Sunteți pe pagina 1din 17

Cuprins

1. Documentarea deciziei privind stabilirea procedurii de atribuire........................................................2


1.1. Licitația deschisă..........................................................................................................................2
1.2. Licitația restrânsă.........................................................................................................................3
1.3. Negocierea competitivă...............................................................................................................5
1.4. Dialogul competitiv......................................................................................................................6
1.5. Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.............................................8
1.6. Concursul de soluții...................................................................................................................10
1.7. Parteneriatul pentru inovare.....................................................................................................10
1.8. Procedura simplificată...............................................................................................................11
1.9. Achiziția directă.........................................................................................................................12
2. Documentarea deciziei privind alegerea instrumentelor şi tehnicilor specifice de atribuire a
contractelor...............................................................................................................................................13
2.1. Acordul-cadru............................................................................................................................13
2.2. Licitaţia electronică....................................................................................................................16

Page 1 of 17
1. Documentarea deciziei privind stabilirea procedurii de atribuire

Justificarea selectării unei anumite proceduri de atribuire se realizează cu luarea în considerare a


prevederilor art. 7 şi art. 68 din Legea 98/2016. Argumentele ce susțin această decizie prin raportare la
prevederile legislației și analiza datelor de intrare în elaborarea Strategiei de contractare se pot referi
fără a se limita la:
i. valoarea estimată a contractului și valoarea estimată a achiziției;
ii. constrângerile Autorităţii Contractante;
iii. nivelul de competiţie de pe piaţă;
iv. capacitatea operatorilor economici de a răspunde solicitării Autorităţii Contractante;
v. tipul şi complexitatea contractului;
vi. complexitatea achiziției;
vii. modalitatea utilizată pentru descrierea caracteristicilor produselor, serviciilor, lucrărilor în
Caietul de sarcini/Documentul descriptiv.]

Pentru documentarea deciziei privind stabilirea procedurii de atribuire, ținând cont de aspectele
menționate anterior, se pot distinge următoarele caracteristici generale pentru fiecare tip de procedură
si tehnici sau instrumente asociate, dupa cum este descris mai jos.

1.1.Licitația deschisă

Procedură de atribuire ce se derulează numai prin mijloace electronice prin intemediul SEAP, utilizată în
cazul în care există specificații clare în Caietul de sarcini si în Clauzele Contractuale. Este exercitiul
competitiv cel mai utilizat și cu un grad ridicat de familiaritate la nivelul autorităților contractante, ceea
ce asigură derularea în mod eficient a procedurii.

Această procedură este recomandat a fi utilizată atunci când:


i. Caietul de sarcini include specificații ce sunt definite în mod clar și cu exactitate sau include
cerințe minime care sunt comune unor produse/servicii tranzacționate în mod normal/curent pe
piață;
ii. Potențialii ofertanți pot elabora o ofertă clară, deoarece informațiile incluse în Documentația de
atribuire și Clauzele contractuale permit o identificare clară a efortului necesar și a costurilor
generate în implementarea contractului;
iii. Valoarea estimată poate fi stabilită pe baza informațiilor din Caietul de sarcini și a Condițiilor
contractuale și este suficient de mare ca să justifice exercițiul competitiv, în condițiile legii;

Page 2 of 17
iv. Valoarea estimată este mai mare sau egală cu valoarea pragurilor prevăzute la art. 7, alin. (1) din
Legea 98/2016;
v. Planificarea procesului de achiziție determină o durată estimată a procedurii care permite
asigurarea satisfacerii nevoii Autorității Contractante în timp util;
vi. Autoritatea Contractantă își propune asigurarea unui nivel maxim al competiției între potențialii
ofertanți, inclusiv prin recurgerea la atribuirea contractelor pe loturi pentru încurajarea
participării IMM-urilor la procedurile de achiziție astfel organizate;
vii. În urma realizării analizei și cercetării pieței, Autoritatea Contractantă constată că:
a. produsele/serviciile/lucrările achiziționate de Autoritatea Contractantă reprezintă un
volum semnificativ pentru piața vizată;
b. respectivele produse/servicii/lucrări au caracteristici care sunt în totalitate sau în mare
măsură general disponibile pe piață;
c. pentru produsele/serviciile/lucrările ce urmează a fi achiziționate există mulți potențiali
contractanți pe piață care pot satisface necesitatea Autorității Contractante (în această
categorie pot intra, spre exemplu: combustibilul, mobilierul sau serviciile de furnizare de
internet);
d. există interes din partea potențialilor contractanți de a participa la procedura de
atribuire ce urmează fi derulată.
e. există disponibilitate si/sau capacitate din partea pietei pentru a furniza/presta/executa
respectivele produse/servicii/lucrări astfel încat nevoia Autorității Contractante sa fie
satisfacuta în timp util.

1.2.Licitația restrânsă

Procedură ce se derulează numai prin mijloace electronice prin intemediul SEAP, utilizată în cazul în care
există specificații clare (în Caietul de sarcini si în Clauzele Contractuale) atunci când Autoritatea
Contractantă dorește să limiteze numărul operatori economici care vor depune oferte.

Această procedură este recomandată a fi utilizată atunci când:


i. Se dorește realizarea de achiziții mari sau complexe, în cazul cărora Autoritatea Contractantă își
propune să asigure o concurență mai eficientă prin intermediul etapei de selecție (precalificare),
cu scopul de a determina operatorii economici interesați să depună oferte calitativ mai bune în
etapa a II-a, în condițiile existenței unui număr mare de operatori economici ce ar putea
participa cu ofertă;
ii. Se dorește realizarea de achiziții de produse/servicii/lucrări care ar putea cauza întârzieri și
dificultăți majore în activitatea curentă a Autorității Contractante sau în deservirea interesului

Page 3 of 17
public în cazul în care nu sunt disponibile atunci când sunt necesare, cum ar fi, dar fără a se
limita la:
a. servicii intelectuale specializate (serviciile de consultanță, asistență tehnică sau
proiectare);
b. piese de schimb necesare pentru funcționarea
echipamentelor/instrumentelor/infrastructurii de comunicație utilizate atât în
deservirea interesului general cât și în activitatea curentă a Autorității Contractante în
sprijinul realizării interesului general;
c. serviciile de mentenanță și consumabile pentru echipamentele/instrumentele/rețelele
de comunicație utilizate atât în deservirea interesului general cât și în activitatea
curentă a Autorității Contractante în sprijinul realizării interesului general;
iii. Se dorește realizarea de achiziții ce se compun din servicii de înaltă specializare cum ar fi:
serviciile de asistență tehnică sau proiectare pentru construcții complexe sau serviciile de
consultanță pe domenii de înaltă specializare;
iv. Se anticipează prezența unui numar mare de operatori economici (cum se întâmplă de obicei în
cazul serviciilor de curățenie, a echipamentelor IT etc.) și Autoritatea Contractantă își propune
reducerea duratei și a resurselor necesare gestionării procedurii pentru asigurarea eficienței și
eficacității procesului de achiziție (prin limitarea numărului de candidaţi care vor fi invitaţi să
depună oferte în etapa a doua a procedurii), asigurând totodată un nivel corespunzător al
competiției (prin asigurarea numărului minim de candidaţi indicat în anunţul de participare) ;
v. Documentația de atribuire conține criterii de performanță obiective și cuantificabile pentru
reducerea riscului de întrerupere a activității/nefuncționare a obiectului achiziției în:
a. aprovizionarea Autorității Contractante cu produse/servicii critice pentru interesul
general sau pentru funcționarea acesteia;
b. prestarea serviciilor care se află pe drumul critic al planificării pentru realizarea unui
proiect sau a obiectivelor Autorității Contractante (cum este cazul unor servicii
intelectuale de tipul celor de proiectare, asistență tehnică pentru elaborarea de strategii
etc.) astfel încât potențialii ofertanți să poată elabora o ofertă clară, întrucât informațiile
incluse în Documentația de atribuire permit o identificare clară a efortului necesar și a
costurilor generate de implementarea contractului;
vi. Valoarea estimată poate fi stabilită pe baza informațiilor din Caietul de sarcini și a Condițiilor
contractuale și este suficient de mare pentru a justifica exercițiul competitiv în condițiile legii;
vii. Valoarea estimată este mai mare sau egală cu valoarea pragurilor prevăzute la articolul 7, alin.
(1) Legea 98/2016;
viii. Planificarea procesului de achiziție determină o durată estimată a procedurii care permite
asigurarea satisfacerii nevoii Autorității Contractante în timp util.

Page 4 of 17
1.3.Negocierea competitivă

Procedură utilizată în cazul achizițiilor complexe, atunci când Autoritatea Contractantă dorește să
negocieze aspecte tehnice, juridice sau economice cu piața, având ca punct de pornire cerințele minime
existente.
Se desfăşoară, de regulă, în două etape obligatorii:
i. etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor (prin aplicarea criteriilor de
calificare şi selecţie);
ii. etapa depunerii ofertelor iniţiale de către candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a evaluării
conformităţii acestora cu cerinţele minime şi negocierea în vederea îmbunătăţirii ofertelor
iniţiale, a depunerii ofertelor finale şi a evaluării acestora (prin aplicarea criteriului de atribuire şi
a factorilor de evaluare).

Autoritatea Contractantă are dreptul de a aplica această procedură doar dacă se îndeplinește cel puțin
unul dintre criteriile enumerate la art. 70 din Legea nr. 98/2016.
În general, această procedură este recomandat a fi utilizată atunci când:
i. Autoritatea Contractantă dorește:
a. să extindă cerințele minime stabilite prin Documentul Descriptiv prin negociere
cu operatorii economici, în vederea obținerii unui rezultat final care, sub aspect
tehnic, să satisfacă cel mai bine necesitățile Autorității Contractante precizate
în Documentul Descriptiv;
b. să extindă cerințele minime și să alinieze aspectele juridice și financiare
asociate la noua descriere sau să negocieze aspecte financiare, juridice și
tehnice în legătură cu îndeplinirea unei necesități, îmbunătățind cerințele
minime incluse în Documentul Descriptic
ii. Autoritatea Contractantă intenționează să achiziționeze lucrări care nu se realizează pentru
clădiri standard sau lucrări care includ soluții de proiectare complexe sau inovatoare;
iii. Autoritatea Contractantă intenționează să achiziționeze produse sau servicii care necesită
adaptare sau eforturi de proiectare pentru a garanta că obiectul achiziției în cauză corespunde
nevoilor sale, așa cum se întâmplă spre exemplu în cazul achizițiilor complexe pentru produse
sofisticate, servicii intelectuale (unele servicii de consultanță, servicii de arhitectură sau servicii
de inginerie) sau proiecte de anvergură în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;
iv. Cerințele minime stabilite prin Documentul Descriptiv necesită extinderea și negocierea în
vederea unei reflectări corespunzătoare a nivelului și a modului lor de îndeplinire a acestora în
cadrul contractului precum și o alocare corespunzătoare a riscurilor;

Page 5 of 17
v. Este imposibilă estimarea corespunzătoare a valorii contractului doar pe baza cerințelor minime
pentru realizarea obiectului contractului, așa cum sunt acestea incluse în Documentul
Descriptiv;
vi. Autoritatea Contractantă poate justifica că atribuirea contractului nu se poate realiza fără o
negociere prealabilă din cauza specificităților ce țin de natura, complexitatea sau condițiile
legale și/sau financiare și a riscurilor asociate acestuia;
vii. Planificarea procesului de achiziție determină o durată estimată a procedurii care permite
asigurarea satisfacerii nevoii Autorității Contractante în timp util;
viii. Se pot solicita produse/servicii/lucrări care nu au fost achiziționate în mod frecvent de
Autoritatea Contractantă dar la intervale foarte mari de timp, având în vedere caracteristicile
acestora și pentru achiziția cărora nu există experiență la nivel de Autoritate Contractantă;
ix. Autoritatea Contractantă poate asigura premisele pentru ca procedura să fie însoțită de măsuri
de protecție adecvate pentru respectarea principiilor egalității de tratament și transparenței.
Pentru a garanta egalitatea de tratament pentru toți operatorii economici, Autoritatea
Contractantă va indica în prealabil elementele care nu se pot schimba în cadrul negocierilor,
respectiv cerințele minime care caracterizează natura achiziției, criteriul de atribuire și ponderea
factorilor de evaluare.

1.4.Dialogul competitiv

Aplicabil în cazul în care Autoritatea Contractantă are nevoie de o soluție complexă la o problemă de
natură complexă identificată, respectiv de o soluție care să descrie modalitatea prin care problema
identificată poate fi soluționată.
Se desfăşoară fara a utiliza mijloace electronice de comunicare (offline) în trei etape:
i. etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor (prin aplicarea criteriilor de
calificare şi selecţie);
ii. etapa dialogului cu candidaţii selectaţi, în vederea identificării soluţiei/soluţiilor apte să
răspundă necesităţilor Autorităţii Contractante (pe baza căreia/cărora se vor depune ofertele
finale);
iii. etapa depunerii ofertelor finale de către candidaţii rămaşi în competiție în urma finalizarii etapei
de dialog, şi a evaluării acestora (prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare).

Autoritatea Contractantă are dreptul de a aplica această procedură doar dacă se îndeplinește cel puțin
unul dintre criteriile enumerate la art. 70 din Legea nr. 98/2016.

În general, această procedură este recomandat a fi utilizată atunci când:

Page 6 of 17
i. Complexitatea soluției este foarte ridicată, Autoritatea Contractantă neavând în mod obiectiv
capacitatea de a specifica în detaliu cerințele ce descriu soluția tehnică și de a estima valoarea
contractului;
ii. Autoritatea Contractantă dorește colaborarea cu potențialii ofertanți pentru dezvoltarea unei
solutii complexe care să satisfacă cel mai bine nevoia Autorității Contractante, facilitând accesul
acesteia la expertiza și soluțiile inovatoare a potențialilor ofertanți;
iii. Autoritatea Contractantă are în vedere alegerea acestei proceduri pentru reducerea riscurilor și
a costurilor asociate uneori negocierilor prelungite;
iv. Este necesar un proces riguros de calificare și selecție a operatorilor economici pentru achizițiile
care prezintă o importanță deosebită pentru Autoritatea Contractantă în termeni de valoare
estimată, dar și de impact asupra îndeplinirii obiectivelor sale.
v. Documentația de atribuire conține cerințe sau aspecte inovatoare sau neobișnuite în raport cu
ceea ce este disponibil pe piață în mod curent pentru stabilirea unui concept pentru Autoritatea
Contractantă, așa cum se întâmplă spre exemplu în cazul achizițiilor complexe pentru produse
sofisticate, servicii intelectuale (unele servicii de consultanță, servicii de arhitectură sau servicii
de inginerie) sau proiecte de anvergură în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;
vi. Necesitățile Autorității Contractante nu pot fi îndeplinite fără adaptarea soluțiilor deja
disponibile pe piață sau atunci acestea se referă la soluții de proiectare sau soluții inovatoare;
vii. Autoritatea Contractantă nu poate atribui contractul fără negocieri prealabile din cauza
circumstanțelor specifice legate de natura, complexitatea sau structura juridică și/sau financiară
sau din cauza riscurilor legate de acestea;
viii. Autoritatea contractantă nu poate defini specificațiile tehnice cu suficientă precizie prin
trimitere la un standard, o evaluare tehnică europeană, o specificație tehnică comună sau o
referință tehnică.

Page 7 of 17
1.5.Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

Procedură utilizată doar dacă Autoritatea Contractantă poate justifica încadrarea în anumite
condiții specifice prevăzute la art. 104 din Legea 98/2016. Procedura se desfășoară fara utilizarea
mijloacelor electronice (offline).

Această procedură este recomandat a fi utilizată atunci când:


i. Autoritatea contractantă constată că la procedura de licitaţie deschisă ori licitaţie restrânsă ce a
fost organizată pentru atribuirea contractului respectiv nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare
de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neconforme, cu condiţia
să nu se modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei;
ii. Obiectul contractului poate fi realizat numai de către un anumit operator economic pentru unul
dintre următoarele motive:
a. scopul achiziţiei reprezintă crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau unei
reprezentaţii artistice unice;
b. concurenţa lipseşte din motive tehnice sau pentru protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv
drepturi de proprietate intelectuală:
a. numai dacă nu există o soluţie alternativă sau înlocuitoare rezonabilă, cum ar fi
utilizarea unor canale de distribuţie alternative pe teritoriul României ori în afara
acestuia sau achiziţia unor lucrări, produse sau servicii comparabile din punct de
vedere funcţional, iar absenta concurenţei sau protecţia drepturilor exclusive nu
sunt rezultatul unei restrângeri artificiale de către Autoritatea Contractantă a
parametrilor achiziţiei.
b. dacă există cerinţe specifice privind interoperabilitatea care trebuie îndeplinite
pentru a asigura funcţionarea lucrărilor, produselor sau serviciilor care urmează a fi
achiziţionate.
iii. Autoritatea contractantă intenționează să atribuie contractul exclusiv în scop de cercetare
ştiinţifică, experimental, de studiu sau de dezvoltare, şi nu în scopul asigurării unui profit sau al
recuperării costurilor cu cercetarea şi dezvoltarea şi în măsura în care atribuirea unui astfel de
contract nu aduce atingere atribuirii competitive a contractelor ulterioare care urmăresc, în
special, aceste obiective;
iv. Autoritatea contractantă a constatat existența unor motive de extremă urgenţă, determinate de
evenimente care nu au putut fi prevăzute de Autoritatea Contractantă şi care nu se datorează
sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a Autorității Contractante și prin urmare este

Page 8 of 17
imposibilă respectarea termenilor privind organizarea de proceduri precum licitaţie deschisă,
licitaţie restrânsă sau negociere competitivă pentru atribuirea contractului;
v. Este necesară achiziţionarea de la contractorul initial a unor cantităţi suplimentare de produse
destinate înlocuirii parţiale sau extinderii produselor sau instalaţiilor existente şi ținând cont că o
eventuală schimbare a contractorului ar pune Autoritatea Contractantă în situaţia de a
achiziţiona produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la
incompatibilitate sau la dificultăţi tehnice disproporţionate în ceea ce privește utilizarea şi
întreţinerea;
vi. În urma atribuirii unui contract Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze noi
lucrări/servicii și a fost verificată îndeplinirea în totalitate a următoarelor condiții:
a. atribuirea contractului se face unui anumit contractor, iar noile lucrări/servicii constau în
repetarea unor lucrări sau servicii similare prevăzute în contractul atribuit şi sunt
conforme cu cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei elaborate cu ocazia atribuirii
contractului iniţial;
b. valoarea estimată a contractului iniţial privind lucrarile/serviciile în cauză s-a determinat
prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor noi care pot fi achiziţionate
ulterior;
c. în anuntul de participare pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că
Autoritatea Contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi
lucrări, respectiv noi servicii, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată
câştigătoare în cadrul procedurii respective.
d. nu au trecut mai mult de 3 ani de la semnarea contractului iniţial.
vii. Autoritatea Contractantă intenționează achiziționarea de produse/servicii în condiții comerciale
extrem de avantajoase de la un operator economic care urmează să înceteze definitiv activităţile
comerciale sau se află într-o procedură de faliment/de concordat preventiv/ într-o procedură
similară;
viii. Autoritatea contractantă, în urma derulării unui concurs de soluții, intenționează să înceapă
negocieri cu toți concurenții declarați câștigători și prin urmare va transmite acestora invitații la
negocieri.
ix. Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze produsele cotate pe o piaţă de mărfuri,
cum ar fi produsele agricole, materiile prime şi bursele de energie, în cazul în care structura
multilaterală de tranzacţionare reglementată şi supravegheată garantează în mod natural
preţurile pieţei.

Page 9 of 17
1.6.Concursul de soluții

Procedură utilizată în special pentru achiziții în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, al


arhitecturii şi ingineriei sau al prelucrării datelor.
Poate fi organizat în una dintre următoarele modalităţi:
i. ca parte unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie publică de servicii;
ii. ca o procedură de atribuire de sine stătătoare pentru achiziţionarea unui plan/proiect selectat
de un juriu pe baze concurenţiale, cu sau fară premii ori plăţi acordate participanţilor.

Această procedură este recomadat a fi utilizată atunci când:


i. Autoritatea contractantă dorește să organizeze o procedură de atribuire distinct pentru
achiziţionarea unui plan/proiect selectat de un juriu pe baze concurenţiale, cu/fără acordarea de
premii participanților;
ii. Autoritatea contractantă dorește să organizeze un concurs de soluții ca parte a unei proceduri
de atribuire a unui contract de achiziţie publică de servicii;

1.7.Parteneriatul pentru inovare

Procedura aplicabila atunci când la nivelul Autorităţii Contractante a fost identificata o nevoie de
dezvoltare a unor bunuri/servicii/lucrări inovatoare (cu condiţia ca acestea să corespundă nivelurilor de
performanţă şi costurilor maxime convenite între Autoritatea Contractantă şi participanţi), urmată de
achiziția acestora, în condiţiile în care soluţiile disponibile pe piaţă la un anumit moment nu pot satisface
necesităţile Autorităţii Contractante.
Se desfăşoară în trei etape:
i. etapa depunerii solicitărilor de participare şi a selectării candidaţilor (prin aplicarea criteriilor de
calificare şi selecţie);
ii. etapa depunerii ofertelor iniţiale de către candidaţii selectaţi în cadrul primei etape şi a evaluării
conformităţii acestora cu cerinţele stabilite;
iii. etapa negocierilor în vederea îmbunătăţirii ofertelor iniţiale, a depunerii ofertelor finale şi a
evaluării acestora (prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare).

Aceasta procedură este recomandat a fi utilizată atunci când:


i. Valoarea estimată este mai mare sau egală cu valoarea pragurilor prevăzute la art. 7, alin. (1)
Legea 98/2016;

Page 10 of 17
ii. Este necesar un proces riguros de calificare și selecție a operatorilor economici pentru achizițiile
care prezintă o importanță deosebită pentru Autoritatea Contractantă în termeni de valoare
estimată, dar și de impact asupra îndeplinirii obiectivelor sale.
iii. Autoritatea Contractantă intenționează să achiziționeze produse/servicii/lucrări care includ în
caracterizarea din Documentația de atribuire cerințe sau aspecte inovatoare; acesta este cazul
contractelor care se referă la aspecte precum:
a. infrastructură integrată de tehnologia informației și comunicațiilor pentru comunități,
inclusiv astfel de rețele informatice, constituite la nivel de autoritate contractantă;
b. construcții/clădiri care nu sunt clădiri standard sau care nu includ soluții de proiectare
standard, ci inovatoare;
c. activități de cercetare-dezvoltare.

1.8.Procedura simplificată

Procedură utilizată pentru atribuirea de contracte / organizarea de concursuri de solutii cu o valoare


estimată sub pragurile valorice prevăzute la art. 7, alin (1) Legea 98/2016. Poate fi inlocuită cu
procedurile proprii ale Autoritatii Contractante în cazul achiziţiilor ce au ca obiect servicii sociale şi alte
servicii specifice, in conditiile respectarii principiilor care stau la baza atribuirii contractelor/ organizarii
concursurilor de solutii.

Se poate desfăşura:
i. fie într-o etapă, caz în care se desfășoară prin mijloace electronice prin intermediul SEAP;
ii. fie în mai multe etape care presupun atât selecţia candidaţilor, cât şi negocierea şi evaluarea
ofertelor, caz în care se desfășoară fara utilizarea mijloacelor electronice (offline).

Această procedură se utilizează în condițiile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 atunci când:
i. Caietul de sarcini are un nivel de complexitate redus, incluzând specificații ce sunt definite în
mod clar sau include specificații tehnice standard – care sunt comune unor produse/servicii
tranzacționate în mod normal pe piață;
ii. Bunurile/serviciile/lucrările achiziționate sunt disponibile imediat, fiind utilizate în mod uzual de
Autoritatea Contractantă;
iii. Valoarea estimată a procedurii nu este suficient de mare pentru a justifica un exercițiu
competitiv în condițiile legii, fiind mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7, alin (1)
Legea 98/2016;
iv. Valoarea estimată poate fi determinată pe baza informațiilor din Caietul de sarcini și a
Condițiilor contractuale;

Page 11 of 17
v. Riscurile asociate contractului sunt scăzute;
vi. Achiziția include produse/servicii/lucrări pentru care există foarte mulți potențiali contractanți
pe piață;
vii. Potențialii ofertanți pot elabora o ofertă clară, deoarece informațiile incluse în Documentația de
atribuire permit o identificare clară a efortului necesar și a costurilor generate de
implementarea contractului;
viii. Planificarea procesului de achiziție determină o durată estimată a procedurii care permite
asigurarea satisfacerii nevoii Autorității Contractante în timp util;

1.9.Achiziția directă

Este utilizată atunci când valoarea estimată a achiziției este mai mică decât pragurile valorice prevăzute
la art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 și nu se justifică efortul administrativ asociat organizării unui
exercițiu competitiv în condițiile legii.
Se realizează prin intermediul SEAP, sau, prin excepție, în cazul în care Autoritatea Contractantă nu
identifică în SEAP produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că
preţul postat de operatorii economici pentru obiectul achiziţiei este mai mare decât preţul pieţei sau din
motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la ofertele postate online de operatorii
economici înscriși în SEAP, Autoritatea Contractantă poate realiza achiziţia de la orice operator
economic, elaborând în acest sens o notă justificativă.
La alegerea „achiziției directe” ca și modalitate de satisfacere a unei necesități, Autoritatea Contractantă
trebuie să se asigure că aspecte care influențează în mod direct prețul – cum ar fi dar fără a se limita la
ambalare, transport și livrare la locul menționat de Autoritatea Contractantă – sunt precizate ca atare în
oferta inclusă de operatorii economici în SEAP, astfel încât elementele incluse în preț să reflecte
necesitatea Autorității Contractante și Autoritatea Contractantă să nu se afle în situația de a adăuga la
prețul ofertantului alte elemente de preț pentru satisfacerea nevoii.

Achiziția directă este recomandat a fi utilizată atunci când:


i. Autoritatea Contractantă realizează achiziții „de rutină” sau care adresează nevoi generale ale
Autorității Contractante și care sunt tranzacționate în mod frecvent pe piață;
ii. Autoritatea Contractantă urmează să realizeze achiziții care se compun din produse/servicii care
sunt disponibile în mod general pe piață, sunt utilizate pe scară largă și satisfac nevoi cu caracter
general, nevoi de bază pentru desfășurarea oricărei activități economice, sunt produse/servicii
standardizate, dar cu un grad foarte scăzut de complexitate și drept urmare prezintă un preț
unitar mic (pe unitate de produs sau serviciu), de tipul consumabile de birou, materiale pentru
curățenie și altele similare, pentru care există foarte mulți potențiali contractanți pe piață și care

Page 12 of 17
nu sunt critice pentru îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante sau pentru funcționarea
acesteia;
iii. Autoritatea Contractantă își dorește reducerea costurilor achiziției, utilizând ca instrument
catalogul electronic publicat în SEAP, astfel încât să nu se ajungă în situația în care costurile cu
realizarea procesului de achiziție să fie mai mari decât valoarea a ce se achiziționează.

2. Documentarea deciziei privind alegerea instrumentelor şi tehnicilor specifice de


atribuire a contractelor

2.1.Acordul-cadru

Este utilizat atunci când necesitatea Autorităţii Contractante are un caracter repetitiv, în cazul achizițiilor
de produse, servicii sau lucrări pe o perioadă determinată, care nu poate depăși 4 ani (cu excepţia
cazurilor excepţionale pe care Autoritatea Contractantă le justifică temeinic).
Prin acordul-cadru se stabilesc termenii şi condiţiile care guvernează contractele subsecvente ce
urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz,
cantităţile avute în vedere și cu luarea în considerare a următoarelor aspecte de către Autoritatea
Contractantă:
i. nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestaţii de altă natură decât
cele stabilite prin acordul-cadru;

ii. nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru pe baza cărora se pot atribui contracte subsecvente
de tipuri sau natură diferite unele faţă de altele;

iii. are dreptul de a încheia contracte subsecvente numai cu operatorul economic /operatorii
economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru şi numai pe baza regulilor şi condiţiilor
prevăzute în respectivul acord-cadru;

iv. nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente în numele şi pentru o altă autoritate
contractantă care nu este parte în acordul-cadru respectiv decât în cazul în care are calitatea de
unitate de achiziţie centralizată;

v. are obligaţia de a impune criterii minime de calificare care să se raporteze cel mult la valoarea
estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata
acordului-cadru

Page 13 of 17
În practică, la decizia privind utilizarea acordului cadru, expresia „caracter repetitiv” trebuie interpretată
în contextul definiției acordului cadru și trebuie asimilată cu posibilitatea efectivă a autorității
contractante de a anticipa/estima o anumită frecvență a necesității. Concret, autoritatea contractanta
nenecesitatea autorității poate fi previzionată, însă nu cu exactitate cum este cazul contractelor, iar
autoritatea contractantă, acționând cu diligență poate să determine limita minimă și limita maximă a
necesității pe o perioadă determinată, prin raportare la factorii care ar putea determina fluctuații la
nivelul necesității.

Mai mult, de regulă, elementele incluse în acordul cadru fie sub forma:
i. unei unități de produs sau serviciu care este subiect de tranzacții comerciale pe piață și care
este identificată de autoritatea contractantă ca fiind o posibilitate de satisfacere a necesității și
care pot fi descrise cu acuratețe la momentul lansării competiției pentru semnarea acordului
cadru ,
ii. unor părți componente ale necesității autorității contractante, care iau forma produselor și
serviciilor disponibile la modul general pe piață și care sunt subiect de tranzacții comerciale ele
însele, iar din combinarea acestor elemente autoritatea contractantă își satisface necesitatea.
Aceste elemente componente sunt cele care trebuie descrise cu acuratețe la momentul
semnării acordului cadru.
Orice achiziție trebuie să fie eficientă economic și astfel trebuie realizate achiziții în interiorul acordului
cadru care să justifice economic consumul de resurse pentru semnarea acordului cadru și stabilirea
termenilor și condițiilor care vor guverna achizițiile.

Acordul-cadru poate fi asociat numai unei proceduri de atribuire prevăzute la art. 68 din Legea nr.
98/2016. Acordul-cadru

Acordul-cadru se încheie în una dintre următoarele modalităţi:


i. cu un singur operator economic, situație în care acordul-cadru prevede cel puţin obligaţiile
principale și preţul unitar pe care operatorul economic și le-a asumat prin ofertă şi pe baza
căruia se va determina preţul fiecărui contract subsecvent atribuit ulterior.
ii. cu mai mulţi operatori economici, situație în care acordul-cadru se execută în unul dintre
următoarele moduri:
a. fără reluarea competiţiei, pe baza termenilor şi condiţiilor prevăzute în acordul-cadru, atunci
când Documentaţia de atribuire pentru acordul-cadru precizează criteriile în funcţie de care
se stabileşte care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va realiza obiectul său.
b. cu reluarea competiţiei, atunci când acordul-cadru nu stabileşte toţi termenii şi condiţiile
care reglementează modul de realizare a obiectului său;

Page 14 of 17
c. parţial fără reluarea competiţiei şi parţial cu reluarea competiţiei, cu următoarele condiții:
- numai dacă această posibilitate a fost prevăzută în Documentaţia de atribuire elaborată
în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, atunci când acordul-cadru stabileşte
toţi termenii şi condiţiile care reglementează modul de realizare a obiectului său.
- dacă Documentaţia de atribuire a acordului-cadru menționează expres criteriile
obiective în funcţie de care se stabileşte dacă anumite lucrări, produse sau servicii care
fac obiectul acordului-cadru se achiziţionează cu reluarea competiţiei sau direct, fără
reluarea competiţiei, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în acordul-
cadru, precum şi termenii şi condiţiile prevăzute în acordul-cadru pentru care se poate
relua competiţia.

Pentru informații referitoare la conceptul de acord-cadru se pot accesa și următoarele surse:


i. Secțiunea “Explanatory notes”, “Legal rules and implementation”, “Public Procurement”,
disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15474
ii. SIGMA Brief 19 – Public Procurement, Framework Agreement, disponibilă la
http://www.sigmaweb.org/publications/Framework_Agreement_Public_Procurement_2011.pdf

Această tehnică este recomandat a fi utilizată atunci când:


i. Autoritatea Contractantă nu deține efectiv la data semnării acordului-cadru resursele necesare
întregii achiziții respective, urmând ca, de exemplu, resursele de finanțare respective să fie
angajate ulterior, progresiv, la momentul atribuirii contractului subsecvent;
ii. Autoritatea Contractantă dorește să atribuie contracte subsecvente acordului-cadru în funcție
de necesitățile sale concrete în momentele respective, pe toată durata pentru care a fost
încheiat acordul-cadru, necesități determinate de o Autoritate Contractantă diligentă prin
raportare la contextul ce generează necesitatea și nivelul cererii pentru satisfacerea necesității
la nivelul acesteia, la contextul de pe piață prin identificarea modului în care sunt tranzacționate
pe piață produsele și serviciile ce pot satisface necesitatea, la nivelul de standardizare și
generalizare a produselor și serviciilor prin care se poate satisface necesitatea;
iii. Obiectul achiziției este reprezentat de produse/servicii care prezintă un preț unitar mic (pe
unitate de produs sau serviciu), de tipul consumabile de birou, materiale pentru curățenie și
altele similare, iar termenii stabiliți în acordul-cadru permit fie achiziția ca atare a acestor
produse și servicii, fie combinarea elementelor care au fost identificate în acordul-cadru și care
sunt tranzacționate pe piață în mod curent, iar dintr-o anumită combinație a acestor elemente
pot rezulta componente care satisfac necesitatea Autorității Contractante;

Page 15 of 17
iv. Autoritatea Contractantă dorește să nu mai înregistreze costuri de achiziție pentru derularea de
noi proceduri pentru cantități/servicii/lucrări suplimentare în anii următori pentru achizițiile
frecvente de produse, servicii sau lucrări;
v. Produsele, serviciile sau lucrările achiziționate sunt critice/esențiale pentru activitatea
Autorității Contractante dar se tranzacționează pe piață într-o formă cu specificații
standardizate.

2.2.Licitaţia electronică

Reprezintă un proces electronic repetitiv, permițând clasificarea lor prin metode automate de evaluare.
Se bazează pe unul dintre următoarele elemente ale ofertelor:
i. exclusiv pe preţuri, în cazul în care criteriului de atribuire este preţului cel mai scăzut;
ii. pe preţuri şi/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în Documentația de atribuire, în
cazul în care criteriului de atribuire este cel mai bun raport calitate-preţ sau costul cel mai scăzut.

Se inițiază prin transmiterea invitației simultan prin mijloace electronice către toți ofertanții care au
depus oferte admisibile.

Participarea ofertanților la licitația electronică presupune utilizarea conexiunilor în conformitate cu


instrucțiunile prevăzute în invitație, începând cu data și ora specificate. Invitația conține de asemenea
formula matematică care va fi utilizată în cadrul licitației electronice pentru determinarea reclasificărilor
automate în funcție de noile prețuri și/sau de noile valori prezentate.

Licitația electronică se poate demara doar după evaluarea iniţială integrală a ofertelor, în conformitate
cu criteriul de atribuire şi factorii de evaluare stabiliţi.

În cursul fiecărei runde, Autoritatea Contractantă comunică instantaneu tuturor ofertanților cel puțin
informațiile necesare pentru a le permite acestora să își determine, în orice moment, poziția în
clasament și alte informații referitoare la alte prețuri sau valori prezentate (dacă acest lucru a fost
indicat anterior).

Licitația electronică poate avea una sau mai multe runde succesive.

Page 16 of 17
Autoritatea Contractantă poate anunța oricând numărul de participanți în runda respectivă a licitației,
însă nu poate dezvălui, în nicio situație, identitatea ofertanților în timpul desfășurării rundelor licitației
electronice.
Se finalizează prin una dintre următoarele modalităţi sau printr-o combinaţie a acestora:
i. la data şi ora indicate de Autoritatea Contractantă;
ii. dacă nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi care îndeplinesc cerinţele cu privire la diferenţele
minime, cu condiţia să se fi specificat un termen care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei
oferte până la finalizarea licitaţiei electronice;
iii. când numărul de runde de licitare indicat în prealabil a fost epuizat.

Este utilizată în următoarele situaţii:


i. ca etapă finală în cadrul unei proceduri de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau de negociere
competitivă;
ii. în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii, la depunerea ofertelor în vederea atribuirii unui contract.
iii. la reluarea competiţiei dintre operatorii economici parte la un acord-cadru;

Această tehnică este recomandat a fi utilizată atunci când:


i. Conţinutul documentelor achiziţiei, în special specificaţiile tehnice, poate fi stabilit cu exactitate, în
cazul unei proceduri de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere competitivă.
ii. Elementele ofertelor pe care se bazează sunt adecvate pentru evaluarea automată prin mijloace
electronice, fără nicio intervenție sau apreciere de către Autoritatea Contractantă, respectiv
elementele să fie cuantificabile astfel încât să poată fi exprimate în cifre sau în procente.
iii. Facilităţile tehnice disponibile în cadrul SEAP permit aplicarea algoritmului de calcul.

Această tehnică nu se utilizează în cazul atribuirii contractelor/acordurilor-cadru de servicii şi de lucrări


care au incluse în obiectul lor prestaţii intelectuale de tipul celor incluse în Anexa la HG 395/2016, în
aplicarea prevederilor art 132 din Legea 98/2016 întrucât acestea nu pot fi clasificate prin metode de
evaluare automată. Cu toate acestea, licitația electronică se poate utiliza în cadrul unei proceduri de
achiziții pentru achiziționarea unui anumit drept de proprietate intelectuală.
La momentul stabilirii abordării achiziției, în etapa de pregătire a unui proces de achiziție, autoritatea
contractantă trebuie să raporteze posibilitatea utilizării licitației electronice la tipul achiziției și
caracteristicile acesteia, precum și la elementele componente ale unui preț unitar care sunt posibile
surse de imbunătățire a ofertei, fără a determina deviații tehnice la nivelul propunerii tehnice nici pe
perioada derulării procedurii și nici în etapa de implementare a contractului.

Page 17 of 17