Sunteți pe pagina 1din 2

Activitățile de formare profesională continuă Activitățile de Credite Obligativitatea a

formare profesionale
profesională
continuă
I. Cursuri organizate în/ de instituțiile specializate de formare continuă*
Formarea profesională continuă pe parcursul a 5 ani (în instituții
educaționale de formare profesională continuă, universități, centre de
excelență și alte tipuri de instituții de învățământ, precum și entități
prestatoare de servicii educaționale, care dispun de formare 20
profesională continuă autorizate pentru funcționare provizorie sau
acreditare și sunt abilitate pentru această activitate în conformitate cu
legislația în vigoare)
Cursuri de formare continua
Institutul de Științe ale Educației perioada: 10.01.22-28.01.22
1. Cursuri, stagii, ateliere, training-uri și alte forme prevăzute
de actele normative, la didactica de specialitate. 3
Atestare pentru performanță- practice de success
Perioada 01-05 noiembrie, 2021
2. Cursuri, stagii, ateliere, traininguri și alte forme prevăzute
de actele normative, în funcție de necesitățile de formare (la
nivel raional, municipal, etc.).
Programul de formare profesională continua privind 2
implimentarea de politici educaționale
Perioada:26-27 noiembrie 2018, conform ord.DGETS
nr.1672 din 16.11.2018 IETnr.225
Prevenirea abuzului față de copii perioada 17-18 ianuarie
2
2018 IET nr.212
II. Activități didactice evaluate, activități științifico-metodice, comunitare, de mentorat etc.
1. Pregătirea și prezentarea orelor publice/ activităților de
asistență psihopedagogică individuale și de grup/ activități
metodice (minim 2 ore/ activități). Alte ore și activități
desfășurate în perioada premergătoare atestării sunt luate în
considerație ca activități opționale.
1. Astăzi noi muncim cu spor
1
La bunica pe ogor
2.Prietena mea- cartea
1
2. Pregătirea și desfășurarea activităților extracurriculare
(minim 1 activitate) sau seminarelor metodice, inclusiv
pentru cadrele didactice din structurile de asistență
psihopedagogică (minim 1 seminar).
1. Activitate extracurriculară:,,Măria Sa –Pâinea,, 1
2. Activitate extracurriculară: ,,Țărișoară-busuioc în 1
floare,, 1
3. Activitate extracurriculară:,, Mulțumim , tomniță 1
dragă!,,
4. Activitate extracurriculară:,, Crăciunul Sfânt ne
intră-n casă,,
5.
3. Participări la Consiliile metodice, conferințe, seminare,
mese rotunde, traininguri, sesiuni de formare etc. la
nivel local.
Consiliile pedagogice conform planului de activitate
2018-2021
4. Prezentări de comunicări la Consiliile pedagogice/
Comisiile metodice, conferințe, seminare, mese
rotunde, traininguri, sesiuni de formare etc.
1. Comunicare la tema:,, Tehnologiile informaționale 1
în grădiniță,,
2. Rolul educatorului în dezzvoltarea creativitășii
copilului prin activitatea artistico plastice,,
1
5. Activități în diverse tipuri de comisii, comitete, grupuri
de lucru, consilii etc., confirmate prin ordine și
dispoziții. 3
Membrul al comisiei de atestare-2018-2020
6. Elaborarea și publicarea materialelor didactice suport,
ghidurilor metodologice.
Grădinița modernă Anul IV,Nr.4( 27),2018 1
Grădinița modernă Anul V Nr.5(25),2018 1
Grădinița modernăAnul XI,Nr.3(39), 2021 1
Activități de evaluare a cadrelor didactice în procesul de atestare
( coptat în cadrul Comisiei de atestare) 5
Coptor anul de studii 2020-2021
Activități de mentorat : mentor la stagiile de practică
Monitorizarea și gidarea practicii pedagogice a studentei : Panița 2
Aliona –Universitatea de stat ,,Ion Creangă,,

III. Evaluarea rezultatelor dezvoltării profesionale inclusiv a formării continue*


Materialele aferente procesului de atestare
Susținerea probei Interviul de evaluare a competențelor profesionale
Susținerea probei practice - prezentarea produsului/ proiectului din
practica educațională
Susținerea probei Studiu de caz

S-ar putea să vă placă și