Sunteți pe pagina 1din 8

M INI?

I i-HUL JU5 TIT EI


ADMINISTRA T!A NAT!ONALĂ A PENITENCIARELOR
Școa/a /\/aționa/ă de Pregătire a Agen[i/or de Penirenciare
Tîrgu Ocna Numele

Prenumele tatălui

Prenumele
CONCURS DE ADMITERE
Sesiunea septembrie 2018 Penitenciarul
Limba română

GRILĂ DE RĂSPUNS

N’
Model de
completare a grilei

Notă:
1. Este obligatoriu să se marcheze cu „X" un singur răspuns pentru
fiecare întrebare conform modelului.
2. Nemarcarea grilei conform prezentei note și a modelului alăturat la
fiecare întrebare atrage anularea lucrării.

Nr. Nr.
25 49
26 50
27 51
28
29 53
30 54
31
32 56
57
10 58

12 36 60
13 37 61
14 38 62
39
16 40 64
17 41 65
18 42 ss
19 43 67
20 44 68
21 45 69
22 46 70
23 47 71
24 48 72
Ministerul Justiției
Administrația Națională a Penitenciarelor
Şcoala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna

CONCURS DE ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018


LIMBA ROMANA - Varianta III

BAREM DE CORECTARE

Notă:
- Timp de lucru 3 ore.
- Fiecare răspuns corect se notează cu 0,125 puncte. Se acordă un punct din oficiu. fifodef de compłetare
- Fiecare întrebare are un singur răspuns corect.
- Este obligatoriu să se marcheze cu „X” un singur răspuns pentru fiecare
întrebare, conform modelului.
- Marcarea cu „X” a mai multor räspunsuri la o singură întrebare atrage anularea
lucrării.
- Răspunsurile greşite se marchează obligatoriu cu o linie orizontală, conform
modelului.
a) b) c) d)

- Nemarcarea grilei conform prezenlei note şi a modelului alăturat la fiecare întrebare atrage anularea lucrării.

Marcați pe grila de răspuns litera corespunzătoare variantei corecte:

1. Stabilește varianta care conține antonime: 2. Pot fi omonime cuvintele din seria:
a) sobru — serios; a) leu, ager, cub;
b) opac - transparent; b) agil, balast, ochi;
c) agrest — câmpenesc; c) lac, cală, milă;
d) abil —avid. d) pied, râs, scor.
3. Există un cuvãnt folosit cu sens fgurat în varianta: 4. Sunt sinonime ale cuvântului „elocvent” în varianta:
a) Lumina soarelui I-a săgetat nemiloasă. a) convingător, demonstrativ;
b) Le-au servit numai delicatese. b) încurajator, precis;
c) Cărtile sunt corect așezate pe raft. c) expresiv, sincer;
d) În mașină sunt tot felul de accesorii. d) confuz, eficient.
5. Apart,in vocabularului fundamental, toate cuvintele din 6. Se regăsesc temeni doar din masa vocabularului în
seria: sena:
a) indubitabil, sufix, casă; a) came, lună, a merge;
b) copil, a mânca, pe; b) drum, siderat, spahiu;
c) melesteu, ianuarie, trei; c) derivare, agă, anost;
d) lubeniță, inutil, atare. d) pământ, dregător, agreabil.
7. Identifică varianta în care există locuțiune prepozițională: 8. Alege seria care conține cuvinte corect accentuate:
a) pe lângă drum; a) antíatomic, anevóie, ánd;
b) până pe la sărbători; b) incident, incipit, nónșalant;
c) in spatele magazinului; c) aúdio, cóntext, ápoi;
d) de prin împrejunmi. d) fúrie, infám, vatmán.
9. S-a utilizat procedeul compunerii in toate cuvintele din 10. Sunt formate prin conversiune cuvintele din seria
seria: a) culorile, sinele, un element;
a) optsprezece, despre, oricum; b) unsprezecele, eul, un nimeni;
b) binele, cândva, intrândul; c) stelele, binele, un site;
c) binefăcător, cumsecade, eul; d doisprezece, egoul, un domn.
d) douăzeci, despre, neștiut.
11. Cuvintele din perechea „lacună - lagună” sunt: 12. Sensul locuțiunii „a da în vileag” este:
a) sinonime; a) a dezvălui;
b) omonime; b) a trăda;
c) antonime; c) a
d) paronime. rostogoli; d a
onfunda.
13. Cuvintele care își schimbă sensul prin deplasarea accentului 14. Precizează numărul verbelor abate la moduri
sunt: nepersonale
a) tainic, sari; in seria: „să vedem, ar tăcea, stiind, pierdut, va îndrăzni, de
b) apendice, veselă; citit'
c) apendice, cafea; a) două verbe;
d) veselă, euforie. b) trei verbe;
c) patru verbe;
d) cinci verbe.
15. Stabilește câte neologisme se regăsesc în seria: 16. In seria: „culoare, rnilitárește, muncă, plafar, reluaf’,
„agà, sunt formate pnn mijloace interne de îmbogățire a
bătrân, stupiä, viziune”: vocabularului:
a) un neologism; a) două cuvinte;
b) două neologisme; b) trei cuvinte;
c) trei neologisme; c) patru cuvinte;
d) patru neologisme. d) cinci cuvinte.
17. In enunțul „In multe împrejurăn, el este infatuat.”, sensul 18. In contextul „I-a spus vorbe tăioase ”, sensul cuvântului
cuvântului „infatuat” este: „tăioase” este:
a) îngâmfat; a) încifrate;
b) infantil; b) neînțelese;
c) supărăcios; c) indecente;
d) agresiv. d) aspre.
19.AdjectivuI este la gradul superlativ absolut în varianta: 20. Numeralul este scns corect in varianta:
a) eel mai frumos; a) patrusprezece;
b) foarte frumos; b) patru spre zece;
c) mai frumos; c) șaptesprezece;
d) destul de frumos. d) șaptisprezece.
21. Indică varianta care conține doar cuvinte 22. Identifică varianta care cuprinde numai structuri pleonastice:
polisemantice: a) contrabandă intensă, colaborare efcientă;
a) ochi, pix, moară; b) concluzie fnală, caligrafe remarcabilă;
b) (a) sări, (a) asculta, (a) ausculta; c) colaborare efcientă, caligrafe frumoasă;
c) bun, con, moale; d) contrabandă ilegală, colaborare împreună.
d) plasă, plastic, plasture.
23. Există doar cuvinte din aceeași familie lexicalã în varianta: 24. Există pleonasm in enunțu!:
a) tractare, trac, (a) tracta; a) A venit iar primăvara.
b) fință, (a) fi, fin; b) Eu revin, iar el pleacă.
c) scor, scormonit, scorrnonitor; c) Gerul a revenit iar de joi.
d) cunoștință, cunoaştere, necunoscut. d) Crede că iar îl păcălești.
25. Sunt obținute doar prin derivare cu sufix toate cuvintele din 26. Sunt corect despărt,ite în silabe toate cuvintele din seria:
seria: a) a-tlet, lín-gvist, sculp-tor, vârst•nic;
a) mărăciniș, ploios, orbește; b) at-let, ling-vist, sculp-tor, vâr-stnic;
b) agresiv, ignifug, rătăcitor; c) a-tlet, ling-vist, scul-ptor, vârs-tnic;
c) evolutiv, silitor, viitor; d) at-tlet, ling-vist, sculp-tor, vârst-nic.
d) altundeva, uneori, vindicativ.
27. Sunt formate doar pńn denvare cu sufix toate cuvintele 28. Sunt formate numai prin derivare cu prefx toate cuvintele
din din seria:
seria: a) nevrozá, necunoscut, neutru;
a) cronofag, alunecos, cutiuță; b) nepoțel, nenumărat, nemțește;
b) abatere, abandon, gazos; c) negativ, nemăsurat, nemișcat;
c) adâncime, cânepiște, bunicuță; d) nepereche, nenoroc, neloial.
d) muncitor, abator, abces.
29. Sinonimul neologic at cuvântului „bănuitor” este: 30. Sunt corecte formele verbale din seńa:
a) afectat; a) nu du, agreăm, să fii;
b) supărăcios; b) nu duce, agreiem, să fii;
c) suspicios; c) nu duce, agreăm, să fii;
d) încrezător. d) nu duce, agreăm, să fi.
31.StabiIește numărul părtilor de vorbíre neflexibile din enunțul: 32. Stabilește numărul părt,iIor de vorbire flexibile din
„Atunci îl văzusem pe Dan, dar îl ignorasem” enuntul:
a) două; „După càteva zile de concediu ne contacteazà”.
b) trei; a) două;
c) patru; b) trei;
d) Cinci. c) patru;
d) cinci.
33. Identifică varianta care conține o propoziție simplà: 34. Sunt scrise corect neologismele din seria:
a) Mâine revenim. a) grizonant, striptease, whisky;
b) Putem rezolva. b) grisonat, stnptis, whisky;
c) I-am răspuns. c) grizonat, stnptease, wiski;
d) Domnule, copiii și bătrânii sunt sensibili. d) grizonant, stnptis, whiski.
35. Succesiunea modurilor verbale: „indicativ, infinitiv, 36. Stabilește funcția sintactică a substantivului subliniat în
condițional-optativ, gerunziu” se regăsește în varianta: enunțul ,Pe acoperiș se aude ploaia.”.
a) a veni, a găsit, ar ști, creând; a) subiect;
b) ar veni, a găsit, a ști, ar crea; b) nume predicativ;
c) a veni, găsind, a știut, ar crea; c) complement direct;
d) a venit, a găsi, ar ști, creând. d) complement indirect.
37. Stabilește numàrul conjuncțiilor din sena: „că, lângă, fără, 38. ldentifică numàrul substantivelor in cazul acuzativ din enunțul
ìntrucàt, ca sá”. „Cartea pentru studiu este achizitionată de la această librárie”.
a) două conjuncții; a) un substantiv;
b) trei conjuncții; b) două substantive;
c) patru conjuncții; c) trei substantive;
d) cinci conjuncții. d) patru substantive.
39. Identifică varianta în care există un substantiv in cazul 40. In enunțul„Privirea colegului meu este încărcată de o
vocativ: tristețe
a) Draga mea prietenă, Mana, vine cu noi. inexplicabilă”, primesc articol de orice tip: '
b) Pe Maria, pnetena mea, o cunosc de multă vreme. a) două substantive;
c) Te caut mereu, draga mea prietenă! b) trei substantive;
d) Ce mă impresionează Mana, prietena lui! c) patru substantiye; .
d) cinci substantive. * -.
41. Precizează numărul articolelor de orice tip din enunțul 42. Adjectivul pronominal de întărire este folosit corec
„Copilu/ cumpáră o singură carte și i-o dăruiește lui Dan” varianta:
a) un articol; a) Eu însumi am fost invitată.
b) două articole; b) Tu însăți ești stngat.
c) trei articole; c) Ei înseși vin la concurs.
d) patru articole. Eu însămi sunt fata numită.
43. Menționedză câte cuvinte din seria: „doritor, cronofag, 44. Enunțul: .,PiperuI și busuiocul sunt condimente folosite de
botoșănean, fi/antrop, cacolonie” sum obtinute pnn niște bucătari.” conține:
compunere: a) șapte părti de propoziție;
a) două cuvinte; b) șase părt,i de propoziție;
b) trei cuvinte; c) cinci părt,i de propoziție;
c) patru cuvinte; d) patru părt.i de propoziție.
d) cinci cuvinte.
45. In structurile: „o fată oarecare”, „o casă și douà terenuri”, 46. Cazurile adjectivelor din enunțul „Pe valurile albastrei mări
„o dintr-o minunată zonă a lumii sunt vapoare argintii, amintindu-
fereastră deschisă, alta spartă”, „ambele colege”, „câștig mi
intreit’, de călătorii vechi.” sunt, în ordine, următoarele
„al doilea examen”, se regăsesc: a) dativ, acuzativ, nominativ, acuzativ;
a) două numerale; b) genitiv, nominativ, acuzativ, acuzativ;
b) trei numerale; c) genitiv, nominativ, acuzativ, nominativ;
c) patru numerale; d) genitiv, acuzativ, nominativ, acuzativ.
d) cinci numerale.
47. Precizează numárul cuvintelor, care apartin aceleiași 48.Numărul de greşeli de orice fel aflate in enunțul „Myloacele
familii mass-media sunt împotriva emigranților veniți din zone de
lexicale, din seria: „orășean, oră, orășengște, oraș, ostaș, conflict” este:
orășenesc”. a) o greșeală;
a) trei cuvinte; b) două greşeli;
b) patru cuvinte; c) trei greşeli;
c) cinci cuvinte; d) patru greşeli.
d) șase cuvinte.
49. In enunțul„larna e frig, de aceea in vara aceasta îmi 50. Identifică numàrul cuvintelor corect despărtite în silabe, din
fac seria: „dez-gro-pa, ast-ma-tic, gan-gster, I-de-a-list”
sobă.", cuvintele subliniate sunt: a) un cuvânt;
a) adverb, adverb; b) douà cuvinte;
b) adverb, substantiv; c) trei cuvinte;
c) substantiv, adverb; d) patru cuvinte.
d) substantiv, substantiv.
51. Este corectă forma de plural a substantivului: 52. Există interjecție cu funcția sintactică de predicat în
a) suveniruri; varianta:
b) bareme; a) Oh, ce dificil este!
c) furtune; b) Strigătul vai a ajuns la noi.
d) diamanturi. c) Creanga trosc sub pașii mei.
d) Creanga a pocnit trosc sub pașii mei.
53. Identifică numărul verbelor scrise corect in seria: „mi-ar 54. Relația de coordonare se realizează doar pnn juxtapunere
plácea, să beie, (el) citii, va privi, taceți” în
a) douà verbe; fraza:
b) trei verbe; a) Vede că ai dreptate și că el a greșit.
c) patru verbe; b) Dacă ne oprim, pierdem demarajul, dar nu riscăm.
d) cinci verbe. c) A învățat, a perseverat, a reușit la examen.
d) Nu înțeleg dacă vii sau pleci.
55. Marchează enunțul care confine două complemente 56. Alege varianta care conține douá complemente circumstan!iale:
necircumstanțiale: a) Plecarea de acasă a avut loc ieri.
a} A fost ajutat de prieteni odinioară. b) Rămân acoio t/nde găsesc apă.
b) Se interzice fumatul in locun publice. c) În casă sunt multe cărti.
c) Arată-i·le! d) În fiecare zi învăț ceva.
d) Este diäcil a-I convinge imediat.
3
57. Verbul„a fi” este scns corect în enunțul: 58. Alege fraza care conține două propoziții subordonate:
a) lera vesel întotdeauna. a) Tună și fulgeră azi, dar se înseninează și iartă mâine.
b) Find acolo, I-am ajutat. b) Se teme cà va greșí dacă se ve grábi, dar insistă.
c) Nu fi trist! c) Ştim că grijile trec, dar tot ne frământăm și ne
d) Să fii știut, îl căutam. consumăm.
d) Vorbește când vrea el, cum îi vine și despre ce își
amintește.
S9. Precizează numărul propozițiilor principale din fraza: 60. Structura delimitată prin virgule este o construcție
„Când incidentă
am înțeles intențiile lui, m-am bucurat, I-am lăudat și am in varianta:
avut a) Adevărul, zise e/, nu-I vom afla niciodată.
íncredere in el” b) Semnificația întâmplăńlor, adică adevărul acestora, nu-I
a) o propoziție; vom
b) două propoziții; afla niciodată.
c) trei propoziții; c) Sfătuiește-ne, om at adevărului, in clipele acestea de
d) patru propoziții. cumpănă!
d) Adevărul, obsesia noastră, este greu de aflat.
61. Stabilește numărul atributelor adjectivale din enunțul: „In 62. Precizează numărul propozițiilor cu subiect exprimat, din
acea zi am primit trei pachete voluminoase conținând cărt,iIe fraza: „Frumoasa necunoscută s-a apropiat de copilul care
comandate.” o privea, i-a zâmbit și I-a îmbrățișat.”
a) un atribut; a) o propoziție;
b) două atribute; b) două propoziții;
c) trei atribute; c) trei propoziții;
d) patru atribute. d) patru propoziții.
63. Cazurile pronumelor subliníate din enunțul „Fructele de la 64. Stabilește numărul propozițiilor aflate in raport de‘:’
eï coordonare din fraza: „Știu ce vreau și ce pot, dar mă told
și ajutorul m-au vindecat, de aceea lui îi mulțumesc pentru oã
salvarea mea.” sunt: împrejurările nu-mí sunt favorabile”
a) acuzativ, genitiv, acuzatiy, dativ; a) două propoziții;
b) acuzativ, dativ, acuzativ, genitiv; b) trei propoziții;
c) nominativ, genitiv, acuzativ, dativ; c) patru propoziții;
d) acuzativ, genitiv, nominativ, genitiv. d) cinci propoziții
65. Verbul„a fi” formează predicat nominal in varianta: 66. Marchează varianta care conține o propoziție dezvoltată:
a) Nu este nimeni acasă. a) Cântă-mi!
b) Unde este rochia? b) Roșiile și păstăile sunt oflite.
c) El a fost ajutat de pneteni. c) Vai, plouă!
d) Dorinta lui este de a reuși. d) Munții păreau gânditori și resemnați.
67. Stabilește numărul propozitiilor din fraza: „Inainte de a vorbi, 68. Numărul greșelilor de orice tip din enunțul:
s-a gândit încruntând fruntea că va fi înțeles, dacă va „Egzactitatea
avea un exprimării este necesară orcànd, pentru ai face pe cei/anfi să te
discuss limpede” înțeleagă.” este:
a) două propoziții; a) două greşeli;
b) trei propoziții; b) trei greşeli;
c) patru propoziții; c) patru greşeli;
d) cinci propoziții. d) cinci greşeli.
69. Este corectă formularea în varianta: 70. Forma corectă de genitiv este:
a) Aleg decât înghețată. a) stradei;
b) Cumpăr numai ce•mi folosește. b) gramaticei;
c) Casa care o cumpăr este spațioasă. c) luminii;
d) Nu mai mă preocupă acest subiect. d) justeții.
71. ldentifică tipul propozițiilor din fraza: „Când a intrat in 72. Pronumele de once tip din enunțul „Le spun noutăți pe
cameră, a văzut că mobila era nouă și fotoliul său preferat care
dispăruse” aceia le utilizează intens.” au, in ordine, următoarele
a) principalà, principală, completivă directă, completivă directă; funcții sintactice:
b) circumstanțială de timp, principală, completivă directă, a) complement indirect, complement direct, subiect,
principală; complement direct;
c) principală, principalà, completivă directă, pńncipală; b) complement direct, complement direct, subiect, complement
d) circumstanțială de timp, principală, completivà indirect;
directă, completivă directă. c) complement direct, complement indirect, complement direct,
complement indirect;
d) complement indirect, complement direct, complement
direct,
complement indirect.
4