Sunteți pe pagina 1din 2
ANUNT DE INTENTIE Nr. 02 din 1 021 1. _ Informatii generale despre autoritatea contractanta: Denumirea auforitajil contractante Agenfia de Dezvoltare Regionala Sud IDNO 1009601000290 ‘Adresa or. Cimislia, bl. $tefan cel Mare, 12 Numarul de telefon/fax 0241) 2.6286 adrsud@adrsud.gov.md Adresa de internet ale autoritaji contractante wwwaadrsud.md Persoana de contact, numérul de telefon/e-mail Dorin Coroian, specialist achizitii publice 0 (241) 2 62 86; dorin.coroian@adrsud.gov.md ‘Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obfine accesul liber, direct, total si gratuit la documentafia de atribuire (in cazul in care, din motivele prevacute la art. 33 alin. (11) a Legit nr. 131/2015 privind ackisiile publice, mu se asigura accesul liber, direct, total si gratuit, 0 mentiune privind modu in care poate fi accesaté documentatia de atribuire) Documentele de achizitii publice vor fi disponibile pentru acces direct, nerestricfionat, complet si gratuit la (URL): www.adrsudamd https://achizitii,md/ro/cabinevtender/list Tipul autoritifii contractante si obiectul principal de activitate (Daca este cazul, mentiunea cd autoritatea contractanté este 0 autoritate centralit de achizitie sau c& achizitia implicé ori ar putea implica o alté formé de achizitie comund) ‘ADR Sud ~ institujie publied, al cdrei fondator este Ministerul Infrastrueturii gi Dezvoltarii Regionale, constituita pentru implementarea politicii de dezvoltare regionald la nivelul regiunii de dezvoltare Il, Informatii despre obiectul achizitici Valoarea ‘ Cantitate/ stimatd, Nr. Denumirea bunurilor, e ‘ sc naplceae dio | CPCPEY | cciciior sau lucrtritor | Unitatede | Descrierea achizitiei | fara TVA masura, (pentru fiecare 2 {ot in parte) ~ Reparafia capital a acoperisurilor si a Consolidarea revitalizarii fatadelor unor urbane prin dezyoltarea institutii infrastructurii spatiilor educationale : 5 1 7.839.965,3 1") 45200000-9 | publice in sectorul hice =Amenajareaa9 |! ea Causenii Vechi din terenuri de joaca oragul Causeni ~ Construetia unui teren sportiv multifunctional IL. Conditii de participare (in médsura in care sunt deja cunoscute): Contractul de achizifie publica este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai in cadrul unor Nuw Dao programe de angajare protejata Prestarea serviciului este rezervati unei anumite profesi temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative in Nue Dao Scurt& descriere a criteriilor de selectie ‘Cea mai avantajoasi'din punct de vedere economic, pe lista intreaga, cu indeplinirea tuturor criterilor de seleotie si a cerinelor din caietul de sarcini IV. Alte informati Data estimat pentru publicarea anunfului de participare pentru contractul/contractele la care se referii anunful de intengie Luna martie 2022 Tehnici si instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru 5 Sistem dinamic de achizitie o Contractul intra sub incidenja Acordului privind achizipille guvernamentale al Organizafiei Mondiale a Comertului (Numai in cazul anunturilor transmise spre publicare in JOUE) Nue Dao ‘Agentia Nafionala pentru Solufionarea Contestafiilor mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare gi Sfant, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contes! Alte informafii relevante Conducitorul grupului de lueru: —lon PINZART__ Notit: Anunfurile de intengie privind achizitile publice preconizate se publica in Buletinul achizitiilor publice in cel mult 30 de zile de la data aprobéirii bugetului propriu al autoritait contractante, in mod separat pentru fiecare procedurd de achizigie (art, 28 al Legit mr. 131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice)

S-ar putea să vă placă și