Sunteți pe pagina 1din 101

LEGEA

bugetului de stat pe anul 2011

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2011 se aprobă la venituri în sumă de


19 087 181,7 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 20 354 074,1 mii de lei, cu un
deficit în sumă de 1 266 892,4 mii de lei.

(2) Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare


se prezintă în anexa nr. 1.

(3) Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat se


prezintă în anexa nr. 2.

(4) Alocațiile pentru instanţele judecătoreşti se prezintă în anexa nr. 3.

(5) Lista bugetelor autorităţilor publice, fundamentate pe programe, se


prezintă în anexa nr. 4.

(6) Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale destinate finanţării


investiţiilor capitale se prezintă în anexa nr. 5.

(7) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice


locale destinate finanţării cheltuielilor capitale se prezintă în anexa nr. 6.
2

(8) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale, la bugetele


municipale Chişinău şi Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome
Găgăuzia se prezintă în anexa nr. 7.

Capitolul II

REGLEMENTĂRI SPECIFICE

Art. 2. – În bugetele unor autorităţi publice centrale se aprobă alocaţii după


cum urmează:
a) în bugetul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, fondului de
subvenţionare a producătorilor agricoli – în sumă de 250 000,0 mii de lei.
Destinaţiile de utilizare a mijloacelor din fondul de subvenționare a producătorilor
agricoli se aprobă prin hotărîre a Parlamentului. Modul de repartizare a mijloacelor
din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli se stabileşte într-un
regulament aprobat de Guvern;
b) în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionaleși Construcţiilor, Fondul ui
naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de 163 800,0 mii de lei;
c) în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor,
fondului rutier – în sumă de 787 984,0 mii de lei, inclusiv din contul accizelor la
produsele petroliere – în sumă de 631 504,0 mii de lei;
d) în bugetul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:
- pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Societăţii Orbilor
din Moldova – în sumă de 565,5 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica
Moldova – în sumă de 402,8 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica
Moldova – în sumă de 422,1 mii de lei;
- pentru procurarea de utilaj şi materie primă, întreprinderilor Societăţii
Orbilor din Moldova – în sumă de 813,4 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din
Republica Moldova – în sumă de 579,4 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din
Republica Moldova – în sumă de 607,2 mii de lei;
e) în bugetul Ministerului Culturii, pentru susţinerea proiectelor/programelor
culturale ale asociaţiilor obşteşti – în sumă de 2 154,7 mii de lei şi pentru
susţinerea activităţii instituţiilor teatral-concertistice – în sumă de 75 375,8 mii de
lei;
f) în bugetul Cancelariei de Stat, pentru activităţi de reintegrare a ţării – în
sumă de 10 000,0 mii de lei, mijloacele urmînd a fi repartizate şi utilizate în baza
unui program aprobat de Guvern;
g) în bugetul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pentru programul „Ştiinţă şi
inovare” subprogramul „Cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicate” – 25 897,5
mii de lei, care se vor repartiza instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării în urma unui
concurs de programe de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi de proiecte de
cercetări ştiinţifice.
3

Art. 3. – (1) Se aprobă alocaţii de la bugetul de stat pentru realizarea


Programului naţional de adoptare a standardelor europene în calitate de standarde
naţionale în sumă de 3 000,0 mii de lei, pentru plata cotizaţiilor în organizaţiile
internaţionale al căror membru este Republica Moldova – în sumă de 48 000,0 mii
de lei, pentru reforma administraţiei publice – în sumă de 25 000,0 mii de lei.

(2) Repartizarea pe destinatari a alocaţiilor indicate la alin.(1) se va efectua


de către Guvern.

Art. 4. – Pentru determinarea cuantumului ajutorului social în conformitate cu


Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, se stabileşte
nivelul venitului lunar minim garantat în perioada ianuarie – iunie 2011 în mărime
de 530 de lei, iar începînd cu 1 iulie 2011 – de 575 de lei.

Art. 5. – Se aprobă în bugetul de stat transferuri în sumă de 612 100,0 mii de


lei pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 6. – (1) În cadrul bugetului de stat, Fondul de susţinere financiară a


teritoriilor se aprobă în sumă de 3 877 680,0 mii de lei.

(2) În componenţa Fondului de susţinere financiară a teritoriilor se stabilesc


transferuri categoriale şi transferuri categoriale complementare pentru realizarea
unui proiect-pilot privind finanţarea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar
general din raionul Căuşeni în sumă de 79 048,0 mii de lei şi din raionul Rîşcani –
în sumă de 56 261,8 mii de lei.

Art. 7. – (1) Se stabilesc: limita numărului de personal al autorităţilor


(instituţiilor) publice finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale la 212 000 de unităţi, din care în învăţămînt – 129 860 de
unităţi; limita cheltuielilor de personal ale autorităţilor (instituţiilor) publice
finanţate de la bugetul de stat – la 3 623,6 milioane de lei, din care în învăţămînt –
1 219,1 milioane de lei, şi ale autorităţilor (instituţiilor) publice finanţate de la
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – la 4 210,9 milioane de lei, din care în
învăţămînt – 3 285,1 milioane de lei.

(2) Guvernul, cu concursul autorităţilor administrației publice locale, va


întreprinde acţiunile necesare pentru încadrarea în limita numărului de personal şi a
cheltuielilor de personal stabilite.

Art. 8. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2011, datoria de stat nu


va depăşi 20 602,3 milioane de lei, inclusiv datoria de stat internă – 5 604,9
milioane de lei şi datoria de stat externă – 14 997,4 milioane de lei (echivalentul a
4

1 204,6 milioane de dolari SUA), iar garanţiile de stat externe nu vor depăşi 59,5
milioane de lei (echivalentul a 4,8 milioane de dolari SUA).

Art. 9. – Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile livrate şi la serviciile prestate


de agenţii economici înregistraţi în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, precum
şi accizele la mărfurile supuse accizelor, fabricate în această unitate, se varsă
integral în bugetul ei central.

Art. 10. – Sumele defalcate din veniturile generale de stat pentru bugetele
unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi dezafectate în scopurile bugetului de
stat decît pentru achitarea datoriilor bugetelor respective faţă de bugetul de stat.

Art. 11. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la


efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul privatizării,
indiferent de tipul mijloacelor folosite.

(2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice şi


persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi
persoanele fizice străine, cărora, în procesul privatizării, li se dau în proprietate
privată bunuri proprietate publică.

(3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile proprietate publică,
inclusiv acţiunile.

(4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a


bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor
supuse privatizării.

(5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-


cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-
teritoriale în funcţie de apartenenţa bunului.

(6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată


a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară
activitate de întreprinzător.

(7) În cazul rezilierii sau rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare,


determinată de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor
asumate de cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.

(8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine


autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului
proprietate publică.
5

Art. 12. – (1) La aprobarea şi la aplicarea tarifului pentru gaze naturale, în


acesta se includ 4 dolari SUA pentru 1000 m3, mijloacele respective fiind destinate
recuperării cheltuielilor bugetului de stat suportate la răscumpărarea cambiilor
emise de Guvernul Republicii Moldova pentru Societatea pe Acţiuni „Gazprom”
din Federaţia Rusă.

(2) Mijloacele menţionate la alin.(1) încasate prin metoda de casă se transferă


de către Societatea pe Acţiuni „Moldova-Gaz” la bugetul de stat lunar cel tîrziu la
data de 20 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.

(3) Venitul Societăţii pe Acţiuni „Moldova-Gaz” obţinut în urma introducerii


în tariful la gaze naturale a majorării menţionate la alin.(1) nu se include în venitul
impozabil.

(4) Neexecutarea prevederilor alin. (1) şi (2) are ca efect aplicarea măsurilor
de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale conform Codului fiscal.

(5) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol conform


legislaţiei fiscale revine Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă
Ministerul Finanţelor.

Art. 13. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor


proprietate publică se prezintă în anexa nr. 8.

(2) Mijloacele băneşti obţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de


stat din închirierea/darea în arendă a bunurilor se lasă la dispoziţia acestora pentru
acoperirea cheltuielilor proprii şi se gestionează în modul stabilit pentru mijloacele
speciale.

(3) Instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat se scutesc de plata chiriei


(exceptînd plata serviciilor comunale) pentru încăperi închiriate de la alte instituţii
publice finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la întreprinderile de stat ai
căror fondatori sînt instituţiile publice respective sau autoritatea ierarhic superioară
acestora.

Art. 14. – (1) Băncilor comerciale care au acordat pînă la 29 iulie 1994
credite preferenţiale pe termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor care
au fost înfiinţate pînă la 1 ianuarie 1993 şi care au început construcţia caselor pînă
la această dată, băncilor comerciale care au acordat după 29 iulie 1994 astfel de
credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în Hotărîrea
Parlamentului nr. 209-XIII din 29 iulie 1994, în condiţiile prevăzute de Hotărîrea
Guvernului nr. 349 din 7 iunie 1993, precum şi băncilor comerciale care au acordat
6

credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în hotărîrile


Parlamentului nr. 834-XIII din 16 mai 1996, nr. 1588-XIII din 27 februarie 1998,
nr. 1147-XIV din 20 iulie 2000 şi nr. 905-XV din 7 martie 2002, în condiţiile
prevăzute de aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat veniturile
ratate prin acordarea acestor credite.

(2) În conformitate cu prevederile alin. (1), băncilor comerciale li se


compensează şi veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite
fără dobîndă categoriilor de persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază de acest
drept, în funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele
normative.

(3) Sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (2) nu cad creditele folosite contrar
destinaţiei.

(4) Compensarea a 50% din suma creditelor bancare acordate cooperativelor


de construcţie a locuinţelor: nr. 244 (municipiul Chişinău) şi „Apartament”
(municipiul Bălţi), constituite exclusiv pentru construcţia de locuinţe destinate
participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii
teritoriale a Republicii Moldova, se efectuează de la bugetele municipale Chişinău
şi Bălţi în funcţie de costul construcţiilor aprobat, în modul stabilit, la data
semnării actului de dare în exploatare a obiectivelor menţionate.

Art. 15. – (1) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile


bancare ale unităţilor de implementare a proiectelor finanţate din surse externe se
virează integral la bugetul de stat, cu excepţia dobînzilor calculate la soldurile
mijloacelor băneşti alocate în cadrul Programului „Compact” al Corporaţiei
„Provocările Mileniului”.

(2) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti aflate în Contul Unic


Trezorerial al Ministerului Finanţelor se repartizează corespunzător: bugetului de
stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de
asistenţă medicală, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, fondului special
pentru manuale.

Art. 16. – Despăgubirile de asigurare pentru persoanele care, conform


legislaţiei, sînt supuse asigurării de stat obligatorii se plătesc în baza documentelor
perfectate de către serviciile de specialitate ale autorităţilor (instituţiilor) în care
sînt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităţilor (instituţiilor) respective.

Art. 17. – (1) Tarifele la serviciile de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor,


compensaţiilor şi a altor ajutoare prevăzute în bugetul de stat pentru pensionarii
militari, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor
7

afacerilor interne, pentru alte categorii de persoane, servicii prestate de „Banca de


Economii” S.A., se stabilesc la încheierea contractelor între bancă şi autorităţile
administraţiei publice de resort şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.

(2) Tarifele la serviciile de distribuire a compensaţiilor persoanelor supuse


represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru conectare la conducta de gaze
naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia de case individuale sau de
locuinţe cooperatiste, procurarea de spaţiu locativ sau restaurarea caselor vechi şi
altor plăţi pentru unele categorii de populaţie prevăzute în bugetul de stat, prestate
de instituţiile financiare din ţară, se stabilesc la încheierea contractelor între
instituţia financiară şi autorităţile administraţiei publice locale şi la valoarea
maximă de 0,8% din suma distribuită.

Art. 18. – (1) Tarifele la serviciile de încasare de la populaţie, de la


perceptorii fiscali şi de la funcţionarii fiscali a vărsămintelor la bugetul de stat (cu
excepţia plăţii drepturilor de import-export) şi la bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale, precum şi la restituirea plăţilor de la aceste bugete persoanelor fizice, se
stabilesc la valoarea maximă de 1,0% din suma încasată.

(2) Cheltuielile aferente serviciilor menţionate la alin. (1) se acoperă din


contul bugetelor respective.

(3) Comisionul pentru serviciile de ridicare în numerar a mijloacelor băneşti


în baza documentelor executorii din contul bugetului de stat sau al bugetelor
unităţilor administrativ-teritoriale se acoperă din contul bugetelor respective.

(4) Comisionul bancar la convertirea valutei străine pentru realizarea


proiectelor finanţate din surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial, se
acoperă din contul bugetelor respective, pe bază de contract încheiat cu banca
comercială deserventă a Ministerului Finanţelor.

(5) Comisionul pentru recepţionarea, de la persoanele fizice, a drepturilor de


import-export se achită de către organele vamale din mijloace proprii, pe bază de
contract încheiat cu banca comercială deserventă.

Art. 19. – (1) Datoriile creditoare, existente la 31 decembrie 2010, ale


instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat vor fi achitate de către acestea
din contul şi în limita mijloacelor ce le sînt aprobate pe anul 2011.

(2) Achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi servicii se va efectua numai în limita


alocaţiilor repartizate instituţiilor respective, reduse cu suma datoriilor acestora
existente la 31 decembrie 2010.
8

(3) Responsabilitatea pentru admiterea formării datoriilor creditoare cu


termen de achitare expirat şi formării creanţelor revine nemijlocit executorilor de
buget respectivi.

Art. 20. – Ministerul Finanţelor se autorizează:


a) să modifice, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget,
indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat:
- privind mijloacele speciale (fără granturi, donaţii, sponsorizări şi alte intrări
cu titlu gratuit) şi fondurile speciale, ca urmare a acumulărilor de venituri la aceste
componente peste limitele anuale aprobate în total executorului primar de buget;
- privind proiectele finanţate din surse externe, ca urmare a intrărilor
suplimentare de împrumuturi şi granturi externe, precum şi a utilizării soldurilor
băneşti existente la începutul anului în conturile proiectelor respective;
- privind granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte mijloace intrate
suplimentar cu titlu gratuit în posesia instituţiilor publice, precum şi utilizarea
soldurilor băneşti existente la începutul anului din aceste surse;
b) să includă în bugetul de stat, la venituri și cheltuieli, mijloacele acumulate
la conturile speciale pentru ajutorarea persoanelor sinistrate în urma inundaţiilor
din luna iulie 2010 şi altor calamităţi naturale;
c) să efectueze, la solicitarea beneficiarilor din domeniul construcţiilor şi al
reparaţiilor capitale, plăţi anticipate de pînă la 10% din limita anuală stabilită pe
obiectiv pentru organizarea proceselor tehnologice, pentru procurarea de materiale
şi utilaj, în funcţie de condiţiile prevăzute în contractele de antrepriză încheiate
între beneficiari şi antreprenori, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite, prin
volumul de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune;
d) să accepte, la propunerile întemeiate ale autorităţilor publice centrale,
efectuarea de cheltuieli capitale (cu excepţia investiţiilor capitale) peste limitele
alocaţiilor prevăzute în acest scop în buget, în cazul posibilităţii acoperirii acestor
cheltuieli din contul şi în limita alocaţiilor pentru cheltuielile curente aprobate
autorităţilor respective în bugetul de stat la grupele funcţionale principale
corespunzătoare. În cazul formării de economii la cheltuielile de personal, se
permite redirecţionarea economiilor respective şi spre cheltuielile curente;
e) să redistribuie, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget,
alocaţiile aprobate ale bugetului de stat:
- între grupele unei grupe funcţionale principale;
- între autorităţile publice, în cazul trecerii, în modul stabilit (inclusiv în urma
divizării), a unor unităţi, subdiviziuni sau instituţii din subordinea unei autorităţi
publice în subordinea unei alte autorităţi publice, precum şi în cazul delegării, în
temei legal, a unor competenţe;
- între programele aprobate ale unui executor primar de buget în cadrul unei
grupe funcţionale principale;
f) să redistribuie, la propunerile Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor, bazate pe deciziile Consiliului Naţional de Coordonare a
9

Dezvoltării Regionale, mijloacele Fondului naţional pentru dezvoltare regională


între grupe funcţionale principale;
g) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale în cazul modificării actelor normative în vigoare sau în
cazul adoptării de noi acte normative referitor la organizarea administrativ-
teritorială sau în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea
autorităţilor administrației publice locale în subordinea autorităţilor publice
centrale şi viceversa, precum şi în cazul delegării, în temei legal, a unor
competenţe și al retragerii lor;
h) să plaseze mijloacele soldului liber al bugetului de stat, gestionate prin
intermediul Contului Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, în depozite la
Banca Naţională a Moldovei;
i) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa
valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă
în anul 2011, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;
j) să utilizeze temporar soldurile disponibile ale mijloacelor speciale şi ale
fondurilor speciale deţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat
pentru efectuarea de cheltuieli la componenta de bază a bugetului de stat,
restituindu-le pe parcursul anului bugetar;
k) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile administraţiei
publice ale raioanelor, ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, ale unităţii teritoriale
autonome Găgăuzia, drept garanţie de rambursare servind defalcările sumelor din
veniturile generale de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi
transferurile din Fondul de susţinere financiară a teritoriilor;
l) să blocheze, în caz de sporire a deficitului bugetului de stat, anumite
cheltuieli în cuantum suficient pentru menţinerea nivelului deficitului aprobat, cu
excepţia cheltuielilor de onorare a angajamentelor de deservire a datoriei de stat, a
cheltuielilor de personal, a burselor, pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor,
alocaţiilor şi ajutoarelor sociale.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

MARIAN LUPU

Chișinău, 31 martie 2011.


Nr. 52.
Anexa nr.1

Sinteza bugetului de stat


pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare

Codul
capitol/ Suma,
paragraf/
grupă mii lei
grupă
principală
1 2 3 4
Venituri, total 19 087 181,7
Venituri fiscale 110 14 837 755,0
Impozitele pe venit 111 245 275,0
Impozitele interne pe mărfuri şi servicii 115 13 354 580,0
Taxa pe valoarea adăugată, total 115 10 613 900,0
Taxă pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la
serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova 115 1 3 552 950,0
Taxă pe valoarea adăugată la mărfurile importate 115 2 8 306 950,0
Restituirea taxei pe valoarea adăugată 115 3 –1 246 000,0
Accizele, total 115 2 468 400,0
Accize la materialul vinicol 115 10 12 900,0
Accize la rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi
spirtoase 115 11 210 000,0
Accize la vinurile din struguri şi la vinurile efervescente 115 12 38 000,0
Accize la bere 115 13 250 000,0
Accize la produsele din tutun 115 14 570 980,0
Accize la bijuterii (inclusiv cele cu briliante) 115 15 18 975,0
Accize la benzină şi motorină 115 16 971 545,0
Accize la alte mărfuri 115 17 33 000,0
Accize la autoturisme 115 18 450 000,0
Restituirea accizelor 115 25 –87 000,0
Încasările în fondul rutier din taxe, total 115 156 480,0
Taxă pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova
de către autovehiculele neînmatriculate în Republica
Moldova 115 43 900,0
Taxă pentru folosirea drumurilor de către
autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova 115 44 73 000,0
Taxă pentru folosirea drumurilor de către
autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe
osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise 115 45 13 500,0
Taxă de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi
rutiere internaţionale 115 46 47 000,0
Taxă pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor
din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea
lucrărilor de construcţie şi montaj 115 47 400,0
Taxe pentru gazul lichefiat importat şi pentru
comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în
calitate de carburant pentru unităţile de transport auto 115 48 16 880,0
Taxă pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor
din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea
publicităţii exterioare 115 49 4 000,0
Taxă pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor
din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea
obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere 115 50 800,0
Impozit privat 115 4 2 800,0
Taxă de licenţă pentru anumite genuri de activitate 115 55 112 000,0
2
Anexa nr. 1 (continuare)
Codul
capitol/ Suma,
paragraf/
grupă mii lei
grupă
principală
1 2 3 4
Taxă pentru efectuarea expertizei ecologice 115 63 1 000,0
Impozitele asupra comerţului exterior şi asupra
operaţiunilor externe 116 1 237 900,0
Taxă vamală 116 2 874 900,0
Taxă pentru efectuarea procedurilor vamale 116 3 290 000,0
Taxă specială 116 4 25 000,0
Taxă consulară 116 11 48 000,0
Încasările nefiscale 120 752 320,0
Alte venituri din activitatea de întreprinzător şi din
proprietate 121 358 246,2
Dividende aferente cotei de participare a statului în
societăţi pe acțiuni 121 2 220 000,0
Defalcări din profitul net al întreprinderilor de stat
(municipale) 121 3 59 000,0
Soldul profitului net al Băncii Naționale a Moldovei 121 10 28 000,0
Dobînzi la creditele acordate de la bugetul de stat 121 11 34 246,2
Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor bugetare din
conturile bancare 121 12 8 000,0
Dobînzi aferente soldurilor mijloacelor băneşti din
conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse
externe 121 16 9 000,0
Taxele şi plăţile administrative 122 279 073,8
Taxă de stat pentru cauzele examinate în judecătoria
economică 122 10 35 000,0
Taxă de stat pentru acţiunile examinate în judecătorii şi
în alte organe de resort 122 11 55 000,0
Taxă de stat pentru actele notariale îndeplinite de notari
şi de alte persoane abilitate prin lege 122 12 62 000,0
Taxă pentru eliberarea paşapoartelor 122 22 2 200,0
Venituri din includerea în tariful la gazele naturale a
mijloacelor destinate recuperării mijloacelor utilizate
pentru răscumpărarea cambiilor 122 39 58 051,4
Alte încasări 122 40 3 209,9
Mijloace încasate în legătură cu excluderea terenurilor
din circuitul agricol 122 50 30 000,0
Încasări de la investitorii sau proprietarii construcţiilor
pentru elaborarea documentelor normative în
construcţie 122 56 11 500,0
Încasari din salariul net al executantului serviciului civil 122 57 3 800,0
Plată pentru dezvoltarea culturilor nucifere 122 61 8 200,0
Plată în fondul de risc 122 62 10 112,5
Amenzile şi sancţiunile administrative 123 115 000,0
Mijloacele speciale ale instituţiilor publice 151 1 095 164,9
Veniturile fondurilor speciale 161 295 391,5
Transferurile 300 600,0
Transferuri de la bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale 362 600,0
Granturile 400 2 105 950,3
Granturi interne 411 11 369,5
Granturi externe 412 2 094 580,8
Granturi externe pentru susţinerea bugetului 412 1 1 571 725,0
Granturi pentru proiecte finanţate din surse externe 412 2 505 490,2
Granturi externe pentru instituțiile publice 412 3 17 365,6
3
Anexa nr. 1 (continuare)
Codul
capitol/ Suma,
paragraf/
grupă mii lei
grupă
principală
1 2 3 4
Cheltuieli, total 20 354 074,1
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 1 097 411,7
Autorităţi legislative 1 1 71 859,7
Autorităţi executive 1 2 129 261,5
Activitate financiară, bugetar-fiscală şi de control 1 3 576 031,7
Servicii de planificare şi statistică 1 4 97 483,8
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la
alte grupe 1 8 170 726,5
Organe administrative 1 10 52 048,5
Activitatea externă 2 233 615,3
Colaborare internaţională 2 1 48 000,0
Misiuni diplomatice 2 4 171 342,2
Organe administrative 2 10 14 273,1
Apărarea naţională 3 244 679,6
Armata Naţională 3 1 244 679,6
Justiţia 4 381 326,4
Instanţe judecătoreşti 4 3 159 195,2
Procuratură 4 4 85 129,4
Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe 4 6 122 163,1
Executare judecătorească 4 7 5 044,7
Organe administrative 4 10 9 794,0
Jurisdicţia constituţională 41 5 967,8
Autoritatea de jurisdicţie constituţională 41 1 5 967,8
Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională 5 1 280 277,6
Organe ale afacerilor interne 5 1 385 530,6
Trupe de carabinieri 5 2 67 443,7
Penitenciare 5 3 271 366,3
Organe ale securităţii naţionale 5 4 339 144,5
Protecţie civilă şi situaţii excepţionale 5 6 171 943,2
Autorităţi şi servicii de menţinere a ordinii publice şi de
securitate naţională, neatribuite la alte grupe 5 9 44 849,3
Învăţămîntul 6 2 107 979,7
Învăţămînt secundar 6 3 637 825,3
Învăţămînt superior 6 4 958 251,1
Învăţămînt postuniversitar 6 5 88 701,6
Cursuri şi instituţii de perfecţionare a cadrelor 6 6 22 245,1
Instituţii şi activităţi în domeniul învăţămîntului
neatribuite la alte grupe 6 7 30 972,3
Învăţămînt mediu de specialitate 6 8 364 159,2
Organe administrative 6 10 5 825,1
Ştiinţa şi inovarea 7 328 156,5
Cercetări ştiinţifice fundamentale 7 1 80 487,4
Cercetări ştiinţifice aplicate 7 2 187 695,1
Pregătire a cadrelor ştiinţifice 7 3 18 682,3
Instituţii şi activităţi în sfera ştiinţei şi inovării
neatribuite la alte grupe 7 4 25 945,9
Organe administrative 7 10 15 345,8
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 283 133,5
Activităţi în domeniul culturii 8 2 114 561,3
Radioteleviziune 8 3 85 874,2
Presă periodică şi edituri 8 4 2 350,4
Sport 8 5 56 233,4
4
Anexa nr. 1 (continuare)
Codul
capitol/ Suma,
paragraf/
grupă mii lei
grupă
principală
1 2 3 4
Instituţii şi activităţi în domeniul culturii, artei şi
sportului neatribuite la alte grupe 8 6 6 444,6
Activităţi pentru tineret 8 7 7 999,0
Organe administrative 8 10 9 670,6
Ocrotirea sănătăţii 9 2 554 556,1
Spitale 9 1 5 000,0
Policlinici şi centre ale medicilor de familie 9 2 1 266,8
Servicii şi instituţii sanitar-epidemiologice şi de
profilaxie 9 3 198 058,8
Instituţii şi servicii în domeniul ocrotirii sănătăţii
neatribuite la alte grupe 9 5 226 104,6
Programe naţionale de ocrotire a sănătăţii 9 6 133 472,5
Servicii legate de asigurarea obligatorie de asistenţă
medicală 9 7 1 984 288,9
Organe administrative 9 10 6 364,5
Asigurarea şi asistenţa socială 10 3 660 120,5
Pensii ale militarilor 10 1 714 170,2
Instituţii ale asistenţei sociale 10 3 166 812,3
Compensarea pierderilor suportate de întreprinderile din
transport în legătură cu acordarea de înlesniri unor
categorii de populaţie 10 5 100,0
Indexarea eşalonată a depunerilor cetăţenilor la „Banca
de Economii” S.A. 10 6 65 000,0
Organe administrative 10 10 6 999,6
Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei
sociale neatribuite la alte grupe 10 11 236 379,4
Compensaţii şi indemnizaţii nominative 10 13 19 086,1
Subvenţionare a dobînzii şi rambursare a creditelor
bancare preferenţiale acordate populaţiei şi
cooperativelor de construcţie a locuinţelor 10 18 45 500,0
Fonduri de susţinere socială a populaţiei 10 20 81 000,0
Prestaţii sociale şi pensii achitate prin bugetul
asigurărilor sociale de stat 10 21 1 712 972,9
Transferuri pentru acoperirea deficitului bugetului
asigurărilor sociale de stat 10 23 612 100,0
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă
şi gospodăria apelor 11 819 905,7
Agricultură 11 1 471 644,1
Gospodărie silvică 11 2 13 335,0
Gospodărie a apelor 11 4 20 972,5
Activităţi şi servicii în domeniul agriculturii,
gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole şi gospodăriei
apelor neatribuite la alte grupe 11 5 297 582,9
Organe administrative 11 10 16 371,2
Protecţia mediului şi hidrometeorologia 12 243 373,3
Protecţie a mediului 12 1 210 727,3
Hidrometeorologie 12 3 13 594,7
Activităţi în domeniul protecţiei mediului şi
hidrometeorologiei neatribuite la alte grupe 12 5 13 189,9
Organe administrative 12 10 5 861,4
Industria şi construcţiile 13 21 392,0
Industrie extractivă 13 1 3 000,0
Activităţi şi servicii în domeniul industriei şi
construcţiilor neatribuite la alte grupe 13 5 12 125,7
5
Anexa nr. 1 (continuare)
Codul
capitol/ Suma,
paragraf/
grupă mii lei
grupă
principală
1 2 3 4
Organe administrative 13 10 6 266,3
Transporturile, gospodăria drumurilor,
comunicaţiile şi informatica 14 1 392 713,9
Transport naval 14 2 6 827,8
Gospodărie a drumurilor 14 7 1 379 895,8
Activităţi şi servicii în domeniul transporturilor,
gospodăriei drumurilor, comunicaţiilor şi informaticii
neatribuite la alte grupe 14 9 2 645,8
Organe administrative 14 10 3 344,5
Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 380 807,1
Gospodărie de exploatare a fondului de locuinţe 15 1 125 891,9
Gospodărie comunală 15 2 253 788,0
Activitate sanitară, inclusiv control asupra poluării
mediului 15 3 1 127,2
Complexul pentru combustibil şi energie 16 102 004,6
Reţele de gaze 16 1 6 459,2
Activităţi şi servicii în complexul pentru combustibil şi
energie neatribuite la alte grupe 16 4 95 545,4
Serviciul datoriei de stat 17 676 330,2
Serviciu al datoriei de stat interne 17 1 479 200,0
Serviciu al datoriei de stat externe 17 3 197 130,2
Completarea rezervelor de stat 18 40 859,8
Rezerve materiale de stat 18 2 30 586,7
Alte servicii pentru deservirea rezervelor de stat 18 4 7 751,8
Organe administrative 18 10 2 521,3
Alte servicii legate de activitatea economică 19 284 275,5
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 277 755,2
Organe administrative 19 10 6 520,3
Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe
principale 20 4 265 130,1
Fond de rezervă al Guvernului 20 2 53 000,0
Transferuri către bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale din Fondul de susţinere financiară a
teritoriilor 20 4 3 877 680,0
Transferuri cu destinaţie specială către bugetele
unităţilor administrativ-teritoriale 20 5 130 940,1
Cheltuieli neatribuite la alte grupe 20 9 203 510,0
Creditarea netă 23 -49 942,8

Deficitul (–) –1 266 892,4

Sursele de finanţare 1 266 892,4


Interne 300 000,0
Emisiune a valorilor mobiliare de stat pe piaţa primară 300 000,0
Externe 828 867,4
Intrări de împrumuturi externe 1 643 776,0
Rambursări de împrumuturi externe –814 908,6
Mijloace din vînzarea şi privatizarea bunurilor
280 000,0
domeniului public
Modificarea soldurilor la conturi –141 975,0
Anexa nr. 2

Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice


finanţate de la bugetul de stat

- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9

101. Parlamentul
Cheltuieli, total 71 859,7 70 744,7 1 115,0
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 71 859,7 70 744,7 1 115,0
Autorităţi legislative 1 1 71 859,7 70 744,7 1 115,0
Cheltuieli curente 1 1 100 71 759,7 70 644,7 1 115,0
dintre care cheltuieli de personal 1 1 111, 112, 116 47 590,1 47 147,3 442,8
Cheltuieli capitale 1 1 200 100,0 100,0

102. Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova


Cheltuieli, total 11 993,6 11 993,6
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 11 993,6 11 993,6
Autorităţi executive 1 2 11 993,6 11 993,6
Cheltuieli curente 1 2 100 11 588,6 11 588,6
dintre care cheltuieli de personal 1 2 111, 112, 116 8 911,8 8 911,8
Cheltuieli capitale 1 2 200 405,0 405,0

103. Curtea de Conturi


Cheltuieli, total 26 186,7 22 926,0 3 260,7
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 26 186,7 22 926,0 3 260,7
Activitate financiară, bugetar-fiscală şi de
control 1 3 26 186,7 22 926,0 3 260,7
Cheltuieli curente 1 3 100 21 562,0 21 562,0
dintre care cheltuieli de personal 1 3 111, 112, 116 16 449,0 16 449,0
Cheltuieli capitale 1 3 200 4 624,7 1 364,0 3 260,7

104. Cancelaria de Stat


Cheltuieli, total 210 846,4 117 109,3 53 003,5 40 733,6
Cheltuieli curente 100 152 690,1 101 180,8 51 509,3
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 64 464,7 48 145,8 16 318,9
Cheltuieli capitale 200 58 156,3 15 928,5 1 494,2 40 733,6
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 194 030,0 100 872,9 52 423,5 40 733,6
Cheltuieli curente 1 100 139 385,9 88 444,4 50 941,5
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 61 305,8 45 178,5 16 127,3
Cheltuieli capitale 1 200 54 644,1 12 428,5 1 482,0 40 733,6
Autorităţi executive 1 2 117 267,9 64 844,4 52 423,5
Cheltuieli curente 1 2 100 115 785,9 64 844,4 50 941,5
dintre care cheltuieli de personal 1 2 111, 112, 116 61 305,8 45 178,5 16 127,3
Cheltuieli capitale 1 2 200 1 482,0 1 482,0
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală
neatribuite la alte grupe 1 8 76 762,1 36 028,5 40 733,6
Cheltuieli curente 1 8 100 23 600,0 23 600,0
Cheltuieli capitale 1 8 200 53 162,1 12 428,5 40 733,6
2
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ocrotirea sănătăţii 9 16 816,4 16 236,4 580,0
Cheltuieli curente 9 100 13 304,2 12 736,4 567,8
dintre care cheltuieli de personal 9 111, 112, 116 3 158,9 2 967,3 191,6
Cheltuieli capitale 9 200 3 512,2 3 500,0 12,2
Servicii şi instituţii sanitar-epidemiologice
şi de profilaxie 9 3 1 466,5 1 306,5 160,0
Cheltuieli curente 9 3 100 1 454,3 1 306,5 147,8
dintre care cheltuieli de personal 9 3 111, 112, 116 1 297,8 1 225,5 72,3
Cheltuieli capitale 9 3 200 12,2 12,2
Instituţii şi servicii în domeniul ocrotirii
sănătăţii neatribuite la alte grupe 9 5 14 956,3 14 536,3 420,0
Cheltuieli curente 9 5 100 11 456,3 11 036,3 420,0
dintre care cheltuieli de personal 9 5 111, 112, 116 1 861,1 1 741,8 119,3
Cheltuieli capitale 9 5 200 3 500,0 3 500,0
Programe naţionale de ocrotire a sănătăţii 9 6 393,6 393,6
Cheltuieli curente 9 6 100 393,6 393,6

106. Curtea Constituţională


Cheltuieli, total 5 967,8 5 867,8 100,0
Jurisdicţia constituţională 41 5 967,8 5 867,8 100,0
Autoritatea de jurisdicţie constituţională 41 1 5 967,8 5 867,8 100,0
Cheltuieli curente 41 1 100 5 675,0 5 575,0 100,0
dintre care cheltuieli de personal 41 1 111, 112, 116 3 828,1 3 828,1
Cheltuieli capitale 41 1 200 292,8 292,8

107. Consiliul Superior al Magistraturii


Cheltuieli, total 3 526,5 3 526,5
Justiţia 4 3 526,5 3 526,5
Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite
la alte grupe 4 6 3 526,5 3 526,5
Cheltuieli curente 4 6 100 3 526,5 3 526,5
dintre care cheltuieli de personal 4 6 111, 112, 116 2 088,3 2 088,3

108. Curtea Supremă de Justiţie


Cheltuieli, total 20 728,1 20 445,4 282,7
Justiţia 4 20 728,1 20 445,4 282,7
Instanţe judecătoreşti 4 3 20 728,1 20 445,4 282,7
Cheltuieli curente 4 3 100 17 394,9 17 112,2 282,7
dintre care cheltuieli de personal 4 3 111, 112, 116 14 799,9 14 799,9
Cheltuieli capitale 4 3 200 3 333,2 3 333,2
dintre care investiţii capitale în construcţii 4 3 241 2 518,7 2 518,7

113. Procuratura Generală


Cheltuieli, total 85 129,4 84 865,5 263,9
Justiţia 4 85 129,4 84 865,5 263,9
Procuratură 4 4 85 129,4 84 865,5 263,9
Cheltuieli curente 4 4 100 83 029,4 82 865,5 163,9
dintre care cheltuieli de personal 4 4 111, 112, 116 67 251,2 67 251,2
Cheltuieli capitale 4 4 200 2 100,0 2 000,0 100,0
3
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9

121. Ministerul Economiei


Cheltuieli, total 345 336,3 126 557,8 461,6 218 316,9
Cheltuieli curente 100 96 658,2 96 226,6 431,6
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 21 137,1 21 137,1
Cheltuieli capitale 200 248 678,1 30 331,2 30,0 218 316,9
dintre care investiţii capitale în construcţii 241 5 059,2 5 059,2
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 17 323,7 16 962,1 361,6
Organe administrative 1 10 17 323,7 16 962,1 361,6
Cheltuieli curente 1 10 100 17 207,7 16 876,1 331,6
dintre care cheltuieli de personal 1 10 111, 112, 116 15 005,7 15 005,7
Cheltuieli capitale 1 10 200 116,0 86,0 30,0
Complexul pentru combustibil şi energie 16 100 604,6 31 153,6 69 451,0
Cheltuieli curente 16 100 968,4 968,4
dintre care cheltuieli de personal 16 111, 112, 116 720,0 720,0
Cheltuieli capitale 16 200 99 636,2 30 185,2 69 451,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 16 241 5 059,2 5 059,2
Reţele de gaze 16 1 5 059,2 5 059,2
Cheltuieli capitale 16 1 200 5 059,2 5 059,2
dintre care investiţii capitale în construcţii 16 1 241 5 059,2 5 059,2
Activităţi şi servicii în complexul pentru
combustibil şi energie neatribuite la alte
grupe 16 4 95 545,4 26 094,4 69 451,0
Cheltuieli curente 16 4 100 968,4 968,4
dintre care cheltuieli de personal 16 4 111, 112, 116 720,0 720,0
Cheltuieli capitale 16 4 200 94 577,0 25 126,0 69 451,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 227 408,0 78 442,1 100,0 148 865,9
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 227 408,0 78 442,1 100,0 148 865,9
Cheltuieli curente 19 3 100 78 482,1 78 382,1 100,0
dintre care cheltuieli de personal 19 3 111, 112, 116 5 411,4 5 411,4
Cheltuieli capitale 19 3 200 148 925,9 60,0 148 865,9

122. Ministerul Finanţelor


Cheltuieli, total 572 248,2 451 235,0 34 090,2 86 923,0
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 572 248,2 451 235,0 34 090,2 86 923,0
Cheltuieli curente 1 100 456 625,8 425 854,6 30 771,2
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 263 191,2 262 926,6 264,6
Cheltuieli capitale 1 200 115 622,4 25 380,4 3 319,0 86 923,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 1 241 8 203,8 5 075,5 3 128,3
Activitate financiară, bugetar-fiscală şi de
control 1 3 549 845,0 428 831,8 34 090,2 86 923,0
Cheltuieli curente 1 3 100 434 972,6 404 201,4 30 771,2
dintre care cheltuieli de personal 1 3 111, 112, 116 246 673,9 246 409,3 264,6
Cheltuieli capitale 1 3 200 114 872,4 24 630,4 3 319,0 86 923,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 1 3 241 8 203,8 5 075,5 3 128,3
Organe administrative 1 10 22 403,2 22 403,2
Cheltuieli curente 1 10 100 21 653,2 21 653,2
dintre care cheltuieli de personal 1 10 111, 112, 116 16 517,3 16 517,3
Cheltuieli capitale 1 10 200 750,0 750,0
4
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9

125. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare


Cheltuieli, total 826 256,9 539 418,0 91 450,9 195 388,0
Cheltuieli curente 100 370 771,4 287 325,6 83 445,8
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 171 020,7 148 920,8 22 099,9
Cheltuieli capitale 200 455 485,5 252 092,4 8 005,1 195 388,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 241 3 070,0 3 000,0 70,0
Învăţămîntul 6 132 040,6 88 189,6 43 851,0
Cheltuieli curente 6 100 128 136,3 88 189,6 39 946,7
dintre care cheltuieli de personal 6 111, 112, 116 72 986,7 57 425,6 15 561,1
Cheltuieli capitale 6 200 3 904,3 3 904,3
Învăţămînt secundar 6 3 1 161,7 1 129,1 32,6
Cheltuieli curente 6 3 100 1 161,7 1 129,1 32,6
dintre care cheltuieli de personal 6 3 111, 112, 116 1 142,9 1 129,1 13,8
Învăţămînt superior 6 4 67 888,9 41 427,9 26 461,0
Cheltuieli curente 6 4 100 67 148,5 41 427,9 25 720,6
dintre care cheltuieli de personal 6 4 111, 112, 116 37 854,7 26 801,3 11 053,4
Cheltuieli capitale 6 4 200 740,4 740,4
Cursuri şi instituţii de perfecţionare a
cadrelor 6 6 300,0 300,0
Cheltuieli curente 6 6 100 300,0 300,0
dintre care cheltuieli de personal 6 6 111, 112, 116 125,5 125,5
Instituţii şi activităţi în domeniul
învăţămîntului neatribuite la alte grupe 6 7 2 315,1 2 201,2 113,9
Cheltuieli curente 6 7 100 2 315,1 2 201,2 113,9
dintre care cheltuieli de personal 6 7 111, 112, 116 1 603,9 1 552,0 51,9
Învăţămînt mediu de specialitate 6 8 60 374,9 43 431,4 16 943,5
Cheltuieli curente 6 8 100 57 211,0 43 431,4 13 779,6
dintre care cheltuieli de personal 6 8 111, 112, 116 32 259,7 27 943,2 4 316,5
Cheltuieli capitale 6 8 200 3 163,9 3 163,9
Asigurarea şi asistenţa socială 10 1 538,6 1 538,6
Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi
asistenţei sociale neatribuite la alte grupe 10 11 1 538,6 1 538,6
Cheltuieli curente 10 11 100 1 538,6 1 538,6
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria
piscicolă şi gospodăria apelor 11 692 677,7 449 689,8 47 599,9 195 388,0
Cheltuieli curente 11 100 241 096,5 197 597,4 43 499,1
dintre care cheltuieli de personal 11 111, 112, 116 98 034,0 91 495,2 6 538,8
Cheltuieli capitale 11 200 451 581,2 252 092,4 4 100,8 195 388,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 11 241 3 070,0 3 000,0 70,0
Agricultură 11 1 471 644,1 431 026,5 40 617,6
Cheltuieli curente 11 1 100 227 215,1 189 881,0 37 334,1
dintre care cheltuieli de personal 11 1 111, 112, 116 92 069,9 85 531,1 6 538,8
Cheltuieli capitale 11 1 200 244 429,0 241 145,5 3 283,5
dintre care investiţii capitale în construcţii 11 1 241 3 070,0 3 000,0 70,0
Activităţi şi servicii în domeniul agriculturii,
gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole şi
gospodăriei apelor neatribuite la alte grupe 11 5 206 334,9 10 946,9 195 388,0
Cheltuieli capitale 11 5 200 206 334,9 10 946,9 195 388,0
5
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Organe administrative 11 10 14 698,7 7 716,4 6 982,3
Cheltuieli curente 11 10 100 13 881,4 7 716,4 6 165,0
dintre care cheltuieli de personal 11 10 111, 112, 116 5 964,1 5 964,1
Cheltuieli capitale 11 10 200 817,3 817,3

127. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei


Cheltuieli, total 367 533,2 244 819,3 10 672,9 81 000,0 31 041,0
Cheltuieli curente 100 322 380,1 230 747,2 10 672,9 80 960,0
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 76 510,4 74 220,8 1 642,0 647,6
Cheltuieli capitale 200 45 153,1 14 072,1 40,0 31 041,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 241 9 000,0 9 000,0
Asigurarea şi asistenţa socială 10 356 533,2 233 819,3 10 672,9 81 000,0 31 041,0
Cheltuieli curente 10 100 320 380,1 228 747,2 10 672,9 80 960,0
dintre care cheltuieli de personal 10 111, 112, 116 76 510,4 74 220,8 1 642,0 647,6
Cheltuieli capitale 10 200 36 153,1 5 072,1 40,0 31 041,0
Instituţii ale asistenţei sociale 10 3 166 812,3 156 589,4 10 222,9
Cheltuieli curente 10 3 100 161 740,2 151 517,3 10 222,9
dintre care cheltuieli de personal 10 3 111, 112, 116 69 760,9 68 118,9 1 642,0
Cheltuieli capitale 10 3 200 5 072,1 5 072,1
Organe administrative 10 10 6 999,6 6 949,6 50,0
Cheltuieli curente 10 10 100 6 999,6 6 949,6 50,0
dintre care cheltuieli de personal 10 10 111, 112, 116 6 101,9 6 101,9
Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi
asistenţei sociale neatribuite la alte grupe 10 11 101 721,3 70 280,3 400,0 31 041,0
Cheltuieli curente 10 11 100 70 680,3 70 280,3 400,0
Cheltuieli capitale 10 11 200 31 041,0 31 041,0
Fonduri de susţinere socială a populaţiei 10 20 81 000,0 81 000,0
Cheltuieli curente 10 20 100 80 960,0 80 960,0
dintre care cheltuieli de personal 10 20 111, 112, 116 647,6 647,6
Cheltuieli capitale 10 20 200 40,0 40,0
Industria şi construcţiile 13 2 000,0 2 000,0
Activităţi şi servicii în domeniul industriei şi
construcţiilor neatribuite la alte grupe 13 5 2 000,0 2 000,0
Cheltuieli curente 13 5 100 2 000,0 2 000,0
Gospodăria comunală şi gospodăria de
exploatare a fondului de locuinţe 15 9 000,0 9 000,0
Gospodărie de exploatare a fondului de
locuinţe 15 1 9 000,0 9 000,0
Cheltuieli capitale 15 1 200 9 000,0 9 000,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 15 1 241 9 000,0 9 000,0

128. Ministerul Sănătăţii


Cheltuieli, total 875 471,0 523 424,6 192 179,4 159 867,0
Cheltuieli curente 100 659 301,0 494 915,0 164 386,0
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 376 980,8 289 048,6 87 932,2
Cheltuieli capitale 200 216 170,0 28 509,6 27 793,4 159 867,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 241 24 591,2 17 262,7 7 328,5
Învăţămîntul 6 309 982,2 196 100,8 113 881,4
Cheltuieli curente 6 100 280 567,3 179 789,3 100 778,0
6
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dintre care cheltuieli de personal 6 111, 112, 116 171 027,9 118 747,2 52 280,7
Cheltuieli capitale 6 200 29 414,9 16 311,5 13 103,4
dintre care investiţii capitale în construcţii 6 241 12 262,7 12 262,7
Învăţămînt superior 6 4 168 466,4 97 246,6 71 219,8
Cheltuieli curente 6 4 100 148 400,9 84 288,3 64 112,6
dintre care cheltuieli de personal 6 4 111, 112, 116 90 561,7 64 172,8 26 388,9
Cheltuieli capitale 6 4 200 20 065,5 12 958,3 7 107,2
dintre care investiţii capitale în construcţii 6 4 241 8 934,5 8 934,5
Învăţămînt postuniversitar 6 5 76 483,3 52 759,6 23 723,7
Cheltuieli curente 6 5 100 70 235,1 49 431,4 20 803,7
dintre care cheltuieli de personal 6 5 111, 112, 116 42 840,6 26 651,6 16 189,0
Cheltuieli capitale 6 5 200 6 248,2 3 328,2 2 920,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 6 5 241 3 328,2 3 328,2
Cursuri şi instituţii de perfecţionare a
cadrelor 6 6 8 095,3 814,0 7 281,3
Cheltuieli curente 6 6 100 7 378,6 814,0 6 564,6
dintre care cheltuieli de personal 6 6 111, 112, 116 5 725,8 694,5 5 031,3
Cheltuieli capitale 6 6 200 716,7 716,7
Instituţii şi activităţi în domeniul
învăţămîntului neatribuite la alte grupe 6 7 204,8 204,8
Cheltuieli curente 6 7 100 204,8 204,8
dintre care cheltuieli de personal 6 7 111, 112, 116 190,4 190,4
Învăţămînt mediu de specialitate 6 8 56 732,4 45 075,8 11 656,6
Cheltuieli curente 6 8 100 54 347,9 45 050,8 9 297,1
dintre care cheltuieli de personal 6 8 111, 112, 116 31 709,4 27 037,9 4 671,5
Cheltuieli capitale 6 8 200 2 384,5 25,0 2 359,5
Ocrotirea sănătăţii 9 553 450,8 315 285,8 78 298,0 159 867,0
Cheltuieli curente 9 100 366 695,7 303 087,7 63 608,0
dintre care cheltuieli de personal 9 111, 112, 116 205 952,9 170 301,4 35 651,5
Cheltuieli capitale 9 200 186 755,1 12 198,1 14 690,0 159 867,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 9 241 12 328,5 5 000,0 7 328,5
Spitale 9 1 5 000,0 5 000,0
Cheltuieli capitale 9 1 200 5 000,0 5 000,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 9 1 241 5 000,0 5 000,0
Policlinici şi centre ale medicilor de familie 9 2 1 266,8 1 076,8 190,0
Cheltuieli curente 9 2 100 1 216,8 1 076,8 140,0
dintre care cheltuieli de personal 9 2 111, 112, 116 1 032,1 991,1 41,0
Cheltuieli capitale 9 2 200 50,0 50,0
Servicii şi instituţii sanitar-epidemiologice şi
de profilaxie 9 3 196 592,3 151 104,4 45 487,9
Cheltuieli curente 9 3 100 189 544,9 150 097,0 39 447,9
dintre care cheltuieli de personal 9 3 111, 112, 116 143 789,0 122 487,2 21 301,8
Cheltuieli capitale 9 3 200 7 047,4 1 007,4 6 040,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 9 3 241 1 028,5 1 028,5
Instituţii şi servicii în domeniul ocrotirii
sănătăţii neatribuite la alte grupe 9 5 211 148,3 22 945,1 28 336,2 159 867,0
Cheltuieli curente 9 5 100 42 859,1 22 822,9 20 036,2
dintre care cheltuieli de personal 9 5 111, 112, 116 33 316,5 20 892,8 12 423,7
Cheltuieli capitale 9 5 200 168 289,2 122,2 8 300,0 159 867,0
7
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dintre care investiţii capitale în construcţii 9 5 241 6 300,0 6 300,0
Programe naţionale de ocrotire a sănătăţii 9 6 133 078,9 128 805,0 4 273,9
Cheltuieli curente 9 6 100 126 738,0 122 764,1 3 973,9
dintre care cheltuieli de personal 9 6 111, 112, 116 22 607,4 20 722,4 1 885,0
Cheltuieli capitale 9 6 200 6 340,9 6 040,9 300,0
Organe administrative 9 10 6 364,5 6 354,5 10,0
Cheltuieli curente 9 10 100 6 336,9 6 326,9 10,0
dintre care cheltuieli de personal 9 10 111, 112, 116 5 207,9 5 207,9
Cheltuieli capitale 9 10 200 27,6 27,6
Asigurarea şi asistenţa socială 10 12 038,0 12 038,0
Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi
asistenţei sociale neatribuite la alte grupe 10 11 12 038,0 12 038,0
Cheltuieli curente 10 11 100 12 038,0 12 038,0

129. Ministerul Educaţiei


Cheltuieli, total 1 591 138,5 1 093 588,0 449 547,6 26 152,8 22 749,3
Cheltuieli curente 100 1 476 755,3 1 040 379,0 411 142,7 26 132,8
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 881 919,9 646 420,5 235 012,2 487,2
Cheltuieli capitale 200 114 383,2 53 209,0 38 404,9 20,0 22 749,3
dintre care investiţii capitale în construcţii 241 34 566,2 14 666,2 19 900,0
Învăţămîntul 6 1 545 276,6 1 047 878,4 449 395,3 26 152,8 22 749,3
Cheltuieli curente 6 100 1 431 590,0 995 360,0 410 996,4 26 132,8
dintre care cheltuieli de personal 6 111, 112, 116 881 383,1 645 917,7 234 978,2 487,2
Cheltuieli capitale 6 200 113 686,6 52 518,4 38 398,9 20,0 22 749,3
dintre care investiţii capitale în construcţii 6 241 34 016,2 14 116,2 19 900,0
Învăţămînt secundar 6 3 610 910,9 537 281,2 25 626,8 26 152,8 22 749,3
Cheltuieli curente 6 3 100 539 985,6 490 329,8 24 422,2 26 132,8
transferuri la fondurile speciale 6 3 899,2
dintre care cheltuieli de personal 6 3 111, 112, 116 304 571,3 295 499,3 8 584,8 487,2
Cheltuieli capitale 6 3 200 70 925,3 46 951,4 1 204,6 20,0 22 749,3
dintre care investiţii capitale în construcţii 6 3 241 9 116,2 9 116,2
Învăţămînt superior 6 4 675 847,3 329 878,1 345 969,2
Cheltuieli curente 6 4 100 643 228,3 329 878,1 313 350,2
dintre care cheltuieli de personal 6 4 111, 112, 116 414 732,1 228 621,9 186 110,2
Cheltuieli capitale 6 4 200 32 619,0 32 619,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 6 4 241 19 900,0 19 900,0
Învăţămînt postuniversitar 6 5 746,1 517,9 228,2
Cheltuieli curente 6 5 100 738,6 517,9 220,7
dintre care cheltuieli de personal 6 5 111, 112, 116 266,7 103,2 163,5
Cheltuieli capitale 6 5 200 7,5 7,5
Cursuri şi instituţii de perfecţionare a
cadrelor 6 6 12 351,8 2 024,2 10 327,6
Cheltuieli curente 6 6 100 12 027,2 2 024,2 10 003,0
dintre care cheltuieli de personal 6 6 111, 112, 116 9 342,4 2 024,2 7 318,2
Cheltuieli capitale 6 6 200 324,6 324,6
Instituţii şi activităţi în domeniul
învăţămîntului neatribuite la alte grupe 6 7 28 452,4 27 121,0 1 331,4
Cheltuieli curente 6 7 100 22 581,4 21 634,0 947,4
dintre care cheltuieli de personal 6 7 111, 112, 116 12 070,7 11 610,3 460,4
8
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cheltuieli capitale 6 7 200 5 871,0 5 487,0 384,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 6 7 241 5 000,0 5 000,0
Învăţămînt mediu de specialitate 6 8 211 143,0 145 673,9 65 469,1
Cheltuieli curente 6 8 100 207 283,8 145 673,9 61 609,9
dintre care cheltuieli de personal 6 8 111, 112, 116 135 714,6 103 373,5 32 341,1
Cheltuieli capitale 6 8 200 3 859,2 3 859,2
Organe administrative 6 10 5 825,1 5 382,1 443,0
Cheltuieli curente 6 10 100 5 745,1 5 302,1 443,0
dintre care cheltuieli de personal 6 10 111, 112, 116 4 685,3 4 685,3
Cheltuieli capitale 6 10 200 80,0 80,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru
tineret 8 1 615,4 1 463,1 152,3
Cheltuieli curente 8 100 1 468,8 1 322,5 146,3
dintre care cheltuieli de personal 8 111, 112, 116 536,8 502,8 34,0
Cheltuieli capitale 8 200 146,6 140,6 6,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 862,5 710,2 152,3
Cheltuieli curente 8 2 100 715,9 569,6 146,3
dintre care cheltuieli de personal 8 2 111, 112, 116 536,8 502,8 34,0
Cheltuieli capitale 8 2 200 146,6 140,6 6,0
Presă periodică şi edituri 8 4 752,9 752,9
Cheltuieli curente 8 4 100 752,9 752,9
Asigurarea şi asistenţa socială 10 43 696,5 43 696,5
Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi
asistenţei sociale neatribuite la alte grupe 10 11 43 696,5 43 696,5
Cheltuieli curente 10 11 100 43 696,5 43 696,5
Gospodăria comunală şi gospodăria de
exploatare a fondului de locuinţe 15 550,0 550,0
Gospodărie de exploatare a fondului de
locuinţe 15 1 550,0 550,0
Cheltuieli capitale 15 1 200 550,0 550,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 15 1 241 550,0 550,0

130. Ministerul Culturii


Cheltuieli, total 217 835,1 202 682,8 15 152,3
Cheltuieli curente 100 212 703,8 198 741,6 13 962,2
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 101 179,9 95 145,0 6 034,9
Cheltuieli capitale 200 5 131,3 3 941,2 1 190,1
dintre care investiţii capitale în construcţii 241 3 000,0 3 000,0
Învăţămîntul 6 93 537,4 84 086,2 9 451,2
Cheltuieli curente 6 100 93 319,7 84 055,0 9 264,7
dintre care cheltuieli de personal 6 111, 112, 116 75 252,5 71 294,1 3 958,4
Cheltuieli capitale 6 200 217,7 31,2 186,5
Învăţămînt secundar 6 3 19 481,2 19 080,1 401,1
Cheltuieli curente 6 3 100 19 431,2 19 080,1 351,1
dintre care cheltuieli de personal 6 3 111, 112, 116 16 265,4 16 137,8 127,6
Cheltuieli capitale 6 3 200 50,0 50,0
Învăţămînt superior 6 4 38 147,3 32 718,8 5 428,5
Cheltuieli curente 6 4 100 38 011,3 32 687,6 5 323,7
dintre care cheltuieli de personal 6 4 111, 112, 116 29 640,6 27 639,5 2 001,1
9
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cheltuieli capitale 6 4 200 136,0 31,2 104,8
Învăţămînt mediu de specialitate 6 8 35 908,9 32 287,3 3 621,6
Cheltuieli curente 6 8 100 35 877,2 32 287,3 3 589,9
dintre care cheltuieli de personal 6 8 111, 112, 116 29 346,5 27 516,8 1 829,7
Cheltuieli capitale 6 8 200 31,7 31,7
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru
tineret 8 123 912,7 118 211,6 5 701,1
Cheltuieli curente 8 100 118 999,1 114 301,6 4 697,5
dintre care cheltuieli de personal 8 111, 112, 116 25 927,4 23 850,9 2 076,5
Cheltuieli capitale 8 200 4 913,6 3 910,0 1 003,6
dintre care investiţii capitale în construcţii 8 241 3 000,0 3 000,0
Activităţi în domeniul culturii 8 2 113 698,8 108 829,7 4 869,1
Cheltuieli curente 8 2 100 109 487,2 104 929,7 4 557,5
dintre care cheltuieli de personal 8 2 111, 112, 116 22 478,1 20 522,9 1 955,2
Cheltuieli capitale 8 2 200 4 211,6 3 900,0 311,6
dintre care investiţii capitale în construcţii 8 2 241 3 000,0 3 000,0
Presă periodică şi edituri 8 4 1 597,5 1 597,5
Cheltuieli curente 8 4 100 1 597,5 1 597,5
Instituţii şi activităţi în domeniul culturii,
artei şi sportului neatribuite la alte grupe 8 6 5 655,7 4 953,7 702,0
Cheltuieli curente 8 6 100 4 973,7 4 943,7 30,0
dintre care cheltuieli de personal 8 6 111, 112, 116 777,2 755,9 21,3
Cheltuieli capitale 8 6 200 682,0 10,0 672,0
Organe administrative 8 10 2 960,7 2 830,7 130,0
Cheltuieli curente 8 10 100 2 940,7 2 830,7 110,0
dintre care cheltuieli de personal 8 10 111, 112, 116 2 672,1 2 572,1 100,0
Cheltuieli capitale 8 10 200 20,0 20,0
Asigurarea şi asistenţa socială 10 385,0 385,0
Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi
asistenţei sociale neatribuite la alte grupe 10 11 385,0 385,0
Cheltuieli curente 10 11 100 385,0 385,0

131. Ministerul Justiţiei


Cheltuieli, total 618 877,0 503 344,1 125 532,9
Cheltuieli curente 100 516 476,7 453 938,5 72 538,2
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 270 637,6 246 997,2 23 640,4
Cheltuieli capitale 200 102 400,3 49 405,6 52 994,7
dintre care investiţii capitale în construcţii 241 13 250,4 8 250,4 5 000,0
Justiţia 4 265 506,7 165 825,3 109 681,4
Cheltuieli curente 4 100 175 533,9 128 299,7 57 234,2
dintre care cheltuieli de personal 4 111, 112, 116 107 927,0 85 264,6 22 662,4
Cheltuieli capitale 4 200 89 972,8 37 525,6 52 447,2
dintre care investiţii capitale în construcţii 4 241 5 750,4 750,4 5 000,0
Instanţe judecătoreşti 4 3 138 467,1 137 867,1 600,0
Cheltuieli curente 4 3 100 101 026,5 100 426,5 600,0
dintre care cheltuieli de personal 4 3 111, 112, 116 71 221,4 71 221,4
Cheltuieli capitale 4 3 200 37 440,6 37 440,6
dintre care investiţii capitale în construcţii 4 3 241 750,4 750,4
10
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite
la alte grupe 4 6 112 200,9 13 780,5 108 420,4
Cheltuieli curente 4 6 100 59 756,2 13 711,0 56 045,2
transferuri la componenta de bază 4 6 10 000,0
dintre care cheltuieli de personal 4 6 111, 112, 116 28 405,8 5 768,2 22 637,6
Cheltuieli capitale 4 6 200 52 444,7 69,5 52 375,2
dintre care investiţii capitale în construcţii 4 6 241 5 000,0 5 000,0
Executare judecătorească 4 7 5 044,7 5 044,7
Cheltuieli curente 4 7 100 5 044,7 5 044,7
dintre care cheltuieli de personal 4 7 111, 112, 116 977,8 977,8
Organe administrative 4 10 9 794,0 9 133,0 661,0
Cheltuieli curente 4 10 100 9 706,5 9 117,5 589,0
dintre care cheltuieli de personal 4 10 111, 112, 116 7 322,0 7 297,2 24,8
Cheltuieli capitale 4 10 200 87,5 15,5 72,0
Menţinerea ordinii publice şi securitatea
naţională 5 271 366,3 255 514,8 15 851,5
Penitenciare 5 3 271 366,3 255 514,8 15 851,5
Cheltuieli curente 5 3 100 258 938,8 243 634,8 15 304,0
dintre care cheltuieli de personal 5 3 111, 112, 116 162 710,6 161 732,6 978,0
Cheltuieli capitale 5 3 200 12 427,5 11 880,0 547,5
dintre care investiţii capitale în construcţii 5 3 241 7 500,0 7 500,0
Asigurarea şi asistenţa socială 10 82 004,0 82 004,0
Cheltuieli curente 10 100 82 004,0 82 004,0
Pensii ale militarilor 10 1 81 321,3 81 321,3
Cheltuieli curente 10 1 100 81 321,3 81 321,3
Compensaţii şi indemnizaţii nominative 10 13 682,7 682,7
Cheltuieli curente 10 13 100 682,7 682,7

132. Ministerul Apărării


Cheltuieli, total 448 198,4 427 398,4 20 800,0
Cheltuieli curente 100 443 736,1 425 348,4 18 387,7
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 151 546,7 147 467,1 4 079,6
Cheltuieli capitale 200 4 462,3 2 050,0 2 412,3
Apărarea naţională 3 244 679,6 223 879,6 20 800,0
Armata Naţională 3 1 244 679,6 223 879,6 20 800,0
Cheltuieli curente 3 1 100 240 217,3 221 829,6 18 387,7
dintre care cheltuieli de personal 3 1 111, 112, 116 151 546,7 147 467,1 4 079,6
Cheltuieli capitale 3 1 200 4 462,3 2 050,0 2 412,3
Asigurarea şi asistenţa socială 10 203 518,8 203 518,8
Cheltuieli curente 10 100 203 518,8 203 518,8
Pensii ale militarilor 10 1 196 628,2 196 628,2
Cheltuieli curente 10 1 100 196 628,2 196 628,2
Compensaţii şi indemnizaţii nominative 10 13 6 890,6 6 890,6
Cheltuieli curente 10 13 100 6 890,6 6 890,6

133. Ministerul Afacerilor Interne


Cheltuieli, total 980 998,7 880 764,3 74 432,5 25 801,9
Cheltuieli curente 100 931 211,8 872 907,4 58 304,4
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 417 539,2 410 950,4 6 588,8
11
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cheltuieli capitale 200 49 786,9 7 856,9 16 128,1 25 801,9
dintre care investiţii capitale în construcţii 241 893,7 490,0 403,7
Menţinerea ordinii publice şi securitatea
naţională 5 621 107,5 520 973,3 74 332,3 25 801,9
Cheltuieli curente 5 100 571 320,6 513 116,4 58 204,2
dintre care cheltuieli de personal 5 111, 112, 116 416 670,3 410 081,5 6 588,8
Cheltuieli capitale 5 200 49 786,9 7 856,9 16 128,1 25 801,9
dintre care investiţii capitale în construcţii 5 241 893,7 490,0 403,7
Organe ale afacerilor interne 5 1 385 530,6 323 298,2 62 232,4
Cheltuieli curente 5 1 100 364 927,0 318 308,2 46 618,8
dintre care cheltuieli de personal 5 1 111, 112, 116 269 745,5 264 029,6 5 715,9
Cheltuieli capitale 5 1 200 20 603,6 4 990,0 15 613,6
dintre care investiţii capitale în construcţii 5 1 241 893,7 490,0 403,7
Trupe de carabinieri 5 2 67 443,7 65 093,2 2 350,5
Cheltuieli curente 5 2 100 67 143,7 65 093,2 2 050,5
dintre care cheltuieli de personal 5 2 111, 112, 116 38 572,3 38 539,8 32,5
Cheltuieli capitale 5 2 200 300,0 300,0
Protecţie civilă şi situaţii excepţionale 5 6 168 133,2 132 581,9 9 749,4 25 801,9
Cheltuieli curente 5 6 100 139 249,9 129 715,0 9 534,9
dintre care cheltuieli de personal 5 6 111, 112, 116 108 352,5 107 512,1 840,4
Cheltuieli capitale 5 6 200 28 883,3 2 866,9 214,5 25 801,9
Asigurarea şi asistenţa socială 10 358 764,0 358 764,0
Cheltuieli curente 10 100 358 764,0 358 764,0
Pensii ale militarilor 10 1 349 829,2 349 829,2
Cheltuieli curente 10 1 100 349 829,2 349 829,2
Compensaţii şi indemnizaţii nominative 10 13 8 934,8 8 934,8
Cheltuieli curente 10 13 100 8 934,8 8 934,8
Gospodăria comunală şi gospodăria de
exploatare a fondului de locuinţe 15 1 127,2 1 027,0 100,2
Activitate sanitară, inclusiv control asupra
poluării mediului 15 3 1 127,2 1 027,0 100,2
Cheltuieli curente 15 3 100 1 127,2 1 027,0 100,2
dintre care cheltuieli de personal 15 3 111, 112, 116 868,9 868,9

135. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene


Cheltuieli, total 185 615,3 163 060,6 22 554,7
Activitatea externă 2 185 615,3 163 060,6 22 554,7
Cheltuieli curente 2 100 185 321,9 163 060,6 22 261,3
dintre care cheltuieli de personal 2 111, 112, 116 24 056,3 24 056,3
Cheltuieli capitale 2 200 293,4 293,4
Misiuni diplomatice 2 4 171 342,2 150 763,0 20 579,2
Cheltuieli curente 2 4 100 171 048,8 150 763,0 20 285,8
dintre care cheltuieli de personal 2 4 111, 112, 116 15 230,0 15 230,0
Cheltuieli capitale 2 4 200 293,4 293,4
Organe administrative 2 10 14 273,1 12 297,6 1 975,5
Cheltuieli curente 2 10 100 14 273,1 12 297,6 1 975,5
dintre care cheltuieli de personal 2 10 111, 112, 116 8 826,3 8 826,3
12
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
139. Institutul Naţional al Justiţiei
Cheltuieli, total 6 435,7 6 057,1 378,6
Justiţia 4 6 435,7 6 057,1 378,6
Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite
la alte grupe 4 6 6 435,7 6 057,1 378,6
Cheltuieli curente 4 6 100 6 435,7 6 057,1 378,6
dintre care cheltuieli de personal 4 6 111, 112, 116 3 163,8 3 163,8

143. Biroul Naţional de Statistică


Cheltuieli, total 103 686,6 64 694,7 3 149,7 35 842,2
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 103 686,6 64 694,7 3 149,7 35 842,2
Cheltuieli curente 1 100 46 517,7 43 452,4 3 065,3
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 38 241,3 37 369,6 871,7
Cheltuieli capitale 1 200 57 168,9 21 242,3 84,4 35 842,2
Servicii de planificare şi statistică 1 4 97 483,8 58 491,9 3 149,7 35 842,2
Cheltuieli curente 1 4 100 40 314,9 37 249,6 3 065,3
dintre care cheltuieli de personal 1 4 111, 112, 116 32 676,2 31 804,5 871,7
Cheltuieli capitale 1 4 200 57 168,9 21 242,3 84,4 35 842,2
Organe administrative 1 10 6 202,8 6 202,8
Cheltuieli curente 1 10 100 6 202,8 6 202,8
dintre care cheltuieli de personal 1 10 111, 112, 116 5 565,1 5 565,1

147. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor


Cheltuieli, total 321 396,8 303 376,6 363,6 17 656,6
Cheltuieli curente 100 10 356,5 10 356,5
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 7 570,9 7 570,9
Cheltuieli capitale 200 311 040,3 293 020,1 363,6 17 656,6
dintre care investiţii capitale în construcţii 241 114 863,7 114 500,1 363,6
Protecţia mediului şi hidrometeorologia 12 34 707,8 34 707,8
Protecţie a mediului 12 1 34 707,8 34 707,8
Cheltuieli capitale 12 1 200 34 707,8 34 707,8
Industria şi construcţiile 13 15 076,5 15 076,5
Cheltuieli curente 13 100 10 356,5 10 356,5
dintre care cheltuieli de personal 13 111, 112, 116 7 570,9 7 570,9
Cheltuieli capitale 13 200 4 720,0 4 720,0
Activităţi şi servicii în domeniul industriei şi
construcţiilor neatribuite la alte grupe 13 5 10 125,7 10 125,7
Cheltuieli curente 13 5 100 5 405,7 5 405,7
dintre care cheltuieli de personal 13 5 111, 112, 116 3 252,4 3 252,4
Cheltuieli capitale 13 5 200 4 720,0 4 720,0
Organe administrative 13 10 4 950,8 4 950,8
Cheltuieli curente 13 10 100 4 950,8 4 950,8
dintre care cheltuieli de personal 13 10 111, 112, 116 4 318,5 4 318,5
Transporturile, gospodăria drumurilor,
comunicaţiile şi informatica 14 34 252,6 34 252,6
Gospodărie a drumurilor 14 7 34 252,6 34 252,6
Cheltuieli capitale 14 7 200 34 252,6 34 252,6
dintre care investiţii capitale în construcţii 14 7 241 4 578,4 4 578,4
13
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gospodăria comunală şi gospodăria de
exploatare a fondului de locuinţe 15 235 959,9 217 939,7 363,6 17 656,6
Cheltuieli capitale 15 200 235 959,9 217 939,7 363,6 17 656,6
dintre care investiţii capitale în construcţii 15 241 108 885,3 108 521,7 363,6
Gospodărie de exploatare a fondului de
locuinţe 15 1 116 341,9 98 321,7 363,6 17 656,6
Cheltuieli capitale 15 1 200 116 341,9 98 321,7 363,6 17 656,6
dintre care investiţii capitale în construcţii 15 1 241 88 685,3 88 321,7 363,6
Gospodărie comunală 15 2 119 618,0 119 618,0
Cheltuieli capitale 15 2 200 119 618,0 119 618,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 15 2 241 20 200,0 20 200,0
Complexul pentru combustibil şi energie 16 1 400,0 1 400,0
Reţele de gaze 16 1 1 400,0 1 400,0
Cheltuieli capitale 16 1 200 1 400,0 1 400,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 16 1 241 1 400,0 1 400,0

148. Ministerul Tineretului şi Sportului


Cheltuieli, total 66 613,6 65 429,6 1 184,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru
tineret 8 66 613,6 65 429,6 1 184,0
Cheltuieli curente 8 100 60 894,2 59 825,2 1 069,0
dintre care cheltuieli de personal 8 111, 112, 116 23 214,8 22 920,4 294,4
Cheltuieli capitale 8 200 5 719,4 5 604,4 115,0
Sport 8 5 56 233,4 55 049,4 1 184,0
Cheltuieli curente 8 5 100 50 514,0 49 445,0 1 069,0
dintre care cheltuieli de personal 8 5 111, 112, 116 21 129,7 20 835,3 294,4
Cheltuieli capitale 8 5 200 5 719,4 5 604,4 115,0
Instituţii şi activităţi în domeniul culturii,
artei şi sportului neatribuite la alte grupe 8 6 382,1 382,1
Cheltuieli curente 8 6 100 382,1 382,1
dintre care cheltuieli de personal 8 6 111, 112, 116 315,1 315,1
Activităţi pentru tineret 8 7 7 999,0 7 999,0
Cheltuieli curente 8 7 100 7 999,0 7 999,0
Organe administrative 8 10 1 999,1 1 999,1
Cheltuieli curente 8 10 100 1 999,1 1 999,1
dintre care cheltuieli de personal 8 10 111, 112, 116 1 770,0 1 770,0

149. Biroul Relaţii Interetnice


Cheltuieli, total 2 162,7 1 582,8 579,9
Cheltuieli curente 100 2 146,7 1 582,8 563,9
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 1 141,0 1 011,4 129,6
Cheltuieli capitale 200 16,0 16,0
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 1 755,9 1 235,9 520,0
Organe administrative 1 10 1 755,9 1 235,9 520,0
Cheltuieli curente 1 10 100 1 739,9 1 235,9 504,0
dintre care cheltuieli de personal 1 10 111, 112, 116 1 141,0 1 011,4 129,6
Cheltuieli capitale 1 10 200 16,0 16,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru
tineret 8 406,8 346,9 59,9
14
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Instituţii şi activităţi în domeniul culturii,
artei şi sportului neatribuite la alte grupe 8 6 406,8 346,9 59,9
Cheltuieli curente 8 6 100 406,8 346,9 59,9

152. Serviciul Grăniceri


Cheltuieli, total 220 401,7 219 371,7 1 030,0
Cheltuieli curente 100 218 764,8 217 774,8 990,0
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 135 989,4 135 989,4
Cheltuieli capitale 200 1 636,9 1 596,9 40,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 241 1 500,0 1 500,0
Menţinerea ordinii publice şi securitatea
naţională 5 194 640,2 193 610,2 1 030,0
Organe ale securităţii naţionale 5 4 194 640,2 193 610,2 1 030,0
Cheltuieli curente 5 4 100 193 003,3 192 013,3 990,0
dintre care cheltuieli de personal 5 4 111, 112, 116 135 989,4 135 989,4
Cheltuieli capitale 5 4 200 1 636,9 1 596,9 40,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 5 4 241 1 500,0 1 500,0
Asigurarea şi asistenţa socială 10 25 761,5 25 761,5
Cheltuieli curente 10 100 25 761,5 25 761,5
Pensii ale militarilor 10 1 24 717,7 24 717,7
Cheltuieli curente 10 1 100 24 717,7 24 717,7
Compensaţii şi indemnizaţii nominative 10 13 1 043,8 1 043,8
Cheltuieli curente 10 13 100 1 043,8 1 043,8

154. Serviciul de Stat de Arhivă


Cheltuieli, total 4 638,2 3 738,2 900,0
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 4 638,2 3 738,2 900,0
Cheltuieli curente 1 100 4 590,2 3 708,2 882,0
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 3 319,2 2 816,8 502,4
Cheltuieli capitale 1 200 48,0 30,0 18,0
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală
neatribuite la alte grupe 1 8 3 650,6 2 750,6 900,0
Cheltuieli curente 1 8 100 3 632,6 2 750,6 882,0
dintre care cheltuieli de personal 1 8 111, 112, 116 2 658,8 2 156,4 502,4
Cheltuieli capitale 1 8 200 18,0 18,0
Organe administrative 1 10 987,6 987,6
Cheltuieli curente 1 10 100 957,6 957,6
dintre care cheltuieli de personal 1 10 111, 112, 116 660,4 660,4
Cheltuieli capitale 1 10 200 30,0 30,0

155. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru


Cheltuieli, total 55 370,6 54 358,6 1 012,0
Cheltuieli curente 100 18 835,4 17 823,4 1 012,0
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 2 496,1 2 496,1
Cheltuieli capitale 200 36 535,2 36 535,2
Alte servicii legate de activitatea economică 19 50 170,6 49 158,6 1 012,0
Cheltuieli curente 19 100 18 835,4 17 823,4 1 012,0
dintre care cheltuieli de personal 19 111, 112, 116 2 496,1 2 496,1
Cheltuieli capitale 19 200 31 335,2 31 335,2
15
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 47 347,2 46 335,2 1 012,0
Cheltuieli curente 19 3 100 16 012,0 15 000,0 1 012,0
Cheltuieli capitale 19 3 200 31 335,2 31 335,2
Organe administrative 19 10 2 823,4 2 823,4
Cheltuieli curente 19 10 100 2 823,4 2 823,4
dintre care cheltuieli de personal 19 10 111, 112, 116 2 496,1 2 496,1
Activităţile şi serviciile neatribuite la alte
grupe principale 20 5 200,0 5 200,0
Cheltuieli neatribuite la alte grupe 20 9 5 200,0 5 200,0
Cheltuieli capitale 20 9 200 5 200,0 5 200,0

157. Academia de Ştiinţe a Moldovei


Cheltuieli, total 338 741,0 295 276,0 43 465,0
Cheltuieli curente 100 321 283,6 280 883,7 40 399,9
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 212 721,0 194 107,4 18 613,6
Cheltuieli capitale 200 17 457,4 14 392,3 3 065,1
dintre care investiţii capitale în construcţii 241 3 000,0 3 000,0
Învăţămîntul 6 13 395,5 12 833,4 562,1
Cheltuieli curente 6 100 13 302,5 12 833,4 469,1
dintre care cheltuieli de personal 6 111, 112, 116 7 389,6 7 212,5 177,1
Cheltuieli capitale 6 200 93,0 93,0
Învăţămînt secundar 6 3 6 271,5 6 268,2 3,3
Cheltuieli curente 6 3 100 6 271,5 6 268,2 3,3
dintre care cheltuieli de personal 6 3 111, 112, 116 2 968,8 2 968,8
Învăţămînt superior 6 4 7 124,0 6 565,2 558,8
Cheltuieli curente 6 4 100 7 031,0 6 565,2 465,8
dintre care cheltuieli de personal 6 4 111, 112, 116 4 420,8 4 243,7 177,1
Cheltuieli capitale 6 4 200 93,0 93,0
Ştiinţa şi inovarea 7 325 345,5 282 442,6 42 902,9
Cheltuieli curente 7 100 307 981,1 268 050,3 39 930,8
dintre care cheltuieli de personal 7 111, 112, 116 205 331,4 186 894,9 18 436,5
Cheltuieli capitale 7 200 17 364,4 14 392,3 2 972,1
dintre care investiţii capitale în construcţii 7 241 3 000,0 3 000,0
Cercetări ştiinţifice fundamentale 7 1 80 487,4 74 325,1 6 162,3
Cheltuieli curente 7 1 100 79 149,9 73 534,2 5 615,7
dintre care cheltuieli de personal 7 1 111, 112, 116 66 426,9 64 635,7 1 791,2
Cheltuieli capitale 7 1 200 1 337,5 790,9 546,6
Cercetări ştiinţifice aplicate 7 2 187 695,1 163 815,5 23 879,6
Cheltuieli curente 7 2 100 176 055,1 154 208,1 21 847,0
dintre care cheltuieli de personal 7 2 111, 112, 116 113 867,8 102 557,0 11 310,8
Cheltuieli capitale 7 2 200 11 640,0 9 607,4 2 032,6
Pregătire a cadrelor ştiinţifice 7 3 18 682,3 13 337,1 5 345,2
Cheltuieli curente 7 3 100 18 453,4 13 337,1 5 116,3
dintre care cheltuieli de personal 7 3 111, 112, 116 9 406,8 5 883,4 3 523,4
Cheltuieli capitale 7 3 200 228,9 228,9
Instituţii şi activităţi în sfera ştiinţei şi
inovării neatribuite la alte grupe 7 4 25 945,9 24 099,5 1 846,4
Cheltuieli curente 7 4 100 22 711,9 20 975,5 1 736,4
dintre care cheltuieli de personal 7 4 111, 112, 116 9 818,9 9 671,8 147,1
16
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cheltuieli capitale 7 4 200 3 234,0 3 124,0 110,0
dintre care investiţii capitale în construcţii 7 4 241 3 000,0 3 000,0
Organe administrative 7 10 12 534,8 6 865,4 5 669,4
Cheltuieli curente 7 10 100 11 610,8 5 995,4 5 615,4
dintre care cheltuieli de personal 7 10 111, 112, 116 5 811,0 4 147,0 1 664,0
Cheltuieli capitale 7 10 200 924,0 870,0 54,0

158. Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova


Cheltuieli, total 13 747,4 9 840,7 3 906,7
Învăţămîntul 6 13 747,4 9 840,7 3 906,7
Cheltuieli curente 6 100 13 747,4 9 840,7 3 906,7
dintre care cheltuieli de personal 6 111, 112, 116 11 059,9 9 217,3 1 842,6
Învăţămînt superior 6 4 777,2 777,2
Cheltuieli curente 6 4 100 777,2 777,2
dintre care cheltuieli de personal 6 4 111, 112, 116 565,6 565,6
Învăţămînt postuniversitar 6 5 11 472,2 8 648,6 2 823,6
Cheltuieli curente 6 5 100 11 472,2 8 648,6 2 823,6
dintre care cheltuieli de personal 6 5 111, 112, 116 9 501,5 8 288,6 1 212,9
Cursuri şi instituţii de perfecţionare a
cadrelor 6 6 1 498,0 414,9 1 083,1
Cheltuieli curente 6 6 100 1 498,0 414,9 1 083,1
dintre care cheltuieli de personal 6 6 111, 112, 116 992,8 363,1 629,7

161. Consiliul Coordonator al Audiovizualului


Cheltuieli, total 4 710,8 2 510,8 2 200,0
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru
tineret 8 4 710,8 2 510,8 2 200,0
Organe administrative 8 10 4 710,8 2 510,8 2 200,0
Cheltuieli curente 8 10 100 3 710,8 2 510,8 1 200,0
dintre care cheltuieli de personal 8 10 111, 112, 116 2 000,0 2 000,0
Cheltuieli capitale 8 10 200 1 000,0 1 000,0

169. Agenţia Rezerve Materiale


Cheltuieli, total 40 859,8 10 273,1 30 586,7
Completarea rezervelor de stat 18 40 859,8 10 273,1 30 586,7
Cheltuieli curente 18 100 9 643,1 6 273,1 3 370,0
dintre care cheltuieli de personal 18 111, 112, 116 5 992,4 5 411,7 580,7
Cheltuieli capitale 18 200 31 216,7 4 000,0 27 216,7
Rezerve materiale de stat 18 2 30 586,7 4 000,0 26 586,7
Cheltuieli capitale 18 2 200 30 586,7 4 000,0 26 586,7
Alte servicii pentru deservirea rezervelor de
stat 18 4 7 751,8 3 751,8 4 000,0
Cheltuieli curente 18 4 100 7 121,8 3 751,8 3 370,0
dintre care cheltuieli de personal 18 4 111, 112, 116 3 681,1 3 100,4 580,7
Cheltuieli capitale 18 4 200 630,0 630,0
Organe administrative 18 10 2 521,3 2 521,3
Cheltuieli curente 18 10 100 2 521,3 2 521,3
dintre care cheltuieli de personal 18 10 111, 112, 116 2 311,3 2 311,3
17
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
173. Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
Cheltuieli, total 85 874,2 85 874,2
Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru
tineret 8 85 874,2 85 874,2
Radioteleviziune 8 3 85 874,2 85 874,2
Cheltuieli curente 8 3 100 85 874,2 85 874,2

178. Agenţia „Moldsilva”


Cheltuieli, total 15 007,5 9 422,5 250,0 5 335,0
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria
piscicolă şi gospodăria apelor 11 15 007,5 9 422,5 250,0 5 335,0
Cheltuieli curente 11 100 1 672,5 1 422,5 250,0
dintre care cheltuieli de personal 11 111, 112, 116 1 225,7 1 225,7
Cheltuieli capitale 11 200 13 335,0 8 000,0 5 335,0
Gospodărie silvică 11 2 13 335,0 8 000,0 5 335,0
Cheltuieli capitale 11 2 200 13 335,0 8 000,0 5 335,0
Organe administrative 11 10 1 672,5 1 422,5 250,0
Cheltuieli curente 11 10 100 1 672,5 1 422,5 250,0
dintre care cheltuieli de personal 11 10 111, 112, 116 1 225,7 1 225,7

183. Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat


Cheltuieli, total 57 694,4 57 638,3 56,1
Cheltuieli curente 100 48 156,6 48 133,3 23,3
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 19 274,0 19 274,0
Cheltuieli capitale 200 9 537,8 9 505,0 32,8
dintre care investiţii capitale în construcţii 241 2 340,0 2 340,0
Menţinerea ordinii publice şi securitatea
naţională 5 47 076,2 47 020,1 56,1
Organe ale securităţii naţionale 5 4 47 076,2 47 020,1 56,1
Cheltuieli curente 5 4 100 37 538,4 37 515,1 23,3
dintre care cheltuieli de personal 5 4 111, 112, 116 19 274,0 19 274,0
Cheltuieli capitale 5 4 200 9 537,8 9 505,0 32,8
dintre care investiţii capitale în construcţii 5 4 241 2 340,0 2 340,0
Asigurarea şi asistenţa socială 10 10 618,2 10 618,2
Cheltuieli curente 10 100 10 618,2 10 618,2
Pensii ale militarilor 10 1 10 568,8 10 568,8
Cheltuieli curente 10 1 100 10 568,8 10 568,8
Compensaţii şi indemnizaţii nominative 10 13 49,4 49,4
Cheltuieli curente 10 13 100 49,4 49,4

195. Comisia Electorală Centrală


Cheltuieli, total 52 371,5 52 371,5
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 52 371,5 52 371,5
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală
neatribuite la alte grupe 1 8 52 371,5 52 371,5
Cheltuieli curente 1 8 100 52 221,5 52 221,5
dintre care cheltuieli de personal 1 8 111, 112, 116 2 853,8 2 853,8
Cheltuieli capitale 1 8 200 150,0 150,0
18
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
199. Serviciul de Curieri Speciali
Cheltuieli, total 2 438,6 1 718,6 720,0
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 2 438,6 1 718,6 720,0
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală
neatribuite la alte grupe 1 8 2 438,6 1 718,6 720,0
Cheltuieli curente 1 8 100 2 422,4 1 718,6 703,8
dintre care cheltuieli de personal 1 8 111, 112, 116 1 422,6 1 422,6
Cheltuieli capitale 1 8 200 16,2 16,2

205. Agenţia Turismului


Cheltuieli, total 3 696,9 3 696,9
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 696,9 3 696,9
Organe administrative 19 10 3 696,9 3 696,9
Cheltuieli curente 19 10 100 3 696,9 3 696,9
dintre care cheltuieli de personal 19 10 111, 112, 116 1 271,6 1 271,6

249. Fondul de Investiţii Sociale


Cheltuieli, total 132 840,0 5 040,0 127 800,0
Activităţile şi serviciile neatribuite la alte
grupe principale 20 132 840,0 5 040,0 127 800,0
Cheltuieli neatribuite la alte grupe 20 9 132 840,0 5 040,0 127 800,0
Cheltuieli capitale 20 9 200 132 840,0 5 040,0 127 800,0

257. Centrul pentru Drepturile Omului


Cheltuieli, total 3 500,7 3 318,2 182,5
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 3 500,7 3 318,2 182,5
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală
neatribuite la alte grupe 1 8 3 500,7 3 318,2 182,5
Cheltuieli curente 1 8 100 3 500,7 3 318,2 182,5
dintre care cheltuieli de personal 1 8 111, 112, 116 2 683,4 2 571,8 111,6

264. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor


Cheltuieli, total 1 353 521,3 896 744,0 4 200,0 452 577,3
Cheltuieli curente 100 11 605,8 8 718,1 2 887,7
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 5 600,4 4 511,1 1 089,3
Cheltuieli capitale 200 1 341 915,5 888 025,9 1 312,3 452 577,3
dintre care investiţii capitale în construcţii 241 100 041,9 100 041,9
Asigurarea şi asistenţa socială 10 100,0 100,0
Compensarea pierderilor suportate de
întreprinderile din transport în legătură
cu acordarea de înlesniri unor categorii
de populaţie 10 5 100,0 100,0
Cheltuieli curente 10 5 100 100,0 100,0
Transporturile, gospodăria drumurilor,
comunicaţiile şi informatica 14 1 353 421,3 896 644,0 4 200,0 452 577,3
Cheltuieli curente 14 100 11 505,8 8 618,1 2 887,7
dintre care cheltuieli de personal 14 111, 112, 116 5 600,4 4 511,1 1 089,3
Cheltuieli capitale 14 200 1 341 915,5 888 025,9 1 312,3 452 577,3
dintre care investiţii capitale în construcţii 14 241 100 041,9 100 041,9
19
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Transport naval 14 2 6 827,8 2 627,8 4 200,0
Cheltuieli curente 14 2 100 5 515,5 2 627,8 2 887,7
dintre care cheltuieli de personal 14 2 111, 112, 116 1 089,3 1 089,3
Cheltuieli capitale 14 2 200 1 312,3 1 312,3
Gospodărie a drumurilor 14 7 1 340 603,2 888 025,9 452 577,3
Cheltuieli capitale 14 7 200 1 340 603,2 888 025,9 452 577,3
dintre care investiţii capitale în construcţii 14 7 241 100 041,9 100 041,9
Activităţi şi servicii în domeniul
transporturilor, gospodăriei drumurilor,
comunicaţiilor şi informaticii neatribuite
la alte grupe 14 9 2 645,8 2 645,8
Cheltuieli curente 14 9 100 2 645,8 2 645,8
dintre care cheltuieli de personal 14 9 111, 112, 116 1 660,6 1 660,6
Organe administrative 14 10 3 344,5 3 344,5
Cheltuieli curente 14 10 100 3 344,5 3 344,5
dintre care cheltuieli de personal 14 10 111, 112, 116 2 850,5 2 850,5

284. Ministerul Mediului


Cheltuieli, total 372 083,5 62 463,6 4 800,0 157 300,0 147 519,9
Cheltuieli curente 100 172 944,8 47 663,6 4 540,0 120 741,2
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 34 697,0 32 568,8 837,4 1 290,8
Cheltuieli capitale 200 199 138,7 14 800,0 260,0 36 558,8 147 519,9
Menţinerea ordinii publice şi securitatea
naţională 5 3 810,0 3 810,0
Protecţie civilă şi situaţii excepţionale 5 6 3 810,0 3 810,0
Cheltuieli capitale 5 6 200 3 810,0 3 810,0
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria
piscicolă şi gospodăria apelor 11 21 122,5 20 972,5 150,0
Cheltuieli curente 11 100 12 972,5 12 972,5
Cheltuieli capitale 11 200 8 150,0 8 000,0 150,0
Gospodărie a apelor 11 4 20 972,5 20 972,5
Cheltuieli curente 11 4 100 12 972,5 12 972,5
Cheltuieli capitale 11 4 200 8 000,0 8 000,0
Activităţi şi servicii în domeniul agriculturii,
gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole şi
gospodăriei apelor neatribuite la alte grupe 11 5 150,0 150,0
Cheltuieli capitale 11 5 200 150,0 150,0
Protecţia mediului şi hidrometeorologia 12 208 665,5 33 375,6 4 800,0 157 300,0 13 189,9
Cheltuieli curente 12 100 158 656,8 33 375,6 4 540,0 120 741,2
dintre care cheltuieli de personal 12 111, 112, 116 33 471,1 31 342,9 837,4 1 290,8
Cheltuieli capitale 12 200 50 008,7 260,0 36 558,8 13 189,9
Protecţie a mediului 12 1 176 019,5 14 519,5 4 200,0 157 300,0
Cheltuieli curente 12 1 100 139 250,7 14 519,5 3 990,0 120 741,2
dintre care cheltuieli de personal 12 1 111, 112, 116 16 647,7 14 519,5 837,4 1 290,8
Cheltuieli capitale 12 1 200 36 768,8 210,0 36 558,8
Hidrometeorologie 12 3 13 594,7 12 994,7 600,0
Cheltuieli curente 12 3 100 13 544,7 12 994,7 550,0
dintre care cheltuieli de personal 12 3 111, 112, 116 11 568,0 11 568,0
Cheltuieli capitale 12 3 200 50,0 50,0
20
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Activităţi în domeniul protecţiei mediului şi
hidrometeorologiei neatribuite la alte grupe 12 5 13 189,9 13 189,9
Cheltuieli capitale 12 5 200 13 189,9 13 189,9
Organe administrative 12 10 5 861,4 5 861,4
Cheltuieli curente 12 10 100 5 861,4 5 861,4
dintre care cheltuieli de personal 12 10 111, 112, 116 5 255,4 5 255,4
Industria şi construcţiile 13 4 315,5 4 315,5
Cheltuieli curente 13 100 1 315,5 1 315,5
dintre care cheltuieli de personal 13 111, 112, 116 1 225,9 1 225,9
Cheltuieli capitale 13 200 3 000,0 3 000,0
Industrie extractivă 13 1 3 000,0 3 000,0
Cheltuieli capitale 13 1 200 3 000,0 3 000,0
Organe administrative 13 10 1 315,5 1 315,5
Cheltuieli curente 13 10 100 1 315,5 1 315,5
dintre care cheltuieli de personal 13 10 111, 112, 116 1 225,9 1 225,9
Gospodăria comunală şi gospodăria de
exploatare a fondului de locuinţe 15 134 170,0 3 800,0 130 370,0
Gospodărie comunală 15 2 134 170,0 3 800,0 130 370,0
Cheltuieli capitale 15 2 200 134 170,0 3 800,0 130 370,0

285. Serviciul de Informaţii şi Securitate


Cheltuieli, total 140 153,8 136 106,2 4 047,6
Cheltuieli curente 100 139 307,1 135 459,5 3 847,6
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 60 373,8 58 951,0 1 422,8
Cheltuieli capitale 200 846,7 646,7 200,0
Menţinerea ordinii publice şi securitatea
naţională 5 97 428,1 93 380,5 4 047,6
Organe ale securităţii naţionale 5 4 97 428,1 93 380,5 4 047,6
Cheltuieli curente 5 4 100 96 581,4 92 733,8 3 847,6
dintre care cheltuieli de personal 5 4 111, 112, 116 60 373,8 58 951,0 1 422,8
Cheltuieli capitale 5 4 200 846,7 646,7 200,0
Asigurarea şi asistenţa socială 10 42 725,7 42 725,7
Cheltuieli curente 10 100 42 725,7 42 725,7
Pensii ale militarilor 10 1 41 251,7 41 251,7
Cheltuieli curente 10 1 100 41 251,7 41 251,7
Compensaţii şi indemnizaţii nominative 10 13 1 474,0 1 474,0
Cheltuieli curente 10 13 100 1 474,0 1 474,0

289. Casa Naţională de Asigurări Sociale


Cheltuieli, total 2 325 072,9 2 325 072,9
Asigurarea şi asistenţa socială 10 2 325 072,9 2 325 072,9
Cheltuieli curente 10 100 2 325 072,9 2 325 072,9
Prestaţii sociale şi pensii achitate prin
bugetul asigurărilor sociale de stat 10 21 1 712 972,9 1 712 972,9
Cheltuieli curente 10 21 100 1 712 972,9 1 712 972,9
Transferuri pentru acoperirea deficitului
bugetului asigurărilor sociale de stat 10 23 612 100,0 612 100,0
Cheltuieli curente 10 23 100 612 100,0 612 100,0
21
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
296. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
Cheltuieli, total 4 375,3 4 375,3
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 4 375,3 4 375,3
Cheltuieli curente 1 100 4 325,3 4 325,3
dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 2 908,4 2 908,4
Cheltuieli capitale 1 200 50,0 50,0
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală
neatribuite la alte grupe 1 8 1 000,0 1 000,0
Cheltuieli curente 1 8 100 1 000,0 1 000,0
Organe administrative 1 10 3 375,3 3 375,3
Cheltuieli curente 1 10 100 3 325,3 3 325,3
dintre care cheltuieli de personal 1 10 111, 112, 116 2 908,4 2 908,4
Cheltuieli capitale 1 10 200 50,0 50,0

297. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei


Cheltuieli, total 54 713,4 53 613,4 1 100,0
Cheltuieli curente 100 53 213,4 52 113,4 1 100,0
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 31 957,1 31 711,9 245,2
Cheltuieli capitale 200 1 500,0 1 500,0
Menţinerea ordinii publice şi securitatea
naţională 5 44 849,3 43 749,3 1 100,0
Autorităţi şi servicii de menţinere a ordinii
publice şi de securitate naţională, neatribuite
la alte grupe 5 9 44 849,3 43 749,3 1 100,0
Cheltuieli curente 5 9 100 43 349,3 42 249,3 1 100,0
dintre care cheltuieli de personal 5 9 111, 112, 116 31 957,1 31 711,9 245,2
Cheltuieli capitale 5 9 200 1 500,0 1 500,0
Asigurarea şi asistenţa socială 10 9 864,1 9 864,1
Cheltuieli curente 10 100 9 864,1 9 864,1
Pensii ale militarilor 10 1 9 853,3 9 853,3
Cheltuieli curente 10 1 100 9 853,3 9 853,3
Compensaţii şi indemnizaţii nominative 10 13 10,8 10,8
Cheltuieli curente 10 13 100 10,8 10,8

312. Centrul Serviciului Civil


Cheltuieli, total 818,4 818,4
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 818,4 818,4
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală
neatribuite la alte grupe 1 8 818,4 818,4
Cheltuieli curente 1 8 100 818,4 818,4
dintre care cheltuieli de personal 1 8 111, 112, 116 459,1 459,1

322. Compania Naţională de Asigurări în Medicină


Cheltuieli, total 1 984 288,9 1 984 288,9
Ocrotirea sănătăţii 9 1 984 288,9 1 984 288,9
Servicii legate de asigurarea obligatorie de
asistenţă medicală 9 7 1 984 288,9 1 984 288,9
Cheltuieli curente 9 7 100 1 984 288,9 1 984 288,9
22
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
453. Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei
Cheltuieli, total 3 475,3 3 275,3 200,0
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 3 475,3 3 275,3 200,0
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală
neatribuite la alte grupe 1 8 3 475,3 3 275,3 200,0
Cheltuieli curente 1 8 100 3 445,3 3 245,3 200,0
dintre care cheltuieli de personal 1 8 111, 112, 116 2 593,6 2 593,6
Cheltuieli capitale 1 8 200 30,0 30,0

454. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare


Cheltuieli, total 2 811,0 2 463,4 347,6
Ştiinţa şi inovarea 7 2 811,0 2 463,4 347,6
Organe administrative 7 10 2 811,0 2 463,4 347,6
Cheltuieli curente 7 10 100 2 771,0 2 463,4 307,6
dintre care cheltuieli de personal 7 10 111, 112, 116 2 080,5 1 954,0 126,5
Cheltuieli capitale 7 10 200 40,0 40,0

455. Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal


Cheltuieli, total 1 709,3 1 709,3
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 1 709,3 1 709,3
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală
neatribuite la alte grupe 1 8 1 709,3 1 709,3
Cheltuieli curente 1 8 100 1 709,3 1 709,3
dintre care cheltuieli de personal 1 8 111, 112, 116 1 225,8 1 225,8

456. Fondul Provocările Mileniului Moldova


Cheltuieli, total 161 608,0 161 608,0
Cheltuieli capitale 200 161 608,0 161 608,0
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria
piscicolă şi gospodăria apelor 11 91 098,0 91 098,0
Activităţi şi servicii în domeniul agriculturii,
gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole şi
gospodăriei apelor, neatribuite la alte grupe 11 5 91 098,0 91 098,0
Cheltuieli capitale 11 5 200 91 098,0 91 098,0
Transporturile, gospodăria drumurilor,
comunicaţiile şi informatica 14 5 040,0 5 040,0
Gospodărie a drumurilor 14 7 5 040,0 5 040,0
Cheltuieli capitale 14 7 200 5 040,0 5 040,0
Activităţile şi serviciile neatribuite la alte
grupe principale 20 65 470,0 65 470,0
Cheltuieli neatribuite la alte grupe 20 9 65 470,0 65 470,0
Cheltuieli capitale 20 9 200 65 470,0 65 470,0

200. Acţiuni generale


Cheltuieli, total 4 951 507,5 4 951 507,5
Cheltuieli curente 100 4 895 450,3 4 895 450,3
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 25 000,0 25 000,0
Cheltuieli capitale 200 106 000,0 106 000,0
Creditare netă 600 -49 942,8 -49 942,8
23
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 25 000,0 25 000,0
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală
neatribuite la alte grupe 1 8 25 000,0 25 000,0
Cheltuieli curente 1 8 100 25 000,0 25 000,0
dintre care cheltuieli de personal 1 8 111, 112, 116 25 000,0 25 000,0
Activitatea externă 2 48 000,0 48 000,0
Colaborare internaţională 2 1 48 000,0 48 000,0
Cheltuieli curente 2 1 100 48 000,0 48 000,0
Asigurarea şi asistenţa socială 10 187 500,0 187 500,0
Cheltuieli curente 10 100 187 500,0 187 500,0
Indexarea eşalonată a depunerilor
cetăţenilor la „Banca de Economii” S.A. 10 6 65 000,0 65 000,0
Cheltuieli curente 10 6 100 65 000,0 65 000,0
Instituţii şi servicii în domeniul asigurării
şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupe 10 11 77 000,0 77 000,0
Cheltuieli curente 10 11 100 77 000,0 77 000,0
Subvenţionare a dobînzii şi rambursare
a creditelor bancare preferenţiale acordate
populaţiei şi cooperativelor de construcţie
a locuinţelor 10 18 45 500,0 45 500,0
Cheltuieli curente 10 18 100 45 500,0 45 500,0
Serviciul datoriei de stat 17 676 330,2 676 330,2
Cheltuieli curente 17 100 676 330,2 676 330,2
Serviciu al datoriei de stat interne 17 1 479 200,0 479 200,0
Cheltuieli curente 17 1 100 479 200,0 479 200,0
Serviciu al datoriei de stat externe 17 3 197 130,2 197 130,2
Cheltuieli curente 17 3 100 197 130,2 197 130,2
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 000,0 3 000,0
Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 3 000,0 3 000,0
Cheltuieli curente 19 3 100 3 000,0 3 000,0
Activităţile şi serviciile neatribuite la alte
grupe principale 20 4 061 620,1 4 061 620,1
Cheltuieli curente 20 100 3 955 620,1 3 955 620,1
Cheltuieli capitale 20 200 106 000,0 106 000,0
Fond de rezervă al Guvernului 20 2 53 000,0 53 000,0
Cheltuieli curente 20 2 100 53 000,0 53 000,0
Transferuri către bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale din Fondul de
susţinere financiară a teritoriilor 20 4 3 877 680,0 3 877 680,0
Cheltuieli curente 20 4 100 3 877 680,0 3 877 680,0
Transferuri cu destinaţie specială către
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 20 5 130 940,1 130 940,1
Cheltuieli curente 20 5 100 24 940,1 24 940,1
Cheltuieli capitale 20 5 200 106 000,0 106 000,0
Creditarea netă 23 -49 942,8 -49 942,8
Creditare netă 23 600 -49 942,8 -49 942,8
24
Anexa nr. 2 (continuare)
- mii lei -
Codul Inclusiv

proiecte finanţate
mijloace speciale

din surse externe


grupă principală

fonduri speciale
componenta de
articol
Suma

grupă

bază
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL
Cheltuieli, total 20 354 074,1 17 171 800,0 1 196 300,1 264 452,8 1 732 420,4
Cheltuieli curente 100 16 548 591,7 15 321 302,1 1 010 354,8 227 834,0
transferuri la fondurile speciale 899,2
transferuri la componenta de bază 10 000,0
dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 3 623 639,5 3 190 489,8 430 724,1 2 425,6
Cheltuieli capitale 200 3 855 425,2 1 900 440,7 185 945,3 36 618,8 1 732 420,4
dintre care investiţii capitale în construcţii 241 325 898,8 289 704,7 36 194,1
Creditare netă 600 -49 942,8 -49 942,8
Anexa nr. 3
Alocaţiile pentru instanţele judecătoreşti
Instanţa Suma, mii lei
1 2
Judecătoriile
Bălţi 3 643,0
Bender 2 010,3
Anenii Noi 1 470,1
Basarabeasca 1 985,5
Briceni 1 608,8
Cahul 1 879,4
Cantemir 2 575,6
Călăraşi 2 959,4
Căuşeni 1 487,0
Ceadîr-Lunga 1 582,2
Cimişlia 1 185,8
Comrat 1 698,1
Criuleni 1 542,3
Donduşeni 1 298,2
Drochia 1 635,6
Dubăsari 1 062,0
Edineţ 1 989,1
Făleşti 1 559,5
Floreşti 1 674,7
Glodeni 1 489,1
Hînceşti 2 995,9
Ialoveni 1 561,8
Leova 2 986,2
Nisporeni 1 316,7
Ocniţa 1 289,3
Orhei 3 410,7
Rezina 1 277,0
2
Anexa nr. 3 (sfîrșit)
Instanţa Suma, mii lei
1 2
Rîşcani 1 341,1
Sîngerei 1 430,5
Soroca 4 358,4
Străşeni 2 754,6
Şoldăneşti 1 384,4
Ştefan Vodă 1 138,6
Taraclia 1 295,0
Teleneşti 1 418,6
Ungheni 1 948,0
Vulcăneşti 3 562,1
Grigoriopol 175,5
Rîbniţa 152,5
Slobozia 182,5
Sectorul Botanica, municipiul Chişinău 4 373,5
Sectorul Buiucani, municipiul Chişinău 23 345,7
Sectorul Centru, municipiul Chişinău 4 068,3
Sectorul Ciocana, municipiul Chişinău 3 683,8
Sectorul Rîşcani, municipiul Chişinău 3 978,7
Judecătoria economică de circumscripţie 2 185,0

Curţile de apel
Curtea de Apel Chişinău 7 596,0
Curtea de Apel Bălţi 5 156,1
Curtea de Apel Bender 4 432,5
Curtea de Apel Cahul 2 222,7
Curtea de Apel Comrat 2 414,0
Curtea de apel economică 2 695,7

Total 138 467,1


Anexa nr. 4

Lista bugetelor autorităţilor publice fundamentate pe programe

- mii lei -
Codul Sursele de finanţare
auto-
sub- compo-
Program/subprogram ritatea pro- Suma mijloace
pro- nenta
pub- gram speciale
gram de bază
lică
1 2 3 4 5 6 7
Cancelaria de Stat, total 104 16 816,4 16 236,4 580,0
Sănătatea publică şi serviciile medicale 80 00 16 816,4 16 236,4 580,0
Elaborare a politicii şi management
în sistemul ocrotirii sănătăţii 80 01 586,9 556,9 30,0
Intervenţii prioritare în sănătatea publică 80 02 1 466,5 1 306,5 160,0
Servicii medicale individuale 80 03 14 369,4 13 979,4 390,0
Programe medicale speciale 80 05 393,6 393,6

Curtea Constituţională, total 106 5 967,8 5 867,8 100,0


Justiţia 40 00 5 967,8 5 867,8 100,0
Jurisdicție constituţională 40 11 5 967,8 5 867,8 100,0

Consiliul Superior al Magistraturii,


total 107 3 526,5 3 526,5
Justiţia 40 00 3 526,5 3 526,5
Administrare judecătorească 40 02 3 526,5 3 526,5

Curtea Supremă de Justiţie, total 108 18 209,4 17 926,7 282,7


Justiţia 40 00 18 209,4 17 926,7 282,7
Înfăptuire a judecăţii 40 03 18 209,4 17 926,7 282,7

Procuratura Generală, total 113 85 129,4 84 865,5 263,9


Justiţia 40 00 85 129,4 84 865,5 263,9
Implementare a politicii penale a statului 40 04 85 129,4 84 865,5 263,9

Ministerul Economiei, total 121 95 865,8 95 404,2 461,6


Dezvoltarea economiei naţionale 09 00 19 823,6 19 462,0 361,6
Elaborare a politicii şi management
în domeniul dezvoltării economiei 09 01 11 670,8 11 670,8
Administrare a proprietăţii publice 09 02 5 901,3 5 539,7 361,6
Reglementare prin licenţiere a activităţii
de întreprinzător 09 03 2 251,5 2 251,5
Serviciile generale economice şi
comerciale 50 00 76 042,2 75 942,2 100,0
Promovare a exporturilor 50 01 6 374,7 6 374,7
Susţinere a întreprinderilor mici
şi mijlocii 50 03 63 060,0 63 060,0
Protecţie a consumatorului şi securitate
industrială 50 04 6 607,5 6 507,5 100,0

Ministerul Finanţelor, total 122 477 121,4 446 159,5 30 961,9


Managementul finanţelor publice 05 00 477 121,4 446 159,5 30 961,9
Elaborare a politicii şi management
în domeniul bugetar-fiscal 05 01 23 260,2 23 260,2
Administrare a veniturilor publice 05 02 385 233,4 356 767,0 28 466,4
2
Anexa nr. 4 (continuare)
- mii lei -
Codul Sursele de finanţare
auto-
sub- compo-
Program/subprogram ritatea pro- Suma mijloace
pro- nenta
pub- gram speciale
gram de bază
lică
1 2 3 4 5 6 7
Executare şi raportare a bugetului public
naţional 05 03 45 660,9 45 005,4 655,5
Control financiar public intern 05 04 10 801,0 10 799,0 2,0
Supraveghere a activităţii de audit 05 05 228,5 228,5
Servicii de suport în managementul
finanţelor publice 05 06 11 937,4 10 099,4 1 838,0

Ministerul Agriculturii şi Industriei


Alimentare, total 125 616 922,0 525 471,1 91 450,9
Dezvoltarea agriculturii 51 00 472 968,1 425 368,2 47 599,9
Elaborare a politicii şi management
în domeniul agriculturii 51 01 14 698,7 7 716,4 6 982,3
Dezvoltare durabilă a sectoarelor
fitotehnie şi horticultură 51 02 333 166,8 317 316,8 15 850,0
Reproducere, creştere şi sănătate
a animalelor 51 03 125 102,6 100 335,0 24 767,6
Securitatea alimentară 56 00 10 374,7 10 374,7
Învăţămîntul public şi serviciile
de educaţie 88 00 132 040,6 88 189,6 43 851,0
Învăţămînt secundar 88 03 1 161,7 1 129,1 32,6
Învăţămînt mediu de specialitate 88 04 60 374,9 43 431,4 16 943,5
Învăţămînt superior 88 05 67 888,9 41 427,9 26 461,0
Perfecţionare a cadrelor 88 08 300,0 300,0
Alte servicii în educaţie 88 09 2 315,1 2 201,2 113,9
Protecţia socială 90 00 1 538,6 1 538,6
Protecţie a familiei şi a copilului 90 05 1 538,6 1 538,6

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale


şi Familiei, total 127 244 492,2 233 819,3 10 672,9
Protecţia socială 90 00 244 492,2 233 819,3 10 672,9
Elaborare a politicii şi management
în domeniul protecţiei sociale 90 01 30 035,5 29 985,5 50,0
Protecţie a familiei şi a copilului 90 05 48 154,7 48 113,1 41,6
Ocupare a forţei de muncă în caz
de şomaj 90 08 17 846,6 17 846,6
Asistenţă socială suplimentară
a persoanelor cu necesităţi speciale 90 10 148 455,4 137 874,1 10 581,3

Ministerul Sănătăţii, total 128 688 374,3 496 194,9 192 179,4
Sănătatea publică şi serviciile medicale 80 00 388 583,8 310 285,8 78 298,0
Elaborare a politicii şi management
în sistemul ocrotirii sănătăţii 80 01 10 894,3 10 846,4 47,9
Intervenţii prioritare în sănătatea publică 80 02 217 780,8 173 534,0 44 246,8
Servicii medicale individuale 80 03 65 435,4 63 213,4 2 222,0
Dezvoltare a resurselor sistemului
de sănătate 80 04 30 022,0 4 000,0 26 022,0
Programe medicale speciale 80 05 64 451,3 58 692,0 5 759,3
Învăţămîntul public şi serviciile
de educaţie 88 00 297 719,5 183 838,1 113 881,4
3
Anexa nr. 4 (continuare)
- mii lei -
Codul Sursele de finanţare
auto-
sub- compo-
Program/subprogram ritatea pro- Suma mijloace
pro- nenta
pub- gram speciale
gram de bază
lică
1 2 3 4 5 6 7
Învăţămînt mediu de specialitate 88 04 56 732,4 45 075,8 11 656,6
Învăţămînt superior 88 05 159 531,9 88 312,1 71 219,8
Învăţămînt postuniversitar 88 06 73 155,1 49 431,4 23 723,7
Perfecţionare a cadrelor 88 08 8 095,3 814,0 7 281,3
Alte servicii în educaţie 88 09 204,8 204,8
Protecţia socială 90 00 2 071,0 2 071,0
Protecţie a familiei şi a copilului 90 05 2 071,0 2 071,0

Ministerul Educaţiei, total 129 1 523 469,4 1 073 921,8 449 547,6
Cultura, agrementul şi sportul 85 00 1 615,4 1 463,1 152,3
Dezvoltare a culturii 85 04 862,5 710,2 152,3
Susţinere a creaţiei literare şi presei 85 06 752,9 752,9
Învăţămîntul public şi serviciile
de educaţie 88 00 1 483 157,5 1 033 762,2 449 395,3
Elaborare a politicii şi management
în domeniul învăţămîntului 88 01 5 825,1 5 382,1 443,0
Învăţămînt secundar 88 03 553 791,8 528 165,0 25 626,8
Învăţămînt mediu de specialitate 88 04 211 143,0 145 673,9 65 469,1
Învăţămînt superior 88 05 675 847,3 329 878,1 345 969,2
Învăţămînt postuniversitar 88 06 746,1 517,9 228,2
Perfecţionare a cadrelor 88 08 12 351,8 2 024,2 10 327,6
Alte servicii în educaţie 88 09 23 452,4 22 121,0 1 331,4
Protecţia socială 90 00 38 696,5 38 696,5
Protecţie a familiei şi a copilului 90 05 38 696,5 38 696,5

Ministerul Culturii, total 130 214 163,1 199 682,8 14 480,3


Cultura, agrementul şi sportul 85 00 120 240,7 115 211,6 5 029,1
Elaborare a politicii şi management
în domeniul culturii, agrementului
şi sportului 85 01 2 960,7 2 830,7 130,0
Dezvoltare a culturii 85 04 115 682,5 110 783,4 4 899,1
Susţinere a creaţiei literare şi a presei 85 06 1 597,5 1 597,5
Învăţămîntul public şi serviciile
de educaţie 88 00 93 537,4 84 086,2 9 451,2
Învăţămînt secundar 88 03 19 481,2 19 080,1 401,1
Învăţămînt mediu de specialitate 88 04 35 908,9 32 287,3 3 621,6
Învăţămînt superior 88 05 38 147,3 32 718,8 5 428,5
Protecţia socială 90 00 385,0 385,0
Protecţie a familiei şi a copilului 90 05 385,0 385,0

Ministerul Justiţiei, total 131 613 126,6 502 593,7 110 532,9
Justiţia 40 00 259 756,3 165 074,9 94 681,4
Elaborare a politicii şi management
în domeniul justiţiei 40 01 15 971,3 10 533,3 5 438,0
Administrare judecătorească 40 02 1 153,1 1 153,1
Înfăptuire a judecăţii 40 03 137 716,7 137 116,7 600,0
Executare judecătorească 40 05 5 044,7 5 044,7
Apărare a drepturilor şi a intereselor
legale ale persoanelor 40 06 8 552,3 7 996,0 556,3
4
Anexa nr. 4 (continuare)
- mii lei -
Codul Sursele de finanţare
auto-
sub- compo-
Program/subprogram ritatea pro- Suma mijloace
pro- nenta
pub- gram speciale
gram de bază
lică
1 2 3 4 5 6 7
Expertiză legală 40 08 4 239,9 2 639,9 1 600,0
Sistem integrat de informare juridică 40 09 1 131,2 591,2 540,0
Stare civilă 40 10 85 947,1 85 947,1
Sistemul penitenciar 43 00 271 366,3 255 514,8 15 851,5
Protecţia socială 90 00 82 004,0 82 004,0
Protecţie socială la limită de vîrstă 90 04 82 004,0 82 004,0

Ministerul Apărării, total 132 448 198,4 427 398,4 20 800,0


Apărarea naţională 31 00 227 821,8 209 071,0 18 750,8
Elaborare a politicii şi management
în domeniul apărării 31 01 40 178,6 37 848,0 2 330,6
Forţele terestre 31 02 78 721,9 75 245,8 3 476,1
Forţele aeriene 31 03 25 075,8 24 108,0 967,8
Comunicaţii şi informatică 31 05 3 771,0 3 771,0
Sprijin Armatei Naţionale 31 06 80 074,5 68 098,2 11 976,3
Învăţămîntul public şi serviciile
de educaţie 88 00 16 857,8 14 808,6 2 049,2
Învăţămînt superior 88 05 16 857,8 14 808,6 2 049,2
Protecţia socială 90 00 203 518,8 203 518,8
Protecţie socială la limită de vîrstă 90 04 203 518,8 203 518,8

Institutul Naţional al Justiţiei, total 139 6 435,7 6 057,1 378,6


Justiţia 40 00 6 435,7 6 057,1 378,6
Formare profesională în domeniul justiţiei 40 07 6 435,7 6 057,1 378,6

Biroul Naţional de Statistică, total 143 67 844,4 64 694,7 3 149,7


Sistemul statistic 12 00 67 844,4 64 694,7 3 149,7
Elaborare a politicii şi management
în domeniul statisticii 12 01 6 202,8 6 202,8
Lucrări statistice 12 02 39 894,3 36 744,6 3 149,7
Recensămînt 12 03 21 747,3 21 747,3

Ministerul Tineretului şi Sportului,


total 148 66 613,6 65 429,6 1 184,0
Cultura, agrementul şi sportul 85 00 66 613,6 65 429,6 1 184,0
Elaborare a politicii şi management
în domeniul culturii, agrementului
şi sportului 85 01 1 999,1 1 999,1
Sport 85 03 56 615,5 55 431,5 1 184,0
Servicii pentru tineret 85 08 7 999,0 7 999,0

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru,


total 155 55 370,6 54 358,6 1 012,0
Geodezia, cartografia şi cadastrul 69 00 55 370,6 54 358,6 1 012,0
Elaborare a politicii şi management
în domeniul geodeziei, cartografiei
şi cadastrului 69 01 2 823,4 2 823,4
Dezvoltare a relaţiilor funciare
şi a cadastrului 69 02 11 707,0 11 707,0
5
Anexa nr. 4 (continuare)
- mii lei -
Codul Sursele de finanţare
auto-
sub- compo-
Program/subprogram ritatea pro- Suma mijloace
pro- nenta
pub- gram speciale
gram de bază
lică
1 2 3 4 5 6 7
Valorificare a terenurilor noi şi sporire
a fertilităţii solurilor 69 03 18 000,0 18 000,0
Sistem de evaluare şi reevaluare a
bunurilor imobiliare 69 04 16 012,0 15 000,0 1 012,0
Geodezie, cartografie şi geoinformatică 69 05 6 828,2 6 828,2

Academia de Ştiinţe a Moldovei, total 157 338 741,0 295 276,0 43 465,0
Ştiinţa şi inovarea 16 00 325 345,5 282 442,6 42 902,9
Elaborare a politicii şi management
în sfera ştiinţei şi inovării 16 01 12 534,8 6 865,4 5 669,4
Pregătire a cadrelor ştiinţifice 16 03 18 682,3 13 337,1 5 345,2
Biotehnologii agricole, fertilitate a solului
şi securitate alimentară 16 04 69 023,5 56 299,5 12 724,0
Nanotehnologii, inginerie industrială,
produse şi materiale noi 16 05 27 554,4 25 774,4 1 780,0
Eficientizare a complexului energetic şi
asigurare a securităţii energetice, inclusiv
prin folosire a resurselor renovabile 16 06 4 763,5 4 613,5 150,0
Edificare a statului de drept şi punere
în valoare a patrimoniului cultural
şi istoric al Moldovei în contextul
integrării europene 16 07 30 276,5 29 676,5 600,0
Valorificare a resurselor umane, naturale
şi informaţionale pentru dezvoltarea
durabilă a economiei ţării 16 08 64 642,8 57 602,3 7 040,5
Biomedicină, farmaceutică, menţinere
şi fortificare a sănătăţii 16 09 36 827,4 36 637,4 190,0
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei
şi inovării 16 10 35 142,8 33 296,4 1 846,4
Cercetări ştiinţifice fundamentale
şi aplicate 16 13 25 897,5 18 340,1 7 557,4
Învăţămîntul public şi serviciile
de educaţie 88 00 13 395,5 12 833,4 562,1
Învăţămînt secundar 88 03 6 271,5 6 268,2 3,3
Învăţămînt superior 88 05 7 124,0 6 565,2 558,8

Agenţia Turismului, total 205 3 696,9 3 696,9


Dezvoltarea turismului 66 00 3 696,9 3 696,9
Dezvoltare a turismului 66 02 3 696,9 3 696,9

Ministerul Transporturilor
şi Infrastructurii Drumurilor, total 264 900 844,0 896 644,0 4 200,0
Dezvoltarea transporturilor 64 00 900 844,0 896 644,0 4 200,0
Elaborare a politicii şi management
în domeniul transporturilor 64 01 5 990,3 5 990,3
Menţinere a drumurilor 64 02 888 025,9 888 025,9
Dezvoltare a transportului naval 64 03 6 827,8 2 627,8 4 200,0
6
Anexa nr. 4 (continuare)
- mii lei -
Codul Sursele de finanţare
auto-
sub- compo-
Program/subprogram ritatea pro- Suma mijloace
pro- nenta
pub- gram speciale
gram de bază
lică
1 2 3 4 5 6 7
Ministerul Mediului, total 284 63 463,6 58 663,6 4 800,0
Gospodăria apelor 55 00 20 972,5 20 972,5
Protecţia mediului 70 00 42 491,1 37 691,1 4 800,0
Elaborare a politicii şi management
în domeniul protecţiei mediului 70 01 6 241,9 6 241,9
Securitate ecologică a mediului 70 03 18 719,5 14 519,5 4 200,0
Control al calităţii mediului
şi prognoză meteo 70 04 13 594,7 12 994,7 600,0
Dezvoltare a sectorului studierii, folosirii
şi protecţiei subsolului 70 06 3 000,0 3 000,0
Radioprotecţie şi securitate nucleară 70 08 935,0 935,0

Consiliul Naţional pentru Acreditare


şi Atestare, total 454 2 811,0 2 463,4 347,6
Ştiinţa şi inovarea 16 00 2 811,0 2 463,4 347,6
Elaborare a politicii şi management
în sfera ştiinţei şi inovării 16 01 2 811,0 2 463,4 347,6
Anexa nr. 5

Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale, destinate finanţării


investiţiilor capitale

- mii lei -
Codul inclusiv
Beneficiar, obiectiv autori- grupa granturi
Suma componenta mijloace
tatea princi- grupa şi credite
de bază speciale
publică pală externe
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL 1 093 950,2 293 630,7 36 194,1 764 125,4

Curtea Supremă de
Justiţie 108 2 518,7 2 518,7
Justiţia 4 2 518,7 2 518,7
Instanţe judecătoreşti 4 3 2 518,7 2 518,7
Reconstrucţia clădirii Curţii
Supreme de Justiţie,
str. Petru Rareş nr. 18,
municipiul Chişinău 4 3 2 518,7 2 518,7

Ministerul Economiei 121 74 636,2 5 185,2 69 451,0


Complexul pentru
combustibil şi energie 16 74 636,2 5 185,2 69 451,0
Reţele de gaz 16 1 5 059,2 5 059,2
Proiectul bilateral "Crearea
interconexiunii pentru
conducta de transport de
gaze, direcţia Iaşi–Ungheni" 16 1 5 059,2 5 059,2
Activităţi şi servicii în
complexul pentru
combustibil şi energie
neatribuite la alte grupe 16 4 69 577,0 126,0 69 451,0
Proiectul energetic II 16 4 69 577,0 126,0 69 451,0

Ministerul Finanţelor 122 8 203,8 5 075,5 3 128,3


Serviciile de stat cu
destinaţie generală 1 8 203,8 5 075,5 3 128,3
Activitate financiară,
bugetar-fiscală şi de
control 1 3 8 203,8 5 075,5 3 128,3
Infrastructura Biroului
vamal Cahul 1 3 3 094,3 3 094,3
Infrastructura Biroului
vamal Leuşeni 1 3 1 981,2 1 981,2
Centrul de Instruire în
Finanțe, orașul Vadul lui
Vodă, municipiul Chișinău 1 3 3 128,3 3 128,3

Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare 125 3 070,0 3 000,0 70,0
2
Anexa nr. 5 (continuare)
- mii lei -
Codul inclusiv
Beneficiar, obiectiv autori- grupa granturi
Suma componenta mijloace
tatea princi- grupa şi credite
de bază speciale
publică pală externe
1 2 3 4 5 6 7 8
Agricultura, gospodăria
silvică, gospodăria
piscicolă şi gospodăria
apelor 11 3 070,0 3 000,0 70,0
Agricultură 11 1 3 070,0 3 000,0 70,0
Înfiinţarea plantaţiilor de vii
şi livezi pentru încercarea
soiurilor, satul Tvardiţa,
raionul Taraclia 11 1 30,0 30,0
Plantaţia pomicolă a
Comisiei de Stat pentru
Încercarea Soiurilor de
Plante, raionul Soroca 11 1 40,0 40,0
Reconstrucţia clădirii Î.S.
"Centrul de Carantină,
Identificare, Expertize de
Arbitraj şi Dezinfectare a
Producţiei", str. Meşterul
Manole nr. 4, municipiul
Chişinău 11 1 3 000,0 3 000,0

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei 127 9 000,0 9 000,0
Gospodăria comunală şi
gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 9 000,0 9 000,0
Gospodărie de exploatare
a fondului de locuinţe 15 1 9 000,0 9 000,0
Blocul locativ cu 80 de
apartamente pentru
participanţii la lichidarea
consecinţelor avariei de la
C.A.E. Cernobîl, str. Alba
Iulia, municipiul Chişinău 15 1 9 000,0 9 000,0

Ministerul Sănătăţii 128 24 591,2 17 262,7 7 328,5


Învăţămîntul 6 12 262,7 12 262,7
Învăţămînt superior 6 4 8 934,5 8 934,5
Centrul de cultivare a
plantelor medicinale al
Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", satul
Bardar, raionul Ialoveni 6 4 300,0 300,0
Reconstrucţia blocului "B"
din str. 31 August 1989
nr. 137 în Centru de
simulare şi de testare a
3
Anexa nr. 5 (continuare)
- mii lei -
Codul inclusiv
Beneficiar, obiectiv autori- grupa granturi
Suma componenta mijloace
tatea princi- grupa şi credite
de bază speciale
publică pală externe
1 2 3 4 5 6 7 8
abilităţilor practice al
Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" 6 4 6 484,5 6 484,5
Reconstrucţia căminului
nr. 15 al Universităţii de Stat
de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu",
str. Mihai Viteazul nr. 1A,
municipiul Chişinău 6 4 2 000,0 2 000,0
Construcţia lăzii de gunoi în
campusul studenţesc al
Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu",
str. Malina Mică,
municipiul Chişinău 6 4 150,0 150,0
Învăţămînt postuniversitar 6 5 3 328,2 3 328,2
Reconstrucţia Complexului
de pe str. 31 August 1989
nr. 137A în Clinică
Universitară de Asistenţă
Medicală Primară, tranşa II,
municipiul Chişinău 6 5 3 328,2 3 328,2
Ocrotirea sănătăţii 9 12 328,5 5 000,0 7 328,5
Spitale 9 1 5 000,0 5 000,0
Reconstrucţia clădirilor
Spitalului de Boli
Tuberculoase din satul
Vorniceni, raionul Străşeni 9 1 5 000,0 5 000,0
Servicii şi instituţii
sanitaro-epidemiologice şi
de profilaxie 9 3 1 028,5 1 028,5
Sediul Centrului de Sănătate
Publică, str. A. Hîjdeu
nr. 49, municipiul Chişinău 9 3 1 028,5 1 028,5
Instituţii şi activităţi din
domeniul ocrotirii sănătă-
ţii neatribuite la alte grupe 9 5 6 300,0 6 300,0
Blocul de laboratoare al
Agenţiei Medicamentului,
str. V. Korolenko nr. 2/1,
municipiul Chişinău 9 5 6 300,0 6 300,0

Ministerul Educaţiei 129 34 566,2 14 666,2 19 900,0


Învăţămînt 6 34 016,2 14 116,2 19 900,0
Învăţămîntul secundar 6 3 9 116,2 9 116,2
Căminul Școlii Profesionale
din oraşul Nisporeni 6 3 4 000,0 4 000,0
4
Anexa nr. 5 (continuare)
- mii lei -
Codul inclusiv
Beneficiar, obiectiv autori- grupa granturi
Suma componenta mijloace
tatea princi- grupa şi credite
de bază speciale
publică pală externe
1 2 3 4 5 6 7 8
Gazificarea Școlii
Profesionale din
oraşul Orhei 6 3 116,2 116,2
Gazificarea Şcolii
Profesionale nr.1 din
oraşul Criuleni 1 100,0 1 100,0
Gazificarea Gimnaziului-
Internat din satul Văscăuţi,
raionul Floreşti 6 3 700,0 700,0
Cota-parte în proiectul
pentru secţia de producere,
cercetare şi instruire în
producţia vinicolă a Şcolii
Profesionale din orașul
Leova 6 3 500,0 500,0
Gazificarea Școlii
Profesionale din
s. Cucuruzenii de Sus,
raionul Orhei 6 3 1 900,0 1 900,0
Cazangeria Școlii
Profesionale din orașul
Vulcănești 6 3 800,0 800,0
Învăţămîntul superior 6 4 19 900,0 19 900,0
Palatul Sporturilor
al Universităţii de Stat din
Moldova, str. Tighina nr.2,
municipiul Chişinău 6 4 1 000,0 1 000,0
Tabăra de odihnă "Păduricea
Verde" a Universităţii de
Stat din Moldova, orașul
Vadul lui Vodă, municipiul
Chişinău 6 4 150,0 150,0
Complexul sportiv
al Universităţii Pedagogice
de Stat "Ion Creangă",
str. Ion Creangă nr.1,
municipiul Chişinău 6 4 500,0 500,0
Reconstrucţia blocului de
studii al Facultăţii de
Radioelectronică şi
Telecomunicaţii a
Universităţii Tehnice a
Moldovei, str. Studenţilor
nr. 9/14, municipiul
Chişinău 6 4 1 000,0 1 000,0
Reconstrucţia grădiniţei de
copii în bloc de studii
al Facultăţii de Industrie
Uşoară a Universităţii
5
Anexa nr. 5 (continuare)
- mii lei -
Codul inclusiv
Beneficiar, obiectiv autori- grupa granturi
Suma componenta mijloace
tatea princi- grupa şi credite
de bază speciale
publică pală externe
1 2 3 4 5 6 7 8
Tehnice a Moldovei,
str. Studenţilor nr.11/1,
municipiul Chişinău 6 4 500,0 500,0
Amenajarea parcului în
campusul universitar Rîşcani
al Universităţii Tehnice a
Moldovei (inclusiv lucrări
de proiectare), municipiul
Chişinău 6 4 1 000,0 1 000,0
Blocul de studii
al Academiei de Studii
Economice din Moldova,
str. G. Bănulescu-Bodoni
nr.59, municipiul Chişinău 6 4 13 400,0 13 400,0
Blocul de studii al Universi-
tăţii de Stat "Alecu Russo",
municipiul Bălţi 6 4 1 180,0 1 180,0
Gazificarea căminului
studenţesc "Meridian"
al Universităţii de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi 6 4 170,0 170,0
Garaje pentru automobile,
Universitatea de Stat din
Tiraspol, municipiul
Chişinău 6 4 400,0 400,0
Blocul central
al Universităţii de Stat din
Tiraspol, str. Ghenadi
Iablocikin nr. 5,
municipiul Chişinău 6 4 600,0 600,0
Instituţii şi activităţi din
domeniul învăţămîntului
neatribuite la alte grupe 6 7 5 000,0 5 000,0
Reconstrucţia Centrului
Republican pentru Copii şi
Tineret, municipiul Chişinău 6 7 5 000,0 5 000,0
Gospodăria comunală și
gospodăria de exploatare a
fondului de locuinţe 15 550,0 550,0
Gospodărie de exploatare
a fondului de locuinţe 15 1 550,0 550,0
Bloc locativ cu 20 de
apartamente al Școlii
Profesionale nr. 1,
orașul Criuleni 15 1 550,0 550,0

Ministerul Culturii 130 3 000,0 3 000,0


Cultură, artă, sport şi
activități pentru tineret 8 3 000,0 3 000,0
6
Anexa nr. 5 (continuare)
- mii lei -
Codul inclusiv
Beneficiar, obiectiv autori- grupa granturi
Suma componenta mijloace
tatea princi- grupa şi credite
de bază speciale
publică pală externe
1 2 3 4 5 6 7 8
Activități în domeniul
culturii 8 2 3 000,0 3 000,0
Restaurarea edificiului
Muzeului Naţional de Arte
din str.31 August 1989
nr.115, municipiul Chişinău 8 2 1 250,0 1 250,0
Reconstrucţia edificiului
Teatrului „Eugene Ionesco”
de pe bd. Grigore Vieru
nr. 11, municipiul Chişinău 8 2 1 000,0 1 000,0
Restaurarea și reconstrucția
edificiului Agenției de
Inspectare și Restaurare a
Monumentelor din
str. A. Șciusev nr. 103 D,
municipiul Chișinău 8 2 750,0 750,0

Ministerul Justiţiei 131 13 250,4 8 250,4 5 000,0


Justiţia 4 5 750,0 750,0 5 000,0
Instanțe judecătorești 4 3 750,4 750,4
Sediul Judecătoriei
Basarabeasca 4 3 750,4 750,4
Autorităţi din domeniul
justiţiei neatribuite la alte
grupe 4 6 5 000,0 5 000,0
Palatul Căsătoriilor,
str. Alexe Mateevici nr. 74,
municipiul Chişinău 4 6 5 000,0 5 000,0
Menţinerea ordinii publice
şi securitatea naţională 5 7 500,0 7 500,0
Penitenciare 5 3 7 500,0 7 500,0
Reconstrucţia
Penitenciarului nr.1,
oraşul Taraclia 5 3 5 750,0 5750,0
Construcţia cazangeriei de
gaze naturale pentru
Penitenciarul nr.17,
orașul Rezina 5 3 1 700,0 1 700,0
Elaborarea documentaţiei de
proiect-tip a casei de arest cu
capacitatea de 250 de locuri 5 3 50,0 50,0

Ministerul Afacerilor
Interne 133 893,7 490,0 403,7
Menţinerea ordinii publice
şi securitatea naţională 5 893,7 490,0 403,7
Organe ale afacerilor
interne 5 1 893,7 490,0 403,7
7
Anexa nr. 5 (continuare)
- mii lei -
Codul inclusiv
Beneficiar, obiectiv autori- grupa granturi
Suma componenta mijloace
tatea princi- grupa şi credite
de bază speciale
publică pală externe
1 2 3 4 5 6 7 8
Reconstrucţia căminului din
satul Varniţa, raionul Anenii
Noi, în bloc de locuit 5 1 490,0 490,0
Cazangeria autonomă a
spitalului şi policlinicii
Ministerului Afacerilor
Interne, str. Gh. Asachi
nr. 25B, municipiul Chişinău 5 1 403,7 403,7

Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcţiilor 147 132 520,3 114 500,1 363,6 17 656,6
Transporturile, gospodăria
drumurilor, comunicaţiile
şi informatica 14 4 578,4 4 578,4
Gospodărie a drumurilor 14 7 4 578,4 4 578,4
Construcţia drumurilor în
cartierele locative pentru
persoane sinistrate în urma
inundaţiilor din vara
anului 2010