Sunteți pe pagina 1din 5

F17a: Ghidul părinŃilor: AjutaŃi copilul să se joace intens (P.

1/4)

MulŃi dintre copiii cu agitaŃie motorie şi distractibilitate ridicată au dificultăŃi în a se juca intens şi
susŃinut. Acest lucru este mai evident în cazul copiilor mici. Aceştia schimbă continuu jocurile, au
tot timpul idei de joc noi, dar aproape niciodată nu le finalizează. Mare parte dintre aceştia au un
joc favorit pe care îl pot juca intens şi susŃinut, în cazul altor jocuri prezintă aceste comportamente
particulare. Un joc intens şi susŃinut este o premisă importantă pentru dezvoltarea ulterioară a
copilului. Copilul învaŃă prin joc o serie de abilităŃi sociale (de exemplu prin jocul de rol), încearcă
noi modalităŃi de a acŃiona, îşi optimizează abilităŃile de a realiza o muncă concentrată şi susŃinută.

Terapeutul a petrecut deja câteva ore de joacă cu copilul, acestea aveau ca scop un joc mai intens şi
susŃinut. Pentru a fi mai concentrat în timpul jocului, copilul are nevoie de sprijinul dumneavoastră.
Terapeutul vă va arăta modul în care puteŃi realiza acasă astfel de ore de joc şi exerciŃiu.

În cazul în care aŃi realizat Programul de distracŃie şi de joc, aŃi constatat că se urmăresc alte
obiective, fiind valabile alte reguli. Programul de distracŃie şi de joc, are ca scop experienŃele
plăcute cu copilul în timpul jocului. În această situaŃie copilul este cel care stabileşte ce anume vă
veŃi juca. Pe de altă parte, în timpul acestui program copilul urmează să înveŃe să se joace într-un
mod intens şi susŃinut, dumneavoastră sunteŃi cel care decide ce şi cum urmează să vă jucaŃi. Dacă
aŃi desfăşurat până acum Programul de distracŃie şi de joc, va trebui să aveŃi grijă ca şi copilul să
poată distinge între cele două forme de joc, care au o denumire diferită

În timpul desfăşurării acestei metode va trebui să luaŃi în considerare următoarele reguli de bază,
acestea vor fi adaptate de către terapeutul dumneavoastră particularităŃilor copilului.

Regula 1
La programul Ora de joc şi de exerciŃiu nu au voie să participe şi alŃi copii. Cel mai bine este să
petreceŃi acest timp în camera copilului. Dacă mai aveŃi şi alŃi copii, aceştia se vor juca în altă
cameră sau cu o altă persoană, de exemplu cu tata. În cazul în care acest lucru nu este posibil este
recomandată derularea programului într-un moment în care este puŃin probabil să fiŃi deranjaŃi de
alŃi copii. FraŃilor / surorilor mai mari trebuie să le explicaŃi de ce nu pot să participe la acest
program. În cazul celor mai mici puteŃi profita de perioada în care aceştia se odihnesc în timpul
amiezei. Mai târziu veŃi putea probabil include şi fraŃii sau surorile în joc (vezi regula 14).

Regula 2
AlegeŃi un moment al zilei în care se poate desfăşura programul Ora de joc şi de exerciŃiu.
Acest program ar trebui să dureze cel puŃin 30 de minute, de trei ori pe săptămână, dar depinde de
posibilităŃi. Aceste ore vor fi planificate din timp (de exemplu lunea, miercurea şi vinerea).
GândiŃi-vă dacă puteŃi introduce în programul dumneavoastră cel puŃin 30 de minute în care să vă
puteŃi juca cu copilul. LuaŃi în considerare că la acest program nu pot participa şi alŃi copii. În cazul
copiilor preşcolari este mai bine ca programul să se desfăşoare dimineaŃa când ceilalŃi copii sunt la
şcoală.

Regula 3
DiscutaŃi cu terapeutul care din jocuri sunt recomandate pentru Ora de joc şi exerciŃiu. VeŃi
selecta acele jocuri şi activităŃi pe care copilul nu le poate realiza în mod susŃinut. Unii copii pur şi
simplu nu agreează un anumit joc şi de aceea nu pot să-l desfăşoare mult timp. Un astfel de joc nu
este recomandat, dar fiecare copil va trebui să poată juca un joc de masă (cum sunt jocurile de
memorie sau „Nu te supăra frate”), un joc de construcŃii (cuburi sau Lego) şi un joc de rol („La
cumpărături”) într-un mod cât mai intens şi susŃinut, fiind preocupat mai mult timp cu desenatul
sau cu construcŃiile.
F17a: Ghidul părinŃilor: AjutaŃi copilul să se joace intens (P. 2/4)

Regula 4
StabiliŃi împreună ce vă veŃi juca şi în ce mod se va desfăşura jocul. La începutul programului
Ora de joc şi exerciŃiu stabiliŃi ce veŃi juca. PuteŃi să-i faceŃi copilului o serie de propuneri din care
va trebui să aleagă (de exemplu Lego sau jocul de memorie). Trebuie să fie jocuri recomandate de
terapeutul dumneavoastră. Dacă jocurile nu sunt agreate de copil puteŃi să va jucaŃi un joc ales de
el, după cele 30 de minute.
Odată ce aŃi stabilit ce urmează să jucaŃi discutaŃi modul în care veŃi desfăşura activitatea. În cazul
jocurilor cu reguli este suficient să amintiŃi o dată regulile de joc, iar în cazul jocurilor libere
precum Lego, este necesar să formulaŃi un obiectiv al jocului („construim o casă”, „ne jucăm de-a
mama şi copilul’) precum şi clarificarea rolurilor („tu construieşti o casă şi eu îŃi aduc piesele”).

Regula 5
StabiliŃi reguli de comportament. Deseori se recomandă stabilirea unei reguli de comportament
suplimentare regulilor de joc, acestea facilitând un joc mai intens şi mai susŃinut. PuteŃi utiliza
următoarele reguli de comportament:
• „Încearcă să rămâi aşezat până la finalul jocului.”
• „Încearcă să urmăreşti acum numai jocul şi nu...”
• „Încearcă să fii atent când îŃi vine rândul.”

Regula 6
AjutaŃi-l pe copil să rezolve singur problemele. Pe parcursul unui joc pot să apară o serie de
probleme – nu găsiŃi o a numită piesă Lego, turnul din cuburi se dărâmă tot timpul, la jocul de rol
lipseşte o anumită figură, acestea le puteŃi rezolva dumneavoastră. Totuşi este recomandat să-l
lăsaŃi să rezolve singur problemele atunci când apar, dacă este cazul îl ajutaŃi. Uneori va trebui să
rezolvaŃi dumneavoastră problema şi să-i arătaŃi cum trebuie să facă un anumit lucru, în unele
cazuri fiind suficient să atenŃionaŃi copilul în ceea ce priveşte problema respectivă („Ceva nu este
în regulă, ce facem acum?”), să meditaŃi împreună la o soluŃii („Ce ai mai putea face?”), să-l
atenŃionaŃi asupra consecinŃelor diverselor soluŃii („Ce se va întâmpla atunci?”) sau să-l încurajaŃi
să încerce ceva (,,Da, încearcă asta!”).

Regula 7
DescrieŃi cu voce tare acŃiunile copilului. Faptul că dumneavoastră descrieŃi şi comentaŃi jocul,
va demonstra interesul dumneavoastră şi îi veŃi dirija atenŃia spre joc. EvitaŃi să discutaŃi lucruri
care nu sunt legate de activitatea desfăşurată, pentru a nu-i distrage atenŃia de la activitatea
desfăşurată.

Regula 8
LăudaŃi copilul când reuşeşte ceva. LăudaŃi-l atunci când respectă regulile comportamentale
stabilite, dar şi atunci când reuşeşte să se joace într-un mod mai intensiv şi mai susŃinut sau când
reuşeşte să desfăşoare aceeaşi activitate perioada de timp stabilită. Nu-l lăudaŃi doar la finalul
programului ci şi pe parcursul acestuia. Este suficient în acest caz să îi arătaŃi că vă bucuraŃi atunci
când reuşeşte ceva („Excelent!”, „Super!”, „Stai de mult timp pe scaunul tău!”). Scopul acestei
metode nu este să-l învăŃaŃi pe copil să deseneze sau să construiască mai frumos, ci să-l faceŃi să se
joace într-un mod intens şi susŃinut, nu lăudaŃi rezultatul jocului, ci comportamentul din timpul
jocului.
F17a: Ghidul părinŃilor: AjutaŃi copilul să se joace intens (P. 3/4)

Regula 9
IntroduceŃi un Plan de puncte sau un Concurs pentru feŃe zâmbitoare. Pentru mulŃi copii se
poate dovedi utilă introducerea unui Plan de puncte (corespunzător ghidului F13/F14) sau a unui
Concurs pentru feŃe zâmbitoare (ghidul pentru părinŃi F15). În cazul Planului de puncte copilul va
primi câte un punct dacă va reuşi să respecte anumite reguli de comportament. (de exemplu să nu
se ridice de pe scaun în timpul jocului de memorie). În cazul Concursului pentru feŃe zâmbitoare
veŃi marca o faŃă atunci când copilul nu reuşeşte să respecte o anumită regulă de comportament.
Copilul dumneavoastră va primi la finalul jocului feŃele rămase. DiscutaŃi cu terapeutul dacă o
asemenea măsură este de natură să-l ajute pe copil şi modul în care o veŃi aplica.

Regula 10
RedirecŃionaŃi copilul spre joc atunci când este distras sau dacă îl întrerupe. Dacă copilul
dumneavoastră este distras de la joc atunci vorbiŃi-i cu o voce calmă şi redirecŃionaŃi-l spre joc („Ce
se va întâmpla acum?”). Dacă copilul nu reacŃionează imediat atunci luaŃi-l de mână şi duceŃi-l spre
joc sau orientaŃi-i capul spre acesta, iar când încearcă să se ridice puneŃi mâna pe el. Va trebui să
demonstraŃi multă răbdare în aceste situaŃii şi să vă menŃineŃi calmul. Dacă pe timpul desfăşurării
programului Ora de joc şi exerciŃiu observaŃi că vă este greu să rămâneŃi calm atunci este de
preferat să încheiaŃi activitatea.

Regula 11
łineŃi cont de faptul că Ora de joc şi exerciŃiu trebuie să fie distractivă pentru copil. În timpul
programului copilul urmează să înveŃe să se joace mai intens şi mai susŃinut, pentru aceasta
acordaŃi-i ajutoarele menŃionate mai sus. Cel mai important lucru chiar şi în cazul acestui program,
este ca activitatea să fie distractivă şi să permită aplicarea ideilor spontane. Spontaneitatea nu are
voie să fie exagerată, copilul trebuie să înveŃe să respecte anumite reguli chiar şi în cadrul jocului.

Regula 12
NotaŃi în jurnal impresiile din cadrul Orei de joc şi exerciŃiu desfăşurate. NotaŃi în jurnal
impresiile de la finalul programului şi discutaŃi aceste experienŃe la următoarea şedinŃă terapeutică
cu terapeutul dumneavoastră.

Regula 13
ReduceŃi treptat frecvenŃa ajutorului acordat copilului. Când copilul dumneavoastră a învăŃat
să se joace într-un mod mai intens şi mai susŃinut, puteŃi să începeŃi să reduceŃi frecvenŃa ajutorului
acordat, mai ales a celor care dirijează copilul, de exemplu:
• redirijarea copilului spre joc (regula 10);
• descrierea continuă a jocului (regula 7) şi
• lauda (regula 8).
Va trebui să:
• discutaŃi mai mult la începutul jocului obiectivele şi regulile;
• discutaŃi mai mult regulile de comportament (regula 5) şi
• introduceŃi recompense prin intermediul Planului de puncte (regula 9) în timp ce
Concursul pentru feŃe zâmbitoare va trebui să fie pe cât posibil evitat.
Aceste măsuri trebuie să ajute copilul să se controleze mai uşor, astfel încât să fiŃi nevoit să
interveniŃi mult mai rar pe parcursul jocului.

Regula 14
Cu timpul creşteŃi cerinŃele. Când copilul dumneavoastră poate desfăşura anumite jocuri şi
activităŃi cu un ajutor minim, în mod intens şi susŃinut, va trebui să găsiŃi împreună cu terapeutul o
modalitate de a creşte solicitările.
F17a: Ghidul părinŃilor: AjutaŃi copilul să se joace intens (S. 4/4)

AŃi putea introduce o perioadă mai îndelungată de joacă sau jocuri şi activităŃi care solicită într-un
mod mai intens capacitatea de concentrare a copilului. PuteŃi să încercaŃi chiar să includeŃi şi fraŃi
sau surori în joc sau puteŃi să vă retrageŃi în sensul că veŃi continua să fiŃi prezent, dar vă veŃi ocupa
de altceva.

Regula 15
AtrageŃi copilul spre un joc mai intens şi mai susŃinut şi în afara Orei de joc şi exerciŃiu.
Majoritatea copiilor cu o capacitate de concentrare scăzută au prea multe jocuri în camera lor, de
aceea este recomandat să le reduceŃi, depozitând altundeva acele jocuri cu care nu s-a mai jucat în
ultimele patru săptămâni. DiscutaŃi cu copilul acest lucru, spuneŃi-i că veŃi păstra la dumneavoastră
jocurile, acestea pot fi schimbate în fiecare săptămână dacă este cazul. Astfel jocurile vor deveni
mai atractive.
Acest program este uşor de citit, dar este greu de aplicat. VeŃi face greşeli la fel ca majoritatea
părinŃilor, de aceea este bine să exersaŃi înainte să-l aplicaŃi acasă. Nu ezitaŃi să vă adresaŃi
terapeutului în cazul în care apar dificultăŃi sau se impun modificări. AveŃi grijă ca ora de joc
şi exerciŃiu să se desfăşoare regulat, doar astfel îl veŃi putea ajuta pe copil.
F17a.1: Jurnal: Ora de joc (S. 1/1)

Data Durata Ce s-a jucat? Cât de intens a fost jocul? Ce tip de ajutor oferit copilului (de exemplu
(minute) deloc – puŃin - destul de reguli de comportament, recompense,
intens - foarte intens orientare spre joc

ConstrucŃia de case - Regula de comportament: rămâi aşezat;


17.05 20 Destul
Lego Planul de puncte

S-ar putea să vă placă și