Sunteți pe pagina 1din 2
ANUNT DE INTENTIE Nr. O1 din 14.02.2021 Informafii generale despre autoritatea contractanta: Denumirea autoritatii contractante Agenjia de Dezvoltare Regional Sud IDNO 1009601000290 Adresa_ or. Cimislia, bl. Stefan cel Mare, 12 Numitul de telefon/fax 0 (241) 2 62 86 Adresa de e-mail ale autoritafii contraciante adrsud@adrsud.gov.md ‘Adresa de internet ale autoritafii contractante www.adrsud.md Persoana de contact, numarul de telefon/e-mail Dorin Coroian, specialist achizi publice 0.241) 2.62.86; dorin.coroian@adrsud.gov.md ‘Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obfine accesul liber, direct, total si gratuit la documentatia de atribuire (in cazul in care, din motivele previzute la art, 33 alin. (11) a Legit nr, 131/2015 privind achizitiile publice, nu se asigura accesul liber, direct, total $i gratuit, 0 mentiune privind modul in care poate fi accesatt documentaya de airlbuire) Documentele de achizifii publice vor fi disponibile pentru acces direct, nerestricfionat, complet si gratuit la (URL): www.adrsud.md hups://achizitii.md/ro/eabinevtender/list Tipul autoritafii contractante gi obiectul principal de activitate (Daca este cazul, mentiunea ci autoritatea contractantd este 0 autoritare centralat de achiziyie sau ed achizigia implica ori ar putea ‘implica o alta forma de achizijie comund) ‘ADR Sud — institujie publica, al caret fondator este Ministerul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, constituita pentru implementarea politicii de dezvoltare regionala la nivelul regiunii de dezvoltare IL. Informagii despre obiectul achizi Valoarea 4 Cantitate/ mati, Nr Denumirea bunurilor, ‘ estunat, i an 0 ae ee é dio| C#CPY | scrviciitor sau ucririlor | Unitate de | Deseriereaachiztiei | fara TVA masura (pentru fiecare fot in parte) Racordarea la wilitajia Construcfia refelelor subzonei nr. 18 (Cabul) de alimentare cu apa 1 | 45200000-9 | din cadrul Zonei buc.1 | potabila, canalizare, | 10.464.190 Economice Libere energie electrica si Balti” gaze naturale IIL. Condifii de partieipare (in masura in care sunt deja cunoscute): Contractul de achizitie publica este rezervat unor atelicre aaa protejate sau acesta poate fi executat numai in cadrul unor i programe de angajare protejata eo Prestarea serviciului este rezervata unel anumite profesii in ae temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte nee administrative Scurti descriere a criterillor de selecfie ‘Cea mai avantajoas& din punct de vedere economic, pe lista intreagi, eu indeplinirea tuturor criteriilor de selectie si a cerinfelor din caietul de sarcini IV. Alte informafii Data estimata pentru publicarea anunjului de participare | Luna martie 2022 pentru contractul/contractele la care se refer anunful de intentie Tehnici si instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru 6 Sistem dinamie de achizitie 0 Contractul intri sub incidenfa Acordului privind achizigiile guvernamentale al Organizafiei Mondiale a Comertului Nuw (Numai in cazul anunjurilor transmise spre publicare tn Dao JOU) Agentia Nafionali pentru Solufionarea Contestafillor mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfaint, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii¢ pagina web: www.anse.md Alte informafii relevante Conducitorul grupului de lucru: Jon PINZARI Notit: Amunturile de intentie privind achizifile publice preconizate se publivarinBiletinul achizitiilor publice in cel mult 30 de zile de la data aprobérii bugetului propriu al auoritayti contractante, in mod separat pentru fiecare proceduré de achizigie (art, 28 al Legit mr. 131 din 03.07.2015 privind achizigiile publice)

S-ar putea să vă placă și