Sunteți pe pagina 1din 2
ANUNT DE INTENTIE Nr. 04 din 14.02.2021 1. _Informagii generale despre autoritatea contractanti: Denumirea autorititii contractante Agenfia de Dezvoltare Regionalti Sud IDNO 1009601000290, Adresa or. Cimislia, bl. $tefan cel Mare, 12 ‘Numiarul de telefon/fax 0.241) 2 62 86 Adresa de e-mail ale autoritatii contractante adrsud@adrsud.gov.md ‘Adresa de internet ale autoritiji contractante www.adrsud.md Persoana de contact, numarul de telefon/e-mail Dorin Coroian, speci 0 (241) 2 62 86; dorin.coroian@adrsud. achizitii publice gov.md ‘Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea objine accesul liber, direct, total si gratuit Ia documentatia de atribuire (in cazul in care, din motivele prevdzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizifiile publice, nu se asiguré accesul liber, direct, total si gratuit, 0 mentiune privind modul in care poate fi accesata dacumentatia de atribuire) Documentele de achizitii publice vor fi disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (URL): www.adrsud.md hutps:/lachizitii.md/ro/eabinevtender/list Tipul autoritéjii contractante si obiectul principal de activitate (Daca este cazul, mentiunea ed autortatea contractanta este 0 auoritare cenirata de achizie sau et achicjia implica ori ar ‘putea implica o alt forme de achizitie comund) ‘ADR Sud — institujie publied, al cdrei fondator este Ministerul Infrastructu Dezvoltarii Regionale, constituita pentru implementarea politicii de dezvoltare regionala la nivelul regiunii de dezvoltare IL Informafii despre obiectul achizitie Valoarea NE | Coa py. | pemumilea butniee Tae Deseriera achiciiel | Sai rye een ai : vo serviciilor Sau lucritilor : et. | AT VA. masuri: (pentru fiecare fot in parte) Construchi cel ; See | cemnse 1 | 45247130-0 | men saan buc.1 | de apeduet interioare | 32.480.020,00 si Sarata - Rizesi,raionul cu conectari Leova IIL. Conditii de participare (in meisura in care sunt deja cunosculte): Coniraetul de achizijie publica este rezervat unor ateliere aa protejate sau acesta poate fi exeeutat numai in cadrul unor ue programe de angajare protejatd Prestarea serviciului este rezervaté unei anumite profesii in a temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte ae administrative ‘Cea mai avantajoasi din punct de vedere economic, pe lista intreag, cu {ndeplinirea tuturor criteriilor de selecfie gi a cerintelor din caietul de sarcini IV. Alte informagi Data estimati pentru publicarea anunfului de participare pentru contractul/contractele la care se refer amunyul de intentie Luna martie 2022 Tehnici gi instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru o Sistem dinamie de achizitie o Contractul intra sub incidenta Acordului privind achizifille guvernamentale al Organizatiei Mondiale a Comerfului (Numai in cazul anunturilor transmise spre publicare in JOUE) Nuw Dao ‘Agenfia National pentru Solufionarea Contestajiilor mun, Chigindu, bd. Stefan cel Mare gi Sfant, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@anse.md pagina web: www.anse.md Alte informatii relevante Conducitorul grupului de lueru: Nott Anunjurile de intentie privind achizitiile publice preconizate se pu achizitiilor publice in cel mult 30 de zile de la data aprobarii bugetului propriu al autoritaii contractante, in mod separat pentru fiecare procedurd de achiziqie (art. 28 al Legit nr. 131 din 03.07.2015 privind achizitile publice).

S-ar putea să vă placă și