Sunteți pe pagina 1din 2

Către Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova

CERERE

În conformitate cu art.19 din Legea nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la


asociaţiile obşteşti, solicităm înregistrarea statutului (modificărilor la statutul)
Asociaţiei Obşteşti „Inimă Curată”, adoptat la Adunarea de Constituire (procesul-
verbal Nr.1 din „4” decembrie 2016).

1. La cerere anexăm următoarele acte:

 Confirmarea denumirii asociaţiei obşteşti, eliberată de către Ministerul


Justiţiei în baza cererii solicitantului despre verificarea denumirii.
 Cererea privind înregistrarea statutului, semnată de toţi membrii organului
de conducere (de regulă de membrii Consiliului de Administrare) al
asociaţiei obşteşti în care se va indica numele, prenumele, domiciliul şi
semnătura fiecăruia.
 Statutul, în trei exemplare, semnat de fondatori, cu indicarea datelor de
identitate.
 Două procese-verbale ale Congresului (Conferinţei) de constituire sau
Adunării Generale, la care a fost adoptat statutul asociaţiei obşteşti.
 Lista care include: numele, prenumele, anul naşterii, domiciliul, cetăţenia
persoanelor (autentificate prin semnăturile acestora) însoţite de copiile
buletinelor de identitate ale fondatorilor;
 Declaraţia prin care persoanele indicate la art.17 alin.(4) din Legea cu
privire la asociaţiile obşteşti consimt la folosirea numelui cetăţeanului în
denumirea asociaţiei obşteşti.
 Actele ce atestă acordarea sediului – copia contractului de
locaţiune/comodat sau declaraţia persoanei fizice (autentificată notarial), sau
acordul persoanei juridice (autentificat prin semnătura conducătorului şi
ştampila organizaţiei).
 Documentul bancar care atestă achitarea taxei de stat pentru înregistrare.

Membrii Consiliului de Administrare al Asociaţiei:


Pavel Sârbu domiciliat în Râșcani, str. Comisarilor 12 ap.66

Ion Aion domiciliat în Cahul, str. Pandurilor 64 ap.6

Declarăm pe propria răspundere că datele prezentate nu conţin


informaţii false sau eronate.

S-ar putea să vă placă și