Sunteți pe pagina 1din 2

PORTOFOLIU EVALUARE

FINALĂ
CURS CREATIVE TEACHER

ELABORAT DE
……………………………………………………..

Februarie 2022
TEMATICĂ EVALUARE – CUPRINS

Aplicații practice1:
Disciplina 1:
Aplicație practică: Descrieți modul în care conduceți o oră la materia predată de dvs. din perspectiva
profesorului creativ. Argumentați și exemplificați. Prezentați cel puțin doua aspecte care pot fi optimizate
si eficientizate. Arătați cum.

Disciplina 2:
Aplicație practică: Alegeți trei dintre metodele interactive de predare studiate pe care le considerați a fi
cele mai utile pentru materia dvs. și realizați un plan de lecție în care să le includeți. Justificați alegerea
făcută. Puteți avea în vedere și aplicabilitatea în mediul online.

Portofoliu pentru evaluare finală:


Să se prezinte un studiu de caz în care s-a realizat și implementat un proiect didactic cu aplicarea
metodelor de predare-învățare-evaluare interactive.
Se pot avea în vedere și situații specifice învățării exclusive în mediul online prin propunerea unui studiu
de caz privitor la exemple de dificultăți (provocări) sau (după caz) exemple de valorificare a avantajelor
învățării online, în privința aplicării metodelor de stimulare a creativității, pe parcursul implementării în
școala dumneavoastră a infrastructurii virtuale/digitale necesară (platforme, suite de aplicații etc.). Ca
urmare a analizei situației prezentată ca și caz, se formulează concluzii sintetice pentru depășirea
dificultăților, soluționarea provocărilor sau (după caz) modalități concrete de valorificare ale avantajelor
învățării online, ca oportunități care să devină puncte tari.
OBS.
Metoda studiului de caz este metoda care valorifică în învățare „cazul”, adică o situație reală,
semnificativă pentru un anumit domeniu și care se cere a fi analizată și rezolvată. „Cazul” ales trebuie să
fie autentic, reprezentativ, accesibil, să conțină o problemă de rezolvat prin adunare de informații și luarea
unei decizii.
În utilizarea metodei se conturează următoarele etape: alegerea cazului de către cadrul didactic;
prezentarea lui elevilor; obținerea informațiilor necesare (cu ajutorul cadrului didactic sau în mod
independent); prelucrarea informațiilor; elaborarea variantelor de rezolvare; alegerea variantei optime;
verificarea deciziei adoptate.
Valoarea metodei rezidă în faptul că favorizează investigarea unor situații reale, dezvoltând capacități de
analiză, interpretare, anticipare, luare de decizii ş.a.

1
Aplicațiile practice sunt constituite din temele rezolvate asincron.