Sunteți pe pagina 1din 5

F 18: Îndrumătorul părinŃilor: Cum puteŃi rezolva problemele legate de temele de casă (P.

1/2)

Destul de frecvent temele de casă sunt o adevărată problemă pentru familiile cu copii. Ele sunt perce-
pute de către copii ca o povară. Copiii cu dificultăŃi de atenŃie, cu comportamente impulsive sau
opoziŃionale, precum şi cei cu dificultăŃi de învăŃare consideră temele de casă ca fiind deosebit de
neplăcute şi dificile: copiii trebuie să se concentreze; trebuie să lucreze cu conŃinuturi pe care deseori
nu le înŃeleg în întregime; sunt frustraŃi de greşelile pe care le fac, iar timpul care le rămâne pentru joc
e mai redus.

Din acest motiv, pentru familiile cu astfel de copii, rezolvarea temelor de casă a devenit un adevărat
război care se prelungeşte până seara târziu şi care creează o tensiune foarte mare între părinŃi şi copii.

Regulile care urmează au fost create pentru a facilita rezolvarea temelor de casă. Deoarece temele de
casă solicită un efort mai mare din partea copiilor dumneavoastră, ar trebui să-i recompensaŃi într-o
manieră mai specială dacă reuşesc să îl depună.

Regula 1
La şcoală, copilul va nota toate temele pe care le are de făcut într-un caiet special! Un caiet de
teme este necesar mai ales dacă copilul uită frecvent ce teme are de făcut. Majoritatea copiilor au un
caiet de teme, în care trec toate temele care le sunt date la şcoală. Dacă copilul dumneavoastră nu are
unul, atunci trebuie să aveŃi unul. Dacă copilul uită să-şi treacă temele în acest caiet atunci trebuie să
includeŃi în planul cu puncte pentru temele de casă (vezi regula 6) o recompensă specială dacă şi le
notează. Dacă copilul este în clasa I sau a II-a, puteŃi ruga învăŃătoarea sau învăŃătorul să verifice dacă
a notat temele în acest caiet. Frecvent învăŃătorii sunt dispuşi ca după fiecare oră în care li s-a dat
copiilor o temă să verifice dacă aceasta a fost notată.

Regula 2
Temele de casă se rezolvă mereu în acelaşi loc! Pentru a-i ajuta pe copiii cu probleme de concentrare
să rezolve bine temele de casă, este important să se reducă la maxim toate posibilele surse de
distragere. Acest lucru înseamnă şi ca el să-şi facă temele întotdeauna în acelaşi loc. Ideal ar fi ca acest
loc să fie biroul lui, din camera sa, care să fie utilizat doar în acest sens, nu şi pentru alte activităŃi, se
poate folosi şi masa din bucătărie sau din sufragerie. Ceea ce este important e ca el să-şi facă temele în
acelaşi loc zi de zi.

Regula 3
ReduceŃi sursele de distragere din timpul rezolvării temelor de casă! Ar trebui îndepărtate toate
sursele de distragere din spaŃiul de lucru al copilului. Aici sunt incluse mai ales jocurile din spaŃiul
proxim, precum şi posibilitatea de a se uita pe fereastră la locul de joacă. Cel mai bine e să vă aşezaŃi la
birou pe locul lui şi să verificaŃi ce puteŃi atinge şi ce vedeŃi când vă uitaŃi înainte la dreapta sau la
stânga. Uneori este recomandat să mutaŃi biroul lui într-un loc mai retras, mai liniştit.
Între sursele de distragere se numără şi ceea ce poate auzi. Deşi există copii care se pot concentra
destul de bine pe muzică, este recomandat ca în timpul în care îşi rezolvă temele de casă să nu fie
deschis radioul, televizorul sau casetofonul. Copilul ar trebui să fie singur în camera în care îşi face
temele (excepŃie faceŃi dumneavoastră, în cazul în care trebuie să-l ajutaŃi la teme). Trebuie să evitaŃi
ca fraŃii mai mici să-l deranjeze. DiscutaŃi aceste reguli cu ceilalŃi copii, dacă ei continuă să-l deranjeze
puteŃi să faceŃi un plan cu puncte (vezi îndrumătorul părinŃilor F13) în acest scop.
F 18: Îndrumătorul părinŃilor: Cum puteŃi rezolva problemele legate de temele de casă (P. 2/2)

Regula 4
Temele de casă vor fi rezolvate în aceeaşi perioadă a zilei! StabiliŃi o anumită perioadă din zi în care
copilul trebuie să-şi facă temele de casă. Nu este vorba de o oră exactă, ci mai mult de aceeaşi perioadă
din zi: de exemplu la o jumătate de oră după prânz. Modificarea perioadei consacrate temelor, facili-
tează distragerea atenŃiei şi apariŃia problemelor la temele de casă. În nici un caz, temele nu trebuie
începute după-masa târziu.

Regula 5
StabiliŃi cu copilul o perioadă maximă de timp pentru rezolvarea fiecărei teme de casă! Când
începeŃi temele de casă aşezaŃi-vă cu copilul la biroul lui. VerificaŃi împreună ce teme are de făcut şi
uitaŃi-vă peste ele. StabiliŃi cam de cât timp ar avea nevoie pentru fiecare temă. Timpul trebuie astfel
stabilit, încât să-i permită să rezolve temele corect, lucrând în ritm normal, fără întreruperi sau
distrageri.

Regula 6
StabiliŃi cu copilul un plan de puncte pentru temele de casă! LăsaŃi-l să treacă pe foaia cu planul cu
puncte pentru teme de casă (Fişa de lucru F18.3) fiecare temă pe care o are de făcut (de exemplu:
matematică, citit, scris) şi perioada de timp stabilită pentru fiecare temă. Dacă rezolvă temele în timpul
stabilit la un nivel satisfăcător, atunci primeşte un abŃibild cu un punct sau cu o imagine. Pentru ca el să
poată verifica cât timp are la dispoziŃie, plasaŃi pe birou un ceas, ar fi bine unul deşteptător. Dacă el nu
ştie să citească ceasul, arătaŃi-i unde va trebuie să fie limba ceasului când a expirat timpul destinat
realizării temei.
Când termină de rezolvat temele, vă anunŃă şi treceŃi împreună pe fişă timpul de care a avut nevoie. Pe
o scală de la 1 la 6, copilul trebuie să aprecieze cam cât de corect crede că a rezolvat temele. VerificaŃi
şi discutaŃi eventualele corecturi şi acordaŃi o notă pentru calitatea rezolvării lor. Dacă apreciaŃi temele
ca fiind cel puŃin satisfăcătoare şi dacă le-a rezolvat în timpul stabilit atunci primeşte un punct. Nu
primeşte nici un punct dacă temele nu sunt satisfăcătoare, chiar dacă le-a rezolvat în timpul stabilit. Nu
fiŃi prea severi în evaluarea temelor! DiscutaŃi cu terapeutul ce teme pot fi evaluate ca satisfăcătoare.
Pentru fiecare temă copilul primeşte un anumit număr de puncte în planul cu puncte.
Dacă în timpul rezolvării temelor de casă apar probleme comportamentale puteŃi institui împreună o
regulă suplimentară. Printre cele mai frecvente probleme se numără:
• uitarea temelor de casă;
• pierderea materialelor de lucru;
• crize de furie în timpul rezolvării temelor de casă;
• certuri permanente;
• împotriviri din partea copilului la eventualele corecturi.

Referitor la regulile suplimentare, stabiliŃi că dacă problema comportamentală (de exemplu crize de
furie) nu se manifestă pe parcursul rezolvării temelor de casă primeşte un punct în plus. NotaŃi această
regulă suplimentară în planul cu puncte pentru teme de casă.

Înainte să începeŃi un plan cu puncte, stabiliŃi recompensele suplimentare aşa cum am descris în
îndrumătorul părinŃilor (F13), la elaborarea planului de puncte:
• faceŃi o listă de dorinŃe pentru recompense suplimentare (Fişa de lucru F18.1);
• stabiliŃi numărul de puncte necesar fiecărei recompense.
În cazul acestei metode sunt valabile aceleaşi reguli descrise la elaborarea planului de puncte
(Îndrumătorul părinŃilor F13 şi F14).
Planul meu de puncte pentru temele de casă:
F18.1:
Listă de dorinŃe pentru recompensele suplimentare (P. 1/1)

Punctele
DorinŃe necesare
F18.2: Planul meu de puncte pentru temele de casă: Reguli de joc (P. 1/1)

1. Primesc un punct pentru fiecare temă pe care o rezolv în timpul stabilit şi care este apreciată de
părinŃii mei ca fiind „satisfăcătoare”.

2. Primesc puncte suplimentare dacă respect următoarele reguli:

Reguli suplimentare Număr


de puncte

1._________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________

Pot să schimb punctele în:

Număr de Pot fi schimbate în: Număr de puncte Pot fi schimbate în:


puncte necesar: necesar:

_____________________________ ______________________________

_____________________________ ______________________________

_____________________________ ______________________________

_____________________________ ______________________________
F18.3: Planul meu de puncte pentru temele de casă (P. 1/1)

Data Teme (sarcini) Timp (minute) Cât de corect? (note: 1- 6) Puncte Număr
suplimen- total de
Timp Timp tare puncte ObservaŃii
Puncte Elev Părinte Puncte
acordat solicitat

De copiat un 16
17.05 text min. 14min. 1 8 9 1 - 2 A fost destul de dificil

S-ar putea să vă placă și