Sunteți pe pagina 1din 36

INSTALAȚII

ELECTRICE

DENUMIRE PROIECT CONSTRUIRE CASE INDIVIDUALE ÎN PARTEA


DE INTRAVILAN A TERENULUI

AMPLASAMENT Jud. SIBIU, com. CRISTIAN, str. XIII, nr. F.N.,


C.F. CRISTIAN, nr. 103262

NR.PROIECT 48/2017
FAZA P.T.

BENEFICIAR DEVELOPMENT & INTEGRATION


ASSOCIATION S.R.L.

PROEICTANT S.C. MEP DESIGN S.R.L.

Iulie 2017
FOAIE DE SEMNĂTURI

Proiectant: S.C. MEP Design S.R.L.

Sef proiect: Arh. Șerban Tomița

Colectiv de elaborare: Ing. Alexandru M. Bulmez

Instalaţii Electrice: ing. Alin Ionuț Brezeanu


Autorizatie ANRE
Gradul IIA Nr. 41973/2016
BORDEROU
Nr. proiect:48/2017

A. PIESE SCRISE:

1. Foaie de capăt.
2. Foaie de semnături.
3. Borderou.
4. Memoriu tehnic
A. Instalaţii electrice de iluminat, de prize și putere și de protecție;
5. Program de control al calităţii.
6. Cerințe de calitate a lucrărilor de instalații electrice.
7. Breviar de calcul
A. Calculul necesității prevederii instalației de paratrăsnet;
8. Caiet de sarcini.
9. Listă de cantităţi de lucrări.
B. PIESE DESENATE:
1. Instalații electrice- Iluminat-Plan parter IE-01
2. Instalații electrice- Iluminat-Plan etaj IE-02
3. Instalații electrice- Iluminat-Plan etaj 2 IE-03
4. Instalații electrice- Prize-Plan parter IE-04
5. Instalații electrice- Prize-Plan etaj IE-05
6. Instalații electrice- Prize-Plan etaj 2 IE-06
7. Instalații electrice- Curenţi slabi-Plan parter IE-07
8. Instalații electrice- Curenţi slabi -Plan etaj IE-08
9. Instalații electrice- Curenţi slabi -Plan etaj 2 IE-09
10. Instalații electrice- Priză de pământ IE-10
11. Instalații electrice- Plan învelitoare IE-11
12. Instalații electrice- Schemă monofilară TE-G-P IE-12
13. Instalații electrice- Schemă monofilară TE-G IE-13
14. Instalații electrice- Schemă monofilară TE-P IE-14
15. Instalații electrice- Schemă monofilară TE-E IE-15

Întocmit
ing. Alin Ionuț Brezeanu
MEMORIU TEHNIC

A. INSTALAȚII ELECTRICE DE ILUMNAT, PRIZE, PUTERE ȘI


PROTECȚIE

1. Date generale

În cadrul proiectului „CONSTRUIRE CASE INDIVIDUALE ÎN PARTEA DE INTRAVILAN A


TERENULUI”, jud. SIBIU, com. CRISTIAN, str. XIII, nr. F.N., C.F. CRISTIAN, nr. 103262, se prevăd
următoarele instalații electrice:
 Instalațiile electrice de iluminat;
 Instalații electrice de prize și putere;
 Instalații de protecție a omului împotriva șocurilor electrice;

Pentru stabilirea soluțiilor s-a ținut cont de prevederile Normativului I7-2011 privind alegerea
materialelor și aparatajului, la fel și modul de fixare a acestora. Toate componentele instalaţiilor
electrice de protecție: conductoare, aparataj electric, vor fi de tip omologat conform normelor CE si ISO.

2. Alimentarea cu energie electrică, distribuţia şi tablouri electrice de distribuţie

Bilanțul energetic defalcat pe clădiri de locuit și cel pentru toată parcela este
urmatorul:

TE-G-P: Pi= 266,25kW, Pc=79,87 kW,ks=0,3

TE-G: Pi= 26,62kW, Pc=7,98 kW,ks=0,3

Prezentul proiect are drept obiect doar instalații electrice de joasă tensiune și nu tratează
branșamntul electric. De la tabloul electric general al parcelei (TE-G-P) amplasat în spațiul tehnic
exterior administrat de către beneficiar se alimentează fiecare tablou general al fiecărei clădiri în parte.
Pe exteriorul fiecărei clădiri s-a prevăzut o cutie metalică în care se va monta câte un BMPT (bloc de
măsură și protecție trifazat).
De asemenea, pe învelitoarea fiecărei clădiri s-a prevăzut un panou fotovoltaic cu dimensiunile
Lxlxh=1640x992x40mm, cu puterea instalată 260W, echipat cu kit de montare pe acoperiș,
microinverter, solar gateway, kit final de conectare la tabloul electric general și cabluri de conectare ale
acestora.
Tablourile electrice se echipează cu aparatură şi echipamente performante, cu grad mare de
siguranţă în exploatare, calitate şi fiabilitate, şi se va lăsa spaţiu pentru dezvoltare ulterioară.
Reţeaua interioară va fi în conexiune de tip TN-S şi se va conecta la priza generală de
pământ.
Componentele active şi părţile de siguranţă vor fi acoperite. Se va face obligatoriu o
inscripţionare unitară şi durabilă a zonelor de curent şi a aparatelor aferente.
Etichetarea circuitelor trebuie făcută astfel încât să se asigure identificarea facilă a receptoarelor
alimentate pe circuitele respective.
Se va face obligatoriu o inscripţionare unitară şi durabilă a zonelor de curent şi a aparatelor
aferente. Etichetarea circuitelor trebuie făcută astfel încât să se asigure identificarea facilă a
receptoarelor alimentate pe circuitele respective.
3. Instalaţii electrice pentru iluminat
Nivelurile de iluminare prevăzute a se realiza în diferitele încăperi sunt conform cu
reglementările în vigoare, a prescripţiilor tehnice în vigoare, precum şi solicitărilor beneficiarului.
Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri de tip CYY-F 1,5mm2, montate în tuburi de
protecție tip IPY îngropate sub tencuială , derivaţiile se vor realizata numai în doze de legătură.
Pentru iluminatul spaţiilor interioare se vor folosi corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente, cu
consum redus de energie şi randament ridicat, iar în grupurile sanitare se vor folosi corpuri de
iluminat cu grad de protecţie mărit minim IP 44.
Comanda iluminatului se face local de la întreruptoare simple, duble sau de capăt, 10A/250V
cu montaj îngropat şi grad de protecţie specific categoriei de mediu a spaţiului în care sunt montate.
Toate întreruptoarele se vor monta la minim 1,20 m de la pardoseala finită.În zona de pacare comanda
iluminatului se va face prin senzori de miscare 360º.
Protecţia circuitelor se va realiza cu întreruptoare automate bipolare, tripolare sau
tetrapolare cu protecţie magnetotermică și protecţie diferenţială 30mA, montate în tablourile de
distribuţie. Cablurile, tuburile de protecţie, corpurile de iluminat şi aparatajul vor fi de tip omologat,
conform normelor CE şi ISO.

4. Instalaţii electrice pentru prize şi putere


Circuitele de prize se vor executa cu cabluri de tip CYY-F 2,5mm2 pozate în tuburi de protecție
tip IPY, montate îngropat sub tencuială. Înălţimea de montare a prizelor va fi de minim 0,4 m de la
nivelul pardoselii finite.
Toate prizele vor avea contact de protecție legat la conductorul de protecție (măsură
principală) și la priza generală de pământ (măsură secundară) prin intermediul tablourilor electrice
de distribuție. Prizele vor avea grad de protecţie specific categoriei de mediu a spaţiului în care vor fi
montate.
În tablouri s-au prevăzut circuite de rezervă pentru apariţia de noi receptoare în viitor.
Cablurile, conductoarele, tuburile de protecţie şi aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor
CE şi ISO.

5. Instalații de protecție împotriva șocurilor electrice


Regula fundamentală a protecției împotriva șocurilor electrice constă în aceea că:
a) părțile active periculoase nu trebuie să fie accesibile în condiții normale de funcționare.
Aceasta se realizează prin protecția de bază (protecție la atingere directă);
b) părțile conductoare accesibile ce accidental ar ajunge sub tensiune să nu devină părți active
periculoase în caz de simplu defect. Aceasta se realizează prin “protecția la defect“ (“protec􀄠ie
la atingere indirect”).

Măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția de bază (protecția împotriva atingerilor


directe):
A. Măsurile tehnice de protecție sunt:
- izolația de bază a părților active ;
- bariere sau carcase ;
- obstacole (destinate protejării persoanelor calificate sau instruite – nu sunt destinate
persoanelor obișnuite) ;
- amplasarea în afara zonei de accesibilitate la atingere ;
- limitarea tensiunii de alimentare, care să nu depășească limitele TFJ
(conform recomandărilor din SR CEI / TS 61201) ;
- folosirea mijloacelor individuale de protecție electroizolante certificate;
- alte măsuri ce respectă regula fundamentală.
Ca măsură tehnică suplimentară se utilizează protecția cu dispozitive de curent diferențial
rezidual (DDR) de cel mult 30mA.
B. Măsurile organizatorice sunt:
- scoaterea de sub tensiune a instalației la care se lucrează ;
- executarea intervențiilor la instalațiile electrice numai de către persoane calificate ;
- executarea intervențiilor în baza uneia dintre formele de lucru, conform prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 1146/2006;
- elaborarea unor instrucțiuni de lucru;

Punctul neutru sau punctul median al sistemului de alimentare trebuie legat la pământ. Dacă
punctul neutru sau median nu este disponibil sau accesibil, un conductor de linie trebuie legat la
pământ.
Părțile conductoare accesibile ale instalației trebuie conectate printr-un conductor la bara
principală de legare la pământ a instalației (PEN, PE) care trebuie conectată la punctul de legare la
pământ a sistemului electric de alimentare.
Dacă există alte legări la pământ se recomandă, dacă este posibil, conectarea conductoarelor de
protecție la astfel de puncte. Legarea la pământ la puncte suplimentare, distribuite cât se poate de
uniform, poate fi necesară pentru a se asigura ca potențialele conductoarelor de protecție rămân, în
caz de defect, cât se poate de aproape de cel al pământului.
Se recomandă ca legarea la pământ a conductoarelor de protecție (PE și PEN) să se facă acolo
unde acestea intră în clădire sau dependințe, ținând seama de orice posibili curenți electrici derivați prin
conductorul neutru.

6. Instalații de protecție
Pentru protecția împotriva şocurilor electrice prin legare la pămant s-a prevazut o priză de
pământ naturală (în fundație) (PP) a cărei rezistență de dispersie (Rp) nu trebuie să depășească
valoarea de 4 ohm (Rp= max.4 ohm) întru-cât priza de pământ va fi pentru instalația electrică
interioară.
Priza din fundație se realizează odată cu fundația noii clădiri din platbandă de oțel zincat(OL Zn)
cu secțiunea minimă de 100mmp si 3 mm grosime,dispusă de preferintă pe conturul fundației,
înglobată direct în betonul fundației clădirii, astfel încât să fie învelită cu un strat de beton de cel puțin 3
cm. Legatura dintre priza de pamant (PP) si conductoarele de protectie se face cu conductoare de
legare la pamant cu sectiunea minima de 50 mmp,inglobate in constructie si sudate la conductoarele
din fundatie.
Armăturile elementelor din beton armat se leagă între ele la priza de pamant si la conductoare
de protectie cat mai apropiate de acestea.
Este obligatoriu sa se verifice pe faze de executie continuitatea electrica a prizei naturale.
Conductoarele de protectie si legaturile echipotentiale (interconexiunile) trebuie sa fie protejate
impotriva deteriorarilor mecanice si chimice si ale solicitarilor electrodinamice. Ele trebuie sa fie
protejate si la trecerile prin elementele de constructie.
Dacă rezistența de dispersie măsurată este mai mare decât rezistența de dispersie maximă
atunci priza de pămant naturală se va completa cu o priza artificială pe contur executată din electrozi
din țeava de oțel zincat (OlZn) cu diametrul de 2 ½" si lungime de 2,5 m, legați prin platbandă de oțel
zincat (OlZn) de 40×4 mm, care se va suda de priza de pământ naturală și se vor reface măsuratorile.
Legaturile dintre priza de pământ (PP) și instalația electrică interioară se vor face astfel:
 între priza de pământ (PP) și TE-G cu platbanda de oțel zincat(OlZn) de 40×4 mm
prin piesa de separație;
Instalaţiile de protecţie constau în legarea la conductorul de protecţie a instalaţiilor şi a
tablourilor electrice prin intermediul conductorului de protecție.
Se vor respecta distanţele minime ale prizei de pământ faţă de elementele metalice ale
instalaţiilor pozate în pământ, dacă acestea nu se află conectate la legătura echipotenţială principală
a construcţiei.
Conform normativului I7/2011, și a breviarului de calcul, nu este necesară instalarea unui
sistem de paratrăsnet.

7. Măsuri de protecţie a muncii


În proiectare au fost prevăzute următoarele măsuri de protecţie a muncii:
7.1. întregul echipament şi toate materialele prevăzute pentru instalaţiile electrice au fost alese
corespunzător condiţiilor de mediu;
7.2. au fost prevăzute verificări ale întregului echipament electric din tablourile electrice,
precum şi a rezistenţei de dispersie a prizei de pământ.
Măsurile de protecţie a muncii prezentate, nu sunt limitative, în execuţie şi exploatare putând fi
luate şi alte măsuri corespunzătoare.
Se vor respecta toate prevederile NRPM referitoare la instalaţiile electrice. Reparaţiile şi
reviziile instalaţiilor electrice, precum şi eventualele completări ale instalaţiilor electrice cu alte
instalaţii necesare, se va face de către PERSONAL CALIFICAT, instruit corespunzător, dotat cu scule
şi echipamente adecvate, NUMAI ÎN LIPSA TENSIUNII

8. Condiţii generale de recepţie


În cadrul recepţiei se va verifica aspectul estetic şi funcţional al lucrărilor prevăzute.
Procesul verbal de verificare întocmit cu ocazia recepţiei, conform SR EN 60947, trebuie să
cuprindă: data efectuării verificării; funcţia, calitatea şi numele persoanei care a efectuat verificarea;
defectele observate la elementele instalaţiilor supuse verificării; observaţii privind înlăturarea
defectelor constatate, precum şi declaraţia că toate legăturile electrice au fost executate.
Procesul verbal de verificare descris mai sus se întocmeşte la recepţie, respectiv la darea în
exploatare a instalaţiei şi ori de câte ori se fac modificări la instalaţie sau se constată defecţiuni.
Consideraţii finale
Se menţionează că orice fel de modificări aduse proiectului de instalaţii electrice se pot face
numai cu acordul proiectantului de specialitate.
Echipamentele instalaţiei electrice interioare vor avea grad de protecţie minim IP20, iar
cele ale instalației electrice exterioare, minim IP44. Instalațiile electrice se vor racorda prin intermediul
tablourilor de distribuție la priza generală de pământ.
Este interzis a se lucra la instalații electrice sub tensiune. În execuție şi exploatare se vor
respecta prevederile Normativului I7/2011, ale celorlalte norme şi normative în vigoare, astfel încât să
se elimine pericolele de incendiu, ale șocurilor electrice și alte accidente de muncă.
Întocmit,
Ing. Alin Ionuț Brezeanu
Avizat ISC SIBIU

PROGRAM DE URMĂRIRE A EXECUŢIEI PE FAZE DETERMINANTE


Instalaţii electrice

Pentru controlul calităţii lucrărilor la obiectul: Instalaţii electrice „CONSTRUIRE CASE


INDIVIDUALE ÎN PARTEA DE INTRAVILAN A TERENULUI “, în calitate de beneficiar, reprezentat prin
S.C. MEP Design S.R.L, în calitate de proiectant, reprezentat prin
,în calitate de executant, reprezentant prin
În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 care stabileşte procedura privind controlul la fazele
determinante şi cu normativele tehnice în vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru
controlul calităţii lucrărilor:
Nr. Lucrări ce se controlează, se verifică sau Documentul scris Cine întocmeşte Nr. şi data
Crt. se recepţionează calitativ şi pentru care trebuie întocmite care se încheie şi cine semnează actului încheiat
documente scrise (PVLA, PVR,PV) (I, B, E, P)
0 1 2 3 4
1 Predare / primire front de lucru PV B,E
Controlul trasării circuitelor înaintea
2 executării finisajelor PVR E,P,B
3 Amplasarea tablourilor electrice PVR E,P,B
Execuţie trasee pat cablu metalice PVR B, E, P
Montarea aparatelor şi corpurilor de
4 iluminat PVR E,P,B
Verificarea tablourilor electrice , PV E,P
5 rezistenţelor de izolaţie, a instalaţiilor de protecţie prin
legarea la pământ şi la conductorul de protecţie.
6 Verificarea rezistenţei prizei de pământ (faza determinanta) PV - FD B, E, P
Verificarea instalaţiilor electrice după punerea sub tensiune PVR E,P,B
7
8 Recepţia lucrărilor PVR B,E,P

BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT

NOTĂ:
1 . Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2.
2. Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minim 10 zile înaintea
datei la care urmează a se face verificarea.
3. La recepţia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea
construcţiei.
4. PVLA = Proces Verbal de Lucrări Ascunse;
5. I= IC
6. PVR = Proces Verbal de Recepţie;
7. B = Beneficiar
8. PV = Proces Verbal
9. E = Executant
10. FD = Fază determinantă
11. P = Proiectant
CERINȚE ȘI CRITERII DE CALITATE A LUCRĂRILOR DE
INSTALAȚII ELECTRICE
Prin proiectare au fost prevăzute exigențele privind calitatea lucrărilor (cf. Legii 10/1995):

a) Rezistență și stabilitate
Circuitele electrice interioare se realizează cu cabluri și conductaore pozate îngropat în
structura pereţilor, sau în şapă. Aparatajul electric, corpurile de iluminat şi toate materialele sunt
de tip omologat. Se verifică lipsa deteriorărilor materialelor şi aparatelor de orice fel. Prin realizarea
instalaţiei electrice nu se afectează structura de rezistenţă a clădirii.
b) Siguranţă în exploatare
Instalaţia electrică se va proiecta şi realiza astfel încât să asigure protecţia utilizatorului
împotriva şocurilor electrice prin contact direct sau indirect. Se aleg gradele de protecţie pentru
aparate şi corpuri de iluminat în conformitate cu prevederile Normativului I7-2011. Elementele
instalației electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot intra sub tensiune în mod
accidental, vor fi prevăzute cu măsuri de protecţie - instalaţii de legare la conductorul de protecție,
instalaţii de legare la pământ, etc. Instalaţiile electrice vor fi prevăzute cu protecţie la scurtcircuit şi
protecţie la suprasarcină prin întreruptoare automate şi protecţii diferenţiale.

c) Siguranţă la foc
Instalaţia electrică se va adapta la gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie şi la
categoria de incendiu a clădirii, astfel încât să fie eliminat riscul de izbucnire a unui incendiu datorită
instalaţiilor electrice. Circuitele electrice sunt prevăzute cu protecţie la scurtcircuit şi suprasarcină.
La trecerile circuitelor prin ziduri şi planşee se vor realiza etanşări, conform normativelor. Se respectă
prevederile Normativului PI 18/1999 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor. Materialele şi
echipamentele electrice utilizate ţin cont de categoria de pericol de incendiu a încăperilor.

d) Igiena şi sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului


Instalaţiile electrice proiectate nu afectează igiena şi sănătatea oamenilor. S-au prevăzut
prin proiect şi se vor folosi în execuţie, materiale rezistente la agenţii de mediu (umiditate, agenţi
corozivi, etc.). În proiectare şi execuţie se respectă prevederile Normativelor: I7/2011, 118/1996,
120/1994, PE107/95 şi a tuturor normativelor în vigoare.

e) Izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie


Prin soluţiile adoptate, instalaţiile electrice proiectate nu afectează izolaţia termică respectiv
hidrofugă a clădirii. Toate trecerile traseelor electrice prin elemente de izolaţie termică respectiv
hidrofugă se etanşează conform normativelor. Se vor utiliza corpuri de iluminat cu consum redus
de energie electrică şi randament ridicat - corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente - iar comanda
acestora se face pe zone cu suprafaţă redusă, pentru evitarea consumurilor inutile de energie.

f) Protecţia împotriva zgomotului


Toate componentele şi subansamblele instalaţiilor electrice sunt de tip omologat conform
normelor CE si ISO. Instalaţiile electrice proiectate nu necesită echipamente pentru ventilare,
producătoare de zgomot.

Întocmit,
ing. Alin Ionuț Brezeanu
Tablou Electric TE-G-P (General Parcelă)

Nr. Tensiune Randam


Nr. Putere Factorul de Curent Sectiunea
Recepto de entul Tip conductor Tub
Circu Tip circuit Amplasare receptoare instalata Faza putere al absorbit aleasa
are alimentare receptor sau cablu protectie
it [kW] receptorului [A] [mm2]
[buc] [V] ului
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15
GP1 Tablou Casă 1 1 Casa 1 26,625 400 L1,L2,L3 0,818 0,9 52,20032 10 CYABY 5x10mm2 -
2
GP1 Tablou Casă 2 1 Casa 2 26,625 400 L1,L2,L3 0,818 0,9 52,20032 10 CYABY 5x10mm -
2
GP1 Tablou Casă 3 1 Casa 3 26,625 400 L1,L2,L3 0,818 0,9 52,20032 10 CYABY 5x10mm -
GP1 Tablou Casă 4 1 Casa 4 26,625 400 L1,L2,L3 0,818 0,9 52,20032 10 CYABY 5x10mm2 -
2
GP1 Tablou Casă 5 1 Casa 5 26,625 400 L1,L2,L3 0,818 0,9 52,20032 10 CYABY 5x10mm -
2
GP1 Tablou Casă 6 1 Casa 6 26,625 400 L1,L2,L3 0,818 0,9 52,20032 10 CYABY 5x10mm -
GP1 Tablou Casă 7 1 Casa 7 26,625 400 L1,L2,L3 0,818 0,9 52,20032 10 CYABY 5x10mm2 -
2
GP1 Tablou Casă 8 1 Casa 8 26,625 400 L1,L2,L3 0,818 0,9 52,20032 10 CYABY 5x10mm -
GP1 Tablou Casă 9 1 Casa 9 26,625 400 L1,L2,L3 0,818 0,9 52,20032 10 CYABY 5x10mm2 -
2
GP1 Tablou Casă 10 1 Casa 10 26,625 400 L1,L2,L3 0,818 0,9 52,20032 10 CYABY 5x10mm -
G9 Rezervă 20%
Pinstalată 266,25 400 L1,L2,L3 0,818 0,9 522,0032
50 CYABY 4x50mm2 -
Pconsumată 79,875 400 L1,L2,L3 0,818 0,9 156,601

Tablou Electric TE-G

Nr. Tensiune Randam


Nr. Putere Factorul de Curent Sectiunea
Recepto de entul Tip conductor Tub
Circu Tip circuit Amplasare receptoare instalata Faza putere al absorbit aleasa
are alimentare receptor sau cablu protectie
it [kW] receptorului [A] [mm2]
[buc] [V] ului
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15
2
G1 Circuit iluminat 10 Etaj 2 0,475 230 L3 0,95 - 2,173913 1,5 CYY-F 3x1,5mm IPEY Φ16
G2 Circuit prize etaj 2 8 Dormitor+hol 2 230 L3 0,8 0,8 13,58696 2,5 CYY-F 3x2,5mm2 IPEY Φ20
G3 Circuit prize etaj 2 6 Tech room+ext 2 230 L1 0,8 0,8 13,58696 2,5 CYY-F 3x2,5mm2 IPEY Φ20
Circuit pompa de
G4 1 Pompa de caldura 2,8 400 L1,L2,L3 0,8 0,8 6,314769 4 CYY-F 5x4mm2 IPEY Φ25
caldura
2
G5 Circuit distribuitor 1 Distribuitor 0,3 230 L3 0,8 0,8 2,038043 2,5 CYY-F 3x2,5mm IPEY Φ20
G6 Rack curenţi slabi 1 Etaj 2 1 230 L2 0,8 0,8 6,793478 2,5 CYY-F 3x2,5mm2 IPEY Φ20
G7 Tablou Parter 1 Parter 13,27 400 L1,L2,L3 0,8 0,8 29,14 6 CYY-F 5x6mm2 IPEY Φ32
G8 Tablou Etaj 1 Etaj 4,78 400 L1,L2,L3 0,8 0,8 10,3 4 CYY-F 5x4mm2 IPEY Φ25
G9 Rezervă 20%
Pinstalată 26,625 400 L1,L2,L3 0,81875 0,8 58,67157
10 CYABY 5x10mm2 -
Pconsumată 7,9875 400 L1,L2,L3 0,81875 0,8 17,60147

Tablou Electric TE-E

Nr. Tensiune Randam


Nr. Putere Factorul de Curent Sectiunea
Recepto de entul Tip conductor Tub
Circu Tip circuit Amplasare receptoare instalata Faza putere al absorbit aleasa
are alimentare receptor sau cablu protectie
it [kW] receptorului [A] [mm2]
[buc] [V] ului
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15
2
E1 Circuit iluminat 11 Etaj 0,485 230 L1 0,95 - 2,21968 1,5 CYY-F 3x1,5mm IPEY Φ16
E2 Circuit prize etaj 8 Dormitor+baie+hol 2 230 L2 0,8 0,8 13,58696 2,5 CYY-F 3x2,5mm2 IPEY Φ20
E3 Circuit prize etaj 8 Dormitor+hol 2 230 L3 0,8 0,8 13,58696 2,5 CYY-F 3x2,5mm2 IPEY Φ20
E4 Circuit distribuitor 1 Distribuitor 0,3 230 L1 0,8 0,8 2,038043 2,5 CYY-F 3x2,5mm2 IPEY Φ20
E5 Rezervă 20%
Pinstalată 4,785 400 L1,L2,L3 0,8375 0,8 10,30829
4 CYY-F 5x4mm2 IPEY Φ25
Pconsumată 1,4355 400 L1,L2,L3 0,8375 0,8 3,092486

Tablou Electric TE-P

Nr. Tensiune Randam


Nr. Putere Factorul de Curent Sectiunea
Recepto de entul Tip conductor Tub
Circu Tip circuit Amplasare receptoare instalata Faza putere al absorbit aleasa
are alimentare receptor sau cablu protectie
it [kW] receptorului [A] [mm2]
[buc] [V] ului
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15
2
P1 Circuit iluminat 18 Parter 0,97 230 L3 0,95 - 4,439359 1,5 CYY-F 3x1,5mm IPEY Φ16
Circuit priză plită
P2 1 Plită electrică 3 230 L1 0,8 0,8 20,38043 4 CYY-F 3x4mm2 IPEY Φ20
electrică
Circuit priză cuptor
P3 1 Cuptor electric 3 230 L2 0,8 0,8 20,38043 4 CYY-F 3x4mm2 IPEY Φ20
electric
P4 Circuit prize parter 8 Bucătărie+exterior 2 230 L1 0,8 0,8 13,58696 2,5 CYY-F 3x2,5mm2 IPEY Φ20
P5 Circuit prize parter 6 Living 2 230 L2 0,8 0,8 13,58696 2,5 CYY-F 3x2,5mm2 IPEY Φ20
P6 Circuit prize parter 5 Hol+baie 2 230 L3 0,8 0,8 13,58696 2,5 CYY-F 3x2,5mm2 IPEY Φ20
P7 Circuit distribuitor 1 Distribuitor 0,3 230 L3 0,8 0,8 2,038043 2,5 CYY-F 3x2,5mm2 IPEY Φ20
P8 Rezervă 20%
Pinstalată 13,27 400 L1,L2,L3 0,82142857 0,8 29,14678
6 CYY-F 5x6mm2 IPEY Φ32
Pconsumată 3,981 400 L1,L2,L3 0,82142857 0,8 8,744033

Întocmit,
Ing . Alin Brezeanu
STABILIREA NECESITĂŢII PREVEDERII INSTALAŢIEI DE
PARATRĂSNET
Stabilirea necesității prevederii unei instalații de protecție împotriva trăsnetului pentru construcție și alegerea
nivelului de protecție împotriva trasnetului. Evaluarea riscului.
1. Date de calcul și caracteristici importante ale clădirii:
Destinația: Locuinţă
Natura construcției: Structură: Cărămidă
Pardoseală: Beton
Acoperiș: Sarpanta Lemn
Amplasamentul: Zona: Suburban h<10m Ce= 0,5
Indice keraunic Nk= 45 Ng= 4,66

Obiect înconjurat de obiecte mai


Factor amplasare: Cd= 0,25
înalte sau de copaci

Dimensiunile clădirii: Lungime (Lb): 12 m.


Lățime (Wb): 5 m.
Înălțime (Hb): 9,5 m.

În scopul evaluării necesității protecției se determină riscul R1 al pierderii de vieți omenești (componentele lui R1
-5
conform tabelului 6.6 din Normativul I7-2011, cap.6) și se compară cu valoarea acceptabilă RT =10

Vor fi selectate măsurile de protecție pentru reducerea acestui risc.


Se utilizează urmatoarele date și caracteristici:
1) clădirea și împrejmuirile sale prezentate în tabelul 1.
2) rețeaua electrică interioară și linia aferentă de alimentare cu energie electrică care pătrunde în clădire, prezentate in
tabelul 2.
3) sistemele electronice interioare și linia aferentă de telecomunicații care pătrunde în clădire, prezentate in tabelul 3

Tabelul 1
Date caracteristice ale clădirii:
Parametru Comentariu Simbol Valoarea Referința din I7/2011
Dimensiuni (m) - Lb/Wb/Hb 12,00 / 5,00 / 9,5
Factor de amplasare - Cd 0,25 Tabelul A6.1.2
SPT Fără PB 1 Tabelul A6.2.2
Ecran la frontiera clădirii KS1 Tabelul A6.2.3
Fără 1
Ecran în structură Fără KS2 1 Tabelul A6.2.3
Persoane prezente în În afara și în interiorul
nt 4
afara clădirii stucturii
Densitatea de trăsnete la
1/km2/an Ng 4,66 Avexa A6.11
sol
Tabelul 2 și 3
Caracteristicile rețelelor interioare de alimentare cu energie electrică și de telecomunicații și ale liniilor electrice care
pătrund în clădire:
Parametru Comentariu Simbol Valoarea Referința din I7/2011
Rezistivitatea solului Ω∙m ρ 500
Tabelul 2
Linie de alimentare cu energie electrică JT și sistemul său interior
Lungime (m) Lc 1000
Înălțime (m) Îngropat Hc 0
Transformator Fără Ct 1 Tabelul A6.1.4
Factor de amplasare - Cd 0,25 Tabelul A6.1.2
Factor de mediu Suburban h<10m Ce 0,5 Tabelul A6.1.5
Ecran al liniei Fără PLD 1 Tabelul A6.2.6
Măsuri pentru conduct.
Cablu neecranat 1) KS3 1 Tabelul A6.2.5
interioare
Tensiune de ținere a
UW= 2,5 KS4 0,6 Relația A6.2.4
sistemului interior
Protecție cu SPD Tabelul A6.2.3
Fără PSPD 1
coordonate
Tabelul 3
Linie de telecomunicații și sistemul său interior
Lungime (m) Lc 1000
Înălțime (m) Îngropat Hc 0
Factor de amplasare - Cd 0,25 Tabelul A6.1.2
Factor de mediu Suburban h<10m Ce 0,5 Tabelul A6.1.5
Ecran al liniei Fără PLD 1 Tabelul A6.2.6
Măsuri pentru conduct.
Cablu neecranat 1) KS3 1 Tabelul A6.2.5
interioare
Tensiune de ținere a
UW= 1,5 KS4 1 Relația A6.2.4
sistemului interior
Protecție cu SPD Tabelul A6.2.3
Fără PSPD 1
coordonate

2. Definirea zonelor din clãdire și caracteristicile acestora:


Ținând seama de urmãtoarele elemente:
-tipul de suprafațã din exteriorul structurii (clãdirii) este diferit de cel interior;
-din punct de vedere al rezistenței la foc structura constituie un compartiment unic;
- nu existã ecrane tridimensionale,pot fi definite urmãtoarele zone principale:
- Z1 ( în exteriorul clădirii )
- Z2 ( în interiorul clădirii )
Nu este necesar sã se defineascã și alte zone, având în vedere cã:
-ambele sisteme interioare (de alimentare cu energie electricã și de telecomunicații) sunt în zona Z2:
-pierderile L sunt considerate ca fiind constante în zona Z2.

Caracteristicile zonelor Z1 și Z2 sunt indicate în tabelele 4 și 5


Nu este necesar sã se defineascã și alte zone, având în vedere cã:
-ambele sisteme interioare (de alimentare cu energie electricã și de telecomunicații) sunt în zona Z2:
-pierderile L sunt considerate ca fiind constante în zona Z2.

Caracteristicile zonelor Z1 și Z2 sunt indicate în tabelele 4 și 5


Caracteristicile zonelor Z1 și Z2 sunt indicate în tabelele 4 și 5

Tabelul 4
Caracteristicile zonei Z1 ( zona de intrare în clădire)
Parametru Comentariu Simbol Valoarea Referința din I7/2011
-2
Tipul suprafeței solului Agricolă, Beton ra Tabelul A6.3.2
10

Protecție șocuri electrice Fără PA 1 Tabelul A6.2.1


-2
Pierdere datorită tensiunii Toate tipurile, persoane
Lt 10 Tabelul A6.3.1
de atingere și pas în exterior

Persoane potențial în
- - 4
pericol aflate în zonă

Conform evaluării proiectantului sistemului de protecție împotriva trăsnetului , se estimeazã valorile medii tipice ale
volumului relativ al pierderilor pe an referitoare la riscul R1 (vezi tabelul A6.3.1 din I7-2011).

Tabelul 5
Caracteristicile zonei Z2 ( în interiorul clădire)

Parametru Comentariu Simbol Valoarea Referința din I7/2011


Tipul suprafeței -5
Asfalt,Linoleum,Lemn ru 10 Tabelul A6.3.2
planșeului
Risc de incendiu Scăzut rf 10 -3 Tabelul A6.3.4

Pericol special Nici un pericol special hz 1 Tabelul A6.3.5

Protectie împotriva
Fără măsuri rp 1 Tabelul A6.3.3
incendiului
Ecran spațial Fără KS2 1 Tabelul A6.2.3
Rețele interioare de Conectare la linia de
Da -
energie electrică alimentare JT
Sisteme de Conectare la linia de
Da -
telecomunicații interioare telecomunicație
Pierdere datorită tensiunii Toate tipurile, persoane -4
Lt 10 Tabelul A6.3.1
de atingere și pas în interior
Spitale, hoteluri, -1
Pierderi prin avarii fizice Lf 10 Tabelul A6.3.1
rezidențial
Persoane potențial în
- -
pericol aflate în zonă 4

3. Calculul marimilor corespunzatoare W


- Calculele suprafețelor echivalente de expunere sunt indicate în Tabelul 6.
- Calculul numãrului previzibil de evenimente periculoase este indicat în Tabelul 7.
Tabelul 6
Suprafețe de expunere echivalente pentru clădire și linii

Referință din Ecuație pentru suprafața echivalentă de


Simbol Date din tabelul Valoare [m2]
I7/2011 expunere
Structura:
Ad Rel.(A6.1.2) Tabelul 1 3,58 ×103
Ad = Lb×Wb + 6Hb× (Lb + Wb) + π × (3Hb)2
Linie energie electrică îngropată: Tabelul 1
Al(P) Tab. A6.1.3 2,17 ×104
(Lc–3(Ha+ Hb))√ρ Tabelul 2
Lângă linia energie electrică îngropată:
Ai(P) Tab. A6.1.3 Tabelul 2 5,59 ×105
25Lc√ρ
Linie telecomunicații îngropată: Tabelul 1
Al(T) Tab. A6.1.3 2,17 ×104
(Lc–3(Ha+ Hb))√ρ Tabelul 2
Lângă linia telecomunicații îngropată:
Ai(T) Tab. A6.1.3 Tabelul 2 0,56 ×106
25Lc√ρ

Tabelul 7
Număr anual previzibil al evenimentelor periculoase

Referință din
Simbol Ecuație pentru numărul de trăsnete Date din tabelul Valoare 1/an
I7/2011
Pe structură: Tabelul 1
Nd (A6.1.4) -6 0,004
ND = Ng × Ad × Cd × 10 Tabelul 6
Pe linia de alimentare cu energie electrică: Tabelul 1
NL(P) (A6.1.7) 0,025
NL(P) = Ng × Al(P) × Cd(P) × Ct(P) ×10-6 Tabelul 2
Lângã linia de alimentare cu energie electrică: Tabelul 1
Ni(P) (A6.1.8) Ni(P) = Ng × Ai(P) × Ct(P) × Ce(P) × 10-6 Tabelul 2 0,651
Tabelul 6
Pe linia de telecomunicații: Tabelul 1
NL(T) (A6.1.7) NL(T) = Ng × Al(T) × Cd(T) × 10-6 Tabelul 2 0,025
Tabelul 6
Lângã linia de telecomunicații: Tabelul 2
Ni(T) (A6.1.8) 1,303
Ni(T) = Ng x Ai(T) × Ce(T) × 10-6 Tabelul 6

4. Calculul riscului pentru luarea unei decizii privind necesitatea protecției

Se evalueaza riscul R1, exprimat de suma urmatoarelor componente:


R1 = RA+RB+RU(Linie electrică)+RV(Linie electrică)+RU(Linie de telecomunicații) + RV(Linie de telecomunicații).

Componentele de risc implicate și evaluarea riscului total sunt indicate în Tabelul 8.


Tabelul 8
Componentele de risc implicate și calculul lor în funcție de zone

- -
Simbol
Referință din Ecuație pentru componenta cu căderea Date 1 Zona Z1 Zona Z2 ×10 Structură ×10
Tabeldin
I7/2011 trăsnetului pe: tabelul4 ×10-5
Tabel
5 5

Structura rezultând vătămarea ființelor vii: Tabel 7


RA Tabel 6.12 RA=ND×PA×ra×Lt Tabel 1 0,04172
Tabel 5
Structură rezultând avarii fizice: Tabel 7
RB Tabel 6.12 RB = ND ×PB×hz×rp×rf×Lf Tabel 2 0,04172
Tabel 5
RU Linie de alimentare cu energie electrică Tabel 7
(L. Elect.) Tabel 6.12 generând supratensiune/supracurent: Tabel 2 0,00000
RU =(NL+NDa)×PU×ru×Lt Tabel 5
RV Linie de alimentare cu energie electrică Tabel 7
(L. Elect.) Tabel 6.12 rezultând avarii fizice: Tabel 2 0,25
RV=(NL+NDa)×PV×hz×rp ×rf ×Lf Tabel 5
RU Linie de telecomunicații generând Tabel 7
(L. Telec.) Tabel 6.12 supratensiune/ supracurent: Tabel 2 0,000003
RU =(NL+NDa)×PU×ru×Lt Tabel 5
RV Linie de telecomunicații rezultând avarii Tabel 7
(L. Telec.) Tabel 6.12 fizice: 0,2531
RV=(NL+NDa)×PV×hz×rp ×rf ×Lf
RA + RB + RU(Linie electrică) + RV(Linie electrică) +
Total R1 Tabel 6.12 RU(Linie de telecomunicații)+ RV(Linie de 0,04172 0,506 0,0417
telecomunicații)
-5
R1 = 0,590 ×10
5. Concluzii privind evaluarea lui R1

Deoarece riscul R1 este mai mic decât valoarea acceptată Rt=10-5, nu este necesară protecția clădirii împotriva
loviturilor de trăsnet.

6. Alegerea măsurilor de protecție

Compunerea componentelor de risc conduce la:


-5
RD = RA + RB + RC @ RA +RB = 0,083 ×10
-5
RI = RM + RU + RV + RW+RZ= RU+ RV= 0,506 ×10
-5
RS = RA + RU = 0,041721 ×10
-5
RF = RB + RV = 0,548 ×10
RO = RM + RC + RW = 0
unde:
RD este riscul datorită căderii trăsnetului pe structură ( sursa S1);
RI este riscul datorită trăsnetelor care nu cad pe structurã dar o influentează ( sursele: S2,S3,S4);
RS este riscul datorită vătămării ființelor vii;
RF este riscul datorită avariilor fizice;
RO este riscul datorită defectării sistemelor interioare;
Aceastã compunere arată că riscul pentru structură (clădire) se datorează în principal avariilor fizice produse de
trăsnetele care cad pe structură sau pe liniile racordate.
Conform tabelului 8, principalele contribuții la valoarea riscului sunt date de:
componenta RV(Linia de telecomunicații)–căderea trăsnetului pe linia de telecomunicații: 42,92%
componenta RV(Linia electrică)–căderea trăsnetului pe linia de alimentare cu energie electrică: 42,92%
componenta RB – căderea trăsnetului pe structură: 7,08%

Pentru a reduce riscul R1 la valoarea acceptabilă trebuie luate în considerare măsuri de protecție care influențează
componentele RV și componenta RB.

Măsurile adecvate sunt următoarele :

1. Instalare pe structură a unui sistem de protecție la trăsnet: Fără


2. Instalare dispozitive de protecție la supratensiuni coordonate (SPD) în punctul de intrare iîn clădire pe liniile de
energie
electrică și de telecomunicații, de clasă: Fără
Conform tabelelor A6.2.2 și A6.2.3 din I7-2011, aceaste măsuri reduc valorile:
PB= 1
PV= 1
PU= 1

Prin introducerea acestor valori în relațiile din tabelul 8 sunt obținute noile valori ale componentelor de risc care sunt
indicate în tabelul 9.

Tabelul 9
Valori ale componentelor de risc relevante pentru riscul R1 (valori x10-5 )

Componente de risc Valori ×10-5


RA 0,041716
RB 0,041715832
RU (Linie electrică) 0,000002531
RV (Linie electrică) 0,253077615
RU (Linie telecomunicații) 0,000002531
RV (Linie telecomunicații) 0,253077615
TOTAL 0,589592

Întocmit,
ing. Alin Ionuț Brezeanu
CAIET DE SARCINI

CUPRINS

1.GENERALITATI
2.CONDITII SPECIFICE PENTRU TABLOURILE ELECTRICE
3.CABLURI DE ENERGIE
4.MONTAREA TUBURILOR IZOLANTE
5.CONDITII DE MONTARE A APARATELOR
6.CONDITII DE MONTARE A APARATELOR DE ILUMINAT
7.INSTALATIA DE PROTECTIE PRIN LEGARE LA PAMANT
8.EFECTUAREA VERIFICARILOR SI PUNEREA IN FUNCTIUNE
9.URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A INSTALATIEI
10.MASURI DE PROTECTIA MUNCII
11.MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCEDIILOR
1. GENERALITATI

Prezenta documentatie contine principalele sarcini ce revin executantului lucrarilor de instalatii electrice
interioare de iluminat, prize si putere pentru “CONSTRUIRE CASE INDIVIDUALE ÎN PARTEA DE INTRAVILAN
A TERENULUI”.
La baza proiectării au stat datele din comanda beneficiarului, planurile de arhitectura ale constructiei si
prevederile standardelor si normativelor in vigoare.
Conductoarele electrice si tuburile de protectie se amplaseaza fata de conductele altei instalatii si fata de
elementele de constructie, respectandu-se distantele minime din Normativul pentru proiectarea,
executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, indicativ NP-I7-2011.
Distante minime [cm]
Conductoare,
Conducte sau
bare, tuburi (ale
Conducte sau instalatii cu fluide instalatii cu Elemente de
aceluiasi circuit
incombustibile fluide constructie
sau din circuite
Elementul de la care se combustibile
diferite)
masoara distanta Reci Calde
T<+40 grad C T>+40 grad C
Trasee Intersect Trasee Interse Incomb Combus
paralele ii Trasee Interse Trasee Interse paralele ctii ustibile tibile
paralele ctii paralele ctii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Conductoare neizolate
montate pe izolatoare, 10 10 10 10 10 10 100 100 10 20
pe pereti, la interior

Conductoare izolate
montate pe izolatoare, 5 5 5 5 200 150 50 50 5 10
pe pereti, la interior
Bare electrice montate
5 5 5 5 5 5 50 50 5 10
pe izolatoare
Tuburi si tevi de tub
protectie montate: 0 0 5 3 100 50 10 5 0 metalic
- aparent in ghene; 0
- sub tencuiala tub PVC
0 0 5 3 20 5 10 5 0
inglobate 3
Conductoare cu izolatie
si manta montate: - 0 0 5 3 100 50 10 5 0 3
aparent
- sub tencuiala 0 0 5 3 20 5 10 5 0 3
Cabluri Conform normativului PE 107

Pentru amplasarea cablurilor electrice se vor respecta distantele prevazute in normativul PE 107.

2. CONDITII SPECIFICE PENTRU TABLOURILE ELECTRICE

Tablourile de distributie vor fi realizate pornind de la componente de instalare si racordare standard


si testate in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin incercari de tip, conform normei SR
EN 60439.1. Constructorul de tablouri va prezenta buletine de incercari care sa ateste aceasta
conformitate.
Tablourile de joasa tensiune vor permite realizarea unui montaj simplu si sigur al sistemului de bare,
al aparatelor si al racordurilor.
Pentru a asigura protectia personalului de exploatare si intretinere la deschiderea usilor, dulapurile
vor fi prevazute cu plastroane de protectie decupate care lasa libere numai manerele de manevra ale
aparatelor.
Elementele interioare de protectie vor interzice contactele directe, accidentale, cu partile aflate sub
tensiune pana la bornele amonte ale aparatelor de plecare.
Un set de bare va putea fi instalat pe intreaga inaltime a tabloului pentru a usura racordul aparatelor
si a permite eventuale modificari.
Pentru alimentarea unui rand de aparate modulare, omogene sau nu, vor fi folositi repartitori de
curent, izolati, asigurandu-se echilibru pe faze in orice moment.
Va fi prevazut un spatiu de rezerva de min.20% echipat cu toate elementele necesare pentru
amplasarea si racordarea de noi aparate modulare.
Montajul aparatelor, reperelor si subansamblurilor electrice, dispunerea sirurilor de conectori si
realizarea cablajului trebuie sa respecte documentatia tehnico-economica asigurand un nivel optim de
utilizare a dulapurilor electrice de joasa tensiune (d.p.d.v. al montajului la locul de exploatare, conectarii
exterioare, intretinerii).
Toate tablourile electrice de distributie vor fi metalice si vor fi legate la pamant prin intermediul unui
conductor de protectie.
Intre partile fixe sub tensiune ale diferitelor faze dintr-un tablou, precum si Intre acestea si partile
metalice legate la pamant se prevede o distanta de conturnare de minimum 30 mm si o distanta de izolare
in aer de 15 mm.
Tablourile de distributie se instaleaza astfel Incat Inaltimea laturii de sus a tablourilor sa nu
depaseasca 2,3 m.
Fixarea tablourilor pe elementele de constructie se va face cu ajutorul diblurilor si suruburilor. Trebuie
acordata o importanta deosebita fixarii tablourilor, pentru a se evita desprinderea lor de pe elementele de
constructie, desprindere care ar pune In pericol sanatatea si confortul personalului.

3. CABLURI DE ENERGIE

La alegerea traseelor de cablu se va avea in vedere:


o Alegerea celor mai scurte trasee intre echipamentele electrice.
o Evitarea zonelor care pericliteaza integritatea sau buna functionare a cablurilor prin
deteriorari mecanice, vibratii, supraincalzire sau arcuri electrice provocate de alte cabluri.
o Asigurarea accesului la cabluri pentru lucrari de montaj, intretinere, pentru eventuale
inlocuiri in caz de incendiu.
Cablurile ce se monteaza ingropat in pamant vor fi protejate in tuburi HDPE 25mm dimensionate
corespunzator.
Cablurile vor avea o rezerva de lungimea de 2-3%, dar minim 1,5 m pentru compensarea deformarilor
datorita incalzirii si pentru inlocuirea mansoanelor cand acestea se deterioreaza. Cablurile montate pe
elemente de constructie vor fi bine fixate. La asezarea verticala cablurile vor fi prinse rigid in toate punctele
de fixare, iar in cazul asezarii orizontale prinderea rigida se face in special in capetele terminale ale
cablurilor si langa mansoanele de legatura.
Distanta intre doua puncte de fixare a cablurilor montate aparent nu va depasi pe trasee orizontale
0,5 m pentru cabluri nearmate si 0,8 m pentru cabluri armate, iar pe trasee verticale 1 m pentru cabluri
nearmate si 1,5 m pentru cabluri armate. Cablurile cu manta de plumb, fara invelis de protectie, vor fi ferite
de lovituri mecanice prin folosirea unor elemente elastice cum sunt scoabele din material plastic sau
scoabele metalice cu garnituri elastice. Cablurile vor fi protejate cu tuburi de protectie la trecerea prin
pereti si plansee, la intrarea si iesirea lor din cladiri. Intr-un tub de protectie se va monta numai un singur
cablu de energie.
Razele minime de curbura ale cablurilor, ce trebuie respectate la manevrari si la fixare, se indica de
catre fabrica producatoare. Desfasurarea cablurilor de pe tambur si pozarea lor se va face numai in
conditiile in care temperatura mediului ambiant este superioara limitelor minime indicate in standardele si
normele interne de fabricatie ale cablurilor. In cazul in care este necesara desfasurarea si pozarea
cablurilor la temperaturi mai scazute decit cele indicate in standardele si normele interne de fabricatie
acestea trebuie incalzite.
Legarea la pamant a conductoarelor de protectie si a invelisurilor metalice ale cablurilor ( cu
asigurarea continuitatilor pe traseu), precum si a constructiilor metalice de sustinere se va face conform
I7/2011.
Amplasarea cablurilor se va face astfel incit sa fie posibila interventia pentru intretinere precum si in caz
de incendii sau avarii.
Cablurile pozate in incaperi, poduri de cabluri, se vor marca cu etichete de identificare la capete,la
incrucisari cu alte cabluri etc... Etichetele pentru cabluri vor fi confectionate din plumb, material plastic,
cupru sau aluminiu si vor avea inscrise pe ele urmatoarele date:
-tensiunea (V);
-marca de identificare a cablului (circuit / tablou)
-anul de pozare

4. MONTAREA TUBURILOR IZOLANTE

Tuburile se amplaseaza fata de elementele de constructie si fata de conductele altor instalatii la distantele
cuprinse in normativul I7-2011.
Tuburile se monteaza pe trasee orizontale sau verticale. Intre tuburi si racordurile acestora la doze, la
aparate sau la echipamente se executa astfel incat sa corespunda gradului de protectie impus de
categoria de mediu din incaperea respectiva.
Tuburile se fixeaza de elementele de constructie cu accesorii care sa permita realizarea unei singure
prinderi in timp (console fixate cu dibluri metalice).
Se prevad elemente de fixare si la 10cm de la capetele tuburilor si curbelor fata de doze, aparate,
echipamente si derivatii.
Tuburile si tevile din PVC se manevreaza si se instaleaza in limitele de temperatura a mediului ambiant
prevazut de standarde de produs.
Imbinarea si curbarea tuburilor tevilor, precum si racordarea lor la doze, aparate, echipamente sau utilaje
electrice se face cu accesorii corespunzatoare tipului respectiv de tub sau teava folosindu-se cu prioritate
accesorii prefabricate.
Acestea se realizeaza si se instaleaza impreuna cu tubul sau teava astfel incit sa asigure cel putin
rezistenta mecanica, izolarea electrica, etansietatea si rezistenta la coroziune, la caldura, cat si la tuburile
si tevile respective.
Accesoriile tuburilor si tevilor se monteaza respectindu-se conditiile impuse pentru tuburile si tevile pentru
care se folosesc.
Se evita imbinarile la tuburile montate ingropat.
Curbarea tuburilor se executa cu raza interioara egala cu min.5-6 ori diametrul exterior al tubului la montaj
aparent si egala cu minim de 10 ori diametrul exterior ingropat al tubului la montaj ingropat.
Legaturi sau derivatii la conductele montate in tuburi se fac in doze sau cutii de derivatie.
Dozele se instaleaza cu prioritate pe suprafetele verticale ale elementelor de constructie sau in platforme
false.
Dozele de tragere se prevad pe trasee drepte la distanta de max.25m.si pe trasee cu maximum 3 curbe pe
distanta de 15m.
Dozele ingropate in elementele de constructie se monteaza astfel incit capacul lor sa fie la fata elementului
de constructie respecti.
La capetele libere ale tuburilor metalice care intra in aparate de iluminat sau echipamente electrice se
monteaza tile pentru protejarea izolatiei conductelor electrice.
Materialeleutilizatetrebuiesarespecte integral prevederile din capitolulMaterialeFolosite a partiiscrise a
proiectuluisisa fie inspectatevizualInainte de montaj.

5. CONDITII DE MONTARE A APARATELOR

Montarea aparatelor se va face in ultima faza de executie a finisajelor, dupa finalizarea zugravelilor si
vopsitoriilor.Fixarea intreruptoarelor, comutatoarelor si prizelor trebuie realizata astfel incat aparatele sa nu
prezinte nici un fel de joc la miscarea realizata manual. Suplimentar, prizele trebuie sa reziste tensiunii
mecanice exercitata de tragerea stecherului oricarui aparat electrocasnic, fara a fi tinute cu mana.
Intreruptoarele si comutatoarele se vor monta astfel incat sa intrerupa faza la corpul de iluminat.
Prizele vor fi obligatoriu cu contact de protectie, conectarea conductorului de protectie la bornele
corespondente ale aparatului fiind obligatorie.

6. CONDITII DE MONTARE A APARATELOR DE ILUMINAT

Aparatele de iluminat care se amplaseaza in incaperi vor fi astfel amplasate pe pereti sau pe tavanul
incaperii incat sa asigure un iluminat optim al locurilor de supraveghere al fluxului tehnologic precum si
caile de acces a personalului de desevire.
La borna partii filetate a duliei lampii, se leaga conductorul de neutru al circuitului, iar la borna piesei
interioare a duliei se leaga conductorul de faza trecut prin intreruptor.
Dispozitivul de susupendare pentru aparatele de iluminat (dibluri metalice) trebuie sa suporte fara
deformari o greutate egala cu de 5 ori a aparatelor de iluminat, dar nu mai putin de 10kg.
Iluminatul de siguranta se va realiza cu aparate de iluminat tip luminobloc cu acumulatori echipate cu
lampi fluorescente de 8W.

7. PRIZA DE PAMANT

Priza de pamant (PP) este o priza naturala de fundatie (PP), care se realizeaza odata cu fundatia din
platbanda de otel zincat (OL Zn) cu secțiunea minimă de 100mmp și 3 mm grosime,dispusă de preferință
pe conturul fundației, înglobată direct în betonul fundației clădirii, astfel încât să fie învelită cu un strat de
beton de cel putin 3 cm.
Rezistenta de dispersie masurata, a prizei naturale va trebui sa nu depaseasca valoarea de 1 ,
prescrisa de I7/2011. Daca valoarea masurata a rezistenței de dispersie este mai mare decat aceasta
valoare, se va imbunatati in mod obligatoriu cu o priza artificiala liniara executata din electrozi din teava de
otel zincat(OL Zn) cu diametrul de 2 ½” si lungime de 2,5 m,legati prin platbanda de otel zincat(OL Zn) de
40×4 mm,care se va suda de priza de pamant deja executata si se vor reface masuratorile, astfel incat
rezistenta de dispersie a prizei rezultante sa aiba valoare corespunzatoare.
Se interzice confectionarea electrozilor pentru prizele de pamant artificiale din funii de otel, aluminiu,
electrozi innaditi prin legaturi neconductoare, sau electrozi acoperiti cu vopsea, sau cu alte materiale
electroizolante.
Pentru imbunatatirea prizelor de pamant artificiale se poate inlocui solul din imediata apropiere a
electrozilor cu bentonita, avand peste 90% parti argiloase (levigabile) sau bentoprize, care contin cel putin
50% parti argiloase (levigabile) si la care concentratia maxima a gelului obtinut din amestecul cu apa este
de 0,7kg bentopriza la 1litru de apa.

8. EFECTUAREA VERIFICARILOR SI PUNEREA ÎN FUNCTIUNE

În timpul executiei se va face o verificare preliminara. Dupa executarea instalatiei se va face verificarea
definitiva, înainte de punerea în functiune, pe baza dosarului de instalatii de utilizare prezentat de catre
executant la furnizorul de energie electrica si cu solicitarea scrisa a verificarii instalatiei de catre acesta.
Verificarea preliminara presupune :
- verificarea înainte de montaj a calitatii materialelor si continuitatii electrice a conductoarelor
- verificarea aparatelor electrice
Verificarea definitiva presupune
- verificari prin examinari vizuale
- verificari prin încercari
Verificarile prin examinari vizuale se vor executa pentru a stabili daca:
- au fost aplicate masurile pentru protectia împotriva socurilor electrice prin atingere directa (distante
prescrise, bariere, învelisuri, etc.)
- au fost instalate bariere contra focului
- alegerea si reglajul echipamentelor au fost facute corect, conform proiectului
- dispozitivele de separare si comanda au fost prevazute si amplasate în locurile corespunzatoare
- materialele, aparatele si echipamentele au fost alese si distributiile au fost executate conform
proiectului
- culorile de identificare a conductoarelor electrice au fost folosite conform conditiilor din normativ
- conexiunile conductoarelor au fost realizate corect
Verificarile prin încercari, în masura în care acestea sunt aplicabile, se vor executa de preferinta în
urmatoarea ordine.
- continuitatea conductoarelor de protectie si a legaturilor echipotentiale principale si secundare
- rezistenta de izolatie a conductoarelor si cablurilor electrice
- separarea circuitelor
- protectia prin deconectarea automata a alimentarii
- încercari functionale pentru echipamente neasamblate în fabrica
Punerea în functiune se va face obligatoriu numai dupa efectuarea verificarilor mentionate si întocmirea
buletinelor corespunzatoare de verificare. Dupa realizarea punerii în functiune se va verifica modul de
functionare al tuturor instalatiilor de iluminat si prize din cladire.

8. URMARIREA COMPORTARII ÎN TIMP A INSTALATIEI

• se va urmari respectarea parametrilor care au stat la baza proiectarii si executiei instalatiei;


• controlul pentru constatarea starii echipamentelor electrice se va face de personal calificat;
• accesul la circuitele si elementele cu tensiuni periculoase este permis numai dupa deconectarea
întreruptorului principal;
• aparatele de iluminat si lampile vor fi curatate la anumite perioade de timp;
• pentru curatenie se va utiliza iluminatul natural sau, daca nu este posibil, un iluminat redus si numai unde
se lucreaza;
• lampile cu durata de functionare expirata se vor schimba cu altele noi, chiar daca mai functioneaza;
• se vor elimina palpairile în iluminatul fluorescent prin înlocuirea, dupa caz, a lampilor sau a starterelor;
• pentru economia de energie electrica se va folosi iluminatul electric numai în lipsa celui natural
corespunzator;
• se vor deconecta imediat aparatele racordate la prize în caz de accidente, aparitia fumului sau a
flacarilor, vibratii neadmisibile, defectarea mecanismului actionat, încalziri neadmise, reducerea turatiei
însotita de încalzirea rapida a motoarelor.

9. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Norme generale. Organizarea protecției muncii

Normele Generale de Protecţia Muncii (NGPM/2002) cuprind principalele măsuri de prevenire a


accidentelor de munca si bolilor profesionale. Măsurile de prevenire au ca scop factorilor de risc de
accidente sau îmbolnăvire profesională, existenţi în sistemul de componente a acestuia.
Prevederile Normelor Generale de Protecţia Muncii constituie cadrul general pentru elaborarea normelor
specifice şi a instrucţiunilor proprii de securitate a muncii şi se aplică în toate ramurile de activitate social-
economică de pe teritoriul României, indiferent de forma de proprietate asupra mijloacelor de muncă şi de
modul de organizare a activităţii cu excepţia activităţilor nucleare şi activităţilor de prevenire şi stingere a
incendiilor.
Aceste norme generale sunt aplicabile tuturor persoanelor fizice şi juridice, romane sau străine, ce
desfăşoară activităţi legale pe teritoriul României. Normele Generale de Protecţia Muncii se revăd periodic
şi se modifica de cate ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă şi tehnică.
Prevederile prezentelor norme se detaliază pe activităţi sau grupe de activităţi distincte, în cadrul normelor
specifice şi instrucţiunilor proprii de securitate a muncii. Aceste norme specifice se emit de către Ministerul
Muncii şi Protecţiei Sociale şi au aplicabilitate naţională. Persoanele juridice şi fizice au obligaţia de a
elabora instrucţiuni proprii de securitate a muncii, care au ca scop realizarea prevederilor din normele
specifice în condiţiile date. Se vor respecta Normele specifice de protecţie a muncii pentru transportul şi
distribuţia energiei electrice - NSPM65/2000.

Repartizarea personalului la locurile de muncă; examene medicale la angajare

Se va acorda o atenţie deosebită repartizării personalului la locurile de muncă, acesta


făcându-se în funcţie de starea de sănătate şi aptitudinile fizice şi psihice ale solicitanţilor, în raport cu
particularităţile activităţii şi cu condiţiile de muncă impuse de viitorul post de muncă. Orientarea şi
angajarea personalului în muncă se va realiza prin examene medicale şi psihologice efectuate conform
Ministerului Sănătăţii .
Este interzisă angajarea sau schimbarea locului de munca al alariaţilor fără aviz medical.

Pregătirea si instruirea personalului

Pregătirea şi instruirea personalului în domeniul protecţiei muncii este parte componentă a pregătirii
profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate .
Pregătirea generală în domeniul protecţiei muncii se realizează în învăţământul tehnic, iar la nivelul
persoanelor juridice sau fizice, prin instructajul de protecţia muncii.
Instructajul de protecţia muncii la nivelul persoanelor fizice şi juridice cuprinde trei faze:

- instructajul introductiv general


- instructajul la locul de muncă
- instructajul periodic.

Dotarea cu echipament individual de protecţie

Echipamentul individual de protecţie, reprezintă mijloacele cu care a fost dotat fiecare participant la
procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc la accidentare şi îmbolnăvire
profesională. Scopul acordării este prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvire profesională.
Persoanele juridice şi fizice care utilizează în activitatea lor salariaţi sau alte persoane prevăzute de lege,
sunt obligate să acorde gratuit echipament individual de protecţie adecvat, întregului personal expus
riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
Persoanele juridice şi fizice sunt obligate să întocmească şi să aprobe liste interne de dotare cu
echipament individual de protecţie adecvat, diferenţiat pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de natura
şi nivelul riscurilor şi zonelor corpului expuse, stabilind dotarea exactă cu : sortimente, durată normală de
utilizare, numărul de perechi/bucăţi acordate concomitent, modul de acordare - inventar personal, inventar
secţie.
Se menţionează faptul că echipamentul individual de protecţie va fi certificat şi avizat, trebuind să
garanteze calităţile definite in "Norma metodologica privind certificarea calităţii de protecţia sortimentelor
de echipament individual de protecţie şi de lucru şi avizarea introducerii în fabricaţie", anexată la Legea
protecţiei muncii . Nerespectarea acestora se sancţionează conform legii.

Sarcinile de muncă

Activităţile profesionale se vor organiza astfel încât solicitările impuse de specificul muncii, mediul de
muncă, relaţiile om - maşina şi relaţiile psihosociale ale colectivului de muncă să corespundă capacităţilor
fiziologice şi psihologice ale salariaţilor .
In aceste condiţii trebuie respectate următoarele elemente caracteristice :
- conceperea şi repartizarea sarcinilor de muncă
- timpul de muncă, munca în schimburi, intensitatea muncii
- efortul fizic
- efortul neuropsihic
- principii ergonomice în organizarea locului de muncă
- transportul, manipularea si depozitarea materialelor
- lucrul la înălţime.

Obligaţiile executantului

Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de construcţii şi condiţii care să evite accidentele de


muncă şi îmbolnăvirile profesionale . In acest scop este obligat:
- să analizeze documentaţia tehnica de execuţie din punct de vedere a securităţii muncii şi dacă este
cazul să facă obiecţiuni, solicitând proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale
- să execute toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică în scopul realizării unei exploatări
ulterioare a lucrărilor de construcţii-montaj în condiţii de securitate a muncii să sesizeze
beneficiarul şi proiectantul când constată că masurile propuse sunt insuficiente sau
necorespunzătoare, să facă propuneri de soluţionare şi să solicite acestora aprobările necesare;
- să ceara beneficiarului ca proiectantul să acorde asistenţă tehnică în vederea rezolvării problemelor
de securitate a muncii în cazurile deosebite, apărute in executarea lucrărilor de construcţie;
- să remedieze toate deficienţele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum şi cele constatate
la recepţia lucrărilor de construcţii.

Obligaţiile beneficiarului

Beneficiarul răspunde de preluarea si exploatarea lucrărilor de construcţii în condiţii care să asigure


securitatea muncii. In acest scop are obligaţia :
- să analizeze proiectul din punct de vedere al măsurilor de securitate a muncii şi în cazul în care
constată deficienţe, lipsuri sau neconcordanţe faţă de prevederile legislaţiei în vigoare să ceară
proiectantului remedierea deficientelor constatate, completarea documentaţiei tehnice sau
punerea în concordanţă a prevederilor din proiect cu cele din legislaţie;
- să colaboreze cu proiectantul lucrării la definitivarea instrucţiunilor de securitate a muncii;
- pentru lucrările de construcţii ce se execută paralel cu desfăşurarea procesului de producţie, să
încheie un protocol-anexa la contract, în care se va delimita suprafaţa pe care se executa lucrările,
pentru care răspunderea privind asigurarea măsurilor de protecţia muncii revine executantului şi
se vor specifica condiţiile necesare a fi respectate de executant, astfel încât desfăşurarea
procesului de producţie în condiţii de securitate să nu fie afectată de lucrările de construcţii
executate concomitent;
- să controleze, cu ocazia recepţiei lucrărilor de construcţii, realizarea de către executant a tuturor
măsurilor de securitate prevăzute în documentaţia tehnică, refuzând recepţia lucrărilor de
construcţii care nu corespund din punct de vedere a securităţii muncii;
- să nu semneze recepţia definitivă a lucrărilor de construcţii atunci când determinările privind
microclimatul, zgomotul şi vibraţiile, iluminatul, efectuate în timpul probelor tehnologice, nu
corespund documentaţiei tehnice.
Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să asigure mijloacele şi dispozitivele de semnalizare de
securitate şi sănătate, adecvate locurilor de munca sau situaţiilor periculoase şi să ia măsuri pentru
menţinerea acestora în stare de funcţionare .
Semnalizarea de securitate şi sănătate poate fi de interzicere, de avertizare, de obligare, de salvare
sau de prim ajutor si se realizează, după caz , în manieră permanentă sau ocazională .
Instalaţiile tehnic-edilitare precum şi dotările social-sanitare, puncte de prim ajutor, necesarul de apă
potabilă, colectarea şi îndepărtarea reziduurilor se vor realiza ţinând cont de prevederile tehnice aflate în
vigoare, dar si de cele aferente art. 245 - art. 247 din "Normele generale de protecţia muncii"/2002.

Echipamente tehnice

Echipamentele tehnice reprezintă maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi


alte mijloace asemănătoare necesare în procesul muncii .
Conducerea persoanei juridice sau persoană fizica trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca
echipamentul tehnic sa fie adecvat sarcinii de muncă sau adaptabil cu uşurinţă pentru îndeplinirea
acesteia, fără a prezenta riscuri pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor.

Mediul de munca

Microclimatul la locul de muncă este determinat de temperatura, umiditatea şi viteza de mişcare a


aerului, temperatura suprafeţelor şi radiaţiile calorice emise în zona de lucru. Componentele
microclimatului se normează în raport cu degajarea de căldura în organismul uman determinată de efortul
fizic.

Protecţia împotriva șocurilor electrice prin atingere directă

Mijloace tehnice:
- protecţia prin introducerea într-o carcasă a elementelor tabloului electric din fabricaţie;
- prin izolarea din fabricaţie a părţilor puse sub tensiune (în cazul mediilor umede periculoase clasa
de izolaţie va fi min II pentru fiecare echipament electric); asigurarea distanţelor minime de
protecţie prin plasarea la distanţe corespunzătoare a elementelor izolate ale instalaţiei electrice
dar pozate în medii periculoase, respectiv prin asigurarea unor spaţii de acces în faţa tabloului
electric, fără a fi obstrucţionate de elemente de instalaţii electrice neizolate;
- asigurarea posibilităţii de scoatere de sub tensiune prin întreruperea alimentării prin separator de
proximitate pe intrarea fiecărui tablou de distribuţie;
- protecţie cu bloc diferenţial pe circuitele de priză cu curentul de defect reglat la Id=30mA.

Măsuri organizatorice:

- inscripţionarea schemei electrice primare pe panoul tabloului electric;


- inscripţionarea de avertizare a instalaţiilor şi a echipamentelor electrice;
- organizarea locului de munca şi eşalonarea operaţiunilor pe timpul efectuării lucrărilor.
- Măsurile organizatorice nu vor înlocui mijloacele tehnice de protecţie.
Protecţia împotriva șocurilor electrice prin atingere indirectă Mijloace tehnice:

Protecţia împotriva şocurilor electrice prin atingere indirectă se realizează numai prin mijloace şi
măsuri tehnice. Astfel măsura principală este legarea la conductorul de protecţie şi ca măsură
suplimentară legarea la priza de pământ. Conductorul de protecţie însoţeşte conductoarele active ale
branşamentului electric.
Este interzisă înlocuirea mijloacelor de protecţie tehnice cu măsuri organizatorice.
Toate părţile metalice ale tablourilor electrice, precum şi a echipamentelor electrice şi toate carcasele
metalice ce accidental pot fi puse sub tensiune se leagă la conductorul de protecţie-PE.
Valoarea rezistenţei de dispersie faţă de sol a prizei de pământ pentru protejarea tablourilor
electrice si a echipamentelor electrice trebuie sa fie de maxim 1 ohm.
Conform I7/2011, la punerea în funcţiune (la darea în exploatare), executantul va efectua
măsurătorile de verificare a rezistentei de dispersie şi va pune la dispoziţia beneficiarului buletinul de
încercări în care se va consemna că rezultatul verificărilor se încadrează in prevederile din proiect.
Verificările rezistenţei de dispersie se vor repeta în timpul exploatării la interval de 2 ani, dacă între
timp nu au intervenit lucrări în zonă, care puteau să deprecieze calitatea de protecţie a prizei de pământ.
In acest ultim caz, beneficiarul este obligat să restabilească parametrii iniţiali ai prizei de pământ şi să
efectueze verificarea rezistenţei de dispersie.

Măsuri pentru unitatea de montaj

Pe durata lucrărilor executantul va respecta:


- NSPM (Cod 65/2002) - Norme specifice de protecţia muncii pentru activităţi în instalaţii electrice;
- Norme interne si prevederi ale unităţii de construcţii-montaj privind protecţia muncii, apărute ca rezultat al
experienţei constructorului, dar care completează normele în vigoare fără a intra în contradicţie cu
acestea.
- Legea 90/1996 referitor la protecţia muncii.

Aceste măsuri nu sunt limitative şi vor fi extinse de executant în vederea evitării tuturor
accidentelor de muncă.

Măsuri P.S.I.

In proiect s-au respectat următoarele:4


- PI 18-1999 norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea
focului.
- Legea 212/1997 de aprobare a OG 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor.
- OMI 775/22.07.1998 privind aprobarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor.
S-au luat următoarele măsuri privind protecţia împotriva focului:
- instalaţiile electrice sunt etanşe, în protecţii, astfel încât s-a înlăturat pericolul ca în cazul unei
defecţiuni să cadă particule fierbinţi şi să aprindă elementele combustibile.
- întreruptoarele automate din tablou sunt calibrate şi asigură protecţia la scurtcircuit şi suprasarcină.
- cablurile sunt cu întârziere la propagarea flăcării.

Încadrarea instalaţiilor electrice în categorii privind pericolul de incendiu şi de explozie

Clădirile se clasifică în funcţie de categoriile influentelor externe-natura materialelor prelucrate sau


depozitate în conformitate cu SR CEI60364-3. Instalaţiile electrice se vor adapta în funcţie de categoria de
pericol de incendiu şi explozie; pentru categoriile D si E (BEIa si BElb) nu se cer măsuri deosebite; pentru
categoriile A, B si C (BE3a, BE3b si BE2) se cer măsuri deosebite pentru realizarea instalaţiilor electrice.
Măsurile se iau în concordanţă cu normativele departamentale şi cu specificul fiecărei alegerea
aparatelor electrice şi a materialelor folosite pentru circuite se face astfel încât să corespundă zonei în
care vor funcţiona.

Dotarea construcţiilor cu instalaţie de protecţie împotriva loviturilor de trăsnet

Stabilirea necesităţii prevederii unei instalaţii de protecţie pentru o construcţie şi alegerea nivelului
de protecţie împotriva trăsnetului se determină prin compararea valorilor frecvenţei de lovituri de trăsnet
directe pe construcţie sau pe volumul de protejat şi a frecventei anuale acceptate de lovituri de trăsnet.

Nivelul de reacţie la foc a materialelor constituente ale instalaţiilor electrice Nivelul combustibilităţii
materialelor constituente ale instalaţiei electrice

- pentru cabluri se au în vedere prevederilor standardelor in vigoare: SR CEI 60332-1 /


97; SR CEI 60332-2 / 93 si SR CEI 60332-3 / 99
- pentru aparate (întrerupătoare, prize, corpuri de iluminat) se au în vedere prevederilor standardurilor :
SREN 60669-2-1 / 2001 si SR EN 60898 + Al / 1995
- tablourile electrice se realizează din carcase şi materiale incombustibile
- elementele instalaţiilor electrice se amplasează în zone ferite de pericol de incendiu.

Nivelul de combustibilitate la foc de origine internă, a părţilor componente ale instalaţiei electrice

Elementele instalaţiei electrice trebuie să fie incombustibile sau să fie prevăzute cu elemente de
protecţie incombustibile din clasa CO (tuburi, carcase metalice) în cazul montării pe materiale combustibile
sau zone unde instalaţia electrică poate produce incendiu.
Pentru limitarea incendiilor de origine internă a instalaţiei electrice sunt necesare măsurile de
protecţie la scurtcircuit pentru fiecare circuit in parte.

Prevederea de echipamente cu rol de protecţie în caz de incendiu

Se prevăd, obligatoriu, dispozitive cu protecţie la curent diferenţial rezidual, cu curentul nominal de


funcţionare mai mic sau egal 300 mA, pe branşamentul următoarelor tipuri de clădiri:
a) clădiri de învăţământ, sănătate, comerţ
b) construcţii din lemn si construcţii pentru turism
c) clădiri cu aglomerări de persoane
d) unităţi de mică producţie sau service cu încăperi cu umiditate ridicată
e) depozite de mărfuri combustibile
f) discoteci, săli de dans.
Se prevăd, obligatoriu, cu dispozitive cu protecţie la curent diferenţial rezidual, circuitele de
alimentare a receptoarelor electronice care trebuie să funcţioneze nesupravegheate (fax, computere,
televiziune cu circuit închis, instalaţii antiefracţie, etc.).

Asigurarea echipării si dotării cu mijloace de intervenţie în caz de incendiu

- la tunele , podurile, canalele de cabluri şi posturi trafo, pentru stingerea incendiilor se utilizează
spumă sau gaze inerte la camerele tablourilor de distribuţie, a tablourilor de comandă, se
utilizează, ca mijloace de primă intervenţie, stingătoarele portabile cu praf + bioxid de carbon.
- în caz de incendiu la instalaţiile electrice, înainte de a se acţiona pentru stingerea acestuia, se scot
de subtensiune instalaţiile electrice afectate şi cele periclitate.
- personalul de intervenţie trebuie să fie dotat cu mijloace de protecţie a căilor respiratorii, împotriva
electrocutării, şi după caz, împotriva temperaturii
- mijloacele de primă intervenţie în caz de incendiu trebuie să fie, în permanenţă, în stare de
utilizare,amplasate în locuri vizibile uşor accesibile, ferite de îngheţ.

10. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCEDIILOR


 P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor
 MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului P
118-99, Siguranta la foc a constructiei
 C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora
 CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta în
exploatare
 Ord.MI 775/22.07.98 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor
OG nr.114/2000 pt.modificarea OG nr.60/1997privind apararea împotriva incendiilor, modificata si
aprobata de Legea nr.212/1997.
Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor
proiectate se va urmarii respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate. Lista de mai
sus nu este limitativa si va fi completata cu restul prevederilor legale in domeniu, aflate in vigoare la
momentul respectiv.
Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime executantului lucrarii
in perioada de realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de exploatare normala, intretinere curenta
si reparatii (dupa receptionarea lucrarilor si a punerii in functiune).

Întocmit,
ing. Alin Ionuț Brezeanu
Listă cantităţi de lucrări - Instalaţii Electrice
1. EB01A# m 300
Cablu CYY-F, izolat, introdus în tub de protecţie cu secţiunea
3x1,5mm2
2. EB01A# m 170
Cablu CYY-F, izolat, introdus în tub de protecţie cu secţiunea
3x2,5mm2
3. EB01A# m 38
Cablu CYY-F, izolat, introdus în tub de protecţie cu secţiunea
3x4mm2
4. EB01A# m 12
Cablu CYY-F, izolat, introdus în tub de protecţie cu secţiunea
5x4mm2
5. EB01A# m 10
Cablu CYY-F, izolat, introdus în tub de protecţie cu secţiunea
5x6mm2
6. EB01A# m 60
Cablu CYABY, izolat, cu manta de protecție cu secţiunea 5x10mm2
6. EB01A# m 10
Cablu CYABY, izolat, cu manta de protecție cu secţiunea 4x50mm2
7. EB01A# asimilat m 12
Cablu alimentare interfon 6x2x0,5
8. EB01A# asimilat m 18
Cablu alimentare camere supraveghere tip CCTV
9. EB01A# asimilat m 206
Cablu UTP CAT 6 pentru internet introdus în tub de protecţie
10. EB01A# asimilat m 65
Cablu coaxial RG5 pentru TV introdus în tub de protecţie
11. EA01A2 m 103
Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat
îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 12mm
12. EA01A2 m 300
Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat
îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16mm
13. EA01A3 m 170
Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat
îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20mm
14. EA01B1 m 12
Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat
îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 25mm
15. EA01B1 m 10
Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat
îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 32mm
16. EE04A# buc 17
Corp de iluminat tip aplică simplă, oblică sau dreaptă, montată pe
dibluri din material plastic cu puterea instalată 35W
17. EE07A# buc 16
Corp de iluminat tip plafonieră cu puterea instalată 60W
18. EE06A# buc 2
Corp de iluminat tip plafonieră metalică cu puterea instalată 150W
19. buc 1
Bandă de led cu puterea instalată de 45W
20. buc 3
Corp de iluminat tip spot cu puterea instalată 10W
21. ED01A1 buc 11
Întreruptor manual simplu montat îngropat
22. ED01A1 buc 5
Întreruptor manual dublu montat îngropat
23. ED01B# buc 8
Întreruptor manual de capăt montat îngropat
24. ED01B# buc 2
Întreruptor manual în cruce montat îngropat
25. ED08A1 buc 29
Priză bipolară simplă cu contact de protecţie
26. ED08A1 buc 18
Priză bipolară dublă cu contact de protecţie
27. ED08A1 buc 3
Priză bipolară triplă cu contact de protecţie
28. ED08A1 asimilat buc 4
Priză dublă internet
29. ED08A1 asimilat buc 4
Priză TV
30. buc 1
Amplificator spliter CATV 6 ieşiri
31. buc 3
Switch internet 5 porturi
32. EF03A1 buc 1
Tablou electric TE-G-P, format panou, dulap, celulă sau pupitru
având greutatea până la 150kg cu minim 15 circuite
32. EF03A1 buc 1
Tablou electric TE-G (1-10), format panou, dulap, celulă sau pupitru
având greutatea până la 150kg cu minim 9 circuite
33. EF03A1 buc 1
Tablou electric TE-P, format panou, dulap, celulă sau pupitru având
greutatea până la 150kg cu minim 7 circuite
34. EF03A1 buc 1
Tablou electric TE-E, format panou, dulap, celulă sau pupitru având
greutatea până la 150kg cu minim 5 circuite
35. EF03A1 buc 3
Tablou electric curenți slabi format panou, dulap, celulă sau pupitru
având greutatea până la 150kg
36. EF03A1 buc 1
Cutie metalică pentru montaj și protecție BMPT, IP54
Lxhxl=30x40x20cm
37. EF03A1 buc 1
Bloc de măsură și protecție trifazat 32A/300mA
38. EH05B# buc 1
Încercarea tabloului electric TE-G-P, format panou, dulap, celulă sau
pupitru având greutatea până la 150kg cu minim 15 circuite
38. EH05B# buc 1
Încercarea tabloului electric TE-G (1-10), format panou, dulap, celulă
sau pupitru având greutatea până la 150kg cu minim 9 circuite
39. EH05B# buc 1
Încercarea tabloului electric TE-P, format panou, dulap, celulă sau
pupitru având greutatea până la 150kg cu minim 7 circuite
40. EH05B# buc 1
Încercarea tabloului electric TE-E, format panou, dulap, celulă sau
pupitru având greutatea până la 150kg cu minim 5 circuite
41. EH08A# buc 1
Proba de 72 ore pentru total ansamblu instalaţie electrică
42. EH07A# kW 48
Energia electrică pentru probe
43. [Asim.]EG10C# m 96
Conductor pentru legarea la pământ, bandă de oţel 4x40mm
44. EG13A# buc 1
Cutie cu eclisă pentru centura de împământare
45. [Asim.]EG10C# buc 9
Electrozi din teava de otel zincat(OL Zn) cu diametrul de 2 ½” si
lungime de 2,5 m
46. buc 3
Camere fixe de supraveghere video
47. buc 1
Interfon pentru interior
48. buc 1
Interfon pentru exterior
49. buc 1
Panou solar fotovoltaic cu dimensiunile Lxlxh=1640x992x40mm, cu puterea
instalată 260W, echipat cu kit de montare pe acoperiș, microinverter, solar
gateway, kit final de conectare la tabloul electric general și cabluri de
conectare ale acestora
NOTĂ:
Prezenta lista cu cantităţi de lucrări nu cuprinde cablurile de comanda aferente automatizarilor.
Listele de cantităţi de lucrări au fost realizate prin numărare şi măsurare pe planurile de instalaţii cu
acurateţea determinată de scara planurilor.
Cantităţile de lucrări pot suferi modificări determinate de tehnologiile folosite, sau de modificări
solicitate de client, executant sau impuse de necesităţi punctuale apărute la execuţie.
Prezenta lista se va citi impreuna cu Proiectul tehnic, Caietele de sarcini si Fisele tehnice ale
proiectului. Eventualele lipsuri, neclaritati sau inadvertente se vor semnala in prealabil Proiectantului
pentru a fi clarificate.
Preturile date de ofertant vor fi pentru punerea completa in opera a materialului respectiv incluzand
costul tuturor accesoriilor necesare (adezivi, montanti, suruburi, cleme etc.) si al tuturor operatiunilor
aferente (aprovizionare, transport, depozitare, manipulare, manopera etc.)

Întocmit,
Ing. Alin Brezeanu
FIŞĂ TEHNICĂ (SPECIFICAŢIA) Nr.1
Utilajul, echipamentul tehnologic: Panou solar fotovoltaic cu puterea instalată 260W
Obiectiv: CONSTRUIRE CASE INDIVIDUALE ÎN PARTEA DE INTRAVILAN A TERENULUI
Adresa: jud. SIBIU, com. CRISTIAN, str. XIII, f. nr., C.F. CRISTIAN, nr. 103262
Obiect: Instalaţii Electrice
Date prezentate de ofertant
Nr. Parametrii și condiţii impuse de proiectant
(contractant)
Crt. A
B
0 1 2
 Dimensiuni 1640 x 992 x 40 mm
 Greutate 19.8 kg
 Număr celule 60 buc, 6x10 Conectate în serie
 Tip celulă și mărime 3 Busbar Multi-Crystalline (156 x 156 mm)
 Temperatura de operare -32 to 65° C
 Coeficient de temperatură tensiune (β) -0.34 ± 0.01 % / °C
 Coeficient de temperatură intensitate (α) +0.07 ± 0.02 % / °C
 Coeficient de temperatură putere (γ) -0.46 ± 0.02 % / °C
 Temperatura normală de operare (NOCT) 47° C ± 2°
 Reducerea randamentului la 200 W/m2, 25° C
1.  Sarcina mecanică asupra acoperișului 1 ±2400 Pa, +5400 Pa
 Rezistența de impact la grindină 25 mm @ 80 km/h
 Junction Box / Cable IP65 Rated; 4.0 mm2 Universal PV Wire,
MC4+ Style Connectors
 Putere nominală 260W
 Tensiune Uoc 38.18V
 Intensitate Isc 9.03A
 Tensiune Ump 30.82V
 Intensitate Imp 8.57A
 Echipat cu kit de montare pe acoperiș, microinverter, solar
gateway, kit final de conectare la tabloul electric general și cabluri
de conectare ale acestora
Condiţii privind exigenţele de performanţă (de asigurare a calităţii)
 Conform legii nr. 10/1995
2  Să fie însoţite de instrucţiunile tehnice de montaj şi punere în
funcţiune şi exploatare
 Durata medie de viaţă >15 ani
Condiţii de livrare şi plată
3. Conform solicitării beneficiarului:
Maxim: .............................
Condiţii de garanţie şi post garanţie
 Perioada de garanţie: minimum 24 luni de la punerea în funcţiune
4.
 Condiţii de post garanţie şi service, pe baza de contract, minim 5
ani
Alte condiţii specifice
 Asistenţă gratuită pe perioada montajului şi punerii în funcţiune
5.  Ofertanţii vor studia condiţiile de montaj la faţa locului şi vor
analiza posibilităţile de montaj şi întreţinere (funcţie de greutatea
componentelor şi gabaritul acestora)

Proiectant, Ofertant,
Tabel de procurare tablou electric nr.1
EF02A1 – Tablou electric general parcelă (10 case)-TE-G-P
Număr Compomentă Descriere compomentă Cantitatea
criteriu [buc]
format panou, dulap, celulă sau
Cofret modular
1 pupitru, având greutatea pâna la 150 1
Minimum: 1x15 module
kg, în montaj aparent
2 Întreruptor fuzibil 4A 3
3 Întreruptor automat 4P, 32A, curba C 10
4 Întreruptor automat NG125N 4P, 100A, curba C 1
Descărcător de PRD1 25r; Tip I+II; Imax=25kA;
5 1
supratensiuni Isc=25kA;
6 Corp iluminat LED Semnalizare prezență tensiune 3
7 Întreruptor general NG160N; 4P,160A; curba B 1

Tabel de procurare tablou electric nr.2


EF02A1 – Tablou electric general-TE-G
Număr Compomentă Descriere compomentă Cantitatea
criteriu [buc]
format panou, dulap, celulă sau
Cofret modular
1 pupitru, având greutatea pâna la 150 1
Minimum: 1x9 module
kg, în montaj aparent
2 Întreruptor automat P+N, 10A, curba C 1
3 Întreruptor automat P+N, 10A, 30mA, curba C 1
4 Întreruptor automat P+N, 16A, 30mA, curba C 3
5 Întreruptor automat 4P, 20A, curba C 1
6 Întreruptor automat 4P, 25A, curba C 1
7 Întreruptor automat 4P, 16A, 30mA, curba C 1
8 Întreruptor general 4P, 32A, curba C 1

Tabel de procurare tablou electric nr.3


EF02A1 – Tablou electric parter-TE-P
Număr Compomentă Descriere compomentă Cantitatea
criteriu [buc]
format panou, dulap, celulă sau
Cofret modular
1 pupitru, având greutatea pâna la 150 1
Minimum: 1x8 module
kg, în montaj aparent
2 Întreruptor automat P+N, 10A, curba C 1
3 Întreruptor automat P+N, 10A, 30mA, curba C 1
4 Întreruptor automat P+N, 16A, 30mA, curba C 5
5 Întreruptor general 4P, 25A, curba C 1
Tabel de procurare tablou electric nr.4
EF02A1 – Tablou electric etaj-TE-E
Număr Compomentă Descriere compomentă Cantitatea
criteriu [buc]
format panou, dulap, celulă sau
Cofret modular
1 pupitru, având greutatea pâna la 150 1
Minimum: 1x5 module
kg, în montaj aparent
2 Întreruptor automat P+N, 10A, curba C 1
3 Întreruptor automat P+N, 10A, 30mA, curba C 1
4 Întreruptor automat P+N, 16A, 30mA, curba C 2
5 Întreruptor general 4P, 20A, curba C 1

Întocmit,
Ing. Alin Brezeanu

S-ar putea să vă placă și