Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

C()NSILIUL RAIONAL ORHEI


PRESEDI\ITELE RAIONULUI ORHEI
MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2
tel:+373235 22A58, 22650 fax +373235 20662,
e-mail. consiliu.orhei@or.md http://www.or.md

DISP oztTtE n
din rr 24 " 2022

Cu privire la aprobarea cheltuielilor

ln temeiul art.54(1) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2A06 privind administra{ia


publicd local6, art. 10, 118-126 al Codului Adminisfrativ rr.11612018, Hotdr0rii de
Guvern Nr. 115112002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de
cheltuieli pentru desfrqurarea conferinlelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de c6tre
instrtuliile publice finantate de la bugetul de stat, art. 24 din Legea Finan{elor Publice
qi responsabilit6{ii bugetar fiscale nr. 18112014, Legeanr.39712003 privind finan(ele
publice locale, Decizia Consiliului Raional Orhei Nr.4/8 din 13 iulie 2018 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind normativele de cheltuieli pentru desfbqurarea
conferinlelor, simpozioanelor, festivalurilor etc finanlate de la bugetul raional qi a
Planului de Actiuni al Consiliului Raional Orhei pentru anul2022

DISPUN:

1. Se aprobl cheltuielile in suma de 33290 ( treizeci qi trei mii dou6 sute nou[ zeci
lei) pentru buna organizare qi desftqurare a evenimentului ,,S6rut Femeie Mdna
Ta" dedicatZilei Internalionale a femeilor. (devizul de cheltuieli se anexeazd)
2. Mdloacele Financiare, men{ionate ?n punchrl 1 al prezentei Dispozi[ii, vor fi
alocate pentru realizarea activit6tilor prevdzute in pct. 36 al Planului de Ac{iuni
al Aparatului Preqedintelui, preconizate pentru desftqurarea activitd{ilor in
cadrul raionului Orhei pe parcursul anului2022.
3. Contabilul - qee dna O. Muntean va efectua pl[{ile respective, conform
legislafiei in vigoare.
4. Prezenta Dispozifie se include in Registrul de Stat al actelor locale cu drept de
atac in judec[toria Orhei in termen de 30 in condifiile Codului
Administrativ.
5. Controlul prezentei dispozilii mi-l LUI
a

*
r(
o
P repedintele raionului {,6 Dinu TURCANU
(r
e F P II B r,1
Aprob

lui Orhei

5 TURCANU
a
2022
t 1( :"

DEYIZ DE CHELTUIELI

pentru or ganizarea evenimenfului,,S Arut Femeie Ta" dedicatZilei


Interna{ionale a femeilor
Nr. Denumirea Cantitatea PRET Total
Produsului
1 Set cadou 140 190 26640
2. Felicit5ri 140 6 840
a
J Flori Primule 140 30 4200
4 Crizarfieme 55 30 1650
TotaI 33290

Coordonat:

Contabil - qef Olga MUNTEAN

w'

Executor: Marin Mihailov


SPECIALIST PRINCIPAL oka,a,/