Sunteți pe pagina 1din 3

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Cu privire la înființarea în municipiul Chișinău a monumentului


„Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, Regina României”
------------------------------------------------------------
În temeiul art. 7 alin. (1) din Legea monumentelor de for public
nr. 192/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 197-202,
art. 569), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Culturii, prezentată în


temeiul deciziei Consiliului municipal Chișinău, înființarea monumentului
„Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, Regina României” pe
str. București, nr. 64 din municipiul Chișinău, pe terenul adiacent Liceului
Teoretic Român-Francez „Gheorghe Asachi”.

2. Monumentul va fi edificat conform unui proiect avizat de Ministerul


Culturii.

3. Cheltuielile pentru organizarea concursului, elaborarea


documentației de proiect, executarea, edificarea monumentului și amenajarea
terenului aferent vor fi acoperite din donații, sponsorizări și alte surse
neinterzise de lege.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul culturii Sergiu Prodan


Anexa nr. I

Not[ informativi
la proiectul hotiririi de Guvern cu privire la infiinfarea in municipiul Chiqiniu a
monumentului,,Maria Alexandra Victoria de Saxa - Coburg qi Cotha, Regina Rominiei'l

Proiectul Hotdrdrii Guvemului a fost elaborat de cdtre Ministerul Culturii inbaza deciziei Consiliuiui
municipal Chiqindu, la solicitarea AO ,,Monumentum" din26.lL 202L

Ministerul Culturii a elaborat proiectul hotdrdrii de Guvern privind infiinfarea in municipiul ChiEiniu
a monumentului ,,Maria Alexandra Victoria de Saxa - Coburg Ei Cotha, Regina RomAniei", in temeiul
prevederilor art.1 alin.(l) din Legea monumentelor de for public nt.792 I 2011 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 20II, nr. 197-202, art. 569), in baza deciziei pe acest subiect a Consiliului
municipal Chiqiniu nr.8116 din 12.10.202I Cu privire la edfficarea Monumentului ,,Maria Alexandra
Victoria de Saxa * Cotha".
Monumentul se propune a fi edificat in scopul perpetuirii memoriei Reginei Maria Alexandra Victoria
de Saxa - Cobutg ;i Cotha, Regina Romdniei - personalitate de exceplie a istoriei na{ionale.
Regina Maria, inteligentd qi plina de vitalitate, de origine englezoaicd, a a.iuns sd cunoascd profund
poporul romdn, cultura, obiceiurile qi, mai ales, aspiratiile romdnegti, care au devenit qi ale ei. A fbst o
neinfricatd luptdtoare, fondatoare a Comitetului Automobilelor Sanitare ,,Regina Maria" in Franfa,
organrzatoarc a numeroase spitale de campanie din Primul Rdzboi N4ondial, apdrdtoare a intereselor
RomAniei la Conferinla de Pace de la Paris, membru-eorespondent al Academiei de Belle - Arte din
{ranfa.
In anul 1914, odatd cu incoronarea principelui Ferdinand ca Rege al RomAniei, principesa Maria
devine Regind. In noua posturd s-a implicat activ in viala politicd qi culturald romAneasca, iniliind gi
coordonind proiecte sociale cu mare impact nalional. Dupi Marea Unire a Principatelor Romdne, la
15 octombrie 1922,in Catedrala din Alba Iulia, aldturi de solul ei Ferdinand I, a fbst incoronatd, ca
Regind a tuturor romdnilor, act ce semnificd unirea tuturor teritoriilor romdnegti sub aceeagi coroand.
De-a lungul vielii sale Regina Maria s-a bucurat de dragostea Ei aprecierea locuitorilor din toate
provinciile istorice romdneqti, inclusiv din partea celor din Basarabia. In finutul dintre Prut gi Nistru
numele Reginei Maria este asociat cu infbptuirea integrarii nafionale gi a refbrmei agrare, In perioada
interbelicS, una din cele mai vechi institufii din Basarabia, Liceul nr. 1 de f'ete al zemstvei, actualmente
Liceul Teoretic ,,Gheorghe Asachi" din ChiEindu, a purtat numele ,,Regina Maria". Din acest
considerent monumentul se propune a fi amplasat pe terenul din adiacenla Liceului Teoretic
,,Gheorghe Asachi", str. Bucureqti nr. 64 din municipiul Chiqinau.
Reieqind din faptul cd monumentul va fi amplasat in Nucleul istoric al Chiginaului, in scopul edificdrii
unui monument de for public cu o inaltd linutd artisticd, conform prevederilor Legii monumenteior de
for public, autorul monumentului va fi selectat prin concurs, organizat de cdtre AO ,,Monumentum".
AO ,,Monumentum" , prin scrisoarea inregistratd cu indicii de intrare la Ministerul Culturii nr. 625
din i3.12.2021, confirmd faptul desfbEurdrii concursului in scopul selectdrii celui mai reuEit proiect al
monumentului de for public, cu valenle estetice corespunzdtoare pentru a fi amplasat in spafiul public.
Concurs organizat conform prevederilor Hotdririi de Guvern rr. 75112020 cu privire la aprobarea
Regulamentului-cadru privind organizarea concursului de selectare a autorului monumentului de.for
public sau al operei comemorqtive de rdzboi.
Totodatd, Schila de proiect privind atribuirea locului edificarii monumentului vizat a fbst examinatd
prealabil qi avrzatd pozitiv (SPlll10-21.05.2020 (avizat\) in cadrul ;edinfei Consiliului Nafional al
Monumentelor Istorice, conform prevederilor art. J alin. (6) din Legea monumentelor de tbt public nr.
192120II ,lnslalarea monumentelor de .for public in zonele de proteclie a edificiilor cu statut cJe
monument istoric sau in zonele construile prote.iate se va realiza doar dupd coordonqrea prealabila cr
locului de amplasare cu qutoritatea publicd centrald in domeniul proteidrii patrimoniului cultural".
3;'Dep rea gradului'de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legisla{iei na{ionale cu legislafia Uniunii Europene
Prezentul proiectul nu are ca scop armonrzarea legislaliei nafionale cu legislalia Uniunii Europene.
Proiectul prevede infiinlarea monumentului ,,Maria Alexandra Victoria de Saxa- Coburg gi Cottra,
Regina RomAniei", in str. BucureEti, nr. 64 din municipiul Chiqindu. pe terenul din adiacen{a Liceului
Teoretic RomAn-francez,,Gheorghe Asachi".
Monumentul va fi edificat conform unui proiect avizat de Ministerul Culturii.
5. Fundamentarea economico-financiarE
Cheltuielile pentru organizarea concursului, elaborarea documentaliei de proiect privind edillcarea
monumentului, pentru executarea qi instalarea acestuia, precum Ei pentru amenajarea terenului at'erent,
vor fi acoperite din donafii, sponsoriziri Ei alte surse neinterzise de cadrul normativ.

Proiectui se incorporeazd,in sistemul actelor normative si nu necesita modificarea altor acte legislative
sau normative.
7. Avizarea $i consultarea public[ a proiectului
Proiectul a fost plasat pentru consultare publicd pe portaiul www.particip.gov.md, precum gi pe pagina
web oficiald a Ministerului Culturii www.mc.gov.md, directoriul Transparenla decizionald, sec{iunea
Proiecte de acte normative remise spre coordonare.
8. Constatlrile expertizei anticoruptie
Prin expertiza anticoruplie ru'. 06/2-800 din 11.02.2022 s-a constatat cd, proiectul corespunde
interesului public general, nu aduce atingere drepturilor fundamentale ale omului Ei nu conline iactori
sau riscuri de coruplie.
9. Constatirile expertizei de compatibilitate
Proiectul nu necesitd alte expertize de compatibilitate.
10. Constatirile expertizei .iuridice
Prin expertrza juridtcd, nr.04l l70 din26 .0L2022 sa propus excluderea clauzei de adoptare, pct. 8
din Hotdrirea de Guvern nr. 75I12020 cu privire la aprobarea Regulamentului-catlru privind
organizarea concur,sului de selectare a aulorului monwnentltlui de.for public ,sau al operei
comemorative de rdzboi, deoarece Hotdrdrea de Guvern nu poate constitui temei iuridic pentnr
emiterea unui alt act normativ al Guvernului.

Excluderea pct.2 din proiectul Hotdrdrii de Guvern, deoarece Guvernul nu poate stabili sarcini unei
asocia{ii obqteqti.

11. Coqstatirile altor expertize


Proiectul nu necesitd alte expertize suplimentare.

rgiu PRODAN
Ministru

S-ar putea să vă placă și