Sunteți pe pagina 1din 232

m

1 c
a
tu
L
-
ai
n
ăs
c
ut
!
B
ÎN
C
HI
N
A
R
E
C
Ă
T
R
E
M
AI
C
A
D
O
M
N
U
L
UI
B
B
B
uc
ur
ă-
te
,
ca
lo
cu
it
or
ii
ce
ru
lu
i
to
ţi
î
t
B
B
B
'
'
S
B
PSALTIREA MAICII DOMNULUI

ne dăruieşte pocăinţă înaintea sfâr-


şitului nostru! Amin.
j
Stăpână, primeşte rugăciunile nevred-
nicilor robilor tăi si ne izbăveşte pe
) ) -T

noi de toată nevoia si necazul!


!

Toată nădejdea noastră, spre tine


o punem Maica lui Dumnezeu, păzeş-
te-ne pe noi sub Sfânt Acoperemântul
tău. Amin.

|      - j^^^^^^^^W
CATISMA ÎNTÂIA
PSALMUL l
1. Fericit bărbatul care iubeşte nume-
7

le tău, Mărie, Maică purui ea Fecioară,


2. Căci cu darul tău sufletul lui se va
întări si ca un pom răsădit lângă iz
voarele apelor, va da multe roade la
vremea sa.
3. Fericită eşti tu între femei, pentru
smerenia si credinţa inimii tale,
i t '
4. Căci tu covârşeşti toate femeile cu
! ţ

frumuseţea ta şi întred pe îngeri şi pe


arhangheli cu sfinţenia ta! 6. Milele
şi îndurările tale peste tot se vestesc.
Dumnezeu a binecuvântat lucrul
mâinilor tale!
14 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

PSALMUL 2
4. Preasfântă Doamnă
Fecioară, pen
tru ce se tulbură neamurile
care se ri
dică împotriva mea?
5. Ruşinează-i şi doboară-i la
pământ
cu furtuna îngrozirilor şi
înfricoşări
lor tale! Să ne acopere
dreapta Ta.
6. Risipeşte norii
fărădelegilor noas
tre, ridică povara păcatelor
noastre.
7. Veniţi la Maica Domnului
toţi cei
i i
osteniţi şi împovăraţi şi ea vă
va odihni pe voi!
5. Apropiaţi-vă de ea când
sunteţi nă
păstuiţi şi Născătoarea de
Dumnezeu
vă va lumina cu strălucirea
fetei sale!
i
6. Binecuvântati-o din toată
inima,
i '
căci de mila ei este plin tot
pământul!
PSALMUL 3
1. Preasfântă Doamna
pururea Fecioară, cât s-au
înmulţit vrăjmaşii mei,
CATISMA 15
ÎNTÂIA

,2

| văzuţi şi nevăzuţi, care


mă necăjesc! î Risipeşte-
i cu viforul dreptăţii tale!
l    2. Miluieşte-mă,
Stăpână, şi vindecă-1 mă
de neputinţele mele!
3. încălzeşte inima
mea cea rece si
ţ > '
j nu mă lăsa să cad în
mâinile vrăjmaşilor mei
sufleteşti.
8. în ziua morţii mele,
vino în ajuto
rul sufletului meu, ca să
mă duci la
limanul mântuirii.
9. Slavă ţie,
ocrotitoarea celor fără
de ajutor!
. Slavă... Şi
acum...
PSALMUL 4
1. Când te-am chemat,
Preasfântă Fe
cioară Doamnă, cu
credinţă si cu na-7
l
!

dejde, tu m-ai auzit, şi


cu mila ta m-ai apărat.
2. M-ai izbăvit din
cursele duhurilor
răutăţii de sub cer, care
s-au pregătit
16 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

; să mă înghită şi din mâinile


cele rapi-I toare care caută
sufletul meu, ;    3.
Revarsându-ţi bunătatea
milostivirilor tale, asupra
tuturor celor ce cheamă
numele tău cel Sfânt! 4.
Binecuvântată eşti tu între
femei, Doamnă, Stăpână
Fecioară şi stăpânirea ta se va
întinde în vecii vecilor!
PSALMUL 5
1. Graiurile mele ascultă-le,
Prea-j
sfântă Doamna Fecioară, si nu
întoar-i '              ! l

ce de la mine fata ta de
Mamă!
;

10. Schimbă plânsul meu


întru bucu-|
rie şi suspinul meu întru
veselie, ca săj
cadă vrăjmaşul sub picioarele
mele.
11. Cu rugăciunile tale
puternice, zdro-j
beşte capetele lor cele
trufaşe, ca săj
te binecuvânteze toată limba şi
nume-f
le tău să-1 rostească tot
trupul.
12. Binecuvântată eşti, o, fiica
Marelui]
împărat cerescî Tu eşti
cununa tu-
CATISMA 17
ÎNTÂIA

turor sfinteniilor. Tu eşti


slava Ierusa-
! >

limului celui de Sus şi a


celui de jos.
5. Cei ce te
binecuvântează vor reuşi
în lucrurile lor. Cei ce
te binecuvân
tează, vor fi
binecuvântaţi, iar cei ce
l
te ocărăsc, vor fi
blestemaţi!
' ^ '
13. In casa robilor tai nu
se va împuţi
na vinul şi belşugul de
untdelemn.
14. îl binecuvântăm pe
Dumnezeu, care
te-a zidit! Binecuvântaţi
să fie părinţii
tăi, care te-au născut!
15. Binecuvântată eşti,
Doamnă Fecioa
ră, în cer si pe pământ,
lăudată şi prea-
slăvită în vecii vecilor!
PSALMUL 6
1. Preasfântă
Născătoare de Dumne
zeu, nu întru iutimea Sa
să ne mustre
' i
pe noi Dreptul Judecător,
nici întru mânia Sa să
fim pedepsiţi.
2. Tu, apărătoarea
noastră, te rugăm
18 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
să ai grijă de noi, pentru
numele tău cel Sfânt,
16. Si izbăveşte-ne de porţile
iadului
şi din prăpastia cea
întunecoasă cu
rugăciunile tale, ,
17. Ca să cunoaştem în veci
minunile
i
tale, căci nu morţii, nici cei ce
sunt în iad te vor lăuda pe
tine, ci noi cei vii, cu Harul
tău te vom binecuvânta!
Slavă... Şi acum...
PSALMUL 7
18. Preasfântă Născătoare de
Dumne
zeu, în tine am nădăjduit,
19. Mântuieste-mă de toţi cei
ce mă
> t
prigonesc, pentru ca în
smerenia mea, să fiu bine
plăcut ţie.
3. Strălucirea feţei tale să
lumineze
sufletul meu şi privirea ta cea
milos
tivă să însenineze conştiinţa
mea
'            '
4. Si prin tine voi aduce
rugăciunile
mele înaintea Celui Preaînalt!i
CATISMA ÎNTÂIA        ____________19

PSALMUL 8
20. Preasfântă Stăpâna mea, spre tine
nădăjduiesc, izbăveşte sufletul meu
de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi.
21. Prin tine Domnul nostru S-a făcut
Mântuitorul si Fratele nostru.
>
22. Ca focul în rug şi ca rouă pe lână,
a coborât peste tine Cuvântul lui Dum
nezeu, Cel mai înainte de veci,
23. Care pe Duhul Sfânt af lându-L, te-a
umbrit cu puterea Celui Preaînalt.
24. Binecuvântat este Rodul pântece-
lui tău ce S-a zămislit în tine.
25. Binecuvântată este Naşterea ta cea
feciorească.
26. Binecuvântată este curăţia Trupu
lui Tău.
8. Binecuvântate    sunt
îndurările
inimii tale.
9. Slavă ţie, apărătoarea tuturor cre
dincioşilor, cea plină de osârdie!
Slavă... Si acum...

\ DUPĂ CATISMA ÎNTÂIA


i            Sfinte Dumnezeule...      Preasfântă   
Treime...
Tatăl nostru...
Apoi troparele gl. l
Luminează-mi, atotbună, sufletul meu cel
întunecat şi alungă de la mine nesimţirea,
învaţă-mă să fac voia Fiului tău, ca să
primesc iertarea multelor mele păcate,
cu rugăciunile tale! Slavă...
>Dă-mi, Fecioară, umilinţă şi îmbelşu-
gată vărsare de lacrimi, din care să izvo-
rască adâncul îndurărilor, uscându-mi
potopul răutăţilor şi curgerile patimilor,
una Preacurată!
Şi acum...
Judecătorul se apropie, sfârşitul este
la uşă, veghează suflete şi strigă din
adâncul inimii către Maica Dumnezeului
nostru: Izbăveste-mă de înfricoşatele chi*
nuri şi cu mijlocirea ta aşează-mă în loc
luminos!
Apoi; Doamne miluieste (de 40 de ori) şi rugăciu-
nea aceasta:
Stăpână, Născătoare de Dumnezeu,
Doamna mea, iubitoare de oameni, Tu
ştii gândurile şi faptele mele şi neputinţa
firii mele, ţie îţi înfăţişez sufletul meu,
pe care 1-am spurcat cu păcatele şi cu gân-
durile mele cele netrebnice, dar tu, Stă-
până, cunoşti putreziciunea rănilor mele
cele trupeşti şi sufleteşti. Tot tu să-mi
dai şi vindecarea, vărsând peste ele o pică-
tură din milostivirea şi iubirea ta de oa-
meni. Caută aşadar, Stăpâna mea, Născă-
toare de Dumnezeu, cu ochiul tău cel mi-
lostiv la ticălosul meu suflet, care este
stăpânit de povara păcatelor şi care este
gata să fie predat focului de către Drep-
tul Judecător, Dar cu rugăciunile tale si
cu iubirea ta de oameni, fă-1 bineplăcut
Fiului tău şi Dumnezeului meu, ca să nu
22 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

mă vădească pururea
înaintea Fecioara f
îngerilor şi a Măria, pentru
oamenilor, cu mântuirea
gândurile şi cu oamenilor, pri-
faptele mele I meşte-o pe
cele rele, ci să aceasta
te asculte pe mijlocitoare
tine, ca un bun pentru j mine
şi iubitor de nevrednicul.
oameni, care te Nădăjduind la
rogi pen-\ tru ajuto-| rul şi în
sufletul meu apărarea ei,
cel păcătos. O, cad la
scăpare | a nemăsurat | ta
credincioşilor! bunătate şi
Miluieşte-mă iubire de
pe mine | care oameni, ca să
mă tăvălesc în l primesc
prăpastia
iertarea
păcatelor, l dar
păcatelor mele
care îţi aduc
suspinele mele pe care l le-am
dinţr-o l inimă făcut înaintea
zdrobită, ta, Doamne, că
pentru ca prin Ţie
apărarea | ta,
sa mă
învrednicesc
de iertarea
nenu-j
măratelor
mele păcate.
Dumnezeu,
Fiul l tău, te-a
făcut pe tine
scăpare. l
Aşa Doamne
lisuse
Hristoase. Care
ai
s '
J voit pentru
milostivirea
Ta, să te naşti |
din Preacurata
Maică şi
se cuvine
slava, cinstea
şi
închinăciunea,
|'cu Tatăl şi cu
Duhul Sfânt,
acum şi puru-
rea si în vecii
vecilor. Amin!
!
'

c
a
t
o
a
r
e

d
e

D
u
m
n
e
z
e
u
,

d
i
n

t
o
a
t
ă

i
n
i
-
m
a
e
,

l
a
u
d
a

ş
i

m
ă
r
i
r
e
a

t
a
.

j
2
.

D
u
p
ă

D
u
m
n
e
z
e
u
,

ţ
ă
l
ţ
a

g
l
a
s
u
l

l
a
-
;:
i
26 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
PSALMUL 11,
1. Mântuieste-mă, Maică
Preamilos-
i                  '
tivă, ceea ce eşti izvor de
bunătăţi si
* > i      f
adâncul îndurărilor.
2. Cât de frumoase sunt
caile tale si
)
cât de paşnice sunt cărările
tale!
32. în tine străluceşte
cereasca virtu
te a curăţiei, lumina
neprihănirii şi
adevărului.
33. Mai puternic decât lumina
soare
lui eşti îmbrăcată în vesminte
de aur, ! ' '

împodobită cu frumuseţea
celor mai alese şi mai curate
fapte bune.
34. Cununa ta este alcătuită
din do
uăsprezece stele cereşti
luminoase,
care strălucesc pe capul tău.
35. Slavă ţie, apărătoarea
tuturor bine-
credinciosilor creştini!
-i                -        i
PSALMUL 12
1. Până când, Preasfântă
Doamnă Fecioară, mă vei tot
uita şi nu mă ve izbăvi, în
ziua necazului meu?
CATISMA A 27
DOUA

36. Până când se va


ridica vrăjmaşul
sufletesc asupra mea?
Cu puterea şi
cu stăpânirea ta îl voi
zdrobi.
37. Fii mie, celui fără de
ajutor, Doam
nă, stâlp de întărire şi
armă care să
nimicească pe vrăjmaşi.
38. Te voi mări pe tine,
ceea ce eşti
plină de daruri, cu inima
si cu gura,
39. Te voi preaslăvi, ca pe
o nebiruită
cârmuitoare de oşti!
PSALMUL 13
1. Zis-a cel nebun,
potrivnicul din
iad: „Voi lovi şi voi
nimici pe credin
cioşii lui Hristos. iar
mâna mea îi va
» 7

ucide!"
2. Scoală Doamnă,
Preasfântă Fe
cioară, întâmpină-1 pe el,
opreşte-1 şi
nimiceste-i toate sfaturile
lui cele rele.
!

3. Puterii tale cine îi va


sta împotri
vă? Cine va putea grăi
împotriva stă
pânirii tale?
28 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

40. Iadul se cutremură la


auzul nu
melui tău celui preasfânt! în
faţa pu
terii tale, morţii se ridică.
41. Numai la un semn al
tău, nenu
mărate oşti însetate de sânge
se nîmi
cesc.
42. O, pururea Fecioară,
Născătoar
de Dumnezeu, tu L-ai cuprins
şi L-a
purtat în sânul tău pe
atotputernicu
j Dumnezeu, cel
neîncăput!
l .        .         
Slavă... Si acum...
\ PSALMUL 14
J    1. Doamnă, cine locuieşte
în corturi
l le lui Dumnezeu, sau cine se
va sălaş
*î '
| lui în sfântul şi înaltul
Munte al Sio
l nului, unde străluceşte
lumina fete
l ' '
l lui Dumnezeu?
l    2. Cel iubitor de
Dumnezeu. car<
l
j după Domnul îşi pune
toată nădej
i dea numai în tine.
l    3. Cel iubitor de
Dumnezeu, care îi
CATISMA A 29
DOUA
nintea sa poartă
întotdeauna prea-
dulcele tău nume.
43. Cel iubitor de
Dumnezeu care te
urmează pe calea
smereniei, blânde-
tei şi curăţeniei tale.
44. Acela se va sălăşlui
în prea feri
citele lăcaşuri ale lui
Dumnezeu, o,
jreabinecuvântată
pururea Fecioara
tfaria!
45. Acela care măreşte
cu sufletul pe
Domnul si se bucură de
Unul Dumne-
>
zeu, Mântuitorul său.
46. Să alergăm noi
păcătoşii, pe că-
•arile Maicii Domnului.
47. Să ne ţinem cu tărie
pe urmele
>aşilor ei şi să nu ne
despărţim de ea
n rugăciunile noastre.
9-    Plecându-ne   
genunchii în faţa ifintei
sale Icoane, să ne
ridicăm min-ea la chipul
cel dintâi, 10. Până când
vom dobândi milele eil
b
3u
43
CATÎSMÂ Â
DOUA
5
d
F
CATISMA A TREIA
PSALMUL 17
1. Iubi-te-voi, Doamnă Stăpână, şi Mai
că pururea Fecioară, împărăteasa Cei
. lui şi a pământului şi voi preaslăvi
nunatul tău nume printre neamuri.
2. Mărturisiti-vă Maicii Domnulu
!

voi, care sunteţi cu inima zdrobită


7
i
ea vă va întări împotriva tuturor vra
masilor voştri.
! 1 _

3. Stăpână Maică pururea Fecioari


darul sânului tău este o lumină pei
tru noi şi din tine ne hrănim cu la*
tele îndulcirilor tale duhovniceşti.
t      '
de câte ori flămânzim si însetăm.
CAT1SMA A 37
TREIA
4. Cei ce sunteţi
credincioşi, căutaţi l l            '
!

şi slăviţi pe Stăpâna
noastră, că ea este
grabnică ajutătoare şi
mijlocitoarea noastră la
Dumnezeu.
50. Fii Scăparea noastră,
Preabinecu-
vântată Maică a lui
Hristos-Dumnezeu,
căci tu eşti minunată
întărire pentru
;redincioşi.
51. Slavă ţie, a tuturor
credincioşilor
-rabnică ajutătoare!...
Slavă... Si acum...
PSALMUL 18
1. Cerurile spun slava lui
Dumnezeu
dar spun si mărirea ta,
pururea Fe-
ioară Măria;
2. Cu zugrăvelile
bunelor miresme
de harului tău, toate
marginile pă-
nântului sunt
înmiresmate!
3. îndreptati-vă către ea
cu suspinele
r              , r
^oastre, voi, cei ce
sunteţi înviforati
7 7

! .
î

le toate fărădelegile.
3
S
A
L
M
U
L

1
9
1
7

si
r

r
2
!                  '
!

t
3
3
e
z
e
u
.
P
1
e

n
o
a
s
t
r
e

s
i

c
u

d
u
l
c
e
a
ţ
a

n
u
m
e
l
u
i

t
u
l
c
i

s
u
n
t

c
u
v
i
n
t
e
l
e

t
a
l
e
,

e
c
i
o
a
r
ă

P
r
e
a
s
f
â
n
t
ă
40 PSALTIREA MAICII CATISMA A 41
DOMNULUI TREIA

pe tine şi cât de înmiresmate suni 4. Ca să pătrundă până ia tine


rugă
picăturile darului tău! lunea mea şi tu, Stăpână,

2. Slavă şi cinste îţi cântăm şi cu


cinstitul tău nume ne slăvim şi noi îi
veci.
3. Slavă ţie apărătoare, slavă ţie,
credincioşilor grabnică şi iute ajutq
toare.
Slavă... Si acum,..
apleacă-ţi
irechea ta spre ruga mea.
5. Pretutindeni mă caută
duşmanii
-s i
sufletului meu, dar dreapta ta cea
pu-ernîcă mă apără pe mine,
PSALMUL 21
4. Dumnezeule, Dumnezeul mei
preabinecuvântata pururea Fecioar
Măria, să caute spre mine cu îndur;
rile ei,
5. Ca să dobândesc mântuirea ce
veşnica, cu binecuvântarea ei cea d
?
'              f
rească.
56. Si sub umbra milostivirii tale
am
iobândit o prea dulce odihnă.
57. Slavă ţie, neadormita mea
păzi-
oare!
PSALMUL 22
58. Domnul mă paşte şi tu,
Născătoare
ie Dumnezeu, îl rogi ca să-Si întoarcă
spre mine Faţa Sa cea dumnezeiască!
59. Slavă stării tale înainte-I ca o
Mai-
tă milostivă!
3. Pentru aceasta, te chem pe tin<
1 3. Binecuvântată să fie privirea ta, j
>e care cu milostivire o îndrepţi spre
păcătoşii care se căiesc!
etei tale celei sfinte,
Stăpână şi Doamnă pururea Fecioarf 4. Binecuvântată să fie
strălucirea ziua şi noaptea,
l      42 PSALTIREA MAÎCIÎ
DOMNULUI ____!

60. Binecuvântat îmbrăcat!


să fie harul Sfanţi
lui tău chip,
61. Binecuvântată
să fie mila cea grai
nică a mâinilor
tale.
62. Binecuvântat
să fie Cel ce S-a
hri
nit cu laptele tău
cel fecioresc!
63. Să te
binecuvinteze
Apostolii si Pn
orocii lui
Dumnezeu,
Mucenicii, Măj
turisitorii si
cinstitele
Fecioare să^
cânte ţie! !

PSALMUL 23
64. A Domnului
este pământul
plinirea lui.
65. Tu, Stăpână,
împreună împa
testi cu El în
ceruri si tu ne
eşti
>                  l '
!

înger păzitor pe
pământ!
66. E mai bine să
se stingă soareli
decât să ne lipsim
noi de mijlocirej
ta înaintea lui
Dumnezeu!
67. Cu slavă si
cu frumuseţe te-
» i
5- troparele
îmbrăcămintea gl. 3
Zid nebiruit,
X
vesmintelor tale . ! temelie puternică,
ste mai scumpă liman eînviforat, te-
decât orice am dobândit pe
comoară! tine, prea-
68. Strălucirea
soarelui este pe
capul
au şi lumina lunii
sub picioarele tale!
69. Altarul tău
este împodobit cu
stele
i toate sufletele
drepţilor cu
nesaţiu
e privesc o,
prealuminată stea
de di-
ineată!
>
70.Pomeneşte-ne
pe noi.    Doamnă
tăpână Fecioară,
întru bunăvoinţa
ta
i fa-ne vrednici
să-ţi slăvim
sfântul
au nume!
71.Slavă ţie,
grabnică
ajutătoare a
uturor creştinilor!
»
Slavă...
Si acum...

DUPĂ
CATISMĂ A
TREIA
Sfinte Dumnezeule... 
Preasfântă Treime...
'alai nostru...      -
Apoi
bună Născătoare d *. Dumnezeu Fecioară!
în adâncul patimilor fiind înviforaţi,
spre limanul apărării tale alergăm noi
păcătoşii şi smeriţii, trimite-ne pace si
mare milă!
Slavă...
Altar cu totul de aur al împăratului şi
Rai înflorit te-ai arătat, Preacurată Fe-
cioară, căci pe Dumnezeu în sânul tău
L-ai purtat, cu haruri dumnezeieşti ne
înmiresmeşti pe noi. Pentru aceea, toţi
te vestim ca pe ceea ce eşti cu adevărat
Maica lui Dumnezeu, care ne dai nouă
mare milă.
Şi acum...
Mângâierea celor scârbiţi, curăţirea
celor ce greşesc, tu eşti, Maică pururea
Fecioară şi Preasfântă -Stăpână! Tu ai
născut mântuirea neamului omenesc, tu
te-ai făcut stâlp de tărie credincioşilor,
te chemăm: roagă-L pe Hristos-Dumne-
zeu să ne dăruiască pace şi mare milă!
CATISMA A 45-
TREIA

l            Apoi: Doamne miluieste (de


40 de ori) şi rugăciunea aceasta:
Către apărarea ta şi
ajutorul tău cel tare alerg
acum, Preacurată Doamnă
Fecioară, Născătoare de
Dumnezeu! Sunt cu totul
spurcat, n-am păzit
poruncile Fiului tău şi
Dumnezeului meu, aşa
încât nici nu îndrăznesc
să-mi ridic ochii la cer,
căci mi-am rănit trupul
meu cu multe răutăţi. Nici
mâinile nu cutez să Ie ri-
dic spre înălţime, căci
sunt pline de răpire, nici
gura n-o deschid la
rugăciune, căci mi s-a lipit
cu grăirea de rău. Suspine
nu am, din pricina
nesimţirii mele, inima mi-
e îngreuiată de slava
deşartă, sufletul, mi 1-am
întunecat cu nemilosti-
virea. Trupul mi 1-am
slăbit cu trândăvi-rea,
picioarele mi le-am
poticnit de piatra iubirii de
plăceri, urechile mi le-am
deschis spre auzirea
laudelor de puţină vreme.
Faţa mea s-a umplut de
neruşinare, mirosul urât al
faptelor mele a intrat în
nările mele şi fiind în
întregime ca un
46 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
pom neroditor sau ca o biserică
pustie, toţi năzuiesc să mă
dărâme, iar diavolul care îmi
pradă sufletul si care se cuibă-
reşte în inima mea, mă vede
neîngrădit şi caută să-mi
răpească puţina mea credinţă pe
care o mai păstrez ca pe o avuţie
si, legându-mă ca pe un
prizonier, cu legături de păcate,
mă sileşte să-i fac voia lui! Dar
ce voi face eu nu ştiu, fiind creat
de Dumnezeu cu voie liberă, m-
am robit mai mult cu propria
mea voie demonului tuturor
poftelor şi s-au înmulţit păcatele
mele mai mult decât nisipul
mărilor! Cum aş putea să-L rog
pe Domnul şi Creatorul meu,
sau cum aş putea să nădăjduiesc
să fiu miluit? De bunăvoie m-
am dedat spre întinarea trupului
şi în fiecare ceas mă apropii de
plăcerile păcătoasei Căci trupul
mi 1-am spurcat cu desfrânarea,
limba mi-am întinat-o cu vorbe
urâte şi ruşinoase, iar cele
dinlăuntru ale mele le-am
umplut de gânduri
CATISMA A 47
TREIA

necurate şi mintea mea s-a


plecat spre cele potrivnice
legii lui Dumnezeu, De
aceea tânjesc şi mă amarase
şi mă întristez şi în fiecare
ceas cad la îndurările tale,
Doamnă Preasfântă
Născătoare de Dumnezeu,
nu te mânia pe mine
păcătosul, ca să nu se
sfârşească zilele mele în
deşert, ci caută, Stăpână,
spre mine deznădăjduitul.
Roagă-L pe Cel ce S-a născut
din tine ca să nu am soarta
păcătoşilor, căci tu eşti
Maica lui Dumnezeu şi eu
robul tău, întotdeauna
nădăjduiesc spre tine!
Pentru noi, robii Tăi,
roagă-L pe Fiul tău şi
Dumnezeul nostru, Căruia I
se cuvine slava, dimpreună
cu Tatăl şi cu Sfântul Duh
acum şi pururea şi în vecii
vecilor. Amin!
CÂTISMA A PATRA
PSALMUL 24
1. Către tine Doamnă, pururea Fe
cioară, am ridicat sufletul meu,
2. Pentru ca să nu mă ruşinez, cu ru-
! '

găciunile tale, la înfricoşata judecată


a lui Dumnezeu, nici să-şi râdă de
mine vrăjmaşii mei,
72. Iar duhurile răutăţii de sub cer, pâl
curile vicleanului, să nu împiedice paşii
mei, nici să mă acopere cursele morţii.
73. Vino cu blândeţe în sufletul meu.
t
5. Fii mie călăuză spre patria cereas
că şi numără-mă împreună cu ferici
tul sobor al aleşilor lui Dumnezeu!
CATISMA A 49
PATRA
PSALMUL 25
74. Judecă-mă, Preasfântă
Doamnă, că
eu întru nerăutate am
umblat; mă voi
osteni nădăjduind spre
tine.
75. înflăcărează inima mea
cu focul iu
birii tale celei
duhovniceşti si cu brâul !
!

curăţiei tale, încinge


mijlocul meu!
76. Mila şi îndurările tale
sunt în faţa
ochilor mei.
77. Mă,voi îndulci cu
glasul laudelor
tale, Doamnă pururea
Fecioară.
78. lubit-am faţa ta cea
plină de lumi
nă, închina-mă-voi şi voi
cinsti stăpâ
nirea ta cea sfântă.
79. Mărturisîţi-vă numelui
ei, că sfânt
este sî cunoaşteţi în veac
minunile ei!
! ) !

PSALMUL 26
1. Preasfântă Fecioară,
strălucirea cerească a
fetei tale să fie
luminarea !

mea si lumina harului


tău să strălu-
•i
ceaşcă în mintea mea.
50 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
2. înalţă capul meu deasupra
vrăjma
şilor mei. că eu voi cânta
numele tău
t *
cel preasfânt si să nu întorci
faţa ta de la mine.
3. Frumuseţea si bunătatea
ta a do- ! >

rit-o sufletul meu! Şi pe tine


te caută inima mea, ziua si
noaptea, împărăteasă
cerească!
4. Nu lepăda harul si milele
tale de
la mine si voi slăvi întru
neamuri sla-
j
va ta, cu care te-a slăvit Tatăl,
Fiul şi Sfântul Duh!
Slavă,.. Şi acum...
PSALMUL 27
80. Către tine Doamnă,
pururea Fe
cioară, voi striga şi mă vei
auzi, în
glasul laudelor tale mă voi
veseli.
81. Miluieşte-mă în ziua
strâmtorării
mele si cu lumina adevărului
tău Iu-
>
minează-ma.
CAT1SMA Â 51
PATRA
3. însuşi Domnul te-a
dat nouă spre
mângâierea noastră şi
tu eşti tăria
noastră si lauda noastră
întru Dom- T

nul.
4. Voi scoate dar, şi voi
bea apa da
rului tău din izvorul
milostivirii si nu
ţ
voi mai înseta în veac.
PSALMUL 28
1. Aduceţi Doamnei
noastre, pururea
Fecioarei, fiii lui
Dumnezeu, aduceţi
7
'
!

Stăpânei noastre, slavă şi


laudă.
82. Dă putere robilor tai,
Stăpână şi
Maică, pururea Fecioară şi
binecuvân
tare celor ce te slăvesc şi
te laudă pe
tine!
83. Ascultă suspinele din
inimă ale ce
lor ce te caută pe tine şi
nu lepăda ru
găciunile celor ce te
cheamă în ajutor.
84. Să fie mâna ta întinsă
şi gata spre
ajutorul nostru şi
urechea ta să audă
glasul nostru amărât şi
obosit,
52 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

5. Căci tu eşti singura


noastră Mamă iubitoare de
fii.
PSALMUL 29
85. înălţa-te-voi, Preasfântă
Fecioară,
căci tu eşti lăcaşul cel
preafrumos al
Preasfântului Duh.
86. înălţa-te-voi, Stăpână, că
m-ai pri
mit în mila ta şi m-ai izbăvit
de ghea
rele vrăjmaşului meu sufletesc,
potriv-
1 nkul meu.
l    3. Nu mă uita nici până
la sfârşitul
l meu pentru păcatele mele,
l    4. înviază duhul meu si
inima mea
v. - '

l cea împietrită o înmoaie


întru pocă-| inţă, ca şi eu să-
ţi aduc jertfă de slavă l si de
laudă.
L"      ' •

| 5. Bucuraţi-vă, cerurilor şi
să se ve-| selească pământul,
până când va mân-j gaia
Maica Domnului pe
credincioşii i săi robi şi pe
săracii cu duhul îi va i
milui si va binevoi întru ei.
53 CATISMA A PATRA
Slavă... Si acum...
PSALMUL 30
1. Spre tine, Stăpână, împărăteasă şi
Maică, pururea Fecioară, voi nădăjdui
si nu mă voi ruşina în veac!
t î
87. Cu darul tău, primeşte-mă şi cu
privirea ta de Mamă, mângâie-mă.
88. Tu eşti tăria mea, scăparea, mân
gâierea şi acoperământul meu şi nă
dejdea mea care nu mă dă de ruşine.
89. în mâna ta de Maică apărătoare îţi
încredinţez sărmanul meu suflet, toa-
i *
ta viaţa mea şi ziua mea cea mai de pe
urmă, ultima mea răsuflare si înfrico-
7
•                  i
şata trecere prin vămile văzduhului.
PSALMUL 31
1. Fericiţi sunt aceia ale căror inimi
l

te iubesc pe tine, preabinecuvântată


şi Maică pururea Fecioară!
2. Căci prin Cel ce S-a întrupat din
tine, păcatele lor cu milostivire se vor
54 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
curăţa şi fărădelegile lor se
vor acoperi,
90. Căci din Rodul sfintelor şi
preacu
ratelor tale coapse, se va
revărsa asu
pra tuturor păcătoşilor fiare se
căiesc,
bunăvoinţa lui Dumnezeu.
91. Si tu, Stăpână, eşti
cărarea cea
dreaptă către împărăţia
cerurilor.
92. Pe cei ce se rătăcesc în
noaptea cea
întunecată a păcatului îi
luminezi şi
pe cei ce se abat spre
hăţişurile călcă
rii de poruncă îi îndrepţi, cu
milostivi
re, la calea cea dreaptă!
6. Slava ţie, grabnică
ajutătoare şi
apărătoarea tuturor
credincioşilor!
Slavă... Si acum...

DUPĂ CATISMA A PATRA


Sfinte Dumnezeule.,.   
Preasfântă Treime.. l Tatăl nostru...
CAT1SMA A 55
PATRA

| Apoi troparele gl 4
\          Când înot pe mare,
când călătoresc pe
| cale, când dorm noaptea,
când veghez, lu-
! minează-mi mintea mea,
Stăpână Maică
; pururea Fecioară şi
povăţuieşte-mă să
fac voia Domnului meu, ca
să dobândesc,
în ziua judecăţii,
dezlegare de păcatele
săvârşite de mine în
viaţă, alergând Ia
acoperământul tău,
Binecuvântată!
Slavă...
Nu intra cu mine la
judecată, Doamne lisuse
Hristoase, căci îmi cunosc
păcatele care mă osândesc,
ci pe Tine Te chem: cu
rugăciunile celeia ce te-a
născut, mi-luieşte-mă pe
mine, smeritul şi nevred
nicul, ca pe tâlharul şi ca
pe desfrânata, ca pe
vameşul şi ca pe păcătoasa,
lubito-rule de oameni, că
n-ai venit să-i mântu-ieşti
pe cei drepţi, ci mai ales
pe cei păcătoşi!
Şi acum...
îndulcindu-ne de
cinstitele tale daruri, nu
vom înceta a cânta,
Preasfântă Stăpâ-
, na Născătoare de Dumnezeu şi pururea
Fecioară Mărie, milele tale totdeauna, noi
robii tăi, care te chemăm şi te rugăm:
Preasfântă Fecioară, scoate-ne pe toţi din
toate cursele vrăjmaşilor, din nevoi şi
din toată căderea, căci tu eşti apărătoa-
rea noastră.
Apoi: Doamne miluieste (de 40 de ori) si rugăciu-
nea aceasta:
O, Stăpâna Preabinecuvântată, apără-
toare a neamului omenesc, scăparea şi
mântuirea celor ce aleargă la tine, cu ade-
vărat, ştiu că am greşit mult şi L-am mâ-
niat, preamilostivă Doamnă, pe Cel ce S-a
născut după trup prin tine, pe Fiul lui
Dumnezeu! Dar având multe chipuri ale
celor care mai înainte de mine au mâniat
pe Dumnezeu, bunăvoinţa Lui, vameşii
şi desfrânaţii şi alţi păcătoşi, cărora li s-a
dat iertare păcatelor pentru pocăinţa şi
mărturisirea lor, acele chipuri de pă-
cătoşi miluiţi, punându-le în faţa ochilor
CATISMA A 57
PATRA

l mei sufleteşti şi păcătos


fiind, privind la l a ta
milostivire dumnezeiască,
cu care
S "^P
l i-ai primit pe ei, am
îndrăznit şi eu păcă-j'tosul,
să alerg cu pocăinţă la
mijlocirea l ta cea
binevoitoare, puternică şi
neînce-I tată rugătoare
pentru noi. J          O,
Preamilostivă Stăpână, dă-
mi mână f de ajutor, cere de
la Fiul tău şi Dumnezeul 5
nostru, cu rugăciunile tale
cele sfinte de j. Mamă,
iertarea păcatelor noastre
celor grele. Cred şi
mărturisesc că Acela pe
Care L-ai născut este Fiul
tău, este cu a-devărat
Hristos, Fiul lui Dumnezeu
Celui Viu, Judecătorul viilor
şi al morţilor, Care dă
fiecăruia după faptele
sale; cred iarăşi şi
mărturisesc că tu eşti cu
adevărat Născătoarea de
Dumnezeu, izvorul mi-
lostivirii, mângâierea celor
ce plâng, căutarea celor
pierduţi, puternică şi neîn-
cetata mijlocitoare la Fiul
tău şi chezăşia pocăinţei
mele. Cu adevărat, oamenii
nu
au alt ajutor şi
acoperământ afară de tine.
58 PSALTIREA MAICII DOMNUUH

I O, Doamnă, Fecioară
Preamilostivă, nimeni din cei
ce au nădăjduit spre tine nu s-a
ruşinat cândva si rugându-se
Fiu-; lui tău, prin tine, nimeni
n-a fost pără-; sit. De aceea, rog
bunătatea ta cea nemă-> surată,
deschide uşile milostivirii tale
ş mie, celui ce m-am rătăcit si
am căzut în l adâncul necazului.
Nu te scârbi de mine, f
spurcatul, nu trece cu vederea
ruga mea ; cea păcătoasă, nu
mă părăsi pe mine, l păcătosul,
pe care vrăjmaşul cel rău m-a |
dus la pieire. Ci înduplecă, o,
milostivă, | pe Cel ce S-a născut
din tine, pe Milosti-| vul
Dumnezeu, ca să-mi ierte multele
mele l păcate şi să mă
izbăvească din pierzare, j ca şi
eu dimpreună cu toţi cei ce au
pri-! mit iertare, să cânt si să
slăvesc nemă-
ă - '
l surata milostivire a lui
Dumnezeu si apă-
^

j rărea ta, care mă face sa nu


mă ruşinez l nici în viata
aceasta si nici în veacul cel
s. ' '

l nesfârşit. Amin!
CATISMA A CINCEA
PSALMUL 32
93. Bucuraţi-vă, drepţilor, întru Dom
nul, bucuraţi-vă şi întru pururea Fe
cioara Măria,
94. Cântaţi-i o cântare nouă şi Stăpâ
nei noastre, cu strigate de bucurie.
95. Beţi din dulceaţa harului ei cel ce-
i ?
resc, căci ea îndulceşte inimile şi gu-
rile înţelepţilor.
96. Să se veselească dar, sufletul nos
tru de Maica Domnului,
97. Căci ea este ca Mama mea cea mai j
dulce, care ne hrăneşte în pustietatea |
lumii acesteia.
!
\J\J -      ,.-.

6. Si ne va izbăvi de moartea sufle-


? telor
noastre.
PSALMUL 33
j 1. Voi binecuvânta pe Sfânta Fecioa-j
ră Măria în toată vremea, pururea j
lauda ei nu se va împuţina din gura
l mea.
f    2. Măriţi-o cu mine, toţi cei care v-ati
l hrănit cu mierea si cu laptele mângâ-
I ierilor ei.
l    3. în nevoi si în necazuri chemati-o
l ' '
-
l pe ea si în durerile voastre veţi do-
5j r » >
l bândi ajutor si odihnă.
j 4. Priviţi cu bucurie sfântul chip al
l vieţii sale si râvniţi la dragostea si sme-
| J ! î O ţ

l renia ei. căci blânda si smerită este


^ '

J Preasfânta Fecioară!
J    5. Cuvântul Cel necreat a primit
Trup
l de la ea, prin Sfântul Duh!
R Slavă,.. Şi acum,..
CATISMA A 61
"CFNCEÂ

PSALMUL 34
1. Judecă, Doamnă
pururea Fecioară Stăpână,
pe cei ce mă necăjesc,
ridicate împotriva lor şi
păzeşte nevinovăţia mea.
a
,2. Sufletul meu se va
veseli de tine si !

cu rugăciunile tale mă voi


bucura.
98. De milele tale sunt
pline cerurile
şi întreg pământul.
99. întinse erau peste tot
locul curse
le iadului, dar tu,
Stăpână, cu bună
tatea ta m-ai apărat în
faţa lor!
100. Slavă ţie,
ajutătoarea mea!
101. Toate oasele mele
grăiesc: „Prea
sfântă Doamnă Stăpână
Fecioară, cine
după Dumnezeu, este
asemenea ţie?"
PSALMUL 35
1. Cel fărădelege grăieşte
cuvinte de hulă împotriva
numelui tău, o, Prea-
sfânta Stăpână şi
împărăteasă,
62 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

102. Si caută să
născocească minuni
mai presus de fire.
103. Graiurile gurii sale
spurcate sunt
fărădelege şi linguşire,
104. Dar noi credem si
mărturisim, ca
i '
tu te-ai înfăţişat cu trupul în
ceruri,,
105. Si acuma stai înaintea
Altarului
lui Dumnezeu.
106. Minunile şi milele tale
sunt nes
fârşite si toţi cei ce te cinstesc
se vor
! i l

acoperi cu nădejde sub


aripile tale. 7.0, Preasfântă
Maica lui Dumnezeu, cu
mijlocirea ta, apleacă
preasfânta-
Fata a iubitului tău Fiu si
Mântuitoru-
i • '
lui nostru spre noi.
8. Fă-L, cu rugăciunile tale,
milostiv spre noi păcătoşii.
9- Arată-ţi mila ta tuturor
celor ce te cunosc pe tine.
10. Harul tău s-a revărsat
peste tot pământul.
GATISMA A CINCEA 63      
l

107. Stăpânirea şi puterea se află în l


braţul tău, tăria şi întărirea în dreap- j
ta ta!l
108. Binecuvântată este lauda ta în j
ceruri, j
109. Binecuvântată este mărirea ta şi j
pe pământ! j
Slavă... Şi acum... f
PSALMUL 36 " l
v

1. Nu râvni celor ce viclenesc, nici nu J


pizmui pe cei fărădelege, o, tu, cel ce J
eşti cu adevărat cinstitor al Maicii lui l
' :
l
Dumnezeu, f
110. C
ăci cei ce fac fărădelegea, ca iar-1
ba se vor ofili. \
111. Nădăjduieşte la Atotputernica
Stă- \
până şi împărăteasa cerească, fă fapte \
bune si te vei îndestula cu bogăţiile ei. j
112. Căci mai bun este puţinul cu
darul
Maicii Domnului, decât comori multe
şi pietre scumpe.
64 K<s^K^^!s<tees!jais<3ws^™s^^»ss^s'W*sîs^K.ţ,
r

PSALTIREA MAICII DOMNULUI l

5. Nădăjduieşte spre Domnul, să ai


nădejde şi spre iubita Lui Maică şi
ţi se vor îndeplini toate cererile
cele bune ale inimii tale.
Slavă... Si acum...

DUPĂ CATISMA A CINCEA


Sfinte Dumnezeule,.,    Preasfântă   
Treime...
Tatăl nostru... ,      ,
Apoi troparele gl 5
în multe chipuri, Fecioară, pe Hristos
L-ani amărât, cu gândurile, cu
cuvintele şi cu faptele şi mă tem de
înfricoşata iui judecată, ci, apucând
înainte, izbăveşte-mă de cele cumplite,
cu rugăciunile tale, Născătoare de
Dumnezeu! Slavă.,.
Miluieşte-mă pe mine, Stăpâna, cel
care mult am greşit şi mântuieşte-mă
cu rugăciune la Cel pe Care L-ai
născut, ca sa slăvesc minunile tale cele
multe, şi nemăsurata ta milă.
Şi acum...
Strălucind cu slavă dumnezeiască, ceea
ce eşti Maica Celui ce te-a proslăvit, tu sin-- j
gură roagă-L pe Cel Singur slăvit, ca să
dobândesc mărirea cea de sus.
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciu-
nea aceasta:
O, Preasfântă Fecioară, Născătoare de
Dumnezeu, preabinecuvântata Maică a
lui Dumnezeu.Mântuitorului nostru, bu-
curia celor necăjiţi, nădejdea celor fără
de nădejde şi ajutătoarea celor neajuto
raţi. Tu cunoşti toţi paşii mei cei păcătoşi
de care vreau eu să mă curăţ. Cu inima
îndurerată alerg către tine şi mă rog cu
lacrimi: caută la neputinţele mele şi nu
mă lăsa să pier în păcatele mele! Tu cu-
noşti goliciunea sufletului meu. Ajută-mă
să mă îmbrac cu veşmintul preaiubitului
tău Fiu. Tu cunoşti că sunt sărac, grăbeş- i
te-te a-mi deschide visteria darurilor ce-1
lor pline de har, ca să păzesc făgăduinţele j
date de mine la sfântul botez. Tu cunoşti l
66 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
pe vrăjmaşii mei, cei trupeşti şi
pe cei sufleteşti, izbăveşte-mă
de aceştia! Tu cunoşti,
Preabuna mea apărătoare, vre-
mea ieşirii sufletului din
ticălosul meu trup, te rog să stai
atunci cu şi mai multă
milostivire, pentru ca în sfânta
stare de faţă a ta, sa iasă
sufletul meu liniştit şi plin de
bucurie, ca să nu tabere asupra
lui duhurile răutăţii de sub cer,
ci, acoperit cu sfântul tău
acoperământ cei neapropiat,
pentru aceste sfinte daruri, ca
să se întoarcă sufletul meu, fără
vătămare, la începutul şi izvorul
său!
O, Maică iubitoare de fii,
arată-mi iubi rea ta de Mamă şi
mie, celui ce sunt străin, orfan şi
sărac, că tu cu adevărat eşti
Maica milostivirii si a îndurării.
Nu înce-
i
ta a mă acoperi, mijloceşte
neîncetat pentru mine, până când
mă vei aduce în cămările cereşti
ale Dumnezeiescului tău
i
Fiu, Căruia I se cuvine cinstea,
slava şi închinăciunea,
dimpreună cu Tatăl şi cu
Preasfântul Duh, în vecii vecilor.
Amin!
CATISMA A ŞASEA
PSALMUL 37
Preasfântă Fecioară Doamnă, nu
cu mânia Sa şi cu dreptatea Judecăţii
Sale să ne pedepsească pe noi Dom-
nul pentru fărădelegile noastre.
113. Tu, care eşti atotmilostivă
stătă
toare înainte, mijloceşte iertarea pen
tru noi, care nu avem răspuns în faţa
păcatelor noastre.
114. Că tu eşti nădejdea noastră,
care
nu ne ruşinează şi aşteptarea cea ne-
mincinoasă.
115. N
u este pace în oasele noastre de j
la iată păcatelor noastre,
i
70 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

lepţeşti pe cei săraci cu duhul


şi smeriţi cu inima.
i A
116. In neputinţele lor
mărturisite îna
intea Iui Dumnezeu si
înaintea ta, lu
crează atotputernicia lui
Dumnezeu şi
mijlocirea ta de Mamă.
117. Slavă ţie, Stăpână,
ajutătoarea ce
lor neajutoraţi şi bogăţia
nerăpită a
celor săraci si smeriţi.
J !

PSALMUL 41
1. Precum doreşte cerbul
i/voarele
i
apelor, aşa aleargă sufletul
meu însetat, către iubirea ta
cea sfântă, împărăteasa
cerului şi a pământului.
2. Căci tu eşti viata vieţii mele
si hră- ! ! I l

nitoarea sărmanului meu


trup!
118. Tu L-aî hrănit cu lapte
pe Mântui
torul sufletului meu;
119. Iar tu însăţi te-ai hrănit
cu nepie
ritoarea hrană a învăţăturii
Lui celei
CATISMA A 71
ŞASEA
120. O, lumină,
luminată de Lumina
cerească!
121. Luminează-mi, te
rog, întunericul
meu cel dinlăuntru,
pentru ca mintea
mea şi dorinţa mea să se
înaripeze în
lumina ta către Sionul
cel de sus!
PSALMUL 42
1. Judecă-mă, Doamnă
Fecioară şi fă-
mi dreptate în cearta
mea cu trupul,
cu lumea înşelătoare si
cu diavolul, cu
> i "
şarpele cel viclean, cu
aspida cea aducătoare de
moarte,
122. Ca să mă izbăvesc
de aceşti trei
înfricoşaţi şi vicleni
vrăjmaşi, cu aju
torul Tău!
123.Zdrobeşte, Stăpână,
capetele lor
trufaşe, slăbeşte-le
puterile şi întăreş-
te-mă să le stau
împotrivă! l
124. Dreapta ta întru
tărie, că ţii cu ea l
pe Cel ce ţine toate! î
125. Să învie Domnul în
mine, cu darul i
Său, pentru rugăciunile tale de Maică |
şi se vor risipi vrăjmaşii mei.

J
Slavă... Si acum... \
PSALMUL 43 f
126. S
tăpână, Maică pururea Fecioară, |
părinţii noştri ne-au vestit şi noi, cu |
urechile noastre am auzit şi cu ochii |
noştri am văzut, j
127. Cât de necercetate sunt
îndurările |
tale si cât de minunate sunt minunile ta-1
7

^
le si cât de nenumărate sunt milele tale! î
»

j,
128. R
ăsăritul şi apusul, amiaza şi mia-1
zănoapte sunt luminate de ele, |
129. Peste toate, bunătăţile ei cereşti
l
sunt pregătite pentru cei ce lauda prea- f
sfântul ei nume si va fi mărit de Dom- g
ţ - <••

nul lisus Hristos.


PSALMUL 44
1. Inima mea tresaltă când aude cu-
vântul cel bun al Preasfintei Fecioarei
Măria, Maica Dumnezeului nostru,
CATISMA A 73
ŞASEA
2. Că din gura ei cu
dulce răsuflare
izvorăşte o dulceaţă
cerească.
> t
130. Cu Rodul
Preasfânt al pântecelui
ei, păcatele mele sunt
curăţate,
131. Cu fecioria ei
neprihănită, s-a dat
sufletului meu fericita
nemurire,
132. Iar cu naşterea ei
sunt izbăvit din
robia iadului şi reîntors în
veşnica pa
trie cerească.
PSALMUL 45
133. Stăpână, tu eşti
scăparea noastră
în toate nevoile noastre!
134. Tu eşti tăria şi
puterea care zdro
beşte pe toţi vrăjmaşii
noştri.
135. De bunătăţile tale
este plin pămân
tul. Ele se revarsă chiar
până în cele
mai de jos ale
pământului.
136. Din plinătatea
darului tău, cei ce
au fost în iad se veselesc,
izbâvindu-se
de el prin preaslăvită
Naşterea ta cea '
feciorească
74 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

5. Şi oamenii muritori au
devenit părtaşi ai îngerilor
celor fără de trup.
Slavă... Si acum.,.

DUPĂ CATISMĂ A ŞASEA


Sfinte Dumnezeule...    Preasfântă   
Treime...
Tatăl nostru,..
Apoi troparele gl 6
Mintea mea slăbeşte acum,
căzând în adâncul gândurilor
potrivnice şi nu-mi este mie
izbăvire. Auzi-ma pe mine, cel
ispitit şi dăruieşte-mi, ca o bună,
împăcare lăuntrică, să nu fiu
mâncare celui viclean,
Preasfântă Fecioară Mărie bine-
cuvântată!
Slavă...
Fă mie Milostiv, Preasfântă
Stăpână şi Maică pururea
Fecioară, pe Judecătorul lumii,
căci nimeni nu poate mijloci ca
tine, fiind Maica Stăpânului, al
Dumnezeului tuturor!
Si acum.,.
CATISMA A 75
ŞASEA
j Stând în chip văzut în
faţa Sfintei tale l Icoane, în
chip nevăzut te văd vieţuind
în ceruri, Maica Vieţii, cu
evlavie mă rog către tine,
să mă izbăveşti de
vrăjmaşii cei văzuţi şi de
cei nevăzuţi, Preasfântă
Stăpână şi împărăteasă a
cerului şi a pământului!
Apoi: Doamne miluieşte (de 40
de ori) si rugăciunea aceasta:
Neîntinată, nestricată,
neînşelată, Preacurată
Fecioară, nenuntită
Mireasă Dumnezeiască,
Preasfântă Născătoare de
Dumnezeu şi pururea
Fecioară Mărie, Doamna şi
Stăpâna lumii şi nădejdea
mea, caută, te rugăm cu
umilinţă, spre noi,
păcătoşii, în ceasul acesta
şi fă-L milostiv cu
rugăciunile tale de Maică,
pe Domnul nostru lisus
Hristos, pe Care L-ai năs-
cut din preacuratele tale
sângiuri, neispitită de
bărbat! Pe Acela văzându-i
osândit la moarte şi cu
arma întristării fiind
rănită în inimă, răneşte şi
sufletul meu
76
cu dragostea cea d imnezeiască. Dăruies-1
° ' f.
te-mi lacrimi de pocăinţă, ca să-L plâng |
cu amar pe Acela Care a fost legat şi bat-J
jocorit pentru mântuirea noastră. Tu, Fe- j
cioară Stăpână, care în timpul morţii f
Sale de bunăvoie ai suferit o mare durere ţ.
în sufletul tău, slobozeste-ma de dureri, f
' ' K.

ca să te laud pe tine, ceea ce eşti vrednică li


r
' '
B

de lauda întru toţi vecii. Amin!


CATISMA A ŞAPTEA
j
PSALMUL 46
137. Toate neamurile bateţi din
palme
si cântaţi cu strigare de bucurie, pu
rurea Fecioarei Măria,
138. Căci ea este poarta Vieţii veşnice,
uşa
mântuirii şi împăcarea cu Dumnezeu!
139. Ea este nădejdea celor ce se
căiesc
şi mângâierea celor ce plâng.
140. Ea este evlavia, pacea şi
mântui
rea sufletelor tuturor aleşilor lui Dum-
!

nezeu.
5- Cântati-i toţi cei ce iubiţi numele
'                ' f.                '
ei, cântaţi-i că ea este împărăteasa ce-
rului si a pământului!
PSALMUL 47
1. Mare eşti şi lăudată foarte, Stăpâ
nă Doamnă, în cetatea lui Dumnezeu
cea cerească si în toată Biserica ale-
?
silor lui Dumnezeu!
>
141. Mai cinstită şi mai slăvită eşti
de
cât toate cetele îngerilor şi Arhanghe
lilor şi încununată cu florile Raiului.
142. întâmpinaţi-o, Puterilor şi
Domni
ilor, Heruvimilor, Scaunelor si Serafi-
' ' i
mîlor.
4. Preaînăltatî-o, că ea sade de-a
1 1 ' t
dreapta Preaiubitului ei Fiu!
5. O, cu ce faţă luminoasă a primit-o
Domnul îngerilor si al tuturor Sfinţilor!
c* ) l

6. Care I-a dat un veşnic locaş fericit,


! ) '

mai presus de toate puterile cereşti!


PSALMUL 48
1. Ascultaţi acestea, toate neamurile,
auzit! toţi cei ce doriţi să intraţi în
'            ' ' '
împărăţia Cerurilor!

l
CATISMA A 79
SAPTJ-A
2. Rugaţi-vă cu osârdie
pururea Fecioarei Măria,
purtaţi în inima prea-
sfântul ei nume si veţi
dobândi o via-
i            j
ta si o bucurie
nesfârşită,
- j        > »     
j

l    3- Căci ea duce
rugăciunile noastre către
Fiul ei şi Dumnezeu,
143. Si ea singură
pururea se roagă la
Altarul Lui, pentru noi
toţi.
144. Ea este apărătoarea
dăruită nea
mului omenesc.
145. Ea este singura
noastră Mamă ade
vărată, care întru toate ne
ajută!
146. Slavă ţie,
preamilostivă Maică a lui
Dumnezeu, care eşti
cinstită si închî-
7
!        - l

nată de toate neamurile


creştineşti. !
!

Slavă... Si acum...
PSALMUL 49
1. Bunul Dumnezeu,
grăieşte Fecioarei Măria
prin Arhanghelul Gavriil,
vestind: „Bucura-te, cea
plină de daruri, Domnul
este cu tine!"
l
l 2. Prin tine, ceea ce eşti îmbucurată,
i mântuirea lumii se vesteşte si omul
?* '          '
l căzut se reînnoieşte.
l    3. Cel Preaînalt a dorit frumuseţea si
Ej ! !

J bunătatea ta!
| 4. Palatul tău lăuntric este înfrumu-
I setat, Fiica Sionului,
•*                   j              ' *

\ 5. Şi te-ai învrednicit să te pregăteşti


| întru întâmpinarea Dumnezeului tău,
| 6. Să împărăteşti cu El, cu
preaslăvi-| re, în ceruri.
f 7. Ajută-ne şi nouă să ajungem la
\ veşnica făgăduinţă!
& ' '

l PSALMUL 50
j    1. Miluieste-mă, Preasfântă Născătoa-
B

§ '
l re de Dumnezeu, care te numeşti Maica
s '
l milostivirii
*.
| 2. Si după mulţimea îndurărilor tale,
ajută-mă să mă curăţ, prin pocăinţă,
de fărădelegile mele!
3. Revarsă darul tău peste mine şi
j nu lua de la mine bunătăţile tale,           
j
li 4. Căci
$
îmi mărturisesc fărădelegile
mele si mă văd vinovat în fata ta!           
S
l ' f. ' $
l    5.0, Stăpână! împacă mă cu binecu-
j
vântatul Rod al pântecelui tău, şi-i dă l
j sufletului    meu,    bucuria
mântuirii l
j Sale!...

l
Slavă... Şi acum... f
PSALMUL 51 J
147. P
entru ce te lauzi cu răutatea? O, î
şarpe viclean, aspidă din iad?
\
148. Pleacă-ţi capul tău trufaş în
faţa
Sfintei Fecioare binecuvântată, care ?
este plină de darul blândeţii.
149. Cu puterea ei, te vei înnămoli în
adânc, ca şi faraonul egiptean.
150. Piciorul ei îţi va zdrobi capu! şi
stă
pânirea ta.
151. Dreptatea ei îţi va risipi răutatea
ta şi sfinţenia ei va preface toată otra
va ta în nimic.
8
CATISMA
A
ŞAPTEA
d
1
1'
i
c
4
'
' S
o
P
1
1
1
'
s
'HI l II
84 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

l 4. Tu, Stăpână F.ecioară, care eşti o j


mângâiere de nădejde pentru toţi cei I
necăjiţi, ia aminte la sufletul meu cel l
deznădăjduit! | 5. Mâneâie-1 si-l
mântuieste, căci mult
K C* ! •> '

poate rugăciunea ta cea de Mama, către


bunătatea Stăpânului!
Slavă... Şi acum...

DUPĂ CATISMĂ A ŞAPTEA


Sfinte Dumnezeule...    Preasfântă    Treime...
3
Tatăl nostru...
Apoi troparele gl. 7
Tu eşti înainte stătătoare tuturor eres-
) !

tinilor si izbăvitoarea din ispite a celor


ce aleargă spre tine, Preasfântă Fecioară
Mărie! Pentru aceasta strig ţie: Nu trece
; eu vederea pe robul tău, care cere aju-
tor
ul
tău
!
|

Slavă..
.
f         
Până
când,
o,
sufle
te, îţi
chelt
uieşti
vre
6 '
.
'
i
mea
în
zada
r?
Până
când
te
veî
încur
ca
CATISMA A 85
ŞAPTEA

cu grijile vieţii? Aruncă


asupra Domnului tristeţea ta
şi strigă cu suspine: „Stăpâ-
ne, iubîtorule de oameni,
mântuieşte-mă cu
rugăciunile celeia ce te-a
născut pe tine!
Si acum...
Nicăieri nu nădăjduim să
dobândim mântuire, decât
numai la tine, Preaîn-
durată, pe care te avem
grabnică ajutătoare după
Dumnezeu. Cu Acela, de-a
pururea te fericim!"
Apoi: Doamne mîluieste (de 40
de ori) si rugăciunea aceasta:
O, preamilostivă
Doamnă, Stăpână şi Maică
pururea Fecioară, Preasfântă
Născătoare de Dumnezeu,
ia aminte la smerita mea
rugăciune şi ascultă acum
glasul meu, al celui ce stau
zdrobit în faţa Preacuratei
tale Icoane. Ştiu, o, Maică a
Făcătorului meu, că tu eşti
stătătoare înainte a
creştinilor, care nu ne dai
de ruşine şi eşti
mijlocitoare nemincinoasă
către Făcătorul nostru. Ştiu
si aceasta, că
»       
' 7
8CAT1SMA
A
ŞAPTEA
f
l
j
d
'

5
t
l
CATISMÂ A OPTA
PSALMUL 55
1. Miluieste-ma. Doamnă Fecioară, î
'
i
că vrăjmaşii mei din iad, m-au călcat
în picioare!
2, Toata ziua gândesc rău de mine!
3. Ridică-te împotriva lor cu mâna
ta, ca izbăvindu-mă, să înţeleg ajuto
rul braţului tău,
! '

4, Să slăvesc mila ta asupra mea şi


să fiu bineplăcut lui Dumnezeu şi îna
intea ta, în lumina celor vii.
PSALMUL 56
1.    Mîluieşte-mă,    Doamnă,   
Stăpână
Fecioară, miluieste-ma, că inima mea
~_'
este gata să caute voia ta şi să se odih-
nească sub umbra aripilor tale!
157. Mâinile tale au alcătuit cea
dintâi
smirnă de har şi degetele tale au fră
mântat untdelemnul cel cu bună mi
reasmă, răsuflarea gurii tale este mai
plăcută decât orice tămâie.
158. Toată eşti. dulceaţă cerească si
do-
j      ' ;                .                 
»
•rintă nestrămutată, Maica lui Dumne-
! '

zeu!
4. Spre tine sunt aruncat din pânte
cele maicii mele!
PSALMUL 57
159. Dacă într-adevăr dreptate
grăiţi,
în adevăr si cu dreptate fericiţi-o^ pe
împărăteasa cerească.        *
160. Toţi câţi stăruiţi spre slava si
Iau-
»            i ?        * >           
.
da Mântuitorului Hristos,
3. Toţi câţi îi aduceţi cele bine plă
I ! ! JT

cute de la noi,
90 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
4. Cântaţi si cântări
duhovniceşti înăl-
! l !

taţi către preaiubita Lui


Maică,
161. Pentru că de ea s-au
îndulcit Proo
rocii, de ea Apostolii s-au
umplut de
laudă,
162. Cu ea s-au împodobit
cei sfinţiţi,
cu ea Mucenicii s-au întărit,
163. De către ea călugării au
fost povă
ţuiţi, cu ea feciorelnicii s-au
înfăşurat
j      i ~ >
cu laurii curătiei.
»
8. Minunat este Dumnezeu
întru toţi
j
sfinţii, dar mai ales este prea
minunat în Preasfânta
împărăteasă a îm-părăteselor,
în Mireasa neîntinată, în
Preacurata pururea Fecioara
Măria.
Slavă... Şi acum...
f
PSALMUL 58
1. Scoate-mă de la
vrăjmaşii mei,
Preasfântă Născătoare de
Dumnezeu,
2. Ridică-te spre ajutorul
meu, o, îm
părăteasa milostivirilor!
CATISMA A OPTA

164. Să fugă dinaintea ochilor voii


mele
întunecata beznă a păcatului,
165. Iar tu, cea plină de har,
luminea- j
ză-mi şi înseninează-mi ochiul meu
cel lăuntric.
166. Ca un soare, tu eşti îmbrăcată
în
veşminte aurite de mare preţ!
167. în coroana ta străluceşte
sardoni-
i
xul şi topazul.
168. î
n dreapta ta se află slava şi bo
găţia, i
169. Smirna si balsamul sunt în
mâ-
>
na ta. 9- Pe pieptul tău străluceşte
safirul
si smaraldul.
>
10. Cât de minunată eşti, o, Maica lui
Dumnezeu! Mărire ţie!
i
PSALMUL 59
1. Dumnezeule,    lepădatu-ne-ai
pe noi, pentru păcatele noastre,
170. Dar Te-ai milostivit spre noi, pen
tru pururea Fecioara, Născătoarea de
Dumnezeu!
171. Mijloceşte pentru noi, Maica lui
Dumnezeu, că tu ai născut mântuirea
oamenilor!
172. Tu, întristaţilor le dai mângâiere
şî celor necăjiţi, bucurie şi veselie!
173. îndulceşte-ne pe noi cu glasul tău
cel dulce-curgător al gurii tale!
174. Toarnă în inimile noastre harul
tău cel dulce-curgător!
175. Să tune cerurile din înălţime si
! !

să-i aducă laude,


8. S-o slăvească pământul cu toţi cei
vii!
PSALMUL 60
1. Auzi, Preasfântă Doamnă, pururea
Fecioară, rugăciunea mea şi aşează
cugetarea mea pe piatra cea tare a
l legii lui Dumnezeu!
CATISMA A 93
OPTA
176. Să-mi fii stâlpul cel
tare, care să j
mă apere de neruşinata
faţă a vrăj- J
masului din iad! |
177. Tu singură eşti
prea frumoasă şi|
luminezi ca o podoabă
cerească!                l
178. Te ridici ca zorile
purpurii, strălu- S
ceşti ca luna plină în toiul
nopţii şi ca j
un    soare    luminează   
preasfânta-ţi {
privire! |
179. Slavă ţie, celei ce
împărăteşti în l
ceruri, primeşte-ne în
împărăţia ce-1
rească şi pe noi, bieţii
pământeni j
amărâţi! j
Slavă... Şi acum...
J
PSALMUL 61 l
180. Oare nu lui
Dumnezeu se va supu- i
ne sufletul meu? Că de la
El este mân- j
tuirea mea! J
181. Oare nu pe tine,
Stăpână Fecioară, j
trebuie să te iubească
inima mea?            l
\f
i W.

m
•mm
m
94 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

182. Căci prin tine vine


mântuirea
mea, iar Mântuitorul meu este
Rodul
binecuvântat al pântecelui
tău.
183. Primi-voi în dar
paharul mântui
rii si numele Domnului voi
chema!
!

184. Chemând, te voi chema


pe tine, cu
numele tău preaslăvit, Stăpână
Doam
nă, pururea Fecioară,
185. Că Domnul este
Mântuitorul meu,
iar tu eşti apărătoarea mea.
PSALMUL 62
186. Dumnezeule,
Dumnezeul meu, Te
slăvesc, împreună cu
preaiubita Mai
ca Ta, care în chip
feciorelnic Te-a
născut.
187. O, Doamnă, ceea ce eşti
preabine-
cuvântată, tu stai înaintea
Altarului
Preasfintei Treimi şi te rogi
pentru
noi păcătoşii,
188. Iar noi, sub
acoperământul aripi
lor tale ne vom bucura.

^PS
CATISMA A 95
OPTA

4. Ne vom binecuvânta
în viata noas-
>
tră si în numele tău vom
trimite către
i
Dumnezeu rugăciunile
noastre.
PSALMUL 63
189. Auzi, Stăpână şi
Doamnă Fecioară,
glasul meu, când mă rog
eu către tine,
190. Izbăveşte sufletul
meu, când va fi
să iasă din trup, de frica
cumplitului
vrăjmaş din iad.
191. Cu ce îndrăzneală
voi privi spre
Dreptul Judecător şi
Dumnezeul meu?
192. Tu, ajutătoarea
mea, stai de-a
dreapta mea şi cere
iertare greşeli
lor mele.
193. înainte de a
începe înfricoşatele
încercări asupra
sufletului meu, lumi-
nează-nri ochii inimii
mele şi alungă
orbirea mea cea
păcătoasă.
194. Dă-mi mie în
viata mea si în cea-
i ţ
sul ieşirii mele, să am
nădejde în tine,
Preasfântă Fecioară.
w
II

I !l|
:;
fi
1

»| :.i
|
'
»
'
0
'
»

i'

"
'
\
I
PSALTIREA MAICII DOMNULUI ________j_____________________
96 Bucură-te, Scaun cu Lumină de foc, al |
împăratului tuturor, lisus Hristos! Bucu-i
ră-te, una Doamnă a toată făptura, Prea-j
sfântă Fecioară Măria, cea preaslăvită de j
DUPĂ CAT1SMĂ A OPTA Dumnezeu. Mărire ţie! l            Apoi: Doamne
Sfinte Dumnezeule...      Preasfântă    miluieste (de 40.de ori) şi rugâciu- '• l nea aceasta:
Treime.,, l          Primeşte, o, preabinecuvântată şi prea-
Tatăl nostru,,. î l puternică, Preacurată Doamnă, Stăpână, 'j
Apoi troparele gl. 8 Născătoare de Dumnezeu Fecioară, aceste
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu rugăciuni, pe care acum cu lacrimi le
şi pururea Fecioară Măria, slava îngeri aducem ţie, noi nevrednicii robii tăi, aler-
lor si podoaba pământenilor, cere ierta gând cu umilinţă la Chipul tău cel purtător
rea tuturor păcatelor celor ce-ti cântă de feciorie, că tu însăţi de faţă fiind şi
ţie: fii milostivă robilor tăi, căci tu eşti auzind rugăciunile noastre, ne dai îm- ;
adăpostire, care nu dă de ruşine pe oa plinirea cererilor noastre, fiecăruia după
meni. Tu eşti izbăvirea celor deznădăj credinţa lui, tu uşurezi necazurile celor :
duiţi, una Preacurată şi binecuvântată! scârbiţi, neputincioşilor le dai sănătate, •;
l Slavă... pe cei slabi şi pe bolnavi îi vindeci, din cei
l Doboară, puternice, cum a grăit Stă- îndrăciţi alungi demonii, pe cei asupriţi îi
I până, pe cei puternici de pe scaune, moar- izbăveşti de asuprire, pe cei împilaţi îi
j tea şi iadul, şi ridică-i pe cei smeriţi, adi- mântuieşti, pe cei păcătoşi care se
I că firea oamenilor, prin Izbăvitorul şu
ii fletelor noastre, Care S-a întrupat din
l tine şi a coborât în iad!
l Si acum,.,
PSALTIREA MAICII DOMNULUI
căiesc îi ierţi, pe cei leproşi îi curăţeşti,
pe copiii cei mici îi miluieşti şi pe cei în-
chişi, din legături şi din temniţe îi slo-
bozeşti şi de tot felul de patimi îi vinde-
ci, tu, Doamnă Stăpână, Preasfântă Năs-
cătoare de Dumnezeu. Căci ţie toate îţi
i i
sunt cu putinţă prin mijlocirea către Fiul
tău, Hristos, Dumnezeul nostru! O, prea-
bună Maică, Preasfântă Născătoare de
Dumnezeu şi pururea Fecioară Măria! Nu
înceta a te ruga pentru noi nevrednicii
tăi robi, care te slăvim pe tine, te cinstim
şi ne închinăm Preacuratului tău Chip,
având o nădejde neîntoarsă şi o credinţă
neîndoielnică în tine, pururea Fecioară,
preaslăvită şi neîntinată, acum şi puru-
rea si în vecii vecilor. Amin!
CATISMA A NOUA
PSALMUL 64
195. Ţie Ti se cuvine cântare,
Dumne
zeule, în Sion şi ţie, Doamnă pururea
Fecioară, strigare de bucurie în Ieru
salimul cel de sus.
196. Să-ti dea ţie Domnul laudă si
slavă ! ) >

în fata tuturor oamenilor!


j
197. Slava ta este mai presus de
slava
cetelor îngereşti şi a Arhanghelilor.
198. H
ar şi dulceaţă a pus Dumnezeu
în gura ta.
;
199. Cu vesminte slăvite a
îmbrăcat!
>

i
Preacuratul tău trup.

j
6. Cunună de flori neveştejite a pus j
pe capul tău
î
1UU i «^„^______

7. Şi cu toate faptele bune te-a împo- \


dobit în mila Sa, o, preabinecuvânta-1
ta, Maică a lui Dumnezeu!

;
PSALMUL 65 \
1. Strigaţi cu bucurie Doamnei noas
tre, pururea Fecioarei Măria, strigaţi i '•
tot pământul.
2. Cântaţi-i preadulce cântare prea-
slăvitului ei nume!
}    3. Daţi slavă laudei ei.

\
\ 4. Să intrăm în casa închinată nu-\
melui ei, cu ardere de tot din toată
| inima
l    5. Si să înălţăm în fata Sfintei sale
111V,

6. Că ea va căuta la sărăcia noastră


si ne va îndulci toata amărăciunea. i
7. Binecuvântat este Dumnezeu, care
ne-a binecuvântat cu binecuvântarea
i-: i ' '
§ Icoane, candelele noastre şi rugăciu-
CATISMA A 101
NOUA
Macii Sale după trup, a
Preadulcelui lisus
Hristos!
PSALMUL 66
200. Dumnezeule,
milostiveste-te spre
noi si ne binecuvântează,
iar tu, prea-
milostivă Doamnă
Fecioara, roagă-L
pentru noi.
201. întoarce
întristarea noastră cu
multă grijă, într-o sfântă
bucurie.
202. Luminează, o, Stea
de dimineaţă,
întunericul păcatului!
203. Potoleşte setea
inimii mele iubi
toare de pace.
204. Dreapta ta să mă
ridice pe mine
căzutul si apărarea ta să-
mi sfinţeas
că sfârşitul meu cel
creştinesc.
1 !

205. Slavă ţie, nădejdea


mea, care nu
mă dai de ruşine
niciodată!
206. Tu, Preamilostiva,
Doamnă Fecioa
ră, roagă-L pentru noi.
102 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
8. întoarce-mă si pe mine,
nevrednicul, în împărăţia
Iubitului tău Fiu,
Preasfântului nostru
Mântuitor!
Slavă... Şi acum,.,
PSALMUL 67
1. Să învie harul Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu, în
sufletele ^ioas-| tre, care sunt
scufundate în adâncul \ somn
al păcatelor
2- Si se vor risipi vrăjmaşii
noştri şi \ toate cursele lor vor
dispare! j 3. O, Preamilostivă
Doamnă, doboa-| ră toată
răutatea lor ce vine din iad şi j
întoarce voinţa mea dinspre
linguşi-l rea lor.
|    4. înaripeaz-o către prea
sfânta voie l a Iubitului tău
Fiu si Dumnezeului
;-; »

l nostru.
i    5. Luminează conştiinţa
mea cea
S 1 1
l adormită de păcate, ca să
nu se împuţineze lăuda ta
din gura mea, nici
CATISMA A- 103
NOUA
dragostea mea cea către
tine, dinlă-untrul meu!
6. Pace multă dă celor ce
te iubesc pe
tine, Doamnă, Preasfântă
Fecioară,
7. Iar sufletele lor nu
vor vedea
moartea cea veşnică în
veci.
Slavă... Si acum...
PSALMUL 68
207. Mântuieşte-mă,
Stăpână, că au in
trat apele patimilor
păcătoase până
la sufletul meu.
208. Afundatu-m-am în
noroiul adân
cului.
209. Plângând, am
plâns ziua si noap
tea, căci L-am mâniat pe
Domnul Dum- \
nezeul meu si nu sunt
vrednic sa caut i
) :

la înălţimea cerului. l
; •
i

4. Către cine dar, voi


alerga, ticălo-j
sul de mine, dacă nu către
tine, Prea- î
milostivă Apărătoare? j
104 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

210. Mântuieşte sufletul


meu, căci prin
tine S-a dat mântuire la toată
lumea.
211. Atunci când Arhanghelul
te-a vestit
Puterea Celui Preaînalt Te-a
umbrit si
i
binecuvântarea Părintelui
ceresc Te-a cercetat
PSALMUL 69
1. Doamna    şi    pururea   
Fecioară
Măria, spre ajutorul meu ia
aminte,
212. Cu mila ta luminează-mi
întuneca
ta mea minte, ca sa înţeleg
bunătatea
ta şi preaslăvitele tale minuni
213. Pe care le arăţi
păcătoşilor ce se
căiesc şi pe care le vei
pecetlui în ini
ma mea. :
214. Miluieşte-ne pe noi toţi
credincio
şii, că în ei se va numi
preasfântul Nu- i
me al preaiubitului tău Fiu,
Mântuiîo-;
rul Hristos şi preaslăvitul tău
nume.      <
215. Miluieste-ne si nu ne
îngădui sa
) ) t* :

fim strâmtoraţi de ispitele


vrăjmaşii-
CATTSMA A NOUA
Iui, ca nu cumva să se zică despre noi;
„Bine, bine" sufletului nostru. 6. Iar
tu, Stăpâna, Doamnă Fecioară,
să te sfinţeşti în noi, căci cunoşti cele
?! ' i
ce sunt ale tale.
Slavă... Si acum...

DUPĂ CATISMA A NOUA


Sfinte Dumnezeule...      Preasfântă
Treime...
Tatăl nostru...
Apoi troparele gl. l
Este cunoscută, nădejdea creştinilor,
preabună Stăpână, Născătoare de Dumne-
zeu, pentru că eşti dătătoare de milă, iz-
vorul compătimirii, cheia care deschide
bunătatea cerească cea dumnezeiască;
deschide-ne si nouă uşile milostivirii tale.
! !

Slavă...
Ca zorile tainice ale dimineţii ai apă-
rut Preasfântă Fecioară de Dumnezeu
Născătoare, iar din tine a răsărit Soarele
Dreptăţii, lisus Hristos, luminându-i pe
l 106 PSALTIREA.MAICI! DOMNULUI

cei ce şedeau în întunericul


deznădejdii! De acelaşi Soare
fiind luminaţi, te fericim după
datorie, ca pe ceea ce eşti prî-
cinuitoarea înnoirii omeneşti.
Şi acum...
Rai cuvântător te-a sădit
Domnul pe pământ, Cel ce a sădit
Edenul cel dintâi, în mijlocul tău,
Mireasă a lui Dumnezeu, ca
pomul Vieţii a înflorit.
Apoi: Doamne miluieste (de 40 de ori) si
rugăciunea aceasta:
Preasfânta Stăpâna mea,
Născătoare de Dumnezeu, ceea ce
cu amărăciune ai auzit loviturile
de ciocan, cu care L-au pironit pe
Cruce pe lisus Hristos, Fiul tău
si Dumnezeul nostru, mântuieste-
ne, ca
i ' j   
'
să nu auzim scrâşnirea dinţilor, a
diavolilor în iad. Cu lacrimile tale,
pe care le-ai vărsat la Crucea
Mântuitorului meu, ră-peşte-mă
de la plânsul cel veşnic pe mine,
păcătosul. Prin însuţi sufletul tău
a trecut sabia, când te aflai lângă
Sfânta Cruce,
CATISMA A NOUA
fă aşadar, ca să treacă pe alături viitoa-
rele mustrări de conştiinţă ale mele. Tu,
ceea ce eşti rugul cel nears, pe care 1-a
văzut Moise Proorocul, izbăveşte-ne de
flăcările gheenei. Nu am după Dumne-
zeu, alt ajutor şi altă apărătoare afară
de tine, Maica lui Dumnezeu, împărătea-
sa Cerului şi a pământului.
Cred în atotputernica ta tărie harică
şi mărturisesc mila ta faţă de toţi păcă-
toşii! Că cine, alergând la tine, pleacă
fără de vreun ajutor? Pentru aceasta şi;
eu, păcătosul, în fiecare zi alerg către tine •
în toate nevoile şi întristările mele. Că;
nu este pentru mine în orice vreme, o
mai mare spaimă şi nelinişte în afară de
veşnica mea soartă, când voi fi trimis
spre dreapta sau spre stânga, când voi |
moşteni Raiul sau voi fi aruncat în cele j
mai de jos ale pământului. Ascultă dar, J
Stăpână Doamnă Fecioară, această rugă- î
ciune, ca să nu mă ajungă veşnica osân- J
PSALTIREA MAICI! DOMNULUI

dă, ca să «u mă du n de la judecată, în par-


tea din stânga, departe de tine, Stăpână!
Ci, eu, voi alerga către tine, împreună cu
ceilalţi care sunt vrednici de veşnica ve-
selie din cer.
O, preamilostivă Maică a lui Dumne
zeu, la tine cad, după cum vezi, cu lacrimi
şi cu suflet zdrobit, mântuind, mântuieş-
te-mi sufletul meu! Roagă-L pe Domnul
nostru lisus Hristos, Fiul tău şi Dumne
zeul nostru, pentru mine, ca să primesc
măcar o fărâmitură ce cade de la masa
Sfinţilor din împărăţia cerurilor şi ăst
fel, să scap de focul gheenei şi să dobân-
desc Raiul, prin tine, una Curată şi prea
binecuvântată. Amin!
CATISMA A ZECEA      V
i        ' "™
l PSALMUL 70
i      l. Spre tine, Doamnă pururea
Fecioa-| ră, am nădăjduit şi nu mă voi
ruşina {în veac. î      2. Cu mila ta
izbăveste-mă si mă
S- ' '

l scoate din toate răutăţile.


H '

| 3. Pentru păcatele mele sunt foarte


l înrăutăţit.
£ '
|    4. Vrăjmaşii mei au covârşit
capul
l meu! întărâtatu-m-au si m-au ocărât
•$ *
| toată ziua.
| 5. Ia aminte, preamilostivă Doamnă,
J că mă amarase! întinde dreapta ta şi
i ajută-mă pe mine cel pierdut.
110 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
216. Să nu slăbeşti
rugăciunile tale de
Maică Preasfântă!
217. în tine m-am întărit din
pântecele
maicii mele, tu eşti singura
mea aco
peritoare nemincinoasă.
PSALMUL 71
1. Dumnezeule cel veşnic, viu
si ade- ! ' )

vărat, judecata Ta cea dreaptă,


dă-o Iubitului Tău Fiu,
împăratului împăraţilor, ca să
judece pe poporul Tău întru
dreptate.
2. Trimite mila Ta asupra
noastră,
ca prin Iubita Lui Maică, să
vedem în
braţele ei pe Fiul lui
Dumnezeu, Care
este mântuirea si viata
noastră cea
i                )
veşnică.
3. Cerul şi pământul sunt
pline de
slava ei.
4. O, preamilostivă
Stăpână, prin
tine se îndulcesc inimile
noastre.
CATISMA A 111
ZECEA

218. Fă ca să uităm
patimile iubitoare
de păcat, ale acestei vieţi
deşarte!
219. Atrage-ne cu
legăturile bunătăţii
tale si trezeşte în sufletele
noastre se-
l - !

tea bunătăţilor tale celor


veşnice. 5 !

7. Adapă inimile si
gândurile noas
tre cu dulceaţa raiului.
PSALMUL 72
1. Cât de bun este
Domnul celor drepţi cu
inima, celor ce iubesc şi
cinstesc pe Preacurata
Lui Maică. :      2. Cu
rugăciunile ei suntem
bineplă-
cuti Domnului.
i
:      3. Cu apărarea ei se
întoarce, de la
noi păcătoşii, mânia lui
Dumnezeu.
l    4. Cu ajutorul ei,
ostenelile noastre:
l se binecuvintează. j
l 5. Pentru cei ce o iubesc
şi o cinstesc, | I ea va sta
înainte ca o mijlocitoare,
la j | înfricoşata Judecată a
lui Dumnezeu, l
112 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
6. Iar cei ce se
îndepărtează de ea |
vor pieri. l
r
        , ii
PSALMUL 73 j
1. Preasfântă Doamnă,
pururea Fe- [
cioară, nu ne lepăda pe noi,
până în J
sfârşit, în ziua    întristării
noastre.      \
' t
2. Sa se îndrepteze
rugăciunea noas-
tră înaintea ta şi glasul celor
ce sus-
pină, nu-1 trece cu vederea. i 
3. Vrăjmaşul sufletului şi-a
încordat S arcul împotriva
noastră, S 4. Dar tu,
atotputernică împarătea-I să,
întinde mâinile tale spre trufia
lui j pana în sfârşit şi alungă-
1 spre locul l veşnicei osânde.
3 '

l Slavă... Şi acum...
l
j PSALMUL 74
l 1. Mărturisi-mă-voi ţie,
Doamnă Fe-I cioară, cu toată
inima mea şi de lau-I da ta
mă voi veseli.
CATISMA A 113
ZECEA
220. Cântaţi-I, cei ce
trăiţi pe pământ şi
lauda ei vestiţi-o printre
oameni!
221. închinaţi-vă ei
întru cereasca ei
frumuseţe, slăviti-o în
negrăita ei bu
nătate.
222. Pomeniţi în vecii
vecilor, numele ei.
t "
5. Ţineţi minte puterile şi
minunile ei.
PSALMUL 75
1. Cunoscut este în
ludeea Dumne
zeu si JVumele Lui mare
este în Israe-
i
Iul cel Nou după Har]
2. Preaslăvit si mai dulce
decât mie-
i
rea şi fagurul este numele
Prea binecuvântatei
pururea Fecioarei Măria.
223. îndurările ei sunt
mai plăcute
decât aromatele.
224. Mântuire si viată,
mir si slavă din
ţ              i '   
?
feciorescul Rod ni s-au
dăruit nouă fără plată.
5. S-o preaslăvească
cerurile şi pă
mântul, toate făpturile să-
i dea laudă
114 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

si mila ei s-o înălţaţi cu


mulţumită!
} !                  ) 5

PSALMUL 76
225. Cu glasul meu către
Preasfânta Fe
cioară Măria am strigat şi a luat
amin
te cu mila ei
226. Si m-a scos din
deznădejdea şi ne
cazul meu, cu blândeţea sa mi-
a înviat ' !

duhul.
227. Slăbiciunea voinţei
mele mi-a
schîmbat-o în bună nădejde.
228. Cu privirea ei de
porumbiţă ce
rească a făcut să cânte toate
cele din
lăuntru ale mele.
229. Cu ajutorul ei Domnul
m-a scos
din ghearele morţii, din
mâinile vrăj
maşului si m-a izbăvit de cel
râu.
'A '

6. Iţi mulţumesc Ţie,


Dumnezeul si
! l ţ ' l

Mântuitorul meu si
Preaiubitei tale
i
Maici, grabnica mea
ajutătoare!
Slavă... Si acum...
115
! DUPĂ CATISMĂ A ZECEA
%          -Sfinte Dumnezeule...      Preasfântă
Treime...
| Tatăl nostru...
l Apoi troparele gl, 2
l          Către acoperământul tău, o,
Prea-
;; sfânta Doamnă, Născătoare de Dumne-
; zeu, alerg, cerând apărarea ta. Nu mă
: lepăda pe mine, Preacurată, ci cu bună
tatea ta, primeşte-mă pe mine, cel ce te
chem. Ca Om L-ai născut pe Doctorul su-
\. fletelor noastre şi te rog, vindeca si sufle
tul meu cel bolnav de păcate.
î Slavă...
\          Cu lumina ta cea dumnezeiască,
întunericul inimii mele alungă-1 departe,
ceea : ce eşti bună, dându-mi râuri de
lacrimi, i ca să-mi spăl întinăciunea
păcatelor mele, cel care L-am întristat pe
Preabunul Dumnezeu, Dar numai în
tine îmi găsesc
mântuirea!
• Şi acum...
i          Viaţa mea, Stăpână, de Dunezeu
Năs-
•cătoare, este plină de multe ispite, prici-
PSAITIREA MAICII DOMNUIUI
nuite de răutăţile mele, dar tu izbăveşte-
mă de toate acestea, ca să-ţi slăvesc cu
credinţă numele tău cel dumnezeiesc!
5

Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi rugăciu


nea aceasta:

:
O, Preasfântă Doamnă, Fecioară Năs-
cătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti mai
presus de Heruvimi şi de Serafimi şi mai;
Sfântă decât toţi Sfinţii, la tine cad si cu
1 1 ' »
osârdie mă, rog, apărătoarea mea preabi-
necuvântata, Stăpâna neamului omenesc,
în pribegia noastră pământească, care!
este cu multe necazuri şi cu multe tulbu-•
rări, nu mă lipsi de apărarea ta şi de aco-
perământul tău cel stăpânesc! Mântuieş
te-mă si mă apără, Stăpână, de săgeţile g
înfocate ale vicleanului vrăjmaş al mân-
tuirii noastre, întăreşte voinţa mea cea
neputincioasă în lucrarea poruncilor lui
Hristos, înmoaie inima mea cea împie-
trită cu iubirea de Dumnezeu şi de aproa-
pele meu. Dăruieşte-mi inimă zdrobită şi
pocăinţă adevărată pentru ca, de întină-
ciunea păcatului curăţindu-mă, să pot
aduce Creatorului roade bineplăcute de
fapte bune. Si să mă învrednicesc de sfâr-
şit creştinesc, cu pace şi de răspuns bun
la înfricoşata Judecată, la care nu caută
la faţa omului! Aşa, Doamnă preamilos-
îivă, în ceasul cumplit al morţii mele, să
mă aperi cu şi mai multă putere, să te
grăbeşti să vii în ajutorul meu, cel ce
sunt fără de nici un ajutor şi cu mâna ta
cea tare să mă răpeşti de sub stăpânirea
cumplitului stăpânitor al lumii. Căci cu
adevărat, mult poate rugăciunea ta îna-
intea Feţei Domnului şi nimic nu este cu
neputinţă mijlocirii tale, numai de vei voi.
Drept aceea, privind cu umilinţă la
sfântul tău Chip şi închinându-mă înain-
tea lui cu bună nădejde, ca şi cum ai fi vie
printre noi, unul pe altul şi toată viaţa
mea, după Dumnezeu, cu rugăciunea, ţie
o predau şi te măresc cu Cel ce S-a nas-
SWST^îSE5SISS**ffi«3^JS3!SCeB-,»„-Js.sej.»..................

118 PSA1TIREA MAICII DOMNULUI |


cut din tine, Mântuitorul şi Domnul nos-;
tru lisus Hristos, Căruia cu Tatăl Cel fără
de început şi cu Preasfântul Duh, I se cu-
vine slava, cinstea si închinăciunea, acum
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
CATISMA A UNSPREZECEA
PSALMUL 77
230. Luaţi aminte, poporul lui
Dumne
zeu, la Legea Dumnezeului Celui Viu,
aplecaţi-vă urechea la graiurile Mân
tuitorului Hristos,
231. 3Vu uitaţi milele si îndurările
Lui, 1 ! '

nu uitaţi pe iubita Lui Maică, preabi-


necuvântata pururea Fecioară Măria.
232. Deschideţi gura şi inimile
voastre
spre slăvirea ei.
233. Vestiţi din neam în neam
laudele.
t '
puterile si minunile ei!
5. Puneţi preaslavitul ei nume, ca o
pecete pe inimile voastre,
^^S^^-ţWK.ÎŞKW^X^^^Wy^WK'^J^KSKlîf^w^'.-fc^v^-,... „._______..................

120 PSALTIREA MAICII DOMNULUI


Sj

l 6. Că ea ca o pasăre ne acoperă pe
l toţi cu aripile vesmintelor ei.
i            t '
'i Slavă... Şi acum...    *
| PSALMUL 78 l
|    1. Preasfântă Doamnă, păcatele mele
|
i cele de voie si duhurile cele necurate,
% - - '
l au venit în biserica sufletului meu
| şi au prădat-o cu multa îndrăzneală. l 
2. Vai! Plane cu Proorocul Ieremia si
\ ° '

l lacrimile mele curg pe obrajii mei. \   


3. Cum s-a întunecat aurul credinţei
l niele?
j    4. Cum s-a schimbat argintul iubirii,
| faţă de preadulcele lisus?
|      5. Cum s-a risipit adunarea
sfinţeau*
j lor creştineşti?
l 6. Vai! Gresit-am la cer si înaintea ta,
R; ' ' '
j Stăpână!
J    7- Apără-mă pe mine, păcătosul,
îna-
1 intea lui Dumnezeu!

M/fc
CATISMA A UNSPREZECEA

8. Număr ă-mă iarăşi cu ceata aleşi-


' >
lor tai!
9. Plouă peste amărâta mea inimă
picăturile dulci ale harului tău ceresc!
PSALMUL 79
234. Cel ce L-arnăscut pe Israel cel
vechi,
L-ai umplut de har şi pe cel nou, întru
iubitul Tău Fiu, Mântuitorul Hristos,
Preamilostive Părinte Ceresc!
235. învrednkeste-ne pe noi,
păcătoşii,
cu vrednicie să fericim pe cea fără de
prihană, pe pururea Fecioara Măria,
236. Care a născut pe Dumnezeul
nos
tru, Izbăvitor si Mântuitor al nearnu-
~ i
lui omenesc,
4. Că în toată viaţa pribegiei Fiului
pe pământ, a fost nedespărţit de El şi
împreună s-a nevoit bărbăteşte, în toa
te suferinţele si ocările.
! l

6. O, preaiubită si Preasfântă Maică


a lui Dumnezeu, învredniceşte-ne să
i

__________PSALTIREA MAICII DOMNULUI


___________f

avem în gurile şi inimile noastre, cân-


tarea ta proorocească; „Iată, de acum
mă vor ferici toate neamurile!"
PSALMUL 80
237. Bucuraţi-vă de Doamna şi
ajută-
toarea noastră!
238. Strigaţi ei cu strigăt de bucurie
în
inimile voastre,
3- Că ea nu va îngădui ca rugăciunile
voastre să rămână zadarnice,
239. Ci va împlini toate cererile
voastre
cele bune, numai să păşiţi pe urmele
smereniei, ascultării şi blândeţilor ei.
240. Căci ea iubeşte inimile care au
fri
că de Dumnezeu, Darul ei întotdeauna
petrece cu aceste inimi!
241. Alergaţi dar, către ea, toţi, cu
făgă
duinţe sfinte şi vă veţi împărtăşi de
negrăitele ei bunătăţi,
242. Slavă ţie, Stăpână, nerăpită
vistie
rie a sufletelor noastre!
123 CATISMA A UNSPREZECEA
Slavă... Si acum...
PSALMUL 81
243. Dumnezeu a stătut în ceata
dumne
zeilor, din înalta Sa bunăvoinţă, ca o
floare din rai s-a ivit Maica Domnului.
244. Veniţi şi cădeţi la picioarele ei,
toţi
cei ce o iubiţi si o cinstiţi, căci ea este
J ) !            7

Izvorul vieţii veşnice.


t              i              *
3. Ea îi adapă fără plată pe cei înse
taţi şi cei ce beau din Izvorul acesta,
nu vor înseta în veac.
PSALMUL 82
245. Stăpână, Doamnă Fecioară,
cine
după Dumnezeu este asemenea ţie?
246. în cer şi pe pământ, prin cinste
şi
slavă întreci pe locuitorii cerului şi pe
cei născuţi pe pământ?
247. Pe cât sunt de departe cerurile
de
pământ, pe atât te-ai înălţat peste toa
te făpturile.
124 -PSALTIREA MAICII DOMNULUI

j 4. Lipitu-s-a sufletul meu de


tine, îm-I părăteasa cerului!
\ 5. Fă-mă ca să privesc
pururea cu l mintea la slava
si măreţia ta, ca să
! ' ' '

j mă satur de nesăturatul tău


har.
j PSALMUL 83
\ l. Cât de iubite sunt înaltele
tale lă-; caşuri, preaproslăvită
Doamnă Fecioa-; ra Mărie si
cât de iubit este Chivotul
!

veşnicei tale odihne!


t A
2. Intoarce-te, amărâte
suflete, cu
toată dorinţa ta, la acea
veşnică odih- 1 ' S

na, căci cămara cea veşnică de


odihnă este gata şi pentru
tine, împărăteasa cerului,
caută mântuirea ta.
3. Stând în faţa Altarului lui
Dumne
zeu, pururea se roagă pentru
tine şi
rugăciunile ei sunt mai bune
decât tă
mâia cea cu bun miros, care
se ridică
în fata iubitului ei Fiu si
Mântuitorului
! " l

nostru.
CATISMA A 125
UNSPREZECEA
4. Slavă ţie, Stăpână, care
eşti neadormită în
rugăciunile tale pentru noi
păcătoşii şi în mijlocirile
tale eşti nădejdea noastră
cea nemincinoasă.
: PSALMUL 84
1. Ai binevoit, Doamne, să
sfinţeşti
7
' 11
sânul neprihănit al pururea
Fecioarei tale prin
întruparea cea mântuitoare.
| 2. Căci aceasta este cea mai
frumoasă dintre fiicele
Ierusalimului! Si numele ei
este întru binecuvântarea
Sfinţilor îngeri şi
Arhangheli.
3. Cântaţi-o pe pururea
Fecioara
Măria, Sfintelor Puteri şi
Domnii, slă-
viti-o, credincioşilor, si
căutaţi înte-
' ' ! ' 1 )
I

lepciunea ei.
248.Săracilor, îmbogătiţi-vă
cu como
rile îndurărilor ei,
249.Cei ce doriţi mântuirea
veşnică,
i »              '
chemaţi-o în ajutor, în
simplitatea inimilor voastre.
PSALTIREA MAICII CATISMA A 127
DOMNULUI UNSPREZECEA

DUPĂ CATISMA A
g

liman mântuitor te avem,


UNSPREZECEA
Născătoare |
Sfinte Dumnezeule... Preasfântă de Dumnezeu, noi, care suntem
Treime... Tatăl nostru...
Apoi troparele gl. 3
învi- {
Minune mare, cum de ai purtat foraţi în noianul vieţii, tu dar,
pe palmele tale, Fecioară Mărie, pe mântu-1
Cel ce ţine toate cu mână Sa? Si ieste din toate nevoile pe cei ce
din sânii tăi, cum aleargă l
5
'
la bunătatea ta! - l
de ai hrănit cu lapte pe Dătătorul Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi
de hrană? Pe Acela, cu stăruinţă rugăciu-1
roagă-L, Preasfântă Fecioară, ca să nea aceasta: l
ne dea mare milă! O, Preabună Doamnă, Fecioară
Slavă... Nască- j toare de Dumnezeu Mărie!
întăreşte-ma să trec pe cărarea Veselia cetelor f îngereşti şi bucuria
pocăinţei cu inima zdrobită, neîncetată a creştini- j lor ortodocşi!
Preaputernice Mântuitor, iar cu Căzând cu smerenie în faţa l negrăitei
faptele cele bune, să-mi tale măreţii, cu umilinţă te rog J eu,
îmbogăţeşti sărmanul meu suflet păcătosul şi nevrednicul tău rob, pri-
şi din strâmtoarea patimilor, să-1 j meste de la mine această laudă pe
duci spre lărgirea nepatimirii, cu care o j înalţ din tot sufletul către
rugăciunile Născătoarei de tine şi cu dra- \ gostea ta, ca o Maica
Dumnezeu, Unule lubitorule de iubitoare de fii, în- J calzeşte inima
oameni! mea cea rece şi roagă-L cu j
Si acum... călduroasa ta mijlocire, pe Domnul
Dum- i nezeu şi pe Mântuitorul nostru
Ksus Hris- J tos, pe Care L-ai născut,
ca să-mi ierte toa- f te greşelile mele şi
să mă încingă cu pute- j | rea Sa de
sus, spre împlinirea dumneze-
128 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
ieştilor Sale porunci.
Luminează-mi sufletul meu cu
lumina ta cea neapusă, ca să-mi
fie mie, care pribegesc în
această viaţă pământeasca, o
călăuză spre Patria cea de Sus,
spre Ierusalimul cel ceresc! Ca
în acest chip, având după
Dumnezeu în tine una, o
puternică nădejde în aşteptarea
mântuirii mele, să slăvesc
preasfântul si măreţul Nume al
Tatălui si al Fiului
! ) '

şi al Sfântului Duh, acum şi


pururea şi în vecii vecilor. Amin!
CATISMA A DOUĂSPREZECEA
PSALMUL 85
1. Pleacă, Doamnă, urechea ta şi au-
zi-nia. întoarce Fata ta de Mamă si
! )

miluieste-mă.
i
250. Lumina sfintei tale frumuseţi
ve
seleşte sufletul meu, milele tale sunt
mai bune decât mierea şi fagurul, da
rul tău luminează mintea.
251. Izvorul bunătăţii tale adapă pe
cei
însetaţi!
!

252. Vederea îngerească a feţei tale


ne
abate de la păcat.
253. A te vedea, a te cunoaşte si a
ne ' ! )

închina ţie, este rădăcina fericitei


l 130 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

6. Iar a proslăvi puterile


tale este J
calea mântuirii. |
PSALMUL 86 |
1. Temelia vieţii
duhovniceşti este l
' ' l
să-L iubim pe Domnul nostru
lisus |
Hristos din toată inima şi din
tot j
sufletul. j
2. Să iubim pe iubita Lui
Maică, pe l
r
s
Preacurata pururea Fecioara
Măria, \
care L-a născut după trup, J
3. S-o cinstim şi să i ne
închinăm cu f
evlavie, că este o prea slăvită
Impară- J
teasă a cerului, mai cinstită
decât He- f
ruvimii si mai slăvită decât
Serafimii. \
i ':.

254. lucruri preaslăvite se


grăiesc \
despre tine, o, Preasfântă
Biserică şi f
Rai cuvântător. J
255. Cei ce nădăjduiesc cu
adevărat j
spre tine, vor dobândi toate
comorile f
cereşti,
i      '
CATISMA A 131
DOUĂSPREZECEA

6. Iar cei ce nu te cheamă în


viata a-
i
ceasta, se vor lipsi de viaţa
cea veşnică si fericită.
t
7. O, Preamilostivă Stăpână, te
rugăm,
fă să trăim cu darul Sfântului
Duh
8. Si preadulcele tău
nume să fie
pururea în inimile noastre!
PSALMUL 87
256. Preasfântă Născătoare
de Dumne
zeu şi pururea Fecioară Mărie,
tu sin
gură eşti grabnică
ajutătoare spre
mântuirea mea.
257. Ziua şi noaptea te
chem pe tine,
caută spre necazul inimii mele
şi mân
gâie cu cercetarea ta cerească
duhul
cel deznădăjduit,
258. Că s-au înmulţit
fărădelegile în
sufletul meu şi nu este pace în
oasele
mele din pricina păcatelor
mele,
259. Dar mă rog ţie, Stăpână
preaputer-
nică, ajută-mi să stau
împotriva voii
132 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

mele celei rele si întăreşte


inima mea
' '
în lupta cu poftele cele
trupeşti.
Slavă... Si acum,,,
PSALMUL 88
260. Milele tale, Preasfântă
Stăpână, în
veac le voi cânta.
261. Cu untdelemnul
îndurărilor tale,
înmoaie inima mea cea
înăsprită
262. Si cu mirul milei tale
vindecă ră-
nile mele cele păcătoase.
263. Mă rog ţie, Stăpâna
cerului şi a pă-
mântului, să mă apari cu faţă
veselă
la sfârşitul meu şi vederea ta
cereas-
că să veselească ieşirea
sufletului meu!
264. Izbăveşte-mă, Stăpână,
de moarte
năprasnică, pentru ca să nu se
bucure
de mine vrăjmaşul sufletului
meu!
.Slavă... Si acum...
PSALMUL 89
1. Stăpână Doamnă
Fecioară, scă-pare ne-ai fost
nouă în toate neca-
CATISMÂ A 133
DOUĂSPREZECEA

zurile noastre
2. Si acum din cer trimiţi
darul tău
î - !

peste toate cererile noastre


cele bune.
265. Dacă din pricina
păcatelor noas
tre vei opri milele tale, ne vor
năpădi
toate răutăţile,
266. Că nu avem altă
stătătoare înain
tea Iui Dumnezeu, afară de
tine.
267. Mântuieşte-ne, Stăpână,
mântuies-
te-ne, că la tine nădăjduim şi
în tine
credem cu neîndoire,
268. Că nădejdea noastră
niciodată nu
va rămâne de ruşine.
i
PSALMUL 90
269. Cel ce trăieşte cu
ajutorul Maicii
Domnului, se va sălăşlui sub
puterni
cul ei Acoperământ.
270. Potrivnicul vrăjmaş din
iad nu-1 va
vătăma şi săgeata lui cea
zburătoare
nu se va atinge de el.
134 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

3. Ca o Stăpână
preaputernică îl va
izbăvi de latul vânătorului si
cu ari- l !

pile sale îl va acoperi.


271. Strigaţi către ea, toţi cei
ce sunteţi
în nevoile voastre şi rana cea
pierză
toare nu se va apropia de
sufletele
voastre, nici de trupurile
voastre.
272. Căci ea va aduce
pretutindeni mân
tuirea sa!...
Slavă... Si acum...

DUPĂ CATISMA A
DOUĂSPREZECEA
Sfinte Dumnezeule... Preasfântă
Treime... Tatăl nostru...
Apoi troparele gl 4        '
Pe Maica Dumnezeului nostru
o vom cânta, că prin ea bucurie
s-a dăruit lumii. Prin ea
omenirea s-a dezlegat de
blestem si noi ne-am izbăvit de
necazu- !

rile cele cumplite,


Slavă...
CATISMA A 135
DOUĂSPREZECEA
Doamne, pazeşte-ţi turma prin
mijlo- S
cirea celei ce Te-a născut pe
Tine, păzeş- j
te turma pe care ai răscumpărat-o
cu cin- i
stîtul Tău Sânge si păzeste-o
nevătămată |
de năvălirile vrăjmaşilor, ca să
preamă- j
rim, îndurate, Dumnezeiasca ta
pogorâre. |
Şi acum... J
întinându-mi sufletul cu
patimile, |
Preacurată Născătoare de
Dumnezeu, cu l
rugăciunile tale curăţeşte-mă,
căci tu eşti j
focul cel curăţitor al celor ce cu
credinţă |
se roagă ţie. J
K
Apoi: Doamne miluieste (de 40 de ori)
si rugăciu-1
nea aceasta: |
O, Preamilostivă Stăpână,
împărătea-1 sa cerească,
Preasfântă Născătoare de |
Dumnezeu! Cunosc toate
păcatele mele i şi necurăţiile
inimii mele şi cum aş în- j
drazni să alerg la tine, eu,
nevrednicul, j şi să-ţi aduc
cererile mele? Dar cunosc şi j
marea ta milostivire, precum şi
îndură- j rile tale pe care
pururea le reverşî asu- J
i36 P.SALTIKEA MAICI) DOMNULUI
pra neamului creştinesc. Tu dar,
eşti chezăşia cea ajutătoare a
păcătoşilor, Tu cunoşti,
Preacurată Maică Fecioară,
Născătoare de Dumnezeu,
necazul inimii mele şi mâhnirea
sufletului meu! Cu osârdie dar,
te rog, toate necazurile mele care
au venit peste mine, după buna
şi sfânta voie a Domnului nostru
Hsus Hristos, întocmeşte spre
bine cele ale mele, cu judecăţile
care le ştii! Dar, dacă vreo rană
s-a făcut de către vrăjmaşul
sufletului meu, cu atotputernicul
tău ajutor, zdrobeşte viclenia lui
şi izbăveşte sufletul meu de
ademenirile lui necuvioase. Că
ţie toate îţi sunt cu putinţa, ceea
ce eşti plină de mila şi de
bunătate, că tu eşti preaslăvîtă
în veci. Amin!
CATISMA A TREISPREZECEA
PSALMUL 91
1. Bine este să ne mărturisim Dom
nului, bine este a cânta slava si minu-
7
i
nile iubitei Sale Maici, pururea Fe-
cioarei Măria!
2. Vestiţi cu minte trează îndurările
t
ei si toate milele ei!
»
3. Strigaţi în strunele inimii voastre,
cum s-au preamărit asupra noastră
minunatele ei fapte!
4. Bărbatul neînţelept nu pricepe
acestea, iar cei ce o caută, vor fi prî
miti ca nişte cetăţeni ai Raiului.
) J !

5. Iar cei ce poartă în minte şi în


inimă ducele ei nume, vor fi înscrişi
în cartea vieţii veşnice,
?              i              '
138 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
6. Vor fi sădiţi în Casa
Domnului,
> '
7. Vor înflori în curţile lui
Dumnezeu.
PSALMUL 92
273. Domnul a împărăţii, cu
strălucire
S-a îmbrăcat.
274. A îmbrăcat-o şi pe
preabinecuvân-
tata Maica Sa, cu frumoasele
vesmin-
' i
te ale tuturor faptelor bune,
3. Că    se    cuvine    ca    o
asemenea
sfinţenie să fie în Casa Lui
cea sfinţită
de Duhul Sfânt!
275. învaţă-ne şi pe noi,
Stăpână, să să
vârşim toată dreptatea,
276. Imbracă-ne sufletele cu
veşmântul
mântuirii, ca să nu rămânem
în afară
de cămara M lisus Hristos!
6. Ajută-ne nouă, celor ce
suntem îm-
i putinati în conştiinţa
noastră cea
l ' ' '      ' '

| curată,
l    7. Schimbă-i fata si
înfătiseaz-o în
^ '        '             
••
i soarta adevărului ceresc!
fosss-
CATISMA A 139
TRESPREZECEA

i- PSALMUL 93
j 1. Dumnezeul răzbunărilor
este Dom-j nul, că păcatele
noastre nepocăite sunt i
sortite dreptei Sale Judecăţi! |
2. Dar tu, atotmilostivă
Stăpână, îl j îndupleci si-L
rogi să fie îndelung răbdător.
3. Căci dacă tu nu ne-ai fi
ajutat cu
starea ta înaintea Lui, puţin
de nu s-ar
fi sălăşluit în iad sufletul
nostru îm-
'
pietrit.
277. Fericit este acela care
înţelege cu j
inima, mijlocirea ta de
Mamă. j
278. Nu este zadarnică
rugăciunea cu j
care se roagă ţie sufletul
păcătos care l
se pocăieşte. j
279. Cereştîle tale mângâieri
îl vor îm- j
bărbăta în conştiinţa lui,
după cum
mulţimea păcatelor şi duhul
întune
cat al deznădejdii va fugi de
la el.
140 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

7. Slavă ţie, împărăteasă


cerească, mântuirea
păcătoşilor care caută
mântuirea!
Slavă... Si acum...
PSALMUL 94
1. Veniţi să ne bucurăm de
Doamna
i
noastră, pururea Fecioara
Măria,
2. Să întâmpinăm fata ei cu
psalmi şi
s-o lăudăm în cântări
duhovniceşti.
i
280. Veniţi să ne închinăm
şi .să cădem
la picioarele ei, mărturisindu-
ne cu la
crimi pline de recunoştinţă
păcatele
noastre în faţa ei.
281. Ea va cere de la iubitul
ei Fiu, de
la Hristos Dumnezeul nostru,
mila Sa.
282. Ea va sta înainte la
judecata lui
Dumnezeu,
283. Va fi de partea noastră
în timpul
sfârşitului, apărând sufletul
nostru,
284. Iar cu starea ei înainte
ne va în
vrednici de odihna veşnică si
fericită.
CATISMA A 141
TRESPREZECEA

PSALMUL 95
1. Cântaţi cântece noi de
mulţumire!
! )

Cântati-i Maicii lui


Dumnezeu toate
>
marginile pământului,
285. Vestiţi printre neamuri
slava ei şi
printre toate popoarele
lumii minu
nile ei.
286. Slava cerească se
oglindeşte în
preasfânta ei faţă, blândeţea
şi sme
renia în ochii ei.
287. Să se veselească
cerurile, având în-
launtru pe atotputernica
împărăteasă,
288. Să se bucure pământul,
prăznuind
preaslăvitul ei nume!
PSALMUL 96
289. Domnul a împărăţit, se
bucură ce
rul şi pământul, se bucură
iubita Lui
Maică, Preasfânta Fecioară
Măria,
290. Mai mult decât toţi
locuitorii ceru- l

lui şi decât cei născuţi pe


pământ, în toată împărăţia
stăpânirii Sale.
142 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

3- închinati-vă ei. toţi


locuitorii Ra-
hiliii, îngerii, Arhanghelii şi
A ' '

toate pu
terile cereşti!
, ' „ -.
4. Măriţi pe marea noastră
împără
teasă! Patriarhii şi Proorocii,
împle-
titi-i cununi de laude!
>
5. Apostolilor, Sfinţilor,
Mucenicilor,
Mărturisitorilor,
Feciorelnicilor, cân-
tati-i din cântările Sionului.
!

291. Veseliţi-vă toţi drepţii


de preaslă-
vita Stăpână,
292. Mărturisiţi totdeauna şi
pretutin
deni, cu inima şi cu gura,
pomenirea
sfinţeniei sale.
t
Slavă... Şi
acum...
PSALMU
L 97
1. Cântaţi Doamnei noastre
Stăpâna,
o cântare nouă, că lucruri
minunate a
săvârşit în neamul creştinesc,
2, A descoperit milele sale
până la
marginile pământului.
CATISMA A 143
TRESPREZECEA

293. Preaslăvitul ei nume


s-a auzit în
toată lumea.
294. Iar mai mult decât toţi
ceilalţi, noi I !            '

credem şi mărturisim că ea
a fost şi
va fi pentru totdeauna,
preamilostiva
noastră Mamă, ţ
5. Adâncul milei şi al
îndurărilor şi S
scară la cer, j
6. Corabie gânditoare cu
care ne î
mântuim fără de nici o
primejdie de |
veşnicul potop de foc. |
PSALMUL 98 l
295. Domnul a împărăţii,
împreună cu l
El s-a proslăvit şi Maica Lui
preaiubită, î
296. Care fiind mai cinstită
decât Heru-1
vimii şi mai slăvită decât
Serafimii, §
stă de-a dreapta lui
Dumnezeu. l
r &
297. Mare este slava ei în
Sion şi în
Ierusalimul cel de sus
podoaba ei.
298. Mare este lauda ei pe
pământ, Bise-
146 PSALTIHEA MAICII DOMNULUI
nostru, ca să-mi dăruiască
prin tine iertare^ păcatelor
mele.
Slavă... Si acum...

DUPĂ CATISMA A
TREISPEZECEA
Sfinte Dumnezeule... Preasfântă
Treime... Tatăl nostru...
Apoi troparele gl, 5
Cunoscând nepreţuitul dar al
milostivirii tale şi stăpânirea
dumnezeiască a puterii tale, mă
rog ţie cu osârdie, răpeşte pe
robul tău din toate cumplitele
necazuri şi umple de bucurie
inima mea, tu,
ceea ce eşti de Dumnezeu
dăruită!
j
Slavă...
Vrăjmaşul care luptă
împotriva noastră năvăleşte
cumplit peste moştenirea ta,
împărăteasa tuturor! Pierde
mişelîile lui, ca să cunoască
tăria ta, cu ameninţarea ta cea
dumnezeiască pierde-I cu
totul.
Si acum...
CATISMA A 147
TRESPREZECEÂ

Nemincinoasa mântuire a
creştinilor, mijlocitoare
neclintită a păcătoşilor, pu-
ternica noastră întrajutorare,
acoperă-mă cu aripile
stăpânescului tău Acoperământ
si stai de fată în ceasul ieşirii
sufletului
T l l .

meu din trup!


Apoi: Doamne miluieste (âe 40 de
ori) şi rugăciunea aceasta.-
O, Preasfântă Doamnă,
Stăpâna mea,
Născătoare de Dumnezeu,
împărăteasa
cerului! Mântuieşte-mă şi mă
izbăveşte
pe mine, păcătosul robul tău, de
nedrep
tate, clevetiri, de toată nevoia
şi năpasta
si de moarte năprasnică.
Miluieşte-mă în i
ceasurile de peste zi, în cele de
diminea
ţă şi în cele de seară şi
păzeşte-mă în j
orice vreme. Ori de merg pe
drum, ori;
de mă aflu în ceas de noapte,
acoperă- j
mă şi mă apăra! j
Apără-mă, Stăpână Născătoare
de Dum- j nezeu, de toţi
vrăjmaşii mei văzuţi şi ne- j
văzuţi şi de orice rea
întâmplare, în orice}
loc şi în toată vremea să-mi fii mie,
Maică preabună, un zid nebiruit si o pu
ternică apărare, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin!
CATISMA A PAISPREZECEA
PSALMUL 101
1. Doamnă si Fecioară Preasfântă,
> '
ascultă rugăciunea mea şi strigătul
inimii mele la tine să ajungă,
2. Ca să nu-ti întorci preasfânta faţă
de la mine, nici sa te scârbeşti de ne-
*
curăţenia mea. '
3. Nu mă lăsa să pier din pricina sfa-
turilor reie ale vrăjmaşilor mei su-
fletesti si să nu îngădui să-si râdă de
> ! O ,

mine cu batjocuri cumplite.


299. Cei ce nădăjduiesc în tine nu
se
vor teme de răutatea chinurilor lor
300. Iar cei ce te laudă pe tine se
vor
150 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
izbăvi cu rugăciunile tale de
toate năvălirile vrăjmaşului, 6.
Căci tu aî purtat pe braţele tale
pe Biruitorul iadului si al
morţii! l !

PSALMUL 102
301. Binecuvântează suflete
al meu pe
iubita Maică a Domnului
nostru lisus
Hristos şi toate cele
dinlăuntrul meu,
numele cel sfânt al ei.
302. Să nu uităm
binefacerile ei, nici
îndurările si milele ei.
i
3. Cu darul ei păcatele
noastre se
iartă si bolile se vindecă.
j
4. Binecuvântad-o toţi
locuitorii ceru-
! 1

lui şi toţi cei născuţi pe,


pământ,
5. Bînecuvântati-o si iar
binecuvân-
j            i
taţi-o toate puterile cereşti!
Slavă... Şi acum...
PSALMUL 103
1. Binecuvântează suflete al
meu pe Domnul, Care S-a
mărit, foarte.
CATISMA A 151
PAISPREZECEA

2. Binecuvântează suflete
al meu si
î
pe pururea Fecioara Măria,
care întru mare podoabă
cerească s-a îmbrăcat.
303. Că a căutat Domnul
spre smerenia
roabei Sale şi noi, neamul
omenesc,
cu inimă umilită o fericim!
304. Pomenirea ei este mai
dulce decât
mierea, pentru sufletul meu
şi cuvân
tarea despre măreţele ei
minuni este
mult mai dulce decât
fagurul.
305. Ea este o Mamă
preamilostivă,
care se veseleşte de noi. ca
de nişte
! ' ) '

copii ai ei,
6. Iar noi ca nişte puişori
apăraţi tot
deauna de ajutorul ei, ca
de nişte
aripi întinse, nu ne vom teme
de rele,;
nici chiar în ceasul morţii, î
'        7
;
7. Căci cu noi este Stăpâna
noastră, î
cu noi este mila şi ajutorul
ei.
Slavă... Si acum... J
152 PSALTIREA MAICII DOMNULU
PSALMUL 104
1. Mărturisiţi-yă împărătesei
noas
tre, Născătoarei de Dumnezeu,
în cea
suri calde de rugăciune şi
chemaţi cu
inima simţită sfântul ei
nume.
i
2. Cântatî-i cântare si în
cântări du-
i i
hovniceşti, cunoscute făcând
cu prea-
slăvire din neam în neam
vechile si
>
noile ei puteri şi minuni.
306. Lăudaţi-o şi
preaînălţaţi-o fecioa
relor, fiice ale Sionului, că aţi
fost lo
godite Preafrumosului Mire
Ceresc,
împăratul Slavei.
307. închinati-vă cu frică
pătrunsă cde
evlavie înaintea fetei sale cu
frumu- 5

sete împodobită,
308. Că ea ţine în mâinile ei
veşnica mân
tuire pentru sufletele
noastre.
309. Si cine o cinsteşte cu
vrednicie, va
) ' '
primi de la Domnul o dreaptă
răsplătire.
CATISMA A PAISPREZECEA

DUPĂ CATISMA A PAISPREZECEA


Sfinte Dumnezeule...      Preasfântă   
Treime...
Tatăl nostru...
Apoi troparele gl. 6
De cursele demonilor fiind clătinat,
Fecioară, întăreşte-mă pe piatra dumne
zeieştilor porunci ale Domnului nostru
lisus Hristos, ca să nu mă înece, Curată,
furtuna păcatelor şi tulburarea gânduri
lor celor rele. ,
Slava...
Bântuiala patimilor aruncă-o în adâncul
pierzării, salvând neputinciosul meu su-
flet şi milostiveşte-te asupra mea, tu, care
ai născut pe Mântuitorul Cel milostiv şi iz-
băveşte pe robul tău de chinurile viitoare.
Şi acum...
Cu adevărat, mai presus de mine sunt,
Curată, darurile tale cu care îi învredni-
ceşti pe robii tăi, care cu căldură te mă-
resc si cu credinţă se închină Sfintei tale
154 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
Icoane, cinstindu-o din adâncul
sufletului şi sărutând-o cu
evlavie. Numără-mă şi pe mine
printre ei, cu toate că nu sunt
vrednic de milele tale,
Apoi: Doamne miluieste (de 40 de ori) si
rugăciunea aceasta:
Stăpână de Dumnezeu
dăruită, prea-slăvită Maică a
îndurărilor şi a iubirii de oameni,
atotmilostivă, mijlocitoare pentru
toată lumea, cu osârdie alergăm,
noi robii tăi, către dumnezeiasca
ta stare înainte, si căzând cu
umilinţă înaintea prealuminatei
tale Icoane, ne rugăm: înalţă o
caldă rugăciune către Fiul tău şi
Dumnezeul nostru, o, preabună
împărăteasă si Stăpână, ca să ne
izbăvească pentru tine, de toată
boala si întristarea si de tot fe-
! )

Iul de păcate, arătându-ne


moştenitori ai împărăţiei Sale
cereşti. Că tu, Maică pururea
Fecioară, ai o negrăită
îndrăzneală către Fiul tău şi toate
le poţi câte le do resti, ceea ce eşti
una în veci bună si bine-
! ' l !

cuvântată. Amin!
CATISMA A CINCISPREZECEA
j PSALMUL 105
310. Mărturisiţi-vă împărătesei,
Născă
toarei de Dumnezeu, că bună este în
tru îndurările ei.
311.Cine va spune puterile ei, cine va
face cunoscute toate laudele ei?
312. Bine sporeşte, o, preamilostivă
Maică, nouă, celor ce suntem învifo-
rati în oceanul lumii deşarte, mântui-
}
» i             
rea ta de Maică Sfântă!
313. Din toată inima te rugăm şi cu
tot
sufletul te mărim, auzi glasurile ce
lor ce suspină către tine,
314. Ajută pe cei neajutoraţi, mângâie
J
pe cei ce plâng, veseleşte pe cei necăjiţi, J
I    6. Că tu eşti un izvor de
milostivire,
S dătător de viată pentru toţi cei ce cu
i ' '
| credinţă şi cu multe rugăciuni aleargă
| către tine.
j    7. Mărire ţie, nădejdea noastră,
care
l nu ne faci de ruşine.
<i ' '
j . Slavă... Si acum...
l PSALMUL 106
l      1. Mărturisiţi-vă Domnului, că
este
| bun.
| 2. Mărturisiţi-vă si iubitei Sale Maici,
Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu,
că mari sunt milele ei asupra noastră.
315. Că ea ne povăţuieşte pe calea ade
văratei înţelepciuni,
316. Ne arată cărările paşnice ale ade
vărului ceresc, ne învaţă frica Dom
nului
317. Si din inima care o iubeşte, izgo
neşte dragostea de lume, care este
vrăjmăşie cu Dumnezeu.
CATISMA Â 157
CINCISPREZECEA

318. Fericiţi suntem noi, că


rugăciunile
noastre sunt bineplacute în
faţa ei.
319. Casele noastre se vor
umple de
plinătatea Harului ei.
8. Sufletele cele flămânde
se vor
sătura si cele însetate se vor
adapă,
9. Din sânul ei va izvorî ca
un izvor
viu şi veşnic pentru
mântuirea noas
tră.
Slavă... Si acum...
PSALMUL 107
1. Gata este inima mea, Stăpână
Doam
nă Fecioară, gata este inima
mea sa-ţi
cânte ţie laude.
j
320. A căuta harul tău este
mai bine
decât a căuta aurul şi pietrele
scumpe.
321. Milele lui Dumnezeu
sunt asupra
celor ce te cinstesc cu
adevărat.
322. Cei ce te proslăvesc, vor
fi proslă
viţi şi nu vor fi mai departe în
veşnica
pierzare.
l
j    158 PSALTIREA MAIOU DOMNULUI
J 5. Şî cei ce te cheamă în necazuri şi
J în ispite, vor fi păziţi de grabnicul tău
l ajutor, când vii la noi cu aripile întinse.
j PSALMUL 108
J    1. Preasfântă Doamnă Fecioară,

l nu tacă laudele mele către tine,
j    2. Si această cântare de psalmi
adu-
| să ţie, binevoieşte să o primeşti.
l    3. Caută la osteneala mea si fă-o
bine-
H: '

| plăcută ţie.
J    4. Păzeşte-mă nevătămat sub
apăra-
1 rea dreptei tale şi mângâie sufletul
l meu zdrobit,
l    5. Cu bunătatea şi cu mila
Iubitului
l tău Fiu, adevăratul meu Mântuitor,
i Domn şi Dumnezeu!
g Slavă... Si acum...

DUPĂ CATISMA A CINCISPREZECEA


Sfinte Dumnezeule...    Preasfântă   
Treime... Tatăl nostru...
CATISMA A 19
CINCISPREZECEA

Apoi troparele gl 7
Pe Preamilostivul Dumnezeu, roagă-
L, Fecioară, ca să izbăvească sufletul
meu de orice vătămare din partea
şarpelui.
Slavă...
Pe mine care suspin, primeşte-mă,
Doamne, ca un milostiv ce eşti şi mîlu-
ieşte-mă, ca pe vameşul, prin mijlocirea
Maicii Tale!
Şi acum...
Către mulţimea milei tale alerg eu
acum, dezleagă lanţurile păcatelor
mele, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară!
Apoi: Doamne miluieste (de 40 de ori) si
rugăciunea aceasta:
O, Preasfântă Născătoare de Dumne-
zeu, Maica Cerescului împărat,
preabuna noastră nădejde, Pruncă
dumnezeiască de mai-nainte de veci
aleasă, nădejdea celor deznădăjduiţi,
mântuirea păcătoşilor," prietena
sărmanilor, îmbrăcămintea celor goi,
celor necăjiţi mângâiere si bu-
16Q
PSALTIREA MAICII DOMNULUI

°
curie, acoperitoarea celor obijduiţi şi
tuturor celor ce sunt în necazuri sau
năpaste, ajutătoare şi apărătoare!
O, Preamilostivă Doamnă Fecioară,
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
vezi-mi nevoia şi necazul meu şi
durerea mea. Ajută-mă pe mine
săracul şi neputinciosul, spurcatul şi
deznădăjduitul, întristatul, necăjitul şi
lipsitul de nădejde
si ia de la mine tristeţea ca pe o
străină.
* '                  *
f Tu ştii necazul meu, dezleagă-1, ceea
ce
j eşti fără de prihană, după cum vrei
şi
l poţi. Nu mă lăsa să cad în deznădejde,
căci
l nu am alt ajutor, decât numai pe Fiul
tău,
j pe Pruncul Cel mai înainte de veci şi
pe
j tine, Maica lui
Dumnezeu!
i          O, Stăpâna lumii, o,
împărăteasa în-
J tregii făpturi, o, Porumbiţă
Preasfântă,
J privesc la minunata ta Icoană cu
Pruncul
Cel mai înainte de veci, îmi plec
genun-
chii cu suspine si cu zdrobirea
inimii,
îmi plec capul până la pământ, caută
cu
CAT1SMA A 161
CINCISPREZECEA
j ochiul tău cel milostiv la
mine, păcăto-| sul! O, preabună
Născătoare de Dumne-I zeu,
ascultă, atotbună, şi nu te
îndepăr-I ta, ci binevoieşte să
mă miluieşti si nu l lepăda
suspinul meu, că nimeni din
cei j ce aleargă la tine nu iese
ruşinat, ci cere J harul şi
primeşte darul tău spre folosul.
cererii noastre. Amin!
CATISMA A ŞAISPREZECEA
j
PSALMUL 109
323. Zis-a Domnul, Doamnei
noastre:
„Stai, iubita Mea Maică, de-a dreapta
Mea, sfinţenia şi bunătatea ta îmi este
plăcută Mie. De aceea să împărăteşti
cu Mine în veci!"
324. Pe sfântul tău cap să fie
cununa
nemuririi, iar strălucirea şi lumina ei
nu se vor întuneca în veac.
325. O, Maica Luminii, încununează-
ne,
luminează-ne din întunericul păcatu
lui cu sfinţenia ta şi revarsă asupra
noastră înţelepciunea şi lumina învă
ţăturii lui Hristos!
CATISMA A 163
ŞAISPREZECEA
PSALMUL 110
1. Mărturisi-mă-voi ţie,
Doamnă Fe-
j      '
cioară, cu toată inima mea
si te voi
' !

proslăvi cu gura mea.


2. Pomenirea minunilor
tale ai fă-
cut-o să fie în fiecare neam
si milele
>
tale întru adevăr si dreptate.
- 3. Părintele Ceresc ne-a
trimis Legă
mântul Său de pace veşnică,
prin Iubi- j
tul Său Fiu şi tu, Stăpână, ai
slujit aces- J
tei Sfinte şi măreţe Taine. j
326. Cât de fericită este
soarta noastră l
-şi cât de încântătoare este
nădejdea l
noastră în tine! j
327. Slăvit şi minunat este
numele tău f
în noi. Cei ce-1 păstrează în
inimă, nu J
se vor înspăimânta în ceasul
morţii!      i
PSALMULUI      . î
328. Fericit bărbatul care, cu
evlavie cin- J
steşte pe pururea Fecioara
Măria!              J
329. Fericită este inima celui
ce o iubes-1 v
t
te cu înflăcărare. l
164 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
J    3. Fericit este sufletul
aceluia care se
| satură de laudele ei.
f 4. Cu rugăciunile ei va
răsări în su-
1 fletul lui lumina lui
Dumnezeu si
* >
Duhul Sfânt îi va lumina
mintea.
5. Spre pomenire veşnică
va fi un
asemenea om, de auzul rău
nu se va
teme inima lui.
6. Va întări împărăteasa
cerului într-
însul darul său şi apărarea
ei va pe
trece cu el în vecii vecilor.
Slavă... Şi acum...
j PSALMUL 112
|      1. Lăudaţi, tineri, pe Maica
Domnului, 1 lăudaţi, bătrâni,
numele ei cel Sfânt! î      2. De
la răsăritul soarelui până la ,
apus lăudat este numele ei.
330. Chipul ei este blând şi
smerit.
331. Mila ei se revarsă peste
toată făp
tura şi îndurările ei ajung până
la mar
ginile pământului.
GATTSMA A 165
ŞAISPREZECEA

5. Mărire ţie, Stăpână,


mărirea şi lauda creştinilor.
»
PSALMUL 113
1. în ceasul ieşirii
sufletului meu 7

din Egiptul lumii acesteia, te


rog să stai lângă mine,
mângâietoare cerească!
2. Luminează-1 cu sfânta-ti
fată. ca să
i     
> '
nu-1 înspăimânte nălucirile
diavolilor.
3. Fii pentru el o scară către
Cer şi-1
apără de înfricoşata
Judecată a lui
Hristos, că el nu are
răspuns pe bu
zele sale.
PSALMUL 114
1. Iubit-am pe Maica
Domnului Dum
nezeului meu si lumina
darului ei
i
m-a luminat.
2. înconjuratu-m-au   
bolile    aducă
toare de moarte şi
necazurile iadului
au tăbărât asupra mea.
3. Dar am chemat numele
Măriei şi
s-a mângâiat sufletul meu.
166 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
332. Pomenirea ta, Stăpână,
să fie în
mijlocul inimii mele şi
lucrarea celui
viclean să nu mă vatăme.
333. întoarce-te, suflete al
meu, la lau
da ei si vei dobândi o fericită
odihnă !

în viaţa viitoare, când va veni


Dreptul Judecător să dea
fiecăruia după faptele lui.
Slavă... Si acum...
PSALMUL 115
1. Crezut-am si de aceea am
înălţat
* ^              *• '
slava şi lauda ta, împărăteasa
cerului.
334. Tu eşti paharul
mântuirii şi din
amestecarea plină de har, ca
dintr-o
vistierie cerească se satură
sufletul
meu.
335. Cu binecuvântarea
Rodului tău
rupe legăturile păcatelor mele
şi dă-
mi, Stăpână, ajutor şi putere
până la
ultima mea răsuflare.
336. Păzeşte întreg şi
nevătămat legă
mântul iubirii şi al păcii cu
Dumnezeu.
CATISMA A 167
ŞAISPREZECEA
PSALMUL 116
337. Lăudaţi-o pe Doamna
noastră Fe
cioară, Născătoarea de
Dumnezeu, toa
te neamurile.
338. Măriţi-o toate
popoarele, căci s-a
întărit mila ei asupra
noastră şi cu
acoperământul ei vom fi
umbriţi pu
rurea.
339. Cei ce o cinstesc cu
evlavie nu vor
pieri şi cei ce se roagă ei din
adâncul
sufletului nu se vor lipsi de
apărarea
ei de Mama.
340. Dar cei ce nu bagă de
seamă cinsti
rea ei cea vrednică de
sfinţenie, vor !'

muri în păcatele lor.


PSALMUL 117
1. Mărturisiţi-va
Domnului, că este
bun, mărturîsiti-vă si iubitei
Sale Mă-
' ' !

me, că în veac este mila ei


asupra noastră.
2. îndurările    ei vor   
dezrădăcina
168 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

păcatul din inimă şi darul ei


va curaţi conştiinţa noastră
întinată.
! )

341. Sufletul care se căieşte,


se apro
pie prin ea de lisus Hristos, iar
cel ce
se îndepărtează prin nepocăinţă,
nu va
dobândi pacea veşnică cu
Dumnezeu.
342. O, Preamilostivă
Doamnă, ne măr
turisim ţie din toată inima
noastră si
? i
te înălţăm,
5. Că tu ai fost mântuirea
noastră şi
acum ne auzi pe noi cei care
te che
măm pe tine cu credinţă şi cu
dragoste.
Slavă... Şi acum...

DUPĂ CATISMĂ A
ŞAISPREZECEA
Sfinte Dumnezeule... Preasfântă
Treime... Tatăl nostru...
Apoi troparele gl. 8
Veniţi, credincioşilor, s-o
mărim pe Maica Ziditorului
tuturor şi cu glasuri de cântări să
strigăm: Tu, ceea ce eşti prici-
CATISMA A 169
ŞAISPREZECEA
na bucuriei, Fecioară
preabună, mântu-ieşte cu
rugăciunile tale pe cei ce te cin-
stesc, că tu ai îndrăzneala de a
milui şi de a vindeca
neputinţele noastre. Slavă...
Am căzut în grea slăbănogire
şi zac chinuit de o boală
cumplită. Nu mai rabd smoala
cumplitei mele deznădăjduită,
dar Tu, Mântuitorule, Care
cunoşti neputinţa fiecărui om si
Care, ca un Tată pedepseşti pe
cei ce cu năravul lor greşesc
împotriva Ta, Tu Mă ridică,
pentru ca să Te chem
întotdeauna: mari sunt lucrurile
tale, Doamne, înfricoşate sunt cu
adevărat minunile tale, căci îi
mântuieşti cu adevărat pe cei
credincioşi cu rugăciunile celei
ce Te-a născut. Si acum...
Mi-am întinat, Fecioară, din
copilărie, sufletul meu cu
cuvinte murdare şi cu fapte
rele m-am ticăloşit şi nu ştiu:
ce să fac sau unde să alerg? Ci
nu cunosc altă
170 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
| nădejde decât numai la tine. De
aceea, eu, l nevrednicul tău rob
alerg către tine şi mă | rog
mărturisindu-mă ţie: greşit-am,
roa-I gă-L pe Fiul tău să-mi
dăruiască iertarea l păcatelor
mele, căci în tine, Preabună. |
îmi pun nădejdea.
: Apoi: Doamne miluieste (de 40 de ori)
:
şi rugăciit-;'; nea aceasta;
;. împărăteasa mea Preabună
şi, nădej-? dea mea cea
Preasfântă, prietena orfani-^ lor
si apărătoarea străinilor,
ajutătoarea l celor săraci şi
acoperământul celor lo-jviţi. de
răutăţi! Vezi-mi necazul, vezi-
nii | amărăciunea! De peste tot
năvălesc ispi-ţ tele asupra mea,
iar apărătoare nu am. l Dar Tu,
Stăpână, ajută-mă, căci sunt ne-|
putincios. Hrăneşte-mă, căci
sunt străin. l Povăţuieşte-mă,
căci sunt rătăcit. Vinde-! că-mă
si mă mântuieste, căci nu am
altă
^ * '

f nădejde. Nu am alt ajutor, nici


altă mijio-| citoare, nici
mângâiere, fără numai pe tine,
o, iubitoare de Dumnezeu,
Maica
CATISMA A 171
ŞAISPREZECEA

tuturor necăjiţilor si
întristaţilor, pre- j cum si a
celor împovăraţi. Caută dar Ia
i
i * y

mine păcătosul, care zac în


răutăţi si aco-1 peră-mă cu
Preasfântul tău Acoperă- f
mânt, ca să mă izbăvesc de
toate răută- f ţile, care m-au
înconjurat şi voi lăuda |
pururea preacinstitul tău nume.
Aliluia! |
CATISMA A 173
SAPTESPREZECEA

CATIS mele
MA A smereniei
SAPTE ei!
346. Fer
SPREZ
iciţi sunt
ECEA
părtaşii
PSA la
LM bunătă
UL
118 ţile ei!
343. Fe 347. Fer
riciţi cei iciţi sunt
fără cei ce
prihană iubesc
care um blân-
blă în -^
Legea
Domnulu i
i, deţea
344. Fe inimii ei!
riciţi sunt 6.
şi cei ce
umblă pe Fericiţi
ca sunt cei
lea ce îi
sfintelor slujesc
fapte cu
bune ale făgăduinţ
Maicii e sfinte!
lui
Dumneze
u.
345. Fe
riciţi
sunt cei
ce
păşesc
pe ur
7. robilor
tăi,
Fericiţi Doamnă j
sunt cei Stăpâna
ce au o Fecioară,
nădejde acest
l mare dar
tare si o al j
bună tău, ca să
aşteptare facem cu
! l ' '
dragoste
/
i
v
voia Iubi-
8. j
tului tău
Fericiţi Fiu. §
sunt cei 349. Nu
pe care ascunde
Impară- de noi
1 îndurările
teasa tale
cerului şi vom
ii va. pricepe
primi în minunile
mijloci-î tale
rea Sa! l asupra
9- O, noastră!
Preamil 350. Sufl
ostivă etul
Stăpână, nostru a
să se j dorit
reverse pururea
asupra să cânte
noastră lauda ta,
milele căci prin
tale ce-1 tine vine
le pline mântuire
de har şi a întru
să ne Domnul.
îndulci 351. Ce
m de l vom
ele, ca răsplăti
de toată ţie pentru
bogăţia!j toate
348. Dă- câte ne-ai
ne nouă dat nouă?
PSALTIREA MAICII DOMNULUI
| 14. O, Stăpână, Sfântă a Sfintelor, tu
l ai pus şi ai întărit în inimile noastre
f legea voii tale de Mamă. f 15.
Apleacă sufletele noastre spre l
dragostea cea de sus şi întoarce ochii l
noştri, ca să nu vadă stricăciunea.
i                '
|      16. Frica de Dumnezeu să ne fie
nouă
l o frică fiască si smerita evlavie către
l '
| tine să ne mângâie întru smerenia
| noastră.
l    17. O, preamilostivă Stăpână, ne
ru-
| găm feţei tale şi ne aplecăm genunchii
l inimilor noastre în fata ta, miluies-
I ' '
l te-ne după mila Ta!
j    18. Bunătate ai săvârşit întru tot
nea-1 mul si neamul, cu toţi cei ce te
chea-
ă ' ' '

l mă cu adevărat, Stăpână Doamnă Fe-


j cioară, în ajutor.
|    19- Ne aducem aminte si noi
păcăto-I sii, de lucrurile tale
minunate si ne
51            ! ' l
CATISMA A 175
SAPTESPREZECEA

întărim cu aşteptarea
nădejdii spre cele cereşti.
352. Răbdând, am răbdat noi
necazu
rile, iar dreapta ta cea
puternică ne
va scoate din ele.
353. E bine pentru sufletele
noastre,
dacă în apăsarea lor noi ne
smerim.
354. O, Maică preamilostivă
Stăpână,
dă-ne nouă minte
duhovnicească, cu
care să ne închinăm bunătăţii
Dumne-
j
zeului celui viu şi să ne
smerim în faţa Părinteştilor
Sale pedepse! Slavă... Si acum...
355. Sufletele şi inimile
noastre se to
pesc, căutând mântuire în
tine, Stă
până!
356. Arată-ne vederea ta plină
de Har,
înviază-ne cu mila ta si în
veac nu
*
vom uita bunătatea ta.
25. Că de n-ai fi stătut tu
înainte, ru
gând pe iubitul tău Fiu şi
Dumnezeul
176 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

V"" nostru pentru noi, am fi


pierit în viaţa noastră eea
cu multe griji.
357. Tu eşti o făclie
nestinsă pentru
noi, în întunericul
păcatului.
358. Mai mult decât toţi
cei ce ne înva
ţă pe noi, pricepem
Legea Domnului
si de la poruncile
Mântuitorului nos
tru nezeu. Minunate sunt
nu lucrurile tale asupra
ne noastră.
vo 29- Aproape eşti tu de
m toţi credincio
şii sî de aleşii lui
abat Dumnezeu si toate
i» i i
e, căile tale sunt adevăr, 30.
dac Iar de la cei ce nu se
ă tu, îngrijesc de o evlavioasă
împ slujire şi închinare ţie-,
ără departe este mântuirea şi
teas ajutorul tău, căci
a nedrepte sunt gândurile
cer lor.
ului
, ne
vei
ajut
a
nou
ă.
359
. Mi
nun
ate
sunt
mil
ele
si si nil
înd
ură-
»
rile
tale,
o,
Pre
asfâ
ntă
Mai
că a
lui
Du
m-
CATISMA A 177
SAPTESPREZECEA

360. Ne rugam dar cu


smerenie să
vină îndurările tale asupra
noastră şi
vii vom fi întru Domnul.
361. Cât de dulce este lauda
ta, mai
aleasă decât mierea este
dulceaţa
i
binecuvântării numelui tău în
gurile noastre.
33. Primeste-ne pe noi,
pribegii, la
bine    şi    păzeşte-ne    de
vrăjmăşiile
iadului!
Slavă... Si acum...
362. Caută spre noi,
preamilostiva
Doamnă şi miluieşte-ne pe noi,
cei ce
iubim numele tău cel sfânt.
363. Din toata inima te
chemăm şi ne
rugăm ţie, Stăpână,
îndreptează paşiî
noştri pe calea mântuirii şi să
nu ne
stăpânească cu voia noastră
fărăde
legea.
364. Ascultaţi, cerurilor si ia
aminte,
t ' > '
pământiile, precum pruncul nu
poate
178 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

trăi fără hrănitoarea lui, tot


astfel, fără Doamna noastră,
pururea Fecioara Măria, nu
putem primi mântuirea
veşnică.
. r

365. Pace multă este celor ce


iubesc,
cinstesc pe împărăteasa cerului
si i se
închină ei, căci cei ce se
află sub
apărarea ei, vor fi departe de
veşnica
pierzare.
366. Stăpânitorii iadului
înconjurând
ne-au înconjurat pe noi, întins-
au pes
te tot locul cursele răutăţilor
de sub
>
cer, ca să ne prindă inimile şi
sufletele noastre,
39- Dar odată cu chemarea
sfântului tău nume, o, iubită
Maica Domnului, ca fumul se
topesc mrejele vrăjmaşilor
noştri. Pace multă este celor ce
iubesc
i
numele tău si nu este lor
sminteală.
i
40. Viu va fi sufletul meu si
te va la-
i
uda pe tine, preamilostivă
Stăpână!
^^^^

CATISMA A ŞAPTESPREZECEA_________179   
|

41. Milele tale totdeauna ne vor aiu-1


l
ta noua. |
42. De şapte ori pe zi îţi vom cântai
laudele Domnului si nu ne vom lăsa. l
' s

ajutătoarea noastră, ca sa nu te che- j


măm în toate zilele vieţii noastre,
43. Ca să nu ne rătăcim ca oaia cea
pierdută, căci căile tale sunt adevăr şi
lumină cerească!
Slavă... Si acum...

DUPĂ CATISMA A ŞAPTESPREZECEA


Sfinte Dumnezeule...      Preasfântă    Treime...
j
Tatăl nostru... f
Apoi troparele gl. l l
l
Se veselesc mult creştinii care chea-1
' &
mă în fiecare zi numele tău, Născătoa- j
re de Dumnezeu şi care cu dragoste
măresc înălţimile tale, căci tu eşti lau-
da şi ajutătoarea şi mijlocitoarea, care
180 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

nu ne ruşinezi pe noi, cei ce cu cre


dinţă te cinstim pe tine.
! Slavă...
Bucuraţi-vă, cei născuţi ai pământului,
de Maica Domnului, lăudaţi puterile ei
cele cereşti, proslăviţi-o cei ce
împăraţiţi pe pământ! Veniţi toţi să-i
zicem: „Bucu-ră-te, Născătoare de
Dumnezeu", într-un glas, cei ce ne
veselim cu credinţă! Şi acum...
Cerul cel nou care a încăput în chip
negrăit pe Cuvântul cel necuprins, Cel
ce este în ceruri. Palat însufleţit al
Stăpânului celor zidite, cetate
preaslăvită şi frumos numită a
Mântuitorului nostru, fă-ne şi pe noi,
păcătoşii, cetăţeni al patriei cereşti! »
Apoi: Doamne miluieste (de 40 de ori) şi
rugăciunea aceasta:
Preasfântă Doamnă Stăpână,
Născătoare de Dumnezeu, către tine
alergăm curată, tu eşti zid nebiruit,
mijlocitoarea
r
-3 l

CATîSMA A SAPTESPREZECEA 181

şi acoperământul tuturor celor ce


aleargă la tine cu credinţă şi cu nădejde
te rugăm, preabinecuvântată, auzi
rugăciunea nevrednicilor robilor tăi şi
mijloceşte pururea pentru adormiţii
robii tăi.
Tu, pururea mijloceşti pentru cei ce
te. cinstesc pe tine cu dreptate, pentru
cei care aleargă la acoperământul tău şi
cu căldură se roagă ţie în durerile,
nevoile şî necazurile lor. Dar mijlocirea
şi apărarea ta ne este nouă de mai mult
folos, i
' 3
după moartea noastră. |
Tu, pururea arăţi un grabnic ajutor
j robilor tăi si nu încetezi a-ti arăta fata
si l > ' J

bunătatea celor ce se roagă ţie.


Bunătatea, ţi-o reverşi cu milostivirile
cele multe şi bogate ale Fiului tău şi
Dumnezeului nostru, asupra tuturor
credincioşilor.          J Numai la tine,
după Dumnezeu avem j nădejde tare, că
nimeni din cei ce se roa- j ga ţie nu iese
fără ajutor, bucurie, mân-1 gâiere şi
îndulcire. Te rugăm pe tine, o, j
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Stă-
j
182 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

până lumii, nădejdea celor fără


de nădej- | de, fii astăzi
mijlocitoare către Cel ce S-a f
născut din tine, pentru
adormiţii robii ; Tăi. Roagă-L pe
Fiul tău şi Dumnezeul i nostru, să
le dea lor iertare şi lăsare de \
păcate.
Roagă-te, Preasfântă Născătoare
de Dumnezeu, că mult poate
rugăciunea Maicii către
bunătatea Stăpânului! Că de la
tine va primi Domnul tot
cuvântul de rugăciune. Primeşte
dar şi tu rugăciunile şi cererile
noastre, pe care le aducem ţie,
Preasfântă Fecioară, din toată
inima noastră şi din tot
sufletul nostru, pentru sufle-
tele adormiţilor robilor tăi. Te
rugăm, ajută-i pe ei, Stăpână,
ca prin îndrăzneala ta de Maică
spre Domnul, să ajungă ei la
limanul cel liniştit al
Ierusalimului ceresc!
Ajută-le lor, apărătoare
plină de osârdie, mijloceşte la
înfricoşata şi a doua venire a
Fiului tău, unde fiecare din fap-
_______CATISMA A- ŞAPTESPREZECEA 183

iele Iui, sau se va slăvi, sau se va ruşina.


Ajută-le lor, cea plină de dar, să se în-
drepteze în faţa Celui ce sade pe Scaunul
Slavei, ca să nu se ruşineze înaintea tu-
turor îngerilor si Sfinţilor, înaintea lumii
'                  '
întregi, cea de sus şi cea de jos.
O, Maică atotbună, Stăpână, Născătoa-1
re de Dumnezeu, te rugăm, apără, mân-1
tuieşte, păzeşte, uşurează şi scapă din |
chinurile viitoare ale adormiţilor robi-1
lor tăi, ca să nu piară în veac, ci să se mân- §
tuiască cu rugăciunile tale şi să treacă |
de Ia moarte la viaţă. Iar noi păcătoşii şi
ţ
nevrednicii robii tăi, nu ne vom depărta l
'
• de Ia tine, nu vom înceta niciodată să
te \
chemăm, întru umilinţă. |
Preasfântă Doamnă, Fecioară şi Stăpâ- j
na! împărăteasa cerului şi a pământului, |
roagă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru J
pentru adormiţii robii tăi, ca să le dea |
lor Domnul iertare greşelilor. Trimite-Ie j
lor, cea plină de dar, să ajungă la patria l
184 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
lor dorită şi să vadă bunătăţile
cereşti, pe care ochiul nu le-a
văzut şi urechea nu le-a auzit si
la inima omului nu s-au suit.
!

Roagă-te pentru ei, Născătoare


de Dumnezeu, ca să se
învrednicească, cu mijlocirea ta,
să guste aceste bunătăţi în îm-
părăţia Fiului tău, Hristos
Dumnezeul nostru, căci tu eşti
una binecuvântată între femei,
apărătoare puternică, nădejdea,
acoperământul şi scăparea
tuturor celor ce aleargă la tine.
Că tu eşti podul pe care îi treci pe
cei de pe pământ la cer şi le
deschizi uşile Raiului. Amin!
CATISMA A OPTSPREZECEA
PSALMUL 119
367. Către tine, Preasfântă
Doamnă,
Stăpână Fecioară, în ceasul necazului
meu am strigat şi m-ai auzit!
368. Mă rog dar ţie, Doamnă
Fecioară,
izbăveşte sufletul meu de orice rău
tate, în toate zilele vieţii mele.
' !

369. Săgeţile ascuţite ale


ispititorului,
cad în capul meu şi în sufletul meu,
vai mie, se află în primejdia păcatului,
370. Dar tu, Stăpână, cu puterea ta
zdro
beşte capul şarpelui din iad, capul
cumplitului meu vrăjmaş, ca să nu se
bucure de căderea mea.
186 PSALTIREA MAICII DOMNULUI
371. Bucura-mă-voi şi mă voi
veseli de
Dumnezeu, Mântuitorul meu,
372. Iar pe tine, ajutătoarea
mea, te voi
mări întru laudă veşnică!
PSALMUL 120
373. Ridicat-am ochii minţii
mele la
cer, unde petreci tu,
împărăteasa ce
rului şi în inima mea a venit
mare
mângâiere,
374. Căci tu nu vei dormita,
nici vei
dormi, păzindu-mă de toate
năvăliri
le vrăjmaşului, întotdeauna
suprave
ghind intrările si ieşirile
mele cu
& l !

milostivire.
3. Mărire ţie, Preamilostivă
Maică,
care te îngrijeşti şi cauţi
mântuirea
veşnică a sufletului meu!
g PSALMUL 121
l 1. Veselitu-m-am cu duhul
credinţei | şi al nădejdii în
tine, preaslăvită îm-j
părăteasă, a cerului şi
pământului!
CATISMA A 187
OPTSPREZECEA
2. Dacă voi trăi cu evlavie,
cu mijlo
cirea ta, voi trece în Casa
Domnului,
în lăcaşul cel veşnic, în
Ierusalimul
i i          *
cel ceresc, marele oraş, unde
slava lui
7
i'
Dumnezeu luminează si unde
lumină- !

torul lui este Mielul!


3. O, Stăpână, te rog cu
lacrimi, în
tăreşte credinţa mea în
făgăduielile
cereşti,
^      ?
375. învie nădejdea mea
spre mila
iubitului tău Fiu, Domnul
nostru lisus
Hristos.
376. înflacărează-nii
dragostea, ca să
fac voia ta cea sfântă şi bine
plăcută.
377. Mărire ţie, povaţuitoarea
mea cea i
bună pe calea adevărului şi
a mân- j
tuiriiJ ;
PSALMUL 122
1. Către tine am ridicat
ochii, preaîn-durată Maică,
care împreună cu iubitul tău
Fiu împărăteşti în ceruri.
f    188 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

J 2. Iată, cum sunt ochii


slujnicei spre l mâinile
stăpânei sale, aşa sunt ochii l
noştri către tine, Stăpână, până
când j vom primi de la tine
ajutor la bună j vreme.
j    3. Binecuvântată să fie
apărarea ta, l    4.
Binecuvântată este Fecioria ta
în
6

| cer şi pe pământ, în mare şi


în toate l adâncurile,
| 5. Binecuvântat să fie
Sfântul tău | suflet şi preaslăvit
să fie trupul tău cel | Sfanţ! '
j PSALMUL 123
j 1. De n-ar fi ca Doamna
noastră, pu-| rurea Fecioara
Măria, să mijlocească | pentru
noi la Dumnezeu, ne-ar iovi pă-I
catul pentru multele noastre
nevoi. l 2. Când s-au ridicat
vrăjmaşii noştri l din iad asupra
noastră, de vii ne-ar fi înghiţit
pe noi, dar tu, preamilostivă
CATISMA A 389
OPTSPREZECEA
apărătoare eşti cu noi şi ne-
ai izbăvit x de ei.
3. Ajutorul nostru este în
numele Domnului şi
numele tău, Stăpână, e plin
de milă!
Slav
ă...
Si
acu
m...
PS
AL
MU
L
124
378. Cei ce nădăjduiesc în
tine, Maica
lui Dumnezeu, nu se vor teme
de bătă
ile vrăjmaşului.
379. Veseliţi-vă şi vă rugaţi
toţi cei ce o
iubiţi pe Născătoarea de
Dumnezeu,
380. Că ea vă va ajuta în ziua
întristă
rilor voastre!              ^
381. Adu-ţi aminte de
îndurările tale,
Doamnă Stăpână Fecioară şi
păzeşte
pribegia noastră pe pământ,
382. Si întoarce-ţî
preasfânta-ţi faţă
spre noi şi doboară-i pe
vrăjmaşii
noştri din iad, care caută
pierzarea
noastră.
190 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

6. Ca să trăim în pace şi în
linişte, în toată evlavia şi
curăţia, slăvindu-te pe tine,
Stăpâna şi ajutătoarea
noastră.
PSALMUL 125
1. Când ţi-ai întors
prealuminata-ţi
faţă de Mamă spre noi, care te
cunoaş
tem pe tine şi ne rugăm ţie,
inimile şi
sufletele noastre s-au bucurat
de da
rul lui Dumnezeu si de milele
tale!
i
2. Preabinecuvântată eşti tu de
Dum- T

nezeu, de către dumnezeieştile


puteri ale lui lisus Hristos,
mai mult decât toate femeile
de pe^pamânt.
383. Nu se va împuţina lauda
ta în gu
rile noastre, nici credinţa şi
dragos
tea spre tine, Stăpână, în
inimile
noastre.
384. Cei ce te cinstesc cu
evlavie, vor fi
binecuvântaţi de Dumnezeu
si nu se
i i
vor lipsi de tot binele.
PSALMUL 126
385. Dacă Doamna noastră,
împărătea
sa cerească, n-ar mijloci pentru noi,
păcătoşii, la Dumnezeu, Dreptul Jude
cător, păcatele noastre lesne ar mişca
mânia cea dreaptă a Iui Dumnezeu
spre răzbunare
386. Şi dacă Maica Domnului, ca un
Soa
re gânditor, n-ar lumina toate margi
nile pământului, cu semne prea mi
nunate şî cu minuni preaslăvite, întu
nericul necredinţei şi negura nesim
ţirii uşor i-ar cuprinde pe oameni.
387. O, Preaslăvită Stăpână, credem
cu
osârdie şi te rugăm cu smerenie şi ne
închinăm ţie cu bună nădejde, mărtu
risind în faţa cerului şi a pământului,
388. Că tu eşti Lumina cerească
neapu-
să, care luminezi în întunericul de
şertăciunilor pământeşti,
192 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

l    5- Că tu eşti chezăşia
tuturor
f tosîlor care se căiesc spre
mântuire,
l    6. Tu eşti iubita Maică a Iui
Dumne-
; '

j zeu, preabinecuvântată din


neam în t neam.
l    7-Domnul este cu tine şi
prin tine cu î noi!
j PSALMUL 127
l    1. Fericiţi sunt toţi cei care
cu urni-
; ' '

linţă se roagă ţie, Preasfântă


Doamnă,
2. Fericiţi sunt toţi cei ce
cunosc sfân
ta ta voie si cei ce doresc să
facă cele
j
plăcute ţie.
3. Aceştia se vor hrăni din
dulceaţa;
i i
roadelor tale şi vor vedea
bunătăţile veşnice ale
Ierusalimului de sus.
4. Fericiţi sunt cei ce te-au
născut pe
tine, Preasfântă Stăpână,
pomenirea lor
va rămâne cu laude în veac si
în veac.
t
5. Fericit este pântecele tău
care L-a
purtat pe lisus Hristos după
trup şi }
sânii tăi din care £1 a supt!
^

CATISMA A OPTSPREZECEA_________lţ#   
j
i 6. O, tu, ceea ce eşti preafericită şi j
1preabinecuvântată între femei!
j
j      7. întoarce-ţi faţa ta de Mamă asupra
l
j noastră şi ascultă rugăciunile tuturor j
S celor ce te cheamă!

l
§
PSALMUL 128 î
v
;
      1. Mulţi sunt cei ce se luptă cu mine
j
\ din tinereţile mele, dar tu, Stăpână,
m-ai scăpat de vrăjmaşii mei din iad.
2. Mulţi s-au luptat cu mine, dar tu,
ajutătoarea mea, nu mi-ai dat sufletul
meu în stăpânirea lor în veşnică pieîre!
2 3. Tu mi-ai păstrat toate cele lăun-
i trice si cele din afară ale mele.
^                  '
a    4. Ajută-mă să fac roade vrednice de
pocăinţă,
5. Ca să ajung cu bună nădejde la
sfârşitul meu cel creştinesc,
i » * -
6. Si să mă învrednicesc să văd Ro-
?
dul- preasfânt al pântecelui tău, pe
194 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

Preamilostivul    meu
Mântuitor    şi
Răscumpărător.
Slavă... Şi acum...
PSALMUL 129
1. Din adâncul inimii mele
te-am
chemat, Preasfântă Doamnă,
pururea
Fecioară, auzi glasul
rugăciunii mele,
căci la Domnul este mila si
la tine
»
multa izbăvire.
389. Scoate-mă, Stăpână,
din mâinile
vrăjmaşilor mei, ruşinează-i
şi nimi
ceşte năvălirile şi sfaturile lor
îndrep
tate împotriva mea.
390. Mântuieşte-mă în ziua
durerii şi în
ceasul morţii si să nu laşi
sărmanul
i        » >•
meu suflet, să stai lângă el
cu mângâierea mântuirii
veşnice.
PSALMUL 130
1. Preasfântă Doamnă, inima
mea să nu se înalte la cele
mari si minunate
CATISMA A OPTSPREZECEA - 195

ale lumii acesteia, că lumea aceasta


trece, aşa cum trece şi chipul ei.
391. D
ar tu, Stăpână, te-ai înălţat dea-j
supra tuturor, prin sfinţenia, slava şi J
cinstea ta.
j
392. N
umai pe tine te-a îndrăgit sufle-1
tul meu.
l
393. Numele tău este un mir vărsat
si J
'          g

mireasma milelor tale este mai bună |


decât toate aromatele.

î
394. Tu singură pătrunzi până la
mine, f
ca dimineaţa, în negura păcatelor.
395. B
una eşti tu ca luna, aleasă ca soa
rele.
:
396. T
e aşez, împărăteasă cerească, ca f
pe o pecete pe inima mea şi mă în- ]
chin preasfintei tale măreţii. \
PSALMUL 131 j
1. Pomeneşte, Doamnă, Preasfântă >
Fecioară, pe Proorocul împărat şi mă-1
rele tău strămoş David.

l
196
£ 397. L
ui i S-a jurat Domnul cu adevărat |

^
şi nu Şi-a călcat jurământul,
j
398. Căci tu ai răsărit dintr-însul ca
j;
^

dintr-o rădăcină binecuvântată.           


f
399. IVe-ai înflorit ca un vlăstar din
Rai.?
400. Tu eşti o floare plină şi un crin
din
văi, care ne-a înflorit nouă o mireas
mă si o veselie cerească.
!

401. O, rai sufletesc, dătător de


viaţă!
Cu tine ne mângâiem pe pământul pri
begiei noastre.
402. Ne veselim de bogăţia slavei
tale
în sărăcia noastră.
403. Săvârşeşte şi ajută, Stăpână
Fecioa
ra, ca în viata aceasta, hrănindu-mă
7 , i

de bunăvoie şi cu dragoste cu pâinea


lacrimilor adevărate, de căinţă pen-
tru păcate,
9. Să ne saturăm de Pâinea Vieţii, cu
binecuvântatul şi preaslavitul Rod al
pântecelui tău, în vecii vecilor. Amin!
CATISMA A OPTSPREZECEA__________19?

| PSALMUL 132
I      1. Iată, cât este de bine si cât este
de
•ţ '
I frumos, pentru noi, credincioşii, să te
l cinstim cu bunăcuviintă si să te fe-
-S A >        '
| ricini pe tine, împărăteasă cerească,
l    2. Căci însuşi Domnul ne
umbreşte
i ' '
f pe noi cu binecuvântarea Sa, şi ne va
l răsplăti cu viitoarea fericire veşnică.
K          -              r ,

|    3. O, Bunule Dumnezeu întreit în


Feţe!
j Cât de multă este mulţimea milei tale
j pe care o reverşi asupra noastră, a
l păcătoşilor,
j    4. Prin mijlocirea pururea
Fecioarei
? Măria, pentru noi,
;
      5. Că ţie se cuvine cinstea şi slava.
| Amin!
l PSALMUL 133
j      1. Iată, acum binecuvântaţi pe
iubita
i , '
i Maica a lui Dumnezeu, toţi cei ce na-
>; " î

j dăjduiţi spre numele ei cel Sfânt! |   


2. Ziua şi noaptea întîndeţi mâinile
PSALTIREA MAICII DOMNULUI

voastre spre sfinţenia cea mai presus


de ceruri,
3- Acolo unde sta ea în negrăita sla-
vă înaintea Preasfintei Fete Dumne-
î
zeieşti.
404. Să se mângâie cu harul ei,
inimile
şi sufletele voastre, cele amărâte pes
te măsură!
405. Binecuvântati-o voi toţi, robii
ei.
.' '
cei binecuvântaţi!
i

6. Binecuvântaţi-o voi îngeri, Arhan


gheli si toţi Sfinţii Iui Dumnezeu!
O ţ > i

7. Lăudati-o, ceruri ale cerurilor si


l ' !

apa cea mai presus de ceruri.


8. Lăudaţi în vecii vecilor numele ei
i

DUPĂ CATISMA A OPTSPREZECEA


Sfinte Dumnezeule...    Preasfântă
Treime. Tatăl nostru...
si minunile ei!
Slavă... Si acum:..
CATISMA A OPTSPREZECEA
\ Apoi troparele gl 4
l          Te cântăm, Mireasa lui Dumnezeu
şi
; slăvim Naşterea ta cea neajunsă cu min!
tea, cu care ne-am izbăvit de înşelăciuj
nea diavolului si de toate nevoile si cu
> i
credinţă strigăm: „Miluieşte turma ta, Fe-
cioară atotbună!" Doboară, împărăteasă
a toate, pe vrăjmaşii care se luptă împo-
triva noastră, că ei, ca nişte lupi f lămân-,
zesc, ca să piardă moştenirea Fiului tău!
Slavă...
Cu rugăciunile tale, pierde limba ce;
cutezătoare, ca să cunoască iubitorii d<
război cei răi, puterea Ta. Doboară-i ci
ameninţarea Dumnezeirii tale, dar ui m
biruinţă binecredincioşilor creştini!
Şi,acum...
întrecând cetele îngerilor, PreacuratăJ
roagă-L pe Stăpânul îngerilor să ne elij
berăm de patimile cele pierzătoare şi
să fim moştenitori ai vieţii celei nepie-
ritoare!
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi
rugăciu-', nea aceasta:
Către tine, Preacurată, Maica lui
Dumnezeu, eu, ticălosul, cad şi mă
rog. Ştii. împărăteasă, că eu
neîncetat păcătuiesc
si-L mânii pe Dumnezeul meu. Si de
mul-
' * t
te ori căindu-mă, devin mincinos în
fata lui Dumnezeu şi mă căiesc şi
mă cutremur ca să nu mă
trăsnească Dumnezeu, şi apoi,
iarăşi săvârşesc păcatul.
Cunoscând toate acestea, Stăpâna
mea, Doamnă Născătoare de
Dumnezeu, te rog
să mă miluiesti, să mă întăreşti si
să-mi
i      ' i        î
dai putere să fac binele. Căci ştii,
Stăpână, Preasfântă Născătoare de -"«i
Dumnezeu, că mi-am urât
întotdeauna faptele mele cele rele si
că iubesc din tot sufletul meu
!

Legea Dumnezeului meu! Dar nu


ştiu, Doamnă Preacurată, cum se face
că iubesc ceea ce urăsc, iar cele bune
le calc în picioare. Nu îngădui,
Preacurată să fac voia mea, că nu este
bună. Ci sa fac voia i
CATISMA A NOUĂSPREZECEA
PSALMUL 134
406. Lăudaţi Numele Domnului,
proslă
viţi şi numele pururea Fecioarei Măria!
407. Veniţi cu rugăciuni si cu cereri
că-
i o ,
tre sfânta ei măreţie.
408. Că ea va reînnoi voia cea bună
în
inimile noastre şi nu ne vor birui pof
tele păcatului.
409. Cei ce cugetă mereu la ea şi se
bu
cură cu mulţumire pentru milele ei,
vor dobândi o cerească dulceaţă si! l

pace în sufletele şi în inimile lor.


5. O, păcătoşilor, să suspinăm către
Preasfânta Fecioara Măria, cu simtă-
' t
minte lăuntrice
\

CATISMA Â NOUĂSPREZECEA 203


6. Si cu rugăciunile ei ni se va dărui g
' " l
si nouă, tuturor, viaţă evlavioasă şi J
sfârşit fericit si creştinesc. f
' '                ' l
PSALMUL 135 |
1. Mărturisiti-vă Domnului, că este i
7
' it
bun şi împarte bunătatea Sa celor ce j
o caută, prin mijlocirea împărătesei J
cerului.

j
2. O, Stăpână, pomeneşte-ne întru |
smerenia noastră şi apără-ne de fa-1
raonul cel din iad şi de puterea lui
vrăjmaşă, cu mâna ta cea tare şi cu \
braţ înalt. 'l
'
410. Să
cântăm Domnului, căci cu slavă l
S-a preaslăvit. f
411. Să cântăm si să vestim cele de |
' •£

multămită si ţie, mult puternică Stă- i


» ,        ,          ' r p
pana, l
5. Că ne-am izbăvit şi ne izbăvim de |
cei răi prin tine, ceea ce ai purtat pe l
braţele tale Stăpânirea cea nebiruită! |
PSALMUL 136 i      1. La
K
râul Babilonului au şezut si au
' '

f plâns evreii, iar noi plângem pentru


f păcatele noastre si cu smerenie stri-
I gam către Născătoare de Dumnezeu şî
f pururea Fecioara Măria. | 2. îi
aducem plânsul inimii şi suspî-S nul
duhului, căci nu vom dobândi ier-I tare
de păcate, nici veşnica mântuire l a
sufletelor, fără Rodul binecuvântat | al
pântecelui ei!
l    3. Noi aşteptăm, credem şi
mărturi-
| sim, că dobândim viată cerească prin
| rugăciunile ei sfinte şi bineplăcute lui
f Dumnezeu, pentru noi.
| Slavă... Şi acum...
{ PSALMUL 137
| 1. Mărturisi-mă-voi ţie, Doamnă
Stă-| până Fecioară, din toată inima
mea, | că prin tine am dobândit mila
şi în-1 durările lui lisus Hristos.
CATISMA A 205
NOUĂSPREZECEA
2. Auzi cuvintele mele şi
suspinele
mele, în ziua si în ceasul
când te
' i
chem.
3. înmulţeşte-mi puterea
duhovni
cească    a credinţei în   
slabul    meu
i
suflet si în necazurile inimii
să-mi fii
r

o mângâiere de viată
făcătoare, pentru inima mea,
care te cheamă pe tine.
4. O, Stăpână
binefăcătoare, fă-mă
să trăiesc în pace sub
acoperământul
tău de Maică!
PSALMUL 138
jj
{ 1. Preasfântă Doamnă,
tu'm-aî încer-1 cat si m-ai
cunoscut.
^ ţ

I    2. Tu mi-ai cunoscut
căderile si fără-
8      " '

J delegile mele, dar să se


înmulţească l asupra mea, a
păcătosului, milele tale J de
Maică şi se va lărgi asupra
mea bu-J nătatea Ta.
f    3- Eu privesc la cer, ca fiul
cel desfrânat, dar prin
mijlocirea ta mă smeresc,
PSALTIREA MAICII DOMNULU

cu insuflarea ta mă liniştesc, cu pri-


virea la sfânta închipuire a Feţei tale.
eu mă mântuiesc,
4. Cu credinţa şi nădejdea la Mântui-
torul meu, pe care-L ţii în braţele tale
şi mi-L arăţi mie, păcătosului, spre mân-
gâiere, eu nădăjduiesc să primesc fe-
ricirea în vecii vecilor.
PSALMUL 139
412. Scoate-mă,    Preasfântă   
Doamnă
Fecioară Născătoare de Dumnezeu, de
la omul cel viclean, şi de vrăjmaşul
din iad, păzeşte-mă.
413. Vrăjmaşul şi-a îndreptat
săgeata
împotriva mea şi cu linguşirile lui îmi
prinde sufletul meu.
414. Zdrobeşte, Stăpână, puterile
lui
cele viclene şi să cadă degrab în pră
pastia pe care a făcut-o.
415. Iar eu mă voi bucura de tine si

)
voi veseli de mântuirea ta.
CATISMA Â NOUĂSPREZECEA 207
Slavă,., Şi acum,.,
PSALMUL 140
416. Preasfântă Doamnă Fecioară,
cu
toata    smerenia    strig    către   
tine,
auzi-mă, ia aminte la rugăciunea şi
la cererea mea.
417. Să se îndrepteze rugăciunea
mea
ca tămâia înaintea fetei tale, seara,
i ' 7

dimineaţa, la amiază si în orice vre-


>7 i
me, ca să nu-mi întunece răutatea lu-
mii acesteia mintea mea.
3. Fă-mă, Stăpână, să înţeleg întot
deauna cele plăcute ţie si întăreşte
f j            > '
inima mea, întru adevărată dragoste
de tine!
PSALMUL 141
1. Cu glasul meu către Doamna şi Stă
până Fecioara am strigat si cu osârdie l
r o                ţ
s
m-am rugat ei.

l
2. Vărsat-am lacrimile mele în faţa ei j
si i-am înfăţişat durerile inimii mele,
208 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

l    3. Că răul vrăjmaş din iad


îmi pă-| zeşte călcâiul meu si
peste tot întinde i cursele sale
împotriva mea. \    4. Ajută-mi,
Stăpână, ca să nu se îm-î
piedice paşii mei înaintea lui, ci
el însuşi să se zdrobească sub
picioarele mele cu puterile
tale.
PSALMUL 142
418. Preasfântă Născătoare
de Dumne
zeu şi pururea Fecioară Măria,
ascul
tă rugăciunea mea, pleacă-ţi
urechea
la cererea mea,
419. Că a prigonit
vrăjmaşul sufletul
meu, se sileşte să mă împiedice
pe ca
lea mântuirii veşnice!
>
3. Mi-a îngreuiat inima cu
întuneri
cul lui si s-a mâhnit foarte
duhul meu!
!

4. Nu întoarce, Stăpână, faţa


ta de la
mine ca să nu cad cu cei ce se
pogoa
ră în prăpastia iadului,
CÂTISMA A NOUĂSPREZECEA

5. Ci trimite-mi lumina ta şi darul


tău şi va dispare din faţa mea întu-
nericul lui şi se va păzi viaţa şi mân-
tuirea mea.
Slavă... Si acum...

DUPĂ CÂTISMA A NOUĂSPREZECEA


s
Sfinte 'Dumnezeule...    Preasfântă Treime...
j
Tatăl nostru...

p
Apoi troparele gl. 5 l
Vai mie! Ce voi face eu, ticălosul? Ce în-1
ceput de mântuire voi pune, că în zadar J
trece viata mea! Nu mă lepăda, preabună j
Stăpână, Doamnă Fecioară, pe mine cel
rătăcit şi pierdut, ci arată-mi chipuri de
pocăinţă, Maica lui Dumnezeu, pentru ca
întru laude să te proslăvesc pururea.
Slavă...
Vezi, Doamnă Fecioară, zdrobirea mea
şi vindecă-mă pe mine, cel ce sunt înrăit
din pricina atacurilor diavoleşti şi de cum-
plite patimi trupeşti, din pricina cărora j
210 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

sunt cuprins de boli, sunt plin


de necazuri şi de multă
deznădăjduite şi de strâmtorări
întunecat. Ci tu, care L-ai născut
pe Dumnezeu cel ce a luat în
trupuf Său rănile şi neputinţele
oamenilor, pe Acela roagă-L, să-
mi dea pace şi mare milă!
Şi acum...
Bucură-te, petrecere
Dumnezeiască a Stăpânului,
slava îngerilor şi nădejdea
oamenilor, tărie în nevoi,
puternică mijlocitoare pentru
noi toţi, întărirea şi zidul celor
ce nădăjduiesc în tine, adăpos-
tire credincioşilor, iubitoare de
bine, Maica Iui Dumnezeu, a
Celui iubitor de oameni, pe Acela
roagă-L să dea robilor Săi pace şi
mare milă!
Apoi: Doamne miluieşte (de 40 de ori) şi
rugăciunea aceasta:
O, Preamilostivă Doamnă,
împărăteasa cerului şi a
pământului, Stăpâna îngerilor şi
a oamenilor! Ţie, preamîlostivă
apărătoarea noastră, Domnul
nostru
CATISMA A 211
NOUĂSPREZECEA

lisus Hristos la răstignirea Sa,


I-a încredinţat pe ucenicul Său,
loan, zicându-i lui: „Iată, Mama
ta", iar prin el te-a numit Mama
tuturor dreptcredincioşilor
creştini, pentru ca toţi cei ce cu
credinţă şi cu dragoste aleargă
sub stăpânescul tău
Acoperământ, să se mântuiască
şi să se izbăvească de toate
nevoile şi necazurile. Pentru
aceasta şi eu, fiind nevrednic să
mă numesc fiul tău, ci mai
degrabă un ticălos şi un
netrebnic, spurcându-mi mintea
si inima cu nenumărate păcate,
trândav şi leneş de orice lucru
bun, îndrăznesc să alerg sub
acoperământul tău, Maica
milostivirii şi a bunătăţii, rugân-
du-te şi cerând cu umilinţă şi cu
zdrobi rea inimii, să nu mă
lepezi pe mine, cel ce mă
căiesc. Vezi bubele şi puroiul
ticălosului meu suflet, auzi şi
plângerea inimii mele
îndurerate! Cercetează-mă cu
îndurările tale de Mamă, de
care m-aml învrednicit eu,
nevrednicul, care am le- j
> * ^3î^A1sf^JT^^;r^^T^^^
I pădat poruncile Fiului tău şi ale Dumne-
I zeului meu!
l          Dar tu, care n-ai trecut cu vederea
ru-
%

l gaciunile lui Teofil, cel care s-a lepădat


l de Fiul tău, de Domnul şi de tine,
Preacu-| rata Lui Maică, cerându ţi iertare
pentru J păcatul Iui cel înfricoşat, tot aşa
nu mă j trece, Stăpână, cu vederea nici
pe mine f care îmi pun în tine întreaga
nădejde! j Nu mă lepăda ca pe un rob
împietrit, cel l ce îl răstignesc a doua
oară pe Fiul tău, j cu păcatele mele. Nu
te îngreţoşa de mi-j rosul meu cel urât!
Cred, apărătoarea l mea cea plină de
osârdie, că poţi cere de j la Fiul tău toate
câte le doreşti. j Dacă Solomon
împăratul, om fiind, a l zis mamei sale:
„Cere de la mine, maica
l mea, tot ce doreşti si eu îţi voi da", ce bu-
1 *        '                ' "
| nătăţi nu-ţi va împlini Fiul tău, Impăra-
1 tul cerului şi al pământului, Atotputer-
J nicul, Milostivul şi Iubitorul de oameni?
I Căci Lui I se cuvine toată slava, cinstea şi
CATISMA A 213
NOUĂSPREZECEA
închinăciunea, cu Cel fără de
început al Lui Părinte şi cu
Preasfântul şi Bunul şi de viaţă
Făcătorul Lui Duh, în vecii nes-
fârşiţi. Amin!
CATISMA A DOUĂZECEA
PSALMUL 143
420. Binecuvântată eşti, Stăpână, că
ne
înveţi pe noi, robii tăi, să luptăm îm
potriva lumii, trupului şi diavolului,
421. împotriva lumii, ca să
întoarcem
ochii de la înşelăciunile ei.
422. împotriva trupului,, ca să ne
men
ţinem în curăţie si să nu ne atingem
J ! ) ~

de lucrurile oprite.
423. împotriva diavolului, ca să
înţele
gem ispitele şi smintelile lui şi să ne
împotrivim din toate puterile lucrări
lor lui.
424. O, preaputernică Stăpână, te
ru
găm şi nu vom înceta a te ruga, slo-
l__________CAT1SMA A DOUĂZECEA__________215      
j
l boade fulgerul puterii tale şi alungă-l, j
\ trimite săgeţile grabnicei tale apărări |
i si loveşte-!.

S
s
l 6. Proslăveşte din înălţimea slavei!
v j j S

\ tale, în această luptă, dreapta ta cea |


î puternică pentru ca noi, robii tăi, iz-1
\ băviţi fiind de rele, cântând, să cân-§
tăm pururea slava şi lauda ta. l    7.
Cunoaşte, Stăpână, cât suntem noi j de
lesne alunecători spre păcat şi cât de |
trebuincioasă este mâna ta de ajutor, |   
8. înflăcărează inimile noastre cu l
dorinţele cele cereşti si umple-ne de
8 ' ' ' *

j darurile şi de dulceţilor Raiului!


J PSALMUL 144
|    1. înălta-te-voi pe tine, iubita Maică a
& '

Fiului lui Dumnezeu si în fiecare zi îţi


. i '
voi cânta ţie laude.
'

2. Peste tot pământul oamenii slă-


vesc faptele tale şi milele tale şi insu-
Ie multe preamăresc minunile tale.
216
•PSALTIREA MAICII DOMNULUI

3.

îng
eri
i si
Ar
ha
ng
hel
ii
ve
ste
sc
sfi
n
ţen
ia
suf
let
ulu
i
tău
si
toţ
i
Sfi
nţi
i
bin
e-
l J
»
5

ve
ste
sc
bl
ân
de
ţea
si
sm
er
e
i           
>
4
4
J

c
6
Sla
vă.
..
Şi
ac
um
...
P
1
2
)
!

t
CATISMA A 217
DOUĂZECEA
necunoscută, îţi va fi o
călăuză de nădejde!
427. Pâlcurile viclenilor
diavoli vor dis
pare în fata luminii ei şi vei
trece fără
de frică până la porţile păcii
veşnice.
428. Slavă, laudă si cinste
împărătesei
cerului, care ne va duce pe
noi împreu
nă cu ea în împărăţia
cerurilor.
PSALMUL 146
429. Lăudaţi pe Doamna
pururea Fe
cioara Măria, căci bun este
psalmul.
430. Dulce şi frumoasă
este pentru ea
o asemenea lauda.
431. Căci aceasta este
ajutătoarea celor
cu inima zdrobită şi îi unge
pe ei cu
mirul de buna mireasmă al
bunei sale
voiri către ei.
432. Mari sunt milele ei,
darul si îndu-
7
>
rările ei nu au sfârşit.
^ i .
5. întâmpinaţi-o cu
strigăte de bu
curie,    cântatH întru
mărturisirea
f »
218 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

psalmilor,
6. Căci va binevoi
împărăteasa cerului întru cei
ce o slăvesc pe ea şi nă-
dăjduiesc la milele ei.
PSALMUL 147
433. Laudă, Biserica lui
Dumnezeu, pe
iubita Maică a Mântuitorului
Hristos,
434. Proslăveste-o Sioane al
darului ce-
i
lui nou, că fiii tăi vor fi
binecuvântaţi
" !

de ea si se vor întinde de la o
mare
t
până la alta,
3. împodobi-se-vor cu o pace
bună şi
nădejdea lor nu se va ruşina,
te vor
lăuda din neam în neam.
Slavă... Si acum...
PSALMUL 148
1. Lăudaţi pe Doamna, Sfânta
Fecioara Măria din ceruri,
lăudaţi-o pe ea întru cele
înalte, unde sade pe Scaunul
neapropiatei sale slave, în
veşminte aurite îmbrăcată si
împodobită.
CATISMA A 219
DOUĂZECEÂ
435. Lăudaţi o toate
popoarele, dobitoa
cele şi păsările cerului şi
peştii mă
rilor.
436. Lăudati-o soare si
lună, lăudati-o.
î ! ' J
'

toate stelele şi lumina,


4. Lăudati-o Heruvimii si
Serafimii,
> » '
Scaunele si Domniile si
Puterile, ! l '

437. Lăudaţi-o toţi îngerii


şi Arhanghe
lii şi toate cetele oştilor
cereşti.
438. Slava, laudă şi cinste
pururea Fe
cioarei Măria.
PSALMUL 149
439. Cântaţi Doamnei
noastre şi împă
rătesei noastre o cântare
nouă. Lauda \
ei în adunarea drepţilor. >
440. Se vor bucura cerurile
de slava ei,
ostroavele mării şi tot
pământul, apa,;
focul, gerul şi căldura,
fulgerul şi Iu-;
mina să o proslăvească pe
ea. |
441. înălţimea ei în gura
drepţilor şi J
lauda ei în cetele tuturor
Sfinţilor.          l
£
i    4. Cetate a lui Dumnezeu. Sioane
ce-
K '

| rescule, prăznuieşte-o veşnic în cân-


j tari de laude.
j PSALMUL 150
j      1. Lăudaţi, dreptcredincioşilor,
pe
| Măria, Doamna si Stăpâna noastră,
f    2. Lăudaţi pe puternica noastră
apă-
J rătoare,
j    3. Lăudaţi pe împărăteasa cerului
şi
j pe prea'milostiva noastră Mamă,
j    4. Lăudaţi pe grabnica ajutătoare,
pe
l apărătoarea plină de osârdie,
|    5. Lăudaţi înaltele ei fapte bune
şi
| minunile ei cele mari.
l    6. Lăudati-o, cetele Patriarhilor
si
E ' '

| Proorocilor,
l      7. Lăudaţi-o, Apostolii si toţi
Sfinţii,
l    8. Lăudati-o Mucenicii si
Mărturi-
k > '
j sitorii,
l    9- Lăudati-o fecioarele si cei ce trăiţi
;.; ' '                . '
l în curăţie.
10. Lăudati-o, Pustnicilor si monâ^
! ' )

hilor.
442. Lăudaţi-o, toţi credincioşii din
toate straturile.
443. Lăudaţi-o pruncilor şi toate su
fletele neprihănite, care sunteţi ce
tăţeni cereşti.
i i
13. Toată suflarea să laude pe cea
plină de har, pe pururea Fecioara
Măria!
Slavă... Si acum...

DUPĂ CATISMĂ A DOUĂZECEA

--
Sfinte Dumnezeule...    Preasfântă Treime...
Tatăl nostru...
Apoi troparele gl. S
Tu, ceea ce eŞti sfeşnic aurit al Lumi-nil
dumnezeieşti, neprihănită Doamnă,
sufletul meu întunecat de negura păcatu-
lui, luminează-1 cu lumina nepătimiri-
lor! Te rog, şi ticăloasa mea inimă o spa-
222 CATISMA A DOUAZECEA

la cu lacrimi de pocăinţă, căci


pe tine te am eu, robul tău,
nădejde de mântuire.
Slavă...
Amărăciunea chinurilor de
acolo şi
cruzimea chinuitorilor,
întunericul cel
fără de lumină şi veşnicul
tartar care în
gheaţă şi nu încălzeşte,
viermele purtă
tor de venin si neadormnit,
înfricoşata
i 7
i
scrâşnire a dinţilor, flacăra
gheenei şi nesuferita ardere,
înfricoşatele vaiete şi plânsul
cel deznădăjduit, despărţirea
de cei drepţi şi lipsirea de
moştenirea lor, cugetându-Ie,
cutremură-te, suflete al meu şi
înduplecă cu suspinele şi cu
lacrimile tale pe Maica
Judecătorului, zicând: Preasfântă
Născătoare de Dumnezeu şi
Maica Luminii, cere-mi iertare
faptelor mele celor rele, mie,
celui ce alerg cu credinţă la
Acoperământul Tău.
Şi acum...
Dă-ml, Stăpână, să mă
îndulcesc de bunătăţile raiului
si să locuiesc în cerestile
CATISMA Â 223
DOUAZECEA

lăcaşuri, învredniceste-mă de
cămara
> '
lui Dumnezeu şi să mă
împărtăşesc acolo de slava
Iui Hristos şi să mă satur de
razele dulci şi de negrăita
lumină a frumuseţii Lui,
pentru ca, să cânt veşnic cu
bucurie pe Tatăl, pe Fiul şi pe
Sfântul Duh, Treimea cea
nedespărţită, Care toate le-a
creat cu înţelepciune din
cele ce nu existau şi pe tine
pururea să te slăvesc, ceea ce
eşti preasla-vită de
Dumnezeu.
Apoi: Doamne miluieste (de 40 de
ori) si rugăciunea aceasta:
Preasfântă Născătoare de
Dumnezeu, cu sfintele şi prea
puternicele tale rugăciuni,
alunga de la mine smeritul şi
ticălosul tău rob,
deznădăjduirea, uitarea,
nechibzuinţa, negrija şi toate
necuratele gânduri viclene
şi hulitoare de la ticăloasa
mea inimă şi de la mintea
mea cea întunecată. Şi stinge
aprinderea patimilor mele,
căci sărac sunt
224 "PSALTIREA MAICII DOMNULUI-
I si ticălos. Si mă izbăveşte din
robia mul-
I* '
l tor amintiri si fapte cumplite şi
din toa-I te lucrurile rele mă
slobozeşte, că bine-I cuvântată
eşti de toate neamurile şi se l
slăveşte preacinstit Numele tău
în veci. S Amin!
RUGĂCIUNE CĂTRE
MAICA DOMNULUI
(0UPĂ TERMINAREA PSALMILOR)

O, Preasfântă Fecioară, Maica Domnii


Iui Celui Preaînalt, Preamîlostivă apără-
toare şi acoperământul tuturor, către
tine alergăm cu credinţă! Caută din înăl-
ţimea slavei cereşti la mine care cad la
picioarele tale, ascultă smerita mea ru-
găciune de la mine păcătosul şi nevred-
nicul tău rob şi du-o înaintea Iubitului
tău Fiu. O, preabinecuvântată Născătoare
de Dumnezeu! Tu, care eşti numită de toţi
grabnică ascultătoare şi bucuria celor
scârbiţi, ascultă-mă pe mine necăjitul.
Tu; care eşti liniştea celor mâhniţi, liniş
226 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

teste durerile si întristările mele


sufle-
l                  • !

teşti. Tu, care eşti rug nears,


păzeşte lumea şi pe noi toţi de
vătămarea săgeţilor celor de foc
ale vrăjmaşului. Tu, care eşti
căutarea celor pierduţi, nu
îngădui să mă pierd în adâncul
păcatelor mele. Tu, care eşti
vindecarea celor ce sunt în su-
!

ferinţă, vindecă-mă şi pe mine cel


ce sunt rănit de neputinţele mele
cele trupeşti şi sufleteşti. Tu,
ceea ce eşti neaşteptată bucurie,
cu bucuria mântuirii tale ia de la
mine frica chinurilor viitoare. Tu,
care eşti chezăşia păcătoşilor,
fii şi pentru mine păcătosul o
bună chezăşie de pocăinţă si de
mântuire.
! l

La tine, după Dumnezeu, îmi


îndrept toată nădejdea mea. Fii
mie pururea o neadormită
Mijlocitoare înaintea Fiului tău,
a Domnului nostru lisus Hristos!
întăreşte mă în credinţa ce o am
către El! împuterniceşte-mă în
dragostea lui! în vată-mă să te
iubesc si să te slăvesc si pe
J I !                  JT
tine, Preasfântă Maică a Iui Dumnezeu,
preabinecuvântată Mărie! Mă încredin-
ţez atotstăpânitorului tău acoperământ,
Născătoare de Dumnezeu, mă predau în
mâinile tale pentru toţi vecii!
Preasfântă Fecioară, Maica lui Hristos,
Dumnezeul nostru, cu smerenie mă rog
ţie: vindecă cumplitele patimi ale sufle-
tului meu şî dăruieşte-mi iertarea mul-
telor mele păcate pe care le-am săvârşit
în chip nebunesc. Spurcându-mi sufletul
şi trupul, vai mie! ce voi face eu, ticălosul,
în ceasul acela, când îngerii cei înfrico-
şaţi vor despărţi sufletul de pătimaşul
meu trup? Atunci să-mi fii ajutătoare şi
caldă stătătoare înainte, căci pe tine te
am Zid tare şi nebiruit eu, robul Tău!
Stăpână, nu îndepărta pe robul tău, i
căci toată nădejdea mea, după Dumne- i
zeu, spre tine o pun. Nu te îngretoşa de
mine necăjitul şi chinuitul de cele mai
cumplite boli. Ci ca o Maică plină de milă,
PSALTIREA MAICII DOMNULUI
izbăveste-mă de mustrările conştiinţei
! l t

mele, potoleşte furtuna gândurilor mele


celor rele, stinge cuptorul poftelor şi îm-
blânzeşte flacăra trupului, aprinde în
| mine dragostea către Fiul tău şi Dumne-
i zeul nostru. Păzeste-mi toate simţurile,
! nu îngădui să intre în inima mea nici o
dorinţă nebună. Roagă-L pe Domnul să-mi
dea vreme de pocăinţă, ca să nu mă taie
securea morţii ca pe pomul cel neroditor
şi să nu fiu aruncat în foc. Aprinde făclia
cea stinsă a sufletului meu, împrăştie
întunericul fărădelegilor mele şi alungă
prin mijlocirea ta negura poftelor mele,
căci mult poate mijlocirea Maicii înaintea
Fiului pentru cei ce au o bună înclinare
spre împăcare. Dă-mi lumina pocăinţei şi
du-mă spre ziua când voi avea o inimă
zdrobită. Dă-mi să mă îndulcesc de
darurile Fiului tău cele neajunse, ne-
grăite şi nemărturisite în viaţa cea pre-
mergătoare cerului. Sa nu fiu lipsit, Prea-
RUGĂCIUNE CĂTRE MAfCA DOMNULUI         
229
curată Stăpână, de împlinirea nădejdii
mele, ci să mă învrednicesc în veacul de
acum să mă împărtăşesc neosândit cu
preasfântul şi preacuratul Trup şi Sânge
al Fiului şi Dumnezeului tău, iar în vea
cui viitor, de cina cea dulce din ceruri şi
de veselia raiului în lăcaşurile sfinţilor!
învredniceşte-mă de cămara lui Dumne-
zeu şi să mă împărtăşesc acolo de Slava
lui lisus Hristos, să mă satur de razele
dulci şi de negrăita lumină a frumuseţii
Lui, pentru ca să cânt veşnic, cu bucurie,
pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Trei-
mea cea de o fiinţă şi nedespărţită, care
toate le-a creat cu înţelepciune din cele
ce nu existau şi pe tine pururea te slăvesc,
ceea ce eşti Preaslăvită de Dumnezeu Năs-
cătoare şi pururea Fecioară Măria!
O, Preabi necuvântată pururea Fecioa-
ră Măria! Iubita Fiică a Tatălui Ceresc, mă
rog ţie, fii mie păcătosului, cârmaciul
meu, atâta vreme cât înot în furtunoasa
230 PSALTIREA MAICII DOMNULUI

mare a veacului acestuia, iar mai


ales la ; sfârşitul vieţii mele, să
ajung cu bine la limanul
cerescului Ierusalim, unde te ]
voi lăuda si te voi ferici în vecii
vecilor, f
ît\        ' '-
Amin! / l

*)„Cântâri creştine închinate


împărătesei Cerului, pururea
Fecioarei Măria, Născătoarea de
Dumnezeu, alcătuite după asemănarea
Psalmilor'' - ediţia a 3-a, întregită.
Mănăstirea atonită rusă Păntelimon,
Moscova, tipo-litografia I. Efinov Mar.
lachimanca. casa Smirnov, 1892.
Comitetul de cenzură
duhovnicească apiohă tipărirea,
Moscova, decembrie ziua 12, anul
1891-Cenzor: preot Nicolai Eleonschi.
POMEL 231
NIC

POMELNIC
|          Pe care este dator
atât monahul cât şi mi-|
reanul să-1 citească în
fiecare zi, cu umilinţă,
l cu osârdie si cu evlavie.
s '
I PENTRU
SFÂNTA BISERICĂ
j Adu-Ti aminte,
Doamne lisuse
Hristoase, s Dumnezeul
nostru, de mila şi de
îndurările Tale cele din
veac, pentru care Te-ai
întrupat şi de voie ai
răbdat răstignire şi moarte,
ai înviat din morţi, Te-ai
înălţat Ia cer şi ai şezut
de-a dreapta lui
Dumnezeu şi Tatăl, pentru
mântuirea tuturor celor ce
cred drept în Tine.
Caută spre smerenia
şi rugăciunea tutu
ror celor ce cu toată
inima Te caută pe Tine.
Pleacă-Ti urechea şi auzi
smerita mea rugă-:
ciune, a nevrednicului
robului Tău, întru mi-;
ros de bună mireasmă
duhovnicească, pe ca- •
re o aduc Ţie pentru
poporul Tău. i
Mai întâi adu-Ti
aminte de
soborniceasca i
t
si apostoleasca Ta
Biserică, pe care ai câşti-
gat-o cu scump sângele
Tău; întemeîaz-o, în-
1
tăreşte-o, Iăţeşte-o,
înniulţeşte-o, împac-o şi
o păzeşte nebiruită de porţile iadului în
veci, iar întărâtările ce se pornesc
asupra ei Ie potoleşte.
Stinge năvala păgânilor, pornirile
ereticilor degrab le sfărâmă, le
dezrădăcinează
O '

şi întru nimic le întoarce, cu puterea


Sfântu-lui Tău Duh (o închinăciune).
PENTRU CEI VII
Mântuieşte, Doamne, si miluieşte pe
drept-credinciosul tău popor. Supune sub
picioa-rele lui pe tot vrăjmaşul şi
potrivnicul şi sădeşte în inima Lui cele
bune şi de pace pen-tru sfânta Biserică;
ca să vieţuim, prin liniştea lui, viaţă lină
şi fără de gâlceava, în dreapta credinţă, în
deplină creştinătate şi curăţie (o
închinăciune).
Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe
prea sfinţiţii patriarhi ai lumii şi Prea
Sfinţitul şi îndreptătorul Sinod, pe
arhiepiscopul (sau episcopul) nostru
(numele), pe toţi prea sfinţiţii mitropoliţi,
arhiepiscopi şi episcopi orto-docşi, pe
preoţi, diaconi şi pe tot clerul bise-ricesc,
pe care i-ai pus să păstorească turma Ta
cea cuvântătoare şi, pentru rugăciunile
POMELNIC
lor, mihiieşte-mă şi mă mântuieşte şi pe
mine păcătosul (o închinăciune).
Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe drept-
credincioşii cârmuitori ai ţării, pe mai-marii
oştilor, pe căpeteniile oraşelor şi satelor şi
pe toţi bi necredincioşii şi de Hristos iubi-
torii ostaşi (o închinăciune).
Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe pă-
rintele nostru stareţul (numele) şi pe fraţii
noştri cei întru Hristos si, prin rugăciunile
lor, mântuieşte-mă şi pe mine păcătosul (nu-
mai pentru călugări; o închinăciune).
Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe pă-
rintele meu, duhovnicul (numele) şi-mi iartă
păcatele prin rugăciunile lui (o închinăciune).
Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe toii
cei ce se ostenesc şi slujesc şi pe cei ce cu
osârdie au slujit în sfânt locaşul acesta, fra-
ţii noştri, cu lucrul mâinilor; pe cei puşi în
ascultări; iconomi, ajutori de iconomi şi pe
cei împreună cu dânşii ostenitori, pe slugile
mireneşti, pe lucrătorii de pământ ai acestei
sfinte mănăstiri şi pe toţi ortodocşii creştini
(o rostesc numai călugării; o închinăciune).
234 POMELNIC

1Mântuieşte, Doamne,
şi miluieşte pe părinţii mei
(numele) pe fraţii, surorile,
pe toate rudeniile cele
după duh şi după trup şi pe
prieteni; şi le dăruieşte lor
pacea Ta, îndestulându-i
cu bunătăţile cele lumeşti
şi cu cele mai presus de
lume (o închinăciune).
Mântuieşte, Doamne, şi
miluieşte sfintele mănăstiri
din Sfântul Munte, din Ţara
Românească şi de
pretutindenea şi pe
părinţii şi fraţii mei, care
vieţuiesc şi petrec într-
însele; şi mă miluieşte şi
pe mine, păcătosul, pentru
rugăciunile lor (o
închinăciune).
Mântuieşte, Doamne, şi
miluieşte, după mulţimea
îndurărilor Tale, pe toţi
sfinţii ie-roschimonahi,
ieromonahi,
ieroschidiaconi,
ierodiaconi, schimonahi şi
monahi, schi-monahii şi
monahii, şi pe toţi cei ce cu
evlavie şi cu înfrânare
vieţuiesc prin mănăstiri,
prin pustii, prin peşteri,
prin munţi, prin închisori,
prin crăpăturile pietrelor,
prin ostroavele marilor, în
orice loc şi latură şi care
slujesc şi se roagă Ţie cu
creştinească, dreaptă şi
bună credinţă. Uşurează-le
povara, mângâie-î în
necaz şi-i întăreşte în
nevoinţă, cu puterea Ta; iar
prin rugăciunile
POMEL 235
NIC

lor, dăruieşte-mi şi mie


iertare de păcate (o
închinăciune).
Mântuieste, Doamne, şi
miluieşte pe bătrâni şi pe
tineri, pe săraci şi pe
sărmani, pe văduve şi pe
cei ce se află în neputinţe,
în griji, în nevoi, în rele
pătimiri, în robii, în
temniţe şi în închisori şi,
mai ales, pe cei izgoniţi
pentru Tine şi pentru
dreapta credinţă ortodoxă,
de limbile cele fără de
Dumnezeu şi de cumpliţii
eretici, fiindcă sunt robii
Tăi. Miluieste-i pe dânşii,
cercetează-i, în-tăreşte-i, îi
mângâie şi degrab, cu
puterea Ta, îi slobozeşte şi
le dă izbăvire de orice fel
de greutăţi (o închinăciune).
Mântuieste, Doamne,
miluieşte şi îmi iartă tot ce
eu, ca un om neputincios,
am greşit Ţie, şi m-am
smintit şi nebuneşte m-am
depărtat de la calea
mântuirii, iar prin deşer-
tăciunea mintii mele m-
am abătut, ca un ticălos,
către fapte necuvioase.
Rogu-mă dar: întoarce-mă
iarăşi pe calea mântuirii,
prin dumnezeiasca Ta
iconomie fo închinăciune).
Uneşte cu sfânta,
apostoleasca şi soborni- j
ceaşca Ta Biserică pe cei ce
s-au depărtat de j la dreapta
credinţă şi care
întunecându-se cu !
236 •POMELNIC
eresurile, se află întru
pierzare, luminându-i
cu strălucirea cunoştinţei
Tale (o închinăciune).
Mântuîeşte, Doamne şi
miluieşte pe cei ce
mă urăsc, mă dosădesc şi
mă asupresc şi nu-i
lăsa pe dânşii să piară
pentru mine, ticălo
sul (o închinăciune). ;
PENTRU CEI
RĂPOSAŢI
•>
Pomeneşte, Doamne, pe
cei ce s-au mutat din viaţa
aceasta: binecredincioşii
împăraţi şi domni,
împărătesc şi doamne,
preasfinţiţi patriarhi,
mîtropoliţi, arhiepiscopi şi
epis-copi ortodocşi, preoţi,
diaconi, întregul cler
bisericesc, cinul
monahicesc, ctitori ai sfânt
locaşului acestuia, şi-i
odihneşte împreună cu
sfinţii Tăi în veşnicele Tale
locaşuri (o închinăciune).
Pomeneşte, Doamne,
sufletele adormiţilor
robilor Tăi părinţilor mei
(numele), fraţilor,
surorilor şi tuturor
rudeniilor mele după duh
şi după trup, iertându-le
lor toată greşeala cea de
voie şi cea fără de voie;
dă-ruieşte-le împărăţia şi
împărtăşirea veşnicelor
Tale bunătăţi, îndulcirea
Ta cea fără de
sfârşit şi fericita viaţă (o
închinăciune).
POMELNIC
Pomeneşte, Doamne, pe toţi cei ce au a-
dormit întru nădejdea învierii şi a vieţii veş-
nice: părinţi şi fraţi ai noştri şi dreptslăvi-
tori creştini, care odihnesc aici şi pretutin-
deni; sălăşluieşte-i cu sfinţii Tăi acolo unde
străluceşte lumina feţei Talei iar pe noi mi-
iuieşte-ne ca un bun şi de oameni iubitor
(o închinăciune).
Dăruieşte, Doamne, iertare de păcate
tuturor părinţilor şi fraţilor noştri, care mai
înainte de noi s-au mutat, întru buna cre-
dinţă şi întru nădejdea învierii, şi le fă lor
veşnică pomenire (de trei ori).

K
PENTRU TINE
|          Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine
păcă-
| tosul (o închinăciune).
|          Dumnezeule, milostiv fii mie,
păcătosului
j (o închinăciune).
j            Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule,
miluieşte-
I mă (o închinăciune).
J            Fără de număr am greşit, Doamne,
iartă-
j mă (o închinăciune).
l CUPRINSUL
| închinare către Preasfânta
l Năacâtoare de
Dumnezeu . . .
f Calisma întâia
l Psalmii: l—S      . . 24
'$ Catisma a doua
l Psalmii: 9—16....
l Catisma a treia
\ Psalmii: 17—23- -
{ Catisma a patra
l Psalmii: 24—31 . . . .
l Catisma a cincea
l Psalmii: 32—36__
l Catisma a şasea
| Psalmii: 37—45
l Catisma a şaptea
f Psalmii: 46—54
l Catisma a opta
j Psalmii: 55—63
| Catisma a noua
| Psalmii: 64—69
î Catisma a zecea
Psalmii: 70—76
CUPRINSUL
închinare către Preasfânta
Năacătoare de Dumnezeu . , .
Caiîsma întâia
Psalmii: 1—8 ............
Catisma a doua
Psalmii: 9—16
..................................
Catisma a treia
Psalmii: î 7—23 . . . . .
Catisma a patra
Psalmii: 24—31..........
Catisma a cincea
Psalmii: 32—36.........
Catisma a şasea
Psalmii: 37—45..........
Catisma a şaptea
Psalmii: 46—54
..................................
Catisma a opta
Psalmii: 55—63..........
Catisma a noua
Psalmii: 64—69..........
Catisma a zecea
Psalmii: 70—76
CATISMA A 239
UNSPREZECEA

Catisma a unsprezecea
Psalmii: 77—84
..................................': .
. . 119
Catisma a douăsprezecea
Psalmii: 85—90............129
Catisma a treisprezecea
Psalmii: 91—100..........137
Catisma a paisprezecea
Psalmii: 101—104........149
Catisma a cincisprezecea
Psalmii: 105—108........755
Catisma a şaisprezecea
Psalmii: 109—117........162
Catisma a saptesprezecea
Psalmii: 118................. 772
Catisma a optsprezecea
Psalmii: 119—133.........185
Catisma a nouăsprezecea
Psalmii: 134—142........202
Catisma a douăzecea
Psalmii: 143—150........214
Pomelnic de citit în fiecare zi