Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL ORHEI


PRE$EDINTELE RAIONULUI ORHEI
MD 3505, or. Orhei, bd. M. Eminescu, nr.2
tel:+373235 22058,22650 fax'. +373235 20662,
e-mail: consiliu.orhei@or.md http.//www.or.md

DISPO N /Y-n
din r, 0J " 2022

Cu privire Ia aprobarea cheltuielilor

in temeiul art.54(1) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administra{ia


public[ locala, art. 10, 118-126 al Codului Administrativ nr.ll6l2018, Hotdrdrii de
Guvern Nr. 115112002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de
cheltuieli pentru desfrqurarea conferinlelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de cdtre
instituliile publice finanlate de la bugetul de stat, art. 24 din Legea Finantelor Publice
gi responsabilitAlii bugetar fiscale nr. l8ll20l4, Legea nr.39712003 privind finanlele
publice locale, DeciziaConsiliului Raional Orhei Nr.4/8 din 13 iulie 2018 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind normativele de cheltuieli pentru desfrqurarea
conferinlelor, simpozioanelor, festivalurilor etc finanlate de la bugetul raional qi a
Planului de Actiuni al Consiliului Raional Orhei pentru anul2022

DISPUN:

l. in suma de 3600 ( trei trei mii qase sute lei) pentru buna
Se aprobd cheltuielile
organizare qi desftqurare a evenimentului ,,Gala Laureafilor concursului
Pedagogul Anului". (devizul de cheltuieli se anexeazd)
2. Mijloacele Financiare, menfionate in punctul I al prezentei Dispozilii, vor fi
alocate pentru realizarea activitAtilor prevdzute in pct. 59 al Planului de Acliuni
al Aparatului Preqedintelui, preconizate pentru desfEqurarea activit[filor in
cadrul raionului Orhei pe parcursul anului 2022.
3. Contabilul - qef, dna O. Muntean va efectua pldlile respective, conform
legisla{iei tn vigoare.
4. Prezenta Dispozifie se include in Registrul Stat al actelor locale cu drept de
atac in judecf,toria Orhei in termen de 30 zile tn condiliile Codului
Administrativ.
5. Controlul prezentei dispozifii mi-l N UT, l)1

o
a ,)f
I

t, 5
Pregedintele raionu lui a,
a
Dinu TURCANU
*
UBLl ctr.
N tl L Aprob

raionului Orhei
z
a
lrr
TURCANU
2022

DE.VIZ DE CHELTUIBLI

pentru organrzarea evenimentului ,,Galalaurea{ilor concursului Pedagogul Anului"

03 martie 2022

Nr Denumirea Cantitatea PRET Total


Produsului
1 Flori Primule 120 30 3600
Total 3600

Coordonat:

Contabil - gef Olga MUNTEAN

Executor: Marin Mihailov


SPECIALIST PRINCIPAL /b''u