Sunteți pe pagina 1din 25

Tema 2.

CONTABILTATEA ACTIVELOR NEFINANCIARE


Unități de conţinuturi
1. Clasificarea și definirea elementelor contabile aferente activelor nefinanciare. Modul de
recunoaștere și evaluare a acestora.
2. Particularitățile contabilității analitice și sintetice a mijloacelor fixe, activelor nemateriale
(necorporale) și uzura (amortizraea) acestora.
3. Particularitățile contabilității analitice și sintetice a rezervelor materiale ale statului și a
stocurilor de materiale circulante.
4. Particularitățile contabilității analitice și sintetice a produselor, mărfurilor și valorilor.
5. Contabilitatea activelor neproductive.

Obiective
-să clasifice și să definească elementele contabile aferente activelor nefinanciare;
-să dezvăluie modul de recunoaştere, de evaluare iniţială şi ulterioară a mijloacelor fixe,
activelor nemateriale, rezervelor materiale ale statului și a stocurilor de materiale circulante;
produselor; mărfurilor și valorilor, activelor neproductive;
-să caracterizeze documentele primare, registrele de evidenţă sintetică şi analitică a activelor
nefinanciare;
-să examineze modul de contabilizare a mijloacelor fixe, activelor nemateriale, rezervelor
materiale ale statului și a stocurilor de materiale circulante; produselor; mărfurilor și valorilor,
activelor neproductive;
-să descrie modul de contabilizare a consumurilor (cheltuielilor) de reparaţie curentă şi
capitală şi a uzurii mijloacelor fixe.

2.1 Clasificarea și definirea elementelor contabile aferente activelor nefinanciare. Modul


de recunoaștere și evaluare a acestora.
Baza normativă cu privire la evidența activelor nefinanciare în Instituțiile din sistemul
bugetar este:

1. Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind


evidenţa contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar (Ordinul nr.216 din
28.12.2015);
2. Regulamentul privind inventarierea aprobat prin Ordinul Ministerului finanţelor nr.
60 din 28.05.2012 (MO nr.166-169 din 10.08.2012);
3. Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile)
fixe aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 500 din 12 mai 1998 (MO nr.62-
65/607 din 09.07.1998);
4. Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale aprobat prin Hotărârea
Guvernului Nr. 338 din 21.03.2003 (MO nr62-63/379 din 04.04.2003);
5. Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală”.
nr.783 din 30 iunie 2003;
6. Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital.
7. Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii
publice”
8. Hotărîrea Guvernului nr.145 din 13 februarie 2008 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind vînzarea acţiunilor proprietate publică la Bursa de Valori”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008
9. Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16 decembrie 2008 „Pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente” (Monitorul
1
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
Oficial al Republicii Moldova, 2008
10. Legea nr.91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi
delimitarea lor.
11. Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-
cumpărare a pămîntului.
12. Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere” (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2009
13. Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 „Regulament cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate publică”
14. Legea 131 privind achiziţiile publice din 0307.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-
205 din 31.07.2015
15. Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2016 cu privire la aprobarea
„Regulamentului cu privire la activitatea grupulu de lucru” în Monitorul Oficial
Nr. 150 din 31.05.2016

Active nefinanciare sunt active nemonetare, materiale şi nemateriale.


În componența Activelor nefinanciare sunt incluse următoarele categorii de elemente
contabile:
1. Mijloace fixe (31),
2. Rezerve materiale ale statului (32),
3. Stocuri de materiale circulante (33).
4. Producţie în curs de execuţie, produse şi producţie finită, animale tinere la îngrăşat
(34),
5. mărfuri (35),
6. valori (36),
7. activele neproductive (37).
Majoritatea activelor nefinanciare aduc beneficii sau de la utilizarea lor în producerea
mărfurilor și serviciilor sau în formă de venit din proprietate. Activele nefinanciare, care nu
aparțin instituțiilor bugetare și nu sînt controlate de acestea nu se includ la această categorie. Ele
se reflectă în evidența contabilă la conturile extrabilanțiere respective.
Reparație capitală a activelor nefinanciare nu duce la formarea activelor nefinanciare noi,
ci reprezintă investiții în active deja existente. Costul reparației capitale se include în costul
obiectului existent majorînd valoarea de bilanț a acestuia, deoarece duce la majorarea capacității
de producție sau la prelungirea termenului de utilizare a activelor nefinanciare. Reparație
capitală reprezintă înlocuirea sau refacerea completă a unor elemente principale ale utilajelor,
agregatelor, clădirilor.
Investiții capitale reprezintă construcția sau crearea activelor nefinanciare noi, care nu au
existat pînă la efectuarea investițiilor capitale. Cheltuielile aferente investițiilor capitale se
reflectă la active nefinanciare grupa de conturi Investiții capitale în active în curs de execuție
(319).
Evaluarea:
Pentru evaluarea iniţială a mijloacelor fixe, activelor nemateriale, terenurilor PL și NM
stabilesc următoarele reguli generale:
- în cazul procurării, valoarea de intrare constă din valoarea de cumpărare inclusiv taxele
vamale şi taxele pentru import, cheltuielile de transport şi achiziţionare, cheltuielile de montaj şi
instalare şi alte cheltuieli aferente pregătirii acestora pentru utilizare conform destinaţiei;

2
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
- în cazul creării de către instituţie, valoarea de intrare constă din costul efectiv al
consumurilor de materiale, pentru retribuirea muncii, contribuţiile pentru asigurările sociale,
primele de asigurări medicale, etc.;
- în cazul primirii cu titlu gratuit, valoarea de intrare este determinată de către o comisie
(expertiză independentă) în conformitate cu valoarea de piaţă a acestora şi suplimentată în caz
de necesitate cu cheltuielile aferente pregătirii pentru utilizare conform destinaţiei;
Pentru resurse naturale valoarea de intrare este costul de procurare sau valoarea
evaluată a resurselor.
2.2 Particularitățile contabilității Mijloacelor fixe, Activelor nemateriale (necorporale)
și uzura (amortizraea) acestora.

Definirea și clasificarea: Conform pct. 1.2 și 3.3.3 OMF nr. 216/2015 mijloacele fixe
sunt definite ca „active materiale cu durata utilă de exploatare mai mare de 1 an, deținute în
vederea utilizării pentru producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii pentru a fi folosite
în scopuri administrative sau pentru a fi închiriate terților”.
În componența mijloacelor fixe sînt incluse:

Clasificaţia şi componenţa mijloacelor fixe la instituţia publică și legătura acestora cu Planul de


conturi

311 Clădiri construcţiile arhitecturale destinate 371 Terenuri - în Active neproductive


pentru crearea condiţiilor necesare pentru Nu se include in mijloace fixe
desfăşurarea procesului de deservire, de trai, de
depozitare a valorilor materiale (blocuri de studii
şi administrative, cămine studenţeşti, depozite, 315 Mijloace de transport
garaje etc.). mijloacele fixe ce servesc la transportarea
călătorilor şi mărfurilor: autoturisme,
autovehicule, remorci etc.

312 Construcţii specialeobiectele necesare


la crearea condiţiilor pentru realizarea proceselor
de deservire şi administrare (terenuri sportive,
316 Unelte şi scule,
estacade, rezervoare, staţii de pompare a apei, inventar de producere şi gospodăresc
fântâni şi alte construcţii cu toate căile şi unelte şi utilaje manuale sau mecanice, unelte
îngrădirile respective etc.). pneumatice, hidraulice, maşini şi aparate de
birou, mobilier, articole de pat, covoare,
tablouri, sculpturi etc.

313 Instalaţii de transmisie


consideră instalaţiile cu ajutorul cărora se
realizează transportul de energie electrică,
termică sau mecanică de la motoare la maşinile
de lucru, precum şi transportul de informaţie, de 317 Active nemateriale
substanţe lichide, gazoase, pulverulente şi de alt baze de date, programe (softuri), purtători
tip de la un obiect la altul (reţelele electrice, tehnici, dreptul de autor, de literatură şi artă,
reţelele de telecomunicaţii, conducte a tehnologii industriale (brevete, know how,
substanţelor lichide, gazoase etc.). copyright, francizele, etc.), embleme
comerciale şi mărci, licenţe, etc..
314 Maşini şi utilaje

maşini şi utilaje de forţă


(cazangerii autonome, generatoare autonome de
energie etc.)
Fondul de bibliotecă –în 318 Alte MF

maşini şi utilaje de lucru 3


318 Alte mijloace fixe - fondurile
Elaborat: TABANde carte şi
Elena,
(aparate, compresoare, ventilatoare,
valorile muzeale (indiferent de preţul unui
dr., conf. univ.
condiţionere, maşini de spălat, frigidere, maşini exemplar), cu excepţia exponatelor de importanţă
de cusut, strunguri, maşini de găurit etc.) ştiinţifică, istorică nesupuse evidenţei contabile în
expresie valorică etc.; plantații perene, animale de
muncă și reproducere,
aparate şi instalaţii de măsurare şi
reglare şi utilaj de laborator
contoare etc.)
319 Investiţii capitale în active în curs
tehnică de calcul de execuţie
(computere cu diferită destinaţie, maşini şi utilaje
de prelucrare a datelor) activele nemateriale şi materiale în
curs de execuţie, adică în proces de
alte maşini şi utilaje, inclusiv automate construcţie, precum şi investiţiile
(aparatele de cântărit, aparate electrice de capitale efectuate în mijloace fixe.
semnalizare, ocheane, lunete, telescoape, aparate
fotografice, camere de luat vederi, copiatoare,
aparate pentru laboratoare topografice,
microscoape, busole, instrumente muzicale,
magnetofoane, aparate video etc.)
*Sursa: Elaborată de autor

Subclasa 31 „Mijloace fixe” cuprinde grupele de conturi 311-319 denumirea cărora semnifică
clasificarea elementelor incluse în categoria mijloacelor fixe. În Figura 1 prezentăm componența
(subclasele) activelor nefinanciare, grupele de conturi din subclasa 31 „Mijloace fixe” și locul lor
în această clasă de evidență a patrimoniului public contabilizat de entitățile din sistemul bugetar.

Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3 Clasa 4 Clasa 5 Clasa 6 Clasa 7 Clasa 8


Venituri Cheltuiel Active Active Datorii Mijloace Rezultate Conturi
i nefinanciare financiar transmise extrabilan
e și primite țiere
între
conturi

SUBCLASA Denumirea subclasei GRUPE DE CONTURI


31 MIJLOACE FIXE
311 „Clădiri”
32 Rezerve materiale ale 312 „Construcții speciale”
statului
313 „Instalații de transmisie”
33 Stocuri de materiale
circulante 314 „Mașini și utilaje”
34 Producție în curs de 315 „Mijloace de transport”
execuție, produse și
producție finită, animale 316 „Unelte și scule, inventar
tinere la îngrășat de producere și gospodăresc”
35 Mărfuri
36 Valori 317 „Active nemateriale”
37 Active neproductive 318 „Alte mijloace fixe”
39 Uzura mijloacelor fixe și
amortizarea activelor 319 „Investiții capitale în
nemateriale. active în curs de execuție”.

Figura 1. Componența și locul mijloacelor fixe în cadrul activelor nefinanciare

4
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
Așa dar, în componența mijloacelor fixe se vor include clădirile, construcțiile speciale,
instalațiile de transmisiuni, mașinile și utilajele (instalațiile și echipamentele de forță, de
măsurare, reglare și utilajele de laborator, calculatoarele, alte mașini și utilaje), mijloacele de
transport, instrumentele, inventarul de producție și de uz casnic, animalele productive și de
reproducție, plantațiile perene, fondul bibliotecar, alte mijloace fixe.
În subclasa 31 „Mijloace fixe” sunt incluse și activele nemateriale (grupa de conturi 317),
precum și investițiile capitale în active în curs de execuție (grupa de conturi 319).
Active nemateriale sunt definite conform pct.1.2 OMF nr. 216/2015 active nepecuniare,
care nu au formă materială, controlate de instituție și utilizate mai mult de un an în activitățile
de producere, comerciale și de altă natură, precum și în scopuri administrative sau care sunt
destinate transmiterii în folosință (locațiune) persoanelor fizice și juridice.
Activele nemateriale includ rezultatele cercetărilor geologice, baze de date, programe
(softuri) pentru computere, dreptul de autor și de utilizare a operelor originale de gen distractiv,
de literatură și artă, tehnologii industriale (brevete, know-how, copyright, francizele etc.),
embleme comerciale și mărci de servire, licențe etc.
Investițiile capitale în active în curs de execuție reprezintă construcția sau crearea activelor
nefinanciare noi, care nu au existat până la efectuarea investițiilor capitale.
Menționăm, că nu se vor include în componență mijloacelor fixe:
a) clădirile, construcțiile speciale și alte obiecte pe care instituția publică nu le utilizează în
activitatea sa operațională și sunt destinate pentru scopuri investiționale – se vor include în
contul de investiții (grupa de conturi 319);
b) bunurile materiale destinate pentru crearea unui fond special de bunuri materiale, constituit
în scopul funcționării stabile a economiei naționale, în cazuri și situații excepționale
(calamități naturale, epidemii, de război etc.) – la subclasa 32 „Rezerve materiale ale
statului”;
c) animalele tinere și la îngrășat; plantațiile perene crescute în pepiniere în calitate de material
săditor – la subclasa 34 „Producție în curs de execuție, produse și producție finită, animale
tinere la îngrășat”;
d) obiectele procurate în calitate de consumabile și/sau piese de schimb – la subclasa 33
„Stocuri de materiale circulante”;
e) accesoriile de pat (saltele, plapume, perne etc.), îmbrăcămintea și încălțămintea (inclusiv
echipament de protecție și încălțăminte specială) – la categoria stocuri de materiale
circulante;
f) bunurile destinate vânzării – la categoria de mărfuri;
g) bunurile care nu se utilizează în scopuri de producție sau consum, dar se stochează în
calitate de mijloace de păstrare a costului în timp (metale și pietre prețioase și articole
juvaiere, activele moștenirii culturale, alte valori) – la subclasa 36„Valori”
Prin modificarea pct. 3.3.26 din OMF nr. 216/2015 au fost excluse din componența
grupei de conturi 316 „Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc” bunurile
următoare: chei mecanice; rezervoare pentru păstrarea corpurilor lichide și friabile (bacuri,
lăzi, căzi, hambare etc.); cuiere; lăzi ignifuge, ștoruri.
la răspundere în modul stabilit.
Pentru organizarea evidenţei şi asigurarea controlului asupra integrităţii mijloacelor
fixe, fiecărui obiect (lucru), cu excepţia fondurilor de bibliotecă, i se atribuie un număr de
inventar, care constă din opt semne. Primele trei se referă la grupa de conturi, al patrulea
indică grupul şi ultimele patru semne – numărul de ordine al obiectului din grup. La
5
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
subconturile care nu au grupuri, al patrulea semn este zero. De exemplu, numărul de inventar
31110001 înseamnă: grupa de conturi 311 “Clădiri”, grupul 1 – clădiri de menire industrială,
numărul de ordine al obiectului 0001; numărul de inventar 31630005 înseamnă grupa de
conturi 316 „Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc”, grupul 3 – inventar
gospodăresc, numărul de ordine al obiectului 0005.
Dacă un obiect de inventar este complex, adică include și unele obiecte aparte, care constituie
împreună cu el un tot întreg, și entitatea a decis sa fie înregistrat ca un singur obiect de inventar,
fiecare din aceste elemente trebuie menționat cu același număr de inventar ca și obiectul de bază
care le unește. Ca exemplu pot fi, calculatorul cu componentele (monitor, procesor, tastieră
etc.), mobilierul de laborator montat în set (dulapuri, mese, scaune etc.), clasă de calculatoare
(server și 10 calculatoare pentru posturi de lucru) etc. În fișa de evidență a mijlocului fix –
formularele MF 2, MF 3, MF 4 se vor indica toate componentele incluse în obiectul de inventar
(set).
Numărul de inventar se notează pe un jeton care se fixează de obiect, se înscrie cu vopsea
direct pe obiect sau în alt mod stabilit de entitatea bugetară. Dacă obiectul a fost procurat din
diferite fonduri sau granturi se indică la necesitate numărul grantului și/sau instituția donator.
Pentru mijloacele fixe arendate se păstrează numărul de inventar atribuit de arendator, iar
evidența acestora se ține la contul extrabilanțier 822100 „Active luate în locațiune/arendă”.
Conform pct. 3.3.56 din OMF nr. 216/2015 numărul de inventar atribuit unui obiect din
mijloacele fixe se păstrează după aceasta pe parcursul întregii perioade de aflare a lui în instituția
dată. Numerele obiectelor de inventar, care au fost scoase din uz sau lichidate, nu trebuie să fie
atribuite unor obiecte nou intrate în categoria mijloacelor fixe. Totodată același articol
stipulează, ca primele 3 semne din număr trebuie să corespundă cu grupa de conturi, care sunt
diferite de planul de conturi de până la 1 ianuarie 2016.

Evaluarea ulterioară a mijloacelor fixe în instituțiile publice este posibilă în


momentul apariției unor cheltuieli pentru menţinerea sau majorarea duratei de exploatare a
acestora.
 În cazul, cînd cheltuielile efective conduc la majorarea viitorului avantaj economic, astfel de
cheltuieli se includ în valoarea mijloacelor fixe.
 În cazul, în care cheltuielile sunt efectuate pentru menţinerea mijloacelor fixe şi nu contribuie
la majorarea viitorului avantaj economic, acestea se constată ca cheltuieli ale perioadei în care
au fost efectuate.
Cheltuielile pentru modernizarea programelor informatice (grupa de conturi 317) măresc
valoarea lor inițială.
Serviciile de instalare ale mijloacelor fixe sunt trecute la costul lor.
Cărţile, manualele şi alte publicaţii, care intră în fondul bibliotecilor se evaluează la
preţ nominal, inclusiv valoarea copertei iniţiale. Cheltuielile pentru repararea şi restaurarea
cărţilor, inclusiv pentru copertarea repetată, nu măresc valoarea cărţilor şi sînt trecute la
cheltuielile prevăzute în devizul instituţiei.

Evidenţa mijloacelor fixe se ţine pe grupuri ale obiectelor de inventar, avându-se în


vedere locul de păstrare pe subdiviziuni şi persoanele responsabile cu funcții de răspundere,
numite prin ordinul conducătorului instituţiei.
Evidența sintetică: Pentru generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea
mijloacelor fixe aflate în gestiunea instituţiei bugetare sunt destinate conturile de activ din
subclasa 31 „Mijloace fixe”, care cuprinde următoarele grupe de conturi:
311 „Clădiri”
312 „Construcţii speciale”

6
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
313 „Instalaţii de transmisie”
314 „Maşini şi utilaje”
315 „Mijloace de transport”
316 „Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc”
317 „Active nemateriale”
318 „Alte mijloace fixe”
319 „Investiţii capitale în active în curs de execuţie”.
În debitul – valoarea de intrare a mijloacelor fixe procurate, construite, intrate cu titlu
gratuit, valoarea corectată a mijloacelor fixe ca rezultat al reevaluării şi reparaţiilor capitale,
În credit – valoarea mijloacelor fixe ieşite prin realizare, transmiteri gratuite, casare şi
reducerea valorii în rezultatul reevaluării mijloacelor fixe.
Soldul acestor conturi este debitor şi reprezintă valoarea mijloacelor fixe existente la finele
perioadei de gestiune.
Mijloacele fixe (în continuare MF) pot intra în patrimoniul Instituțiilor Publice și/sau
mări valoarea sa prin următoarele situații:
1. Procurarea Mijloacelor fixe prin achiziție de la furnizor;
2. Mijloacele fixe create de către instituţie;
3. Intrări gratuite de Mijloace fixe prin:
 donații;
 dotări de la Stat;
 transfer de la o IP la alta;
 din Granturi obținute prin diferite Organizații Internaționale, Funfdații, etc.
 Din surplis la inventariere;
4. Majorarea valorii Mijlocului fix prin reparaţii capitale;
5. Majorarea valorii Mijlocului fix prin reevaluare - majorarea valorii;
6. Alte majorări a valorii Mijloacelor fixe.
Tabelul 1.4
Corespondenţa conturilor pentru achizitia de bunuri
Corespondenţa conturilor
Conţinutul operaţiunii Suma (lei)
Debit Credit
1. Înregistrarea valorii de achiziție a:
519220
 Maşinilor şi utilajelor: 314110 19600
519220
Frigider, 314110 56000
Calculatoare,
 Uneltelor, inventarului de producere şi 1960
519220
gospodăresc. 316110
Dulapuri,
 Altor mijloace fixe
 Materialelor
Aparate de telefon 336110 1925
519220
Plapume 338110 9000
519220

Total 88485

Înregistrarea Mijloacelor fixe create de către instituţie în patrimoniu este realizat prin
intremediul grupei de conturi 319 „Investiţii capitale în active în curs de execuţie” unde se ţine

7
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
evidenţa activelor nemateriale şi materiale în curs de execuţie, adică în proces de construcţie,
precum şi investiţiile capitale efectuate în mijloace fixe.
Grupa de conturi 319 „Investiţii capitale în active în curs de execuţie” este destinată
generalizării informaţiei referitoare la cheltuielile privind crearea de către instituţia bugetară a
activelor nemateriale şi materiale (de ex. elaborarea programelor informatice, construcţia
clădirilor, construcţiilor speciale, instalaţiilor de transmisie, etc.).
Contabilitatea analitică a activelor nemateriale şi materiale în curs de execuţie se ţine pe
obiecte de active nemateriale şi materiale.
Grupa de conturi 319 „Investiţii capitale în active în curs de execuţie” cuprinde următoarele
conturi:
3191 „Investiţii capitale în active nemateriale în curs de execuţie”
3192 „Investiţii capitale în active materiale în curs de execuţie”.

Exemplul 3. La construcția unei clădiri de către entitatea Publică „XXXX„ din Chiținău au
fost efectuate următoarele cheltuieli:
 Lucrările de fezabilitate și costul proiectului – 300000 lei,
 Valoarea de achiziție a lucrărilor de reparație pe parcursul duratei de construcție – 16
000 000 lei,
 Cheltuieli de perfectare a documentelor - 1900 lei,
 Lucrări de finisare interna efectuate de căre persoane angajate - 40000 lei,
 Consumul materialelor de construcție -35000 lei.

Cerințe: Calculați valoarea de intrare a clădirii. Scrieți formulele contabile pentru operațiunile
menționate și pentru darea în exploatare a clădirii în tabelul următor
Tabelul 1.5
Corespondenţa conturilor pentru construcția clădirii
Corespondenţa conturilor
Conţinutul operaţiunii Suma (lei)
Debit Credit
1. Lucrările de fezabilitate și proiectare executate de 519220
319240
către furnizori din afara sistemului bugetar NC 6 Datorii față
319210
de furnizori
Clădiri în 300 000
din afara
curs de
sistemul
execuţie
bugetar
2. Valoarea lucrărilor de constructie pe parcursul
319210 519220 16 000 000
duratei de executare a lucrărilor NC 6
3. Înregistrarea cheltuielilor de perfectare a
319210 519220 1900
documentelor NC 6
4. Înregistrarea costului lucrărilor de finisare internă:
NC 5
319210 519410
4.1Salariul
319210 519120 40000/1,29
4.2CASS-29%,
319210 519130
4.3PAM-4,5% a lucratorilor din brigade de
construcție,
5. Consumul materialelor de construcție NC 13 319210 337230 35000
8
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
Corespondenţa conturilor
Conţinutul operaţiunii Suma (lei)
Debit Credit
6. Transmiterea în exploatare a clădirii NC 10 311110 319210 16376900

REPARAȚIE CAPITALĂ

Evaluarea ulterioară a mijloacelor fixe în instituțiile publice este posibilă în


momentul apariției unor cheltuieli pentru menţinerea sau majorarea duratei de exploatare a
acestora.
 În cazul, cînd cheltuielile efective conduc la majorarea viitorului avantaj economic, astfel de
cheltuieli se includ în valoarea mijloacelor fixe.
 În cazul, în care cheltuielile sunt efectuate pentru menţinerea mijloacelor fixe şi nu contribuie
la majorarea viitorului avantaj economic, acestea se constată ca cheltuieli ale perioadei în care
au fost efectuate.
Reparație capitală a activelor nefinanciare nu duce la formarea activelor nefinanciare noi,
ci reprezintă investiții în active deja existente. Costul reparației capitale se include în costul
obiectului existent majorînd valoarea de bilanț a acestuia, deoarece duce la majorarea capacității
de producție sau la prelungirea termenului de utilizare a activelor nefinanciare. Reparație capitală
reprezintă înlocuirea sau refacerea completă a unor elemente principale ale utilajelor,
agregatelor, clădirilor. (pct. 3.3.1 ord. MF 216 din 28.12.2016)
La subcontul de nivelul II 311120 „Reparaţii capitale a clădirilor” se ţine evidenţa reparaţiei
capitale a clădirilor, cheltuielilor care conduc la majorarea viitorului avantaj economic şi
majorează perioada de utilizare a acestora.
Tabelul 1.6
Corespondenţa conturilor pentru reparația clădirii
Corespondenţa conturilor
Conţinutul operaţiunii Suma (lei)
Debit Credit
1. Înregistrarea valoarii lucrărilor de reparație
capitală pe parcursul duratei de reparatie în
311120 519220 1150360
baza proceselor verbale de primire a lucrărilor
și facturii. NC 6

Persoanele responsabile pentru păstrarea mijloacelor fixe ţin lista de inventar a mijloacelor
fixe f.MF-7. Persoanele responsabile supraveghează integritatea mijloacelor fixe şi ţin evidenţa
tuturor schimbărilor.
La înlocuirea persoanelor responsabile se efectuează inventarierea mijloacelor fixe ce se
află în custodia lor, fapt care se fixează într-un act de predare-primire. Actul este aprobat de
primar sau conducătorul instituţiei.
Transmiterea interna de la un gestionar la altul se înregistrează în evidența analitică și
sintetică:
Dt 314000 Ivanov Ion
Ct 314000 Constantin Costel

Transferul clădirilor şi construcţiilor dintr-o subordonare în alta se efectuează în


modul expus prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 „Regulament cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate public” (Vechi nr.688 din 9

9
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
octombrie 1995 “Cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor
de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active”)

Exemplul 6. IP a primit cu titlu gratuit de la altă IP 1 (unu) autocar cu:


Valoarea inițială 800000 lei,
Uzura acumulată 600000 lei,
Valoarea rămasă 200000 lei.
De scris corespondența conturilor pentru IP care primește și pentru IP care transmite.

Tabelul 1.7
Corespondenţa conturilor pentru primire-transmitere cu titlu gratuit al Mijocului fix
Corespondenţa conturilor
Conţinutul operaţiunii Suma (lei)
Debit Credit
1. Înregistrarea valoarii ramase a autocarului
315130 149200 200000
primit
2. Înregistrarea valoarii uzurabile acumulate
315130 391500 600000
primite
La IP care transmite
3. Înregistrarea valoarii ramase a autocarului
289200 315220 200000
transmis
4. Înregistrarea valoarii uzurabile acumulate
391500 315220 600000
transmise

CASAREA: Mijloacele fixe deteriorate se trec la pierderi conform prevederilor Regulamentului


privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.500 din 12 mai 1998. Pentru legalizarea casării mijloacelor fixe deteriorate se folosesc actele
de casare a mijloacelor fixe în instituţiile bugetare, acte de casare a mijloacelor de transport,
respectiv anexa nr.3 și anexa nr.4 la Regulamentul menționat, acte de casare a uneltelor,
inventarului de producţie şi gospodăresc f.nr.29, acte de casare a literaturii excluse din biblioteca
instituţiei bugetare f.nr.30. Actele indicate sînt întocmite de către comisia permanentă,
desemnată prin dispoziția primarului sau prin ordinul conducătorului instituţiei.
Dezasamblarea şi demontarea mijloacelor fixe, pînă la aprobarea actelor de casare
(obţinerea aprobării din partea organelor superioare), nu se admite.
Piesele și blocurile fabricate din metale neferoase și care nu sînt folosite pentru
neceseitățile întreprinderii urmează a fi comercializate. Piesele și blocurile scoase din bilanț, la
fabricarea cărora au fost utilizate metalele prețioase, se iau la evidență în conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr.92 din 20 decembrie 2006 privind evidența,
colectarea, păstrarea și prelucrarea resturilor și deșeurilor ce conțin metale prețioase și alte acte
normative în vigoare, coordonate cu Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.
Valoarea materialelor obţinute în urma dezasamblării anumitor obiecte din mijloacele fixe
şi care au fost lăsate pentru necesităţile gospodăreşti ale instituţiei se atribuie la majorarea
veniturilor.
În cazurile în care instituţia nu foloseşte pentru necesităţile sale valorile materiale obţinute
în urma casării mijloacelor fixe şi a altor valori, ele urmează a fi comercializate. Sumele obţinute

10
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
de către instituţii din vînzarea mijloacelor fixe, precum şi a materialelor obţinute de la
dezasamblarea unor obiecte din mijloace fixe, sînt transferate la venitul bugetului respectiv.
În cazul încălcării modului stabilit de casare a mijloacelor fixe, precum şi a unei atitudini
negospodăreşti faţă de valorile materiale (nimicirea lor, arderea etc.), persoanele vinovate de
aceasta sînt trase la răspundere în modul stabilit.
Pentru organizarea evidenţei şi asigurarea controlului asupra integrităţii mijloacelor
fixe, fiecărui obiect (lucru), cu excepţia fondurilor de bibliotecă, i se atribuie un număr de
inventar, care constă din opt semne. Primele trei se referă la grupa de conturi, al patrulea
indică grupul şi ultimele patru semne – numărul de ordine al obiectului din grup. La
subconturile care nu au grupuri, al patrulea semn este zero. De exemplu, numărul de inventar
31110001 înseamnă: grupa de conturi 311 “Clădiri”, grupul 1 – clădiri de menire industrială,
numărul de ordine al obiectului 0001; numărul de inventar 31630005 înseamnă grupa de
conturi 316 „Unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc”, grupul 3 – inventar
gospodăresc, numărul de ordine al obiectului 0005.
Dacă un obiect de inventar este complex, adică include și unele obiecte aparte, care
constituie împreună cu el un tot întreg, fiecare din aceste elemente trebuie menţionat cu acelaşi
număr de inventar ca şi obiectul de bază care le uneşte.
Numărul de inventar se notează pe un jeton care se fixează de obiect, se înscrie cu
vopsea direct pe obiect sau în alt mod.
În condiţiile automatizării evidenţei contabile, mijloacelor fixe obiectelor (lucrurilor) li
se atribuie codurile mijloacelor în corespundere cu clasificatorul nomenclatoarelor de
evidenţă a mijloacelor fixe, care este aprobat în modul stabilit.
Numărul de inventar atribuit unui obiect din mijloacele fixe se păstrează după aceasta
pe parcursul întregii perioade de aflare a lui în instituţia dată. Numerele obiectelor de
inventar, care au fost scoase din uz sau lichidate, nu trebuie să fie atribuite unor obiecte nou
intrate în mijloacele fixe.
Evidenţa mijloacelor fixe arendate este ţinută de către arendaş în subcontul de nivelul II
extrabilanţier 822100 “Active luate în locațiune/arendă” cu numerele de inventar care li s-au
atribuit de arendator.
Evidenţa analitică a mijloacelor fixe se ţine pe fişe de inventar f.MF-2 şi f.MF-3. Fişele se
completează pentru fiecare obiect de inventar. Evidenţa obiectelor de acelaşi fel se ţine pe fişe
f.MF-4.
Fişele de inventar f.MF-2, MF-3, MF-4 se înregistrează în lista fişelor de inventar pentru
evidenţa mijloacelor fixe f.MF-5. Lista se întocmeşte într-un exemplar. Înscrierile se fac pe
grupuri de mijloace fixe, indicîndu-se anul cînd a fost deschisă fişa. Pentru fiecare grup se
rezervează un număr corespunzător de pagini. Numerotarea se face pentru fiecare grup începînd
cu numărul 1. În contabilităţile centralizate, fişele de inventar se întocmesc în acelaşi mod pentru
fiecare instituţie deservită. La scoaterea din uz şi transferul la rubrica “Note” a listei se indică
data (ziua, luna, anul) şi numărul notei de contabilitate.
Fişele de inventar se păstrează în fişierele contabilităţii, unde sînt plasate conform grupelor
de conturi şi grupurilor corespunzătoare, fiind subdivizate în interiorul acestora pe responsabilii
de valori materiale, iar în contabilităţile centralizate – şi pe instituţiile deservite.
În scopul exercitării controlului asupra corectitudinii înregistrărilor contabile în conturile
evidenţei analitice şi sintetice se întocmesc liste de verificare f.2, f.3 şi f.1 pentru fiecare grup de
conturi analitice, unite prin contul sintetic corespunzător. Totalurile operaţiunilor şi soldurile
fiecărui cont analitic din listele de verificare se confruntă cu totalurile operaţiunilor şi soldurile
din “Cartea mare” f.nr.CM-18.
Listele de verificare se întocmesc lunar, iar pentru mijloacele fixe, în cazul unui număr
neînsemnat de operaţiuni privind circulaţia acestor valori – trimestrial.

11
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
Înregistrările în lista de verificare f.nr.1 se pot face, în caz de necesitate, pe parcursul
cîtorva ani.
UZURAmijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale
Calcularea uzurii mijloacelor fixe se efectuează conform metodei casării liniare
(uniforme) a valorii uzurabile.
Uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale se determină în ultima zi
lucrătoare a anului pentru lunile anului de gestiune următoare lunii darii in folosinta/exploatare a
acestora, în corespundere cu normele stabilite.
Metoda casării liniare (uniforme) a valorii uzurabile stabileşte casarea (repartizarea)
ultimei în cursul duratei de serviciu a mijloacelor fixe, care depinde de durata termenului de
funcţionare utilă.
Metoda de determinare a duratei de funcţionare utilă a mijloacelor fixe este stabilită în
Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova nr.338 din 21 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare. HG 941
Nu se calculează uzura mijloacelor fixe a căror uzură a fost complet calculată, dar care
prelungesc să funcţioneze, şi a activelor materiale în curs de execuţie. Uzura mijloacelor fixe,
date în arendă, se calculează de către proprietarii mijloacelor fixe la balanţa cărora se află
mijloacele fixe.
Grupa de conturi 391 „Uzura mijloacelor fixe” cuprinde următoarele conturi:
3911 „Uzura clădirilor”
3912 „Uzura construcţiilor speciale”
3913 „Uzura instalaţiilor de transmisie”
3914 „Uzura maşinilor şi utilajelor”
3915 „Uzura mijloacelor de transport”
3919 „Uzura altor mijloace fixe”.
Exemplul 7. Entitatea Publică „XXXX„ a pus în funcțiune, la 1 ianuarie 2016, un autocar
pentru transportarea elevilor al cărui valoare de intrare (VI) constituie – 800 000 lei, durata
de funcționare utilă (DFU) – 8 ani.
Cerințe: a) De calculat în tabelul 1.8 suma amortizării acumulate și valoarea de bilanț la
sfîrșitul fiecărui an de exploatare, dacă cunoațtem că la calculul amortizării se aplică metoda
liniara.
Indicații: Formula de calcul al amortizării anuale este:
Suma anuală a amortizării = VI
DFU
Tabelul 1.8
Calcului Uzurii și a valorii de bilanț a autocarului
Perioada de Valoarea Suma uzurii anuale Uzura Valoarea de bilanț
gestiune de intrare acumulată
La data dării în 800 000 - - 800 000
exploatare
01.01.2016
La finele anului 800 000 800 000 100 000 700 000
I 8
II 800 000 100 000 200000 600 000
III 800 000 100 000
IV 800 000 100 000
V 800 000 100 000
VI 800 000 100 000
12
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
VII 800 000 100 000 100000
VIII 800 000 100 000 800000 0
Sursa: Exemplu convențional
b) De scris corespondența conturilor:
a. pentru suma calculată a Uzurii anuale a autocarului;
b. pentru operațiunile de casare a autocarului în al IX-lea an.
c. pentru înregistrarea pieselor de schimb din casarea autocarului in suma de 8000 lei

Tabelul 3.1.5
Corespondenţa conturilor pentru amortizarea și casarea mijlocului fix (autocar)
Corespondenţa conturilor
Conţinutul operaţiunii Suma (lei)
Debit Credit
a) Calcularea Uzuriii anuale a autocarului folosit în 231500 Ch. 391500
100000 *8
activitatea instituției Privind uzura Uzura
ani
mijloacelor de mijloacelor
= 800000
transport de transport
b) operațiunile privind casarea a autocarului 315230
Decontarea amortizării acumulate 315230
800000
Casarea
391500
mijloacelor
de transport
Înregistrarea pieselor de schimb din 332190 Alte 149900
dezasamblarea mijlocului fix în sumă majorari a valorii Alte venituri 8000
pieselor de schimb ale IP
Conform pct.3.3.164 din PC si NM, aprobat prin Ordinul nr.216 din 28.12.2015 
Uzura nu se determină pentru următoarele mijloace fixe:
–clădiri şi construcţii speciale, ce constituie monumente de arhitectură şi artă unicale;
utilaj, exponate, mostre, modele care funcţionează sau nu, machete şi alte materiale ilustrative,
care se află în cabinete şi laboratoare şi se utilizează în scopuri didactice şi ştiinţifice; terenurile;
plantațiile perene; animalele de producţie – bivoli, boi, cerbi; exponate ale regnului animal (din
grădinile zoologice şi alte instituţii similare);
–fonduri de bibliotecă, de filme, mijloace pentru montarea în scenă, valori muzeale şi
artistice. De asemenea, nu se determină uzura pentru mijloacele fixe ale instituţiilor care se află
peste hotare.
–armament, muniţii, tehnica militară;

CONTABILITATEA ACTIVELOR NEMATERIALE


Definirea:
Active nemateriale - active nepecuniare, care nu au formă materială, controlate de
instituţie şi utilizate mai mult de un an în activităţile de producere, comerciale şi de altă natură,
precum şi în scopuri administrative, sau care sunt destinate transmiterii în folosinţă (locaţiune)
persoanelor fizice şi juridice.
Activele nemateriale reprezintă rezultatele cercetărilor geologice, baze de date,
programe (softuri) pentru computere, purtători tehnici, dreptul de autor şi de utilizare a operelor
originale de gen distractiv, de literatură şi artă, tehnologii industriale (brevete, know how,
copyright, francizele, etc.), embleme comerciale şi mărci de servire, licenţe, etc.

13
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
Conform HG „Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale aprobat prin Hotărârea
Guvernului” Nr. 338 din 21.03.2003 în componenţa activelor nemateriale se includ activele
nepecuniare, care nu îmbracă forma iniţială, sînt controlate de întreprinderi şi utilizate mai mult
de un an în activitatea de producere, comercială şi în alte activităţi, precum şi în scopuri
administrative sau sînt destinate predării în folosinţă (chirie) persoanelor juridice şi fizice.

Tabelul 1.1
Definirea Activelor Nemateriale

Definitii:
 brevetele - drepturile exclusive, garantate de stat pe o anumită perioadă, pentru fabricarea
unui fel de produse, utilizarea sau vînzarea unui produs specific, de exemplu drepturile ce
rezulta din brevetele care aparţin întreprinderii privind invenţiile, noile soiuri de plante etc.;
 emblemele comerciale şi mărcile de servire - simboluri (denumiri) înregistrate, protejate de
stat, care acordă dreptul exclusiv de utilizare a lor pentru distingerea mărfurilor, serviciilor
unor persoane fizice şi juridice de mărfurile şi serviciile identice ale altor persoane fizice şi
juridice;
 licenţele - drepturi întocmite juridic pentru practicarea unui anumit gen de activitate. Pentru
proprietatea intelectuală licenţa este un acord (contract), conform căruia o persoană
(licenţiarul) în anumite condiţii (de regulă, pentru un comision) permite altei persoane
(licenţiatului) sa folosească drepturile la proprietatea intelectuală;
 know how - cunoştinţele tehnico-ştiinţifice, tehnologice, comerciale, financiare,
organizatorice, de gestiune, biotehnice şi de altă natură, acumulate de întreprindere, care
constituie secret comercial si aduc avantaj economic (profit);
 obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe din domeniul literar, artistic şi ştiinţific
valorificate pe întreg termenul de protecţie prevăzut de legislaţie;
 francizele - drepturile acordate de o întreprindere (un deţinător de drepturi) altei persoane
fizice sau juridice pentru utilizarea unei formule, tehnologii din procesul de producţie sau a
unui produs  pentru un comision stabilit;
 programele informatice - setul de documentaţie tehnică şi de exploatare, precum şi
complexul de programe pentru sistemele de prelucrare a informaţiei;
 desenele şi mostrele industriale, care reprezintă un nou tip de articol înregistrat, cu funcţie de
utilitate şi care acordă deţinătorului documentului de protecţie dreptul exclusiv de utilizare a
articolului;
 drepturile de utilizare a activelor materiale pe termen lung; drepturile care rezultă din
documentele de protecţie, ce aparţin întreprinderii, pentru invenţii, mostre utile, denumirea
locurilor de origine a mărfurilor, soiurilor noi de plante şi rase de animale, realizări de
selecţie, drepturile şi privilegiile de monopol, inclusiv dreptul de rulare a filmelor, dreptul de
utilizare şi înregistrare a locului de broker procurat, drepturile de marketing, drepturile pentru
desene şi mostre industriale, alte tipuri de proprietate intelectuală.
Sursa: NG 338 din 21.03.2003 (MO nr62-63/379 din 04.04.2003).

Exemplu: Instituția Publică a achitat Centrului de sanatate publică pentru autorizație


sanitară suma de 2504,00 lei în baza facturii EWAB nr. XXXXXXXXX din 01.10.2016.
Autorizația este valabilă pentru 5 ani.
1. Înregistrati operațiunile economice în contabilitate:

Tabelul 1.2
Corespondenţa conturilor
14
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
Corespondenţa conturilor
Conţinutul operaţiunii Suma (lei)
Debit Credit
2. Înregistrarea valorii de achiziție a:
519210 2504,00
 Autorizației sanitare 317110
3. Primirea finanțării de la buget pentru MF 431100 149800 2504,00
4. Achitarea datoriei furnizorului din sistemul
519210 431100 2504,00
bugetar
5. Calcularea amortizării autorizației sanitare
pentru anul 2016 232000 392000 125,20

Cheltuielile pentru modernizarea programelor informatice (grupa de conturi 317) măresc


valoarea lor inițială.

Grupa de conturi 392 „Amortizarea activelor nemateriale” cuprinde următorul cont:


3920 „Amortizarea activelor nemateriale”
Contul 3920 „Amortizarea activelor nemateriale” cuprinde următoarele subconturi de
nivelul I:
39200 „Amortizarea activelor nemateriale”
Instituțiile bugetare la calcularea amortizării activele nemateriale vor aplica metoda liniară.
Amortizarea se înregistrează anual, pentru lunile anului de gestiune următoare lunii procurării
sau construirii acestora, în corespundere cu normele stabilite
Clasificarea activelor nemateriale, precum şi duratele lor de funcţionare utilă, determinate
în baza datelor Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale şi corectate în dependenţă de
regimurile şi condiţiile de exploatare, sînt destinate utilizării de către instituțiile bugetare în
calitate de date iniţiale pentru calculul amortizării activelor nemateriale.
Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similar,
achiziționate sau dobîndite pe alte căi se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de
către instituțiile bugetare care le dețin.
Înregistrările de reprezentanții teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrări muzicale,
evenimente sportive, lucrări literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice
sau alte suporturi nu se amortizează.
În cazul nerecuperării integrale, pe calea amortizării, a valorii contabile a activelor
nemateriale scoase din funcțiune, valoarea rămasă neamortizată se include în cheltuielile
instituției bugetare, integral, la momentul scoaterii din funcțiune.

2.3 PARTICULARITĂȚILE CONTABILITĂȚII ANALITICE ȘI SINTETICE A


REZERVELOR MATERIALE ALE STATULUI ȘI A STOCURILOR DE
MATERIALE CIRCULANTE.

Rezerve materiale de stat


La subclasa „Rezerve materiale de stat” se reflectă procurarea şi realizarea rezervelor materiale
de stat, rezervelor de mobilizare şi a altor rezerve strategice. Materialele poartă caracter de
importanţă deosebită pentru ţară pentru scopuri strategice ale Statului şi pentru situaţii
excepţionale. La aceste conturi se ţine evidenţa tuturor bunurilor materiale care fac parte dintr-un
fond special de bunuri materiale, constituit în scopul de a interveni operativ pentru asigurarea
15
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
funcţionării stabile a economiei naţionale, pentru protecţia populaţiei în situaţii excepţionale
determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale, fenomene sociale
sau economice, conjuncturi externe, în caz de asediu şi de război, conjuncturi externe, în caz de
război, precum şi în scopul acordării de ajutoare umanitare.
Subclasa 32 „Rezerve materiale ale statului” cuprinde următoarele grupe de conturi:
321 „Rezervele materiale de stat”
322 „Rezerve de mobilizare”
323 „Alte rezerve materiale”
Subclasa dată include majorarea şi micşorarea stocului rezervelor materiale de stat.
La majorarea stocurilor rezervelor materiale de stat (strategice) se reflectă procurarea acestora,
iar la micşorarea stocului – realizarea (vînzarea) lor.
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE

Evaluarea stocurilor: Pentru evaluarea iniţială a stocurilor de materiale circulante PC și NM


stabilesc următoarele reguli generale:
a) pentru stocuri de produse valoarea de intrate constă din costul efectiv al
consumurilor de materiale, pentru retribuirea muncii, contribuţiile pentru asigurările sociale,
primele de asigurări medicale, etc.;
b) pentru stocuri de materiale, valori, alte active curente valoarea de intrare este costul
de procurare al acestora;
c) în cazul primirii stocurilor de materiale cu titlu gratuit, valoarea de intrare este ce indicată
în documentele de însoțire/proveniență, iar în lipsa acestora este determinată de către o
comisie (expertiză independentă) în conformitate cu valoarea de piaţă a acestora şi
suplimentată în caz de necesitate cu cheltuielile aferente pregătirii pentru utilizare
conform destinaţiei;
Evaluarea la consum și alte ieșiri
d) Trecerea la pierderi a materialelor şi produselor alimentare se face conform preţurilor de
achiziţie sau medii, dacă acestea au fost procurate la preţuri diferite.
e) Ambalajul returnabil sau pentru schimb (butoaie, bidoane, lăzi, sticle etc.), atît cel
eliberat (deşert), cît şi cel cu valori materiale, se ţine la evidenţă după grupurile sau
tipurile respective conform preţurilor indicate în notele de plată ale furnizorilor.
f) La restituirea sau realizarea ambalajului, diferenţa dintre preţul de achiziţie şi preţul cu
care a fost comercializat ambalajul se raportează la alte cheltuieli sau ca finanţare
bugetară.
g)

Subclasa 33 "Stocuri de materiale circulante” cuprinde următoarele grupe de conturi:


331„Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi”
332 „Piese de schimb”
333 „Produse alimentare”
334 „Medicamente şi materiale sanitare”
335 „Materiale pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi alte scopuri”
336 „Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou”
337 „Materiale de construcţie”
338 „Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte”
339 „Alte materiale”
Grupele de conturi din subclasa 33 "Stocuri de materiale circulante” sunt conturi de activ.
În debitul acestor conturi se reflectă valoarea de intrare a materialelor procurate, intrate cu titlu
gratuit, iar în credit – valoarea materialelor ieşite din gestiune în rezultatul consumului, vînzării

16
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
sau transmiterii cu titlu gratuit. Soldul acestor conturi este debitor şi reprezintă valoarea
materialelor existente la finele perioadei de gestiune.
Contabilitatea analitică a materialelor se ţine în expresie cantitativă şi valorică.
Sarcinile de bază ale evidenţei stocurilor de materiale sînt: asigurarea integrităţii şi
controlului asupra circulaţiei şi folosirii corecte a tuturor valorilor materiale; respectarea
normelor stabilite de stocuri şi cheltuieli; depistarea oportună a materialelor nefolosite, care
urmează a fi realizate în modul stabilit; primirea unor informaţii exacte despre soldurile care se
află în depozitele instituţiilor.
În scopul garantării integrităţii şi organizării corecte a evidenţei valorilor materiale este
necesar să se asigure organizarea, în modul cuvenit, a evidenţei operaţiilor de depozit. Valorile
materiale trebuie păstrate în încăperi special amenajate (depozite). Modul de păstrare a valorilor
materiale în încăperile depozitelor trebuie să asigure operativitatea operaţiilor de recepţionare,
eliberare şi inventariere. Responsabilitatea pentru primirea, păstrarea şi eliberarea valorilor
materiale se pune în sarcina responsabililor de valori materiale, desemnaţi prin ordinul
conducătorului instituţiei. Substituirea acestor persoane trebuie să fie însoţită de inventarierea
depozitelor şi întocmirea actelor de predare-primire, aprobate de conducătorul instituţiei.
Locurile de păstrare a valorilor materiale trebuie să fie dotate cu utilaje de cîntărit,
instrumente de măsurat, vase de măsurat şi alte dispozitive de control.
Evidenţa valorilor materiale în contabilitate se ţine în expresie cantitativă şi sumară după
denumirile materialelor şi persoanele responsabile. Materialele şi produsele alimentare se ţin la
evidenţă conform valorii lor de achiziţie.
Evidenţa valorilor materiale la depozit este dusă de către responsabilii de valorile materiale în
registrul de evidenţă a operaţiilor de depozit f.nr.12 numai după denumiri, categorii şi calitate.
Contabilitatea exercită sistematic controlul asupra intrării şi consumării valorilor
materiale, care se află în depozit, confruntînd, totodată, înregistrările proprii privind evidenţa
valorilor materiale cu înregistrările făcute la depozit (magazie).
Materialele şi produsele alimentare se înscriu în registrele de evidenţă a intrării în
baza documentelor primare (facturi, acte, certificate etc.) cu data de primire a valorilor. În
documentele primare trebuie să fie indicate următoarele date: furnizorul materialelor şi
produselor alimentare, denumirea, calitatea, cantitatea (greutatea), preţul, suma, data de intrare în
depozit şi recipisa responsabilului pentru valorile materiale primite.
În cazurile în care există nepotriviri cu datele din documentele furnizorului, se
întocmeşte un act de primire f.nr.33. Actul se întocmeşte de către comisia de primire în două
exemplare, cu participarea obligatorie a şefului de depozit şi reprezentantului furnizorului sau a
unei organizaţii neinteresate. Un exemplar al actului serveşte pentru evidenţa valorilor materiale
primite, celălalt – pentru expedierea scrisorii de reclamaţie furnizorului.
Cheltuielile pentru transportarea produselor alimentare, medicamentelor şi a
materialelor pentru pansament sînt reflectate în subcontul de nivelul II 222400 “Servicii de
transport”.
La achiziţionarea materialelor şi produselor alimentare se plăteşte TVA, suma taxei
se adaugă la preţul de cost al materialelor şi produselor alimentare achiziţionate sau se
înregistrează direct pe conturile de cheltuieli. În evidenţa sintetică şi analitică materialele şi
produsele alimentare se înregistrează conform preţului de achiziţie.
Eliberarea materialelor de la depozit se efectuează în baza documentelor aprobate
de către primar sau conducătorul instituţiei. Pentru eliberarea materialelor se folosesc
următoarele documente:
a) factura (cerere) f.nr.31 se utilizează la eliberarea materialelor de la depozit şi la
transferarea lor în interiorul instituţiei. Factura (cererea) se eliberează, de regulă, într-un singur
exemplar, dacă nu a fost stabilită o altă ordine de către autorităţile publice centrale ale Republicii
Moldova, de comun acord cu Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova;
17
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
b) meniul-cerere f.nr.32 se foloseşte pentru eliberarea de la depozit a produselor
alimentare. Meniul-cerere se întocmeşte zilnic în baza normelor de repartiţie a alimentelor şi
ţinîndu-se cont de numărul persoanelor incluse în porţie.
Meniul-cerere cu semnăturile persoanelor privind eliberarea şi primirea produselor
alimentare se transmite la contabilitate în termenele stabilite în grafic, dar nu mai rar de trei ori
pe lună.
Eliberarea produselor alimentare în instituţiile profilactico-medicale se efectuează în baza
documentelor stabilite prin instrucţiunea Ministerului Sănătăţii, de comun acord cu Ministerul
Finanţelor al Republicii Moldova;
c) borderoul pentru eliberarea nutreţului şi furajului f.nr.17. Nutreţul şi furajul se
eliberează de la depozit în limitele normelor stabilite;
d) borderoul de eliberare a materialelor pentru necesităţile instituţiei f.nr.15 se foloseşte
pentru eliberarea materialelor de uz gospodăresc, materialelor pentru scopuri didactice etc., pe
parcursul lunii. Înregistrările în borderou nu se fac în ordine cronologică, ci pentru fiecare tip de
materiale trebuie să se rezerveze un anumit număr de rînduri, pentru ca la sfîrşitul lunii să se
poată face totalul general pentru fiecare tip de material;
e) fișa de ridicare a materialelor f.nr.18 se foloseşte atît la eliberarea zilnică a materialelor
şi combustibilului, cît şi după anumite intervale de timp pe parcursul lunii.
Fişa pentru ridicarea materialelor se eliberează fiecărui destinatar pentru cîteva denumiri
de materiale, în scopul consumării lor conform destinaţiei. Această fişă se eliberează în două
exemplare, unul dintre care, cu semnătura destinatarului, se păstrează la depozit, iar celălalt – la
destinatar. Dacă livrarea se efectuează zilnic, fişa de ridicare a materialelor se eliberează pe un
termen de 15 zile, iar cînd are loc periodic – pentru o lună.
Materialele şi combustibilul se eliberează în limitele stabilite la prezentarea de către
destinatar a exemplarului sau a fişei de ridicare a materialelor. Eliberarea materialelor peste
limitele stabilite se efectuează în baza facturii (cererii) f.nr.31.
În cazurile în care eliberarea combustibilului în baza facturii (cererii) sau a fişei de ridicare
a materialelor este imposibilă, anularea consumului de combustibil se face în baza procesului-
verbal de măsurare a soldului. În cazul deficitului fixat în procesul-verbal de măsurare în
comparaţie cu normele de consum prevăzute, conducătorul instituţiei ia măsuri în vederea
stabilirii cauzelor excedentului de consum şi, în caz de necesitate – pentru sancţionare;
f) foaia de parcurs se foloseşte la scăderea din cont pentru cheltuieli de combustibil.
Costul benzinei se scoate din cont, avîndu-se în vedere consumul real, care însă nu trebuie să
depăşească normele stabilite pentru anumite tipuri de automobile;
g) scrisoarea de trăsură interdepartamentală (sau factura) se foloseşte în instituţii şi
organizaţii la transportarea mărfurilor pentru necesităţile propriei instituţii cu automobile proprii.

18
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
Tabelul 3.2.2
Corespondenţa conturilor pentru operațiuni cu Stocuri de materiale circulante
Corespondenţa conturilor
Conţinutul operaţiunii
Debit Credit
1. Înregistrarea valorii de achiziție a:
Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi, 331110
Piese de schimb, 332110
Produse alimentare 333110
Medicamente şi materiale sanitare 334110
519220
Materiale pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi alte scopuri 335110
Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou 336110
Materiale de construcţie 337110
Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte 338110
Alte materiale 339110
2. Primirea finanțării de la buget pentru procurarea
431100
materialelor 149800
3. Primirea finanțării din Granturi de la organizații
431100
internaționale pentru procurarea materialelor 132111
Gr.curente pr.
de la Org. int.
pentru
susţinerea BS
4. Achitarea datoriei furnizorului din afara sistemuli 431100
519220
bugetar
Alte tranzacții cu referire la materiale
33 Stocuri de materiale circulante
331 Combustibil, carburanţi şi lubrifianţi
1 Procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor 331110 519220
Primirea finanțărilor din buget și achitatrea 431100 149800
519220 431100
332 Piese de schimb
2 Procurarea pieselor de schimb 332110 519220
3 Primirea cu titlu gratuit a pieselor de schimb 332130 149200 V. De
la active
intrate cu titlu
gratuit
4 Înregistrarea pieselor de schimb din dezasamblarea 332190 315230
mijlocului fix în sumă in limita valorii rămase a MF Casarea
mijloacelor de
transport
5 Înregistrarea pieselor de schimb din dezasamblarea 332190 149900 Alte
mijlocului fix în sumă in limita valorii rămase a MF venituri ale IP
6 Realizarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor: 419220 149100
1.1În baza facturii înregistrăm veniturile și creanța la preț Creanțe ale Venituri din
de vânzare: clienților din realizarea
afara activelor de
sistemului către instituții
19
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
1.2Incasarea Mijloacelor bănești din vânzarea. bugetar
431100 419220

2. Scoaterea de la evidena a materialelor vandute – la 289100 331210


valoarea din bilant
333 Produse alimentare
7 Procurarea produselor alimentare 333110 519220
334 Medicamente şi materiale sanitare
8 Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare 334110 519220
9 Primirea cu titlu gratuit medicamentelor şi materialelor 334130 149200
sanitare
335 Materiale pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi alte scopuri
10 Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, ştiinţifice 335110 519220
şi alte scopuri
11 Primirea cu titlu gratuit a materialelor pentru scopuri 335130 149200
didactice, ştiinţifice şi alte scopuri
Consumul lor 221150 335230
336 Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou
12 Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor 336110 519220
de birou
Consumul materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de 221160 336230
birou

Transmitera interna de la un gestionar la altul 336100 336100


Ivanov Petrov
337 Materiale de construcţie
13 Procurarea materialelor de construcţie 337110 519220
Consumul/ Casarea 221170 337230
338 Accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte
14 Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, 338110 519220
încălţămintei 221180 338230
Consumul/ Casarea
339 Alte materiale
15 Procurarea altor materiale 339110 519220
Consumul/ Casarea 221190 339230
Achiziția materialelor în baza actului de achiziție

1 Acordarea avansului titularului de avans (ordin de plata- 419510 434100


casierie) 300 lei. NC 1
2 Inregistrarea materialelor (produse alimentare) act de achiziție 333110 519220
220 lei.NC 6
3 Reținera impozitului pe venit 12% act achizitie 519220 519110
26,40 lei NC 6
5 Stingerea creanței vanzatoruli prin Decontul deavans 519220 419510
193,60 lei NC 8
5 Restituirea avansului neutilizat disp. de incasare casierie 434100 419510
106,40lei NC 1

20
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
6 Transferul impozitului în buget 519110 431100
26,40 NC 2
NC – Nota de contabilitate

2.4 PARTICULARITĂȚILE CONTABILITĂȚII ANALITICE ȘI SINTETICE A


PRODUSELOR, MĂRFURILOR ȘI VALORILOR.
Subclasa 34 „Producţia în curs de execuţie, produse şi producţie finită, animale
tinere la îngrăşat” este destinată generalizării informaţiei privind cheltuielile legate de fabricarea
producţiei în curs de execuţie în gospodăriile agricole auxiliare şi atelierele de producţie. Tot la
această subclasă se reflectă valoarea animalelor procurate pentru creștere.
Conturile din subclasa 34 „Producţia în curs de execuţie, produse şi producţie finită,
animale tinere la îngrăşat” sînt conturi de activ. În debitul acestor conturi se reflectă
consumurile aferente producţiei, precum şi valoarea animalelor procurate pentru creştere, a
prăsilei propriei gospodării, iar în credit – valoarea produselor finite şi a animalelor trecute în
turma de bază şi a celor ieşite din gospodărie. Soldul acestor conturi este debitor şi reprezintă
valoarea producţiei în curs de execuţie existentă la finele perioadei de gestiune.
Subclasa 34 „Producţia în curs de execuţie, produse şi producţie finită, animale tinere la
îngrăşat” cuprinde următoarele grupe de conturi:
341 „Producţie în curs de execuţie”
342 „Animale tinere şi la îngrăşat”
343 „Produse finite ale unităților de producție”
344 „Producţie finită a gospodăriilor agricole auxiliare”
345 „Produse semifabricate”
La grupa de conturi 341 „Produse în curs de execuţie” se ţine evidenţa materialelor
(mărfurilor) procurate pentru prelucrarea parțială, confecționare sau fabricare de producător –
instituție bugetară, care de regulă nu se transmit altor părți terți.
Evidenţa analitică a produselor în curs de execuţie se ţine pe tipuri de produse.
La grupa de conturi 342 „Animale tinere şi la îngrăşat” se ţine evidenţa animalelor tinere
de toate speciile şi a animalelor la îngrăşat, păsărilor, iepurilor de casă, animalelor cu blană
preţioasă, familiilor de albine, indiferent de valoarea lor. Această grupă de conturi se folosește
numai în gospodăriile agricole auxiliare.
Evidenţa analitică a animalelor tinere se ţine pe specii, vîrste.
La grupa de conturi 343 „Produse finite ale unităților de producție” se ţine evidenţa
articolelor fabricate în atelierele de producţie (didactice), precum şi a producţiei tipărite.
Articolele şi producţia tipărită se ţine la evidenţă conform preţului de cost real, determinat din
datele privind cheltuielile reale pentru fabricarea lor.
La grupa de conturi 344 „Producţie finită a gospodăriilor agricole auxiliare” se ţine
evidenţa produselor gospodăriilor agricole şi didactico-experimentale auxiliare.
Produsele gospodăriilor agricole şi didactico-experimentale auxiliare se ţin la evidenţă pe
parcursul anului conform preţului planificat.
Evidenţa analitică a producţiei gospodăriilor agricole şi didactico-experimentale auxiliare
se ţine în registrul f.nr.9 pe denumire, cantitate, valoarea şi locurile de depozitare.
Producera din gospodariile auxiliare sau atelierele, laboratoarele/loturile experimentale
1. Acumularea consumurilor de producţie pe parcursul perioadei
 combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor
 pieselor de schimb 341100 331230
 produselor alimentare 332230
 medicamentelor şi materialelor sanitare 333230
 materialelor pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi în alte 334230
21
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
scopuri 335230
 materialelor de uz gospodăresc şi rechizite de birou
 materialelor de construcţie 336230
 accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălţămintei 337230
 altor materiale 338230
339230
2. Predarea la depozit a produselor finite ale atelierelor de producţie 343100 341200
(ateliere didactice) obţinute – la cost normativ
3. Predarea la depozit a produselor finite a gospodăriilor agricole 344100 341200
auxiliare
4. Înregistrarea consumului de producţie finită a gospodăriilor agricole 289900 344210
auxiliare pentru necesităţi proprii
5. Trecerea animalelor aflate la creştere şi îngrăşat în turma de bază 318000 342200

6. Trecerea la cheltuieli a animalelor la creştere şi îngrăşat pierite 289900 342200

7. Trecerea la cheltuieli a animalelor la creştere şi îngrăşat consumate 289900 342200


pentru necesităţi proprii

Mărfuri

Subclasa 35 „Mărfuri” este destinată generalizării informaţiei privind existenţa şi mişcarea


mărfurilor destinare realizării ulterioare.
Conturile din subclasa 35 "Mărfuri” sînt conturi de activ. În debitul acestor conturi se
reflectă valoarea mărfurilor procurate, iar în credit – ieşirea lor din gestiune prin realizare şi
transmitere la terţi. Soldul acestor conturi este debitor şi reprezintă valoarea mărfurilor existente
la finele perioadei de gestiune.
Subclasa 35 „Mărfuri” cuprinde grupa de conturi 351 Mărfuri cuprinde următoarele
conturi:
3511 „Majorarea valorii mărfurilor”
3512 „Micşorarea valorii mărfurilor”
La subcontul de nivelul II 351110 „Procurarea mărfurilor” se ţine evidenţa mărfurilor
procurate de la furnizori.
La subcontul de nivelul II 351210 „Realizarea mărfurilor” se reflectă casarea valorii de
bilanţ a mărfurilor ieşite în cazul vînzării.

Valori
Valori – active, care nu se utilizează în scopuri de producţie sau consum, dar se stochează în
calitate de mijloace de păstrare a costului în timp. La subclasa dată se reflectă metale şi pietre
preţioase, articole juvaere, activele moştenirii culturale (picturi, sculpturi, şi alte obiecte
recunoscute ca opere de artă sau anticvariat), precum şi alte valori.
Subclasa dată include majorarea valorii (procurarea şi reparaţia capitală) şi micşorarea valorii
(realizarea).
Conturile din subclasa 36 „Valori” sunt destinate generalizării informaţiei privind
existenţa şi mişcarea valorilor – active, care nu se utilizează în scopuri de producţie sau consum,
dar se stochează în calitate de mijloace de păstrare a costului în timp.
Conturile respective sunt conturi de activ. În debitul acestor conturi se reflectă costul
valorilor intrate în posesia instituţiei, iar în credit – costul valorilor ieşite din posesie. Soldul
acestei subclase este debitor şi reprezintă suma valorilor existente la finele perioadei de gestiune.
Contabilitatea analitică se ţine pe tipuri de valori în expresie cantitativă şi valorică.
22
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
Evaluarea iniţială a valorilor se efectuează de o comisie specializată în domeniu.
Subclasa 36 „Valori” cuprinde următoarele grupe de conturi:
361 „Metale şi pietre preţioase”
362 „Articole de juvaerie”
363 „Activele moştenirii culturale”
364 lte valori”

Grupa de conturi 361 „Metale şi pietre preţioase”. La grupa dată se ţine evidenţa
metalelor preţioase (aur, argint, platină etc.) şi pietrelor preţioase (diamante, safire, rubine etc.)
în forme prelucrate sau neprelucrate, inclusiv metalele preţioase în aliaje, deşeuri care conţin
metale preţioase.
Grupa de conturi 361 „Metale şi pietre preţioase” cuprinde următoarele conturi:
3611 „Majorarea valorii metalelor şi pietrelor preţioase”
3612 „Micşorarea valorii metalelor şi pietrelor preţioase”
Contul 3611 „Majorarea valorii metalelor şi pietrelor preţioase” cuprinde următoarele
subconturi de nivelul I:
36111 „Procurarea metalelor şi pietrelor preţioase”
36112 „Reparaţiii capitale a metalelor şi pietrelor preţioase”
36113 „Intrări gratuite de metale şi pietre preţioase”
36114 „Reevaluarea metalelor şi pietrelor preţioase – majorarea valorii”
Subcontul de nivelul I 36111 „Procurarea metalelor şi pietrelor preţioase” cuprinde
următorul subcont de nivelul II:
361110 „Procurarea metalelor şi pietrelor preţioase” unde se ţine evidenţa metalelor şi
pietrelor preţioase procurate de la furnizori.
Subcontul de nivelul I 36112 „Reparaţiii capitale a metalelor şi pietrelor preţioase”
cuprinde următorul subcont de nivelul II: 361120 „Reparaţiii capitale a metalelor şi pietrelor
preţioase” unde se reflectă cheltuielile care conduc la majorarea viitorului avantaj economic şi
majorează perioada de utilizare a acestora.
Subcontul de nivelul I 36113 „Intrări gratuite de metale şi pietre preţioase” cuprinde
următorul subcont de nivelul II: 361130 „Intrări gratuite de metale şi pietre preţioase” - se ţine
evidenţa metalelor şi pietrelor preţioase intrate cu titlu gratuit.
Subcontul de nivelul I 36114 „Reevaluarea metalelor şi pietrelor preţioase – majorarea
valorii” cuprinde următorul subcont de nivelul II:
361140 „Reevaluarea metalelor şi pietrelor preţioase – majorarea valorii” - se ţine evidenţa
valorii majorate a metalelor şi pietrelor preţioase stabilite în rezultatul reevaluării.
Contul 3612 „Micşorarea valorii metalelor şi pietrelor preţioase” cuprinde următoarele
subconturi de nivelul I:
36121 „Realizarea metalelor şi pietrelor preţioase”
36124 „Reevaluarea metalelor şi pietrelor preţioase – reducerea valorii”
Subcontul de nivelul I 36121 „Realizarea metalelor şi pietrelor preţioase” cuprinde
următorul subcont de nivelul II: 361210 „Realizarea metalelor şi pietrelor preţioase” - se reflectă
casarea valorii de bilanţ a metalelor şi pietrelor preţioase ieşite în cazul vînzării.
Subcontul de nivelul I 36124 „Reevaluarea metalelor şi pietrelor preţioase – reducerea
valorii” cuprinde următorul subcont de nivelul II: 361240 „Reevaluarea metalelor şi pietrelor
preţioase – reducerea valorii” - se reflectă valoarea reevaluată a metalelor şi pietrelor preţioase
(micşorarea valorii).
La grupa de conturi 362 „Articole de juvaerie” se ţine evidenţa articolelor din metale şi
pietre preţioase cu o valoare considerabilă.
Grupa de conturi 362 „Articole de juvaerie” cuprinde următoarele conturi:
23
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
3621 „Majorarea valorii articolelor de juvaerie”
3622 „Micşorarea valorii articolelor de juvaerie”, care au acelesi semnificatie (361)
La grupa de conturi 363 „Activele moştenirii culturale” se ţine evidenţa clădirilor istorice,
monumentelor, sculpturilor, altor obiecte de artă şi de anticariat, care prezintă o valoare
considerabilă, aflate în gestiunea instituţiilor bugetare, muzeelor.
Grupa de conturi 363 „Activele moştenirii culturale” cuprinde următoarele conturi:
3631 „Majorarea valorii activelor moştenirii culturale”
3632 cşorarea valorii activelor moştenirii culturale”
La grupa de conturi 364 „Alte valori” se ţine evidenţa altor valori neincluse în grupurile de
conturi precedente.
Grupa de conturi 364 „Alte valori” cuprinde următoarele conturi:
3641 „Majorarea valorii altor valori”
3642 „Micşorarea valorii altor valori”

2.5 PARTICULARITĂȚILE CONTABILITĂȚII ACTIVELOR NEPRODUCTIVE


TERENURILOR.
Conturile din subclasa 37 „Active neproductive” sunt destinate generalizării informaţiei
privind existenţa şi mişcarea resurselor naturale şi terenurilor aflate în gestiunea instituţiei
bugetare.
Subclasa 37 „Active neproductive” cuprinde următoarele grupe de conturi:
371 „Terenuri”
372 „Resurse naturale”.
Grupa de conturi 371 „Terenuri”
Grupa de conturi 371 „Terenuri” este destinată generalizării informaţiei privind existenţa şi
mişcarea terenurilor aflate în gestiunea instituţiei bugetare.
Conturile din grupa de conturi 371 „Terenuri” sunt conturi de activ. În debitul acestor
conturi se reflectă valoarea de intrare a terenurilor procurate sau intrate cu titlu gratuit, precum şi
valoarea lor reevaluată, iar în credit – valoarea terenurilor ieşite. Soldul acestor conturi este
debitor şi reprezintă valoarea terenurilor existente la finele perioadei de gestiune.
Grupa de conturi 372 „Resurse naturale” este destinată generalizării informaţiei privind
existenţa şi mişcarea resurselor naturale aflate în gestiunea instituţiei bugetare.
Conturile din grupa de conturi 372 „Resurse naturale” sunt conturi de activ. În debitul
acestor conturi se reflectă valoarea de intrare a resurselor naturale procurate sau intrate cu titlu
gratuit, precum şi valoarea lor reevaluată, iar în credit – valoarea resurselor naturale ieşite.
Soldul acestor conturi este debitor şi reprezintă valoarea resurselor naturale existente la finele
perioadei de gestiune.
Grupa de conturi 372 „Resurse naturale” cuprinde următoarele conturi:
3721 „Majorarea valorii resurselor naturale”
3722 „Micşorarea valorii resurselor naturale”
Contul 3721 „Majorarea valorii resurselor naturale” cuprinde următoarele subconturi de
nivelul I:
37211 „Procurarea resurselor naturale”
37213 „Intrări gratuite de resurse naturale”
Contul 3722 „Micşorarea valorii resurselor naturale” cuprinde următoarele subconturi de
nivelul I:
37221 „Realizarea resurselor naturale”
37223 „Transmiteri gratuite de resurse naturale”
Intrebări pentru autoevaluare
- Definiți și clasificați elementele contabile aferente activelor nefinanciare.
24
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.
- Care este modul de recunoaștere, de evaluare inițială și ulterioară a mijloacelor fixe, activelor
nemateriale, rezervelor materiale ale statului și a stocurilor de materiale circulante;
produselor; mărfurilor și valorilor, activelor neproductive.
- Caracterizați documentele primare, registrele de evidență sintetică și analitică a activelor
nefinanciare.
- Enumerați grupele de conturi și explicați modul de contabilizare a mijloacelor fixe, activelor
nemateriale, rezervelor materiale ale statului și a stocurilor de materiale circulante.
produselor; mărfurilor și valorilor, activelor neproductive.
- Descrieți modul de contabilizare a consumurilor (cheltuielilor) de reparație curentă, reparație
capitală și a uzurii mijloacelor fixe.
- Descrieți modul de calcul și contabilizare a uzurii mijloacelor fixe în instituțiile publice.

25
Elaborat: TABAN Elena,
dr., conf. univ.

S-ar putea să vă placă și