Sunteți pe pagina 1din 30

TruWeliness

(pfl)
SYMPHONY
OF THE CELLS

METODE DE APLICARE

Edit~o 2020

BOVO TRUMAN
CUPRINS

Disclaimer:
Introd ucere 1 Boll lnfectioose 31

Ceclorolule facute in oceasta b,o~uro flu ou fast evaluate de colic Admiflistrollo pentru Alimenie ~, Med,comente lnstruCttufli do oplicore 3 lnflomopt 33
8ro~uro flu este prevazuta penlru a diognostlco prescrie sou trolo bali ofectiuni scu rant ole corpului Auto’ ul flu este
raspunzotor pentru nice conceplie giesito ~, / Scu pentru utilizoreo necorespunsotoare a ,nformalt icr fumizote Au A pit can 13 Limfotic 35
torul flu are rospundere nlc, responsabililote fold de nlc,o persoand SOu ent,loie cu privire to once plerctere deterio
rare sm pretudictu couzol sou presupus a ft provocot direct ecu indireci de informotlile cofihiflute in oceosic bro~uro Basic 13 Maxim 37
Informolille prezentote aid flu suns in n,diun coz desitnote so inloculosco coris,l,ereo medicaid Once persoono care
sufe,o de once boold sou voiomore Oi trebut so consulie un profes,ontsi col,f,cot in domeniul mcdi at Cardiovascular 15 Neurologic 39

Celulor 17 Osteo 41
52020 Toate dreptunle rezervote ‘tic, o porte din oceosto carte flu poole ft reprodusa ecu I, oflsmtsa sub nice forma
eCu prin alice mijiooce electronice SOu mecon,ce ,ncluslv pnin coptere inregistrore ecu alice oil cistern fOrd ocordui C2 19 Motlvali000l 43
ccl’s at delinatorulut dreplun,ior de outor
Chi 21 Respirator 45

Stjmphonij of the cells este pe deplifi oprobolo de cdire Consiltui Nolianai de centtf,core pentru Mosoj teropeu Digestiv 23 Seozoriol 47
tic din SUA
Emobic 25 Solar 49

Coperto reol,zoto de Ngde Lilian lertore 27 G hid d e Tn 10 CU re 51

Echilibru Hormonal 29 Note Acliponiale 56


SYMPHONY OF THE CULLS
TRUWELLNESS

@SYMPHONYOFTHECELLS
@TRUWELLNESS
APPROVED ~-

Z PROVIDER
vA A~TEPTAM PE
TRUWELLNESS.COM SAU SYMPHONYOFTHECELLS.cOM
INTRODUCERE

[N

special liniat destinat natelar Dacä nu gäsi~i a anumitá afectiune, va rugäm sä


Sg mphong of the CellsTM este a calectie de 19 tehnici de aplicare a uleiurilar

esentiale, creatä de Baud Truman. Tehnicile sunt bazate pe apraximativ 27 de ani


cansultati Soc Sistemele carpuluitM.
Pentru infarmath mai detaliate vo invitäm sO participati Ia unul din seminariile
de studii ~i practicO in utilizarea uleiurilar esentiale pure, cu grad terapeutic.
Sgmphan~ af the ceIlsTM arganizate anual. Fiecare training include descrierea
Initial, acest manual a fast distribuit Ia evenimentele Sumphanu cf the CellsTM,

unde fiecare pratacal era descris ~i discutat In detaliu. Din cauza faptului cá Bagd diverselar tipuri de aplicare a uleiurilar esentiale ImpreunO cu pragresia natu

ralO de in~eIegere a ariginilar balilar, sistemelar carpului uman ~i a relatiei intre


avea faarte multe salicitari de traininguri Symphang af the CellsrM, bra~ura a fast

apai pusä Ia dispazitia publicului pentru a fi utilizatO chiar ~i in afara sesiunilar de carpul uman, ematii ~i nutritie ~i puterea uleiurilar esentiale.

pregätire. S~mphan~ af the CellstM este pe deplin aprabata de cOtre Cansiliul Natianal

Fie cä sunteti in cOutarea salutular pentru a persaanä dragá care suferO de a de Certificare pentru Masaj terapeutic din SUA.

Fiecare participant Ia eveniment se calificO ~i pentru 6 credite CE pentru te


afectiune sau baalO, fie cO incepeti sa intraduceti uleiurle esentiale pure cu grad

terapeutic in viata sau practica dumneavaastra, S~mphan~ af the CellsTM cantine rapeuti licentiati.

metade de aplicare simple ~i eficiente, create pentru a aduce armanie fizica,

ematianala ~i spiritualO pentru carp, minte ~i suflet. Fiecare dintre cele 19 tehnici

de aplicare prezentate in aceastä bra~urä, se cancentreazO pe un anumit sistem

~Vsau zanO a carpului ce permite diminuarea cauzelar ~i simptamelar care stau

Ia baza mai multar afectiuni ~i bali.

Cand participati a un training sau dariti 56 natati experientele, existã un spatiu

2
SOC INSTRUCTIUNI
H Informcitii de BazO:

• Aplicc4i un Ulei PurtOtor pe piele inainte de a utilize uleiuri cu avertis

mente “Sensibile” sau “Dilute’.

F • Lasati uleiul (picOtura) sO picure din sticlO. Nu apOsa~i sticla pe piele.

• Nu aplicati uleiuri In ochi sau direct in urechi.


APLIcATL ULEI PuRTATOR PERMrrET PERSOANE 5A APLICATI uLEI PE APLIcATI ULEI PE
PROIECTIA NIMII PROIECTIA • Nu adOugati apO in uleiurile esentiale decOt daca doriti INTENSIFICAREA
PP SPATE/cOLOANA MIROASA uLEIuL
VERTEBRALA FICATULUI
efectelar Utilizati un Ulei PurtOtor pentru a calma ~i reduce intensitatea

oricOror efecte nedorite ale uleiurilor esentiale.

U II • Pastrati sticlele de ulei departe de lumina directa a soarelui ~i departe

de caldura.
APLIcATI EXCE5UL DE APLIcATI uLEI FE APUcATI ULEI PE OAT SI APLIcATI ULEL
ULEI PP TALPI TOATA 5uPRAFATA UMERI IN PALME • Utilizati uleiurile intern numai deco au semnul ,,l,’ sau “Supplement facts”
SPATELuF
pe eticheta.

Inainte de a incepe 0 Aplicare:


JNTENSIFICARE SPRIJIN EMOTIONAL
(OPTIONAL) 1. DacO nu este indicat altceva, incepeti aplicarea Cu persoana intinsO pe

mesa de masaj, cu fate in jas, pe abdomen, cu tOlpile expuse.

2. LOsati persoana cãteva minute sä respire adOnc ~i sO se relaxeze.

3
Soc INSTRUCTIUNI

Pentru Fiecare Aplicare:

1. Urmo~i simbolurile opWcarilor ~OS Cu ~OS. Consultoti Ghidul Simbolurilor de 4. Urmoti simbolurile core descriu po~H

Ia pogino 3. Pictogromele vä vor ojuto sä oflati unde trebuie oplicot uleiul. fiecOrei oplicOri (pog 7-10). Aceosto or

Acordoti 0 aten~ie deosebitä ocestor pictogrome, deoorece unele dintre uleiuri puteo implico plosorea mOinilor Cu ulei

le folosite in Shjmphong of the CellstM sunt in sticle roll-on ~i se oplicO diferit fota lOngO nosul persoonei, core vo inspiro

de picotunle din sticlo de ulel Cu picurätor pe zono coloanei vertebrole/spote. profund sou (in functie de pictogromo

Docä vedeli pictogromo ,,mOnö’~ oplicati moi intOi uleiulin mOna. Am furnizat prezentotO) oplicoreo uleiului osupro

exemple pe core sO le puteti urmOri in sectiuneo Soc Instrucliuni (pog 7-10). inimB etc.

2. Pentru pa~H Cu uleiuri intense (Clove, Cossio, Oregono, Thyme) veti gOsi iconi~o 5. COnd este indicot, excesul de ulei romos

Diluot ~ ocest pos fund inclus preventiv pentru persoonele moi sensibile in monO vo fi oplicot pe tOlpile persoonei.

3. Aplicofl uleiurile pos Cu ~0S printr-o mi~care circulorO, In sensul ocelor de 6. Completo~i toti po~fl pentru co oplicoreo

ceosornic, de lo porteo inferioorO a spotelul spre bozo croniului. specificO sO fie efectuotO.

5
Soc INSTRUCTIUNI
Aplicarea pe Zona Ficotulul:

Permiteli persoonei core prime~te procedura sà i~i oplice ule

jul direct pe zono ficotului (In porteo dreaptO de jos o cutiei


Aplicorea Ulelulul Purtätor:
torocice) sou 56 oplice moi intOi uleiul in polmä ~i opoi sä ma
Aplicoti un strot de ulei froctionot de cocos sou un all agent de
seze zono ficotului.
dilutie (ulei de màsline, ulei de cocos, ulei de seminte ie susan,

ulei de migdole etc.) pe tootà suprofoto spotelui. Ace sto actio

neozä co ~ strot protector impotrivo uleiurilor “colde core pot Aplicarea pe Tàlpi:
rita pieleo sensibflo.
U Aplicoti pe tälpi uleiul rOmos pe polmele dumneovoasträ.

Nu este nevoie sà oplicati ulei suplimentor; cu toote cO uleiul

rämos pe polme poote pOreo infim, este suficient pentru


Aplicarea Aromoticà:
ocest p05 ol aplicOrii.
Acest ~05 permite persoonei cOreia se aplico proced’ ira sà mi

roosO uleiurile din palma dumneovoasträ. Foceti-i cui ioscut cä

polma se of là in opropiere ~i poate inspiro profund.


Aplicarea pe Intreaga Suprafaça a Spatelui:

I Picuroli ulei pe spotele persoanei, incepOnd din portea de jos

o coloonei vertebrole, opoi mosoti pOnä Ia gOt ~i spre bozo


Aplicorea In Zona Inimii/Pieptului:
croniului. Folosindu-vO polmele, foceti mi~cOri circulore in
A Persoana core prime~te proceduro i~i aplicO singurO uleiul pe
oceeo~i directie, In sensul ocelor de ceosornic, pe tootO
zona inimii. Uleiul poote fi oplicot direct docO sticluto este cu roll-
suprofato spotelui
on sou II picurO in polmO ~i opoi i~i moseozO zono pieptului.

B
Soc INSTRUCTIUNI
tEES Intens ificare (Opçional):

Puteti intensifica efectele uleiurilar esenti

~>
Aplicorea pe GM si Umeri: ale adOugOnd apO. Acest lucru ajutO Ia

Apflca{i uleiul pe zana gOtului ~i umerilar Cansultati I sta de absarbtia uleiurflar, Ia crearea cOldurii ~i,

uleiuri pentru aplicarea pe care urmati so a faceti ~i ncepeti prin urmare, Ia imbunOtOtirea circulatiei

cu uleiul de Ia Pasul 1. in carp. ExistO mai multe macluri eficiente

in care puteti incarpora apO: fOcOnd du~

Aplicarea Cu Palma: sau baie, falosind a compresO caldO sau

Acest pas este pentru a u~ura utilizarea. AvOnd in vedere cO accesand sauna. Nu vO faceti griji, uleiu

unele uleiuri necesare anumitar aplicOri sunt in sticle cu roll-an, rile nu se var spOla de fapt, efectele lar
-

este uneari mai u~ar sO aplicom intOi pe palmO ~i apai pe spatele var fi intensificate. Cu taate acestea, in

persaanei care prime~te pracedura. final vO sugerOm sO adOuga~i Ulei PurtO

tar suplimentar pentru a reduce intensi

tatea cOldurii ~i a umiditOtii.

0 Sprijin Emotional:
AplicOrile cu aceastO pictagramO sunt cancepute cu intentia de

a aferi supart emotional destinatarului.

10
Soc INSTRUCTIUNI

Cum sä Iti Foci Singur Aplicärile:


Cat de Des & Cat de Mutt:

De S~mphon~j of the CeIIsTM poate beneficlo oricine din viata dumneovoastra: copiii, In general, dacO cineva are un istoric relativ bun de sOnOtote, a abordore pro

persoonele apropiate, clientH, prieteniL Oricum, flu vO neglijoti~ De~i este mult moi activO este sO efectueze a aplicare de 2-3 on pe lunO. Pentru cei cu a afecti

benefic so oveli pe cinevo core sO Va efectueze aplicOrile, in mod sigur vO pute~i une actualO, o aplicare poate fi executatO de 2-3 on pe sOptOmOnO timp de

face procedurile ~i singur Nu multe persoane i~i pot acceso intregul spate cu mOi 1-2 saptamOni sou dupO cum este necesor Apoi, reveniti Ia abordorea proac

nile, a~o cO pur ~i simplu aphcati uleiurile pOnO unde puteti ajunge. incepeli cu par- tivO de 2-3 on pe lunO. Este recomandat sO folositi 4-6 picOturi din fiecore ulei

tea dejos a spotelui, urcanci cOt de sus posibil, apoi plasati mainile peste umeri, cOt esential mentionat in respectiva aplicare. Reduceti numOrul de picOtuni speci

mai jos pe coloono vertebralO ~i moso~i spatele pana spre baza croniului. DocO flu ficat in aplicOri dacO persoana se aflO Ia primele proceduri de Sumphony of

reu~iti sO ojunge~i In partea inferioarO a spatelui, pur ~i simplu oplicat~ ulei pe par the CellsTM. In cazul copHior mici, persoanelor cu afec{iuni cronice sau cu vOr

teo superioarO ~i viceverso. Terminati fiecare pas prin aplicorea pe tOlpi a uleiului sta de peste 50 de ani, Incepeti cu 1-2 picäturi din fiecare ulei ~i folositi intot

rOmos pe palme. in final puteti folosi a compresO caldO. deauno UIei PurtOtor

In cazul in care nu puteti sub niclo formO sO ajungeti cu moinile pe spate, apflcati

ulelurile pe tOlpi.

11
12
BASIC Sistemele Afectiuni
Corpului: Posibile:

1. Digestiv Anxietote
• Asim
Posul 1: Frankincense Ip 4 2. Imunitar
3. Respiratar • Con~estie

Pasul 2: Melaleuca P • ConjunctivitO


Crup
Pasul 3: Massage Blend I it • Diaree

Pasul 4: Peppermint p • Dureri de Cap


• Dureri de Carp

• Dureri de Stomac

• Dureri de Urechi

• Dureri in GOt

• Febra

• GripO

• ROcealO

• RSV

• Sprijin Imunitar

• Stres

• VOrsOturi

Pentru exemple suplimentore de ofeciluni. vO


rugám sd consultoti SOC Sisteniele Corpului”.
CARDIOVASCULAR Sistemele Afectiuni
Corpului: Posibile:

1. Cardiovascular • Afectiuni Cardioce

• Afectiuni Vasculare
2. Imunitar
Pasul 1: Frankincense
4’L44~ U 3. tjrnar
• Anevrism

• AnginO
Pasul 2: Ulei Purtator
L6 ~ • Aritmie

I
Pasul 3: Thgme I U • Aterosclerozä

• Boala Arterialä
Coronarianä
Pasul 4: Massage Blend I U • Boala Rawnaud

Pasul 5: Turmeric/Lemongrass U • Boola Valvel Cordiace

• Cardiomiopatie
Pasul 6: Protective Blend I U • Diabet Zoharat

• FlebitO
Pasu~ 7: Marjoram
I U • Insuficienta cardiacä

Pasul 8: Basil
I U • Probleme
Cardiovosculare

Pasul 9: Lavender
I U


Probleme de Colesterol

Tensiune ArterialO
a (hiper/hipo)
Pasul 10: Peppermint I U • Vene Varicoose

Penlru example suplimenlore de ofecliuni. vU


rugom so consulto$i SOC Sislemele Corpului”~.

16
15
CELULAR Sistemele Atectiuni
Corpului: Posibile:

• Anemie
1. Endocnn
• Atrofie Muscularä Spinalö
2. Imunitar
Pasul 1: Frankincense P Boala Alzheimer
3. Nervos

Pasul 2: Neroli 4I Sb
if 4. cardiovascular
Boalo Lyme

• Boala Parkinson
5. Digestiv
Pasul 3 Ulei Purtator 6 _______________________________ Bali Autaimune

Epstein Barr
Pasul 4 cellular Blend it Leucemie

Posy! 5: Block Pepper ___________________________ • Limfam


• Lupus
PasuI6: cassia
• Malone

Pasul 7: Spikenard 4I Sb
ii • Mielom Multiplu

• NefritO

Paso! 8: capaiba 4 / it • Neurafibramatazá

• Sclerazà Multiplä (SM)


Pasul 9: Wild Orange it • Siclemie

Pasul 10: Petitgrain I • Sindramul Angelman

• Zana Zaster

Pontru exempie suplimentare de afectiuni. jd


rugam sa consullall Soc Sistemele corputur,

17 18
C2 Sistemele Afectiuni
Carpului: Posibile:

• Anemie AplasticO
1. Endacrin
• Anemie Hemaliticä
2. Imunitar
Pasul 1: Frankincense
L4~4J U 3. Nervas
* Bali Degenerative Prateice

• Cardiamiapatie
Past,! 2: Ulei Purtätor
L~ ~ I 4. Digestiv
• Edem Pulmanar
5. Cardiavascular
Pasul 3: Clove • Encefalapatie
1%UL 1
• Epilepsie
Pasul 4: Coriander
LI A~Aj U • Gliablastam

Pasul 5: Turmeric
LkHLk1 t~ •


Hipaxie

Intaxicatie cu Metale Grele


Pasu! 6: Spikenard
I ~~AJ U • Meningitá

• Mielam Multiplu
Pasul 7: Pink Pepper
~A 1L4~ ~t? • Necrazä

Pasul 8: Yarraw Pam


L~tILA~ U • Neurapatie Perifericä

• Neurataxicitate
Pasul 9: Tangerine
Li i~A1 U • Palineurapatie

Pasul 10: Melissa


U ~L4J U • Sclerazä LateralO
Amiatraficá (SLA)

• Sindram Guillain-Barre

Peniru exemple suplimentare de afec~Tuni vO


rugom so consultali SOC Sistemele Corpulur.

20
19
CHI
Sistemele Afectiuni
Corpului: Posibile:

1. Musculo-scheletale Articulath

Pasul 1 Frankincense [‘4 i1~ A~1 it 2 Nervos Artrita


Artrita Reumatoida
3. Cardiovascular

Pasul 2 Neroli I ‘1 j n 4 Imunitar


Bursita
Convulsu

Pasul 3: UIei Purtätor 5. Respirator


?
)~ /~ Dureri
Dureri de Spate
Pasul 4 Cupress ~‘1 • Guta

Pasul S Lemongrass LI Hernie de Disc


Migrene

Pasul 6 Blue Tansg I I Neuropatie

Pasul 7 Siberian Eu Li _____________________________ Nevralgie Postherpetica


Sciatica

Pasul 8 Helichrusum II Scierodermie


Scoliozä
Pasul 9 Copaiba I Sindromul Picioarelor
Nelini~tite

Pasul 10 Birch/Wintergreen 11 Släbiciune Musculara


Tendinita
Pasul 11 Peppermint L I ~J it
Pentru exempie supilmentore de ofectiuni, vö
rugam sa contuitoi Soc Sistemele cnrputui’.

21 22
DIGESTIV Sistemele Afectiuni
Corpului: Posibile:

1. Digestiv • Alergil

• Arsuri Ia Stomac
Pasul 1: Frankincense 3ff~4JiJ ft 2. Cardiovascular
• BoalaCrohn
3. Urinar

Pasul 2: Ulel Purtàtor • Chisturi Fibroide


4. Imunitar
• Cirozä
5. Tegumentar
Pasul 3: Thume 1 ft • Colita

• Constipatie
Pasul 4: Turmeric
1 ft • Diaree

Pasul 5: Massage Blend


1I ft • Diverliculitä

• Dureri de Stomac
Pasul 6: Bergamot
I ft • Gastritä

Pasul 7: Coriander
1 ft •


Giardia

Hemoroizi
Pasul 8: Digestive Blend
I ft • Infectil ale Rinichilar

• PancreatitO
Pasul 9: Geranium
1 ft • Reflux Gastroesofagian

Pasul 10: Peppermint


i1~ • Sindramul Colonulul Iritabil

• Ulcere

Pentru exemple suptimentore do afoctiuni, vo


rugom so consultati Soc Sistenele Corputui”.

23 24
EMOBIC
Sistemele Afectiuni
Corpului: Posibile:

1. Emotional & Limbic • Depresie

2. Endacrin • Depresie Postpartum


Past.iI 1: Frankincense
4~L4J it 3. Cardiovascular
• Encefalita AutoimunO

• Encefalito Limbicä
Pasul 2: Neroli
~ L~~A I it 4. Respirator
• Fricä
5. Imunitar
Pasul 3: Rase
IiL4~31 fl~ it • Furie I
I
Pasul 4: Jasmine
IIIIILIA IL ~ I it •
• Hiperorafltate

Hipoglicemie

Pasul 5: Ulei Purtatar • Insomnie Lij~


• Lipsa Apetitului
Pasul 6: Spikenard
I L’~H it • ObosealO Mentala

Pasul 7: Melissa
I lj it •


Panicä

Pierderi de Memarie
Pasul 8: Centering Blend
I L4’ ~ it • Sindrom Premenstrual (PMS)

• Stres
Pasul 9: Douglas Fir
II ~AIit • Traumatisme Emotionale
Pasul 10: Spearmint
I ~4i it • Tulburare Bipalara

• Tulburare Obsesiv
Campulsivà

Pentru ettemple suplimentare de afeqiuni. vS

rugSm 55 consultati Soc Sistemele Corputui”.

25 26
0
IERTARE Afectiuni
Sistemele
Corpului: Posibile:
PERI4ITETI PEflSOANEI SA I$~ APLICE SINGURA PA$Il 1 2

1. Emotional & Limbic Abuz


• Anorexie
2. Endocrin
Pasull Rose*
• Bipoloritote
3. Cardiovascular

Pasul 2 Geranium’ r i~A3 I 4. Nervos


• Bali Hepotice

Bulimie
5. Digestiv
Colongito

Colongito Sclerozanto
Pasul 3 Frankincense I It
Depresie

Dureri Fantomo
Pasut 4. Neroli II A~ I It
Furie

Pasut 5 Ulei Puitötor 6 F ~ • IndoiolO de Sine

• Resentimente
Pasul 6 Clove L ~ ~L A It
Sindrom de lnimá FrOntá
(Cordiomiopcitie Tokotsubo)
Pasul 7 Melissa II It Singurätote

Tulburore de Stres
Pasul B’ Junipei Berrg F ~ {L i$ _______________________________ Post-Traumatic

_________________________________ Tulburari de dispozitie


Pasul 9 Bergomot F ~ IF AF I ft • Urä

• UrodeSine
Pasut 10. Renewing Blend F ~ II Lii it
Pentru exempie suptimentare de otectiuni, vä
rugOm SO consuitoti SOC Sistemeie Corpuiui.

27 20
ECE-IILIBRU HORMONAL Sistemele Afectiuni
Corpului: Posibile:

1 1. Endacrin • ADHD
- - - Boala Graves
2. Ematianal & Limbic (Gu~O Exoftalmicä)
Pasul 1: Frankincense [ •~ SI
3. Cardiovascular • Bufeuri

Pasul 2: Ulei Purtätar 4. Tegumentar Chisturi Fibraide

5. Digestiv Crampe Abdaminale


PasuI3: Thçjme I
________________________________ • Depresie

I Depresie Postpartum
Pasul 4 Ginger I ç •

Disfuncin Tiroidiene

Pasul 5: Clarg Sage [ ~ it I • Endametriozä

• Hipertiraidism
Pasul 6: Grapefruit [
• Infertilitate

Pasul 7: R. Chamomile I - ft _____________________________ • Insomnie


• Menapauzä
Pasul 8: Ylang Ylang I’ • ~azacee

• Sindrom Cushing
Pasul 9: Lavender it (Hipercorticism)
Sindram Premenstrual (PMS)
I
______________________________ •

Pasul 10: Siberian Fir L ‘1 it I Stres

• Tiroida Hashimata

Pentru exempie supiimentare dx afec~iuni. to

rugOn so consuisaii Soc Sistemeie Corpuiul.

29 30
_____________________

BOLl IN FECTIOASE I

Corpului: Posibile:

Boala Lgme
1. Imunitar
Candida
2. Digestiv
Pasul 1 Frankincense ~ iLl I 1? Ciuperci
3. Respirator
Dureri in GOt
Pasul 2 Ulei Purtatoi F 6 1 ~ I 4 Cardiovascular
Epstein Barr/Mononucleoza
5. Endocrin
Pasul 3 Oregano L I ______________________________
Gostroenterita Virala
(Gnpa Stomocului)

• GripO
Pcisul4 Thgme
Hepatita

I
_____________________________

Pasul 5 Protective Blend (V Infectu

_________________________________ Infectu Bactenene


Pasul 6 Massage Blend [ I _______________________________ Infectu Fungice

Pasul 7 Lemongross I (V Infectil Virale

Paraziti

Pasul 8: Melaleuco (~ ROceli

Sprijin Imunitar
Pcisul 9 Melissa/Arborvitae I (V Stafilococ

Pasul 10 Peppermint 4 (V _________________________________


• Streptococ

Zona Zoster

Pentru e~~empie supiimensore de afectiuni, Va


rugOm so consuitali SOC Sistemsie Corpuiul°.

31 32
INFLAMATII I
‘ Sistemele Afectiuni
Corpului: Posibile:

1. Muscula~scheletale • ArtritO

~ 2. Nervas • Bursitä
Pasul 1: Frankincense

3. Imunitar • Crampe

Pasul 2: Ulei Purtatar S 4. Cardiavascular • Dureri

• Dureri Articulare
Pasul 3: Melaleuca ~ 5. Digestiv
• Febra

Pasul 4: Wintergreen/Birch I ~ it • FlebitO


IS
• Hernie de Disc
Pasul 5: Massage Blend I
• Hipertensiune

Pasul 6: Lemangrass ~ liP • Infectu ale Tractului Urinar

• Inflamatil
Pasul 7: Siberian Fir L ~ It • Lupus

Pasul 8: Helichrwsum ~ it • Migrene/Dureri de Cap

• Sciatica

Pasul 9: Saathing Blend I It • Scleradermie

• Spandilita
e~
Pasul 10: Peppermint I
• Tendinita

• Vene Varicaase

Pentru exemple sup!imentore de afecjiunt. ia


rugam sa consuftcqi SOC Sislemete CorpuluP.

33
34
LIMFATIC
Sistemele Afectiuni
I Corpului: Posibile:

1. Digestiv Baala Castleman

Pasul 1: Frankincense .4 ~ 2. Cardiavascular Celulitä


3. Urinar • Cistitä
Pcisul 2: Ulei Purtätar Dermatitä
4. Imunitar
• Dermatitä AtopicO
Pasul 3: Rasemarg/Melaleuca I ~ ~.
~ 5. Respirator
• Edem

Pasul 4: Massage Blend • ~ Limfatici

__________________________________ Limfadenito
Pasul 5: Lemangrass ) 1 • Limfadenapatie

Pasul 6: Metabalic Blend • LimfangitO


Limfedem

Pcisul 7: Lemon <1 Limfam

Obezitate
Pasul 8: Grapefruit ~ I J it • Pietre Ia Rinichi

Pasul 9: Ginger I, __________________________________ Prableme de Auz


• Retentie de Lichide

Pasul 10: Peppermint I • Sindram Meige


(Spasme Faciale)

• Tinitus

Pentru exemple suplimentore de ofectiuni, va


rugorn sä consultant Soc Sistemele corpuluP’.

35
36
MAXIM
Sistemele Afectiuni
Corpulul: Posibile:

1. imunitar Afec~iuni Hepatice


AlergU
Pasull Frankincense ~ ~fl~<<
4j~<3~4 It 2. Endacrin
Cancer
3. Digestiv

Pasul 2 Ulei Purtatar 6< ~1 t] 4 Cardiavascular


Ciraza

Calangiacarcinam
Pasul 3 Rasemaru/Thume 1 4
1 Guam al Trunchiului Cerebral
(Tumaare Cerebrala)

Pasul 4 Clave ~<


1’
It Gnpa

N’ __________________________________ Infectu ale Rinichilar


Pasul 5 Lemangrass <j _____________________________ Infectu Bacteriene

Pasul6 Leman [ ~ It _______________________________ Leucemie

___________________________ Melanam

Pasul 7 Geranium { <14 1 _________________________________


Meningita

Osteasarcam
Pasul 8 Sandalwaad [1 It Pietre a Rinichi

Pasul 9 Turmeric It • Pneumanie

Sarcam Uterin

Pasul 10 Peppermint 4t ~ vjy _______________________________


Sarcamul Tesutului Maale

• Zana Zaster

Pentru exempie suplimeniore de ofectiuni, Va


rugani sO consultoji Soc Sistemele Corpuiui~.

37 38
NEUROLOGIC
Sistemele Afectiuni
F?
Corpului: Posibile:

1. Nervos • Accident Vascular Cerebral

• ADHD
2. Musculo-scheletale
Pasul 1: Frankincense
I ~1fr ft • Alzheimer
3. Cardiovascular
• Baala Lau Gehrig
Pcisul 2: Ulei Purtätar
I 4. Endocrin
• Boala Parkinson
5. Emotional & Limbic
Pasul 3: Thume
I t~/
• Comotie

• Convulsu
Pasul 4: Clove
I 1 ft • Degenerare Maculara

Posul 5: Massage Blend


I &J ft


DementO

Epilepsie
Pasul 6: Lemongrass
I I 4j It • Fibramialgie

• Glaucam
Pasul 7: Melissa/Arborvitae
I 4~,J It
4 • Neuropatie

Pcisul 8: Turmeric
I L~JIt •


NevritO

Pierderi de Memorie
Pasul 9: Patchouli
I ~ ft • Polineuropatie

~ ~kJ ft
• Sclerozâ Multipla (SM)
Pasul 10: Bergamot F
• Sindromul Guillain-Barre

Pasul 11: Peppermint


I I L41 It
Pentru exemple suplimentare de afectiuni, va
rugarn so consulted SOC Sislemele corpulur.

39

OSTEC
Sistemele Afectiuni
Corpuiui: Posibile:

1. Muscula-scheletale • Acondroplazie

2. Imunitar • Artritä
Pasul 1: Frankincense
4Jt$i it 3. Cardiovascular
• Boalä OsoasO MetabolicO

Pasul 2: Ulei Purtätar


L~i~ t<J 4. Digestiv


Scala Paget

Bursitã
5. Urinar
Pasul 3: Rasemarg
~I/’ ft • Fracturi

• GutO
Pasul 4: Massage Blend
it • Hernie de Disc

Pasul 5: Lemongrass
! ~‘ i~ •


Hiperostozä Poroasä

Osteoartritä
Pasul 6: Grapefruit
I it • Osteomalacie

Pasul 7: Lemon
ft • Osteomielita

• Osteopenie
Pasul 8: Helichrusum
it • Osteoporozo

Pasul 9: Siberian Fir


I liP
*


Osteosarcom

Scoliozä
Pasul 10: Peppermint
I liP • Spondilitö

• TumoareOsoasa

Peistw example suplimentare de ofectiuni vO

ugom so consultoti Sec Sislemele corpulur~.

41
42
M 0 T I VAT I 0 N A L0 Sistemele Afectiuni

Corpului Posibile

1. Emotional & Limbic ADHD

Anxietate
Pasul 1 Frankincense .1 2. Nervos Bron~ita
3. Endocrin
Pasul 2 UIei Purtator 6 4 Imunitar Depresie

• Dureri
Pasul 3 Melissa ç ~11i Frico

Pasul 4 Yarrow I ~( U Hipertensiune


lndoiala de Sine

Pasul 5: Black Spruce ( _______________________________ Insomnie

• Lipsa de Motiva{ie
Pasul 6: Bergamot I • Nervozitate

Pasul 7: Magnolia I ~kI •NevritO
Obasealo Mentala

Pasul 8: Calming Blend ( ‘~ . 11 Pneumonie

• StimO de Sine Scazuta


Pasul 9: Cedorwood j9i • Stres

Pctsut 10: Spearmint I _______________________________
Suprasolicitare
Tulburare Obsesiv

Campulsivá

Pentru exemple Supiimentore de afectluni va


rugom sà consuitap Soc Slstemeie corpuiur~.

43
44
RESPI RAT0R Sistemele Afectiuni
Corpului Posibile

1. Respirator Alergu

Astm
Pasul 1: Frankincense I 2. Cardiovascular
• Bronhopneumopotio
3. lmunitor Obstructivo Cronico(BPOC)
Pasul 2 Ulei Puitotor ~ 6 4 Urinor Bron~itá

Pasul 3: Melaleuco i it Congestie

Crup
Pasul 4 Protective Blend I Edem Pulmonor

Pasul 5: Massage Blend Emfizem

FibrozO Chistico
Pasul 6: Respiratory Blend . Infectie Sinusuri

Pasul 7 Rosemary it • Pneumonie


Probleme Respirotorn

Pasul 8: Eucalyptus • Räceolä Comunä

Rinito
Pasul 9 Melissa/Arborvitae I Sindrom de Detreso
Respiratorie Acuto
Pasul 10 Peppermint Sinuzito

Tuse

Pentru exempie supilnientore de ofectiuni, Va


rugam sa consuitoti Soc Sistemnie Corpuiui’’.

45 46
SENZORIAL0 Sistemele Afectiuni
Carpului: Posibile:

1. Nervos • ADHD

• Anxietate
2. Endocrin
Pasul 1: Grounding Blend/Frankincense
4’ ~ tA ft 3. Cardiovascular
• Autism (ASD)

Pasul 2: Ulei Purtätor • Bali Neurodegenerative


4. Emotional & Limbic
• Dispraxie
5. Digestiv
Pasul 3: Petitgrain
~ ~Ai ft • Distonie

Pasul 4: Cilantro • Epilepsie


LAIP
L
• Hiperestezie
Pasul 5: Turmeric
I L~A!ft • Schimbári de Dispozitie

• Sclerozà Multiplä (SM)


Pasul 6: Spikenard
~ EAJU • Sindrom Angelman

Pasul 7: Patchouli
~ IA:ft • Sindrom Asperger

• Sindromul Tourette
Pasul 8: Vetiver
I A ft • Stres

• Tulburare Obsesiv-Compul
Pasul 9: Yarrow Pam
I L~’~ siva/Comportament Obsesiv

• Tulburare Pervazivä de Dez


Pasul 10: Copaiba
I iA~ft •
voltare

Tulburari Olfactive
Pasul 11: Cedarwood
[A i ft
Peniru exemple suplimeniore dx ufectiuni, to
rugon sO consulioti Soc Sixtemele Corpulul”.

47 48
SOLAR
Sistemele Afectiuni
Corpului: Posibile:

1. Endocrin • Anorexie

• Boala Addison
2. Cardiovascular
Pasul 1: Frankincense
~1LØJ U 3. Urinor
• Cancerul Glandelor
Suprarenale
Pasul 2: Ulei Purtötor i~e1 ~ 4. Digestiv • Chisturi Renale

5. Emotional & Limbic • Diabet


Pasul 3: Rosemoru
~ &J U • Edem

Posul 4: Basil
~j U • Energie ScãzutO

• Hiperplazie Adrenalo
Congenitalá
Pasul 5: Murrh
I I ;l j it
• Incidentalom Suprarenalian
Pasul 6: Grapefruit
{4~J U • lnfectii ale Tractului Urinor

Pasul 7: Cinnamon
I •


lnsuficientá RenalO

InsuficientO Suprarenalä
Pasul 8: Ginger
I tLiU • Nefritä Interstitiala

• Obosealo Mentala
Pasul 9: Geranium
1*~U • Obosea!O Suprarenalä

Pasul 10: Siberian Fir


I F * U • Pietre Ia Rinichi

Pantru axampta suptmentora cia afacTiuni vä


rugärn sa consultoti Soc Sistemele Corpului~.

49
GHID DE INLOCUIRE

UIei: inlocuire 1: Inlocuire 2: inlacuire 3: WeT: inlocuire 1: inlocuire 2: inloculre 3:

Arborvitae Melissa Siberian Fir Birch Cinnamon Cassia Protective Blend Metabolic Blend

Bosh Massage Blend Marjoram Coriander


dory Sage Womens Monthly Blend for Women Coriander

Bergomat Grapefruit Blend for Women Lime Clove Prateclive Blend cassia cinnamon

Birch Wintergreen Soothing Blend Cypress


Copoiba Melissa Yiang Ylong clove

Block Pepper Copoiba Juniper Berry Melissa


Coriander Lavender Juniper Berry cardamom

Block Spruce Siberian Fir i-lelichrysum Arbarvllae


Cypress Douglas Fir Massage Btend Blue Tansy

Blue Tansy R. chamomite Saaihing Blend Yarraw Pom


Eucalyptus Respiratory Blend Melaieuco Basil

Calming Blend Neroli Capolba Magnolia


Detox. Blend Geranium copaiba Rosemary

Cordamom Eucalyptus dory Sage B. chamomile


Dill Bergamot Lemon Wild Orange

Casslo cinnamon Protective Blend Meloholic Blend


Douglas Fir Siberian Fir cypress Blue Tansy

Cedarwood Arborvitae Patchouli Vetiver


Eucalyptus Respiratory Blend Meiaieuca BasIl

Celery Seed Bergamat Pink Pepper Green Mandarin


Frankincense Pink Pepper Anti-Aging Blend Fennel

Cellular Blend Frankincense Thyme Clove


Geranium Copoiba Deiox. Blend Rose

Centering Blend Rose Jasmine Geronum


Ginger TurmerIc Fennel Digestive Blend

Cilontro Coriander Cardamom Black ‘epper


Grapefruit Bergomot Tangerine Wild Orange

51
52
GHID DE INLOCuIRE

Ulel: inlocuire 1: inlocuire 2: inlc’cuire 3: Mel: Inlacuire 1: inlocuire 2: inlocuire 3:

Green Mandarin Melaleuca Marjoram Lime Oregano Thyme Basil Cumin

Helichrysum Soothing Blend Anti-Aging Blend Myrrh


Patchauli Veliver Focus Blend Cedarwood

Jasmine R. Chamomile Rose Ylang Ylang


Peppermint Saalhing Blend Spearmint Digeslive Blend

Juniper Berry Detax, Blend Coriander Celery Seed


Petitgrain Nerali Lavender Bergamat

Lavender Petitgroin R. Chamomile Coriander


Pink Pepper Blue Tansy Frankincense Spearmint

Lemon Wild Orange Lime Grapefruit


Pratective Blend Cinnamon Clave Capaiba

Lemangrass l-lelichrysum Black Pepper Dill


Renewing Blend Bergomat Juniper Berry Myrrh

Magnolia Lavender Petligroin Nerali


Respiratory BI. Eucalyplus Rasemary Melaleuca

Marjaram Basil Cypress Massage Blend


Ft. Chamomile Blue Tansy Lavender Focus Blend

Massage Blend Basil Cypress Marjcram


Rose Geranium Lemangrass Ylang Ylang

Melaleuca Green Mandarin Rosemary Eucalyptus


Rosemary Melaleuca Neroli Eucalyptus

Melissa Block Pepper Lemangross Capalbo Sandalwood Cedorwaad Spikenard Myrrh

Metabolic Blend Ginger Peppermint Cinnaman Siberian Fir Douglas Fir White Fir Cedarwaad

Myrrh Sandalwaad Spikenard Anti-Aging Blend Soothing Blend Helichrysum Peppermint Wintergreen

Nerali Pelilgroln Melissa Lavender Spearmint Peppermint Pink Pepper Reassuring Blend

53
aO

•~~

aN
0
a
D
1, a,
0
C a’
>

In

D
a,
U a
D
0 C-,
0
-c
-J C

z
LIJ
0
-C
0 C
C
0
a,
0.
I D U,

cz,

S-ar putea să vă placă și