Sunteți pe pagina 1din 47

CURS 1 FARMACOLOGIE

CAPITOLUL I
INTRODUCERE ÎN FARMACOLOGIE

1. Generalităţi

Definiţie

1
CURS 1 FARMACOLOGIE

Farmacologia este ştiinţa care studiază diferite aspecte legate de medicament, ca: originea,
compoziţia, proprietăţile fizico-chimice, traseul S.M. (substanţei medicamentoase) de la ingerare
până la eliminare, efectele farmacodinamice, indicaţii terapeutice, reacţii adverse, contraindicaţii,
cât şi alte aspecte legate de farmacografie şi manipularea medicamentului.
Etimologic: cuvântul farmacologie derivă de la cuvintele din limba greacă:
- pharmacon = medicament, leac, remediu etc.
- logos = ştiinţă, învăţătură

Substanţa medicamentoasă este o structură chimică capabilă să producă un efect


farmacodinamic.

2
CURS 1 FARMACOLOGIE

Forma farmaceutică este modul de prezentare a unei substanţe medicamentoase asociată


cu substanţe auxiliare potrivite cu scopul de a fi administrată pe o anumită cale în interes terapeutic.

3
CURS 1 FARMACOLOGIE

Medicamentul este o substanţă medicamentoasă, o formă farmaceutică sau un produs

4
CURS 1 FARMACOLOGIE

tipizat care se poate administra în interes terapeutic după o anumită posologie1.

5
CURS 1 FARMACOLOGIE

Din punct de vedere chimic, medicamentul nu se poate delimita net de alte substanţe cu

6
CURS 1 FARMACOLOGIE

semnificaţie biologică, ca de exemplu de: aminoacizi2, glucide3, săruri minerale şi alte componente

7
CURS 1 FARMACOLOGIE

ale alimentelor care se folosesc uneori ca medicamente; - substanţe biologice endogene4 cum sunt:
hormonii5, enzimele6, diferiţi mediatori chimici care se utilizează uneori ca medicamente.
Un alt aspect care trebuie luat în calcul în cazul medicamentelor este doza care poate să
producă un efect farmacodinamic. La doze mari, medicamentele pot deveni toxice. Substanţele
toxice sunt produse cu scopul de a provoca tulburări funcţionale sau chiar moartea organismului
după administrare. Ţinând cont de acest aspect, administrarea medicamentelor necesită o atenţie
deosebită.

2. Ramurile farmacologiei

Ramurile farmacologiei sunt împărţite în două categorii:


1
8
posologie sf [At: DER / V: pozo~ / Pl: ~ii / E: fr posologie] Parte a terapeuticii care se ocupă cu studiul
CURS 1 FARMACOLOGIE

2.1. Ramuri cu caracter fundamental

Din acest grup fac parte următoarele ramuri:


a. Farmacocinetica
Această ramură studiază traseul medicamentului în organism de la ingerare până la
eliminare. În cadrul acestui traseu sunt evaluate aspecte calitative şi cantitative legate de
medicament, aspecte dependente de doză, calea de administrare, şi anume: absorbţia, distribuţia,
metabolizarea şi eliminarea medicamentului din organism.
b. Farmacodinamia

9
dozelor și a modului în care trebuie administrate medicamentele.
CURS 1 FARMACOLOGIE

Studiază mecanismele de acţiune şi efectele substanţelor medicamentoase la diferite


niveluri: molecular, celular, organ, ţesut sau la scara întregului organism.
c. Farmacotoxicologia
Este ramura farmacologiei care studiază reacţiile adverse ale medicamentelor cât şi aspecte
legate de farmacodependenţă, intoxicaţii acute, cronice etc.

2.2. Ramuri cu caracter aplicativ


a. Farmacoterapia

10
CURS 1 FARMACOLOGIE

Este ştiinţa care studiază utilizarea terapeutică a medicamentelor cu scop: profilactic7,


curativ (ameliorarea şi vindecarea bolilor) şi cu scop investigaţional (pentru explorări funcţionale).
Farmacoterapia sau terapia cu medicamente se împarte în funcţie de concepţia terapeutică în:
- alopată, care se bazează pe principiul lui Hipocrates - contraria contraris curantur
-,,Contrariile se vindecă prin contrarii" (combate o suferinţă prin contrariul ei, bunăoară, răceala
prin căldură, şi invers.)
- homeopată, care utilizează principiul lui Hipocrates - similia similibus curantur ( combate
o boală prin agenţii care o provoacă (leacuri fabricate din microbii maladiei).
În afară de terapia cu medicamente, se mai utilizează şi alte tipuri de terapie, ca de exemplu:
- fizioterapia, terapia care utilizează diferite modalităţi terapeutice, ca de exemplu: masajul,
electroterapia, balneoterapia etc.;
11
CURS 1 FARMACOLOGIE

- dietoterapia, terapia care se bazează pe un anumit regim alimentar esenţial pentru sănătatea
organismului;
- crenoterapia, terapia cu ape minerale;
- igienoterapia, modalitate care are la bază un mod de viaţă echilibrat, ordonat etc.

Tipuri de farmacoterapie
În funcţie de efectul farmacodinamic urmărit sau filozofia aplicată în tratamentul unei
suferinţe, există următoarele tipuri de farmacoterapie:
- etiotropă, farmacoterapie care se adresează bolii;
- simptomatică, farmacoterapie care se adresează simptomelor bolii;
- patogenă, farmacoterapie care se adresează mecanismelor fiziopatologice ale bolii;
12
CURS 1 FARMACOLOGIE

- de substituţie, farmacoterapie prin care se substituie o substanţă biogenă8 carenţială.

b. Farmacoepidemiologia
Această ramură a farmacologiei studiază contraindicaţiile, precauţiile şi posibilele
interacţiuni medicamentoase.
c. Farmacografia
Studiază formele farmaceutice, dozele, modul de administrare, cât şi modalităţile de
prescriere şi respectiv eliberare a medicamentelor din farmacie.

2.3. Alte ramuri ale farmacologiei


2
13
aminoacid, aminoacizi, s. m. Substanță specifică materiei vii, care se caracterizează prin prezența în
CURS 1 FARMACOLOGIE

a. Farmacologia experimentală
Studiază diferite aspecte legate de substanţe medicamentoase mai vechi sau substanţe
medicamentoase noi introduse în terapie. Studiile substanţelor amintite se efectuează pe animale de
experienţă sau pe organe izolate.
b. Farmacologia clinică
Studiază efectele diferitelor substanţe medicamentoase care au depăşit faza experimentală
de laborator. Studiile se realizează pe subiecţi umani în condiţiile consimţământului informat.
c. Farmacogenetica
Această ramură studiază modul în care substanţa medicamentoasă administrată interferează
cu genotipul9 uman.
d. Cronofarmacologia
aceeași moleculă a unei funcții acide și a unei funcții 14
bazice și care intră în compoziția proteinelor. [Pr.: -no-
CURS 1 FARMACOLOGIE

Studiază modul în care momentul administrării din zi poate influenţa efectul


farmacodinamic.
e. Farmacocibernetica
Studiază modul în care o substanţă medicamentoasă interferează cu mecanismele
cibernetice complexe care reglează activitatea organismului uman.
f. Gerontofarmacologia
Studiază anumite particularităţi specifice persoanelor în vârstă privitore la administrarea
medicamentelor.
g. Farmacologia informaţională

a-] – Din fr. aminoacide. 15
CURS 1 FARMACOLOGIE

Studiază aspecte complexe legate de capacitatea unei substanţe medicamentoase de a


produce un efect farmacodinamic dependent de informaţia pe care o poartă, informaţie care are ca
suport structura chimică a substanţei respective.
h. Farmacologie fundamentală
Studiază mecanismele complexe care au loc la nivel molecular şi celular în urma cărora
rezultă efecte farmacodinamice manifestate la nivelul organelor, aparatelor, ţesuturilor, sistemelor
sau chiar la scara întregului organism.

3. Clasificarea medicamentelor
Din punct de vedere farmacoterapic, medicamentele se clasifică în următoarele grupe:
3
16
glucidă sf [At: DEX / V: (iuz) ~id[1] sn / Pl: ~de / E: fr glucide] Substanță organică naturală care conține
CURS 1 FARMACOLOGIE

 medicamente care acţionează în anumite dereglări fiziopatologice (aproximativ 2/3 din


totalul medicamentelor);
 medicamente care combat agenţii patogeni (antibiotice, chimioterapice etc.);
 medicamente care înlocuiesc produse carenţiale din organism;
 medicamente utilizate în explorări funcţionale.

17
CURS 1 FARMACOLOGIE

4. Efectul farmacologic al medicamentelor


Efectul farmacologic reprezintă ansamblul de modificări produse de o substanţă
medicamentoasă după pătrunderea acesteia în organism. Pentru a rezulta un efect farmacologic
dorit, farmaconul trebuie să îndeplinească câteva condiţii, şi anume:
a. Să posede anumite proprietăţi pentru a reacţiona cu o structură fiziologică.
b. Asigurarea unei concentraţii terapeutice la locul de acţiune a farmaconului. Pentru
atingerea concentraţiei terapeutice sunt importante, pe lângă alegerea corectă a căii de administrare,
şi alte proprietăţi ale substanţei medicamentoase

18
CURS 1 FARMACOLOGIE

5. Etapele parcurse de medicament de la administrare până la eliminarea din


organism
În cadrul acestui traseu pot fi evidenţiate trei faze importante care, într-o oarecare măsură,
se pot desfăşura simultan, şi anume:
a. Faza farmaceutică. Această fază se desfăşoară la locul de administrare şi cuprinde
următoarele etape:
a) eliberarea substanţei medicamentoase din forma farmaceutică,
b) dizolvarea substanţei în lichidele biologice existente la locul administrării, astfel ca
substanţa să poată fi absorbită sistemic. În cadrul acestei faze, substanţa medicamentoasă este
disponibilizată din formă şi pusă la dispoziţia organismului pentru a fi absorbită pe o anumită cale
de administrare.
19 fundamental al materiei vii și având un rol important
carbon, hidrogen și oxigen, reprezentând un constituent
CURS 1 FARMACOLOGIE

b. Faza farmacocinetică (ADME) Această fază prezintă traseul pe care substanţa


medicamentoasă îl parcurge în organism, de la absorbţie până la eliminare Această fază cuprinde
următoarele etape:
- Absorbţia (transferul substanţei medicamentoase în mediul intern);
- Distribuţia (transferul substanţei medicamentoase din compartimentul central în alte
compartimente hidrice);
- Metabolizarea (biotransformarea substanţelor medicamentoase);
- Eliminarea substanţelor medicamentoase sau a metaboliţilor din organism.
c. Faza farmacodinamică Această fază cuprinde următoarele etape: fixarea, interacţiunea
farmaconului sau a produsului de metabolizare cu structura receptoare şi producerea efectului
farmacodinamic.
în metabolism. 20
CURS 1 FARMACOLOGIE

ORGANIZAREA FARMACIEI

Farmacia de circuit închis se organizează ca secție în structura organizatorică a unităților


sanitare sau în altă formă prevăzută de structura instituției sau asociației care o deține.
Localul farmaciei de circuit închis va fi amplasat în spații adecvate, evitându-se situarea lui
în vecinătatea secțiilor care pot contamina sau influența negativ calitatea medicamentelor.
Amplasarea farmaciei de circuit închis se va face la parter sau cel mult la primul etaj, astfel
încât să existe o cale directă de acces pentru o bună aprovizionare cu medicamente.

21
CURS 1 FARMACOLOGIE

Farmacia de circuit închis trebuie să aibă o suprafață de minimum 50 m2, din care se exclud
holurile, vestiarul și grupul sanitar, și cuprinde următoarele încăperi:

a) o încăpere destinată primirii și eliberării condicilor de prescripții medicale.


Distribuirea condicilor de către personalul farmaciei către secții se face în cutii
închise, inscripționate cu numele secției respective;

b) oficina, destinată pregătirii condicilor de prescripții medicale;

c) receptura, destinată preparării formulelor magistrale și oficinale;

22
CURS 1 FARMACOLOGIE

Medicamente Magistrale
Medicamentele Magistrale sunt produse care se prepară în famacie la cerere pe bază de
rețetă care este individualizată pentru fiecare pacient. Medicamentele magistrale se prepară în
cantități mici și au o durată de păastrare mică. Acestea sunt destinatea utilizării imediate. Datorită
dezvoltării industriei de medicamente se apelează din ce în ce mai puțin la formulele magistrale.
Există numeroase afecțiuni care se pot utiliza preparatele magistrale.
Cele mai frecvente sunt afecțiuni ale mucoasei bucale, problemele dermatologice și afecțiunile
ginecologice.
De menționat este faptul că cele mai numeroase magistrale conțin soluții, suspensii și
unguente pentru uz extern

23
CURS 1 FARMACOLOGIE

Medicamente Oficinale
Oficinale sunt produse care se prepară, în farmacie, după o formulă bine stabilită și care este
înscrisă în farmacopee10.
Acestea produse au o durată de păstrare mare și o largă utilizare.
De asemenea, aceste produse pot intra în formula unor preparate magistrale.
Dintre produsele oficinale, frecvent sunt folosite apa oxigenată, tinctura de iod, alcoolul
iodat, etc.
Medicamente Industriale
Medicamentele industriale sunt produse numai în industria de medicamente, pe baza unei
forme stabilite.

4
24(Îoc exogen) 1 De origine internă. 2 (D. organele
endogen, ~ă a [At: DER / Pl: ~i, ~e / E: fr endogène]
CURS 1 FARMACOLOGIE

Este înscrisă în fișa de fabricație și aprobată de Ministerul Sănătății și Agenția Națională a


Medicamentului.
Medicamentele industriale au o denumire caracteristică, convențională, înregistrată și
folosită în exclusivitate de firma producătoare.

d) laboratorul, care dispune de sursă de apă, gaz și electricitate. Receptura și


laboratorul pot fi organizate și în aceeași încăpere, dacă spațiul, tipul de preparate
și volumul de activitate permit acest lucru;
e) spațiu destinat instalării distilatorului, prevăzut cu sursă de apă potabilă;

f) spălătorul destinat spălării veselei și ambalajelor de uz farmaceutic;


25 în interiorul unui țesut străin pe care-l străpunge
plantelor sau animalelor) Care ia naștere și se dezvoltă
CURS 1 FARMACOLOGIE

g) depozitul: încăpere / încăperi destinate depozitării medicamentelor, spații


delimitate și inscripționate destinate depozitării dispozitivelor medicale. Pentru depozitarea
soluțiilor perfuzabile se amenajează o încăpere special destinată. Depozitul trebuie să dispună de o
zonă destinată păstrării medicamentelor pentru studiu clinic, precum și zone destinate depozitării
produselor returnate din secții sau, după caz, retrase din stoc în vederea distrugerii lor. Pentru
depozitarea substanțelor inflamabile și volatile se amenajează un spațiu special destinat;
produsele toxice și stupefiantele vor fi depozitate in dulapuri inscripționate - VENENA
h) biroul farmacistului-șef;
i) vestiar și grup sanitar.

26
CURS 1 FARMACOLOGIE

Farmaciile de circuit închis vor deține literatura de specialitate care să asigure informarea
personalului medico-farmaceutic în legătură cu orice aspect legat de acțiunea și de administrarea
medicamentului:
- Farmacopeea română în vigoare;
- Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman în vigoare;
- Legislația farmaceutică.

Farmaciile trebuie să dețină următoarele documente:


a) documente care să ateste proveniența și calitatea medicamentelor și substanțelor
farmaceutice, precum și a celorlalte produse pe care le dețin;
27unor cauze din interiorul
pentru a ieși la iveală. 3 (Med) Care ia naștere datorită
CURS 1 FARMACOLOGIE

b) documente de evidență a formulelor magistrale și oficinale: registru de copiere a rețetelor


și registru de formule oficinale;
c) documente care să ateste, în conformitate cu reglementările în vigoare, evidența
medicamentelor stupefiante și psihotrope.
Documentele se vor arhiva și se vor păstra în farmacie în spații speciale, pe durata prevăzută
de legislația în domeniu în vigoare.

28
organismului. 4 (Îs) Intoxicație ~ă Autointoxicație. 5 (D. procese sau fenomene geologice) Provocat de forțe
CURS 1 FARMACOLOGIE

care provin din interiorul pământului și care conduc la29


apariția denivelărilor scoarței.
CURS 1 FARMACOLOGIE

5
30 i / E: fr hormone,  ger hormone.  rs xorмoны] 
hormon sm [At: ENC. AGR. III, 32 V: (nob) ~ ă sfi / Pl: ~
CURS 1 FARMACOLOGIE

31 de alte țesuturi, care stimulează și coordonează


1 (Med) Substanță secretată de glandele endocrine sau
CURS 1 FARMACOLOGIE

32
activitatea anumitor organe sau a întregului organism. 2 (Îs) ~ vegetal Substanță (prin) care (se) stimulează
CURS 1 FARMACOLOGIE

creșterea vegetalelor. 33
CURS 1 FARMACOLOGIE

6
34
enzimă sf [At: ENC. ROM. / S și: (înv) ~zym~ / Pl: ~me / E: fr enzyme] Compus organic de natură
CURS 1 FARMACOLOGIE

proteică, prezent în celule vii, care dirijează procesele35


de sinteză și de degradare din organismele
CURS 1 FARMACOLOGIE

animalelor, plantelor și microorganismelor, producând36


și păstrând energie Si: diastază, ferment.
CURS 1 FARMACOLOGIE

7
37
profilactic / profilaxie, profilaxii, s. f. Ansamblul măsurilor medico-sanitare care se iau pentru prevenirea
CURS 1 FARMACOLOGIE

apariției și a răspândirii bolilor. 38


CURS 1 FARMACOLOGIE

8
39
biogén, ~ă [At: LTR / P: bi-o~ / Pl: ~i, ~e / E: fr biogène] 1 a (D. roci) Care rezultă din țesuturi vii. 2 a Care
CURS 1 FARMACOLOGIE

40 Care a contribuit la apariția vieții pe pământ.


crește ca parazit pe o plantă. 3 a (D. elemente chimice)
CURS 1 FARMACOLOGIE

4 sn Îngrășământ agricol obținut din culturi de bacterii41


bogate în azot.
CURS 1 FARMACOLOGIE

9
42
genotip sn [At: LTR / Pl: ~uri / E: fr génotype] (Blg) 1 Totalitate a proprietăților ereditare ale unui
CURS 1 FARMACOLOGIE

43ereditară indiferent de aspectul lor exterior. 3 Grup


organism. 2 Totalitate a indivizilor cu aceeași structură
CURS 1 FARMACOLOGIE

44 în generație prin autogamie.


de indivizi, capabili de a-și păstra caracterele din generație
CURS 1 FARMACOLOGIE

10
45
farmacopee sf [At: DA / Pl: ~ei / E: fr pharmacopée] 1 Manual oficial, folosit în farmacie, conținând
CURS 1 FARMACOLOGIE

descrierea celor mai importante substanțe și formule 46


farmaceutice, necesare pentru prepararea
CURS 1 FARMACOLOGIE

medicamentelor. 2 (Pex) Totalitate a medicamentelor.47

S-ar putea să vă placă și