Sunteți pe pagina 1din 3

Ghid pentru părinŃi: AcordaŃi-i atenŃie copilului dumneavoastră atunci când

F09:
vă urmează cerinŃele! (P. 1/2)

VeŃi reuşi să induceŃi modificări pe termen lung în comportamentul copilului, dacă alături de
formularea eficientă a cerinŃelor îi veŃi arăta că vă bucuraŃi atunci când el le urmează. În
implementarea metodei ŃineŃi seama de regulile prezentate mai jos.

Regula 1
FormulaŃi cerinŃele în mod eficient! AdresaŃi copilului cerinŃe numai atunci când sunteŃi pregătit
să le şi impuneŃi. FormulaŃi cerinŃele clar, asiguraŃi-vă de atenŃia copilului în timp ce le expuneŃi şi
monitorizaŃi îndeplinirea lor. Descrierea exactă a regulilor se găseşte în Ghidul părinŃilor F08.

Regula 2
LăudaŃi copilul în momentul în care îndeplineşte o cerinŃă! Atunci când copilul urmează o
cerinŃă, este foarte important să-i spuneŃi cât de bine a îndeplinit-o. Astfel, după formularea cerinŃei
nu vă orientaŃi spre altă activitate, ci aşteptaŃi şi lăudaŃi-l când începe să-i dea curs. PuteŃi exprima
lauda prin cuvinte sau prin intermediul unor comportamente, iată câteva exemple:
• îl mângâiaŃi pe creştet;
• îl bateŃi uşor pe umăr;
• îi spuneŃi pur şi simplu ,,MulŃumesc”;
• îi spuneŃi ,,Este frumos că faci ceea ce-Ńi cer”.
VedeŃi care este forma de apreciere pe care o preferă copilul şi utilizaŃi-o.

Regula 3
OferiŃi oportunităŃi de exersare! În următoarele 1-2 săptămâni este foarte important să vă
rezervaŃi câteva minute pentru a exersa regulile descrise aici şi să-i oferiŃi posibilitatea de a urma
cerinŃe minore. Acest lucru este foarte simplu. AlegeŃi un moment al zilei în care copilul nu este
ocupat şi rugaŃi-l să vă facă o favoare, ca de exemplu: “Dă-mi, te rog, ziarul (lingura, etc.)!” sau
,,PoŃi să-mi Ńii asta puŃin?”. Aceste solicitări ar trebui să necesite într-adevăr foarte puŃin timp şi
strădanie din partea copilului. S-a observat că este utilă alegerea sarcinilor care se pot rezolva în cel
mult 5-6 minute. Atunci când copilul dă curs cerinŃei, ar trebui să-l lăudaŃi după modelul expus mai
sus. ÎncercaŃi să introduceŃi mai multe astfel de oportunităŃi pe parcursul unei zile. Deoarece
sarcinile sunt foarte simple şi se realizează rapid, vor fi puse în aplicare de majoritatea copiilor,
chiar şi de cei problematici. În orice caz, aceasta este o modalitate extraordinară de a-i da copilului
senzaŃia că a procedat bine.

Regula 4
DiscutaŃi cu copilul în fiecare seară cerinŃele şi regulile urmate pe parcursul zilei! Atunci când
discutaŃi cu copilul despre regulile şi cerinŃele pe care le-a urmat pe parcursul zilei, îi puteŃi arăta
încă o dată, cât de important este acest aspect pentru dumneavoastră şi cât de mult apreciaŃi faptul
că respectă regulile şi cerinŃele. PuteŃi face acest lucru la masa de seară sau atunci când copilul
merge la culcare. În acest sens, este recomandat ca şi tatăl să fie implicat în discuŃie. PrezenŃa
fraŃilor nu este recomandată.
Ar trebui să vă concentraŃi mai ales asupra reuşitelor. Dacă vine vorba de cerinŃe şi reguli pe care
copilul nu le-a respectat, încurajaŃi-l.

Regula 5
LăudaŃi-l în mod deosebit atunci când a îndeplinit o sarcină, fără să-i fi adresat o rugăminte
directă în acest sens! În cazul în care constataŃi că a îndeplinit o sarcină fără să i se fi cerut acest
lucru, atunci merită lăudat în mod deosebit, vă puteŃi gândi şi la oferirea unei mici recompense.
Aceasta îl poate determina, ca pe viitor să preia anumite sarcini fără ca cineva să-i fi cerut acest
lucru în mod explicit.
Ghidul părinŃilor: AcordaŃi-i atenŃie copilului dumneavoastră atunci când
F09:
vă urmează cerinŃele! (P. 2/2)

Regula 6
ConcentraŃi-vă la început pe cerinŃe puŃine şi consemnaŃi-vă experienŃele în jurnal. Pe lângă
momentele de exersare a unor sarcini foarte simple, ar trebui să vă focalizaŃi asupra cerinŃelor pe
care le-aŃi ales împreună cu terapeutul dumneavoastră. NotaŃi-vă experienŃele în jurnalul “CerinŃe
eficiente”. Nu vă aşteptaŃi ca el să vă urmeze de prima dată toate cerinŃele. Dacă respectaŃi aceste
reguli, veŃi sesiza la scurt timp apariŃia unor schimbări în comportamentul copilul.
F09.1 Jurnal: ,,Sunt atentă la copilul meu atunci când îmi urmează cerinŃele” (P. 1/1)

Data CerinŃa dumneavoastră A fost eficientă? Ce a făcut copilul? Cum aŃi reacŃionat dumneavoastră?
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
Da Nu
03.06. Să-şi ducă ghiozdanul în camera Da Nu A făcut-o, însă cu vociferări I-am spus că mi-a făcut o bucurie

S-ar putea să vă placă și