilanţurilor, declaraţiilor lunare la Casa de Sănătate,


Administraţia Financiară , DGMPS,

Casa de Pensii;

verifică şi analizează contabilitatea furnizorilor şi clienţilor;


verifică şi analizează contabilitatea trezoreriei, a creditelor pe termen scurt;
întocmeşte documentaţia necesară pentru obţinerea creditelor şi participarea la

licitaţiile organizate de diverse instituţii publice şi societăţi comerciale;

întocmeşte analize ale costurilor pe fiecare lucrare;


contabilizează şi analizează costurile reparaţiilor în perioada de garanţie;
stabileşte arhivarea documentelor întocmite.

Rolul acestui compartiment este foarte important, el informează şi raportează periodic cifra de

afaceri, realizează analize privind costurile, rezultatele, situaţia societăţii, pentru a fi luate

măsuri din timp, pentru a preveni repetarea unor greşeli, pentru a elimina cheltuielile inutile.

La societatea studiată, datele sursă privind operaţiile economice, consemnate în documentele

justificative, sunt înregistrate în ordine cronologică şi grupate, sistematizate în registrele de

contabilitate ce furnizează informaţii privind situaţia şi mişcarea patrimoniului.

Acestea se prezintă sub forma unor registre legate, fişe, foi volante sau situaţii obţinute la

calculatorul electronic cu un conţinut şi formă adecvată scopului pentru care sunt elaborate.

Având în vedere destinaţia sau scopul pentru care se folosesc registrele contabile la societate,

se pot grupa în:

registre pentru evidenţa cronologică ce înregistrează operaţii economice şi


financiare în mod obligatoriu: registru jurnal,
https://plagiarism-detector.com 39/40
registrul inventar, fişa de cont, registru jurnal de încasări şi plăţi, notă de contabilitate;
registre sistematice ce asigură gruparea, sistematizarea şi înregistrarea operaţiilor

economico - financiare în funcţie de natura lor în ordinea de succesiune a

documentelor justificative în care sunt consemnate: registrul cartea - mare, registrul

inventar;

registre combinate sau mixte: servesc atât pentru înregistrarea cronologică, cât şi
pentru cea sistematică, precum şi pentru evidenţa analitică.

În circuitul documentelor şi al registrelor de contabilitate se impune unitatea informaţiilor ce

poartă răspunderea prelucrării cu exactitate şi în conformitate cu normele legale a datelor din

documente şi respectării regulilor de control, prevăzute în programul de prelucrare a datelor.

Societatea, utilizând sisteme de prelucrare automată a datelor, are obligaţia să asigure

respectarea normelor contabile, stocarea şi păstrarea, controlul datelor înregistrate în

contabilitate. De altfel, compartimentul financiar – contabilitate foloseşte un program de

contabilitate
Citate detectate: 0,01% din acest document este citat de semnele de cotație: id: 63

“Mentor”
agreat de societate încă de la înfiinţare, care permite obţinerea de

nenumărate situaţii contabile, cele conforme cu legislaţia, dar şi unele definite de către

utilizator, utile conducerii.

Programul informatic de contabilitate cuprinde următoarele module:

1. Contabilitate generală;
2. Gestiunea stocurilor de valori materiale
3. Evidenţierea şi urmărirea clienţilor;
4. Evidenţierea şi urmărirea furnizorilor;
5. Sistem financiar − fiscal.

Elaborarea metodologiei de lucru cu privire la operaţiile contabile, inclusiv circuitul

documentelor între compartimente, este asigurată de către compartimentul financiar-contabil.

Fiecare operaţie care afectează patrimoniul este reflectată în documentele justificative

întocmite de acest compartiment care face totodată şi înregistrările contabile ale operaţiilor

patrimoniale.

Importanţa acestui compartiment rezidă şi din faptul că asigură funcţionarea şi perfecţionarea

sistemului de contabilitate, a ţinerii contabilităţii şi pregăteşte rapoartele financiare prin care

Consiliul de Administraţie evaluează rezultatele operaţiilor trecute şi a planurilor, controlând

astfel modul de conducere a afacerilor pe ansamblul societăţii.


https://plagiarism-detector.com 40/40
În acelaşi timp, realizează o bună colaborare cu organele fiscale prin organizarea evidenţei

impozitului pe profit la nivel de societate şi prezintă propuneri managerului general cu privire

la problemele fiscale.

În tabelele de mai jos sunt prezentate elementele active şi pasive ale firmei(este realizată o

pondere a elementelor active şi pasive în totalul activ, respectiv totalul pasiv).

Prin analizarea economică-financiară a întreprinderii IT Computer S.R.L. propun

diagnosticarea actualei situaţii a firmei. De asemenea, reliefez starea economică şi prin

calculul indicatorilor economici şi financiari (asigurând astfel o premisă a fundamentării unei

previziuni a evoluţiei viitoare a acestor indicatori).

Detector de plagiat
Dreptul tău de a cunoaște autenticitatea!

S-ar putea să vă placă și