Sunteți pe pagina 1din 20

Sigla

SC ……….……………………………………………..…… SRL/SA

PLANUL CALITATII

COD: PC –
..........
Revizia Nr. 0 1 2 3

 Data intrarii in vigoare ……….………………

 Difuzare:

- controlata 
- necontrolata 

 Exemplar Nr. ………


PLANUL CALITATII COD PC - .........

SC Obiectiv / Lucrare Revizia: ........ Nr. Pag.


............................................................ ................................................................................ ..........
............................................................ ................................................................................ Editia: ........
IDENTIFICARE OBIECTIV
Denumire
Obiectiv / Lucrare: ..................................................................................................

Adresa/Locatie: ..................................................................................................

Investitor: ..................................................................................................

Proiect Nr.: ............................................

Elaborare Proiect: .................................................................................................

Verificare Proiect: .................................................................................................


Autorizatie de construire: ............................................

Antreprenor/AG: .................................................................................................

Constructor/
Subantreprenor: ................................................................................................

CUPRINS
» CAP. 0. Introducere
»» 01. Obiectul, scopul si domeniul de aplicare al Planului Calitatii
»» 02. Documente de referinta
»» 03. Definitii si abrevieri
»» 04. Elaborarea, difuzarea si modificarea Planului Calitatii

» CAP. 1. Responsabilitatile managementului.


Politica si obiectivele societatii privind calitatea
 Declaratia conducerii societatii
 Obiectivele privind calitatea
 Organizare
 Responsabilitati si competente generale privind calitatea. 
Responsabilitati specifice atributiilor
- Şef punct lucru / Sef santier
- Responsabil Tehnic cu Executia ( RTE )
- Responsabil Controlul Calitatii ( CQ )
- Responsabilii de activitati
PLANUL CALITATII COD PC - .........

SC Obiectiv / Lucrare Editia: ........ Nr. Pag.


............................................................ ................................................................................ ..........
............................................................ ................................................................................ Revizia: ........

- Şef punct lucru / Sef santier


- Planificarea, implementarea si controlul activitatilor
- Colaboratori. Subcontractanti
» CAP. 2. Sistemul calitatii
» CAP. 3. Analiza contractului
» CAP. 4. Controlul proiectarii
» CAP. 5. Controlul documentelor si datelor
» CAP. 6. Aprovizionarea
 Procesul de aprovizionare
 Masuri de asigurare a calitatii -
Selectarea furnizorilor.
- Comanda / contractul de aprovizionare
- Transpotul produsului aprovizionat
- Receptia / Verificarea produsului aprovizionat
- Testarea produsului aprovizionat / pus in opera
- Depozitarea produsului aprovizionat
PLANUL CALITATII COD PC - .........

SC Obiectiv / Lucrare Editia: ........ Nr. Pag.


............................................................ ................................................................................ ..........
............................................................ ................................................................................ Revizia: ........

» CAP. 7. Controlul produsului furnizat de client


» CAP. 8. Identificarea si identificarea produsului / lucrarii
» CAP. 9. Controlul proceselor
» CAP. 10. Inspectii si incercari
» CAP. 11. Controlul echipamentelor de inspectie, masurare si incercare
» CAP. 12. Stadiul inspectiilor si incercarilor
» CAP. 13. Controlul produsului neconform
» CAP. 14. Actiuni preventive si corective
» CAP. 15. Transportul, livrarea, manipularea, depozitarea si conservarea produselor
» CAP. 16. Controlul inregistrarilor referitoare la calitate
» CAP. 17. Audituri interne ale calitatii
» CAP. 18. Instruire
» CAP. 19. Service – NU se aplica
» CAP. 20. Tehnici statistice
» ANEXE
»» 01. Documentatii generale de referinta in asigurarea calitatii si conformitatii
»» 02. Proceduri de lucru ( Proceduri Tehnice de Executie - PTE ) Se anexeaza
Procedurile Tehnice de Executie specifice obiectivului
»» 03. Plan control calitate, verificari si incercari ( PCCVI ) Se
anexeaza PCCVI, specific obiectivului
»» 04. Formulare aplicabile
( Procese Verbale - complete, Panotaj, Evidenta teste si incercari materiale, etc. )
»» 05. Nominalizari personal ( se emite de societate )
Se anexeaza fisele ce nominalizeaza si desemneaza peronalul ( nume , functie )
PLANUL CALITATII COD PC - .........

SC Obiectiv / Lucrare Editia: ........ Nr. Pag.


............................................................ ................................................................................ ..........
............................................................ ................................................................................ Revizia: ........

CAP. 0. INTRODUCERE
0.1. OBIECTUL, SCOPUL si DOMENIUL DE APLICARE A PLANULUI CALITATII
Prezentul Plan al calitatii descrie cerintele si masurile adoptate de societatea comerciala
.......................................................................................... pentru asigurarea calitatii lucrarilor de executie a
obiectivului: .....................................................................................................................................................
Planul Calitatii prezinta capacitatile si disponibilitatile care pot fi dezvoltate de catre sociatate, pentru
a realiza produse si pentru a presta servicii conforme cu cerintele clientului, cu prevederile si legislatia in
vigoare la nivel republican, specifice profilului de activitate declarat si autorizat.
Planul Calitatii constituie cerinte obligatorii pentru intreaga societate, pentru fiecare compartiment
din cadrul societati si pentru fiecare angajat.
Totodata, Planul Calitatii contribuie la consolidarea increderii clientului, ca pe parcursul tuturor
activitatilor desfasurate, societatea respecta cerintele specificate in contractele perfectate si cerintele
aplicabile specificului activitatilor desfasurate/prestate.
Prezentul Plan al calitatii este elaborat si difuzat cu scopul de:
 a documenta politica si obiectivele societatii privind calitatea ;
 a documenta sistemul calitatii ;
Data aprobarii: Exemplarul:
a mentine sub control procesele care influenteaza calitatea ;
Planul Calitatii contine referiri relevante privind asigurarea conformitatii executiei cu cerintele
beneficiarului, rezolvarea interfetelor societate - client, societate – subcontractanti / furnizori.
Prezentul Plan al Calitatii este aplicabil tuturor compartimentelor din cadrul societatii
.......................................................................................... implicata in realizarea lucrarilor, in calitate de:
 constructor / executant direct
 subantreprenor 
antreprenor
Acest document este aplicabil tuturor comenzilor/contractelor asumate de catre societate.

0.2. DOCUMENTE DE REFERINTA


Reglementari legislative.
 Legea 10/1995 – privind calitatea in constructii ;
 Legea 50/1991 revizuita – privind autorizarea executiei constructiilor si unele masuri pentru
realizarea locuintelor ;
 HGR 766/1977 – Hotararea pentu aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii ;
 HGR 272/1994 – Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii ;
....... / ...... / ............. ..................
-1-
-2-
PLANUL CALITATII COD PC - .........

SC Obiectiv / Lucrare Editia: ........ Nr. Pag.


............................................................ ................................................................................ ..........
............................................................ ................................................................................ Revizia: ........

 HGR 273/1994 – Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ;


 HGR 925/1995 – Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor ;
 C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente ;
Se insereaza Normativ-e / Stas-uri / Reglementari
specificate si impuse prin Proiect si Caietul de Sarcini aferent obiectivului in cauza

 Alte Normativ-e si Stas-uri in vigoare la data executarii propriuzise a lucrarilor ;

Reglementari tehnice in vigoare in domeniu

» Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii


» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton
precomprimat
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi
Data aprobarii: Exemplarul:
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice
» Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii
» Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete
» Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului,
gaze
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi
instalaţiilor contra agenţilor
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice,
fotometrice şi cadastrale
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi
de irigaţii
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor
şi regularizărilor de râuri
-3-
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj
....... / ...... / ............. ..................

-4-
PLANUL CALITATII COD PC - .........
»
SC Obiectiv / Lucrare Editia: ........ Nr. Pag.
............................................................ ................................................................................ ..........
............................................................ ................................................................................ Revizia: ........

Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii


» Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor
» Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj
» Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995
» Reglementări tehnico-economice şi metodologice
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi
» Reglementări tehnice privind producerea , montarea şi exploatarea/întreţinerea tămplăriei
termoizolante şi a pereţilor cortină
» Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de cofraje, eşafodaje, schele
» Reglementări tehnice privind proiectarea lucrărilor de tâmplărie şi geamuri
» Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii
*

Legenda:
M.L.P.A.T. Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
M.L.P.T.L. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Turismului
M.T.C.T. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
M.D.L.P.L. Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
M.D.R.L. Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei
M. Of., p. I Monitorul Oficial al României, Partea I
B.C. Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Construcţii şi Economia Construcţiilor
B.T.R. Buletinul Tehnic Rutier
I.C.C.P.D.C. Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii
I.N.C.E.R.C. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor
ICECON Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii în construcţii
U.T.C.B. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
U.A.U.I.M. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu
C.O.C.C. Consultanţă, Organizare şi Cibernetică în Construcţii
I.P.C.T. Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate
I.P.C.T. S.A. Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii
I.C.C.P.D.C. Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii
M.A.P.M. Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului
A.F.E.R. Autoritatea Feroviară Română
D.D. Direcţia Drumuri
A.N.D. Administraţia Naţională a Drumurilor
I.S.P.C.F. Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate
I.S.L.G.C. Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală
I.C.B. Institutul de Construcţii Bucureşti
I.C.P.A.I.U.C. Institutul Central de Proiectare, Aparatură, Instalaţii şi Utilaje pentru Construcţii

-5-
Data aprobarii: Exemplarul:
....... / ...... / ............. ..................

-6-
I.N.C.D.F.P. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Pământului
I.S.C. Inspectoratul de Stat în Construcţii
IPTANA-SA Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale şi Aeriene
CESTRIN Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică
ANRDE Agenţia Naţională a României pentru Distribuţie Electricitate
RENEL Regia Naţională de Electricitate
Referitoare la sistemul calitatii.
 SR EN ISO 9000/2006 ( anulează şi înlocuieşte ISO 8402/1995 ) Sisteme
de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
 SR EN ISO 9001/2001
Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
 SR EN ISO 9002/1995
Sistemul calitatii. Model pentru asigurarea calitatii in productie, montaj si service.
 SR EN ISO 9004/2001
Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.
 SR ISO 10005/2007 ( înlocuieşte SR ISO 10005/99 )
Sisteme de management al calitătii. Linii directoare pentru planurile calitătii.
 SR ISO 10013/2003
Data aprobarii: Exemplarul:
Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii.

Specifice produselor si proceselor


 Standardizare – lista standardelor in vigoare utilizate in constructii ;
Lista standardelor publicate / abrogate se regaseste in Catalogul standardelor
romane editat anual de ASRO.
 ICCPDC – INCERC - lista normativelor cu caracter republican, in vigoare.
Nota. Lista standardelor publicate si / sau abrogate se regaseste in catalogul standardelor romane
editat anual de ASRO, iar lista normativelor in buletinul constructiilor cu aparitie anuala.

Protectia muncii si PSI.


 Legea privind protecţia muncii ;
 Norme republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii ; 
Norme de protectia muncii in activitatea de constructii – montaj ;

-7-
....... / ...... / ............. PLANUL CALITATII ..................COD PC - .........

SC Obiectiv / Lucrare Editia: ........ Nr. Pag.


............................................................ ................................................................................ ..........
............................................................ ................................................................................ Revizia: ........

-8-
....... / ...... / ............. ..................
 Regulamentul privind protecţia si igiena muncii in construcţii – Buletinul construcţiilor ;
 Ord. M.L.P.A.T. nr. 9/1993 Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii ; 
Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si
instalatiilor ;
 Norme PSI - PE.
Se insereaza Normativ-e / Stas-uri / Reglementari
specificate si impuse prin Proiect si Caietul de Sarcini aferent obiectivului in cauza

 Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriuzise a lucrarilor ;


* Toate echipamentele utilizate trebuie să fie atestate de Comisia Naţională de Atestare a
Maşinilorşi a Echipamentelor de Construcţii - CNAMEC din MLPAT pentru a asigura calitatea
lucrărilor executate
* Seful punctului de lucru are obligaţia să ia toate măsurile ce se impun pentru prevenirea
oricaror riscuri de accidente şi de incendii.

Specifice obiectivului / lucrarii.


 Documentatii tehnice aplicabile specifice obiectivului / lucrarii:
Data aprobarii: Exemplarul:
Proiect Nr. ............................................
Caiet de sarcini ( Nr. ) .................................................
 Proceduri tehnice de executie aplicabile la executia obiectivului / lucrarii ;
 Reglementarile tehnice ( Normativ-e, Stas-uri ) aplicabile la executia obiectivului / lucrarii ;
Proprii.
 Manualul calitatii, cod MC-00;
 Procedurile sistemului calitatii aplicabile in societatea .....................................................................
0.3. DEFINITII SI ABREVIERI
Pentru prezentul Plan al Calitatii se aplica definitiile din SR EN ISO 9000/2006 ( anulează şi
înlocuieşte ISO 8402/1995 ) Abrevieri ( sumar )
• AC - Actiune corectiva
• AQ - Asigurarea Calităţii
• AMC - Aparate de Măsură şi Control
• Amd - Amendament
• CCVI - Control calitate, verificari si incercari

-9-
PLANUL CALITATII COD PC - .........

SC Obiectiv / Lucrare Editia: ........ Nr. Pag.


............................................................ ................................................................................ ..........
............................................................ ................................................................................ Revizia: ........

• CE - Conformitate Europeana ( marca CE )


• CQ - Controlul calitatii
• CT (TQ) - Calitate Totala
• CTCC (CQ) - Control Tehinic de Calitate
• CWQC - Controlul Calitatii la Nivelul Intreprinderilor
• DG - Director General
• DS - Dispoziţie de Şantier
• Ext. - Extras
• Ed. - Editie
• EMI - Echipamente de Masură şi control
• EN - Standard european
• FA - Formulare aplicabile
• FD - Faza determinanta
• FAQ - Fisa de Autocontrol
• ICS - Clasificarea Internationala pentru Standarde
• ISONET - Reteaua de informare ISO
• ISP - Profil international standardizat
• IL - Instructiune de lucru
• ISO - Organizatia Internationala pentru Standardizare
• MC - Manualul Calitatii
• N/A - Nu se Aplică
• OETC - Organizatia Europeana pentru Testare si Certificare
• PA - Punct de asistare ( inspectii/incercari in prezenta clientului )
• PAC - Program de Asigurare a Calităţii
• PC - Planul Calitatii
• PCCVI - Plan de control calitate, verificari si incercari
• PG - Procedura Generala
• PL - Procedura de lucru
• PO - Procedura operationala
• PS - Procedura de sistem
• PSt. - Punct de stationare ( inspectii/incercari pentru predare intermediara )
• PT - Procedura Tehnica
• PTE - Procedura tehnica de executie
• PV - Proces verbal
• QIP - Procesele de Imbunatatire a Calitatii
• R - Recomandare

Data aprobarii: Exemplarul:


....... / ...... / ............. ..................
- 10 -
PLANUL CALITATII COD PC - .........

SC Obiectiv / Lucrare Editia: ........ Nr. Pag.


............................................................ ................................................................................ ..........
............................................................ ................................................................................ Revizia: ........

• RAC/P - Raport de actiune corectiva/preventiva


• RMC - Responsabil Managementul Calitatii
• RNC - Raport de neconformitate
• RT - Raport tehnic
• RTE - Responsabil Tehnic cu Executia
• SA - Sistem armonizat
• SAC - Sistem de Asigurare a Calităţii
• SC - Subcomitet
• SMC - Sistemul de Management al Calitatii
• SR - Standard roman
• SMC - Sistem de Management al Calitatii
• ST - Specificatii tehnice
• TQA - Asigurarea Calitatii Totale
• TQC - Controlul Calitatii Totale
• TQM - Managementul Total al Calitatii

0.4. ELABORAREA, DIFUZAREA SI MODIFICAREA PLANULUI CALITATII


1.Responsabilul cu asigurarea calitatii in cadrul societatii ...............................................................
se va ocupa de elaborarea, difuzarea si modificarea Planului Calitatii.
2. Aprobarea acestuia se face de catre Directorul General.
3. Planul Calitatii se difuzeaza in doua tipuri de copii:
 copii controlate care sunt inregistrate ( difuzate utilizatorilor si sunt supuse procedurii de
actualizare ) ;
 copii informative care nu sunt inregistrate ( nu sunt supuse procedurii de actualizare )

4. Modificarile se supun aceluiasi proces de aprobare ca si documentul initial.


5. Reviziile se efecteaza pe capitole. Atunci cand un capitol se modifica, numarul
reviziei capitolului repectiv creste cu o unitate, ca si revizia Planului Calitatii indicata pe pagina de
garda.
6. Revizia / editarea se face atunci cand rezulta aceasta necesitate din audit sau la modificari
ale documentelor de referinta.
7. Capitotele modificate se transmit utilizatorilor inregistrati si se retrage revizia /
editia anterioara.
8. Arhivarea editiilor se realizeaza conform procedurii de sistem “Controlul documentelor si
al datelor”.

Data aprobarii: Exemplarul:


....... / ...... / ............. ..................
- 11 -
PLANUL CALITATII COD PC - .........

SC Obiectiv / Lucrare Editia: ........ Nr. Pag.


............................................................ ................................................................................ ..........
............................................................ ................................................................................ Revizia: ........

9. Difuzarea Planului Calitatii este inregistrata in lista de difuzare.


CAP. 1. RESPONSABILITATILE MANAGEMENTULUI.
POLITICA SI OBIECTIVELE SOCIETATII PRIVIND CALITATEA.
1.1. Declaratia conducerii societatii
In acord cu hotararea tuturor membrilor, asociatilor si personalului desemnat cu responsabilitati in
cadrul societatii, conducerea societatii comerciale .................................................................................. a
decis implementarea unui sistem de asigurare a calitatii in activitatea proprie societatii.
Obiectivul principal al conducerii este acela de a realiza / antreprenoria lucrari de inalta calitate, in
conformitate cu cerintele clientilor nostri, cu legislatia si normativele in vigoare pentru segmentul de
activitate al societatii, si in acelasi timp in conditii de eficienta si profitabilitate pentru societate.
Acest lucru se realizeaza acordand o importanta deosebita tuturor cerintelor si opiniilor exprimate de
partile interesate: clienti, furnizori, angajati, societate.
Tot personalul societatii este implicat in procesul de asigurare, dezvoltare si imbunatatire
permanenta a sistemului de management al calitatii, in scopul satisfacerii cerintelor si asteptarilor fiecarui
client.
Insusirea si respectarea de catre toti salariatii si colaboratorii / subcontractorii societatii a masurilor
introduse, sunt esentiale pentru mentinerea competitivitatii societatii pe piata si in acelasi timp pentru
satisfacerea cerintelor materiale si profesionale ale personalului.
Eficienta activitatii societatii in scopul atingerii obiectivelor propuse, este garantata de Directorul
General prin:
- implicarea totala a conducerii societatii ;
- motivarea personalului societatii in scopul realizarii obiectivelor propuse ;
- asigurarea unu mediu de lucru optim si stimulativ, in vederea dezvoltarii capacitatilor si
performantelor ;
- asigurarea resurselor adecvate de lucru ;
- acces la sisteme informatice performante ;
- utilizarea de tehnologie performanta in domeniu
- actualizarea si insusirea permanenta a noilor procese tehnologice in domeniu ;
- actualizarea si insusirea permanenta a noilor reglementari in domeniu ;
- promovarea consecventa a imaginii societatii
Conducerea societatii analizeaza periodic politica si obiectivele societatii in domeniul calitatii,
acestea fiind actualizate si adecvate permanent scopurilor propuse, pentru a se raspunde prompt si eficient
cerintelor si asteptarilor tuturor partilor: clienti, furnizori, angajati.
Totodata, societatea pune accent pe parteneriate cu furnizori de servicii si produse a caror calitate

Data aprobarii: Exemplarul:


....... / ...... / ............. ..................
- 12 -
PLANUL CALITATII COD PC - .........

SC Obiectiv / Lucrare Editia: ........ Nr. Pag.


............................................................ ................................................................................ ..........
............................................................ ................................................................................ Revizia: ........

este atestata si certificata, deoarece calitatea serviciilor oferite clientilor nostri este conditionata de
calitatea serviciilor si produselor utilizate.
In vederea realizarii acestor obiective, conducerea societatii a hotarat stabilirea si mentinerea unui
sistem eficient si asigurator de asigurare a calitatii, planificat si dezvoltat in concordanta cu functiile,
atributiile si responsabilitatile desemnate / existente in societate.
Sistemul asigura determinarea si concretizarea in practica a conformitatii lucrarilor executate, cu
cerintele contractuale si cu legislatia / reglementarile aplicabile pentru segmentul de activitate al societatii,
privind cerintele de calitate si garantie.
Documentele sistemului calitatii, manualul calitatii si procedurile de sistem, descriu modul de
structurare a sistemului calitatii si masurile concrete de realizare a cerintelor, astfel incat sa se asigure
conformitatea cu standardul de asigurare a calitatii ales drept referinta si cu reglementarile legale si
tehnice in vigoare.
Conducerea societatii a decis ca reprezentantul managementului cu calitatea va fi Directorul
General, iar pentru gestionarea problemelor legate de elaborarea, implementarea si verificarea sistemului
calitatii, conducerea societatii a numit pe D-nul ............................................................. care va indeplini
functia de Responsabil cu asigurarea calitatii.
Responsabilul cu asigurarea calitatii este direct subordonat Directorului General.
In numele meu si al societatii, va incredintez ca vom depune toate eforturile pentru alocarea
resurselor morale si logistice necesare implementarii si functionarii eficiente a sistemului calitatii adoptat.

DIRECTOR GENERAL,

.............................................................................
1.2. Obiectivele privind calitatea
Pentru realizarea politicii privind calitatea, exprimata de conducerea societatii pentru realizarea
obiectivului / lucrarii nominalizate, au fost definite urmatoarele:
1. stabilirea canalelor de informare optime, in scopul asigurarii unui flux continuu al datelor,
instructiunilor, dispozitiilor, inregistrarilor, etc. ;
2. definirea clara a responsabilitatilor interne si a nivelelor de competenta ;
3. identificarea clara a cerintelor clientului, si asigurarea ca societatea este capabila sa
indeplineasca in totalitate si conform, aceste cerinte ;
4. asigurarea ca serviciile, utilajele, materialele utilizate si puse in opera sunt in acord cu
cerintele impuse de proiectul si caietul de sarcini ale obiectivului / lucrarii asumate, si totodata cu
legislatia, reglementarile si normativele tehnice aplicabile ;
5. analiza regulata a sistemului managerial, in scopul asigurarii si mentinerii nivelului de
calitate asumat de catre societate.

Data aprobarii: Exemplarul:


....... / ...... / ............. ..................
- 13 -
PLANUL CALITATII COD PC - .........

SC Obiectiv / Lucrare Editia: ........ Nr. Pag.


............................................................ ................................................................................ ..........
............................................................ ................................................................................ Revizia: ........

1.3. Organizare
1. Pentru planificarea, implementarea si controlarea activitatilor care sunt impuse de
cerintele contractului, proiectului si caietului de sarcini specifice obiectivului nominalizat, precum
si pentru asigurarea cerintelor de calitate, conducerea societatii nominalizeaza urmatorii factori de
coordonare, conducere si control a lucrarilor:

 Sef punct de lucru / Sef santier:


Ing. ............................................................................................................................

 Responsabil Tehnic cu Executia ( RTE ):


Ing. ............................................................................................................................

 Responsabil Controlul Calitatii ( CTCC/CQ ):


Ing. ...........................................................................................................................

2. Pentru realizarea obiectivului / lucrarii in conditii de respectare integrala a contractului,


proiectului, caietului de sarcini, si a cerintelor de asigurare a calitatii proprii asumate de societate,
conducerea societatii propune/adopta urmatoarea organizare:

Data aprobarii: Exemplarul:


....... / ...... / ............. ..................
- 14 -
....... / ...... / ............. PLANUL CALITATII ..................COD PC - .........

SC Obiectiv / Lucrare Editia: ........ Nr. Pag.


............................................................ ................................................................................ ..........
............................................................ ................................................................................ Revizia: ........

Laborator
teste materiale
Furnizori Furnizori ………………….……
Studii Topografie /
de utilaje de materiale Teste Geotehnice Topometrie
nedistructive

DIRECTOR
Responsabil
RTE GENERAL Protectia muncii

CTCC/C Q
SEF
SANTIER

Sefi Echipe Responsabil Responsabil


Maistri
de lucrari muncitori aprovizionare utilaje

3. Responsabilitati si competente generale privind calitatea.


a). Tot personalul este responsabil pentru calitatea executiei sarcinilor proprii incredintate /
atribuite de conducerea societatii, de verificarea si asumarea conformitatii serviciului prestat cu cerintele
clientului si ale sistemului de asigurare a calitatii propriu societatii.
b). Personalul implicat in activitati legate de controlul si asigurarea calitatii are autoritatea,
responsabilitatea si competentele de a mentine si implementa:
- controlul permanent al serviciilor / produselor prestate, conform specificului obiectivului /
lucrarii asumate, in conformitate cu prevederile contractului, proiectului si caietului de sarcini, a
legislatiei, reglementarilor si normativelor tehnice aplicabile pe specificul obiectivului / lucrarii ;
- controlul permanent al serviciilor / produselor neconforme, si initierea de actiuni preventive
si corective ;
- verificarea initierii, aplicarii si a eficientei actiunilor corective initiate ca urmare a sesizarii
si constatarii serviciilor / produselor neconforme ;
- identificarea si raportarea in timp util a neconformitatilor in functionarea si derularea
relatiilor organizatorice dintre compartimente, sau ( dupa caz ) dintre colaboratorii ( furnizori, prestatori,

Data aprobarii: Exemplarul:

- 15 -
- 16 -

S-ar putea să vă placă și