Sunteți pe pagina 1din 9

SUBIECTE

SIMULARE ADMITERE
06 martie 2022

SPECIALIZARE: ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ


SUBIECTE: CHIMIE (întrebări 1-45)

VARIANTA D

CHIMIE ORGANICĂ
1 Compoziția procentuală de masă a amidonului este:
A. 63,15% C, 5,12% H, 31,73% O;
B. 49,38% C, 6,17% H, 44,44% O;
C. 31,73% C, 5,12% H, 63,15% O;
D. 53,19% C, 7,17% H, 39,64% O;
E. 44,44% C, 6,17% H, 49,38% O.
2 Se dă schema de reacții:

Știind că, compusul A este carbidul, compusul E:


A. este acidul propionic;
B. se poate obține și prin oxidarea acidului lactic;
C. este acidul propenoic;
D. este un acid gras;
E. la tratare cu hidracizi rezultă compuși care nu prezintă izomerie optică.
3 Următorii compuși pot participa la reacții de substituție la nucleu în poziție orto, cu
EXCEPȚIA:
A. acid benzoic;
B. cumen;
C. toluen;
D. anilină;
E. cloro-benzen.
4 Se dă schema de reacții:

Alegeți afirmația FALSĂ:


A. compusul D poate reacționa cu acidul azotic, formând un produs cu proprietăți explozive;
B. compusul B poate juca rolul de agent de alchilare;
C. reacția de transformare a compusului A în compusul B este o adiție;
D. compusul D se utilizează în industria farmaceutică;
E. compusul C prezintă izomerie de funcțiune.
5 Se dau următoarele afirmații:
1. acidul glutamic și lisina sunt aminoacizi monoaminodicarboxilici;
2. alanina și valina sunt aminoacizi monoaminomonocarboxilici;
VARIANTA D

3. cisteina este un hidroxi-aminoacid;


4. adrenalina este un aminoacid derivat de la tirozină;
5. aminoacizi naturali pot fi esențiali sau neesențiali.
Sunt FALSE:
A. 1, 2, 4;
B. 2, 3, 5;
C. 1, 4, 5;
D. 2, 3, 4;
E. 1, 3, 4.
6 Se dau următoarele afirmații referitoare la reacțiile de halogenare a alchenelor:
1. reacția de adiție a clorului are loc numai în faza gazoasă;
2. cel mai ușor se adiționează acidul iodhidric, apoi acidul bromhidric și cel mai greu acidul
clorhidric;
3. pentru determinarea cantitativă a alchenelor este obligatorie creșterea temperaturii sau
utilizarea catalizatorilor pentru mărirea vitezei reacțiilor de adiție a clorului sau bromului;
4. halogenarea alchenelor se realizează direct doar prin adiția halogenilor și a hidracizilor;
5. cel mai ușor se adiționează iodul, apoi bromul și cel mai greu clorul;
6. reacția de adiție a halogenilor poate avea loc în CS2.
Selectați afirmații FALSE:
A. 1, 2, 3, 4;
B. 2, 4, 5, 6;
C. 3, 4, 5, 6;
D. 1, 3, 4, 5;
E. 1, 2, 3, 6.
7 Se dă structura următorului compus:

Selectați afirmația adevărată:


A. nu prezintă niciun atom de carbon nular în moleculă;
B. nu prezintă activitate optică;
C. prezintă NE mai mică decât 1,2-difeniletanul;
D. conține doi atomi de carbon cuaternar în moleculă;
E. conține șapte atomi de carbon primar în moleculă.
8 Următoarele afirmații referitoare la acetatul de vinil sunt adevărate, cu EXCEPȚIA:
A. se obține printr-o reacție de adiție între acidul acetic și acetilenă;
B. se află în relație de izomerie cu patru acizi carboxilici aciclici (inclusiv stereoizomeri);
C. formează la tratare cu 1 mol H2 un compus ce conține doar atomi de carbon primar;
D. are NE = 1;
E. poate participa la reacții de polimerizare și copolimerizare;
9 Se dau următorii compuși:
1. cetone;
2. aldehide;
2
SIMULAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAȘI
🌐simulare-admitere.ssmi.ro 📧simulare-admitere@ssmi.ro
VARIANTA D

3. brom;
4. acid bromhidric;
5. alcooli;
6. acizi carboxilici;
7. acid clorhidric.
Pot rezulta în urma hidrolizei derivaților dibromurați geminali:
A. 1, 2, 7;
B. 1, 2, 4;
C. 3, 4, 5;
D. 1, 2, 7;
E. 3, 5, 6.
10 Câți compuși se pot forma la tratarea clorurii de acetil cu compuși aromatici având
formula moleculară C7H8O, în absența AlCl3?
A. trei;
B. patru;
C. șapte;
D. cinci;
E. doi.
11 Hidrocarbura gazoasă cu densitatea 2,285g/L la 47°C și 2 atm este:
A. metanul;
B. etanul;
C. etena;
D. acetilena;
E. propanul.
12 Indicele de iod al trioleil-glicerinei este:
A. 57,60;
B. 127,43;
C. 86,20;
D. 110,25;
E. 82,40.
13 Selectați asocierea corectă între reactanți și produșii de reacție:
1. CH4 + O2
2. CH4 + 1/2O2
3. CH4 + CH4
4. CH4 + H2O
5. CH4 + NH3 + 3/2O2
6. CH4 + 2O2
a. CO + 2H2
b. C2H2 + 3H2
c. HCN + 3H2O
d. C + 2H2O
e. CO + 3H2
f. CO2 + 2H2O

A. 1-d, 2-b, 3-c, 4-e, 5-f, 6-a;


B. 1-e, 2-b, 3-c, 4-f, 5-d, 6-a;
C. 1-d, 2-a, 3-b, 4-e, 5-c, 6-f;
D. 1-d, 2-a, 3-e, 4-f, 5-c, 6-b;
E. 1-e, 2-b, 3-a, 4-f, 5-c, 6-d.

3
SIMULAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAȘI
🌐simulare-admitere.ssmi.ro 📧simulare-admitere@ssmi.ro
VARIANTA D

14 Se consideră compusul cu formula procentuală 61,02% C, 23,72% N, 15,26% H și masa


moleculară 59 g/mol. Alegeți afirmația corectă:
A. compusul prezintă trei izomeri;
B. doi dintre izomeri sunt amine secundare;
C. un izomer este mai puțin bazic decât amoniacul;
D. doi dintre izomeri sunt amine primare;
E. toți izomerii pot reacționa cu clorura de acetil.
15 Hidrocarbura și catalizatorul utilizați la obținerea industrială a oxidului de etenă sunt:
A. C2H4 și Pt;
B. CH4 și oxizi de azot;
C. C2H2 și Ni;
D. C2H6 și Hg;
E. C2H4 și Ag.
16 Reacționează cu 2,4-dinitrofenilhidrazina formând un compus colorat:
A. metanul;
B. anilina;
C. fenoxidul de sodiu;
D. acetonitrilul;
E. acetaldehida.
17 Reacțiile de alchilare a arenelor:
A. au loc întotdeauna în prezență de AlCl3 umedă;
B. pot avea loc cu alcani, amine sau cloruri acide;
C. se realizează prin substituția hidrogenului;
D. se pot realiza cu derivați halogenați în prezență de AlCl3 umedă;
E. au loc cu alcooli și HNO3 concentrat.
18 În amestecul rezultat la hidrogenarea acidului metacrilic, compusul hidrogenat și
acidul metacrilic se găsesc în raport molar 2:3. Știind că s-au folosit 4,48 L hidrogen
(condiții normale), cantitatea de acid metacrilic inițială a fost:
A. 43 g;
B. 34 g;
C. 20,4 g;
D. 24 g;
E. 13,6 g.
19 Numărul compușilor nesaturați corespunzători formulei moleculare C5H10 (inclusiv
stereoizomeri) este:
A. opt;
B. cinci;
C. șase;
D. nouă;
E. șapte.
20 Știind că randamentul reacției de oxidare parțială, în prezența oxizilor de azot, a 80 m3
metan (măsurat la 27°C și 2 atm), a fost de 80%, concentrația soluției de formaldehidă
obținută după adăugarea a 328 kg H2O, este:
A. 37%;
B. 50%;
C. 27%;
D. 47%;
E. 60%.
21 Se obține un acid carboxilic în reacția:

4
SIMULAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAȘI
🌐simulare-admitere.ssmi.ro 📧simulare-admitere@ssmi.ro
VARIANTA D

22 Alegeți afirmația adevărată:


A. formulei moleculare C3H4O2 nu-i corespunde niciun compus carbonilic;
B. formulei moleculare C7H6O îi corespund trei compuși carbonilici cu nucleu aromatic,
izomeri de poziție;
C. se poate obține oglinda de argint la tratarea cu reactiv Tollens a amestecului obținut în
reacția de hidroliză 2,2-dicloropropanului;
D. între moleculele dintr-o soluție de formol se pot stabili legături de hidrogen, dipol-dipol și
van der Waals;
E. în reacțiile de condensare între compuși carbonilici, acetaldehida poate fi doar
componentă carbonilică.
23 Selectați compusul ce se poate utiliza drept combustibil:
A. izobutena;
B. diclorodifluorometanul;
C. tetraclorometanul;
D. metanolul;
E. etena.
24 Adiția bromului la 1,3-butadienă se poate face:
A. numai cu obținerea de compuși dibromurați vicinali;
B. cu obținerea 1-bromo-1-butenei;
C. cu obținerea produsului majoritar 1,4-dibromo-1,3-butadiena;
D. cu obținerea produsului majoritar 1,4-dibromo-2-butena;
E. cu obținerea produsului majoritar 3,4-dibromo-1-butena.
25 Se dă schema de reacții:

Știind că acidul salicilic poate reacționa cu compusul C, formând aspirina, aflați


compusul A.
A. 2-butena;
B. 1-butena;
C. 2-propanol;
D. 2-pentanol;
E. 1-butanol.
26 Prin alchilarea alcoolilor inferiori cu oxid de etenă se pot obține:
A. monoeteri ai glicolului;
B. alchilpoliglicoeteri;
C. compuși cu proprietăți tensioactive;
5
SIMULAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAȘI
🌐simulare-admitere.ssmi.ro 📧simulare-admitere@ssmi.ro
VARIANTA D

D. beta-hidroxi-etil-amine;
E. compuși utilizați ca emulgatori.
27 Acetatul de benzil se obține în reacția:
A. acid benzoic + alcool etilic;
B. alcool benzilic + etanol;
C. acid acetic + fenoxid de sodiu;
D. clorură de acetil + alcool benzilic;
E. clorură de benzoil + etanol.
28 Alegeți afirmația FALSĂ:
A. în structura ciclică a glucozei, toate grupările hidroxil au reactivitate identică;
B. aldozele și cetozele pot reacționa cu 2,4-dinitro-fenilhidrazina;
C. între alfa-glucoză și beta-glucoză se stabilește un echilibru în soluție;
D. reducerea aldozelor și cetozelor conduce la obținerea de polioli;
E. monozaharidele pot participa la reacții de eterificare și esterificare.
29 Un amestec format din propanal și propanonă a fost supus reacției de condensare
crotonică aleatorie. NU se regăsește printre produșii de reacție:
A. nona-3,6-dien-5-onă;
B. 2-metil-2-penten-al;
C. 3-hexen-2-onă;
D. 4-metil-3-penten-2-onă;
E. 2-metil-3-penten-al.
30 Selectați afirmația corectă:
A. nu există nicio hidrocarbură cu formula moleculară C7H16 ce nu prezintă atomi de carbon
secundar în moleculă;
B. alcoolul izopropilic este cel mai simplu alcool terțiar;
C. în structura aminelor secundare atomul de azot nu se poate lega de un atom de carbon
hibridizat sp2;
D. există o singură hidrocarbură ce conține în moleculă numai atomi de carbon nular;
E. în structura acidului picric se găsesc doar atomi de carbon secundar.
31 Se consideră următoarea succesiune de reacții:

Compusul C este:
A. p-cloro-anilină;
B. m-cloro-anilină;
C. p-cloro-nitrobenzen;
D. m-cloro-nitrobenzen;
E. m,m’-dicloro-nitrobenzen.
32 Policlorura de vinil are următoarele proprietăți, cu EXCEPȚIA:
A. rezistență la agenți chimici;
B. izolant electric;
C. rezistență la agenți atmosferici;
D. solubilă în cetone și esteri;
E. rezistență termică foarte ridicată.

6
SIMULAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAȘI
🌐simulare-admitere.ssmi.ro 📧simulare-admitere@ssmi.ro
VARIANTA D

33 Pentru următorii compuși se dau afirmațiile:

1. compusul 2 are caracter acid mai pronunțat decât compusul 5;


2. compusul 4 are caracter bazic mai pronunțat decât compusul 3;
3. compusul 5 are caracter acid mai slab decât compusul 1;
4. compusul 7 are caracter bazic mai pronunțat decât compusul 3;
5. compusul 6 are caracter bazic mai pronunțat decât compusul 4.
Sunt adevărate:
A. 1, 2, 4;
B. 2, 3, 5;
C. 1, 2, 3;
D. 2, 3, 4;
E. 3, 4, 5.
34 Alegeți afirmația corectă:
A. structura primară a proteinelor se referă la orientarea în spațiu a macromoleculelor
proteice;
B. asocierea moleculelor proteice nu se poate realiza prin legături de hidrogen;
C. structura terțiară a enzimelor are rol decisiv pentru activitatea acestora;
D. structura terțiară a proteinelor se referă la identitatea aminoacizilor componenți și la
succesiunea lor;
E. nu există proteine naturale care pot adopta un aranjament elicoidal.
35 Se consideră izomerii cu formula moleculară C7H8O2. Câți izomerii cu nucleu
aromatic pot reacționa cu NaOH în raport molar de 1:1 și cu Na metalic în raport molar
de 1:2?
A. unu;
B. patru;
C. trei;
D. șase;
E. cinci.
36 Insulina:
A. este principalul hormon secretat de glandele suprarenale;
B. are structură derivată din acizi grași;
C. prezintă două lanțuri polipeptidice legate între ele prin punți disulfidice;
D. a fost primul hormon izolat și identificat;
E. are structură sterolică.
37 Peptida simplă provenită de la alfa-alanină ce conține 18,76% N este o:
A. dipeptidă;
B. tripeptidă;
C. heptapeptidă;
D. pentapeptidă;
E. nonapeptidă.

7
SIMULAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAȘI
🌐simulare-admitere.ssmi.ro 📧simulare-admitere@ssmi.ro
VARIANTA D

38 Aldehidele cu nucleu aromatic, cu formula moleculară C9H10O, care pot fi


componente metilenice în reacții de condensare crotonică, sunt în număr de:
A. trei;
B. patru;
C. zece;
D. șase;
E. cinci.
39 Compusul obținut prin oxidarea etanolului, ce conține cu 1,58% mai mult oxigen
(procente de masă), este:
A. etanalul;
B. acidul acetic;
C. dioxidul de carbon;
D. formolul;
E. eterul etilic.
40 Alegeți afirmația corectă:
A. riboza și fructoza prezintă același număr de atomi de carbon asimetrici;
B. glucoza și fructoza sunt anomeri;
C. glicerinaldehida este singura monozaharidă optic inactivă;
D. manoza și galactoza au număr diferit de atomi de carbon;
E. monozaharidele cu 5 sau 6 atomi de carbon prezintă structuri ciclice mai puțin stabile
decât formele aciclice.
41 În urma tratării a 22,4 L acetilenă (condiții normale) cu clorură de diamino-cupru(I)
rezultă o cantitate de acetilură egală cu:
A. 156 g;
B. 152 g;
C. 88 g;
D. 304 g;
E. 202 g.
42 Alegeți denumirea corectă a compusului cu următoarea structură:

A. fenil-dimetiletanol;
B. dimetil-p-tolilmetanol;
C. benzil-dimetilmetanol;
D. benzil-izopropanol;
E. dimetin-p-tolilmetanol.
43 Acizii carboxilici NU pot reacționa cu:
A. reactivul Bayer;
B. Na;
C. CaO;
D. CuO;
E. NaOH.

8
SIMULAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAȘI
🌐simulare-admitere.ssmi.ro 📧simulare-admitere@ssmi.ro
VARIANTA D

44 Se dau următorii compuși:

Se pot diazota:
A. 1 și 2;
B. 2 și 5;
C. 1 și 3;
D. 2 și 4;
E. 3 și 4.
45 Sunt substanțe solubile în apă, cu EXCEPȚIA:
A. etanol;
B. zaharoză;
C. celuloză;
D. acid acetic;
E. acetonă.

Masele atomice relative pentru principalele elemente chimice


H=1 O = 16 Mg = 24 Ba = 137 Cu = 64 Cl = 35,5
C = 12 S = 32 K = 39 Cr = 52 Zn = 65 Br = 80
N = 14 Na = 23 Ca = 40 Mn = 55 Ag = 108 I = 127

9
SIMULAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IAȘI
🌐simulare-admitere.ssmi.ro 📧simulare-admitere@ssmi.ro

S-ar putea să vă placă și