Sunteți pe pagina 1din 3

DGIP 0214055662 #6563 P 1/ 3

MINISTE DirectiaGeneratainva~amantPreuniversitar

Va transmitem, anexat, Ordinul cu nr. 5617/23.09.2020, privind


suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a elevilor ~i a
cadrelor didactice in unititile de fnvitamant preuniversitar, In care sunt
organizate sect;i de votare pentru alegerile locale 2020, transmis spre publicare
1nMonitorul OficiaL al Rornaniet, partea I.

Corina MARIN

Adrian BARBULE~~
~ef Serviciu ~\ Cristina GLAVAN
Consilier
.~

Str. General Berthelot nr. 28'30, Sector 1, 010168, Bucure~U


Tel: 1-40(0)21 4055654; Fax: fax; 021.313.55.47; www.edu.ro

23/09 2020 WED 15: 02 [TX/RX NO 7087] @001


DGIP 0214055662 #6563 P 2/ 3

• M1NISTEItVl.. ~DUCAT'E:I~ICER(;ETARII

ORDIN
CABINET MINISTRU

privind suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a elevilor


si a cadrelor didactice in unitatile de invatimant preuniversitar, in care sunt organizate
sectii de votare pentru alegeri1e locale 2020
Avand In vedere :
- art. 5 din OUG nr. 141/2020privind Instituirea unor masuri pentm buna functionare
a sistemu1ui de invatamant si pentru rnodificarea ~i completarea Legii educatiei nationale nr.
1/2011,
- art. 1 din Legea nr. 135/2020din, 16 iulie 2020 privind stabilirea datei alegerilor
pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum ~i a unor masuri
pentru buna organizare ~j desfasurare a acestora,
- Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 46/2020,
- OMEC/OMS nr. 5487/1494/2020din 31 august 2020 pentru aprobarea masurilor de
organizare a activitajii incadrul unitatilor/fnstitutiilor de lnvatamant ill conditii de siguranta
epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor eu virusul SARS..;CoV-2,
- art. 9 alin (4) lit. c)!?i alin (8) din OMEC nr. 5447/2020din 31 august 2020privind
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare §i functionare a unitajilor de illvatamant
preuniversitar,
- OMEC nr. 5545/2020din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei ~i al internetului,
precum ~i pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
In temeiul art. 15 alin, (3) din H.G. nr. 24/2020 privind organizarea ~;i functionarea
Ministerului Educajiei si Cercetarii, cu modifidirile uIterioare...

MINISTRUL EDUCATIEI
, 51CERCETARII
,
emite prezentul ordin:

Art.1 Incepand cu data de 25.09.2020 ~i pana ill data de 29.09.2020 inclusiv, se


suspenda activitatea didactica ce presupune prezenta fizica a elevilor ~i a cadrelor didactice,
In cadrul unitati!or de illvatamant preuniversitar In care sunt organizate sectii de votare
pentru desfasurarea alegerilor pentru autoritajile administratiei publice locale din arm12020,
stabilite conform Registrului sectiilor de votare administrat de Autorita tea Electorala
Permanents.

23/09 2020 WED 15: 02 [TX/RX NO 7087) 141 002


DGIP 0214055662 #6563 P 3/ 3

MINISTfRUl EPUCATlfl $1CERCETAAII CABINET MINISTRU

Art. 2. Activitatile didactice pentru unitiiple prevazute la art. 1 vor £i desfasurate in


sistem on-line, conform Metodologiei privind desfasurarea activitatilor didactice prin
intermediul tehnologiei ~;ial intemetului, precum ~i pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal aprobata prin OMEC nr. 5545/2020.
Art. 3 Activitatile didactice previizute la art. 1 sunt reluate in data de 30.09.2020ell
respectarea tuturor conditiilor de siguranta ~i igiena sanitara.
Art.4 Directia Cenerala lnvatamant Preuniversitar, Inspectoratele scolare [udetene
./Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, unitatile de lnVatamant preuniversitar aduc
la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
Art. 5 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Rornaniei, partea I.

Ministru
Monica Cristina ANISIE

Bucuresti
Nr...r.f.!1-!f.../..4.$...P.;1.2020

23/09 2020 WED 15:02 [TXlRX NO 7087] 141003